ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: , Fax: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: , Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820"

Transcript

1 IKARUS 2.5 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος IKARUS 2.5 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Τύπος προϊόντος και χρήση: Αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Εντομοκτόνο/ Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Δεν υπάρχουν πληροφορίες 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Παρασκευαστής: Δ/νση προμηθευτή: Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat 58, Τ.Κ Asse, Βέλγιο Contacts: Steve Kozlen Τηλ.: Κιν.: GoldaFernandez Κιν.: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, ΤΚ Χαλάνδρι, Τηλ , Fax: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόμηση Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ), αριθ. 1272/2008 Εύφλεκτα υγρά Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον Χρόνια τοξικότητα Κατηγορία 3 Η226 Κατηγορία 1 Η304 Κατηγορία 1 - H318 Κατηγορία 3 Η336 Κατηγορία 1 Η410 Σύμφωνα με τις οδηγίες(67/548/eok, 1999/45/EK) R10, Xn R20/22, Xn R41, N R50/53 Έκδοση: 1/ Σελίδα 1 από 8

2 2.2 Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόσθηκαν από τον παρασκευαστή: Πικτογράμματα κινδύνου: Προειδοποιητική λέξη: ΚΙΝΔΥΝΟΣ Δηλώσεις επικινδυνότητας (Hazard statements): Η226 Η304 Η318 Η336 H410 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δηλώσεις προφύλαξης (Precautionary statements): Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Ρ210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώματα. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P303+P361 +P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. Ρ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P305+P351 +P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. SP1 Μην μολύνετε τα ύδατα με το προϊόν ή τον περιέκτη του. EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά: Deltamethrin/ Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Κοινό όνομα CAS No. % EC No Index No Ταξινόμηση (67/548/EOK) Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Έκδοση: 1/ Σελίδα 2 από 8

3 Deltamethrin X T - R23/25 N - R50/53 Benzenesulfonic acid,mono-c11-13-branched alkyl derivs., calcium salts 2-methylpropan- 1-ol Solvent naphtha (petroleum), light arom Xi - R38, R41 N - R51/ R10 Xi - R37/38, R41 R > T -R45, R46 R65 Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 3 H331 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410 Skin Sens. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Aquatic Chronic 2 - H411 Flamm. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 STOT SE 3 - H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1 - H304 Mut. Cat. 1B - H340 Carc. Cat. 1B - H ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Πρώτες βοήθειες: Επαφή με το δέρμα: Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση κατάποσης: Σε περίπτωση εισπνοής: Πληροφορίες για τους θεράποντες ιατρούς: Συμπτώματα: Συστηματική θεραπεία: Αφαιρέστε αμέσως τον ρυπασμένο ρουχισμό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 15 λεπτά. Το ζεστό νερό μπορεί να εντείνει τον ερεθισμό και τα φαινόμενα παραισθησίας. Δεν πρόκειται για σύμπτωμα συστημικής δηλητηρίασης. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος, συνιστάται η εφαρμογή γαλακτωμάτων και ελαίων που να περιέχουν βιταμίνη Ε. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμείνουν, επικοινωνήστε με ένα γιατρό. Πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ακόμη και κάτω από τα βλέφαρα. Σε περίπτωση που φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους μετά τα πρώτα 5 λεπτά, και ύστερα συνεχίστε το ξέπλυμα. Το ζεστό νερό μπορεί να εντείνει τον ερεθισμό και τα φαινόμενα παραισθησίας. Δεν πρόκειται για σύμπτωμα συστημικής δηλητηρίασης. Εφαρμόστε καταπραϋντικές σταγόνες ματιών και, σε περίπτωση που είναι αναγκαίο, χορηγήστε αναισθητικές σταγόνες ματιών. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμείνει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Ξεπλύνετε το στόμα και χορηγήστε νερό σε μικρές γουλιές. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης ή εμετού ενέχεται ο κίνδυνος εισχώρησης προϊόντος στους πνεύμονες. Σε περίπτωση κατάποσης αναζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ήρεμο και ζεστό. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμείνουν, επικοινωνήστε με ένα γιατρό. Το παρόν προϊόν περιέχει ένα πυρεθροειδές. ΝΑ ΜΗΝ το συγχέετε με οργανοφωσφορικά σύμπλοκα. Τοπικά: Δυνητικά οξεία παραισθησία του δέρματος και των ματιών, συνήθως παροδική και αναστρέψιμη εντός 24 ωρών. Ερεθισμός του δέρματος, των ματιών και των βλεννογόνων. Βήχας. Συστημικά: Δυσφορία στο στήθος, ταχυκαρδία, υπόταση, ναυτία, κοιλιακός πόνος, διάρροια, έμετος, ζάλη, απώλεια παράλληλης όρασης, πονοκέφαλος, ανορεξία, υπνηλία, κώμα, επιληπτικές κρίσεις, ρίγη, υπερκόπωση. Αρχική θεραπεία: συμπτωματική. Παρακολούθηση του αναπνευστικού και της καρδιάς. Σε περίπτωση κατάποσης μεγαλύτερης ποσότητας, η πλύση στομάχου εάν εφαρμοστεί- θα πρέπει να γίνει εντός των δύο πρώτων ωρών. Η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου συνιστάται σε κάθε περίπτωση. Κρατήστε καθαρή την αναπνευστική οδό. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, χορηγήστε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση επιληπτικής κρίσης, μπορεί να χορηγηθεί κάποιο είδος βενζοδιαζεπίνης (για παράδειγμα διαζεπάμη) κατά την προκαθορισμένη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί βελτίωση, μπορεί να χορηγηθεί φαινοβαρβιτάλη. Αντενδείξεις: Ατροπίνη και παράγωγα της αδρεναλίνης. Αντίδοτο : ΔΕΝ υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ανάρρωση: ανάρρωση επέρχεται αυθόρμητα και δίχως συνέπειες. Έκδοση: 1/ Σελίδα 3 από 8

4 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Προστασία των πυροσβεστών: Προστασία του περιβάλλοντος: Ψεκασμός νερού, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες, ξηρά χημικά ή άνθρακας, πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα. Χημικές ουσίες προς αποφυγή για λόγους ασφαλείας: Πίδακας νερού. Σε περίπτωση φωτιάς, αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Απομακρύνετε το προϊόν από το χώρο όπου εκτυλίσσεται η πυρκαγιά ή ψύξτε τα δοχεία με νερό. Διασπείρετε τη θερμότητα για να αποφύγετε την αύξηση της πίεσης. Σε περίπτωση που καταστεί δυνατό, περιορίστε τα απόνερα πυρόσβεσης με άμμο ή χώμα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς δημιουργούνται επιβλαβή αέρια. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Προφυλάξεις για τον άνθρωπο: Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Μέθοδοι καθαρισμού: Κρατήστε τον κόσμο μακριά και μείνετε ενάντια στην κατεύθυνση του αέρα. Αποφύγετε την επαφή με το διεσπαρμένο προϊόν και τις ρυπασμένες επιφάνειες. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν διαχειρίζεστε διαρροές του προϊόντος. Μην αφήσετε το καμένο προϊόν να φτάσει σε επιφανειακά ύδατα, υπονόμους και υπόγεια ύδατα. Διαθέστε το προϊόν σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία. Απορροφήστε το με κατάλληλα απορροφητικά υλικά (για παράδειγμα άμμο, silica gel, δεσμευτικά οξέων, γενικές δεσμευτικές ουσίες). Ξεπλύνετε τα πατώματα και τα ρυπασμένα αντικείμενα με άφθονο νερό. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός: Αποθήκευση: Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις για το χειρισμό κλειστών συσκευασιών, ο χειρισμός θα πρέπει να επιβλέπεται. Χρησιμοποιείστε το προϊόν μόνο σε μέρη με κατάλληλο εξαερισμό. Πληροφορίες σχετικά με την καύση και την έκθεση: Διατηρήστε το μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης. Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα. Μακριά από άμεση έκθεση στο ηλιακό φως, φαγητά, ποτά και ζωοτροφές. Κατηγορία αποθήκευσης: 3-Εύφλεκτα υγρά Αποθηκεύστε το σε μέρος προσβάσιμο μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Εύρος θερμοκρασιών έκθεσης: ελάχιστη -20 C, μέγιστη. 40 C Συμβατά υλικά: Κυλινδρικά δοχεία με εσωτερική επικάλυψη πολυμερούς αιθυλενίου βυνιλικής αλκοόλης. Κυλινδρικά δοχεία με εσωτερική επικάλυψη πολυαμιδίου. (ΡΑ). Μαύρες πλάκες με εσωτερική επίστρωση. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μηχανικά μέτρα: Όριο έκθεσης: Υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης και χειρισμού, συμβουλευτείτε την ετικέτα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται τα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται παρακάτω. Συστατικό Αρ. CAS Όρια Βάση Deltamethrin Μη καθορισμένο IPCS 2-methylpropan AGW: 100 ppm, 310 mg/m³; Κατηγορία IPCS Έκδοση: 1/ Σελίδα 4 από 8

5 ol μέγιστης συγκέντρωσης: I(1); Ομάδα κινδύνου κύησης: C; (DFG 2004) 2-methylpropan-1- ol TLV: 50 ppm as TWA; (ACGIH 2005). IPCS Μέτρα προσωπικής υγιεινής: Μέτρα ατομικής προστασίας: Προστασία οφθαλμών: Προστασία δέρματος: Αναπνευστική προστασία: Προστασία χεριών: Κατά τη χρήση του προϊόντος μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Αφαιρέστε το ρυπασμένο ρουχισμό και πλύνετε τον διεξοδικά πριν την επόμενη χρήση του. Πλύνετε τα χέρια σας αμέσως μετά τη δουλειά, εάν χρειαστεί κάντε μπάνιο. Προστατευτικά γυαλιά που να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EN166 (Τομέας χρήσης 5 ή αντίστοιχος). Φορέστε τυπική ολόσωμη προστασία και στολή τύπου 6. Συνιστάται η χρήση δύο στρώσεων ενδυμάτων: εσωτερικά, μία στολή χημικής προστασίας και εξωτερικά, μια στολή πλήρους κάλυψης από ίνες βαμβακιού ή πολυεστέρα-βαμβακιού. Οι ολόσωμες, εξωτερικές στολές, θα πρέπει να πλένονται περιοδικά από επαγγελματίες. Σε περίπτωση σημαντικής ρύπανσης της προστατευτικής στολής, αφαιρέστε από τη στολή όσο περισσότερο υλικό μπορείτε και διαθέστε την προσεκτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αναπνευστήρας με φίλτρο για ατμούς και αέρια οργανικών ενώσεων (δείκτης προστασίας 10) σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EN140. Φίλτρο τύπου Α ή αντίστοιχο. Η αναπνευστική προστασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον έλεγχο της έκθεσης σε υπολείμματα του προϊόντος κατά τη διάρκεια εργασιών μικρής διάρκειας και εφόσον έχουν εφαρμοστεί όλες οι λογικά εφαρμόσιμες διαδικασίες για τη μείωση της έκθεσης από την πηγή, όπως ο περιορισμός της διαρροής ή / και ο εξαερισμός του χώρου. Θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης του αναπνευστικού εξοπλισμού, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Φορέστε πλαστικά γάντια νιτριλίου που να φέρουν σήμανση CE (ελάχιστο πάχος 0.40 mm). Πλύνετε τα γάντια όταν αυτά ρυπανθούν. Σε περίπτωση ρύπανσης του εσωτερικού των γαντιών ή αδυναμίας απορρύπανσης της εξωτερικής τους επιφάνειας, τα γάντια θα πρέπει να απορριφθούν. Πλύνετε τα χέρια σας προτού φάτε, πιείτε, καπνίσετε ή χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φυσική κατάσταση: Υγρό Χρώμα: Κίτρινο, διαφανές Οσμή: Οσμή αρωματικών ενώσεων Διαλυτότητα στο νερό: Αναμίξιμο Σημείο ανάφλεξης: 48 C Πυκνότητα: ca g/cm 3 στους 20 C Ιξώδες: 1.09 mm 2 /s στους 40 C Επιφανειακή τάση: 27.3 mn / m στους 40 C ph: σε αραίωμα 1% (23 C) 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Αντιδρασιμότητα: Δεν υπάρχουν επικίνδυνες αντιδράσεις υπό τις συνιστώμενες συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης. Σταθερότητα: Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες. Καταστάσεις προς αποφυγή: Ακραίες θερμοκρασίες και απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Έκδοση: 1/ Σελίδα 5 από 8

6 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οξεία τοξικότητα: Από κατάποση: Από δέρματος (απορρόφηση): Από εισπνοή: Τοπικές επιδράσεις: Ερεθιστικότητα στο δέρμα: Ερεθιστικότητα στα μάτια: Ευαισθητοποίηση: Περαιτέρω λεπτομέρειες: LD50 σε ποντίκια = 416 [mg/kg] LD50 σε ποντίκια > 2000 [mg/kg] LC50 σε ποντίκια = 2.69 [mg/l//4 ώρες] Μη ερεθιστικό (κουνέλια) Σοβαρός οφθαλμικός ερεθισμός (κουνέλια) Προκαλεί ευαισθητοποίηση (ινδικό χοιρίδιο) Δοκιμή με βάση το κριτήριο 406 του ΟΟΣΑ, τεστ Buehler. Μπορεί να εμφανιστούν ευαισθητοποιήσεις του δέρματος όπως κάψιμο ή κνησμός στο πρόσωπο ή τους βλεννογόνους, οι οποίες δεν προκαλούν τραύματα και είναι προσωρινές (έως 24 ώρες). 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οικοτοξικότητα: Ψάρια LC50 96 ωρών Ιριδίζουσα Πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) [mg/l] EC50 48 ωρών Daphnia Magna [mg/l] Άλγη: EC50 96 ωρών Άλγεις (Selenastrum capricornutum) 59.6 [mg/l] Βιοσυσσώρευση: Lepomis macrochirus (bluegill sunfish). Παράγοντας βιοσυγκέντρωσης (BCF): 1, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Υπόλειμμα: Υλικό συσκευασίας: Το προϊόν θα πρέπει να διατεθεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σε ισχύ και, σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητο, σε συνεννόηση με παραδείγματος χάρη- την αρμόδια αρχή κάποιας χωματερής ή ενός αποτεφρωτή. Ξεπλύνετε τα δοχεία τρεις φορές. Μην ξαναχρησιμοποιείτε άδεια δοχεία. Τα πλήρως άδεια δοχεία εντομοκτόνων θα πρέπει να επιστρέφονται δωρεάν σε κάποιο πρατήριο που να συνεργάζεται με το σύστημα συσκευασίας PAMIRA (packing material back agricultural). Τα μη άδεια δοχεία δεν μπορούν να διατεθούν καθώς αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά: UΝ Νο.: 1993 Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές: Χαρακτηρισμός προϊόντος: Εύφλεκτο υγρό, N.O.S. (deltamethrin, solvent naphta (petroleum) light aromatic solution) ADR Κλάση: 3 Κατηγ. Συσκευασίας: III HIΝ: 30 Θαλάσσιες μεταφορές: Έκδοση: 1/ Σελίδα 6 από 8

7 Χαρακτηρισμός προϊόντος: Εύφλεκτο υγρό, N.O.S. (deltamethrin, solvent naphta (petroleum) light aromatic solution) IMDG Κλάση: 3 Κατηγ. Συσκευασίας: ΙΙΙ Θαλάσσιος ρύπος: ΝΑΙ EmS: F-E, S-E Αεροπορικές μεταφορές: Χαρακτηρισμός προϊόντος: Εύφλεκτο υγρό, N.O.S. (deltamethrin, solvent naphta (petroleum) light aromatic solution) ICAO/IATA Κλάση: 3 Κατηγ. Συσκευασίας: III 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2) 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3 R10 Εύφλεκτο R23/25 Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. R38 Ερεθίζει το δέρμα. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. R46 Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες. R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3 H226 H301 H304 H315 H318 H331 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. Έκδοση: 1/ Σελίδα 7 από 8

8 H335 H336 H340 H350 H400 H410 H411 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Συνιστώμενες χρήσεις: Εντομοκτόνο Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 14408/ / ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ. Επιμέλεια: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, Χαλάνδρι, Τηλ Έκδοση: 1/ Σελίδα 8 από 8

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος PENDIGAN 33 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MAVRIK AQUAFLOW 24EW

MAVRIK AQUAFLOW 24EW MAVRIK AQUAFLOW 24EW 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MAVRIK AQUAFLOW 24EW Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ACTIVUS 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης: ACTIVUS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 AGIL 10 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος AGIL 10 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ASTERIA ULTRA 1.8 EC

ASTERIA ULTRA 1.8 EC ASTERIA ULTRA 1.8 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ASTERIA ULTRA 1.8 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 1/9 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) 05943388

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/4566 Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/4566 Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EC 25M G U-WW 1/9 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EC 25M G U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) 06184170

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ROCKET 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ROCKET 50 SC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) DOBLE 1.8 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Koινή ονομασία: Τύπος προϊόντος και χρήση: Εταιρεία: DOBLE 1.8 EC Abamectin Εντομοκτόνο/ Γαλακτωματοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 AQUAPY EW 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν AQUAPY EW Κωδικός προΐόντος (UVP) 06477402 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/4566 Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/4566 Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EW 15A G U-EU 1/8 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EW 15A G U-EU Κωδικός προϊόντος (UVP) 05759284

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

DUAL GOLD 96 EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 17.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.

DUAL GOLD 96 EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 17.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) BOMBEX Ω CS 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης: BOMBEX

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 SOLFAC AUTOMATIC SPRAY 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν SOLFAC AUTOMATIC SPRAY Κωδικός προΐόντος (UVP) 80187270

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 METEOR 36 SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος METEOR 36 SL Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

FUSILADE 12,5 EC. 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

FUSILADE 12,5 EC. 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12791B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ASCOT 2.5 WG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης: ASCOT

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 FICAM 80WP 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν FICAM 80WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05935598 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A1412A 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 453/2010 METEOR 36 SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας/ μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προμηθευτής δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13726E 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13726E 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα