Ι Ρ Υ Μ Α ΛΟΥΛΑΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ Ε ΡΑ: ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ, ΦΗΡΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΗΛ.: , FAX: Α.Φ.Μ Ο.Υ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Ρ Υ Μ Α ΛΟΥΛΑΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ Ε ΡΑ: ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ, ΦΗΡΑ, 847 00 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΗΛ.: 22860 22977, 23045 FAX: 22860 25102 Α.Φ.Μ. 090029352 -.Ο.Υ."

Transcript

1 Ι Ρ Υ Μ Α ΛΟΥΛΑΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ Ε ΡΑ: ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ, ΦΗΡΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΗΛ.: , FAX: Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ A ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡΘΡΟ Α. ΕΣΟ Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 Αναµενόµενα έσοδα από εισιτήρια του Τελεφερίκ (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) ,00 2 Έσοδα από τόκους ,00 3 Έσοδα από προµήθειες και συναλλαγµατικές διαφορές συναλλάγµατος 1.000,00 4 Έκτακτα Έσοδα 1.000, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,00./.

2 Α Β Γ Ε ΣΤ Z ΑΡΘΡΟ Β. ΕΞΟ Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΟΣΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤHΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1 Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και µέτρα προστασίας ,00 2 Συντήρηση µηχανηµάτων ,00 3 Ανταλλακτικά - Μηχανήµατα ,00 4 Επιθεώρηση και συντήρηση από κατασκευάστρια ή άλλες εταιρείες , ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 Μισθοί (Μεικτές Αποδοχές) ,00 2 Εργοδοτικές εισφορές ,00 3 Οδοιπορικά υπαλλήλων 8.000,00 4 Ιµατισµός εργασίας και ασφαλείας και λοιπά έξοδα , ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1 Αµοιβές νοµικών συµβούλων 5.000,00 2 Αµοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων ,00 3 Αµοιβές µελετών και τεχνικών συµβούλων , ,00 ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Γραφική Ύλη 7.000,00 2 Οδοιπορικά.Σ 3.000,00 3 Τηλεφ.- Τηλεγρ.- Ταχυδροµικά 6.000,00 4 Έξοδα διαφηµίσεως 6.000,00 5 Μεταφορικά 8.000,00 6 Έξοδα µεταφοράς και φιλοξενίας 7.000,00 7 ιάφορα µη κατονοµαζόµενα 3.000, ,00 ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Έξοδα ηλεκτροδότησης ,00 2 Έξοδα ύδρευσης / αποχέτευσης ,00 3 Ασφάλιστρα ,00 4 Υλικά καθαριότητας ,00 5 ιάφορα αναλώσιµα 3.000, , ,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ 1 Έξοδα φορτωτών 1.000,00 2 απάνες αεροδιακοµιδών και Έξοδα λειτ. & συντήρ. Αεροσκαφών , ,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 Φόροι προς το ηµόσιο (ΦΠΑ) ,00 2 Ενίσχυση Σωµατείου Ηµιονηγών Θήρας ,00 3 Αποθεµατικό ,00 4 Περίσσευµα χρήσης προς διανοµή , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,00 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. Θήρα 18 Σεπτεµβρίου 2014 Ο ΤΑΜΙΑΣ.Σ. Κανακάρης Γεράσιµος Ρούσσος Ιωάννης

3 Ι ΡΥΜΑ ΛΟΥΛΑΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ Ε ΡΑ: ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ, ΦΗΡΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΗΛ.: , FAX: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ - ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α Α Υπό άρθρο 1 αναµενόµενα έσοδα από εισιτήρια του Τελεφερίκ, περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 9%, ,00, µε τιµές εισιτηρίων: 5,00 για κανονικό εισιτήριο, 2,50 για µειωµένο εισιτήριο ειδικών κατηγοριών, 1,00 για τοπικό εισιτήριο για µόνιµους κατοίκους Σαντορίνης και λοιπές ειδικές κατηγορίες, 2,50 για κάθε πρόσθετη θέση καµπίνας που καταλαµβάνει επιβάτης για αποσκευές κλπ. 100,00 για ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδροµών. Υπό άρθρο 2 αναµενόµενα έσοδα από τόκους καταθέσεων χρηµάτων µε προθεσµία και καταθέσεις ταµιευτηρίου σε τράπεζες της Θήρας, µε τα κατ εκτίµηση µε τα σηµερινά δεδοµένα επιτόκια, ,00. Υπό άρθρο 3 αναµενόµενα έσοδα από προµήθεια λόγω αγοράς συναλλάγµατος και συναλλαγµατικών διαφορών, 1.000,00. Υπό άρθρο 4 αναµενόµενα έκτακτα έσοδα, 1.000,00. Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α Α Υπό άρθρο 1 για συνήθεις ή έκτακτες επισκευές κτιρίων, περιβάλλοντος χώρου, τοιχίων και λοιπών µέσων προστασίας, επίπλων, σκευών κλπ του Ιδρύµατος, ,00. Υπό άρθρο 2 για τακτική ή έκτακτη συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού του Τελεφερίκ και επισκευές βλαβών, ,00. Υπό άρθρο 3 για διάφορα µηχανήµατα, ανταλλακτικά µηχανηµάτων του Τελεφερίκ, εργαλεία, έπιπλα, και σκεύη, µηχανές γραφείων κλπ, ,00. Υπό άρθρο 4 για επιθεώρηση και τυχόν συντήρηση της εγκατάστασης από την κατασκευάστρια ή άλλες εταιρείες, ,00. 1

4 Β Υπό άρθρο 1 για µισθούς και ηµεροµίσθια (µεικτές αποδοχές) (α ) του τακτικού προσωπικού του Τελεφερίκ (1 ιευθυντής, 1 Προϊστάµενος Λογιστηρίου, 1 Βοηθός Λογιστή-Γραµµατέας.Σ., 1 Τεχνικός Προϊστάµενος, 9 Τεχνικοί, 5 Ταµίες, 6 Υπάλληλοι Υποδοχής-Ταµίες, 2 Φύλακες- Καθαριστές-Βοηθοί τεχνικοί, 2 Καθαρίστριες, 1 Νυκτοφύλακας), (β ) του προσωπικού στα πλαίσια εκτέλεσης Σκοπών του Ιδρύµατος (1 Χειριστής αεροσκάφους), (γ ) τυχόν έκτακτου υπαλληλικού προσωπικού και (δ ) εργατικού προσωπικού για οικοδοµικές και συναφείς εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τελεφερίκ, µε αµοιβές καθοριζόµενες από το Σ, σύµφωνα µε τις παρ. (α) και (δ) του άρθρου 12 της Συστατικής Πράξης, βάσει των ακολουθούµενων και προσαρµοσµένων στις εργασιακές συνθήκες και ειδικότητες του Τελεφερίκ παρεµφερών ΣΣΕ που ορίζονται στις συναφθείσες Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας µεταξύ του Ιδρύµατος και εκάστου των εργαζοµένων και στον εγκεκριµένο Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος, µε τα επιδόµατα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας, αποζηµιώσεων (ενδεχόµενων συνταξιοδοτήσεων, απολύσεων, εκτός έδρας κλπ.), των νοµίµων προσαυξήσεων για απασχόληση κατά τις αργίες, νύκτες, τακτικών ή έκτακτων υπερεργασιών και υπερωριών κλπ, ,00. Υπό άρθρο 2 για εργοδοτικές εισφορές µισθοδοσίας υπαλλήλων και εργατών, ,00. Υπό άρθρο 3 για οδοιπορικά υπαλλήλων, για µετακινήσεις υπαλλήλων για αγορά ανταλλακτικών, συµµετοχή σε σεµινάρια και διάφορες άλλες εργασίες για λογαριασµό του Ιδρύµατος, 8.000,00. Υπό άρθρο 4 για υπηρεσιακές ενδυµασίες, φόρµες εργασίας, υποδήµατα, λοιπός εξοπλισµός ασφαλείας και εργασίας (κράνη, γάντια, ζώνες κλπ), έξοδα κυλικείου, φαρµακείου και διάφορα άλλα έξοδα προσωπικού, ,00. Γ Υπό άρθρο 1 για αµοιβές νοµικών συµβούλων για κάλυψη ενδεχόµενων εκτάκτων ή περιστασιακών αναγκών παροχής γνωµατεύσεων και διευκρινίσεων επί νοµικών θεµάτων, 5.000,00. Υπό άρθρο 2 για αµοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων για εκπροσώπηση του Ιδρύµατος σε δικαστικές υποθέσεις, ,00. Υπό άρθρο 3 για αµοιβές εκπόνησης µελετών από τεχνικά γραφεία, µηχανικούς, αρχιτέκτονες κλπ. και για αµοιβές τεχνικών συµβούλων, ,00. Υπό άρθρο 1 για γραφική ύλη δηλ. λογιστικά βιβλία, έντυπα, επιστολόχαρτα, χαρτιά, αναλώσιµα ταµιακών µηχανών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, FAX, φωτοτυπικού µηχανήµατος κλπ, 7.000,00. Υπό άρθρο 2 για οδοιπορικά µελών ιοικητικού Συµβουλίου για επίλυση ζητηµάτων, για παραστάσεις σε υπηρεσίες κλπ, 3.000,00. Υπό άρθρο 3 για Τηλεφωνικά - Τηλετυπικά - Τηλεγραφικά, 6.000,00. Υπό άρθρο 4 για διάφορα έντυπα, πινακίδες και καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα για την προβολή του Ιδρύµατος και του Τελεφερίκ, 6.000,00. Υπό άρθρο 5 για έξοδα µεταφοράς µηχανηµάτων, ανταλλακτικών, επίπλων, σκευών κλπ, 8.000,00. Υπό άρθρο 6 για διάφορα έξοδα δηµοσίων σχέσεων, µεταφοράς και φιλοξενίας, 7.000,00. Υπό άρθρο 7 για διάφορες απαραίτητες δαπάνες που δεν αναφέρονται ειδικά στον προϋπολογισµό, 3.000,00. Ε Υπό άρθρο 1 για ηλεκτροδότηση (φωτισµός άνω - κάτω σταθµού και παροχή µέσης τάσης για κίνηση Τελεφερίκ), ,00. Υπό άρθρο 2 για ύδρευση και αγορά ποσίµου νερού, ,00. Υπό άρθρο 3 για ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης προς τρίτους και ασφάλιση των εγκαταστάσεων του Τελεφερίκ (έναντι πυρκαγιάς και κατακρηµνίσεων), ,00. 2

5 Υπό άρθρο 4 για υλικά καθαριότητας (απορρυπαντικά, είδη τουαλέτας, εξαρτήµατα καθαριότητας κλπ), ,00. Υπό άρθρο 5 για διάφορα αναλώσιµα (εξοπλισµοί φαρµακείων, µικροϋλικά, καύσιµα, λιπαντικά κλπ), 3.000,00. ΣΤ Υπό άρθρο 1 σε εκτέλεση σκοπού του Ιδρύµατος, για έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως των δυο (2) φορτωτών του Ιδρύµατος που έχουν διατεθεί στον ήµο Θήρας (τέλη, ασφάλιστρα, ανταλλακτικά, καύσιµα, λιπαντικά κλπ), 1.000,00. Υπό άρθρο 2 σε εκτέλεση σκοπού του Ιδρύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καταστατικού, (α) για δαπάνες αεροδιακοµιδών ασθενών, (β) για επιχορήγηση του ήµου Θήρας, σύµφωνα µε την παράγραφο ΣΤ του άρθρου 204 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ Πρόγραµµα Καλλικράτης) για κάλυψη δαπανών αεροδιακοµιδών ασθενών και (γ) για έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως του υγειονοµικού αεροσκάφους του Ιδρύµατος που διατίθεται στο Κέντρο Υγείας Θήρας για δωρεάν αεροδιακοµιδές ασθενών επειγόντων περιστατικών (τέλη, ασφάλιστρα, ανταλλακτικά, καύσιµα, λιπαντικά κλπ), καθώς και για τυχόν έκτακτα έξοδα του ευρισκόµενου σε κατάσταση εδάφους παλαιού αεροσκάφους, ,00. Ζ Υπό άρθρο 1 για φόρους που αποδίδονται άµεσα ή έµµεσα υπέρ του δηµοσίου, µε ποσοστό Φ.Π.Α. 9% επί των εισπράξεων από τα εισιτήρια του Τελεφερίκ (ΦΠΑ εκροών), υπολογιζόµενο µε εσωτερική υφαίρεση, ,00. Υπό άρθρο 2 για οικονοµική ενίσχυση του Σωµατείου Ηµιονηγών µε ποσοστό 20% µειωµένο κατά το ποσοστό των εξερχοµένων από το σωµατείο µελών που ασκούσαν το επάγγελµα του ηµιονηγού µέχρι , σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Καταστατικού του Ιδρύµατος (Υπ' αριθµ / πράξη του Συµβολαιογράφου Θήρας Αθανασίου Γεωργίου Καραθανάση, Π , ΦΕΚ 169/Β / ) επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του Ιδρύµατος από τα εισιτήρια του Τελεφερίκ, δηλαδή, σύµφωνα µε την κατάσταση του σωµατείου για το έτος 2014, σε ποσοστό 20%*(1-48/102) υπολογιζόµενο µε εσωτερική υφαίρεση επί των εσόδων από τα εισιτήρια του Τελεφερίκ, αφού αφαιρεθούν οι φόροι προς το ηµόσιο (ΦΠΑ), ,00. Υπό άρθρο 3 για παρακράτηση τακτικού αποθεµατικού (αποσβέσεις), σε ποσοστό 5% επί των εσόδων από τη λειτουργία του Τελεφερίκ προσαυξηµένο µε τους αναµενόµενους τόκους του αποθεµατικού, ,00. Υπό άρθρο 4 για διανοµή σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Καταστατικού του Ιδρύµατος και τους Νόµους 2539 / 1997 (ΦΕΚ 244 / Α' / ) και 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α' / ) µε τους οποίους οι πρώην Κοινότητες της Σαντορίνης και Θηρασίας συνενώθηκαν στον ενιαίο ήµο Θήρας, ,00. Κατόπιν τούτων ο προϋπολογισµός παρουσιάζει: - Σύνολο κύκλου εργασιών ,00 - Σύνολο εξόδων για τη λειτουργία και συντήρηση του Τελεφερίκ (Κεφ. Α - Ε) ,00 (ποσοστό 44,08%) - Σύνολο εξόδων για εκτέλεση σκοπού και υποχρεώσεων (Κεφ. ΣΤ - Ζ) ,00 (ποσοστό 55,92%) εκ των οποίων για επιχορήγηση προς τον ήµο Θήρας, το ποσό των ,00, για την εκτέλεση των κοινωφελών σκοπών, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του καταστατικού του Ιδρύµατος ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ. Θήρα 18 Σεπτεµβρίου 2014 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ Ευάγγελος Ζώρζος Μιχαήλ Κυριακόπουλος Κανακάρης Γεράσιµος 3

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας : 1 ΕΞΟ Α Υπηρεσία : 0 _ ΣΕΛΙ Α : 1 Υπηρεσία : 0 _ Γεν.Κατηγορία : 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Κατηγορία : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υποκατηγορία : 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 6031 Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 179/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015»

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: 12243 Αιγάλεω Ημερομηνία: 22/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 93/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 253.105,00 205.506,89

Διαβάστε περισσότερα

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4ης/2013 Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕ ΙΟ MΕΛΙΣΣΙΑ 22 Ιαν 2014 Αριθµ. Πρωτ : ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα