Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]"

Transcript

1 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ ] 1

2 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ Γεώπγιορ Κιαμίληρ Νικόλαορ Κωνζηανηάκορ Ανδπέαρ Χαπιηίδηρ Πολςσπόνηρ 2

3 Μαθαίνοντας Γεωγραυία με το Google maps 3

4 Δομή ηηρ παποςζίαζηρ -> Αναζκόπηζη ηος παπαδοζιακού ηπόπος διδαζκαλίαρ ηηρ γεωγπαθίαρ ζε μαθηηέρ δημοηικού/γςμναζίος -> Τι πποηείνοςμε ώζηε να ανηικαηαζηαθεί από μια ζύγσπονη εκπαιδεςηική διαδικαζία -> Ιζηοπικά και Τεσνικά ζηοισεία για ηο Google maps -> Σύνηομερ live επιδείξειρ!!! -> Πλεονεκηήμαηα/Μειονεκηήμαηα - Μεπικέρ άλλερ εκπαιδεςηικέρ εθαπμογέρ ηος Google maps -> Γικέρ ζαρ επωηήζειρ-αποπίερ 4

5 Παπαδοζιακόρ ηπόπορ διδαζκαλίαρ -Από ηα πην βαξεηά καζήκαηα ζρνιείν -Απνπζία εηθόλσλ θαη εξεζηζκάησλ -Εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ «ζπξώρλεη ηνπο καζεηέο» ζηελ απνζηήζηζε θαη ζηελ παπαγαιία ζην ζην -Αλεπαξθέο πιηθό(κε αλαλεσκέλνη ράξηεο, ζρ. βηβιία) -Κακία εθκεηάιιεπζε ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ 5

6 Σι πποηείνοςμε? -> 6

7 Σι πποηείνοςμε? 7

8 Σι πποηείνοςμε? Θέλοςμε ο μαθηηήρ να ανακαλύπηει και όσι να μαθαίνει απ έξω ηα όποια γεωγπαθικά ζηοισεία!!! 8

9 Σι πποηείνοςμε? - Όρη θάηη θαηλνύξην - Δνθηκαζκέλν, σζηόζν ζε κηθξό βαζκό - Έρεη εηζαρζεί πηινηηθά ζε πνιιά ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνύ αιιά θαη ηνπ εζσηεξηθνύ - Τελ αξρή έθαλε ην Rutland City Public School, ζηελ πόιε Vermont ησλ ΗΠΑ 9

10 Ιστορικά στοιχεία για τη Google - Τν Google μεθίλεζε ζαλ κηα θνιεγηαθή εξγαζία από ηνλ Λάξξπ Πέηηδ θαη ηνλ Σεξγθέη Μπξηλ ην Σήκεξα είλαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ - Η ιεηηνπξγία ηεο μεθίλεζε επίζεκα ζηεο 27 Σεπηεκβξίνπ ηνπ νο αηώλαο νη θξάζεηο «κάνω google», «γκοςγκλάπω» ή «google it» είλαη ζπλώλπκεο κε ην «ςάρλσ γηα πιεξνθνξίεο ζην Δηαδίθηπν» 10

11 Ιστορικά & Τεχνικά στοιχεία για τo Google Maps -Αξρηθά είρε ην όλνκα google local - Ξεθίλεζε ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ ηνπ Ήδε αξηζκεί 6 ρξόληα «δσήο» -Google Maps αξρηθά μεθίλεζε λα πινπνηείηαη ζε c++ θαη όρη ζαλ web-based εθαξκνγή -Πιένλ είλαη πιήξσο web-based θαη πινπνηεκέλε θαηά θύξην ιόγν ζε JavaScript θαη XML 11

12 Ιζηοπικά & Σεσνικά ζηοισεία για ηo Google Maps - Δπλακηθόο ζρεδηαζκόο ηνπνζεζηώλ κε ρξήζε εηθόλσλ PNGs - Αληί γηα XML ρξεζηκνπνηείηαη ην JSON γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ - Τνλ Οθηώβξην ηνπ 2011 ε Google αλαθνίλσζε ην MapsGL ην νπνίν πξνζδίδεη κηα έθδνζε ησλ ραξηώλ κε θαιύηεξεο απνδόζεηο θαη νκαιόηεξε κεηάβαζε HY 312 ΟΜΑΔΑ Θ 12

13 Ιζηοπικά & Σεσνικά ζηοισεία για ηo Google Maps -> Πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην google maps Google Ditu Google Moon Google Mars Google Ride Finder Google Transit Google Street View - Η επηηπρία ηνπ Google maps δεκηνύξγεζε κηα ζεηξά αληαγσληζηηθώλ πξνγξακκάησλ νπώο ην Yahoo! Maps, ην Bing Maps Platform θαη ην MapQuest Development Platform ΗΥ 312 ΟΜΑΔΑ Θ 13

14 σεηικά με ηην εθαπμογή ->Ηλ.Γιεύθςνζη: (ειιεληθή έθδνζε) ->Δίζοδορ σπήζηη κέζσ ινγαξηαζκνύ 14

15 Ακολοςθούν ζύνηομερ live επιδείξειρ!!! 15

16 Πλεονεκηήμαηα + Ειεύζεξν ινγηζκηθό πνπ αλαλεώλεηαη ζπλερώο + Δελ ρξεηαδόκαζηε ππέξ-ππνινγηζηέο! + Ιθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία θαη κε ρακειό bandwidth + Δηαζέζηκν ζε όια ζρεδόλ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα(linux, WINDOWS,MAC, Λ.Σ. ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΔΦΩΝΩΝ) + Εύθνιν θαη θηιηθό πεξηβάιινλ αθόκα θαη γηα καζεηέο γπκλαζίνπ 16

17 Πλεονεκηήμαηα + Ειιεληθή έθδνζε + Πνιιά ειεύζεξα tutorials ζηελ αγγιηθή, αιιά θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα! + Δηαζέζηκν πιηθό θαη ζην 17

18 Μειονεκηήμαηα - Δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. - Απαηηεί πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν ηελ νπνία δελ δηαζέηνπλ όια ηα ειιεληθά ζρνιεία. - Απαηηεί ζηνηρεηώδε εμνηθείσζε ζηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή από ηνλ δηδάζθνληα. ΗΥ 312 ΟΜΑΔΑ Θ 18

19 Άλλερ εκπαιδεςηικέρ σπήζειρ? + Εθπαίδεπζε νδεγώλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ζηελ αληίζηνηρε ζρνιή ηνπ Οξγαληζκνύ Αζηηθώλ Σπγθνηλσληώλ Αηηηθήο(εληειώο δηαθνξεηηθή νκάδα ζηόρνο) 19

20 Ευχαριςτούμε για την παρουςία ςασ! Ερωτήςεισ-Απορίεσ? 20

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Νοέμβριος 2010 Κύπρος: Κλείηος Σσμεωνίδης Δoθηκή ηνπ DYS ζηελ Κύπξν θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Η δοκιμή ηων παισνιδιών ηος Ππογπάμμαηορ DYS 2.0 ππαγμαηοποιήθηκαν ζηο Λύκειο ηων Λαηζιών ζηην Κύππο

Διαβάστε περισσότερα

Χπήζη και αποηελεζμαηική εθαπμογή Δλεύθεπος Λογιζμικού και Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα ζηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη

Χπήζη και αποηελεζμαηική εθαπμογή Δλεύθεπος Λογιζμικού και Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα ζηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη Χπήζη και αποηελεζμαηική εθαπμογή Δλεύθεπος Λογιζμικού και Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα ζηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη Βαζίλειορ Μαςποςδήρ 1, Σπςπίδων Μοςπάηηρ 2 1 Πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Moodle για ηο Moodle

Ένα Moodle για ηο Moodle 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 685 Ένα Moodle για ηο Moodle Ε. Πιλάβη 1, Μ. Τζοπάνογλος 1, Ε. Κανίδηρ 2 1 Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ Α.Σ.Δ.Ι Πεηξαηά, e.pilavi@gmail.com, m.tsopanoglou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE ONLINE & CALENDAR. Ιγνάηιος Ηλιόποσλος

MICROSOFT OFFICE ONLINE & CALENDAR. Ιγνάηιος Ηλιόποσλος Ιγνάηιος Ηλιόποσλος Πίνακας περιετομένων Microsoft Office Online... 2-3 Word Online... 4 Excel Online... 5 PowerPoint Online..6 OneNote Online..7 Microsoft Cloud Calendar... 8-12 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή... 8

Διαβάστε περισσότερα

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σκήκα Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ & Πιεξνθνξηθήο Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν «Παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ κε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare:

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare: Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Έλα blog είλαη «κηα ηαθηηθά αλαλεσλόκελε ηζηνζειίδα πνπ νξγαλώλεηαη ρξνλνινγηθά κε αληίζηξνθε θνξά απ ηελ πην ζύγρξνλε θαηαρώξηζε ζηελ παιαηόηεξε θαη πνπ κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Γεκήηξεο Γανύζεο 1, Σζακπίθα Καξάθηδα 2, Δπζηξαηία Ληαθνπνύινπ 3, Βαζίιεο Νηαινύθαο 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο daousis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ και Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ

Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ και Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1311 Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ και Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ Κ. Γιαννόποςλορ, SW3ORA Δξεπλεηηθό Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, giannopk@cti.gr Μέινο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ Μ. Υιώτη, Δ.Α. Παυλάτου Εξγαζηήξην Γεληθήο Υεκείαο, ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Ο Αόξαηνο Ηζηόο θαη ν ξόινο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε κείσζε ηνπ: Ζ πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Κείμενο 7 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Θανάζηρ Καπαλήρ Διζαγωγή ην θείκελν απηό παξνπζηάδεηαη κία εξγαζία πνπ εθπόλεζε ν ππνγξάθσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο επηκνξθσηώλ- κειώλ.δ.π.

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ

30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ 30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ 1. ΟΗ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΔΗΝΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗ ΔΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ Ή ΜΖΠΧ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΔΗΝΧ ΣΟΝ ΑΠΛΟ ΑΠΡΟΠΗΝΑΚΑ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΤ; 2. ΠΧ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΔΝΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Δημήηπιορ Σοθόρ 1, Nικόλαορ Μανθάηηρ 2 1 Τερληθόο Υπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Μεζνινγγίνπ dsofos@sch.gr 2 Υπεύζπλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Μονηελοποίηζη κηιπίος και ανηικειμένυν ζε ηπειρ διαζηάζειρ

Μονηελοποίηζη κηιπίος και ανηικειμένυν ζε ηπειρ διαζηάζειρ Μονηελοποίηζη κηιπίος και ανηικειμένυν ζε ηπειρ διαζηάζειρ Γεώπγιορ Γευπγαλίδηρ 1, Χπςζούλα Βαλαπούηζος 2, Χπςζή Καπάλη 3 1 Μαζεηήο Β Τάμεο Λπθείνπ, Ειιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο hel-col@otenet.gr 2 Μαζήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα

Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα Περιοδικό : Παιδί, Υγεία και Διατροφή Αθηνά Παπαδοπούλοσ, Παιδίατρος Internet : Παράθυρο στην γνώση ή στην πλάνη; Καη ηα δύν!! Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα

Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα οθία Νικολαΐδος Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ Microsoft Word αλήθεη ζηα ειεθηξνληθά εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, WEB 2.0 ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ. Γηώξγνο Φεζάθεο ΣΔΠΑΔ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ gfesakis@rhodes.aegean.gr

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, WEB 2.0 ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ. Γηώξγνο Φεζάθεο ΣΔΠΑΔ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ gfesakis@rhodes.aegean.gr ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, WEB 2.0 ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ Γηώξγνο Φεζάθεο ΣΔΠΑΔ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ gfesakis@rhodes.aegean.gr Πεξίιεςε Μέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ιηγόηεξν από δύν δεθαεηίεο ην δηαδίθηπν έρεη

Διαβάστε περισσότερα