ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..27 ης /03/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..53/2013..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..27 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..53/2013.."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/ της..27 ης /03/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..53/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..27ης/03/ της..8ης/ ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Σήµερα την..27η Μαρτίου ηµέρα..τετάρτη.. και ώρα..19:00.. το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ αριθ / πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του.σ.» του ν. 3463/2006 ( Κ ),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισµός χρηµατικού ποσού τηρούµενου σε µετρητά στο ταµείο του ήµου από το ανώτερο τιθέµενο όριο της ΚΥΑ 4686/ (ΦΕΚ 16+4/ )». ΘΕΜΑ 2ο: «Υποβολή της αριθ. 34/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί «Έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ήµου τριµήνου ο.ε 2012». ΘΕΜΑ 3ο: α. «Εγκατάσταση πίλλαρ παροχής ΕΗ στην Πλατεία Λιάπη (Οδός Σεφέρη) στην. Κ. Κρυονερίου». β. «Εγκατάσταση πίλλαρ στην Λ. Μαραθώνος στην είσοδο του Αρσακείου στη.κ Άνοιξης». ΘΕΜΑ 4ο: «Εισήγηση για την προµήθεια συσκευών καταγραφής µετρήσεων ύδρευσης». ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση διενέργειας της εργασίας Μαγνητοφώνηση και αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013». ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) προµηθειών και παροχής υπηρεσιών». ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Ανάθεση στείρωση και εµβολιασµού αδέσποτων ζώων». ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Μικροβιολογικός και Χηµικός έλεγχος Νερού». ΘΕΜΑ 9ο: «Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2013». ΘΕΜΑ 10ο: «Προγραµµατισµός σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου έτους 2013». ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας». ΘΕΜΑ 12ο: «Α) Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας για Υπηρεσίες Συντήρησης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Πινακίδων Προβολής και Ενηµέρωσης ηµοτών και Β)Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας για την ανανέωση της τεχνικής υποστήριξης και την αναβάθµιση λογισµικού (προγράµµατος) διαχείρισης έργων». ΘΕΜΑ 13ο: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και επισκευής οχηµάτων έργου του ήµου ιονύσου από το ηµοτικό Συµβούλιο λόγω άγονου διαγωνισµού». ΘΕΜΑ 14ο: «ιαγραφή χρεώσεων λογαριασµών ύδρευσης του κ.χαρουτιάν Μαρκαριάν & Ρήγα Βασιλείου». ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφή χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». ΘΕΜΑ 16ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά της υπ αριθ. 225/2011 αποφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου». 1

2 ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου για τον απολογισµό των πεπραγµένων της ηµοτικής Αρχής έτους 2012». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 3. ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. 6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 8. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 9. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. 10. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 11. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 12. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 13. ΖΑΜΑΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 14. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 15. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 16. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 17. ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ. 18. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 19. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 20. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 21. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 22. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 23. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 24. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. 25. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 26. ΚΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 27. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ ΙΑ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 3. ΠΟΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 5. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ. 6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 7. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 9. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 10. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 11. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 12. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 13. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 14. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία, ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχαήλ καθώς και ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση. Απουσίες: Οι κ. κ..σ. Πέππας Νικόλαος και Μαγγίνα Στέλλα Σοφία είχαν δηλώσει στο προεδρείο την αδυναµία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. Οι κ. κ.. Σ. Κατσίγιαννη Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης ηµήτριος και Κοροβέση Βασιλική (Βασιά) απουσίαζαν καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο. Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων 7, 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15,16 και 18. Ο.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων 11,12,13,14,15,16, και 18. Ο.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων 7,1,2,3,4,5,6,12,13,14,15,16 και 18. Η.Σ. κ. Τζανετή Αγάθη Έλλη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων 11,12,13,14,15,16 και 18. 2

3 Η.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων 13,14,15,16 και 18. Ο.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων 4,5,6,8,9 και 10. Ο.Σ. κ. Μπούσµπουρας Αθανάσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων 4,5,6,8,9,10,14,15, 16 και 18. Προσελεύσεις: Οι κ. κ..σ. Χιώτης Ηρακλής, Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Κοκµοτός Βασίλειος και Λουκάτος Παναγής προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Οι κ. κ.. Σ. Ποτίδης Χρήστος και Τσούκας Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11 ου θέµατος. Ο. Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12 ου θέµατος. Αποχωρήσεις Οι.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Τζανετή Αγάθη Έλλη αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11 ου θέµατος. Οι.Σ. κ. κ. Παπαχαρτοφύλη Ηλία και Πέππα Αγγελική αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10 ου θέµατος. Ο ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νοµίµως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών. Τα θέµατα: 17ο «Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά της υπ αριθ. 225/2011 αποφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου» και 7 ο «Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Ανάθεση στείρωση και εµβολιασµού αδέσποτων ζώων» προτάχθηκαν δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ενδιαφερόµενοι πολίτες...αριθ. Απόφασης:..53/ ΘΕΜΑ 14ο: «ιαγραφή χρεώσεων λογαριασµών ύδρευσης του κ.χαρουτιάν Μαρκαριάν & Ρήγα Βασιλείου». Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του..14 ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο ιοικητικών ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού κ. Σακελλαρίου ιονύσιο για να προβεί στην εισήγηση. Ο Αντιδήµαρχος κ. Σακελλαρίου ιονύσιος, είπε τα εξής: Α. Ο κ. Χαρουτιούν Μαρκαριάν µε την υπ αριθ. Πρωτ. 4386/ ένστασή του ζητεί την απαλλαγή του από τις χρεώσεις και προσαυξήσεις που του έχουν επιβληθεί µε την υπ αριθ. Τ ατοµική ειδοποίηση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ήµου για συνολικό ποσό 3.649,67 που προέρχεται από χρεώσεις λογαριασµών ύδρευσης και τις αντίστοιχες προσαυξήσεις από το Β εξάµηνο 2006 µέχρι και σήµερα, πλην όσων οφείλει για τα τέλη ύδρευσης α τετραµήνου 2012 & Β εξαµήνου 2011, µαζί µε τις προσαυξήσεις τους, συνολικού ποσού (200,75+81,22=)281,97 ευρώ. Το ιστορικό της υποθέσεως έχει ως εξής: Επειδή δεν υπήρχε δίκτυο ύδρευσης επί της οδού Παρνασσού, όπου ήταν η οικία του κ. Μαρκαριάν, ο υδροµετρητής του τοποθετήθηκε επί της λεωφόρου Μαραθώνος, σε µία απόσταση 60 περίπου µέτρων από την ιδιοκτησία του. Επειδή από το 2006 και µετά παρουσιάστηκε µία ανεξήγητη αύξηση στους λογαριασµούς του και µετά από αιτήσεις του κ. Μαρκαριάν, για να ελεγχθεί τυχόν διαρροή σ αυτή την απόσταση των 60 µέτρων µέχρι το νερό να φτάσει στο σπίτι του, ο υδραυλικός του ήµου κ. Αγγελίδης, παρουσία και του κ. Μαρκαριάν ο οποίος κατά δήλωσή του προς τον κ. Αγγελίδη είχε ήδη κλείσει τον διακόπτη 3

4 παροχής νερού στην οικία του, έλεγξε τον υδροµετρητή και διαπίστωσε επί λέξει στην έκθεσή του ότι «το ρολόι του έγραφε κανονικά και δεν υπήρχε κάποιο πρόβληµα. Στον ισχυρισµό του για διαρροή ο κανονισµός ύδρευσης προβλέπει ότι ο ήµος ευθύνεται µέχρι το υδρόµετρο και οποιαδήποτε διαρροή βαρύνει τον καταναλωτή». Με αυτή τη διαπίστωση ο υδραυλικός του ήµου εµµέσως πλην όµως σαφώς, επιβεβαίωσε την διαρροή στο διάστηµα από το ρολόι µέχρι και την ιδιοκτησία του κ. Μαρκαριάν πλην όµως απεφάνθη ότι επειδή η διαρροή είναι µετά το ρολόι επιβαρύνεται ο καταναλωτής. Καθ όλο αυτό το διάστηµα ο κ. Μαρκαριάν, µετά από συνεννόηση, όπως ο ίδιος αναφέρει, µε τον πρώην ήµαρχο Αγίου Στεφάνου και µε την προοπτική λύσης του θέµατος του από το ηµοτικό Συµβούλιο, κατέβαλε στον ήµο, είτε µέσω Τ.Π.. είτε και απευθείας στο Ταµείο του ήµου, σηµαντικό µέρος των υπερβολικών χρεώσεων.όµως τα παραµένοντα υπόλοιπα εξακολουθούσαν να είναι απαιτητά και να παράγουν υποχρέωση προσαυξήσεων, οι οποίες επιβάρυναν τις νέες χρεώσεις. Το συνολικό ποσό των πληρωµών του κ.μαρκαριάν µε τα αντίστοιχα διπλότυπα είσπραξης αναγράφεται στον επισυναπτόµενο αναλυτικό πίνακα. Έτσι, µέχρι σήµερα ο κ. Μαρκαριάν για συνολική πρωτογενή οφειλή του προς τον ήµο 4.661,31 ευρώ, έχει ήδη καταβάλει 2.969,25 ευρώ, δηλαδή ήδη έχει καταβάλει περισσότερα χρήµατα από όσα θα έπρεπε αν δεν υπήρχε το πρόβληµα της διαρροής και των προσαυξήσεων που του επιβλήθησαν λόγω της µη αποπληρωµής των υπέρογκων λογαριασµών. Επειδή µετά την µετατόπιση του υδροµετρητή µπροστά στην ιδιοκτησία του οι λογαριασµοί ύδρευσης του κ. Μαρκαριάν έχουν επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα κατανάλωσης και χρέωσης και είναι εποµένως προφανής η βασιµότητα των ενστάσεων του κ. Μαρκαριάν. Επειδή και η ίδια η ΕΥ ΑΠ αποδέχεται την µη ευθύνη του υδρευοµένου για αφανή διαρροή, ακόµη και αν αυτή ευρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας του. Επειδή η ορθή και δίκαιη ερµηνεία της συγκεκριµένης διατάξεως του κανονισµού ύδρευσης, ως προς την ευθύνη του ιδιοκτήτη της παροχής για διαρροή µετά τον υδροµετρητή του, επιτάσσει η ευθύνη αυτή να αναγνωρίζεται µόνο για τις περιπτώσεις όπου ο υδροµετρητής ευρίσκεται ακριβώς έξω από την υδρευόµενη ιδιοκτησία και όχι όταν µεσολαβεί τόσο µεγάλη απόσταση όπως στην προκειµένη περίπτωση. Β. Ο κ. Βασίλειος Ρήγας µε την υπ αρ. Πρωτ / ένστασή του ζητεί την απαλλαγή του από τη χρέωση που του έχει επιβληθεί στον λογαριασµό ύδρευσης Γ τετραµήνου 2011 του ήµου µε συνολική χρέωση 1497,32 ευρώ λόγω διαρροής του δικτύου που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Το ιστορικό της υποθέσεως έχει ως εξής: Επειδή δεν υπήρχε δίκτυο ύδρευσης επί της οδού Ναρκίσσου 1 όπου είναι η οικία του κ. Ρήγα, ο υδροµετρητής του τοποθετήθηκε επί της οδού Υακίνθου σε µία απόσταση 40 περίπου µέτρων από την ιδιοκτησία του. Επειδή κατά την κρίσιµη περίοδο χρέωσης παρουσιάστηκε µία ανεξήγητη αύξηση στο λογαριασµό του και µετά από αίτηση του κ. Ρήγα, για να ελεγχθεί τυχόν διαρροή σε αυτήν την απόσταση των 40 µέτρων µέχρι το νερό να φτάσει στο σπίτι του, ο υδραυλικός του ήµου κ. Γιάννου, παρουσία του κ. Ρήγα έλεγξε τον υδροµετρητή και διαπίστωσε επί λέξει στην έκθεσή του ότι όντως υπήρχε διαρροή στην γραµµή του η οποία δεν ήταν εύκολο να διαπιστωθεί γιατί περνάνε πάρα πολλές ιδιωτικές σωλήνες.. και τα υδροδοτούσαµε εµείς στην κοινότητα Σταµάτας από τον αγωγό που είχαµε στην οδό Υακίνθου Με αυτήν την διαπίστωση ο υδραυλικός του ήµου εµµέσως πλην όµως σαφώς, επιβεβαίωσε την διαρροή στο διάστηµα από το ρολόι µέχρι και την ιδιοκτησία του κ. Ρήγα, δηλαδή σε αυτήν την απόσταση των 40 µέτρων. Αµέσως ο κ. Ρήγας αντικατέστησε µε δικές του δαπάνες τον αγωγό των 45 περίπου µέτρων που οδηγούσε από τον υδροµετρητή στην οικία του και αµέσως έπαυσε το πρόβληµα και από τα 716 κυβικά η κατανάλωση του εποµένου λογαριασµού, έπεσε στα 86. Επειδή µετά την αλλαγή των σωληνώσεων οι λογαριασµοί ύδρευσης του κ. Ρήγα έχουν επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα κατανάλωσης και χρέωσης και είναι εποµένως προφανής η βασιµότητα των ενστάσεων του κ. Ρήγα. 4

5 Επειδή και η ίδια η ΕΥ ΑΠ αποδέχεται την µη ευθύνη του υδρευοµένου για αφανή διαρροή, ακόµα και αν αυτή ευρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας του Επειδή η ορθή και δίκαιη ερµηνεία της συγκεκριµένης διατάξεως του κανονισµού ύδρευσης, ως προς την ευθύνη του ιδιοκτήτη της παροχής για διαρροή µετά τον υδροµετρητή του, επιτάσσει η ευθύνη αυτή να αναγνωρίζεται µόνο για τις περιπτώσεις όπου ο υδροµετρητής ευρίσκεται ακριβώς έξω από την υδρευοµένη ιδιοκτησία και όχι όταν µεσολαβεί τόσο µεγάλη απόσταση όπως στην προκειµένη περίπτωση ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Α. Εισηγούµεθα στο.σ. να γίνει αποδεκτό το αίτηµα του κ. Μαρκαριάν και να µειωθεί το ποσό που αυτός οφείλει να καταβάλει στον ήµο σύµφωνα µε την τελευταία ατοµική ειδοποίηση από 3.649,67 ευρώ σε (200,75+81,22=)281,97 ευρώ. Β. Εισηγούµεθα στο.σ. να γίνει αποδεκτό το αίτηµα του κ. Ρήγα και να µειωθεί το ποσό που αυτός οφείλει να καταβάλει στον ήµο σύµφωνα µε τον λογαριασµό ύδρευσης Γ τετραµήνου 2011 ώστε να αναλογεί σε κατανάλωση 86 κυβικών και συνολικό ποσό 185 ευρώ. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο.σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ και επεσήµανε τα εξής: «Όσο αρµόδιος αντιδήµαρχος εσόδων ήταν ο Κος Πέππας, τις εισηγήσεις όλων των παροµοίων µε αυτό θεµάτων τις συνέτασσε ο αρµόδιος υπάλληλος Κος Ζολοταριώφ και τις προσυπέγραφαν ο τµηµατάρχης Κος Αλεξανδρής και η διευθύντρια Κα Φλώρου. Αυτό από ότι φαίνεται δεν συµβαίνει εν προκειµένω». Έπειτα το λόγο πήρε ο.σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος ως ειδικός αγορητής της Παράταξης «Αδέσµευτη ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Η υπόθεση του κ. Χαρουτιούν Μαρκαριάν έχει εξεταστεί από το ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο αποδεχόµενο την εισήγηση της υπηρεσίας εσόδων έκρινε µε την 198/2012 απόφαση του ότι «δεν συντρέχει λόγος διαγραφής και δεν υπάρχει σχετική τεκµηρίωση των ισχυρισµών του κ. Χαρουτιούν». Η επαναφορά του θέµατος θα εδικαιολογείτο εάν προσεκοµίζοντο ή προέκυπταν νέα στοιχεία. Υπάρχουν νέα στοιχεία; Η εισήγηση της Υπηρεσίας Εσόδων δεν έχει διαφοροποιηθεί. Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι το έντυπο της εισηγήσεως δεν έχει τα διακριτικά της υπηρεσίας εσόδων αλλά προέρχεται απευθείας από τον κ. Αντιδήµαρχο, στον οποίο, εξαιρετικά δηλαδή, κατ εξαίρεση των λοιπών οικονοµικών υπηρεσιών του ανετέθη η αρµοδιότητα της υπηρεσίας των εσόδων. Και αυτό είναι το µοναδικό νέο στοιχείο στην υπόθεση: Η αλλαγή του αρµόδιου αντιδηµάρχου. Αυτός εισηγείται να εφαρµόζουµε κατά περίπτωση τον κανονισµό της ΕΥ ΑΠ και όχι αυτόν του ήµου µας καθώς και σε αυτόν οφείλεται η ερµηνεία για το τι σηµαίνει διαρροή που καταγράφεται µετά τον µετρητή, δηλαδή αν είναι η απόσταση µικρότερη ή µεγαλύτερη αλλά δεν µας λέει και πόση πρέπει να είναι. Ο κανονισµός του ήµου µας πάντως την υπαιτιότητα δεν την εξαρτά από την απόσταση. Τα ίδια χαρακτηριστικά έχει και η άλλη περίπτωση, του κ. Β. Ρήγα µόνο που εδώ η απόσταση είναι 40m ενώ πριν ήταν περίπου 60m. Εδώ συµβαίνει το κατά την άποψή µας παράδοξο. Ο κ. Ρήγας στην 1 η αίτηση του προς το ήµο ιονύσου, στις ζητεί να διαγραφεί το µεγαλύτερο µέρος της οφειλής για κοινωνικούς λόγους, δηλαδή αδυναµία του να εξοφλήσει το λογαριασµό και επειδή θεωρεί υπερβολική τη χρέωση. Και επειδή αυτό δεν επέφερε αποτέλεσµα, ύστερα από ένα µήνα και στις προς τη ηµοτική Κοινότητα Σταµάτας αναφέρει ότι υπάρχει και αφανής διαρροή. Τόσο αφανής ήταν που την ανακάλυψε τόσο αργά: ο λογαριασµός αφορά το γ τετράµηνο του 2011 ήτοι 7,5 µήνες τουλάχιστον πριν ο υδραυλικός διαπιστώσει ότι όντως υπήρχε διαρροή, την οποία ο κ. Ρήγας διαβεβαιώνει ότι την αποκατέστησε ήδη. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουµε την αναβολή του θέµατος για περαιτέρω εξέταση». Η.Σ. κ. Σώκου Ζωή λαβούσα το λόγο ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση ιονύσου» πρότεινε να συζητηθεί το θέµα ξεχωριστά για τις περιπτώσεις Α και Β, δεδοµένου ότι για την Α περίπτωση του κ. Χαρουτιούν Μαρκαριάν έχει τεθεί στο σώµα του.σ. η άποψη της υπηρεσίας και εκείνη δηλώνει ότι συµφωνεί µε την εν λόγω 5

6 διαγραφή χρεώσεων λογαριασµός ύδρευσης ενώ για τη Β περίπτωση του κ. Ρήγα Βασιλείου πρότεινε να αποσυρθεί το θέµα να τεθεί το θέµα στην υπηρεσία και να επανέλθει. Ο.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος δήλωσε ότι οι εισηγήσεις πρέπει να τίθενται στο σώµα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας του ήµου. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.. Κ) (ΦΕΚ 114/ , τεύχος Α ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Τις υπ αριθ. Πρωτ. 4386/ και 21901/ ενστάσεις των ενδιαφεροµένων. Τον κανονισµό Ύδρευσης. Την υπ αριθ Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥ ΑΠ Τις τοποθετήσεις των ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Με 12 ψήφους υπέρ 12 κατά και 3 λευκές Μειοψηφούντων των. Σ. κ. κ. Κοντάκη Κυριάκου,Καρασαρλή Αναστασίου,Ροΐδη Αθανασίου, Ποτίδη Χρήστου, Σακελλαρίου ιονυσίου,σαραντάκη Θεοδώρας,Καρυστινού Νικολάου,Γαρεφαλλάκη Εµµανουήλ,Παλιγγίνη Κων/νου,Παπαβασιλείου Χρήστου, Παππά Νικολάου,Κανατσούλη Ιωάννη που ψήφισαν υπέρ της εισήγησης, για τους λόγους που ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Οι. Σ. κ. κ. Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής και Φέρµελη Λυδία ψήφισαν λευκό δηλώνοντας ότι διαφωνούν µε την τακτική της ιοίκησης να µην σπάσει την εισήγηση σε δύο κοµµάτια. Για το λόγο αυτό που ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά δήλωσαν λευκή ψήφο. εν κάνει αποδεκτά: Α. το αίτηµα του κ. Μαρκαριάν, να µειωθεί το ποσό που αυτός οφείλει να καταβάλει στον ήµο σύµφωνα µε την τελευταία ατοµική ειδοποίηση από 3.649,67 ευρώ σε (200,75+81,22=)281,97 ευρώ και Β. το αίτηµα του κ. Ρήγα, να µειωθεί το ποσό που αυτός οφείλει να καταβάλει στον ήµο σύµφωνα µε τον λογαριασµό ύδρευσης Γ τετραµήνου 2011 ώστε να αναλογεί σε κατανάλωση 86 κυβικών και συνολικό ποσό 185 ευρώ. Το παρόν θέµα δεν έτυχε της απαραίτητης πλειοψηφίας, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.. Κ) (ΦΕΚ 114/ , τεύχος Α ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», προκειµένου να εγκριθεί η Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και επισκευής οχηµάτων έργου του ήµου ιονύσου από το ηµοτικό Συµβούλιο λόγω άγονου διαγωνισµού». Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΠΟΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 6

7 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. ΖΑΜΑΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ ΙΑ. Ακριβές Αντίγραφο Άγιος Στέφανος 12/04/2013 Ο Πρόεδρος του.σ. Καρασαρλής Αναστάσιος Σχέδιο Φάκελος Αποφάσεων.Σ. Εσωτερική ιανοµή - Γραφείο ηµάρχου. - ιεύθυνση Εσόδων & περιουσίας/τµήµα Εσόδων. - Αυτοτελές τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ιαφάνειας µε την υποχρέωση για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ήµου. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. της..16/04/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..106/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2014.. της..11/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..28/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2012.. της..14 ης /05/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..104/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/.. της..31/03/.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..96/.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. της..19/05/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..95/2015.. ΘΕΜΑ 7ο:

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι «Η ΕΣΤΙΑ»» ΣΧΕΤ.: 1) Το αριθ. πρωτ. 344/18-5-2015 έγγραφό σας.

Ι «Η ΕΣΤΙΑ»» ΣΧΕΤ.: 1) Το αριθ. πρωτ. 344/18-5-2015 έγγραφό σας. Ν Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αν. Στέφανος 20-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: /λβθι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νη: Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΣ: ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ι

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2014.. της..10/11/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 26/02/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

έ-& ι .-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ Δήμο Διονύσου ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου 1 ζί ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Σχετ.: Υπ οριο. 12694/30-4-2013 έγγραφό σας

έ-& ι .-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ Δήμο Διονύσου ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου 1 ζί ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Σχετ.: Υπ οριο. 12694/30-4-2013 έγγραφό σας ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου.-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ έ-& ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ Α ηνα, 19/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΠΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 18019 (2013) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡζΖΣΙ-$Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω93-Δ8Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω93-Δ8Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2ας-6-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού για το έτος 2013», µε

αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού για το έτος 2013», µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11ης-4-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..83/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01 :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30 2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13.. 2 6 8 9

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01  :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30  2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13..   2  6 8 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-7-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..196/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω2Ω93-1Ω6. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..3ης/4/2012.. της..10ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΔΑ: Β4Ω2Ω93-1Ω6. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..3ης/4/2012.. της..10ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..10η/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 3ης-4-2012 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..113/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..20η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-7-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..265/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-10-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 316/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Ύδρευσης ήµου Σαρωνικού Στα Καλύβια,

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΠΜΧ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΠΜΧ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-10-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:.. 346/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012..

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..15η/2012.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-6-2012 Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΤΨΙ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΤΨΙ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-10-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:.. 345/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 35/2013 τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 311/2013

Διαβάστε περισσότερα

λήψη σχετικής απόφασης». ΘΕΜΑ 23: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους

λήψη σχετικής απόφασης». ΘΕΜΑ 23: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 10ης-3-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..67/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-6-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-9-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..291/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 25-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα