ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης: Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος(ES): M Ονομασίαπροΐόντος MACRON 2429 S 8 Προϊόν Αριθμόςκαταχώρησης Δανία - Νορβηγία - Σουηδία - EC # Δενεφαρμόζεται Καθαρήουσία/καθαρό παρασκεύασμα περιέχειεξαιρετικάραφιναρισμένα,χαμηλούιξώδουςορυκτέλαια/υδρογονανθράκων 40 C) 1.2. Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις Συνιστώμενηχρήση Μησυνιστώμενεςχρήσεις λάδιμεταλλουργίας Οποιοσδήποτεάλλοςσκοπός 1.3. Στοιχείατουπρομηθευτήτουδελτίουδεδομένωνασφαλείας Παραγωγός,εισαγωγέας, προμηθευτής Houghton plc Beacon Road Trafford Park Manchester M17 1AF Tel: +44 (0) Houghton Deutschland GmbH Giselherstr. 57. D Dortmund Deutschland Tel: +49 (0) 231/ Fax: +49 (0)231/ Houghton S.A.S. 604 Bd Albert Camus, BP Villefranche sur saone France Tel: (0) Fax. (0) Ragione Sociale: Houghton Italia S.p.A. Indirizzo: Via Postiglione, Moncalieri (TO) ITALY Telefono: (+39) Fax: (+39) Houghton Iberica S.A. Pol. Ind. Can Salvatella-TorreMateu Barbera del Valles Barcelona SPAIN Tel: +(34 93) Fax: +(34 93) Houghton Benelux Meerpaal 12 A. NL SK Oosterhout. Telefoon: Fax: Oel-Scheu Houghton Vertriebspartner GmbH Hubstrasse Wil Switzerland Telefon: Telefax: Houghton Polska SP z.o.o UlKapelanka Krakow Poland HOUGHTON EUROPE N.V Sivuliike Suomessa Lautamiehentie ESPOO Puh Fax LY: Σελίδα 1 / 13

2 Houghton Danmark A/S Mento AS Houghton Sverige AB Energivej 3 Kontinentalveien La Cours Gata 4 DK-4180 Sorø Postboks Helsingborg Danmark 4098 Tananger Sverige Tel: Norway Tel: Tel: Houghton CZ s.r.o. Bartošova Brno Czech Republic Phone: Houghton Romania 2A, Jiului Street 4th Floor / Room Bucharest Phone: Fax: Houghton Ukraine Ltd Ukraine, Kiev , Prirechnaya St. Phone: +38 (044) Fax: +38 (044) HoughtonKimyaSan.A.Ş Kosuyolu Mah Asma DalI Sok No: Kadıköy İstanbul Türkiye Phone Number: Αριθμόςτηλεφώνουεπείγουσαςανάγκης 3ECompany:(+) (Κωδικός333938) Αυστρία Notfall-Telefonnummer +43 (0) Βουλγαρία Телефонзаспешнислучаи Ελβετία 145; +41 (0) ΤσεχικήΔημοκρατία Telefonníčíslopronaléhavésituace Δανία Ring til Giftlinjen på Φιλανδία Hätäpuhelinnumero Γαλλία Numérod'appeld urgence+33(0) Ουγγαρία Díjmentesen hívható zöld szám Ιρλανδία Emergency telephone number Ολλανδία Telefoonnummer voor Νορβηγία Nødnummer Πολωνία 112 Πορτογαλία Número de telefone de emergência Romania Numărdetelefoncarepoatefiapelatîncazdeurgenţă (08:00-15:00) ΏspaΏΏa Número de teléfono de emergencia Σουηδία Telefonnummer för nödsituationer (09:00-17:00) Τουρκία (+) (Κωδικός333938) 2.1.Ταξινόμησητηςουσίαςήτουμείγματος Κανονισμός(ΕΚ)υπ'αριθ.1272/2008 ΤΜΗΜΑ2:Προσδιορισμόςεπικινδυνότητας Τοξικότητααναρρόφησης Ευαισθητοποίησητουδέρματος περιέχει1-(n,n-bis(2-ethylhexyl)aminomethyl)-1,2,4-triazole Κατηγορία1 - (H304) Κατηγορία1Α - (H317) 2.2.Στοιχείαεπισήμανσης 40 C) Σελίδα 2 / 13

3 Προειδοποιητικήλέξη Κίνδυνος Δηλώσειςεπικινδυνότητας H304-Μπορείναπροκαλέσειθάνατοσεπερίπτωσηκατάποσηςκαιδιείσδυσηςστιςαναπνευστικέςοδούς H317-Μπορείναπροκαλέσειαλλεργικήδερματικήαντίδραση περιέχει1-(n,n-bis(2-ethylhexyl)aminomethyl)-1,2,4-triazole Precautionary Statements - EU ( 28, 1272/2008) P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection P301 + P310 - IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician P331 - Do NOT induce vomiting P302+P352-ΣΕΠΕΡΙΠΤΩΣΗΕΠΑΦΗΣΜΕΤΟ ΔΕΡΜΑ:Πλύνετεμεάφθονονερόκαισαπούνι P333 + P313 - If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention P363-Πλύνετεταμολυσμέναενδύματαπρινταξαναχρησιμοποιήσετε 2.3.Άλλοικίνδυνοι Δενυπάρχουνπληροφορίες 3.1. Ουσίες / 3.2. Μείγματα ΤΜΗΜΑ3:Σύνθεση/πληροφορίεςγιατασυστατικά Τοπροϊόναυτόείναιέναπαρασκεύασμα.Οιπληροφορίεςσχετικάμετονκίνδυνογιατηνυγείαβασίζονταιστασυστατικάτου Χημικήονομασία EK-Αριθ CAS-Αριθ Ποσοστόκατά βάρος Εξαιρετικάραφιναρισμένα, χαμηλούιξώδουςορυκτέλαια /υδρογονανθράκων 40 C) Ταξινόμιση (Κανονισμός(ΕΚ) 1272/2008) % - 100% Asp. Tox. 1 (H304) (EUH066) Αριθμός καταχώρισης REACH - 2-Hexyldecan-1-ol % - 10% ** xxx x Tris(2-ethylhexyl) phosphate % - 2.5% Skin Irrit. 2 (H315) δενδιατίθενται δεδομένα Ορυκτέλαιουψηλής κατεργασίας(ιξώδες>20,5 40 C) - - 1% - 2.5% ** - Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο % - 1% Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Πρόσθετεςπληροφορίες ΠροϊόνπουπεριέχειορυκτέλαιομεποσοστόDMSO μικρότεροτου3%,μεβάσητημέτρησηip346 ΑνατρέξτεστηνΕνότητα15γιαεπιπλέονπληροφορίεςσεθέματαλαδιώνβάσης ΓιατοπλήρεςκείμενοτωνφράσεωνHκαιEUH:βλ.τμήμα xxx x xxx x xxx x ΤΜΗΜΑ4:Μέτραπρώτωνβοηθειών Σελίδα 3 / 13

4 4.1. Περιγραφήτωνμέτρωνπρώτωνβοηθειών Γενικέςσυστάσεις Εισπνοή Επαφήμετοδέρμα Επαφήμεταμάτια Κατάποση Προστασίατωνπροσώπωνπου παρέχουνπρώτεςβοήθειες Απαιτείταιάμεσηιατρικήφροντίδα.Ναμηνέρθεισεεπαφήμεταμάτια,μετοδέρμαήμετα ρούχα.μπορείναπροκαλέσειαλλεργικήαντίδραση. Μεταφέρετεστονκαθαρόαέρα.Πιθανότηταγιααναρρόφησησεπερίπτωσηκατάποσης. Επισκεφθείτεγιατρόαμέσωςανπαρουσιαστούνσυμπτώματα. Πλύνετεαμέσωςμεάφθονονερόγιατουλάχιστον15λεπτά.Απομακρύνετεκαιπλύνετετα μολυσμέναρούχαπριντηνεπαναχρησιμοποίησητους.εάντασυμπτώματαεπιμένουν, καλέστεέναγιατρό. Ξεπλύνετεαμέσωςμεάφθονονερότουλάχιστονγια15λεπτά,προσέχονταςναξεπλυθείη περιοχήκάτω απόταβλέφαρα.κρατείστεταμάτιαανοιχτάκαιξεπλύνετε.εάνοερεθισμός τωνματιώνδιαρκεί,συμβουλευτείτεένανειδικόγιατρό. Μηνπροκαλείτεέμετοχωρίςναέχετεσυμβουλευτείγιατρό.Πλύνετετοστόμαμενερόκαι στησυνέχειαπιείτεάφθονονερό.κίνδυνοςαναρρόφησηςσεπερίπτωσηκατάποσηςμπορείναεισέλθειστουςπνεύμονεςκαιναπροκαλέσειβλάβη.εάντασυμπτώματα επιμένουν,καλέστεέναγιατρό. Χρησιμοποιήστεπροσωπικήενδυμασίαπροστασίας.Αποφεύγετετηνεπαφήμετοδέρμα, ταμάτιακαιτηνενδυμασία Σημαντικότερασυμπτώματακαιεπιδράσεις,άμεσεςήμεταγενέστερες Σπουδαιότερασυμπτώματα Μπορείναπροκαλέσειθάνατοσεπερίπτωσηκατάποσηςκαιδιείσδυσηςστις αναπνευστικέςοδούς,εξάνθημα,ερυθρότητα,κνησμός,μπορείναπροκαλέσειαλλεργικές αντιδράσειςτουδέρματος 4.3. Ένδειξηγιαάμεσηιατρικήφροντίδακαιαναγκαίαειδικήπερίθαλψη Σημείωσηγιατονιατρό Προβείτεσεθεραπείαανάλογαμετασυμπτώματα.Μπορείναπροκαλέσει ευαισθητοποίησησεεπιρρεπήάτομα. SECTION 5: FIRE FIGHTING MEASURES 5.1. Πυροσβεστικάμέσα Κατάλληλαπυροσβεστικάμέσα Χρησιμοποιήστεμέσαπυρόσβεσηςπουείναικατάλληλαγιατιςσυνθήκεςκαιτοπεριβάλλον,ΧρησιμοποιείτεCO2,ξηρόχημικό μέσοήαφρό,ψεκασμόςήομίχληνερού,ψύξτεταδοχεία/δεξαμενέςμεψεκασμόνερού Πυροσβεστικάμέσαπουδενπρέπειναχρησιμοποιούνταιγιαλόγουςασφαλείας Μηχρησιμοποιείτεδέσμηπεπιεσμένουνερούδι'εκτοξεύσεωςπροςαποφυγήδιασκορπισμούκαιεξάπλωσηςτηςφωτιάς 5.2. Ειδικοίκίνδυνοιπουπροκύπτουναπότηνουσίαήτομείγμα Ειδικόςκίνδυνος Σεπερίπτωσηπυρκαγιάςή/καιέκρηξης,μηναναπνέετετιςαναθυμιάσεις.Μονοξείδιοτουάνθρακα,διοξείδιοτουάνθρακακαι άκαυστοιυδρογονάνθρακες(καπνός).ψύξτεταδοχεία/δεξαμενέςμεψεκασμόνερού.ηθερμικήαποσύνθεσημπορείναοδηγήσει σεελευθέρωσηερεθιστικώναερίωνκαιατμών. Επικίνδυναπροϊόντααποσύνθεσης Ηατελήςκαύσηκαιηθερμόλυσηπροκαλούνπιθανώςτοξικάαέριαόπωςτομονοξείδιοτουάνθρακακαιτοδιοξείδιοτουάνθρακα 5.3. Συστάσειςγιατουςπυροσβέστες Ειδικόςπροστατευτικόςεξοπλισμόςγιατουςπυροσβέστες Όπωςκανονικάσεπερίπτωσηπυρκαγιάς,φοράτεσυσκευήαναπνοήςανεξάρτητηαέρος,πουτροφοδοτείταιμευπερπίεσηαέρος, MSHA/NIOSH Σελίδα 4 / 13

5 ΤΜΗΜΑ6:Μέτραγιατηναντιμετώπισητυχαίαςέκλυσης 6.1. Προσωπικέςπροφυλάξεις,προστατευτικόςεξοπλισμόςκαιδιαδικασίεςέκτακτηςανάγκης Απομακρύνετεόλεςτιςπηγέςανάφλεξης.Λάβετεμέτραεπαρκούςεξαερισμού.Χρησιμοποιήστεπροσωπικήενδυμασία προστασίας.αποφεύγετετηνεπαφήμετοδέρμα,ταμάτιακαιτηνενδυμασία. Συμβουλέςγιατοπροσωπικόμη έκτακτηςανάγκης Συμβουλέςπροςτουςπαροχείς βοήθειαςέκτακτηςανάγκης Τουλικόμπορείναδημιουργήσεισυνθήκεςολισθηρότητας. Γιαπροσωπικήενδυμασίαπροστασίαςβλέπεπαράγραφο Περιβαλλοντικέςπροφυλάξεις Αποτρέψτετηνπεραιτέρω διαρροήήέκχυση,εάνείναιασφαλές.μηνξεπλένετεσεεπιφανειακάύδαταήαποχετευτικάδίκτυα Μέθοδοικαιυλικάγιαπεριορισμόκαικαθαρισμό Απορροφήστεμεαδρανέςαπορροφητικόυλικό[π.χ.άμμο,πυριτικήγέλη(silicagel),παράγονταδέσμευσηςοξέων,γενικό παράγονταδέσμευσης,πριονίδι].συγκρατήστεμεαναχώματαγιατησυλλογήμεγάλωνεκχύσεωνυγρών.μετάτοκαθάρισμα, εκπλύνετετυχόνκατάλοιπαμενερό Παραπομπήσεάλλατμήματα ΔείτετοΤμήμα8/12/13γιαεπιπλέονπληροφορίες 7.1. Προφυλάξειςγιαασφαλήχειρισμό ΤΜΗΜΑ7:Χειρισμόςκαιαποθήκευση Λάβετεμέτραεπαρκούςεξαερισμού.Μηντρώτε,πίνετεήκαπνίζετε,ότανχρησιμοποιείτεαυτότοπροϊόν.Τακατάτονχειρισμό χημικώνουσιώνσυνιστώμεναμέτραπροστασίαςπρέπειναλαμβάνονταιυπ'όψη.φυλάξτετομακριάαπόανοικτέςφλόγες,θερμές επιφάνειεςκαιπηγέςανάφλεξης Συνθήκεςγιατηνασφαλήφύλαξη,συμπεριλαμβανομένωντυχόνασυμβίβαστων Τεχνικάμέτρα/Συνθήκεςαποθήκευσης Ταδοχείαδιατηρούνταιερμητικάκλειστά,σεδροσερόκαιμεκαλόεξαερισμότόπο.Φυλάξτετομακριάαπόανοικτέςφλόγες,θερμές επιφάνειεςκαιπηγέςανάφλεξης. Συνιστώμενη ΔιάρκειαΖωής Καμίαδιαθέσιμηπληροφορία. Μησυμβατάυλικά Ισχυροίοξειδωτικοίπαράγοντες,Ισχυράοξέα,Ισχυρέςβάσεις 7.3. Ειδικήτελικήχρήσηήχρήσεις Ειδικήχρήσηήχρήσεις λάδιμεταλλουργίας 8.1. Παράμετροιελέγχου ΤΜΗΜΑ8:Έλεγχοςτηςέκθεσης/ατομικήπροστασία Χημικήονομασία ΕυρωπαϊκήΕνωση ΗνωμένοΒασίλειο Γαλλία Ισπανία Σελίδα 5 / 13

6 Εξαιρετικάραφιναρισμένα, VLA-EC: 10 mg/m 3 χαμηλούιξώδουςορυκτέλαια VLA-ED: 5 mg/m 3 /υδρογονανθράκων 40 C) Ορυκτέλαιουψηλής κατεργασίας(ιξώδες>20,5 40 C) Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο STEL: 30 mg/m 3 VME: 10 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 VLA-EC: 10 mg/m 3 VLA-ED: 5 mg/m 3 Χημικήονομασία Γερμανία Ιταλία Πορτογαλία The Netherlands 2-Hexyldecan-1-ol TWA: 20 ppm TWA: 200 mg/m 3 Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο MAK: 20 mg/m 3 Ceiling / Peak: 40 mg/m 3 Skin TWA: 2 mg/m 3 Χημικήονομασία Αυστρία Ελβετία Πολωνία Ιρλανδία Εξαιρετικάραφιναρισμένα, χαμηλούιξώδουςορυκτέλαια /υδρογονανθράκων 40 C) STEL: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 (Mist) Ορυκτέλαιουψηλής κατεργασίας(ιξώδες>20,5 40 C) STEL: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 (Mist) Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο MAK: 10 mg/m 3 MAK: 10 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 Ορυκτέλαιουψηλήςκατεργασίας 40 C) TWA: 5mg/m 3 (Öljysumu) TWA: 1 mg/m 3 (Olietåge) TWA: 1 mg/m 3 (Oljetåke) LLV: 1 mg/m 3 STV: 3 mg/m 3 (Oljedimma) Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο TWA: 10 mg/m 3 STEL: 20 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 Χημικήονομασία ΤσεχικήΔημοκρατία Ουγγαρία Βουλγαρία Romania Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο STEL: 50.0 mg/m 3 TWA: 10.0 mg/m 3 Μείγματαατμώνδιαλύτηυδρογονανθράκωνπουδενέχουνσυγκεκριμέναόριαεπαγγελματικήςέκθεσηςουσιών,μπορούννα αξιολογηθούναπότηνδιαδικασίααμοιβαίουυπολογισμού(rcp),ηοποίααναθέτειέναπροτεινόμενοόριοέκθεσηςστοχώρο εργασίας,σύμφωναμετιςτιμέςσύνθεσηςμάζαςκαιτιςτιμέςκαθοδήγησηςομάδαςυδρογονανθράκων(ggv).στονπαρακάτω πίνακαεμφανίζονταιταισχύοντασυνιστώμεναόριαεπαγγελματικήςέκθεσης. Χημικήονομασία RCP OEL Παρασκευαστής Distillates (petroleum), hydrotreated middle RCP: TWA 1200 mg/m 3 143ppm ΕργαζόμενοιΣυστηματικήτοξικότητα Χημικήονομασία Φιλανδία Δανία Νορβηγία Σουηδία Εξαιρετικάραφιναρισμένα,χαμηλού TWA: 5mg/m 3 (Öljysumu) TWA: 1 mg/m 3 (Olietåge) TWA: 1 mg/m 3 (Oljetåke) LLV: 1 mg/m 3 ιξώδουςορυκτέλαια/ υδρογονανθράκων(ιξώδες>7- <20,5 40 C) STV: 3 mg/m 3 (Oljedimma) Χημικήονομασία Μακράςδιάρκειας Μακράςδιάρκειας Μακράςδιάρκειας Μικράςδιάρκειας- Μικράςδιάρκειας- Μικράςδιάρκειας- -Στοματική έκθεση -Έκθεσημέσω δέρματος -Έκθεσημέσω εισπνοής Στοματικήέκθεση Έκθεσημέσω δέρματος Έκθεσημέσω εισπνοής 2-Hexyldecan-1-ol 35 mg/kg 247 mg/m 3 Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο 8.3 mg/kg 5.8 mg/m 3 ΕργαζόμενοιΤοπικάαποτελέσματα Σελίδα 6 / 13

7 Καταναλωτές Συστηματικήτοξικότητα Χημικήονομασία Μακράςδιάρκειας Μακράςδιάρκειας Μακράςδιάρκειας Μικράςδιάρκειας- Μικράςδιάρκειας- Μικράςδιάρκειας- -Στοματική έκθεση -Έκθεσημέσω δέρματος -Έκθεσημέσω εισπνοής Στοματικήέκθεση Έκθεσημέσω δέρματος Έκθεσημέσω εισπνοής 2-Hexyldecan-1-ol 21 mg/kg 21 mg/kg 73 mg/m 3 Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο 5 mg/kg 1.74 mg/m 3 Καταναλωτές Τοπικάαποτελέσματα Προβλεπόμενησυγκέντρωσηχωρίςεπιπτώσεις(PNEC) Χημικήονομασία Γλυκόνερό Θαλάσσιούδωρ Ίζηματουγλυκού Θαλάσσιοίζημα Εδαφος νερού Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο 1.29 mg/kg mg/l 1.29 mg/kg 1.04 mg/kg 8.2. Έλεγχοιέκθεσης Τεχνικάπροστατευτικάμέτρα Λάβατεμέτρακαλούεξαερισμού,ιδίωςσεκλειστούςχώρους. Ατομικόςπροστατευτικός εξοπλισμός Προστασίατωνματιών Προστατευτικάγυαλιάμεπαράπλευρηπροστασία. Προστασίατωνχεριών ΠροστατευτικάγάντιασύμφωναμεΕΝ374.Παρακαλούμεπροσέχετετιςοδηγίεςτου προμηθευτήγαντιώνσχετικάμετηδιαπέρασηκαιτοχρόνορήξεως.επίσης,λάβετευπόψη τιςειδικέςτοπικέςσυνθήκεςκάτω απότιςοποίεςχρησιμοποιείταιτοπροϊόν,όπωςτον κίνδυνοκοψίματος,απόξεσηςκαιδιάρκειαεπαφής. Προστασίατουδέρματοςκαιτου Ενδυμασίαμεμακρυάμανίκια. σώματος Προστασίατωναναπνευστικών Δεναπαιτείταιιδιαίτεροςπροστατευτικόςεξοπλισμός.Σεπερίπτωσησχηματισμούατμώνή οδών αεροζόλφοράτεκατάλληληπροστατευτικήενδυμασίακαισυσκευήπροστασίαςτου αναπνευστικούσυστήματος. Μέτραυγιεινής Μηντρώτε,πίνετεήκαπνίζετε,ότανχρησιμοποιείτεαυτότοπροϊόν.Χειριστείτετοπροϊόν σύμφωναμετηνορθήβιομηχανικήπρακτικήυγιεινήςκαιασφάλειας. Έλεγχοιπεριβαλλοντικήςέκθεσης Δεναπαιτούνταιιδιαίτεραμέτραπροστασίαςτουπεριβάλλοντος. Θερμικοίκίνδυνοι Καμίαγνωστήκάτω απόκανονικέςσυνθήκεςχρήσης 9.1.Στοιχείαγιατιςβασικέςφυσικέςκαιχημικέςιδιότητες ΤΜΗΜΑ9:Φυσικέςκαιχημικέςιδιότητες C Οσμή υγρό Ορυκτέλαιο Όψη Όριοοσμής διαφανές,χρώματαήλεκτρου (κεχριμπάρι) Δενεφαρμόζεται Ιδιότητα Τιμές Σημείωση ph Δενυπάρχουνπληροφορίες Σημείοτήξεως/σημείοπήξεως Δενυπάρχουνπληροφορίες Σημείοζέοης/περιοχήζέοης Δενυπάρχουνπληροφορίες Σημείοανάφλεξης 170 C / 338 F ASTM D 92 Ταχύτηταεξάτμισης Καμίαδιαθέσιμηπληροφορία Αναφλεξιμότητα(στερεόαέριο) Καμίαδιαθέσιμηπληροφορία Οριακήτιμήανάφλεξηςστοναέρα ανώτεροόριοανάφλεξης Δενυπάρχουνπληροφορίες Χαμηλότερηαναφλεξιμότητα Δενυπάρχουνπληροφορίες Πίεσηατμών Δενυπάρχουνπληροφορίες Πυκνότηταατμών Δενυπάρχουνπληροφορίες Σελίδα 7 / 13

8 Σχετικήπυκνότητα C διαλυτότητα(διαλυτότητες) Δεναναμιγνύεταισενερό Συντελεστήςκατανομής: Δενεφαρμόζεται n-οκτανόλη/νερό Θερμοκρασίααυτοανάφλεξης Καμίαδιαθέσιμηπληροφορία Θερμοκρασίααποσύνθεσης Καμίαδιαθέσιμηπληροφορία Ιξώδες,κινητικό C ASTM D 445 Εκρηκτικέςιδιότητες Δενεφαρμόζεται Οξειδωτικέςιδιότητες Δενεφαρμόζεται ΑΛΛΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ιξώδες,κινητικό(100 C) Σημείορεύσεως Περιεχόμενοσεοργανικέςπτητικές ουσίες Αντιδραστικότητα Καμίαγνωστήκάτω απόκανονικέςσυνθήκεςχρήσης Χημικήσταθερότητα Σταθερόκάτω απόκανονικέςσυνθήκες Πιθανότηταεπικίνδυνωναντιδράσεων Καμίαγνωστήκάτω απόκανονικέςσυνθήκεςχρήσης Συνθήκεςπροςαποφυγήν ΤΜΗΜΑ10:Σταθερότητακαιδραστικότητα Φυλάξτετομακριάαπόανοικτέςφλόγες,θερμέςεπιφάνειεςκαιπηγέςανάφλεξης Μησυμβατάυλικά Ισχυροίοξειδωτικοίπαράγοντες,Ισχυράοξέα,Ισχυρέςβάσεις Επικίνδυναπροϊόντααποσύνθεσης Ηατελήςκαύσηκαιηθερμόλυσηπροκαλούνπιθανώςτοξικάαέριαόπωςτομονοξείδιοτουάνθρακακαιτοδιοξείδιοτουάνθρακα Πληροφορίεςγιατιςτοξικολογικέςεπιπτώσεις Πληροφορίεςπροϊόντος -Κύριοιοδοίέκθεσης Δενυπάρχουνπληροφορίες -18 C / 0 F ASTM D 97 Καμίαδιαθέσιμηπληροφορία ΤΜΗΜΑ11:Τοξικολογικέςπληροφορίες Εισπνοή Επαφήμεταμάτια Επαφήμετοδέρμα Κατάποση Κίνδυνοςσοβαρώνβλαβώντωνπνευμόνων(σεπερίπτωσηαναρρόφησης) Κανέναγνωστό Ηεπανειλημμένηήπαρατεταμένηεπαφήμετοδέρμαμπορείναπροκαλέσειαλλεργικές αντιδράσειςσεπολύεπιρρεπήάτομα Σεπερίπτωσηεμέτουμετάαπόκατάποση,υπάρχεικίνδυνοςεισχώρησηςστουςπνεύμονες Οξείατοξικότητα -Πληροφορίεςπροϊόντος Ενδεχομένωςεπιβλαβήςσεπερίπτωσηκατάποσηςκαιεισόδουστουςαεραγωγούς. Σελίδα 8 / 13

9 Οξείατοξικότητα -Πληροφορίεςσχετικάμετοσυστατικό Χημικήονομασία LD50διαΣτόματος(αρουραίος) LD50Δέρματος (αρουραίος/κουνέλι) Εξαιρετικάραφιναρισμένα,χαμηλού >2000 mg/kg >2000 mg/kg ιξώδουςορυκτέλαια/ υδρογονανθράκων(ιξώδες>7- <20,5 40 C) 2-Hexyldecan-1-ol mg/kg ( Rat ) Tris(2-ethylhexyl) phosphate mg/kg mg/kg ( Rabbit ) Ορυκτέλαιουψηλήςκατεργασίας >2000 mg/kg >2000 mg/kg 40 C) Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο 5000 mg/kg ( Rat ) 5000 mg/kg ( Rabbit ) LC50Εισπνοή Διάβρωσηκαιερεθισμόςτου δέρματος Κανέναγνωστό. Σοβαρήζημία/ερεθισμόςτωνματιώνΚανέναγνωστό. Ευαισθητοποίηση ΕυαισθητοποίησητηςαναπνοήςΚανέναγνωστό. ΕυαισθητοποίησητουδέρματοςSkin Sens. Cat. 1. Μεταλλαξιογένεσηβλαστικών κυττάρων Καρκινογένεση Τοξικότηταγιατηναναπαραγωγή Ειδικήτοξικότηταστα όργανα-στόχους-μίαεφάπαξ έκθεση Ειδικήτοξικότητασταόργανα στόχους-επαναλαμβανόμενη έκθεση Αναπνευστικόςκίνδυνος Συμπτώματα Κανέναγνωστό. Κανέναγνωστό. Κανέναγνωστό. Κανέναγνωστό Κανέναγνωστό Κίνδυνοςσοβαρώνβλαβώντωνπνευμόνων(σεπερίπτωσηαναρρόφησης). Ηεπανειλημμένηήπαρατεταμένηεπαφήμετοδέρμαμπορείναπροκαλέσειερεθισμότου δέρματοςή/καιδερματίτιδακαιευαισθητοποίησητωνεπιρρεπώνατόμωνμπορείνα προκαλέσειθάνατοσεπερίπτωσηκατάποσηςκαιδιείσδυσηςστιςαναπνευστικέςοδούς ΤΜΗΜΑ12:Οικολογικέςπληροφορίες Τοξικότητα Δεναπαιτούνταιειδικάπεριβαλλοντικάμέτρα Χημικήονομασία Τοξικότητασταφύκια Τοξικότητασταψάρια Τοξικότητασε μικροοργανισμούς 2-Hexyldecan-1-ol 100: 96 h Leuciscus Idus mg/l LC50 static Tris(2-ethylhexyl) phosphate Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο 6: 72 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/l EC : 72 h Desmodesmus 5: 48 h Oryzias latipes mg/l LC50 Τοξικότηταστιςδάφνιες καιάλλαυδρόβιαμαλάκια >42: 48 h Daphnia magna mg/l EC50 Σελίδα 9 / 13

10 subspicatus mg/l EC Ανθεκτικότητακαιικανότητααποδόμησης Τοπροϊόνδενείναιεύκολαβιοδιασπώμενο,αλλάμπορείναδιασπαστείαπόμικροοργανισμούς,καιάραθεωρείταιωςενδογενώς βιοδιασπώμενο Δυνατότηταβιοσυσσώρευσης Κινητικότηταστοέδαφος Χημικήονομασία log POW 2-Hexyldecan-1-ol 7.9 Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο 4.17 Τοπροϊόνείναιαδιάλυτοκαιεπιπλέειστονερό ΑποτελέσματατηςαξιολόγησηςΑΒΤκαιαΑαΒ Τοπαρασκεύασμααυτόδενπεριέχειουσίεςπουναθεωρούνταιανθεκτικές,βιοσυσσωρευτικέςήτοξικές(ΑΒΤ).Τοπαρασκεύασμα αυτόδενπεριέχειουσίεςπουθεωρούνταιάκρωςανθεκτικέςήάκρωςβιοσυσσωρευτικές(αααβ) Άλλεςαρνητικέςεπιπτώσεις Κανέναγνωστό ΤΜΗΜΑ13:Στοιχείασχετικάμετηδιάθεση Μέθοδοιδιαχείρισηςαποβλήτων Απόβλητουπολείματοςπροΐόντος ΔιατίθεταιωςεπικίνδυνοαπόβλητολαμβάνονταςυπόψητιςτοπικέςκαιεθνικέςΟδηγίες Μηκαθαρισμένεςσυσκευασίες (πακέτα) Άλλαδεδομένα Ταάδειαδοχείαπρέπειναμεταφέρονταισεεγκεκριμένομέροςδιαχείρισηςαποβλήτωνγια ανακύκλωσηήαπόρριψη.ακολουθείτεόλεςτιςπροφυλάξειςστιςετικέτεςμέχριτοδοχείονα καθαριστεί,αποκατασταθείήκαταστραφεί. ΣύμφωναμετονΕυρωπαϊκόΚατάλογοΑποβλήτωνοικωδικοίτωναποβλήτωναναφέρονται στηχρήσηκαιόχισταπροϊόντα.ο χρήστηςθαπρέπεινακαθορίσεικωδικούςαποβλήτων μεβάσητηνεφαρμογήγιατηνοποίαχρησιμοποιήθηκετοπροϊόν. ΤΜΗΜΑ14:Πληροφορίεςσχετικάμετημεταφορά ΑριθμόςΟΗΕ Οικείαονομασίααποστολής,ΟΗΕ Τάξη/τάξειςκινδύνουκατάτημεταφορά Ομάδασυσκευασίας Περιβαλλοντικοίκίνδυνοι Σελίδα 10 / 13

11 κανένα Ειδικέςπροφυλάξειςγιατονχρήστη κανένα Χύδηνμεταφοράσύμφωναμετοπαράρτημα IτηςσύμβασηςMARPOL73/78καιτουκώδικαIBC Δενεφαρμόζεται IMDG/IMO ADR/RID ICAO/IATA ΤΜΗΜΑ15:Στοιχείασχετικάμετηνομοθεσία Κανονισμοί/νομοθεσίασχετικάμετηνασφάλεια,τηνυγείακαιτοπεριβάλλονγιατηνουσίαήτομείγμα Κανονισμόςγιατηνταξινόμηση,επισήμανσηκαισυσκευασίατωνουσιώνκαιμειγμάτων(CLP)(EΚ1272/2008) Καταχώριση,αξιολόγηση,αδειοδότησηκαιπεριορισμούςτωνχημικώνπροϊόντων(REACH)-Κανονισμός(ΕΚ1907/2006) WGK Classification Επικίνδυνογιατονερό/Τάξη1 40 C)περιέχειμίαήπερισσότερεςουσίεςμετουςακόλουθους CAS/ΕΚαριθμούς/REACH,αριθμοίεγγραφής: Χημικήονομασία CAS-Αριθ EK-Αριθ Αριθμόςκαταχώρισης REACH Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., xxxx dewaxed, hydrogenated Lubricating oils (petroleum), used, noncatalytically refined xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic Residual oils (petroleum), solvent-refined xxxx Extracts (petroleum), residual oil solvent xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic xxxx Residual oils (petroleum), hydrotreated xxxx Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed xxxx Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy, paraffinic xxxx Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy xxxx Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral xxxx oil-based Lubricating oils (petroleum), C20-C50, hydrotreated xxxx neutral oil-based Lubricating oils Paraffin oils White mineral oil (petroleum) xxxx 40 C)περιέχουνμίαήπερισσότερες ουσίεςμετουςακόλουθουςcas/εκαριθμούς/reach,αριθμοίεγγραφής: Χημικήονομασία CAS-Αριθ EK-Αριθ Αριθμόςκαταχώρισης REACH Distillates (petroleum), straight-run middle Σελίδα 11 / 13

12 Distillates (petroleum), heavy hydrocracked xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated middle xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated middle xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated light xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic xxxx Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic xxxx Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy, paraffinic xxxx Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral xxxx oil-based Lubricating oils (petroleum), C20-C50, hydrotreated xxxx neutral oil-based White mineral oil (petroleum) xxxx Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics NOT AVAILABLE xxxx Αξιολόγησηχημικήςασφάλειας Δενυπάρχουνπληροφορίες ΤΜΗΜΑ16:Άλλεςπληροφορίες Λέξειςκλειδιάήλεζάντεςγιατιςσυντομογραφίεςκαιταακρώνυμαπουχρησιμοποιούνταιστοδελτίοδεδομένων ασφαλείας Repr.-Αναπαραγωγικήτοξικότητα Asp.Tox.-Τοξικότητααναρρόφησης AcuteTox.-Οξείατοξικότητα AquaticAcute-Οξείατοξικότηταγιατουδάτινοπεριβάλλον AquaticChronic-Οξείακαιυποξείατοξικότηταπτηνών EyeDam.-Οφθαλμικήβλάβη/ερεθισμός EyeIrit.-Ερεθισμόςτωνοφθαλμών SkinCor.-Διάβρωσητουδέρματος SkinIrit.-Ερεθισμόςδέρματος SkinSens.-Ευαισθητοποιητήςδέρματος Resp.Sens.-Εισπνεόμενοαλλεργιογόνο STOTSE-Ειδικήτοξικότητασταόργανα-στόχους-μίαεφάπαξέκθεση STOTRE-Ειδικήτοξικότητασταόργαναστόχους-επαναλαμβανόμενηέκθεση VOC-Πτητικέςοργανικέςενώσεις ΠλήρεςκείμενοH-Φράσεωνπουαναφέρονταιστιςενότητες2και3 Σελίδα 12 / 13

13 H224-Υγρόκαιατμοίεξαιρετικάεύφλεκτα H341-Ύποπτογιαπρόκλησηγενετικώνελατωμάτων H225-Υγρόκαιατμοίπολύεύφλεκτα H350-Μπορείναπροκαλέσεικαρκίνο H226-Υγρόκαιατμοίεύφλεκτα H351-Ύποπτογιαπρόκλησηκαρκίνου H270-Μπορείναπροκαλέσειήνααναζωπυρώσειπυρκαγιά; H360-Μπορείναβλάψειτηγονιμότηταήτοέμβρυο οξειδωτικό H361-Ύποπτογιαπρόκλησηβλάβηςστηγονιμότηταήστοέμβρυο H271-Μπορείναπροκαλέσειπυρκαγιάήέκρηξη;ισχυρόοξειδωτικό H362-Μπορείναβλάψειταβρέφηπουτρέφονταιμεμητρικόγάλα H272-Μπορείνααναζωπυρώσειτηνπυρκαγιά;οξειδωτικό H370-Προκαλείβλάβεςσταόργανα H290-Μπορείναδιαβρώσειμέταλλα H371-Μπορείναπροκαλέσειβλάβεςσταόργανα H300-Θανατηφόροσεπερίπτωσηκατάποσης H372-Προκαλείβλάβεςσταόργαναύστερααπόπαρατεταμένηή H301-Τοξικόσεπερίπτωσηκατάποσης επανειλημμένηέκθεση H302-Επιβλαβέςσεπερίπτωσηκατάποσης H373-Μπορείναπροκαλέσειβλάβεςσταόργαναύστερααπό H304-Μπορείναπροκαλέσειθάνατοσεπερίπτωσηκατάποσηςκαι παρατεταμένηήεπανειλημμένηέκθεση διείσδυσηςστιςαναπνευστικέςοδούς H400-Πολύτοξικόγιατουςυδρόβιουςοργανισμούς H310-Θανατηφόροσεεπαφήμετοδέρμα H410-Πολύτοξικόγιατουςυδρόβιουςοργανισμούς,μεμακροχρόνιες H311-Τοξικόσεεπαφήμετοδέρμα επιπτώσεις H312-Επιβλαβέςσεεπαφήμετοδέρμα H411-Τοξικόγιατουςυδρόβιουςοργανισμούς,μεμακροχρόνιες H314-Προκαλείσοβαράδερματικάεγκαύματακαιοφθαλμικέςβλάβες επιπτώσεις H315-Προκαλείερεθισμότουδέρματος H412-Επιβλαβέςγιατουςυδρόβιουςοργανισμούς,μεμακροχρόνιες H317-Μπορείναπροκαλέσειαλλεργικήδερματικήαντίδραση επιπτώσεις H318-Προκαλείσοβαρήοφθαλμικήβλάβη H413-Μπορείναπροκαλέσειμακροχρόνιεςεπιπτώσειςστους H319-Προκαλείσοβαρόοφθαλμικόερεθισμό υδρόβιουςοργανισμούς H330-Θανατηφόροσεπερίπτωσηεισπνοής. H360Df-Μπορείναβλάψειτοέμβρυο.Ύποπτογιαπρόκλησηβλάβης H331-Τοξικόσεπερίπτωσηεισπνοής στηγονιμότητα H332-Επιβλαβέςσεπερίπτωσηεισπνοής H360D-Μπορείναβλάψειτοέμβρυο H334-Μπορείναπροκαλέσειαλλεργίαήσυμπτώματαάσθματοςή H360FD-Μπορείναβλάψειτηγονιμότητα.Μπορείναβλάψειτο δύσπνοιασεπερίπτωσηεισπνοής έμβρυο. H335-Μπορείναπροκαλέσειερεθισμότηςαναπνευστικήςοδού H360F-Μπορείναβλάψειτηγονιμότητα H336-Μπορείναπροκαλέσειυπνηλίαήζάλη H361d-Ύποπτογιαπρόκλησηβλάβηςστοέμβρυο H340-Μπορείναπροκαλέσειγενετικάελατώματα H361fd-Ύποπτογιαπρόκλησηβλάβηςστηγονιμότητα.Ύποπτογια πρόκλησηβλάβηςστοέμβρυο H361f-Ύποπτογιαπρόκλησηβλάβηςστηγονιμότητα EUH066-Παρατεταμένηέκθεσημπορείναπροκαλέσειξηρότητα δέρματοςήσκάσιμο EUH210-Δελτίοδεδομένωνασφαλείαςπαρέχεταιεφόσονζητηθεί EUH208-Μπορείναπροκαλέσειαλλεργικήαντίδραση Σχέδιοέκθεσης Δενυπάρχουνπληροφορίες Ημερομηνίαέκδοσης: Ημερομηνίααναθεώρησης: ΣημείωσηΑναθεώρησης Αποποίησηευθυνών ΟιπληροφορίεςπουπαρέχονταιστοπαρόνΔελτίοΔεδομένωνΑσφάλειαςείναισωστέςκατάτηνπεποίθησήμαςκαιεξ όσωνείμαστεσεθέσηναγνωρίζουμεκαιέχουμεπληροφορηθείκατάτηνημερομηνίατηςδημοσίευσηςτουπαρόντος.οι πληροφορίεςπουπαρέχονταιεξυπηρετούνμόνοωςκαθοδηγητικέςγραμμέςγιατονασφαλήχειρισμό,χρήση, επεξεργασία,αποθήκευση,μεταφορά,διάθεσηκαικυκλοφορίακαιδενθαπρέπειναθεωρηθούνεγγύησηή προδιαγραφέςποιότητας.οιπληροφορίεςαφορούνμόνοτοσυγκεκριμένουλικόκαιδενισχύουνγιαταυλικάεκείναπου χρησιμοποιούνταισεσυνδυασμόμεάλλαυλικάήσεάλλεςδιαδικασίες,εκτόςεάνδιευκρινίζεταιστοκείμενο. Σελίδα 13 / 13

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:22-10-2014 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος(ES): 05046125-M

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:24-10-2014 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος(ES): 21010010-M

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:δενδιατίθενται δεδομένα ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος(ES): 06046345-M

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:30-01-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος: 41008802-M Ονομασίαπροΐόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:01-05-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος: 06010005-M Ονομασίαπροΐόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:08-01-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος(ES): 70047153-M

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:18-04-2015 Ημερομηνίααναθεώρησης:18-04-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος(ES):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:24-04-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος(ES): 73014683-M

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:04-04-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος(ES): 70197389-M

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίααναθεώρησης: 27-04-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος: 41002400-M

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:14-05-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος: 26012621-M Ονομασίαπροΐόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:25-03-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος: 41876000-M Ονομασίαπροΐόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:03-05-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος(ES): 07122000-M

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:28-04-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος: 26000662-M Ονομασίαπροΐόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:15-01-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος(ES): 73003415-M

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίααναθεώρησης: 12-08-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος: 70255201-M

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:28-04-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος: 41000568-M Ονομασίαπροΐόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίααναθεώρησης: 26-05-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος: 21662211-M

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος: 01621100-M Κωδικός(οί)προϊόντος(DE): - 84640000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:12-02-2015 Ημερομηνίααναθεώρησης:25-11-2014 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος(ES):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:29-11-2014 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος: 93020000-M Ονομασίαπροΐόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:04-06-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος: 42896600-M Κωδικός(οί)προϊόντος(DE):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:30-05-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος: 42210030-M Κωδικός(οί)προϊόντος(ES):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίααναθεώρησης 25/09/2017 Έκδοση 3 Ημερομηνίαπροηγούμενηςέκδοσης 01/06/2012 ΕΕ EL ΤΜΗΜΑ1:ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌΣΚΩΔΙΚΌΣΟΥΣΊΑΣ/ΜΕΊΓΜΑΤΟΣΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:28-04-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος: 42100090-M Ονομασίαπροΐόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 1.07 1.ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος BISOMER Ò HEMA Κωδικόςπροϊόντος 745757 Συνώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 09-Μαρ-2016 Αριθμόςαναθεώρησης 0 1.ΣΣΤΟΙΧΕΙΑΤΗΣΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ GHSταυτοποίησηπροϊόντος Ονομασίαπροΐόντος Rap/Tac/CsA Control

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης / Ημερομηνίααναθεώρησης 20-Οκτ-2015 Έκδοση 1

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης / Ημερομηνίααναθεώρησης 20-Οκτ-2015 Έκδοση 1 ΑυτότοΔελτίοΑσφάλειαςανταποκρίνεταιστιςαπαιτήσειςτηςΚανονισμό(ΕΚ)αριθμ.1907/2006 ΤΜΗΜΑ1:ΣΤΟΙΧΕΊΑΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 981866,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 27-Σεπ-2011 Ημερομηνίααναθεώρησης 11-Σεπ-2014 Αριθμόςαναθεώρησης 2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 27-Σεπ-2011 Ημερομηνίααναθεώρησης 11-Σεπ-2014 Αριθμόςαναθεώρησης 2 Ημερομηνίαέκδοσης 27-Σεπ-2011 Αριθμόςαναθεώρησης 2 1.ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ Ονομασίαπροϊόντος Cat No. : Συνώνυμα Συνιστώμενηχρήση R30858301 Εργαστηριακέςχημικέςουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας Δελτίοδεδομένωνασφαλείας Preparation Date 19-05-2015 Ημερομηνίααναθεώρησης 29-09-2015 Αριθμόςαναθεώρησης 4 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας Δελτίοδεδομένωνασφαλείας ΔελτίοΔεδομένωνΑσφαλείαςσύμφωναμετονΚανονισμό(ΕΚ)Αρ.1907/2006(REACH) ΕυρωπαϊκήΈνωση / Αγγλικά Ημερομηνίαέκδοσης 10-Ιαν-2013 Ημερομηνίααναθεώρησης 08-Φεβ-2013 Έκδοση 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ1:Ταυτοποίησηουσίας/μείγματοςκαιτηςεταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης:14-05-2015 Έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικός(οί)προϊόντος: 21010020-M Ονομασίαπροΐόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 12-Ιουλ-2011 Αριθμόςαναθεώρησης 3 1.ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ Ονομασίαπροϊόντος Cat No. : Συνώνυμα Συνιστώμενηχρήση R21524 Εργαστηριακέςχημικέςουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης / Ημερομηνίααναθεώρησης 04-Ιουν-2015 Έκδοση 1

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης / Ημερομηνίααναθεώρησης 04-Ιουν-2015 Έκδοση 1 ΑυτότοΔελτίοΑσφάλειαςανταποκρίνεταιστιςαπαιτήσειςτηςΚανονισμό(ΕΚ)αριθμ.1907/2006 ΤΜΗΜΑ1:ΣΤΟΙΧΕΊΑΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 984327

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 12352019

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 13-Μαϊ-2009 Αριθμόςαναθεώρησης 3 1.ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ Ονομασίαπροϊόντος Cat No. : Συνώνυμα Συνιστώμενηχρήση DR0780 Εργαστηριακέςχημικέςουσίες Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 05-Μαϊ-2011 Αριθμόςαναθεώρησης 2 1.ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ Ονομασίαπροϊόντος Cat No. : Συνώνυμα Συνιστώμενηχρήση R40075 Εργαστηριακέςχημικέςουσίες Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 11-Μαϊ-2011 Ημερομηνίααναθεώρησης 23-Μαϊ-2014 Αριθμόςαναθεώρησης 2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 11-Μαϊ-2011 Ημερομηνίααναθεώρησης 23-Μαϊ-2014 Αριθμόςαναθεώρησης 2 Ημερομηνίαέκδοσης 11-Μαϊ-2011 Αριθμόςαναθεώρησης 2 1.ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ Ονομασίαπροϊόντος Cat No. : Συνώνυμα Συνιστώμενηχρήση R40058 Εργαστηριακέςχημικέςουσίες Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τοπαρόνδελτίοδεδομένωνασφαλείαςικανοποιείτιςαπαιτήσεις:Κανονισμός(ΕΚ)υπ αριθμ.1907/2006καικανονισμός(εκ)υπ αριθμ.1272/2008 Ημερομηνίααναθεώρησης 04-Μαρ-2015 Έκδοση 1 Τμημα1:ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας Δελτίοδεδομένωνασφαλείας (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 20401

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 4367659

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Αριθμόςκαταχώρισης REACH

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Αριθμόςκαταχώρισης REACH

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 7 ΤΜΗΜΑ1.ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Περιγραφήπροϊόντος Cat No. : 10-9426-10 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας ΔελτίοΔεδομένωνΑσφαλείαςσύμφωναμετονΚανονισμό(ΕΚ)υπ'αριθμ. 1907/2006 (REACH)

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας ΔελτίοΔεδομένωνΑσφαλείαςσύμφωναμετονΚανονισμό(ΕΚ)υπ'αριθμ. 1907/2006 (REACH) ΔελτίοΔεδομένωνΑσφαλείαςσύμφωναμετονΚανονισμό(ΕΚ)υπ'αριθμ. 1907/2006 (REACH) Τμημα1:ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος Καθαρήουσία/μείγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος Χημικήονομασία Αριθμόςκαταχώρισης REACH DN101515F1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος INS1005125 IonProton ICleaningTablet Στοιχείατηςεταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος Χημικήονομασία Αριθμόςκαταχώρισης REACH DN101499

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑυτότοΔελτίοΑσφάλειαςανταποκρίνεταιστιςαπαιτήσειςτηςΚανονισμό(ΕΚ)αριθμ.1907/2006 Ημερομηνίαέκδοσης

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑυτότοΔελτίοΑσφάλειαςανταποκρίνεταιστιςαπαιτήσειςτηςΚανονισμό(ΕΚ)αριθμ.1907/2006 Ημερομηνίαέκδοσης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑυτότοΔελτίοΑσφάλειαςανταποκρίνεταιστιςαπαιτήσειςτηςΚανονισμό(ΕΚ)αριθμ.1907/2006 Ημερομηνίαέκδοσης Αριθμόςαναθεώρησης 07-08-2013 1 1.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣΠΡΟΪΟΝΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΙΑΣ Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 4304437

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος C10492COMPE TERT-BUTYL HYDROPEROXIDE SOLUTION, Στοιχείατηςεταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Αριθμόςκαταχώρισης REACH

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 4379861

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 56484

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 DOBLE 1.8 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος DOBLE 1.8 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Ταυτοποίησηουσίαςήμείγματος (25:24:1,v/v) Ταυτοποίησηεταιρείας/επιχείρησης Life Technologies 5791 Van Allen Way

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 3 ΤΜΗΜΑ1.ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Περιγραφήπροϊόντος Cat No. : VARELISA STOP SOLUTION 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 4480715 Χημικήονομασία Αριθμόςκαταχώρισης REACH Δενπαρέχεταιαριθμόςκαταχώρισηςγιααυτήντηνουσία/ουσίεςσεαυτότο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

SAFETY DATA SHEET. 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση

SAFETY DATA SHEET. 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση SAFETY DATA SHEET 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος LYSIS SOLUTION Lysis Solution Στοιχείατηςεταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 4350584

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Αριθμόςκαταχώρισης REACH

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : GF-1325 Chlorpyrifos-Methyl EC Insecticide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : GF-1325

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης / Ημερομηνίααναθεώρησης 29-Μαϊ-2015 Έκδοση 1

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης / Ημερομηνίααναθεώρησης 29-Μαϊ-2015 Έκδοση 1 ΑυτότοΔελτίοΑσφάλειαςανταποκρίνεταιστιςαπαιτήσειςτηςΚανονισμό(ΕΚ)αριθμ.1907/2006 ΤΜΗΜΑ1:ΣΤΟΙΧΕΊΑΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 984356

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος Brand 917002 AcroMetrix PeliSpy Sero Control Type

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΛΕΥΚΟ

ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΛΕΥΚΟ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1. 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος B1601 (alpha)-bungarotoxin *from Bungarus Στοιχείατηςεταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 88904

Διαβάστε περισσότερα