ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γπ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ. ΑΜΑΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γπ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ. ΑΜΑΡΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γπ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ. ΑΜΑΡΑ Γιεύθςνζη: Κνινθνηξώλε & Αρειώνπ (γσλία), Λάξηζα, Τηλ. Γπαθείος: , FAX: Ιζηνζειίδα: Ακαδημαφκή Εκπαίδεςζη: UNIVERSITY OF PITTSBURGH, Pittsburgh, Pennsylvania, USA Γιδακηοπικό (Ph.D.) από ην Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, ζην πεδίν πζηεκάησλ θαη Διέγρνπ (Systems and Controls) Γεθέκβξηνο, Σίηινο Γηαηξηβήο: Βειηηζηνπνίεζε πνιιαπιώλ κε-γξακκηθώλ δηεξγαζηώλ κε άγλσζηεο επηδξάζεηο ζπζηήκαηνο. Σν εξεπλεηηθό έξγν πεξηιακβάλεη κειέηε πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ πνιιαπιώλ βαζκίδσλ αθόκα θαη ζηελ παξνπζία άγλσζησλ εμσγελώλ επηδξάζεσλ. THE CITY COLLEGE OF THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK, New York, New York, USA Μεηαπηςσιακό από ην Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, επηέκβξηνο ηνπ Δμεηδίθεπζε ζε ςεθηαθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ. Σίηινο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Αλάπηπμε αιγόξηζκνπ δεκηνπξγίαο θώδηθα κέζσ ηξηπιά ελσκέλσλ γξάθσλ. THE CITY COLLEGE OF THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK, New York, New York, USA Βαζικό Πηςσίο από ην Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, Μάηνο ηνπ Διδακηική Εμπειπία: Σ.Δ.Ι. ΛΑΡΙΑ, Λάπιζα Καθηγηηήρ Τπεύθςνορ Σομέα Γικηύων και Σηλεπικοινωνιών 2008 έωρ ζήμεπα Πποϊζηάμενορ ( ) Σμήμαηορ Πληποθοπικήρ & Σηλεπικοινωνιών Σκήκα Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ Απξίιηνο 2002 έσο ζήκεξα STAFFORDSHIRE UNIVERSITY, Μ. Βπεηανία & Σ.Δ.Ι. ΛΑΡΙΑ, Λάπιζα Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών (ΜΠ) Δπιζηήμηρ Τπολογιζηών Γιεςθςνηήρ Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ ποςδών MSc Network Computing επηέκβξηνο 2005 έσο ζήκεξα ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΓ.407/80. ρνιή Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνύ Πεξηβάιινληνο επηέκβξηνο 2003 έσο ζήκεξα

2 Νηθόιανο. ακαξάο page 2 Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραλνιόγσλ & Μεραληθώλ Βηνκεραλίαο SOUTHERN DENMARK SYDDANSK UNIVERSITY, Odensen, Denmark Δπιζκέπηηρ Καθηγηηήρ Faculty of Engineering Δαξηλό 2009 ΝΑΣΟ Southcent Junction, Σίπναβορ, Λάπιζα Καλοκαίπι 2003 εκηλάξηα πζηεκάησλ Γηθηύσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ UNIVERSITY of PITTSBURGH, Pittsburgh, Pennsylvania, USA Έκηακηορ Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Πίηηζκπνπξγθ ησλ Η.Π.Α. ζην Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, θαη ζην Μεηαπηπρηαθό Σκήκα Σειεπηθνηλσληώλ Ιαλνπάξηνο 2001 έσο Αύγνπζηνο 2002 DANIELI CORPORATION, Pittsburgh, Pennsylvania, USA Ιανοςάπιορ 1996 έυρ Αππίλιορ 2002 Γηδαζθαιία καζεκάησλ ςεθηαθώλ απηνκαηηζκώλ θαη θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ πςειώλ ηαρπηήησλ ζην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο Danieli Corporation θαζώο θαη ζην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ησλ εθάζηνηε πειαηώλ ηεο. AEG WESTINHOUSE, CEGELEC, ALSTOM, Pittsburgh, Pennsylvania, USA Οκηώβπιορ Δεκέμβπιορ 1995 Γηδαζθαιία καζεκάησλ ςεθηαθώλ ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο (WDPF WESTNET II and V-Channel data highways and communications protocols) ζην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ησλ εθάζηνηε πειαηώλ ηεο εηαηξείαο AEG WESTINGHOUSE. Επίβλετη Διδακηοπικών/Μεηαπηςσιακών Διαηπιβών: Μέινο ηξηκεινύο επηηξνπήο επίβιεςεο δπν δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ, ππό εμέιημε. Δπηβιέπσλ κεηαπηπρηαθώλ εξγαζηώλ, επηά νινθιεξσκέλσλ θαη ηξηώλ ππό εμέιημε. Επαγγελμαηική Εμπειπία: DANIELI AUTOMATION, Pittsburgh, Pennsylvania, USA Ιανοςάπιορ 1996 έυρ Αππίλιορ 2002 Τπεύζπλνο κεραληθόο ζεκειηώδνπο έξεπλαο ζην ηκήκα εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίαο. πγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ κειέηε, ζρεδηαζκό θαη αλάπηπμε θαηλνηόκσλ βέιηηζησλ δηθηπσκέλσλ ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ, γηα ηνλ έιεγρν δηαθόξσλ ξνκπνηηθώλ κεραληζκώλ θαη Μεραλνινγηθώλ πζηεκάησλ ζηελ βηνκεραλία επεμεξγαζίαο κεηάιινπ. Δπηπιένλ ζρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ινγηζκηθνύ επηθνηλσλίαο ησλ ελ ιόγσ ζπζηεκάησλ κε βάζε ην κνληέιν αλαθνξάο (TCP/IP) επηθνηλσλίαο ππνινγηζηώλ. Υξήζε κνληέισλ πξνζνκνίσζεο θαη κέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο ηεο απόδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ. AEG WESTINHOUSE, CEGELEC, ALSTOM, Pittsburgh, Pennsylvania, USA Οκηώβπιορ Δεκέμβπιορ 1995 Μεραληθόο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ζην ηκήκα απηνκαηηζκώλ. πγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ πξσηνπνξηαθή έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ ζρεδηαζκώλ θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ

3 Νηθόιανο. ακαξάο page 3 Διακπίζειρ: απηνκαηηζκνύ πςειήο απόδνζεο (High Speed Distributed Controllers) κε εθαξκνγέο ζε βηνκεραληθνύο ξπζκηζηέο (Process Regulators) θαη ειεγθηέο Κηλεηήξσλ (Drives Controllers). Υξήζε κνληέισλ θαη ινγηζκηθώλ πξνζνκνίσζεο. TIPPINS INCORPORATED, Pittsburgh, Pennsylvania, USA Οκηώβπιορ Σεπηέμβπιορ 1990 Μεραληθόο ζρεδηαζκνύ ςεθηαθώλ ζπζηεκάησλ. πγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ αλάπηπμε αλαιπηηθώλ κεζόδσλ ειέγρνπ ζπζηεκάησλ βηνκεραληθώλ εθαξκνγώλ. ρεδηαζκό απηνκαηηζκνύ θαη εθαξκνγέο πξνγξακκαηηζκνύ θαη πινπνίεζεο ζπζηεκάησλ πςειήο ηαρύηεηαο κε πνιιαπινύο κηθξνεπεμεξγαζηέο βαζηζκέλν ζε 32 bit VME ζε αξρηηεθηνληθή OSI. LARIMI COMMUNICATIONS, New York, New York, USA Οκηώβπιορ Σεπηέμβπιορ 1990 Πξνγξακκαηηζηήο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ. πγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ εθαξκνγώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ dbase III. PRIZE PAPER AWARD Βξαβείν (κε ρξεκαηηθό έπαζιν) θαιύηεξεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο από όιεο ηηο εξγαζίεο ζε παγθόζκην επίπεδν ηνπ έηνπο 1998, πνύ απνλεκήζεθε από ην Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Industry Application Society. Σίηινο εξγαζίαο: Water- Cooled End-point Boundary Temperature Control of Hot Strip via Dynamic Programming. CERTIFICATE OF APPRECIATION απνλεκήζεθε από ηελ Communications Society ηνπ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), γηα ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο νξγάλσζεο θαη βηνκεραλίαο επηθνηλσληώλ, Γεθέκβξηνο CERTIFICATE OF APPRECIATION απνλεκήζεθε από ηελ Industry Applications Society ηνπ Institute of Electrical and Electronics Engineers (ΙΔΔΔ), γηα ζπκκεηνρή θαη παξνπζίαζε εξγαζίαο ζην ζπλέδξην ηεο IEEE IAS ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2004 ζην Seattle ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο. CERTIFICATE OF APPRECIATION απνλεκήζεθε από ηελ Industry Applications Society ηνπ Institute of Electrical and Electronics Engineers (ΙΔΔΔ), γηα ζπκκεηνρή ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη παξνπζίαζε εξγαζίαο ζην ζπλέδξην ηεο IEEE IAS ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2002 ζην Pittsburgh ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο. CERTIFICATE OF APPRECIATION απνλεκήζεθε από ηελ Industry Applications Society ηνπ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), γηα ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην ηεο IEEE IAS ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2000 ζηελ Ρώκε ηεο Ιηαιίαο. CERTIFICATE OF APPRECIATION απνλεκήζεθε από ηελ Industry Applications Society ηνπ Institute of Electrical and Electronics Engineers, γηα ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην ηεο IEEE IAS ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1997 ζηελ Νέα Οξιεάλε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο. Εςπεζιηεσνίερ: Έγθξηζε επξεζηηερλίαο ζηελ αξκόδηα επηηξνπή επξεζηηερληώλ ησλ Η.Π.Α. Αξηζκόο πξσηνθόιινπ 09/ /10/06/2000. Επιλεγμένερ δημοζιεύζειρ ζε έγκπιηα διεθνή πεπιοδικά ςτηλού κύποςρ με κπιηέρ:

4 Νηθόιανο. ακαξάο page 4 A New Strategy for Optimal Control of Continuous Tandem Cold Metal Rolling, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 46, No. 2, pp , March/April Optimal trajectory tracking of dynamic multistage ROT cooling process with stochastic disturbances, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 42, No. 3, pp , May/June Optimized trajectory tracking control with disturbance attenuation of dynamic multistage metalcooling processes, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 40, No. 4, pp , July/August Optimized trajectory tracking control of multistage dynamic metal-cooling processes, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 37, No. 3, pp , May/June Novel control structure for runout table coiling temperature control, AISE Steel Technology, Vol. 78, No. 6, pp , June Water-cooled end-point boundary temperature control of hot strip via dynamic programming, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 34, No. 6, pp , November/December Two-point boundary temperature control of hot strip via water cooling, ISA Transactions, vol.36, No. 1, pp , Σςμμεηοσή ζςγγπαθήρ ζε βιβλία: Healthcare oriented smart house for elderly or disabled people: A case study, Wireless Technologies for Ambient Assisted Living and Health Care: Systems and Applications, IGI Global Publishers, September Metals Industry, Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, J. G. Webster, Edt., vol.12. John Wiley & Sons, Inc., pp , Επιλεγμένερ παποςζιάζειρ ζε διεθνή ζςνέδπια ςτηλού κύποςρ με κπιηέρ: An improved 3GPP reconfigurable turbo decoder for flat Rayleigh fading channels, in International Conference on Telecommunications and Multimedia 2010 (TEMU 2010), ISBN: , Session 1, No. 11, pp , Chania, Greece, July Service adaptable 3G turbo decoder for indoor/low range outdoor environment, International Journal of Communications, Network and System Sciences, Vol. 2, No. 8, pp , November 2009, DOI /ijcns Novel results on 3G reconfigurable outer block interleaving based on FER, Springer Academic Publishers Wireless Personal Communications Journal (published online), 2010, DOI /s UMTS Dynamic Outer Interleaver Reconfiguration for Indoor Environment Using SOVA Turbo Decoder, in Proceedings of IEEE 5th International Conference on Wireless and Mobile Communications (ICWMC 09), Cannes, France, pp , August 2009, DOI /ICWMC , ISBN Novel Results on Adaptive UMTS Outer Block Interleaving Using SOVA Turbo Decoder, in Proceedings of IEEE 6th International Symposium on Wireless Communication Systems 2009 (ISWCS 09), Siena, Italy, pp , 7-10 Sept. 2009, ISBN ENVIROMOTE: A new solar-harvesting platform prototype for wireless sensor networks / work in progress report, The 18 th Annual IEEE Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications (IEEE PIMRC), pp. 1-5, ISBN: , Athens, Greece, September 2007.

5 Νηθόιανο. ακαξάο page 5 A novel approach for optimal control of continuous tandem cold metal rolling, Proceedings of the 2007 IEEE Industry Applications Society Conference, IEEE Catalog Number: 07C C, ISBN: , ISSN: , New Orleans, LA, USA, September Intelligent Irrigation Scheduling System Employing Wireless Sensor Networks Technology, Proceedings of the International Conference on Information Systems in Sustainable Agriculture Agroenvironment and Food Technology, Set: , ISBN: , Vol. 1, Session 1, pp. 1-8, September 2006, Volos, Greece. On Optimization of Multicast Routing Communication Networks Proceedings of the 2006 International Conference on Telecommunications and Multimedia, ISBN: , vol. 2, Session 3, pp , July 2006, Crete, Greece. Wireless Sensor Network-Based Decision Support and Control System for Precision Agriculture, Proceedings of the 3 rd International Symposium on Intelligent Information Technology in Agriculture (ISIITA), Part Two, GIS, GPS, RS and Precision Farming, pp , October 2005, Beijing, China. Optimal and efficient solutions in the presence of time-correlated disturbances for trajectory tracking control of dynamic multistage ROT cooling process, Proceedings of the 2004 IEEE Industry Applications Society Conference, vol.1, Session 5, pp , Seattle, WA, USA, October Optimized trajectory tracking control of dynamic multistage metal-cooling processes with nonlinear disturbances, Proceedings of the 2002 IEEE Industry Applications Society Conference, vol.1, Session 4, pp , Pittsburgh, PA, USA, October A simple rolling mill model with linear quadratic optimal controller, Proceedings of the 2002 IEEE Industry Applications Society Conference, vol.1, Session 4, pp , Pittsburgh, PA, USA, October Optimized trajectory tracking control of multistage dynamic processes, Proceedings of the 2000 IEEE Industry Applications Society Conference, vol.4, pp , Rome, Italy, October A novel control structure for coiling temperature control of runout table, Proceedings of the 2000 AISE Annual Convention, Rolling and Finishing Flat Products Session, pp.1-10, Chicago, USA, September Water-cooled end-point boundary temperature control of hot strip via dynamic programming, Proceedings of the 2000 IEEE Industry Applications Society Conference, vol.4, pp , New Orleans, USA, October Σςγγπαθικέρ Δπαζηηπιόηηηερ: ημειώζειρ Γίκηςα Ι Γηδαθηηθέο εκεηώζεηο. Νηθόιανο. ακαξάο, Ph.D., Έθδνζε 2 ε, Λάξηζα ημειώζειρ Γίκηςα ΙΙ Γηδαθηηθέο εκεηώζεηο, Νηθόιανο. ακαξάο, Ph.D. Όκεξνο Ιαηξέιιεο, Έθδνζε 2 ε, Λάξηζα Διζαγωγή ζηοςρ Ηλεκηπονικούρ Τπολογιζηέρ και ζηον Ππογπαμμαηιζμό Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδόζεηο, ηέξγηνπ Ι. Σδώξηδηνπ, Ph.D., Νηθνιάνπ. ακαξά, Ph.D., Έθδνζε 2 ε, Βόινο 2005 Δθαπμογέρ Πληποθοπικήρ Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδόζεηο, ηέξγηνπ Ι. Σδώξηδηνπ, Ph.D., Νηθνιάνπ. ακαξά, Ph.D., Έθδνζε 1 ε, Βόινο 2006 Μελέηη Ανάπηςξηρ Δπγαζηηπίων Γικηύων Ηλεκηπονικών Τπολογιζηών, Νηθόιανο. ακαξάο, Ph.D, Λάξηζα Άλλερ επιζηημονικέρ δπαζηηπιόηηηερ:

6 Νηθόιανο. ακαξάο page 6 Μέλορ οπγανωηικήρ ή/και επιζηημονικήρ επιηποπήρ πνιιώλ ζπλεδξίσλ ζε Διιεληθό θαη δηεζλέο επίπεδν. Τπεύθςνορ ππογπάμμαηορ Erasmus αληαιιαγήο θνηηεηώλ κε ηα Παλεπηζηήκηα Sydansk University ηεο Γαλίαο θαη St. Jeorge University ηεο Ιζπαλίαο. Ππόεδπορ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ (Chair of Paper Review Committee) ηεο ΙΔΔΔ, Οθηώβξηνο 2004 έσο Ππόεδπορ ππογπάμμαηορ ζςνεδπίος (Program Chair) θαη επίζεο ζπληνληζηήο (Session Chair) ζην 37 ν IAS ζπλέδξην ηεο ΙΔΔΔ, ηνλ Οθηώβξην ηνπ Κπιηήρ επεςνηηικών επγαζιών (Paper Reviewer) ηεο ΙΔΔΔ. Κπιηήρ επεςνηηικών επγαζιών (Paper Reviewer) γηα ην International Journal of Computers and Applications. Κπιηήρ επεςνηηικών επγαζιών (Paper Reviewer) γηα ην Control Engineering Practice Άλλερ Εξειδικεύζειρ: Πηζηνπνηεηηθό εμεηδίθεπζεs από ην University of Wisconsin-Madison πάλσ ζε AC Motors, κε θύξην ζθνπό ηελ έξεπλα κε εθαξκνγή ηνπο ζηελ κεραηξνληθή. Πηζηνπνηεηηθό εμεηδίθεπζεο από ηελ Rockwell Automation πάλσ ζε Διεγθηέο Λνγηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ (Programmable Logic Controllers) ρξεζηκνπνηώληαο ινγηζκηθό Σερλεηήο Ννεκνζύλεο (A.I. Software). Πηζηνπνηεηηθό εμεηδίθεπζεο από ην Learning Tree International πάλσ ζε Software Project Management. Σςμμεηοσή ζε Ελληνικά επεςνηηικά ππογπάμμαηα: Δπιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ «Implementation of a quality assurance system for training in organic food retail» ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci, Πνιπκεξή ζρέδηα κεηαθνξάο θαηλνηνκίαο, κε θσδηθό, GR1-LEO Μέλορ Δπιζηημονικήρ Δπιηποπήρ ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Κσδ , ύληαμε Μειέηεο Δθαξκνγήο, Γηόδεπζεο θαη ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαζώο θαη παξαθνινύζεζε, Δπίβιεςε Έιεγρνο εθηέιεζεο ησλ Μεηξνπνιηηηθώλ Δπξπδσληθώλ Γηθηύσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, Δπιζηημονικόρ ςπεύθςνορ ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ «Μειέηε θαη αλάπηπμε αζύξκαηνπ δηθηύνπ αηζζεηήξσλ κε εθαξκνγή ζηε γεσξγία αθξηβείαο» ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Αξρηκήδεο ΙΙ, ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ, Δπιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ «Βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ςεθηαθνύ ζρεδηαζκνύ ζε Η/Τ θαη παξαγσγήο θαηαζθεπήο πξνηύπσλ θαη ηειηθώλ πξντόλησλ κε ρξήζε θέληξσλ επεμεξγαζίαο ςεθηαθνύ ειέγρνπ (CNC)» ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Αξρηκήδεο Ι, ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ, Δπιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ «Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζύγρξνλσλ νπηηθώλ κεζνδνινγηώλ βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ νθζαικνύ κε ζηόρν ηε κειέηε ηεο αηκαηηθήο ξνήο θαη ηελ αλάπηπμε δηαγλσζηηθώλ ηερληθώλ» ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Αξρηκήδεο Ι, ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ, Δπιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ «Strengthening International Relations Offices» ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο European Training Foundation, Tempus Joint European Project UM_JEP

7 Νηθόιανο. ακαξάο page 7 Τπεύθςνορ ανάπηςξηρ πξόηππσλ εθπαηδεπηηθώλ νδεγώλ ησλ καζεκάησλ Γίθηπα Ι θαη Γίθηπα ΙΙ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο επηηξνπήο εξεπλώλ ηνπ ΣΔΙ Λάξηζαο κε ππνέξγν «Σκήκα Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ-ΔΠΔΑΔΚ», 2004 Μέλορ δηεζλνύο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, γηα ηελ ππνβνιή ηξηώλ πξνηάζεσλ δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Tempus κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Καΐξνπ θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο εξβίαο. πληνληζηήο Πξνγξάκκαηνο (Program Coordinator) ηέξγηνο Σδώξηδηνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Μέλορ δηεζλνύο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, γηα ηελ ππνβνιή δύν πξνηάζεσλ δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Γ.Γ.Δ.Σ.) κε Παλεπηζηήκηα ηεο Κίλαο, Οπγγαξίαο θαη Ρνπκαλίαο. πληνληζηήο Πξνγξάκκαηνο (Program Coordinator) ηέξγηνο Σδώξηδηνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Διοικηηικέρ Δπαζηηπιόηηηερ: Πποϊζηάμενορ ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ ΣΔΙ Λάξηζαο, 2003 έσο Γιεςθςνηήρ Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ ποςδών (ΠΜ) Master in Computer Science πνπ πξνζθέξεηαη από ην ΣΔΙ Λάξηζαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Staffordshire University ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο.. από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2005 έσο ζήκεξα. Τπεύθςνορ Σομέα ηνπ Σνκέα Γηθηύσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ ΣΔΙ Λάξηζαο, από 2003 έσο 2004 θαη 2008 έσο ζήκεξα. Αναπληπωηήρ Σομεάπσηρ ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ ΣΔΙ Λάξηζαο, από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2002 έσο ηνλ Ινύιην ηνπ Τπεύθςνορ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ εξγαζηεξίσλ Γηθηύσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ. Δλεξγό ζπκκεηνρή από ην αξρηθό ζηάδην ηεο κειέηεο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ησλ πξνδηαγξαθώλ, πξνζπάζεηα επίζπεπζεο ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο, έσο θαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο νξζήο εγθαηάζηαζεο ηνπ πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ θαη επίβιεςε κέρξη ηεο ηειηθήο εύξπζκε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ππόεδπορ επηηξνπήο δηακόξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ ΣΔΙ Λάξηζαο. Ππόεδπορ επηηξνπήο πηπρηαθώλ ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ ΣΔΙ Λάξηζαο, από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2003 έσο Οθηώβξην ηνπ Γλώζζερ Ππογπαμμαηιζμού: MATLAB high-performance Numeric computation and visualization language, C, C++ PLC programming Visual Basic HTML COMNET IIΙ CISCO Configmaker Windows VB Script Language PLM PASCAL 68K Assembly Vxworks real-time operating systems OS-9 Microware real-time operating systems Altera Max Plus II. Μέλορ ζε Επιζηημονικέρ οπγανώζειρ:

8 Νηθόιανο. ακαξάο page 8 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Association of Iron and Steel Engineers (AISE). Πποζυπικά ενδιαθέπονηα: βηβιία, Άζιεζε, ηαμίδηα, θεπνπξηθή. Άλλα πποζυπικά σαπακηηπιζηικά: Αμηνπηζηία, ζπλέπεηα, επηκνλή, πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη άξηζηεο νξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογπαθικό ημείωμα. 2004, Μάξηην Αλαγλώξηζε από ην Γ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α ηνπ Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο (PhD) ηνπ παλεπηζηήκηνπ North London University

Βιογπαθικό ημείωμα. 2004, Μάξηην Αλαγλώξηζε από ην Γ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α ηνπ Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο (PhD) ηνπ παλεπηζηήκηνπ North London University Πποζωπικά ζηοισεία Βιογπαθικό ημείωμα Ολνκαηεπώλπκν: Σηάθα Κέξζηηλ Βηόια Παηξώλπκν: Γηέξθ Ηκεξ/λία Γέλλεζεο: 25.06.1952 Τόπνο Γέλλεζεο: Βάζα, Φηλιαλδίαο Υπεθνόηεηα: Διιεληθή, Φηλιαλδηθή Γηεύζπλζε: Κιαδνκελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό Σεκείσκα Βαζίιεηνπ Σύξε Σεπηέκβξηνο 2012. Βαζίιεηνο Α. χξεο

Βηνγξαθηθό Σεκείσκα Βαζίιεηνπ Σύξε Σεπηέκβξηνο 2012. Βαζίιεηνο Α. χξεο Βαζίιεηνο Α. χξεο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Παηεζίσλ 76, Αζήλα 104 34 Email: vsiris ΑΣ aueb.gr Σει.: 210 8203581, fax: 210 8226105 Ηζηνζειίδα: http://www.aueb.gr/users/vsiris/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 1 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Μαξηλάθεο Όλνκα παηξόο: ηαύξνο Όλνκα κεηξόο: νθία Ηκεξνκελία γελλήζεσο: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΥΑΗΛ ΑΘΑΝΑΙΟΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΥΑΗΛ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΥΑΗΛ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Σόπνο γελλήζεσο Λακία Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Άγακνο Δπάγγεικα Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ΣΔΙ εξξώλ Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε Ρσκαλνύ 12 έξξεο E-mail: athanasiou@teiser.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ.

Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΑΤΡΟΤ ΑΓΡΗ Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ. 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : αγρής Γημήηριος Όλνκα παηξόο / κεηξόο : ηαύξνο / Γαξπθαιιηά Όλνκα ζπδύγνπ : Αζαλαζία Μηδνύξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙKΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ (2410)-233528. Δ-mail k_kokkinos@teilar.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙKΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ (2410)-233528. Δ-mail k_kokkinos@teilar.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙKΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ (2410)-233528 Δ-mail k_kokkinos@teilar.gr ΠΟΤΓΔ - ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΗ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (Ιούνιορ 1989).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ 1.1 Αηνκηθά ηνηρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ επηέκβξεο, 2013 ει. 1 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Βηνγξαθηθό ζεκείσκα Europass Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δπώλπκν / Όλνκα Γηεύζπλζε Βαζίιεο Βόγθαο νθνθιή Βεληδέινπ 36 Υαιάλδξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ηδεξάο Γεκήηξηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γντξάλεο 42, 113 63 Αζήλα ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 email URL ΗΜ. ΓΔΝΝΗΔΩ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ: ΒΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Γπ. Παπάζσορ Γ. Μελίδηρ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Τγξώλ Απνβιήησλ Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D.

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D. ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D. Α.Φ.Κ. 038902812 Γηεύζπλζε Δπηθνηλωλίαο: Βαζ. Οιγαο 89, Θεζζαινλίθε - ΣΚ 54643 GSM:+30.69.999.099.36 FAX/DATA:+30.700.700.7650 e-mail: thomaidistv@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Γιεύθςνζη καηοικ. : Μ. Αιεμάλδξνπ 77, 13676 Θξαθνκαθεδόλεο Αζήλα, ηει. 2432-688, e-mail korp@gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ Ημεπομηνία γέννηζηρ : 27/2/1980 Γιεύθςνζη καηοικίαρ : νπκειά 37, 55132, Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σηλέθυνο επικοινυνίαρ : 2310 436716, 6976793313 e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο Βιογπαθικό Σημείυμα Όνομα / Σίηλος Σατσδρομική Διεύθσνζη Κυνζηανηίνορ Γ. Μπιλιαδέπηρ Kαθηγηηής Επιζηήμης και Σετνολογίας Σροθίμφν - Υημεία και Φσζικοτημεία Σροθίμφν Δπγαζηήπιο Χημείαρ Βιοσημείαρ Τποθίμυν,

Διαβάστε περισσότερα

Ολνκαηεπψλπκν: Κψηηε Μαξγαξίηα. Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 28 Οθησβξίνπ 1982. Καηαγσγή: Ακχληαην Φιψξηλαο

Ολνκαηεπψλπκν: Κψηηε Μαξγαξίηα. Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 28 Οθησβξίνπ 1982. Καηαγσγή: Ακχληαην Φιψξηλαο Βιογραφικό Γενικά στοιχεία Ολνκαηεπψλπκν: Κψηηε Μαξγαξίηα Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 28 Οθησβξίνπ 1982 Δζληθφηεηα: Διιεληθή Καηαγσγή: Ακχληαην Φιψξηλαο E-mail: mkotti@it.teithe.gr; margarita.kotti@isti.cnr.it;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ηοσ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΓΔΩΡΓ. ΗΩΑΝΝΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ηοσ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΓΔΩΡΓ. ΗΩΑΝΝΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ηοσ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΓΔΩΡΓ. ΗΩΑΝΝΟΤ Πηστιούτοσ Φσζικού, Γιπλωμαηούτοσ Ζλεκηρολόγοσ Μητανικού & Σετνολογίας Τπολογιζηών, Γιδάκηορα Πανεπιζηημίοσ Παηρών Δπίκοσροσ Καθηγηηή Σμήμαηος Ζλεκηρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πποζωπικά ηοισεία: Δπώνςμο : πςπόποςλορ Όνομα : Γεώπγιορ Ον. Παηπόρ : Υξήζηνο Δπάγγελμα : MSc Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. Γιεύθςνζη : Σ.Θ. 41046 Πεπιοσή : Αηγάιεσ, ΣΚ 12201 Πόλη : Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΚΑΟΓΟΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ, ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΚΑΟΓΟΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ, ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΚΑΟΓΟΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ, ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΘΑΒΑΙΑ 2009 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηνκηθά Πηνηρεία... 3 I. Ππνπδέο Ρίηινη...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.gr Ι. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Α. Απαζρόιεζε ζην Οηθνλνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα