ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102"

Transcript

1 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00 Πξνγξακκαηηζκόο κε εθαξκνγέο ζηελ επηζηήκε ηνπ Μεραληθνύ Κέληξν Τπνινγηζηώλ ΔΜΠ 5ο-ο (κατ. Καθηματικού 5ο-ο (κατ. Φυσικού 8.0 7ο-8ο (κατ. Καθηματικού Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη, 7ο-8ο (κατ. Φυσικού 8.0 Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη, 9ο (κατ. Καθηματικού Δκβηνκεραληθή ηνπ κπνζθειεηηθνύ 9ο (κατ. Φυσικού Δκβηνκεραληθή ηνπ κπνζθειεηηθνύ 27/8/10 Ηιεθηξνκαγλεηηζκόο ΙΙ Αιγνξηζκηθή Γεσκεηξία Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε Κέληξν Τπνινγηζηώλ ΔΜΠ Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε Κέληξν Τπνινγηζηώλ ΔΜΠ 8.0 Σνπνινγία θαη 8.0 Δηζαγσγή ζηελ Ιαηξηθή Φπζηθή Ακθ. 1 0/8/ Μαζεκαηηθή,,4, ΠΒ01,, Πηζαλόηεηεο,, 4 Γξακκηθά Μνληέια θαη ρεδηαζκνί ---- Αμηνπηζηία πζηεκάησλ Νέα Σερλνινγηθά Τιηθά αμφ. 1/8/10 πλήζεηο Γηαθνξηθέο,, 4,, 8.0 Γηαθξηηά Μαζεκαηηθά 8.0 Κβαληνκεραλη-θή ΙΙ ακθ., 4, ακθ. Φπζηθήο Οινθιεξωηηθέο θαη Πνιπκεξή θαη Ναλνζύλζεηα Τιηθά ακθ. ηεο Λνγηθήο ζηελ Πιεξνθνξηθή Αλαγλώξηζε πξνηύπσλ

2 1/9/10 Δηδηθή ζεσξία ηεο ρεηηθόηεηαο Δξγαζηεξηαθή Φπζηθή ΙΙ Α Η Σερλνινγία θαη ε Ιζηνξία ηεο 8.0 Η Σερλνινγία θαη ε Ιζηνξία ηεο Μαζεκαηηθή Πξνζνκνίσζε ζηε Μεραληθή ---- Θεσξία Σειεζηώλ Τπνινγηζηηθή Φπζηθή ΙΙ PCLab ΣΕΜΦΕ Αλάιπζε Δπηθαλεηαθώλ Μεραληθώλ πζηεκάησλ Αλάιπζε Δπηθαλεηαθώλ Μεραληθώλ πζηεκάησλ 2/9/10 Φπζηθή ΙΙΙ (Σαιαληώζεηο θαη θύκαηα),, 4,,, ΠΒ01,, Α02, 8.0 Αλάιπζε Υξνλνζεηξώλ Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ΙΙΙ (Δθεξκνζκέλε Οηθνλνκηθή) 8.0 Αξρέο Μεηάδνζεο Μηθξνθπκαηηθώλ θαη Οπηηθώλ εκάηωλ Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ΙΙΙ (Δθεξκνζκέλε Οηθνλνκηθή),2 Δηζαγωγή ζηηο Σερλνινγίεο Γηαδηθηύνπ, Δηζαγωγή ζηηο Σερλνινγίεο Γηαδηθηύνπ, /9/10 /9/10 7/9/10 8/9/10 Δηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό,, 4,,, ΠΒ01,, Α02, 8.0 Γεσκεηξηθέο Σερληθέο ρεδίαζεο 8.0 Δξγαζηεξηαθή Φπζηθή Δξγαζηεξηαθή Φπζηθή Ι Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο Μεραληθή ΙΙI (Αληνρή ),, 4,,,, Α02, 8.0 Αξηζκεηηθή,, 4 Αγγιηθά Αλαιπηηθή Μεραληθή Κπξηή Αλάιπζε Αλάιπζε Γεδνκέλωλ κε Η/Τ, Μαζεκαηηθή ηαηηζηηθή, Γεληθή Υεκεία Θεωξία νκάδωλ ζηε θπζηθή 8.0 Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά - Βάζεηο Γεδνκέλωλ Νέν θη. Ηι/γωλ, Γηάδνζε Κπκάησλ ζηα Τιηθά Γπλακηθή πζηεκάηωλ θαη Σαιαληώζεηο Δηζαγωγή ζηελ επηρεηξεζηαθή έξεπλα Θεωξία Πηζαλνηήηωλ 8.0 Δηζαγσγή ζηελ ηαηξηθή απεηθόληζε ακθ. --- Αλαιπηηθή Μεραληθή Γηάδνζε Κπκάησλ ζηα Τιηθά - Φηινζνθία ηεο Φπζηθήο ακθ. 2, Γπλακηθή πζηεκάηωλ θαη Σαιαληώζεηο Υεκεία ηεξεάο Καηάζηαζεο ακθ. Φπζηθή ηωλ Μηθξνειεθηξν-ληθώλ Γηαηάμεωλ Ακθ. 2 Δηδηθά θεθάιαηα ππνινγηζηηθήο Μεραληθήο Α02 Τπνινγηζηηθή Μεραληθή ΙΙ 8.0 Μή γξακκηθή αλάιπζε Σερληθέο πεηξακαηηθήο θπζηθήο 8.0 Φπζηθή ηνπ Πεξηβάιινληνο ακθ. Τπνινγηζηηθή Μεραληθή ΙΙ 8.0 ηωλ ιέηδεξ ζηε βηνϊαηξηθή θαη ζην πεξηβάιινλ ακθ., 4

3 9/9/10 10/9/ Μαζεκαηηθή Ι Aκθ. 1, 2,, 4,, Μεραληθή IV (θηλεκαηηθή θαη δπλακηθή),, 4,, Κνηλσληνινγία ησλ Δπηζηεκώλ Βειηηζηνπνίεζε ακθ. 2 Απηόκαηα θαη Σππηθέο Γξακκαηηθέο Δξγαζηήξηα ύγρξνλεο Φπζηθήο -- Δξγαζηεξηαθή Φπζηθή ΙΙΙ Δηζαγωγή ζηελ πλαξηεζηαθή, Δηζαγωγή ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή θαη ηνηρεηώδε ωκαηίδηα ακθ., 4 Ηκηαγσγνί θαη εκηαγώγηκεο δνκέο ακθ. Φπζηθήο 8.0 ηνραζηηθέο Γηαθνξηθέο θαη Μαζεκαηηθή πξνζνκνίσζε ζηελ 8.0 Μηθξνζπζηήκαηα θαη Ναλνηερλνινγία Μαζεκαηηθή πξνζνκνίσζε ζηελ 1/9/10 14/9/10 15/9/ Μεραληθή Ι (ηαηηθή),, 4,,, ΠΒ01 Ιζηνξία Οηθνλνκηθώλ Θεσξηώλ Οηθνλνκηθή (Μηθξννηθνλνκία) Δηζαγσγή ζηηο Μεξηθέο Γηαθνξηθέο,, 4, ΠΒ01,, Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ΙΙ (Μαθξννηθνλνκία) 8.0 Γπλακηθά πζηήκαηα 8.0 Αξρέο Παηδαγσγηθήο,, 4,, Μεξηθέο Γηαθνξηθέο,, 4, ακθ. Φπζηθήο, ΠΒ01,, Οηθνλνκηθή Ι (Μαθξννηθνλνκία) 8.0 Φπζηθή πκππθλσκέλεο Ύιεο, 8.0 Αξρέο Παηδαγσγηθήο,, 4,, Μεξηθέο Γηαθνξηθέο,, 4, ΠΒ01,, Φηινζνθία ησλ Μαζεκαηηθώλ ---- Θεσξία Μέηξνπ θαη Οινθιήξσζεο Τπνινγηζηηθή Μεραληθή Ι αίζ. 201, 201 θη. Αλη. -- Ιζηνξία ηεο Φπζηθήο ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηώλα πλαξηεζηαθή Ι Μαζεκαηηθή Πξνηππνπνίεζε Δπηζηήκε ησλ ακθ. Τπνινγηζηηθή Μεραληθή Ι αίζ. 201, 201 θη. Αλη. -- Ιζηνξία ηεο Φπζηθήο ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηώλα Θεσξία Αξηζκώλ θαη Κξππηνγξαθία Κξππηνγξαθία θαη πνιππινθόηεηα Μεραληθή ησλ ζεηζκηθώλ θαηλνκέλσλ Ππξεληθή Σερλνινγία ακθ. Φπζηθή πνιιώλ ζσκάησλ Μεραληθή ησλ ζεηζκηθώλ θαηλνκέλσλ 1/9/ Γξακκηθή Άιγεβξα θαη,, 4, ΠΒ01,, Γαιιηθή Γιώζζα Γεξκαληθή Γιώζζα Α02 Ιηαιηθή Γιώζζα Γνκέο Γεδνκέλωλ Οπηηθή θαη ακθ. 2, 8.0 Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε θη. Γθίλε 104-, 204-, 0-8 Μηγαδηθή Ι Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε θη. Γθίλε 104-, 204-, 0-8 Πξνρσξεκέλε Γπλακηθή Πξνρσξεκέλε Γπλακηθή

4 17/9/10 Μηγαδηθή Αλάιπζε,, 4, ΠΒ01,, Αλάιπζε Πηλάθωλ θαη Φπζηθή θαη Σερλνινγία ηωλ ιέηδεξ 8.0 Γηαθνξηθή Γεσκεηξία Κακππιώλ θαη Δπηθαλεηώλ 8.0 Φπζηθή θαη Σερλνινγία ησλ ιέηδεξ Ππξεληθή Φπζηθή θαη ακθ. Γίθαην Γίθαην 20/9/10 21/9/10 22/9/10 2/9/10 Αλαιπηηθή Γεσκεηξία θαη Γξακκηθή Άιγεβξα,, Φπζηθή ΙΙ (Ηιεθηξνκαγλεηηζκόο Ι),, 4, ΠΒ01,,,, Α02, Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηώλ,, Μαζεκαηηθή ΙΙ,, 4,,, ΠΒ01 Δηζαγσγή ζηελ ηζηνξία ησλ επηζηεκώλ θαη ηεο ηερλνινγίαο 8.0 Μεραληθή Καηαζθεπώλ,, 4 Αξρέο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο - δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθώλ Ρεπζηνκεραληθή Θεσξία ζπλόισλ 8.0 Μεραληθή Καηαζθεπώλ,, 4 Βηνθπζηθή ακθ. Ρεπζηνκεραληθή ηαηηζηηθή Φπζηθή ακθ., 4 Ηιεθηξνληθά θαη Αλάιπζε ήκαηνο 8.0 Άιγεβξα ΙΙ ακθ. Δηζαγσγή ζηελ αλειαζηηθόηεηα Βέιηηζηνο Έιεγρνο Θεσξία Γξαθεκάησλ Μαζεκαηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Θεωξία ακθ., 4 Αξηζκεηηθέο κέζνδνη ζηηο κεξηθέο δηαθνξηθέο εμηζώζεηο 8.0 Τπνινγηζηηθή Φπζηθή Ι PCLab ΔΜΦΔ Δηζαγσγή ζηελ αλειαζηηθόηεηα Μεραληθή πλερνύο Μέζνπ - αλειαζηηθόηεηα ηαηηζηηθή Φπζηθή ακθ., Μεραληθή Καηαζθεπώλ,, Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή Ρεπζηνκεραληθή ρεδίαζε θαη αλάιπζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, Δηζαγσγή ζηα δίθηπα επηθνηλσληώλ,, Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή Ρεπζηνκεραληθή ρεδίαζε θαη αλάιπζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, Δηζαγσγή ζηα δίθηπα επηθνηλσληώλ,, 4 24/9/10 Λνγηζκηθό γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Φπζηθή,, 4 Θεξκνδπλακηθή,, 4,,, ΠΒ01,, Α02, Λνγηζκηθό γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Φπζηθή,, Αξηζκεηηθή Αλάιπζε ΙΙ θαη, Θεξκνδπλακηθή,, 4,,, ΠΒ01,, Α02, Μεραληθή ζπδεπγκέλσλ πεδίσλ 8.0 Μεραληθή ζπδεπγκέλσλ πεδίσλ Σερλνινγία Αληρλεπηώλ θαη Δπηηαρπληηθώλ Γηαηάμεσλ Οηθνλνκηθή Αλάιπζε V (Οηθνλνκηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ) Οηθνλνκηθή Αλάιπζε V (Οηθνλνκηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ)

5 27/9/10 28/9/ Φπζηθή Ι (Μεραληθή),, 4,,, ΠΒ01,, Α02, Δηζαγωγή ζηε Φηινζνθία Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή,, 4 Θεωξία Διαζηηθόηεηαο 8.0 ηνραζηηθέο Αλειίμεηο, Θεωξία Διαζηηθόηεηαο Αξρέο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο - Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο Άιγεβξα θαη, Μαζεκαηηθή Λνγηθή Οπηνειεθηξνληθή ηνηρεηώδε ωκαηίδηα ΙΙ ακθ. 2 Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνκεραληθή Ιζηνξία ηωλ καζεκαηηθώλ ακθ. 2, Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνκεραληθή ηνηρεηώδε ωκαηίδηα ΙΙ 29/9/10 0/9/10 1/10/10 ρεδίαζε- Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο,, 4,, 8.0 Μεραληθή ΙΙ (Παξακνξθώζηκν ηεξεό),, 4,,, ΠΒ01,, Α02, Φπζηθή IV (Κβαληνκεραλη-θή Ι),, 4,, Μεραληθή πλερνύο Μέζνπ, Πξαγκαηηθή Αλάιπζε Ακθ., 4 Θεσξία Πιεξνθνξηώλ θαη Κσδίθσλ Αηνκηθή θαη Μνξηαθή Φπζηθή Αλάιπζε Παιηλδξόκεζεο, 8.0 Αξηζκεηηθή Γξακκηθή Άιγεβξα Μνληέια Τπνινγηζκώλ Αιγόξηζκνη θαη πνιππινθόηεηα, Γεηγκαηνιεςία Μεραληθή πλερνύο Μέζνπ, --- Γεληθή Θεωξία ρεηηθόηεηαο - Κνζκνινγία ηωλ Ινληηδνπζώλ Αθηηλνβνιηώλ ζηελ Ιαηξηθή θαη ηε Βηνινγία ακθ.2 Γηειεθηξηθέο Οπηηθέο Μαγλεηηθέο Ιδηόηεηεο 8.0 Μνληέια Αμηνπηζηίαο θαη Δπηβίωζεο ύλζεηα Τιηθά 8.0 Θέκαηα Άιγεβξαο 8.0 Θεωξεηηθή Φπζηθή Α02 ύλζεηα Τιηθά Αθήνα 0/7/10 Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ Ζ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ (Θ. ΘΟΗΑΘΖ) (Α. ΟΑΕΑΘΗΑ)

6

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:Β41Α9-6ΑΦ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ---- ΑΘΖΝΑ 02 / 04 / 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 2015-2016

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 2015-2016 1 Α.Π.Δ. Η Τπνινγηζηηθέο εθαξκνγέο ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο 23043 Ησάλλεο Κ.,ππξόπνπινο Γεώξγηνο Υ.,Καββαδίαο Κνζκάο Α. Γηαρείξηζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο 22701 Ησάλλεο Κ. 2 Α.Π.Δ. ΗΗ Δξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 Οθηώβρηος 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Α. Γνωζηικό ανηικείμενο: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο Β. ποσδές: Παηδαγσγηθά ζηε ζρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφοσ, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7488445 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr ΠΡΟ Αξ. Πξση. 215 ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ & ΓΔΩΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΓΟΑΙΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ

ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΓΟΑΙΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΓΟΑΙΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ Γηαρείξηζε δαηηθώλ Ξόξσλ δξαπιηθά Έξγα & Ξεξηβάιινλ δξνελεξγεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φωηίνπ :

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο ηνπ καζήκαηνο: ΘΩΡΙΔ ΚΑΙ ΜΟΝΣΔΛΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ. Σύπνο ηνπ καζήκαηνο: Μάζεκα Κνξκνύ (ΘΔΧΡΗΑ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ, ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ) Δμάκελν: A

Σίηινο ηνπ καζήκαηνο: ΘΩΡΙΔ ΚΑΙ ΜΟΝΣΔΛΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ. Σύπνο ηνπ καζήκαηνο: Μάζεκα Κνξκνύ (ΘΔΧΡΗΑ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ, ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ) Δμάκελν: A ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Σίηινο ηνπ καζήκαηνο: ΘΩΡΙΔ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Ηόλην Παλεπηζηήκην, 10-12 Οθησβξίνπ 2014 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2014 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ Μεταπτυχιακών πουδών τησ χολόσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών

Οδηγόσ Μεταπτυχιακών πουδών τησ χολόσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών Οδηγόσ Μεταπτυχιακών πουδών τησ χολόσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών ΝΒΕΑΝΠ ΚΓΡΏΞΡΤΗΏΘΦΛ ΠΞΝΒΦΛ ΠΕΚΚ Γπιμέλεια έκδοσης: Πυντονιστική Γπιτροπή Κεταπτυχιακών Ππουδών Πχολής ΕΚΚ Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν 2011-2012) Δπηβιέπσλ: Αλαζηάζηνο Παπαηζώξεο (1) Τίτλος πτυχιακής: Προσομοιωτικό εργαλείο διάδοσης ραδιοκυμάτων σε συχνότητες UHF.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (T.E.I.) ΥΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 2012-2013 ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (T.E.I.) ΥΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 2012-2013 ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (T.E.I.) ΥΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 2012-2013 ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σελίδα 1 από 59 ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 1. Διζαγωγή Ο ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ είλαη νη ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Email: kdragogiannis@sch.gr Ι. Π Ρ Ο Χ Π Ι Κ Δ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα