ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αποφασίζουµε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αποφασίζουµε"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 04 / 04 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. Πρωτ.: <οικ> ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Άγγελος Κουλός Τηλέφωνα : FAX : ΘΕΜΑ: «Καθορισµός τεχνικών και διαδικαστικών ζητηµάτων, σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης εδοµένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενηµέρωσης για τα αναρτώµενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασµών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδοµένων». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Έχοντας υπόψη: 1) Τα άρθρα 1,2,3 και 10 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ138A) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές». 2) Tην ανάγκη διασφάλισης πλήρους διαφάνειας στα οικονοµικά των συνδυασµών και ενηµέρωσης των πολιτών για αυτά. 3) Το άρθρο 1 (κεφ Α ) του N. 4250/2014 ΦΕΚ Α 74 ιοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, 4) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη Αποφασίζουµε Άρθρο 1 Λειτουργία Κεντρικής Βάσης εδοµένων Στην ιστοσελίδα των εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, (ekloges.ypes.gr) εγκαθίσταται και λειτουργεί ιστοχώρος σχετικά µε την ανάρτηση των εσόδων και δαπανών των υποψηφίων και των συνδυασµών όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/A ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές». Οι υποψήφιοι και οι συνδυασµοί προκειµένου να εισάγουν τα έσοδα και τα έξοδα, όπως ορίζεται στις επόµενες παραγράφους, χρησιµοποιούν τη διεύθυνση

2 Στην ίδια διεύθυνση οι πολίτες µπορούν να πληροφορούνται για τα έσοδα και τα έξοδα των συνδυασµών. Σχετικοί σύνδεσµοι τοποθετούνται και στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) Άρθρο 2 ιαδικασία Παροχής Πρόσβασης 1. Κάθε συνδυασµός για τις Περιφερειακές Εκλογές και για ήµους µε πληθυσµό άνω των κατοίκων υποχρεούται στη λήψη κωδικού πρόσβασης στην Κεντρική Βάση εδοµένων Εκλογικών απανών. (ΚΕ.Β..Ε..). Για συνδυασµούς σε ήµους µε πληθυσµό µικρότερο των κατοίκων, η λήψη κωδικού πρόσβασης δεν είναι υποχρεωτική. Οι συνδυασµοί αυτοί µπορούν να λαµβάνουν προαιρετικά κωδικό πρόσβασης, ακολουθώντας τη διαδικασία που ισχύει και για τους υπόλοιπους υπόχρεους. 2. Οι συνδυασµοί οφείλουν να ζητήσουν τον κωδικό πρόσβασης προκειµένου να αναρτήσουν τα έσοδα και τις δαπάνες τους στη βάση αυτή από την έναρξη της λειτουργίας της βάσης δεδοµένων και το αργότερο µέχρι την ανακήρυξη των συνδυασµών. 3. Για τους υποψηφίους περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβούλους, η διαχείριση των εσόδων και των συνδυασµών γίνεται µε χρήση του κωδικού πρόσβασης που λαµβάνει ο συνδυασµός και δεν επιτρέπεται η µεµονωµένη λήψη κωδικού από το Υπουργείο Εσωτερικών. 4. Για τη λήψη του κωδικού πρόσβασης ο επικεφαλής του συνδυασµού ή ο διαχειριστής του συνδυασµού ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό, εισέρχεται στην ιστοσελίδα και επιλέγει τον σύνδεσµο «ιαφάνεια». Ακολούθως εισέρχεται στο σύστηµα ιαχείρισης και ακολουθεί τον σύνδεσµο «Εγγραφή». Στη συνέχεια εισάγει το ήµο ή την Περιφέρεια στους οποίους πρόκειται να ανακηρυχθεί ο συνδυασµός, την ονοµασία αυτού και το ονοµατεπώνυµο του επικεφαλής του συνδυασµού. Κατόπιν, καταχωρίζονται τα πλήρη στοιχεία του διαχειριστή του συνδυασµού (Ονοµατεπώνυµο, Πατρώνυµο, Αριθµός ελτίου Ταυτότητας, Ιδιότητα, τηλέφωνα επικοινωνίας, ). Από τη στιγµή αυτή ο λήπτης του ανωτέρω κωδικού µπορεί να εισάγει στοιχεία στην ΚΕ.Β..Ε.., αλλά δεν µπορεί να τα δηµοσιοποιήσει πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης. 5. Με τη συµπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων, η ΚΕ.Β..Ε. αποστέλλει αυτοµάτως στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί προσυµπληρωµένη αίτηση χορήγησης κωδικού πιστοποίησης, την οποία ο διαχειριστής του συνδυασµού αφού υπογράψει και βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής του, οφείλει να αποστείλει µαζί µε το έντυπο διάθεσης του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου και ευκρινές αντίγραφο της ταυτότητας του, στην ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

3 6. Με την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, αποστέλλεται Σύντοµο Μήνυµα Κειµένου (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο διαχειριστής του συνδυασµού, το οποίο περιέχει τον κωδικό πιστοποίησης και ο οποίος είναι απαραίτητος για τη δηµοσιοποίηση των εσόδων και των δαπανών των υποψηφίων. 7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα φωτοαντίγραφα, εκτός από την ποινική ευθύνη που υπέχει ο υπαίτιος κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν 1599/1986, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, η πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, θα ανακαλείται αµέσως. Άρθρο 3 Καταχώρηση Στοιχείων Συνδυασµού και Υποψηφίων 1. Με τη λήψη του κωδικού πρόσβασης στη KΕ.Β..Ε.. ο διαχειριστής του συνδυασµού µπορεί µε ευθύνη του να δώσει δυνατότητα πρόσβασης και σε άλλους χρήστες, οι οποίοι θα µπορούν να καταχωρίζουν στοιχεία για λογαριασµό και εκ µέρους του συνδυασµού και των υποψηφίων. Ο διαχειριστής µπορεί, κατά βούλησή του, να περιορίσει στους νέους αυτούς χρήστες τη δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων µόνο για ένα υποσύνολο των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση όµως οι νέες εισαγωγές δεδοµένων στη ΚΕ.Β..Ε., οι διαγραφές ή οι µεταβολές αυτών που γίνονται από τους ανωτέρω χρήστες δεσµεύουν το συνδυασµό. 2. Ο διαχειριστής του συνδυασµού ή άλλος εξουσιοδοτηµένος χρήστης εισάγει σε ειδική φόρµα της εφαρµογής τα στοιχεία όλων των υποψηφίων δηµοτικών ή περιφερειακών συµβούλων καθώς και τα στοιχεία των επικεφαλής των συνδυασµών και των αντιπεριφερειαρχών µε ένδειξη της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία είναι υποψήφιοι. Είναι δυνατόν να εισαχθούν και τα ονόµατα των υποψηφίων συµβούλων των τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων. Η εισαγωγή τους στο σύστηµα αποσκοπεί στην ενηµέρωση του κοινού, όσον αφορά τη σύνθεση του ψηφοδελτίου. 3. Με ευθύνη του διαχειριστή του συνδυασµού ή άλλου εξουσιοδοτηµένου χρήστη, αµέσως µετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από το αρµόδιο δικαστήριο, επικαιροποιούνται τα στοιχεία των υποψηφίων που έχουν εισαχθεί στην ΚΕ.Β..Ε.. 4. Ο διαχειριστής του συνδυασµού ή άλλος εξουσιοδοτηµένος χρήστης εισάγει σε ειδική φόρµα τους τραπεζικούς λογαριασµούς που έχει ανοίξει ο συνδυασµός, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 3870/2010, αναφέροντας το πιστωτικό ίδρυµα, στο οποίο έχει ανοιχθεί ο τραπεζικός λογαριασµός και µία σύντοµη περιγραφή αυτού. εν είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθµού του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασµού. 5. Ο διαχειριστής του συνδυασµού ή άλλος εξουσιοδοτηµένος χρήστης εισάγει σε ειδική φόρµα τη σειρά, τον αριθµό του πρώτου και του τελευταίου θεωρηµένου από τη ΟΥ 3

4 διπλότυπου εισιτηρίου εισόδου για εκδηλώσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 3870/2010 καθώς και την τιµή του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που θεωρούνται διαφορετικές σειρές εισιτηρίων, τότε γίνονται οι ανάλογες αναλυτικές εγγραφές. Άρθρο 4 Καταχώρηση Εσόδων Συνδυασµών 1. Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτηµένος χρήστης εισάγει για το συνδυασµό ή για µεµονωµένο υποψήφιο το σύνολο του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων ανά ηµεροµηνία και ανά τραπεζικό λογαριασµό. 2. Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτηµένος χρήστης εισάγει στην ΚΕ.Β..Ε.. ανά εκδήλωση τα διπλότυπα εισιτήρια εισόδου που διέθεσε ο συνδυασµός ή ο υποψήφιος. Η καταχώρηση γίνεται µε αναγραφή του πρώτου και του τελευταίου αριθµού των διπλοτύπων εισιτηρίων εισόδου ανά σειρά. Η εφαρµογή λογισµικού υπολογίζει αυτόµατα το συνολικό ύψος των εισπράξεων ανά εκδήλωση. Ταυτόχρονα ο χρήστης της εφαρµογής ορίζει και τον τραπεζικό λογαριασµό του συνδυασµού, στον οποίον έγινε η κατάθεση του ανωτέρω συνολικού ποσού. Άρθρο 5 Καταχώρηση Εκλογικών απανών Συνδυασµών 1. Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτηµένος χρήστης εισάγει για το συνδυασµό ή για µεµονωµένο υποψήφιο αναλυτικά κάθε εκλογική δαπάνη, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3870/2010, µε ιδιαίτερη ανάλυση ανά κατηγορία δαπάνης και µνηµονεύοντας τα αντίστοιχα παραστατικά. 2. Παροχές σε είδος οι οποίες αποτιµώνται όπως ορίζει η ΚΥΑ του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3870/2010, εισάγεται µε ειδική ένδειξη στην ΚΕ.Β..Ε.. Η αποτίµηση σε χρήµα των ανωτέρω παροχών εισάγονται αυτοµάτως από την εφαρµογή και ως εκλογικό έσοδο χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια του χρήστη. 3. Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτηµένος χρήστης µετά την καταχώρηση των δαπανών και εφόσον γίνει η σχετική κίνηση και στον τραπεζικό λογαριασµό µεταγενέστερα συνδέει κάθε δαπάνη µε τον τραπεζικό λογαριασµό µέσω του οποίου έγινε η πληρωµή κατ εφαρµογή και µε την επιφύλαξη του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 3870/2010. Άρθρο 6 ηµοσιοποίηση των Στοιχείων Ο διαχειριστής του συνδυασµού είναι αποκλειστικά αρµόδιος να εγκρίνει από τον πίνακα των εσόδων και των δαπανών που έχουν εισαχθεί στη ΚΕ.Β..Ε.. αυτές τις οποίες υποχρεούται να δηµοσιεύσει, αφού έχει ελέγξει το περιεχόµενό τους. Η δηµοσίευση των στοιχείων είναι 4

5 δυνατή αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση του κωδικού πιστοποίησης της παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 7 Χρονικό ιάστηµα Ενηµέρωσης των Εσόδων και των απανών από τους Συνδυασµούς και τους Υποψηφίους 1. Οι συνδυασµοί και οι υποψήφιοι αυτών οφείλουν εντός επτά (7) ηµερών από την πραγµατοποίηση των εκλογικών δαπανών ή των εσόδων να εισάγουν στην ΚΕ.Β..Ε.. τις αντίστοιχες εγγραφές, όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσης. 2. Ειδικά για τις εκλογικές δαπάνες και τα έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, και µέχρι την έναρξη λειτουργίας της βάσης δεδοµένων, αυτά εισάγονται το αργότερο µέχρι την ανακήρυξη των συνδυασµών. 3. Η σύνδεση των δαπανών µε τον τραπεζικό λογαριασµό, µέσω του οποίου εξοφλήθηκαν οι δαπάνες, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, µπορεί να γίνει έως και 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών. 4. Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, οι µετέχοντες συνδυασµοί µπορούν να εισάγουν εντός επτά (7) ηµερών από την πραγµατοποίησή τους τα εκλογικά έσοδα και τις δαπάνες τα οποία γίνονται µεταξύ της εβδοµάδας που µεσολαβεί µεταξύ των δύο εκλογών. Το αντίστοιχο διάστηµα για την περαίωση της διαδικασίας της ανωτέρω παραγράφου επεκτείνεται κατά µία εβδοµάδα. Άρθρο 8 ηµόσια Πρόσβαση στα εδοµένα 1. Οι πολίτες µπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση στα δηµοσιοποιηµένα δεδοµένα των συνδυασµών και των υποψηφίων µέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση στην επιλογή «ιαφάνεια». 2. Τα έσοδα των συνδυασµών εµφανίζονται συγκεντρωτικά ανά ηµεροµηνία και ανά τραπεζικό ίδρυµα. Αντίστοιχα, οι παροχές σε είδος, οι οποίες αποτιµώνται σε χρήµατα, εµφανίζονται στη συγκεκριµένη διεύθυνση. 3. Τα διπλότυπα, θεωρηµένα από τη ΟΥ, εισιτήρια εισόδου εµφανίζονται επίσης συγκεντρωτικά ανά εκδήλωση, µε την περιγραφή που έχει δοθεί από τους χρήστες της εφαρµογής. 4. Τα έξοδα των συνδυασµών εµφανίζονται όπως ακριβώς έχουν αυτά καταχωριστεί από τους συνδυασµούς, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας. 5. Οι λίστες των υποψηφίων των συνδυασµών, συµπεριλαµβανοµένων και των επικεφαλής και των άµεσα αιρετών αντιπεριφερειαρχών, εµφανίζονται αναλυτικά ανά εκλογική περιφέρεια ή δήµο, εφόσον έχουν εισαχθεί και οι αντίστοιχοι υποψήφιοι. Από τα 5

6 στοιχεία των υποψηφίων εµφανίζονται αναλυτικά το ονοµατεπώνυµό τους, το πατρώνυµο και η εκλογική περιφέρεια που είναι υποψήφιοι. Ο πολίτης δύναται να έχει πρόσβαση στο σύνολο των υποψηφίων αναλυτικά για έναν συγκεκριµένο ήµο ή µία Περιφέρεια. Άρθρο 9 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ αριθ. πρωτ 50038/ (Β 1389) απόφασή µας. Άρθρο 10 H απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. κ.κ. Γεν. Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ιοικήσεων 2. κ.κ. Περιφεριάρχες 3. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες - Εδρες Νοµών 4. κ.κ. ηµάρχους 5. Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων 6. Υπουργείο Οικονοµικών Τµήµα Μητρώου 7. Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 8. Εθνικό Τυπογραφείο - ιεύθυνση Εκδόσεων Καποδιστρίου 34 Τ.Κ παρακαλούµενο για τη δηµοσίευση 9. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας -ΕΝΠΕ Μεσογείων 15 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 10. Κεντρική Ένωση ήµων Ελλάδας -ΚΕ Ε Ακαδηµίας 65 και Γενναδίου 8 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 11. Περιφερειακές Ενώσεις ήµων (ΠΕ ) Τ.Κ ΕΝΤΑΥΘΑ 12. ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν. ) Λεωφ. Συγγρού 340- Τ.Κ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 13. ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Πλατεία Ελευθερίας 1 Τ.Κ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 6

7 15. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Χαροκόπου 2 και Λ. Συγγρού 196- Τ.Κ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 16. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Μεσογείων 131 Τ.Κ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Αγίου Κωνσταντίνου 40 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 18. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Λεωφ. Ηρακλείου 145 Τ.Κ Ν. ΙΩΝΙΑ 19. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Πλατεία Ελευθερίας 14 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο. Αναπλ. Υπουργού 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 4. Γεν. /ντη Αναπτ. Προγραµµάτων 5. /νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ 6. /νση Εκλογών 7. /νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 7

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1389 3 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν-ΞΛΦ. Ταχ. Κώδικας: 101 83 Τηλέφωνα: 213 1361003, 2131361132, 213 1361131, 213 1361133 Fax: 210 3741129, 210 3741140. Αριθ.

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν-ΞΛΦ. Ταχ. Κώδικας: 101 83 Τηλέφωνα: 213 1361003, 2131361132, 213 1361131, 213 1361133 Fax: 210 3741129, 210 3741140. Αριθ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10812 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

3 2010, .: 50070 & 2 : 101 83 : 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr : 21 : « , 7 2010.

3 2010, .: 50070 & 2 : 101 83  : 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr : 21 : « ,       7 2010. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Σεπτεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 50070 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ.

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 50070 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Σεπτεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 50975 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού)

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης

ΠΡΟΣ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β432Φ-ΒΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 31-10 - 2012. Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β432Φ-ΒΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 31-10 - 2012. Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 Νοεµβρίου 2014. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.45226. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53

Αθήνα 20 Νοεµβρίου 2014. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.45226. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53 Το παρόν, µετά των παραρτηµάτων του µπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry /Encyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή µε φαξ και e-mail

Αποστολή µε φαξ και e-mail Αποστολή µε φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Σεπτεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 32781 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την: Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ιεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85100 Τηλέφωνο : 2241364614-613/ Fax:22413 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

(προς δηµοσίευση) Τηλέφωνο: 2131301229 Fax: 210-3368012 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

(προς δηµοσίευση) Τηλέφωνο: 2131301229 Fax: 210-3368012 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/6/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ.Πρωτ.:14913/343/Φ10034 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΔΟΡ1Π-ΒΚΣ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1/2012. ηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός για την προµήθεια

ΑΔΑ: Β41ΔΟΡ1Π-ΒΚΣ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1/2012. ηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ιεύθυνση: ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Οικονοµικής ιοίκησης & Προµηθειών Αθήνα, 23-07-2012 ΤΗΛ.: 213-2143327,317

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

Προκειµένου να υλοποιηθεί το περιεχόµενο αυτή ενιαία από όλους τους φορείς και τους ενδιαφερόµενους, διευκρινίζονται τα εξής:

Προκειµένου να υλοποιηθεί το περιεχόµενο αυτή ενιαία από όλους τους φορείς και τους ενδιαφερόµενους, διευκρινίζονται τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β : Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002981350 2015-08-20

15PROC002981350 2015-08-20 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρυσό, 19 / 08 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: - 11801- ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΖΝΡ465ΦΘΕ-ΑΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

Α Α: 6ΖΝΡ465ΦΘΕ-ΑΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. πρωτ. 7091 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 27-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 3213 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα