ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Μέτρο 2.8 : «Ευφυείς Μεταφορές» Μάιος 2006

2 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Η ΔΡΑΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΈΡΓΩΝ - ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Σελίδα 2

3 1. Γενικά για τη Δράση 1.1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) είναι ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του 3 ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που έχει σαν βασικό στόχο την προώθηση με συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα. Το ΕΠ ΚτΠ είναι καινοτόμο και έχει οριζόντιο χαρακτήρα, διαπερνώντας διαφορετικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και του ιδιωτικού χώρου. Αποτελεί σύνολο ολοκληρωμένων και συμπληρωματικών παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να εφαρμοστούν τα σημαντικότερα σημεία της Λευκής Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης με τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και Δράσεις» του 1999 και, παράλληλα, να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eeurope και του Σχεδίου Δράσης eeurope 2002 που εγκρίθηκε στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Φέιρε τον Ιούνιο Στο Ε.Π. ΚτΠ εντάσσεται και το πρόγραμμα «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών», το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια. 1.2 Η δράση «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών» Στο πλαίσιο της δράσης θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων τηλεματικών εφαρμογών ευφυών οδικών μεταφορών, που θα δίνουν τη δυνατότητα στις επιλέξιμες επιχειρήσεις που εκτελούν μεταφορικό έργο να ενσωματώσουν τα οφέλη των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική τους διαδικασία. Η επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καθώς και οι επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες αναλύονται στις ακόλουθες παραγράφους του παρόντος οδηγού. Σελίδα 3

4 1.3 Καθεστώς Ενίσχυσης Η Δράση «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών» υλοποιείται βάσει του κανονισμού Ε.Ε. 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (OJEC L10/ ), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό Ε.Ε. 364/2004 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2004 (OJEC L63/ ) και ισχύει. Ως εκ τούτου, επιλέξιμοι φορείς για ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξειδικεύονται στον παρόντα Οδηγό. Μικρομεσαία είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ ( ) ή ενεργητικό που δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ ( ) Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους Στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ορίζεται ο τρόπος καθορισμού των ανωτέρω στοιχείων ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης («ανεξάρτητη», «συνεργαζόμενη» ή συνδεδεμένη») όπως εκεί αυτοί περιγράφονται. (σύνδεσμος προς τη Σύσταση αυτή βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης Σελίδα 4

5 2. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1) Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση έχει ολοκληρώσει (κλείσει) τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις. Παρατήρηση: Το συγκεκριμένο κριτήριο αφορά διαχειριστικές χρήσεις και όχι κατ ανάγκη ημερολογιακά έτη (για παράδειγμα, στην περίπτωση που επιχειρήσεις εμφανίζουν υπερδωδεκάμηνες χρήσεις η απαίτηση μεταφράζεται σε λειτουργία άνω των δύο ημερολογιακών ετών). Το συγκεκριμένο κριτήριο επιβεβαιώνεται 1 από την ύπαρξη υποβληθέντων προς την οικεία Δ.Ο.Υ. εντύπων Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών), για δύο τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις. 2) Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών Οι επιχειρήσεις που δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις για συμμετοχή στη Δράση θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών, και ειδικότερα να ανήκουν σε μια εκ των ακόλουθων κατηγοριών: i. Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον Νόμο 2963/2001 και εκτελούν υπεραστική επιβατική συγκοινωνία, ii. Μεταφορικές Επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Νόμο 383/1976 και στο Προεδρικό Διάταγμα Υπ Αριθ. 346 (ΦΕΚ 233/11 Οκτωβρίου 2001). Επίσης, για την επιβεβαίωση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα χρησιμοποιείται και ο πίνακας επιλέξιμων δραστηριοτήτων που ακολουθεί: 1 Η επιβεβαίωση κατά τη σύνταξη των προτάσεων για το σύνολο των κριτηρίων αποτελεί ευθύνη της επιχείρησης, που υποβάλλει μέσω του Νομίμου Εκπροσώπου της τα ζητούμενα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση κάλυψης όλων των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Επανέλεγχος από την ΚτΠ Α.Ε. θα γίνει για τις εγκεκριμένες προτάσεις κατά τη διάρκεια υπογραφής των συμβάσεων με βάση τα δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν. Σελίδα 5

6 Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας Περιγραφή Τακτικές υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων Πίνακας 1: ΚΑΔ επιλέξιμων δραστηριοτήτων Ο έλεγχος των επιλέξιμων δραστηριοτήτων γίνεται με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ) του εντύπου Ε3 της πλέον πρόσφατης φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης. Συγκεκριμένα:. Οι Κ.Α.Δ. με τις δραστηριότητες που ασκεί κάθε επιχείρηση αποτυπώνονται στο έντυπο «Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών» (Έντυπο Ε3), το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά στην οικεία Δ.Ο.Υ. για κάθε διαχειριστική χρήση.. Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρίου εξετάζονται οι Κ.Α.Δ. των πεδίων «Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας Έδρας» (κωδ. 705) και «Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα» (κωδ. 761) του εντύπου Ε3. Σε περίπτωση που έστω ένας από τους δύο αυτούς αριθμούς έχει ως πρόθεμα κάποιον από τους κωδικούς του πίνακα 1, τότε η επιχείρηση θεωρείται ότι καλύπτει το συγκεκριμένο κριτήριο. (Παράδειγμα: επιχείρηση η οποία δηλώνει κωδικό κυρίας δραστηριότητας («Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη») έχει ως πρόθεμα τον κωδικό και άρα πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο.) 3) Η επιχείρηση καλύπτει τα παρακάτω καθοριζόμενα όρια κύκλου εργασιών ενεργητικού Ο κύκλος εργασιών και το ενεργητικό της επιχείρησης θα πρέπει να εμπίπτουν στα ακόλουθα όρια:. Ο κύκλος εργασιών είναι μικρότερος των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ ( ) ή. Το ενεργητικό είναι μικρότερο των σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ ( ). Παρατήρηση: Σελίδα 6

7 . Σε περίπτωση που η επιχείρηση ξεπερνά οποιοδήποτε ένα μόνο από τα δύο άνω όρια που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, τότε θεωρείται ότι καλύπτει το συγκεκριμένο κριτήριο. Η επιχείρηση δεν θεωρείται ότι καλύπτει το συγκεκριμένο κριτήριο μόνο στην περίπτωση κατά την οποία και τα δύο εξεταζόμενα μεγέθη ξεπερνούν τα άνω όρια της παραγράφου.. Εάν η τελευταία κλεισμένη χρήση δεν αντιστοιχεί σε δώδεκα μήνες, το ποσό θα ανάγεται σε περίοδο 12 μηνών, προτού συγκριθεί με τα επιτρεπόμενα όρια. Παράδειγμα: στην περίπτωση επιχείρησης της οποίας η τελευταία κλεισμένη χρήση είναι 18μηνη και κατά το διάστημα αυτό εμφανίζει κύκλο εργασιών , για τον έλεγχο του συγκεκριμένου κριτηρίου επιλεξιμότητας θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό που ανάγεται στο έτος, δηλαδή { x 12/18}= Ο έλεγχος του συγκεκριμένου κριτηρίου θα πραγματοποιείται επί των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων για τις δύο τελευταίες ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις. 4) Η επιχείρηση καλύπτει τα παρακάτω καθοριζόμενα όρια απασχόλησης Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην επιχείρηση θα πρέπει να είναι μικρότερος η ίσος των διακοσίων πενήντα (250) ατόμων. Παρατήρηση: Για τον υπολογισμό του απασχολούμενου προσωπικού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: i. Ως εργαζόμενοι νοούνται τα άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (που συνδέονται με την επιχείρηση με σύμβαση εργασίας) και για τους οποίους υπάρχει η υποχρέωση από την επιχείρηση καταβολής εισφορών στους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς φορείς και φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες. ii. Στο έντυπο «Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες» (Έντυπο Ε7) που υποβάλλεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (από 1/1/ΧΧΧΧ έως 31/12/ΧΧΧΧ) από κάθε επιχείρηση ή επιτηδευματία που απασχολεί προσωπικό, αποτυπώνονται τα στοιχεία απασχόλησης σε ημερομίσθια, στον «Αναλυτικό πίνακα με τα στοιχεία των δικαιούχων». Ο αριθμός των εργαζομένων που θα ελεγχθεί ως προς τη συμβατότητά του με τα όρια του παρόντος κριτηρίου, θα εξαχθεί διαιρώντας το συνολικό αριθμό ημερομισθίων για το σύνολο του προσωπικού με το 300 (όπου 300=25x12 είναι το ισοδύναμο της πλήρους απασχόλησης ενός εργαζομένου για ένα έτος). Με την ίδια διαδικασία ελέγχονται οι προσλήψεις εντός του έτους. Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με την εξέταση των εντύπων Ε7 που έχουν υποβληθεί από την επιχείρηση για την τελευταία διετία. Σελίδα 7

8 Παράδειγμα: Αν η επιχείρηση έχει 4 εργαζόμενους με 300 ημερομίσθια και 4 εργαζόμενους με 125 ημερομίσθια γιατί εργάστηκαν μόνο 5 μήνες, έχει σύνολο στη στήλη 7 [(4x300) + (4 x 125)] = και άρα αριθμό προσωπικού = 1.700/300 =5,66. 5) Νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας. Τέλος, επισημαίνεται ότι: Η εξέταση κάλυψης των κριτηρίων 2) και 3) σχετικά με τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών γίνεται σύμφωνα με τα όσα σχετικά ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 1.3) και ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως «ανεξάρτητης», «συνεργαζόμενης» ή «συνδεδεμένης», σύμφωνα με τους εκεί σχετικούς ορισμούς. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν δήλωση σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (Μ.Μ.Ε.) επιχειρήσεων για τον χαρακτηρισμό αυτών, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003/C 118/03). Το σχετικό υπόδειγμα της δήλωσης μπορεί να ανακτηθεί από το διαδικτυακό τόπο της Δράσης Οι υποψήφιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ανταποκριθούν άμεσα σε οιοδήποτε αίτημα της ΚτΠ Α.Ε. σχετικά με την συμπληρωματική υποβολή οποιονδήποτε επιπλέον δικαιολογητικών θεωρηθεί ότι είναι απαραίτητο να προσκομισθούν προκειμένου να πιστοποιηθεί η επιλεξιμότητα/ νομιμότητα λειτουργίας της επιχείρησης, ακόμα κι αν αυτά δεν αναφέρονται στον παρόντα Οδηγό Υποβολής της Δράσης. Σελίδα 8

9 3. Αντικείμενο Έργων - Ειδικά Χαρακτηριστικά Προτάσεων 1.1 Εισαγωγή Η διείσδυση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στον τομέα των μεταφορών πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια με όλο και μεγαλύτερους ρυθμούς, οδηγώντας στην ανάπτυξη του πεδίου εφαρμογής που αποκαλείται πλέον «ευφυείς μεταφορές». Η υιοθέτηση συστημάτων ευφυών μεταφορών από τις επιχειρήσεις του κλάδου παρόλα αυτά ήταν μέχρι τώρα αρκετά περιορισμένη, κυρίως λόγω των μεγάλων απαιτήσεων των εφαρμογών αυτών τόσο σε οικονομικές επενδύσεις όσο και σε απαραίτητη τεχνογνωσία για τη λειτουργία τους. Με την ανάπτυξη όμως νέων τεχνολογιών και λύσεων, πιο φιλικών προς τον χρήστη και περισσότερο οικονομικών ως προς την αξία της επένδυσης, καθώς και τη μείωση του κόστους χρήσης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τα συστήματα ευφυών μεταφορών έχουν γίνει πολύ πιο προσιτά προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες τώρα μπορούν να ωφεληθούν από την ενσωμάτωση τέτοιων συστημάτων στην καθημερινή παραγωγική τους δραστηριότητα. Σχετικά με τις οδικές μεταφορές και τον βασικό τους διαχωρισμό σε επιβατικές και εμπορευματικές, η εφαρμογή συστημάτων ευφυών μεταφορών προσεγγίζεται παρακάτω: 1.2 Επιβατικές μεταφορές Εφαρμογές συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS Intelligent Transportation Systems) στον τομέα της συμβατικής διακίνησης επιβατών αφορούν κυρίως σε o κράτηση θέσεων, αναβαθμισμένες υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων και συλλογή κομίστρου επ αυτοκινήτου (on line & on board) o διαχείριση στόλου και εντοπισμό θέσης οχήματος (AVL automated vehicle location) o ασφάλεια o πληροφόρηση επιβατικού κοινού o κλήση και αποστολή οχήματος με τη βοήθεια τηλεματικής (computer aided dispatch) Οι παρεμβάσεις που αφορούν στόλους λεωφορείων εξυπηρετούν πολύ συγκεκριμένο υποσύνολο του επιβατικού κοινού. Σε επίπεδο τηλεματικών εφαρμογών (ITS), οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν κυρίως σε συστήματα εντοπισμού θέσης (AVL) και παρακολούθησης δρομολογίων: Σελίδα 9

10 Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης στόλου και εντοπισμού θέσης οχημάτων. Άμεσες ωφέλειες, η σωστή εκτέλεση δρομολογίου με μεγαλύτερη χρονική ακρίβεια, η συγκέντρωση ιστορικών δεδομένων για σωστότερη οργάνωση και προγραμματισμό δρομολογίων, ο έλεγχος του πλήθους επιβαινόντων, διάγνωση και αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων. Συστήματα πληροφόρησης επιβατικού κοινού: εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων ανακοινώσεων ή infokiosks, ανάπτυξη σχετικών δικτυακών τόπων, πληροφόρηση με τη χρήση των δικτύων σταθερής (π.χ. φωνητικές πύλες) - και κινητής τηλεφωνίας (π.χ. SMS). Ανάπτυξη συστημάτων κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων, on line έκδοση εισιτηρίου στο εν κινήσει όχημα, μέσω διαδικτύου, ή/και σε δημόσια σημεία (σταθμούς, στάσεις) μέσω συστημάτων πώλησης. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν τόσο επ ωφελεία του επιβατικού κοινού, όσο και των εταιρειών επιβατικών μεταφορών σε σχέση με την ανταποδοτικότητα της επένδυσης, αναφέρονται χαρακτηριστικά παρακάτω: o Αύξηση της ασφάλειας και προστασίας του επιβατικού κοινού με την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης στόλου και εντοπισμού θέσης οχημάτων. o Ανάπτυξη συστημάτων κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων που στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας θα μπορέσει εύκολα να οδηγήσει στην ενσωμάτωση σε ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων μεταξύ διαφορετικών φορέων μεταφορικού έργου, στο πνεύμα της Λευκής Βίβλου της Ε.Ε για τις μεταφορές. o Ενθάρρυνση του επιβατικού κοινού στην κατεύθυνση της χρήσης των δημόσιων οδικών υπεραστικών συγκοινωνιών o Βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών o Αύξηση του όγκου του μεταφορικού έργου o Καλύτερη διαχείριση δρομολογίων o Μείωση εσωτερικού κόστους 1.3 Εμπορευματικές Μεταφορές Ο τομέας των εμπορευματικών μεταφορών και των σχετικών στόλων οχημάτων χαρακτηρίζεται από υψηλή κατάτμηση σε ομάδες δραστηριοτήτων με διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες. Ο βασικός διαχωρισμός σε διεθνείς και εθνικές μεταφορές, εξειδικεύεται ακόμη περισσότερο σε ότι αφορά το μεταφερόμενο προϊόν (θερμο-ευαίσθητα προϊόντα, τρόφιμα, καύσιμα και άλλα επικίνδυνα υλικά) ή την προσφερόμενη υπηρεσία (πώληση, εφοδιασμός, μεταφορά). Σελίδα 10

11 Τούτου δοθέντος, και σε συνδυασμό με το περιβάλλον λειτουργίας εντός της Ε.Ε που χαρακτηρίζεται από ανακύπτουσες οδηγίες, νέα νομοθετικά πλαίσια και απαιτήσεις ασφαλείας (ψηφιακός ταχογράφος, ηλεκτρονική ταυτότητα οχήματος, οδηγία τήρησης ωραρίου οδήγησης), γίνεται σαφές ότι η αγορά των εμπορευματικών μεταφορών οδεύει εκ των πραγμάτων προς την υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων και τηλεματικών εφαρμογών. Η καταγεγραμμένη εμπειρία σχετικά με τις ευρωπαϊκές εμπορευματικές μεταφορές έχει αναδείξει ότι παρότι η διάδοση και χρήση των συστημάτων τηλεματικής βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα και αφορά κυρίως σε μεγάλους στόλους οχημάτων, οδηγεί σε σαφή επιχειρησιακά αποτελέσματα: o μείωση μεταφορικού κόστους o αύξηση επιπέδων παρεχόμενων υπηρεσιών o βελτίωση αξιοπιστίας και συνέπειας o δυνατότητα παρέμβασης σε έκτακτα συμβάντα, ενώ το 95% των διαχειριστών στόλων σχεδιάζουν τη χρήση κάποιας μορφής τηλεματικών συστημάτων εντοπισμού θέσης μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Συστήματα τηλεματικής που αναμένεται να υιοθετηθούν από μεγάλο μέρος επιχειρήσεων εμπορευματικών μεταφορών στα αμέσως επόμενα χρόνια, αφορούν σε: o Συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων και εντοπισμού θέσης οχήματος (AVL) σε συνδυασμό με έλεγχο οδηγικής συμπεριφοράς, συμμόρφωσης με τις ώρες οδήγησης, κατάστασης φορτίου και οχήματος. o Συστήματα δυναμικής δρομολόγησης οχήματος για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών και λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Ενδεικτικά πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκτηθούν από τη χρήση τηλεματικών εφαρμογών για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου σε συνδυασμό με τη διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων είναι: o o o o o o o η βέλτιστη εκμετάλλευση των διαθέσιμων φορτηγών και λοιπών οχημάτων του στόλου η χαμηλού κόστους δρομολόγηση η καλύτερη αξιοποίηση των αποθηκευτικών χώρων ο πλήρης έλεγχος του αποθηκευτικού κυκλώματος και η αποδοτική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας η εξασφάλιση ελέγχου και διαφάνειας στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με ταυτόχρονη μείωση των νεκρών χρόνων η μείωση των λαθών στην εκτέλεση των παραγγελιών και μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης τους η ηλεκτρονική παρακολούθηση αποστολής παραγγελιών και η διασύνδεση με συστήματα εφοδιαστικής (ERP) με την ενσωμάτωση πληροφοριών πραγματικής ζήτησης Σελίδα 11

12 o η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (QoS). 1.4 Ειδικά χαρακτηριστικά προτάσεων Κάθε επιχείρηση (ξεχωριστό ΑΦΜ) που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση έχει δικαίωμα να υποβάλλει/ υλοποιήσει μία (1) το πολύ πρόταση έργου. Οι προτάσεις που δύναται να υποβληθούν για ενίσχυση από τη Δράση χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες έργων: 1 η ομάδα Επιβατικές Μεταφορές 2 η ομάδα Εμπορευματικές Μεταφορές Στην 1 η ομάδα έργων, προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν εταιρείες ΚΤΕΛ που εκτελούν υπεραστική επιβατική συγκοινωνία (σύμφωνα με τον Νόμο 2963/2001). Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να εντάσσονται στα πλαίσια των ακόλουθων αντικειμένων: Συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων και εντοπισμού θέσης οχήματος. Τα συστήματα μπορούν να παρέχουν επίσης έλεγχο κατάστασης οχήματος, οδηγικής συμπεριφοράς και συμμόρφωσης με τις ώρες οδήγησης. Συστήματα πληροφόρησης επιβατικού κοινού. Ανάπτυξη συστημάτων κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων, on line έκδοση εισιτηρίου στο εν κινήσει όχημα, μέσω διαδικτύου, ή/και σε δημόσια σημεία (σταθμούς, στάσεις) μέσω συστημάτων πώλησης. Στην 2 η ομάδα έργων, προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν οι μεταφορικές εταιρείες (οριζόμενες με βάση τον Νόμο 383/1976). Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να εντάσσονται στα πλαίσια των ακόλουθων αντικειμένων: Συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων και εντοπισμού θέσης οχήματος. Τα συστήματα μπορούν παρέχουν επίσης έλεγχο κατάστασης οχήματος, οδηγικής συμπεριφοράς και συμμόρφωσης με τις ώρες οδήγησης. Συστήματα δυναμικής δρομολόγησης οχήματος για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών και λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Σελίδα 12

13 Για την υλοποίηση συστήματος διαχείρισης στόλου επισημαίνεται ότι η ενέργεια αυτή θα είναι επιλέξιμη μόνο όταν το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε: περισσότερα από 10 οχήματα για την 1 η ομάδα έργων (επιβατικές μεταφορές) περισσότερα από 5 οχήματα τα οποία έχουν απογραφεί σύμφωνα με την ΥΑ Β /667/ (ΦΕΚ 36/Β'/ ) για τη 2 η ομάδα έργων (εμπορευματικές μεταφορές). 4. Διάρκεια των έργων Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το χρονικό διάστημα των 10 μηνών από την έναρξη του έργου. Δεδομένου ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εάν έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία υποβολής πρότασης, είναι δυνατή η έναρξη του έργου ακόμη και πριν από την έγκριση της πρότασης και την υπαγωγή της επιχείρησης στη Δράση. Η επιχείρηση δηλώνει στην πρότασή της τις επιθυμητές ημερομηνίες έναρξης και λήξης του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: Η ημερομηνία έναρξης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, Η ημερομηνία λήξης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των 10 μηνών από την ημερομηνία έναρξης που θα δηλώσει η επιχείρηση, Η επιχείρηση δεσμεύεται να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει στην πρότασή της και να μεριμνήσει, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση προμηθευτές της, ώστε στην πρότασή της να αναφέρει ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα έναρξης και λήξης του έργου, σύμφωνα με τις δυνατότητες των προμηθευτών της και των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση στελεχών της στο έργο. Σε περίπτωση που η επιχείρηση πραγματοποιήσει δαπάνες πριν την έγκριση της πρότασής της, είναι προφανές ότι αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη υλοποίησης των εν λόγω δαπανών και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η έγερση τυχόν απαίτησης για επιχορήγηση, σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Σελίδα 13

14 5. Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της παρούσας πρόσκλησης για την υλοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων ανέρχεται στα ευρώ, από τα οποία το 50% (ήτοι ,50 ευρώ) προέρχονται από Δημόσια Δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο 50% (ήτοι ,50 ευρώ) θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή. Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση και ανά ομάδα έργων στην οποία εντάσσεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ευρώ ( ευρώ ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανά έργο) για την 1 η ομάδα (επιβατικές μεταφορές) και ευρώ ( ευρώ ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανά έργο) για την 2 η ομάδα (εμπορευματικές μεταφορές). Το ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενη πρόταση μπορεί να κυμαίνεται αναλόγως της λύσης, του αριθμού των οχημάτων, των υπηρεσιών που παρέχονται κλπ. και ως απόλυτο μέγεθος δεν αποτελεί σημείο συγκριτικής αξιολόγησης. Αντίθετα, θα ληφθεί υπόψη η ρεαλιστική εκτίμηση του κόστους της επένδυσης. Τα έργα της 1 ης ομάδας (επιβατικές μεταφορές) θα καλύψουν το 60% του συνολικού προϋπολογισμού της Δράσης. Τα έργα της 2 ης ομάδας (εμπορευματικές μεταφορές) θα καλύψουν το υπόλοιπο 40% του συνολικού προϋπολογισμού της Δράσης. Σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων προτάσεων μιας εκ των δύο ομάδων δεν καλύψει το αντίστοιχο όριο, τότε το υπόλοιπο του προϋπολογισμού μεταφέρεται στην ετέρα ομάδα. Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κύκλου εργασιών της τελευταίας ολοκληρωμένης διαχειριστικής χρήσης της επιχείρησης. Σελίδα 14

15 6. Προσδιορισμός των επιλέξιμων δαπανών Στις επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση των έργων περιλαμβάνονται τα κόστη των σημαντικότερων συστατικών στοιχείων που απαρτίζουν μια ολοκληρωμένη και λειτουργική λύση. Οι επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία, τα επιμέρους όρια και οι ειδικές προϋποθέσεις περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Ανεξαρτήτως της Κατηγορίας Δαπάνης ισχύουν οι ακόλουθοι γενικότεροι περιορισμοί: Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξολοκλήρου την επιχείρηση. Οι προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμενες προτάσεις θα αφορούν δαπάνες χωρίς ΦΠΑ. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες) και οικονομικό (παραστατικά/ πληρωμές) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και πριν την λήξη του έργου (εκτός των περιπτώσεων που ισχύουν αυστηρότεροι περιορισμοί και αναλύονται στη συγκεκριμένη Κατηγορία Δαπάνης). Σελίδα 15

16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού Περιγραφή Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού που κρίνονται αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της προτεινόμενης λύσης. Στον επιλέξιμο εξοπλισμό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: εξοπλισμός εντοπισμού θέσης οχήματος αισθητήρες ελέγχου κατάστασης οχήματος - φορτίου τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (GSM, GPRS, TETRA, RF ή άλλο) συστήματα ενημέρωσης επιβατικού κοινού (ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων) ηλεκτρονικές συσκευές έκδοσης εισιτηρίων εξυπηρετητές (servers) φωνητικές πύλες (IVR) Επιλέξιμα Κόστη Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, περιλαμβάνουν: Το κόστος προμήθειας καινούργιου εξοπλισμού. Το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και παραμετροποίησης/ ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού. Το κόστος ενημέρωσης/ εκπαίδευσης της επιχείρησης για τη χρήση διαχείριση του εξοπλισμού. Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 1 χρόνο. Όρια δαπάνης {Σύνολο Κατ. Δαπ.} 90 % x {Προϋπολογισμός πρότασης} Προϋποθέσεις σχετικά με το Φυσικό Αντικείμενο Το μέγεθος εύρος των προτεινόμενων υποδομών θα πρέπει να είναι ανάλογο των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης επιχειρηματικής εφαρμογής, του εύρους της προτεινόμενης λύσης, του μεγέθους της επιχείρησης, του προβλεπομένου αριθμού χρηστών, οχημάτων, κλπ. Η προμήθεια server είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση που απαιτείται για την υποστήριξη σχετικών με το πρόγραμμα λειτουργιών (π.χ. εξυπηρέτηση εφαρμογής παρακολούθησης στόλου) και θα πρέπει να συνδυάζεται με το αντίστοιχο λογισμικό. Οι τεχνικές προδιαγραφές (συνολική ισχύς εκπομπής, κλπ) για τυχόν χρησιμοποιούμενο ραδιο-εξοπλισμό πρέπει να είναι συμβατές με το ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΕΤΤ. Σελίδα 16

17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2 Περιγραφή Δαπάνες Λογισμικού Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια έτοιμου ή ειδικού (customised) λογισμικού που αποτελεί τμήμα της προτεινόμενης λύσης. Το λογισμικό μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει: Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου οχημάτων Απεικόνιση θέσης οχήματος Δυναμική δρομολόγηση οχημάτων και βελτιστοποίηση διαδρομών Διασύνδεση με συστήματα εφοδιαστικής διαχείρισης ή άλλα συνεργαζόμενα συστήματα Εφαρμογές πληροφόρησης επιβατικού κοινού (διαχείριση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων) Εφαρμογές on line και on board έκδοσης εισιτηρίων Επιλέξιμα Κόστη Οι δαπάνες προμήθειας λογισμικού μπορεί να περιλαμβάνουν: κόστη αρχικοποίησης και θέσης σε λειτουργία έτοιμου λογισμικού (π.χ. παραμετροποίηση, προσαρμογή, διαμόρφωση κλπ.) κόστη αδειών χρήσης λογισμικού. Στην προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής των αδειών χρήσης π.χ per named/concurrent user ή per Server/CPU κτλ. Το κόστος ενημέρωσης/ εκπαίδευσης της επιχείρησης για τη χρήση διαχείριση του λογισμικού. Το κόστος προμήθειας λογισμικού μπορεί να καλύπτει και τη δωρεάν συντήρηση του λογισμικού για ένα έτος. Όρια δαπάνης {Σύνολο Κατ. Δαπ.} > 10 % x {Προϋπολογισμός πρότασης} Προϋποθέσεις σχετικά με το Φυσικό Αντικείμενο Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού που συνδέεται με συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης (π.χ. λογιστήριο, αποθήκη κλπ). Σελίδα 17

18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3 Περιγραφή Υπηρεσίες Συμβούλων Περιλαμβάνονται δαπάνες υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη από τρίτα μέρη για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. Σε αυτές εντάσσονται ενδεικτικά: Η διαχείριση του έργου, Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης του έργου, Η εκπόνηση σχετικών μελετών, Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του έργου. Επιλέξιμα Κόστη Κόστη παροχής των σχετικών υπηρεσιών Όρια δαπάνης {Σύνολο Κατ. Δαπ. } 10 % x {Προϋπολογισμός πρότασης} Προϋποθέσεις σχετικά με το Φυσικό Αντικείμενο Οι δαπάνες υποστήριξης διαχείρισης του έργου θα πρέπει να αφορούν εργασίες & υπηρεσίες ευκρινώς οριοθετημένες, η παροχή των οποίων θα επιβεβαιώνεται από τα αντίστοιχα παραδοτέα του συμβούλου προς την επιχείρηση. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για υπηρεσίες που συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα ή συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης (πχ τακτικές νομικές υπηρεσίες, διαφήμιση). Σελίδα 18

19 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4 Περιγραφή Δαπάνες Σύνδεσης Περιλαμβάνονται δαπάνες σύνδεσης με ειδικούς οργανισμούς και ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και δεδομένων (π.χ. ψηφιακοί χάρτες, κυκλοφοριακά δεδομένα) Επιλέξιμα Κόστη Κόστη προμηθειών και παροχής των σχετικών υπηρεσιών Όρια δαπάνης {Σύνολο Κατ. Δαπ. } 2 % x {Προϋπολογισμός πρότασης} Προϋποθέσεις σχετικά με το Φυσικό Αντικείμενο Το αντικείμενο των λαμβανομένων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις παρεχόμενες στο πλαίσιο του έργου υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε τέλη και συνδρομές και δε συνδέονται με συνήθεις λειτουργικές δαπάνες. Σελίδα 19

20 7. Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων 1.1 Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων Η υποβολή προτάσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική υποβολή, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να επισκεφτεί το δικτυακό τόπο της Δράσης (www.etransport.gov.gr) και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής της. Σημειώνεται ότι: Με την ορθή αποστολή των απαιτούμενων αρχείων (όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο της Δράσης), η υποβαλλόμενη Πρόταση θα λαμβάνει αυτόματα από το σύστημα έναν κωδικό πρότασης και έναν κωδικό επιβεβαίωσης, οι οποίοι θα χαρακτηρίζουν την μοναδικότητα αυτής. Οι δύο κωδικοί θα αναγράφονται υποχρεωτικά στην Υπεύθυνη Δήλωση Αίτηση Συμμετοχής που θα υποβληθεί έντυπα από την επιχείρηση (παράγραφος 7.2), ώστε να επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην Πρόταση και η δέσμευση για τη συγκεκριμένη Πρόταση με την οποία η επιχείρηση αιτείται χρηματοδότησης. Ως χρόνος παραλαβής προτάσεων, λογίζεται η χρονική στιγμή επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής. Επισημαίνεται ότι εκτός της συμπλήρωσης των Αρχείων Υποβολής, υποδείγματα των οποίων θα παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου της Δράσης, η κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να υποβάλει πρόταση θα πρέπει να συλλέξει σε ηλεκτρονική μορφή και υποβάλλει συμπληρωματικά αρχεία που περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων προσφορών των προμηθευτών. Σχετικές οδηγίες θα παρέχονται από τον Δικτυακό τόπο της Δράσης (www.e-transport.gov.gr). Για λόγους ορθής ανάκτησης/ ανάγνωσης, τα συμπληρωματικά αρχεία προσφορών θα πρέπει να είναι της μορφής Microsoft Word [.doc] ή Adobe Acrobat [.pdf]. Οι προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των προτεινόμενων δαπανών και θα περιλαμβάνουν: - Αναλυτική περιγραφή και κοστολόγηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (κατά το δυνατόν συμβατή με την κατηγοριοποίηση του παρόντος οδηγού) με αναφορά στα επιμέρους τμήματα. Σελίδα 20

21 - Τις υποδομές και τα μέσα του προμηθευτή που διασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης. - Την εμπειρία του προμηθευτή που τεκμηριώνεται από ενδεικτική λίστα πελατών και καταγραφή παρόμοιων έργων που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν (ή υλοποιούνται). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη φάση της αξιολόγησης ότι: Α. Η ηλεκτρονικά υποβληθείσα Πρόταση περιέχει ελλιπή στοιχεία, Β. δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες προσφορές των προμηθευτών ή είναι ελλιπείς ως προς το περιεχόμενό τους, => η αξιολόγηση συνεχίζεται, αλλά οι παραπάνω ελλείψεις επηρεάζουν αρνητικά την αξιολόγηση - βαθμολόγηση. Τα Ηλεκτρονικά Αρχεία Υποβολής Πρότασης θα διατίθενται από το Δικτυακό τόπο της Δράσης Η Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων θα είναι δυνατή έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων, που έχει ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης της Δράσης Σελίδα 21

22 1.2 Αποστολή δικαιολογητικών Για τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την αξιολόγηση των προτάσεων θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραλαβής των προτάσεων, να υποβληθούν εντύπως τα κάτωθι Δικαιολογητικά Συμμετοχής: Τα έντυπα Ε3 (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ), που έχουν υποβληθεί στην οικεία Δ.Ο.Υ. για την τελευταία και προτελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση, κατά τη χρονική στιγμή προκήρυξης της Δράσης (σε απλές φωτοτυπίες που να φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης). Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (Έντυπο Ε7) για τα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη, πριν από τη χρονική στιγμή προκήρυξης της Δράσης (σε απλές φωτοτυπίες που να φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης). Κατάσταση Οχημάτων της επιχείρησης στην οποία θα αναγράφονται στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας κάθε οχήματος σύμφωνα με το παρεχόμενο υπόδειγμα (ανακτήσιμο από το διαδικτυακό τόπο της Δράσης Κάθε σελίδα της Κατάστασης Οχημάτων θα είναι υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από πάσα αρμόδια αρχή και σφραγισμένη με τη σφραγίδα της επιχείρησης. Άδειες Κυκλοφορίας των οχημάτων της επιχείρησης που εμφανίζονται στην Κατάσταση Οχημάτων (σε απλές φωτοτυπίες που να φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης). Υπεύθυνη Δήλωση Αίτηση Συμμετοχής συμπληρωμένη σύμφωνα με το παρεχόμενο υπόδειγμα, υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγισμένη με τη σφραγίδα της επιχείρησης. Το σχετικό υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης - Αίτησης Συμμετοχής μπορεί να ανακτηθεί από το διαδικτυακό τόπο της Δράσης Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (Μ.Μ.Ε.) επιχειρήσεων για τον χαρακτηρισμό αυτών, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003/C 118/03). Το σχετικό υπόδειγμα της δήλωσης μπορεί να ανακτηθεί από το διαδικτυακό τόπο της Δράσης Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, μπορούν να υποβληθούν: σε πρωτότυπη μορφή ή, σε νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών Σελίδα 22

23 Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικά δεδομένα πρότασης, προσφορές) ΔΕΝ απαιτείται να εκτυπωθούν και να συμπεριληφθούν και στο Φάκελο των δικαιολογητικών. Ο Φάκελος των έντυπων δικαιολογητικών θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» Επωνυμία Αιτούσας επιχείρησης: Α.Φ.Μ. Αιτούσας Επιχείρησης: Κωδικός Πρότασης 2 : «.» «.» «.» Ο Φάκελος των δικαιολογητικών κατατίθεται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Σπινθάρου 9 & Φιλοξένου, Τ.Κ Αθήνα, ισόγειο το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά την καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Παραλαβής προτάσεων. Ως αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας παραλαβής του Εντύπου Φακέλου δικαιολογητικών θα θεωρείται ο αριθμός πρωτοκόλλου που θα λαμβάνει κάθε Φάκελος κατά την παραλαβή του (στους προβλεπόμενους χώρους) από την ΚτΠ ΑΕ. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν προσκομίσει τα προβλεπόμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής ή κατά τον έλεγχο τους διαπιστωθεί ότι - αυτά δεν είναι ορθώς συμπληρωμένα ή - δεν τηρούνται οι Όροι Επιλεξιμότητας όπως αναφέρονται στον παρόντα Οδηγό Υποβολής του προγράμματος, τότε ο Φάκελος Υποβολής πηγαίνει στο αρχείο και ενημερώνεται η επιχείρηση. 2 Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί αυτόματα κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υποβολής και θα αναγράφεται στην Αίτηση Συμμετοχής. Σελίδα 23

24 Διευκρινίζεται ότι κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση θα εγκριθεί προς χρηματοδότηση, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει κατά τη φάση της υπογραφής συμβάσεων όλα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Σύμβασης, όπως αυτά αναφέρονται ρητά στον Οδηγό Υλοποίησης, τα οποία θα ελεγχθούν διεξοδικά για την πληρότητα και την εγκυρότητα τους και θα χρησιμοποιηθούν για την αντιπαραβολή με τα δηλούμενα στοιχεία του Φακέλου Υποβολής. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν προσκομίσει κατά τη διάρκεια της συμβασιοποίησης όλα τα Δικαιολογητικά Σύμβασης ή κατά τον έλεγχο τους διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι Όροι Επιλεξιμότητας όπως αναφέρονται στον Οδηγό Υποβολής της Δράσης, τότε η επιχείρηση αυτόματα απεντάσσεται από τη Δράση. Σελίδα 24

ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΡΑΣΗ

ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΡΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΡΑΣΗ «Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την εγκατάσταση συστηµάτων και εφαρµογών ΤΠΕ για την εξοικονόµηση ενέργειας» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

«Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την εγκατάσταση συστηµάτων και εφαρµογών ΤΠΕ για την εξοικονόµηση ενέργειας» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μέτρο 3.2:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Κοινωνία Της Πληροφορίας. Μέτρο 2.6: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια» ΔΡΑΣΗ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Κοινωνία Της Πληροφορίας. Μέτρο 2.6: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια» ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία Της Πληροφορίας Μέτρο 2.6: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια» ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ. e-services. Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ. e-services. Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μέτρο 3.2 : «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση. επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση. επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση e-security «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Γενικά για το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ. Μέτρο 1.3 : Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού ΔΡΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ. Μέτρο 1.3 : Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού ΔΡΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μέτρο 1.3 : Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού ΔΡΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ «Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθ. Οικ. 49391/1425 Προκήρυξη Γ Κύκλου Υποβολής Προτάσεων στο πλαί σιο της Δράσης «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Hotspots. «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για τη δηµιουργία σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης» Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

Wireless Hotspots. «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για τη δηµιουργία σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης» Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Wireless Hotspots «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Β Κύκλος) Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Β Κύκλος) Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Πρόγραµµα «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Β Κύκλος) Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Μέτρο 3.2 : «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Γενικά για το Πλαίσιο της Προκηρυσσόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»...3

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»...3 2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...4 3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ46Φ-Τ0Π ΔΡΑΣΗ. «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ46Φ-Τ0Π ΔΡΑΣΗ. «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Γενικά για το Πλαίσιο της Προκηρυσσόµενης ράσης... 6 2.1. Φορέας Υλοποίησης της ράσης Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η δράση digi-content αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικού και πλούσιου ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο αξιοποιείται εμπορικά.

Η δράση digi-content αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικού και πλούσιου ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο αξιοποιείται εμπορικά. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI CONTENT Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδύσεων στον Τομέα του Ψηφιακού Ευζωνικού Περιεχομένου Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: από 06/12/2010 έως 28/01/2011 Η δράση digi-content

Διαβάστε περισσότερα

«Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων ανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών»

«Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων ανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων ανείων για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (25% έως 70%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων των χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ενέργειας. Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ενέργειας. Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΜΕΤΡΟ 3.1 Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα ενέργειας ΔΡΑΣΗ 3.1.2 Προσδιορισμός Αξιοπιστίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: από 14/01/2011 έως 15/02/2011 Σκοπός της Δράσης Digi Retail H

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) Προϋποθέσεις και Όροι Επιλεξιμότητας - Δικαιούχοι Δράσης Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι επιχειρήσεις ανεξάρτητα της νομικής μορφής τους (όχι ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα