ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜΟ 3829

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜΟ 3829"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ YΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Γ ΠΩΛΖΔΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΩΛΖΔΩΝ ΑΤΣ/ΣΩΝ-ΓΗΚΤΚΛΩΝ ΣΖΛ.: ΣΑΥ.Γ/ΝΖ: ΣΑΓΗΟΤ 0 ΑΡΗΘΜ. ΠΡΩΣ.: 904/-0-3 Ο ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΩΝ ΠΩΛΖΘΔΝΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΚΑΗ ΜΔ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΟ ΣΖΛ.: Η ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΑΣΑΙ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Π.. (διαδρομή:διαγωνιζμοί/διαβοσλεύζεις/δημοπραζίες) και ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜΟ 3829 ηηο εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 9:00 π.κ., ζα γίλεη ζηελ αίζνπζα δεκνπξαζηώλ ηεο ΑΠΟΘΖΚΖ ΜΑΓΟΤΛΔΕΑ ηεο Τπεξεζίαο καο (Άλσ Ληόζηα, ηει & ) πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, γηα λα πνπιεζνύλ είθνζη έλα (2) νκαδηθέο θαηεγνξίεο νρεκάησλ Σέινπ Κύθινπ Εσήο ( Ο.Σ.Κ.Ε.) Κνηλνηηθήο Με Κνηλνηηθήο πξνέιεπζεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ απνζήθε Μαγνπιέδαο, κε ηηκή εθθίλεζεο απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηε δηαθήξπμε. Σα απηνθίλεηα πξνέξρνληαη από ηα αδήηεηα ησλ ηεισλείσλ θαη ηα θξαηηθά απηνθίλεηα πνπ απνζύξνληαη από ηελ θπθινθνξία θ.ι.π. Όια ηα νρήκαηα δεκνπξαηνύληαη ζύκθσλα κε ηνπο ΓΔΝΗΚΟΤ ΟΡΟΤ ΠΩΛΖΖ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ, νη νπνίνη δηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Γ.Γ.Τ. θαη ζηηο απνζήθεο Μαγνπιέδαο. Ζ επίζθεςε ησλ απηνθηλήησλ επηηξέπεηαη γηα 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηε δεκνπξαζία, δειαδή από ηελ κέρξη θαη ηελ θαη ώξεο 8:30 π.κ. 3:30 κ.κ.

2 Π Ρ Ο Ο Υ Ζ Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα Ορήκαηα-Απη/ηα Σέινπο Κύθινπ Εσήο (Ο.Σ.Κ.Ε.) κε ην πξνεδξηθό δηάηαγκα ππ αξηζκ. / (ΦΔΚ 8 Α /2004), θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαθύθισζε θαη αλάθηεζε ησλ νρεκάησλ ηέινπο θύθινπ δσήο (Ο.Σ.Κ.Ε.), ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε δεκηνπξγίαο αηνκηθώλ ή ζπιινγηθώλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΟΣΚΕ θαη ηίζεηαη ν ζηόρνο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Ο.Σ.Κ.Ε. Με βάζε ηα αλσηέξσ, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηε σο άλσ δεκνπξαζία ΜΟΝΟΝ όζσλ έρνπλ ππνγξάςεη ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΓΟΔ θαη είλαη αδεηνδνηεκέλνη από ην ζύζηεκα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Ο.Σ.Κ.Ε. Οπνηαδήπνηε πξνζθνξά αληίζεηε κε ηα παξαπάλσ δελ ζα γίλεηαη δεθηή. ηηο ηηκέο εθπνίεζεο ησλ απηνθηλήησλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν αλαινγνύλ Φ.Π.Α. 23%. Ακέζσο κόιηο ηειεηώζεη ε πιεηνδνζία γηα θάζε όρεκα, θαιείηαη ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο λα ππνγξάςεη ην πξαθηηθό αλαθεξύμεσο πιεηνδόηε θαη λα θαηαβάιεη ην 0% ηεο ηηκήο πιεηνδνζίαο. Ζ ζπκκεηνρή θαζελόο ησλ πιεηνδνηώλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο πξνϋπνζέηεη ηελ πιήξε ελεκέξσζή ηνπ επί ησλ όξσλ πώιεζεο πνπ ηζρύνπλ. Γήισζε άγλνηαο απηώλ δελ απνηειεί άιινζη θαη δελ γίλεηαη δεθηή. Eπίζεο νη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ Τπεύζπλε Γήισζε όηη θαηά ηελ απνθνκηδή ησλ πιηθώλ ζα ιακβάλνπλ όια εθείλα ηα κέηξα πξνο ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ, νύησο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππνγείσλ πδάησλ όπσο θαη ηνπ αέξα από δηαθπγή ηπρόλ επηθίλδπλσλ αεξίσλ. Παξαηήξεζε: Με ηελ ππ αξηζ. 53/ απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Γ.Γ.Τ. Α.Δ., ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 8 ησλ Γεληθώλ Όξσλ Πώιεζεο,θαη ε έθπησζε ηνπ 30% ζε πεξίπησζε εμόθιεζεο ηνπ ηηκήκαηνο κε κεηξεηά, ηζρύεη γηα ην 00% ηεο ηηκήο πιεηνδνζίαο από Αλαθνίλσζε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ζην εμήο ΓΔΝ ζα γίλνληαη δεθηέο εθπξόζεζκεο αηηήζεηο παξαηάζεσλ δηαθαλνληζκνύ. ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Σα κε θνηλνηηθά νρήκαηα (Ο.Σ.Κ.Ε.)επηβαξύλνληαη θαη κε εηζαγσγηθό δαζκό. Πιεξνθνξίεο: Σεισλείν Αζελώλ 2 ν ρηι. εζλ. νδνύ Αζελώλ -Λακίαο-Γέθπξα ιπκάησλ. Σει ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ε ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ / /Φ377 OPEL WOL000053S Π-3 / -8 2

3 MERCEDES STATION 24 WDB2485F2355 Π-3/ BUICK 2G4WB4W7J47479 Π-3/ FIAT AUTO SPA ALFA ROMEO 4 ZAR Π-3/ FORD WINDSTAR STATION 2FMDA543SBA8799 Π-/-2 ΜΩΒ GOLF WVWZZZGZMW4009 Π-0/-3 ΔΡΤΘΡΟ B.M.W. 540IA WBAHE090GF02227 Π-5/ CHEVROLET GNEK3KXSJ44589 Π-/ FIAT BRAVA ZFA Π TOYOTA TERCEL JT2EL4B3N Π-2/-9 ΒΤΗΝΗ ΤΝΟΛΟ:

4 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2 ε ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΦΟΡΣΖΓΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΠΠΟ-348 FORD WERKE TRANSIT 50 WF0LXXBDVLWR74702 Π-7/ ΠΠΟ-388 RENAULT FN400 TWIN VFL4200C Π-7/ ΠΠΟ-323 FORD TRANSIT WF0LXXBDVLXD88 Π ΠΠΟ-342 VF7NNFZF Π-7/ ΠΠΟ-3427 VF7NKFWB Π-7/ ΠΠΟ-3428 VF7NRFN Π-7/ ΠΠΟ-3429 VF7N2RFN Π-7/ ΠΠΟ-3430 ALMERA JNBCAN5U00440 Π-7/ ΠΠΟ-3458 SEAT ΗΒΗΕΑ VSS02A Π-7/ ΠΠΟ-340 FORD FIESTA WF0AXXGAFAPU22 Π-7/ ΠΠΟ-3587 VF7NNFZF38575 Π-7/-9 4

5 ΠΠΟ-3585 SUNNY EGTBCAN400B050 Π-7/ ΠΠΟ-3584 KIA SEPHIA KNEFB2222Y52244 Π-7/ ΠΠΟ-3573 VF7NNFZF Π-7/ ΠΠΟ-3570 PRIMERA SJNBAAPU09402 Π-7/ ΠΠΟ-359 HYUNDAI LANTRA KMHJW2RPY0599 Π-7/ ΠΠΟ-357 CHRYSLER CHEROKEE J4FFN8MXYL20337 Π-7/ ΠΠΟ-3572 VF7NNFZF Π-7/ ΠΠΟ-389 VF7NNFZF Π-7/ ΠΠΟ-39 VF7NNFZF Π-7/ ΠΠΟ-392 ALMERA JNBAAN5U Π-7/-7 ΑΝΘΡΑΚΗ ΠΠΟ-393 GOLF WVWZZZHZTB0445 Π-7/-7 ΤΝΟΛΟ: 3.770

6 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3 ε ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ - ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΠΠΟ-88 OPEL ASTRA W0L0AHL Π-8/ ΠΠΟ-234 VF7S0KFXF Π-8/ ΠΠΟ-2437 HYUNDAI KMHJG3RPVU0287 Π-8/-2 ΔΡΤΘΡΟ ΠΠΟ-2742 SAXO VF7S0KFXF Π-8/-7 ΔΡΤΘΡΟ ΠΠΟ-2745 PEUGEOT 20 VF32AKFXE Π-8/ ΠΠΟ-2747 SAXO VF7S0KFXF58830 Π-8/ ΠΠΟ-334 TOYOTA JTE0AE Π-8/ ΠΠΟ-337 PEUGEOT 405 VF35BBD Π-8/ ΠΠΟ-338 SAXO VF7SHFXB Π-8/ ΠΠΟ-3323 PRIMERA SJNBAAP0U Π-8/ ΠΠΟ-3324 SKODA FABIA TMBPD4Y Π-8/ ΠΠΟ-3325 FIAT AUTO SPA PUNTO ZFA Π-8/-5

7 ΠΠΟ-345 FIAT PUNTO ZFA Π-8/ ΠΠΟ-3457 OPEL ASTRA W0L0TGF08X Π-8/-2 ΜΟΛΤΒΗ ΠΠΟ-343 SKODA FORMAN TMBCEE200P05923 Π-8/.Γ. 2 ΒΤΗΝΗ ΤΝΟΛΟ: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4 ε ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ -ΦΟΡΣΖΓΑ- ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ - ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ MERCEDES CLK 230 ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ WDB208347F ΣΟΛ FORD TRANSIT SFALXXBDVLPM8243 Π-/ OPEL KADETT WOL000035J Π-8/-3 ΔΡΤΘΡΟ HYUNDAI KMHJG3RPYU353 Π-/ ALMERA JNEAAN5U Π-/- ΚΟΚΚΗΝΟ LADA SAMARA XTA20830N3702 Π-/ SKODA FAVORIT GLX TMBAEF300P Π-/ ISUZU KB Π-/-4 ΚΟΚΚΗΝΟ 7

8 SKODA TMBIOMOOLH FORD WF0AXXGBBAHC59094 Π-/-7 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Π-/- ΑΝΘΡΑΚΗ ΤΝΟΛΟ: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5 η ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ B.M.W. 38 CI WBABL3030JP B.M.W. M5 WBSDE9000GJ B.M.W. 3i WBACA7030FL AUDI 80 WAUZZZ89ZKA SAAB 900S YS3DD55J8V ΣΟΛ 5 ΣΟΛ 5 ΘΑΛΑΗ ΣΟΛ Π-4/-2 ΣΟΛ SUNNY JNBCAN4U Π-4/ HONDA INTEGRA JH4DB57LS03232 Π-4/ MERCEDES WDB20037A03779 ΣΟΛ RENAULT MEGANE VFLA0F Π-4/- ΒΤΗΝΗ 8

9 MERCEDES CLK 200 WDB208335F25535 ΣΟΛ 5 ΤΝΟΛΟ: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ η ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ HYUNDAI KMHSH8DP7U2777 Π-9/ DAIMLER BENZ MERCEDES 20 E WDB2402B02445 Π-/ MERCEDES MDB20233A Π-9/ CHEROKEE GRAND J4GZB8Y5PC55798 Π-9/ HYUNDAI ACCENT KMHVF3NPSU8234 Π-9/ HONDA INTEGRA JHMDA48200S2027 Π-9/ CHEROKEE JEEP J4FJ28S8TL28504 Π-9/ MERCEDES 300SD Π-9/ OPEL W0L000025V00854 Π-9/-9 ΚΗΣΡΗΝΟ 9

10 B.M.W. 38 WBAAJ B.M.W. Υ5 ΥΩΡΗ ΑΡΗΘΜΟ Π-9/-9 Π-9/-7 ΤΝΟΛΟ: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 7 ε ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΠΠΟ-378 SAXO VF7SKFXF Π-7/ ΠΠΟ-3770 VF7NNFZF3840 Π-7/ ΠΠΟ-377 SAXO VF7SKFXF Π-7/ ΠΠΟ-378 VF7NNFZF38542 Π-7/ ΠΠΟ-379 TERRANO VSKTVUR20U Π-7/ ΠΠΟ-3829 POLO WVWZZZNZWY335 Π-7/ ΠΠΟ-3820 SAXO VF75KFXF54244 Π-7/ ΠΠΟ-3822 ΑΜΟΛΤΒΓΖ VF7NNFZF38302 Π-7/ ΠΠΟ-3823 VF7NNFZF38334 Π-7/-3 0

11 ΠΠΟ-3870 VF7NNFZF Π-7/ ΠΠΟ-395 KIA SPORTAGE JEEP KNEJA5535Y Π-7/-5 ΤΝΟΛΟ: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 8 ε ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ XANTIA VF7XD0000D0908 ΥΩΡΟ ΠΑΡΑΛ. ΜΟΛΤΒΗ MERCEDES 24 WDB2402B27430 Π-5/-4 ΜΟΛΤΒΗ MERCEDES Δ200 WDB20035A Π-9/ MAZDA 323 JMBG2324N04580 ΥΩΡΟ ΠΑΡΑΛ. ΚΟΚΚΗΝΟ B.M.W. Ε3 WBACL300LG TOYOTA 2TBA03E5VC HONDA CIVIC JHMEG8545PS ΥΩΡΟ ΠΑΡΑΛ. ΥΩΡΟ ΠΑΡΑΛ. ΜΠΔΕ Π-3/ MITSUBISHI DIAMANTE JA3AP47HXRY08408 Π-3/- ΜΠΔΕ

12 AUDI 00 WAUBC044XLN02925 ΥΩΡΟ ΠΑΡΑΛ. ΤΝΟΛΟ:.550 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 9 ε ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ MERCEDES 280SE WDB Π-4/ B.M.W. WBAAK Π-4/ RENAULT 9 CHAMADE VFL53A Π-0/ OPEL CORSA VSX00009MA85038 Π-4/- ΚΟΚΚΗΝΟ PEUGEOT 0 VF3CKDY Π-4/ SEAT IBIZA VSSZZZKZXR77709 Π-3/ ALMERA JNEAAN5U Π-5/ FIAT PUNTO ZFA Π-4/ OPEL CORSA WOL000078S ΣΟΛ 8/ΓΡΟΜΟ 2

13 HONDA CIVIC JHMEG33200S Π-3/-5 ΤΝΟΛΟ: 2.50 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 0 ε ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ - ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΠΠΟ-3075 FORD FOCUS WF0AXXWPDAE037 Π-7/ ΠΠΟ-307 HYUNDAI LANDRA KMHJW3RPV Π-7/ ΠΠΟ-3077 TERRANO VSKTVUR20U Π-7/ ΠΠΟ-3078 VF7NNFZF Π-7/ ΠΠΟ-3080 KIA SERHIA KNEFB2222Y57935 Π-7/ ΠΠΟ-37 FIAT BRAVA ZFA Π-7/- ΚΤΠΑΡΗΗ ΠΠΟ-320 TOYOTA CARINA SB53ABK00E20059 Π-7/- ΜΟΛΤΒΗ ΠΠΟ-32 ROVER 4SI SARRTCWZSAD2083 Π-7/ ΠΠΟ-340 RENAULT MEGANE VFLA0E Π-7/-9 3

14 ΠΠΟ-382 JEEP J4FJN8P2TL Π-7/ ΠΠΟ-3855 JEEP CHEROKEE J4FJN8P8TL Π-7/ ΠΠΟ-393 VF7NNFZF Π-7/ ΠΠΟ-394 ALMERA JNBAAN5U Π-7/- ΚΗΣΡΗΝΟ ΠΠΟ-39 SKODA TMBBL4U Π-7/-5 ΤΝΟΛΟ: 3.00 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ η ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΠΠΟ-34 TERRANO VSKTBUR20U Π-7/ ΠΠΟ-342 OPEL ASTRA W0L0TGF48Y54585 Π-7/ ΠΠΟ-343 VF7NNFZF Π-7/ ΠΠΟ-344 FORD FOCUS WF0AXXWP0A4R3905 Π-7/ ΠΠΟ-329 MAZDA 323 JMZBA Π-7/-8 ΜΟΛΤΒΗ ΠΠΟ-3272 KIA SEPHIA KNEFB2222Y52303 Π-7/- 4

15 ΠΠΟ-3273 VF7NNFZF38575 Π-7/ ΠΠΟ-390 SUZUKI JEEP VITARA VSEETV02V Π-7/ ΠΠΟ-379 VF7NKFWB Π-7/ ΠΠΟ-375 SKODA OCTAVIA TMBBL4U Π-7/ ΠΠΟ-37 VF7N2RFN73937 Π-7/ ΠΠΟ-3909 VF7NNFZF Π-7/ ΠΠΟ-390 VF7NNFZF Π-7/ ΠΠΟ-39 VF7NKFXF38758 Π-7/ ΠΠΟ-392 VF7NNFZF Π-7/-5 ΤΝΟΛΟ: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2 η ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΦΟΡΣΖΓΑ - ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΠΠΟ-85 HYUNDAI ACCENT KMHVA2LPTU5300 Π-/-7 5

16 ΠΠΟ-35 PEUGEOT VF320AKD ΠΔΡΗΦ. ΣΟΛ ΠΠΟ-353 FIAT LANCIA DEDRA ZLAB ΠΔΡΗΦ. ΣΟΛ/ΓΡΟΜ ΠΠΟ-354 PEUGEOT 205 CABRIO VF320DKD ΠΔΡΗΦ. ΣΟΛ/ΓΡΟΜ ΠΠΟ-355 GOLF WVWZZZHZNW00947 ΠΔΡΗΦ. ΣΟΛ/ΓΡΟΜ ΠΠΟ-372 FORD ESCORT WF0AXXGCAANY3034 Π-8/ΓΡΟΜΟ ΔΡΤΘΡΟ ΠΠΟ-4048 OPEL CORSA W0L0SBF8Y Π-/ ΠΠΟ-4057 HYUNDAI ACCENT KMHVD2LBXU49477 Π-/ ΠΠΟ-4058 FORD KA WF0BXXWPRBWL7474 Π-/ ΠΠΟ-4059 KIA RIO KNEDC Π-/ ΠΠΟ-40 RENAULT TWINGO VFC Π-/-0 ΔΡΤΘΡΟ ΠΠΟ-407 MITSUBISHI L200 JMBCNK20PP00027 Π-/ ΠΠΟ-44 ALFA ROMEO 33 ZAR ΣΟΛ 8 /ΓΡΟΜΟ ΑΝΘΡΑΚΗ ΠΠΟ-4527 B.M.W. 38 WBACA300EG8772 ΣΟΛ 8 /ΓΡΟΜΟ ΑΝΘΡΑΚΗ-

17 ΠΠΟ-4528 PEUGEOT 0 VF3CKDY ΣΟΛ 8/ΓΡΟΜΟ ΒΤΗΝΗ ΤΝΟΛΟ: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3 η ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΠΠΟ-338 MITSUBISHI LANCER JMBLNC2AMU Π-8/ ΠΠΟ-339 HYUNDAI ACCENT KMHCF3FP2U93 Π-8/-7 ΘΑΛΑΗ ΠΠΟ-340 ALFA ROMEO 33 ZAR Π-8/ ΠΠΟ-34 FORD WF0CXXGAECVU9738 Π-8/ ΠΠΟ-342 TOYOTA COROLLA JT53EEA Π-8/-0 ΔΡΤΘΡΟ ΠΠΟ-3973 SAXO VF7SKFWB Π-8/ ΠΠΟ-3974 HONDA CRV SHSRD Π-8/-4 ΘΑΛΑΗ ΠΠΟ-3975 FORD ESCORT WF0AXXGCAANR35582 Π-8/-7 ΔΡΤΘΡΟ ΠΠΟ-397 OPEL CORSA W0L000078T4244 Π-8/ ΠΠΟ-3977 HYUNDAI LC KMHCF3FPYU03053 Π-8/-7 7

18 ΠΠΟ-4097 TOYOTA COROLLA JT53EEA Π-8/-9 ΒΤΗΝΗ ΤΝΟΛΟ: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4 η ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΦΟΡΣΖΓΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΠΠΟ-975 HONDA CIVIC JHMED25200S0954 ΥΩΡΟ ΠΑΡΑΛ ΠΠΟ-948 MERCEDES 20 WDB2008A07887 Π-3/-5 ΜΩΒ ΠΠΟ-95 TRANSPORT WV2ZZZ70ZNH ΥΩΡΟ ΠΑΡΑΛ ΠΠΟ-3289 TRANSPORTER 25A ΥΩΡΟ ΠΑΡΑΛ. ΚΗΣΡΗΝΟ ΠΠΟ-33 MAZDA 2 ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ JMGC22G85970 ΣΟΛ 4 / ΓΡΟΜΟ ΗΔΛ ΠΠΟ-35 MERCEDES 20 WDB20024F05 ΥΩΡΟ ΠΑΡΑΛ ΠΠΟ-459 B.M.W. 3i WBACA040AJ09292 ΣΟΛ 8/ ΓΡΟΜΟ ΠΠΟ-4807 HYUNDAI EXCEL KMHVA2JPRU08399 Π-2/ ΠΠΟ-4808 FORD WF03XXBAJ3TA48820 Π-2/-2 8

19 ΠΠΟ-482 GOLF WVWZZZHZNW08400 Π-2/ ΠΠΟ-483 SAXO VF7SHDZF Π-2/ ΠΠΟ-484 MAZDA 323 JMZBA Π-2/-2 ΤΝΟΛΟ: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5 η ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΦΟΡΣΖΓΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΠΠΟ ΠΠΟ-327 CHERRY FORD RBLN2B802 WF0VXXBBAVP0258 Π-8/-9 Π-8/ ΠΠΟ-328 PEUGEOT VF37CLFYE Π-8/ ΠΠΟ-330 FIAT UNO ZFA Π-8/ ΠΠΟ-33 FIAT PUNTO ZFA Π-8/ ΠΠΟ-3972 SEAT TOLEDO VSSZZZMZ4R32027 Π-8/ ΠΠΟ-4598 FORD SFA3XXBAF3PG84 Π-8/- ΔΡΤΘΡΟ ΠΠΟ-400 KIA SORENTO KNEJC Π-8/- 9

20 ΠΠΟ-40 PEUGEOT 0 VF3CHDZE Π-8/ ΠΠΟ-402 TOYOTA CARINA E JT4ATK Π-8/-4 ΒΤΗΝΗ ΠΠΟ-403 POLO WVWZZZNZXY Π-8/ ΠΠΟ-404 GOLF WVWZZZJZW20558 Π-8/ ΠΠΟ-405 SEAT IBIZA VSSZZZKZZR07504 Π- 8 /-0 ΔΡΤΘΡΟ ΠΠΟ-40 FIAT PUNTO ZFA Π- 8 / ΠΠΟ-407 HYUNDAI GETZ KMHBT5HP4U22299 Π- 8/-9 ΤΝΟΛΟ: 3.70 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ η ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΠΠΟ-3435 DODGE CHRYSLER B4GP45R8TB99 Π-5/ ΠΠΟ-3437 JETTA WVWZZGZMW04354 Π-5/- 20

21 ΠΠΟ-39 JETTA WVWGH02HW9027 Π-5/ ΠΠΟ-370 JETTA WVWGB04HW4089 Π-5/ ΠΠΟ-3797 JETTA 3VWSC8H2SM05500 Π-5/ ΠΠΟ-3798 MERCEDES Π-5/ ΓΡΟΜΟ ΠΠΟ-397 PASSAT WVWEB03ME8480 Π-7/ ΠΠΟ-4075 MERCEDES 300E WDBEA30D3LB08275 Π-/ ΠΠΟ-4078 PONTIAC TEMPEST G7LT53T4MY70953 Π-5/-3 ΔΡΤΘΡΟ ΠΠΟ-4095 AUDI 4000 WAUFB080HA Π-/ ΠΠΟ-439 MERCEDES 300S WDBCB20A8DB04489 ΥΩΡΟ ΠΑΡΑΛ. ΤΝΟΛΟ:

22 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 7 η ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΠΠΟ-344 SMART WME450332J20 Π-8/-3 MAΤΡΟ ΠΠΟ-345 GOLF WVWZZZ9ZHW23080 Π-8/- ΚΑΦΔ ΠΠΟ-34 FIAT PUNTO ZFA Π-8/ ΠΠΟ-347 B.M.W. 3 WBACG070KD77927 Π-8/ ΠΠΟ-3839 B.M.W. 35 WBAAG00HC Π-8/-3 ΗΔΛ ΠΠΟ-3840 FIAT TIPO ZFA Π-8/ ΠΠΟ-384 SUNNY BCAN4A488 Π-8/ ΠΠΟ-3843 SEAT IBIZA VSSZZZKZTR3822 Π-8/ ΠΠΟ-3844 POLO WVWZZZNZVY2724 Π-8/-3 ΔΡΤΘΡΟ ΠΠΟ-3845 TOYOTA COROLLA JTE0EE Π-8/-3 ΔΡΤΘΡΟ ΠΠΟ-3848 PEUGEOT 40 VF38BBFZE80595 Π-8/ ΠΠΟ-394 HYUNDAI GETZ KMHBT5HP5U2079 Π-8/-20 22

23 ΠΠΟ-3942 OPEL CORSA W0L000073V Π- 8 / ΠΠΟ-3943 SEAT CORDOBA VSSZZZKZR Π- 8 /-9 ΔΡΤΘΡΟ ΠΠΟ-3944 DAEWOO LANOS KLATF48CEXB4927 Π- 8/-9 ΤΝΟΛΟ: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 8 η ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΠΠΟ-37 RENAULT CLIO VFB57A Π-/ ΠΠΟ-43 MITSUBISHI JMBSNCANU Π-/ ΠΠΟ-343 MERCEDES 24 WDB2430A49550 Π-5/ ΠΠΟ-3493 MERCEDES 90D WDB2022F Π-5/-7 ΜΠΔΕ ΠΠΟ-3494 MERCEDES 90E WDB20024A29880 Π-5/ ΠΠΟ-3495 OPEL VECTRA W0L000087K83484 Π-5/ ΠΠΟ-324 HYUNDAI KMHJF3RPRU Π-8/-8 23

24 ΠΠΟ-325 ALFA ROMEO 33 ZAR905A Π-8/ ΠΠΟ-3935 TOYOTA COROLLA JTHEEA Π-/ ΠΠΟ-4079 OPEL OMEGA W0L00008K24920 Π-5/-3 ΜΠΟΡΣΩ ΠΠΟ-4077 B.M.W. 735 WBAGB400DA4847 Π-5/ ΠΠΟ-475 OPEL CORSA W0L000073T Π-/ ΠΠΟ-47 B.M.W. WBACB2080AL8475 Π- / ΠΠΟ-477 MERCEDES 280E WDB Π- / ΠΠΟ-478 AUDI 80 WAUZZZ8AZMA29984 Π- /-4 ΤΝΟΛΟ: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 9 η ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΦΟΡΣΖΓΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΠΠΟ-39 CHEROKEE JEEP J4GZB8S2SY Π-7/ ΠΠΟ-3388 PEUGEOT 305 VF358M5F Π-7/ ΠΠΟ-3532 AUDI 00 ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ WAUFB0447FN Π-8/-3 24

25 ΠΠΟ-329 DAEWOO NUBIRA KLAJF9EWK594 Π-8/- ΚΤΠΑΡΗΗ ΠΠΟ-377 B.M.W. 520 WBAHB5050BD5233 Π-7/ ΠΠΟ-398 AUDI 00 WAUZZZ44ZHN37542 Π-7/ ΠΠΟ-4545 MITSUBISHI L300 JMBGZP02VJA Π-7/-24 ΜΠΔΕ ΠΠΟ-428 FIAT ZFA27A Π-7/ ΠΠΟ-447 FIAT DUCATO ZFA Π-7/ ΠΠΟ-449 FIAT DUCATO ZFA Π-7/ ΠΠΟ-45 FORD TRANSIT SFALXXBDVLSE228 Π-7/ ΠΠΟ-452 WV2ZZZ25ZJH Π-7/ ΠΠΟ-4853 WV2ZZZ25ZJH09840 Π- 7 / ΠΠΟ-4854 MERCEDES WDB Π- 7 / ΠΠΟ-4855 MERCEDES WDB Π- 7/-9 ΤΝΟΛΟ:

26 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 20 η ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΠΠΟ-387 VF7NNFZF Π-7/ ΠΠΟ-3872 KIA JEEP SPORTAGE KNEJA5535Y Π-7/ ΠΠΟ-3873 VF7NKFXF Π-7/ ΠΠΟ-3874 VF7NKFWB73228 Π-7/ ΠΠΟ-3852 VF7NUFZF38075 Π-7/ ΠΠΟ-3853 PRIMERA SJNBCAPU Π-7/ ΠΠΟ-3854 PRIMERA SJNBCAPU08043 Π-7/ ΠΠΟ-385 VF7NNFZF Π-7/ ΠΠΟ-3857 TERRANO VSKTBUR20U Π-7/ ΠΠΟ-3858 FORD FOCUS WF0WXXGCDWS4908 Π-7/ ΠΠΟ-3859 JEEP CHEROKEE J4FFN8M8YL Π-7/-2 2

27 ΠΠΟ-380 JEEP CHEROKEE J4FFN8M5YL Π-7/ ΠΠΟ-38 SKODA OCTAVIA TMBBL4UX Π- 7 / ΠΠΟ-3907 SKODA OCTAVIA TMBDL2U2A Π- 7 / ΠΠΟ-3908 VF7NNFZF38784 Π- 7/- ΤΝΟΛΟ: 3.30 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2 η ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΦΟΡΣΖΓΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΠΗΣΑ-ΔΗΡΑ SUNNY BCAN4A4025 Π-0 / SUNNY BA28929 Π-0 / B.M.W Π-0 / LADA SAMARA XTA20900N Π-0 / FIAT UNO ZFA Π-0 / - ΚΟΚΚΗΝΟ SEAT IBIZA VSS02A000D05903 Π-0 / -2 27

28 MERCEDES 300D WDB Π-0 / -2 ΜΠΔΕ SUNNY FMLN3A34843 Π-0 / - ΒΤΗΝΗ HONDA JHMED5200S OPEL W0L000034M27777 Π-0 / - Π-0 / MITSUBISHI LANCER A Π-0 / FIAT ZFA Π-0 / TOYOTA JTE0AE Π-0 / SUNNY BB8232 Π-0 / -3 ΚΑΦΔ TOYOTA STARLET JT52EP Π-0 / TOYOTA AVENSIS SB53ZBN00E Π DATSUN VC Π-0 / ΠΠΟ-054 RENAULT VFL53A Π-0 / ΠΠΟ-89 ZX VF7N2A90000A92775 Π-0 / ΠΠΟ-793 HYUNDAI ACCENT KMHVA2LPXU457 Π-0 / ΠΠΟ-209 HYUNDAI ACCENT KMHVA2LPWU Π-0 / ΠΠΟ-2227 SEAT IBIZA VSSZZZKZZR05293 Π-0 / -4 28

29 ΠΠΟ-237 OPEL TIGRA W0L000075T40938 Π-0 / -9 ΚΔΡΑΜΗΓΗ ΠΠΟ-2392 LADA XTA2050C02483 Π-0 / - ΜΠΔΕ ΤΝΟΛΟ: ΑΘΖΝΑ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Θ. ΚΟΤΒΑΡΖ 29

ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:2105777176, FAΧ: 2105777143 www.tsoupakis.

ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:2105777176, FAΧ: 2105777143 www.tsoupakis. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ OPEL OMEGA DIESEL 0986041451 28-3511 8EL 737 197-001 436619 ROVER 216 0986040910 28-2829 437315 0986030520 48-0878 MERCEDES 28V 55A 8EL 725 736-001 436423 CA33IR VW GOLF II 3280937 GOLF IV-90A

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΙΚΗ ΑΕΒΕ VALEO COOL & HEAT RADIATORS ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ VL696091 ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ PEUGEOT 307 05-133,80 VL698004 ΜΟΤΕΡ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ RENAULT 46,43 VL698007

ΠΡΟΜΗΘΕΥΙΚΗ ΑΕΒΕ VALEO COOL & HEAT RADIATORS ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ VL696091 ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ PEUGEOT 307 05-133,80 VL698004 ΜΟΤΕΡ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ RENAULT 46,43 VL698007 ΠΡΟΜΗΘΕΥΙΚΗ ΑΕΒΕ VALEO COOL & HEAT RADIATORS ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ VL696091 ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ PEUGEOT 307 05-133,80 VL698004 ΜΟΤΕΡ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ RENAULT 46,43 VL698007 ΜΟΤΕΡ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ RENAULT 135,41 VL698085 ΜΟΤΕΡ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 671

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 671 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. Δ. Ε. Γ.Δ. Τ. & Ε.Φ.Κ. Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310232882,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ SIM 52003883017-7.09

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ SIM 52003883017-7.09 GROUP VW 1. AUDI A2 1.4 (A.K. AUA/BBY) ΦΙΛΤΡΟ KAMΠΙΝΑΣ DC001-5,17 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ FORCH 67180853-7.87 1 / 50 2. AUDI A2 1.6 FSi (A.K. BAD) ΦΙΛΤΡΟ KAMΠΙΝΑΣ DC013-6,61 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ FORCH 67180853-7.87

Διαβάστε περισσότερα

LA PREALPINA ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

LA PREALPINA ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: LA PREALPINA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Εταιρία Σελίδα ALFA ROMEO 1 AUDI 1 BMW 1 CHEVROLET 2 (Daewoo) CITROEN 2 DAIHATSU 3 DODGE 3 DR 3 FIAT 3-4 FORD 4 GREAT WALL 4 HONDA 4 HYUNDAI 5 ISUZU 5 KIA 5 LANCIA 6 LAND ROVER

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ/λου: 1554 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ 628

Αριθμ. Πρωτ/λου: 1554 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ 628 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ 0,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ A.E. Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Διεύθυνση : Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Θεσσαλονίκης Τμήμα : Πωλήσεων Ταχ. Δ/νση : Β. Ηρακλείου 13 Τηλέφωνο : 2310 229076,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ BREMBO ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ TIMH ME ΦΠΑ BR01.7813.10 ΙΣΚ.ΟΠ.IMPREZA STI 316MM 178.94 BR01.A100.95 ΙΣΚΟΙ ΦΡ.1A4.5013A(305X28) 149.00 BR08.2631.97 ΙΣΚΟΙ ΦΡ.ΤΡΥΠ.IBIZA II/GOLF 51.46

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 232882 2313 505302 ΦΑΞ : 2313 334644 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 232882 2313 505302 ΦΑΞ : 2313 334644 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 232882 2313 505302 ΦΑΞ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση : Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Θεσσαλονίκης Τμήμα : Πωλήσεων Ταχ. Δ/νση : Β. Ηρακλείου 13 Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 668

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 668 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ.Δ.Ε. Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310232882,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 04-09-2014 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ.πρωτ. : 13524 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 04-09-2014 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ.πρωτ. : 13524 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 04-09-2014 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ.πρωτ. : 13524 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ Τηλ. 2610 315800 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Στις 17-09-2014 ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ANEY ΦΠΑ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ANEY ΦΠΑ AVC WEBER SERVICE ΕΠΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ STOCK TAROX ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ANEY ΦΠΑ ALFA ROMEO-FIAT-LANCIA G880140 ΣΕΤ ΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠ. A.R GTV +95 284x22x39mm 150 G880156 ΣΕΤ ΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠ Α156

Διαβάστε περισσότερα

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας.

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβή

Διαβάστε περισσότερα

SC1800002005 ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ VW 1302 172.24 SC1850280181 ΠΛΑΤΩ OPEL RECORD D,ASCONA E 157.70 SC1850280269 ΠΛΑΤΩ OPEL RECORD 1.5 116.

SC1800002005 ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ VW 1302 172.24 SC1850280181 ΠΛΑΤΩ OPEL RECORD D,ASCONA E 157.70 SC1850280269 ΠΛΑΤΩ OPEL RECORD 1.5 116. SACHS ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ SC1800002005 ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ VW 1302 172.24 SC1850280181 ΠΛΑΤΩ OPEL RECORD D,ASCONA E 157.70 SC1850280269 ΠΛΑΤΩ OPEL RECORD 1.5 116.19 SC1850280570 ΠΛΑΤΩ OPEL KADETT ASCONA 89.69

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΥΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΥΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Θ.ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ -ΧΑΤΖΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΥΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2ο χλμ ΣΕΡΡΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Τ.Κ.62100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3862

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3862 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3843

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3843 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούντας Φ.Π.Α 23%.

2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούντας Φ.Π.Α 23%. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Πάτρα 11-04-2014 Αρ.πρωτ. : 5953 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Πάτρα 11-04-2014 Αρ.πρωτ. : 5953 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα 11-04-2014 Αρ.πρωτ. : 5953 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Στις 24-04-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στο Τελωνείο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ACURA AUTO PARTS CO.,LTD. GearTech Engineering TYPE MODEL. A: Aluminum Top Mount P: Pillow Ball Top Mount R: Harden Rubber Top Mount

ACURA AUTO PARTS CO.,LTD. GearTech Engineering TYPE MODEL. A: Aluminum Top Mount P: Pillow Ball Top Mount R: Harden Rubber Top Mount GearTech Engineering P+: Pillow Ball + Rubber Top Mount A: Aluminum Top Mount P: Pillow Ball Top Mount R: Harden Rubber Top Mount MODEL YEAR PARTS NO. PRICE STOCK, AVAILABLE BLANKPOSSIBLE TO CUSTOMIZE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ. : 3125 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310 227841 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310 227841 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310 227841

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3832

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3832 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 5-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ. : 18589 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3827

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3827 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠ: 1083 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. E-mail: syzefxis@2177.syzefxis.gov.gr ΚΟΙΝ. Όπως Π.Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠ: 1083 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. E-mail: syzefxis@2177.syzefxis.gov.gr ΚΟΙΝ. Όπως Π.Δ. EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA Σούδα 09-Μαρτίου-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠ: 1083 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Γραφείο Δ.Δ.Υ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα