Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα ,12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12"

Transcript

1 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ Α.Ε» Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να θέσει στην κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2014 της εταιρείας, δηλαδή τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων, τον Πίνακα Διάθεσης και το Προσάρτημα. Ακολούθως παραθέτουμε τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων, τον Πίνακα Διάθεσης και λοιπές επεξηγήσεις επί των διαφόρων κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 Αξία Αναπόσβεστη κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , ,96 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-οικόπεδα ,15 0, ,15 3. Κτίρια & τεχνικά έργα , , ,51 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός , ,83 287,80 5. Μεταφορικά μέσα , ,71 0,04 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός , , ,17 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 4.805,00 0, , , , ,67 ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.868,05 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Γ II+Γ III) ,72 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα ,12

2 2 II. Απαιτήσεις 1. Πελάτες ,67 Μείον Προβλέψεις 0, ,67 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση ,00 3α. Επιταγές εισπρακτέες ,79 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση ,20 8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων , Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες ,26 Μείον Προβλέψεις , , Χρεώστες διάφοροι , Λογαριασμοί διαχειρ. προκαταβ. και πιστώσεων 518, ,20 IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο ,64 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας , ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) ,60 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα επομένης χρήσεως 1.667,85 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3, ,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε) ,81 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (9.400 μετοχές των 30 ευρώ) 1. Καταβλημένο ,00 ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις Επενδύσεων-Δωρεές Παγίων 2. Διαφ από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων 776,61 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό ,07 5. Αφορολ. αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων , ,03 V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων ,57 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο , ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ.(AI+ΑΙΙΙ+AIV+AV) ,71

3 3 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια Τραπεζών ,20 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές ,51 3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ,62 4. Προκαταβολές πελατών ,80 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,57 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί ,51 7. Μακροπρόθ.υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμ.χρήση , Μερίσματα πληρωτέα 6.697, Πιστωτές διάφοροι 524, ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) ,73 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 9.727,37 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) ,81 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ,14 Μείον: Κόστος πωλήσεων ,34 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ,80 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 6.355,56 Σύνολο ,36 ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,46 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,19 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ,17 ΠΛΕΟΝ: 2. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 205,45 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα , ,84 Ολικά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμεταλλεύσεως ,33 ΙΙ. Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 2. Έκτακτα κέρδη 1.016,25 4. Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις 0, ,25 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 146,65 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους , , ,40 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) ,93 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ,66 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ,66 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων ,93

4 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014 Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) χρήσεως ,93 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων ,67 (+)Αποθεματικά προς διάθεση 6.047,10 Σύνολο ,64 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος ,29 2. Λοιποί μη ενσωματ.στο λειτουρ. κόστος φόροι 0,00 Ζημίες εις Νέο ,93 1. Επεξηγήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων: Στη χρήση 2014 οι πωλήσεις της εταιρείας παρουσίασαν μικρή αύξηση της τάξεως του 5,4% ( ,14 το 2014 έναντι ,02 το 2013) γεγονός που κρίνεται ικανοποιητικό παρά την παρατεταμένη παγκόσμια οικονομική κρίση και της κρίσης χρέους της ελληνικής οικονομίας. Ελαφρώς ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 2,18 % εμφάνισαν τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας, τα οποία ανήλθαν στο ποσό των ,80 (ή 36,05% ) έναντι των ,83 (ή 33,87% ) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διαθέσεως ανήλθαν σε ,46 και ,73 αντίστοιχα και αναλύονται ως εξής: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,19 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , ,70 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ,07 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 7.593, ,91 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,50 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜ , ,36 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ , ,73 Τα μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε ,17 και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10,27 % επί των πωλήσεων και είναι εμφανώς βελτιωμένα.

5 εξής: 5 Τα ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη), τα οποία προκύπτουν αν στα μερικά αποτελέσματα προστεθούν οι πιστωτικοί τόκοι και αφαιρεθούν οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα, ανήλθαν σε ,33 και κρίνονται πολύ ικανοποιητικά. Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε ,93. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως 31/12/ /12/2013 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ,33 6,00% ,41-0,61% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,02 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,93 0,92% ,07-0,64% Σύνολο εσόδων , ,40 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,93 7,59% ,07-5,34% Ίδια κεφάλαια , ,07 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Μικτά αποτελέσματα ,80 36,05% ,83 33,87% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,02 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

6 6 31/12/ /12/2013 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,60 84,98% ,90 85,34% Σύνολο ενεργητικού , ,80 Πάγιο ενεργητικό ,72 14,93% ,02 14,20% Σύνολο ενεργητικού , ,80 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια ,71 11,17% ,07 9,55% Σύνολο υποχρεώσεων , ,18 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. Σύνολο υποχρεώσεων ,73 89,66% ,18 91,14% Σύνολο παθητικού , ,80 Ίδια κεφάλαια ,71 10,01% ,07 8,70% Σύνολο παθητικού , ,80 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας Ίδια κεφάλαια ,71 67,07% ,07 61,26% Πάγιο ενεργητικό , ,02 2. Δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης: Δεν υπάρχει τέτοιου είδους δραστηριότητα. 3. Υποκαταστήματα της εταιρείας: Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 4. Ακίνητα της εταιρείας: Η εταιρία έχει στην κατοχή της οικόπεδο συνολικής έκτασης τ.μ. επί του οποίου έχουν ανεγερθεί κτίρια γραφείων και αποθήκες συνολικής έκτασης 1.169,78 τ.μ. 5. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας: Παρά του ότι οι πωλήσεις το πρώτο πεντάμηνο του 2015 παρουσιάζουν αρκετή αύξηση, 18% περίπου σε σύγκριση με την ίδια περίοδο της χρήσεως 2014, δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την συνεχή καλυτέρευση της πορείας της εταιρείας λόγω των αντίξοων οικονομικών συνθηκών στην εσωτερική αγορά και ειδικότερα στον κλάδο.

7 7 Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας πρέπει να θεωρείται, ότι είναι σχετικά ικανοποιητική και ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσεως. Μετά τη λήξη της κλειομένης χρήσεως, ήτοι από 1ης Ιανουαρίου 2015 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, εκτός αυτού που αναφέρεται σημείωση 13 του προσαρτήματος, τα οποία ενδιαφέρουν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την υποβαλλόμενη έκθεση και απαλλάξτε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως. Θεσσαλονίκη, 30 Μαϊου 2015 Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αλεξάνδρου Ιωάννης Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του Δ.Σ., αποτελούμενη από επτά (7) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 20 Ιουλίου Αθήνα, 20/07/ 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΛΩΛΟΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Σήμερα, την 0η Μαρτίου 204, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε στα επί της Καυκάσου 63 Κυψέλη Αθήνα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ABC KINITRON I.K.E.», ο διαχειριστής της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39 της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. Στην Αθήνα σήμερα, την 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

CITY TALES PRIVATE COMPANY ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31/03/2015

CITY TALES PRIVATE COMPANY ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31/03/2015 CITY TALES PRIVATE COMPANY ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31/03/2015 Κύριοι Εταίροι, Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΑΔΑ: ΒΛΩ5469071-ΗΗΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα