<< Προμήθεια αθλητικού υλικού & εξοπλισμού και συντήρηση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αθλητικού Τμήματος, οικ. έτους >> Κ. Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "<< Προμήθεια αθλητικού υλικού & εξοπλισμού και συντήρηση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αθλητικού Τμήματος, οικ. έτους 2015. >> Κ. Μ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ << Προμήθεια αθλητικού υλικού & εξοπλισμού και συντήρηση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αθλητικού Τμήματος, οικ. έτους >> ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,50 με Φ.Π.Α. Κ. Μ. : 29/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΫΠ. : ,43 με Φ. Π. Α. / Κ.Α.: ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΫΠ. : ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΫΠ. : ΟΜΑΔΑ Δ ΠΡΟΫΠ. : ΟΜΑΔΑ Ε ΠΡΟΫΠ. : ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΠΡΟΫΠ. : 4.981,50 με Φ. Π. Α. / Κ.Α.: ,40 με Φ. Π. Α. / Κ.Α.: ,50 με Φ. Π. Α. / Κ.Α.: ,60 με Φ. Π. Α. / Κ.Α.: ,07 με Φ. Π. Α. / Κ.Α.: ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια αθλητικού υλικού & εξοπλισμού και συντήρηση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αθλητικού Τμήματος, οικ.έτους έτος Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Το Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α/ ): «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. Tο Ν (ΦΕΚ204 Α/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. Το Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α / «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Το Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/ «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37. Σελ.2 από 27

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια αθλητικού υλικού & εξοπλισμού και συντήρηση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αθλητικού Τμήματος, οικ. έτους Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και η συντήρηση αυτών, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : ΟΜΑΔΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 1 Εμπόδια πλαστικά από pvc ύψους 15εκ. Τεμάχιο Εμπόδια πλαστικά από pvc ύψους 23εκ. Τεμάχιο Εμπόδια πλαστικά από pvc ύψους 30εκ. Τεμάχιο Ελαστικό σχοινί μίγμα από 100% καουτσούκ εσωτερικά, σε συνδυασμό με ίνες από πολυεστέρα εξωτερικά και διατομή 6mm. Μπαλάκια τένις ( mid - ball ) για νεαρούς αθλητές και αρχάριους, δίχρωμα ( κίτρινο - πράσινο ), εγκεκριμένα από την I.T.F., σε συσκευασία κονσέρβας που περιέχει 3 μπαλάκια. Μέτρο. 200 Συσκευασία Μπαλάκια τένις για όλες τις επιφάνειες των γηπέδων, εγκεκριμένα από την I.T.F., σε συσκευασία κονσέρβας που περιέχει 3 μπαλάκια. Συσκευασία Μπάλα ποδοσφαίρου προπόνησης σχολικών αγώνων, υλικό εξωτερικά από PU και εσωτερικά 4 φέτες polyester A ποιότητας, χρήση σε φυσικό & συνθετικό τάπητα, μέγεθος Νο 4. Μπάλα ποδοσφαίρου προπόνησης σχολικών αγώνων, υλικό εξωτερικά από PU και εσωτερικά 4 φέτες polyester A ποιότητας, χρήση σε φυσικό & συνθετικό τάπητα, μέγεθος Νο 5. Τεμάχιο. 150 Τεμάχιο Φανελάκι διαχωριστικό προπόνησης, διάτρητο, σε χρώμα ροζ, μέγεθος medium, polyester 100%. Τεμάχιο Σκάλα κλιμάκωσης 4 μέτρων με 10 σκαλοπάτια αυξομειούμενου μήκους και κλιπ ένωσης πολλών σκαλών μαζί. Κώνοι οριοθέτησης 20 Χ 5cm. Από μαλακό ανθεκτικό pvc. Ιατρική μπάλα 3kg, αντιολισθητική και αδιάβροχη. Τεμάχιο. 4 Τεμάχιο. 4 Τεμάχιο. 6 Σελ.3 από 27

4 13 14 Σάκος μεταφοράς μπαλών από διάτρητο ανθεκτικό ύφασμα και ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Λάστιχο αεροβικής από ανθεκτικό βινύλιο μέτριας σκληρότητας. Τεμάχιο. 50 Μέτρο Στρώματα αεροβικής κόκκινο - μλέ από pvc με γέμιση πολυαιθυλένιο και διαστάσεις 180cmX60cmX2,54cm. Τεμάχιο Φουσκωτός δίσκος ισορροπίας από καουτσούκ και βαλβίδα αέρα για ρύθμιση της σκληρότητας. Ιμάντες προπόνησης με λαβές (τύπου trx). Μπάλα μπάσκετ ελαστική προπόνησης, 8 φέτες, Νο 5. Μπάλα μπάσκετ ελαστική προπόνησης, 8 φέτες, Νο 7. Τεμάχιο. 8 Τεμάχιο. 2 Τεμάχιο. 150 Τεμάχιο Δίχτυ μπάσκετ πάχους 6,0mm. Τεμάχιο Μπάλα βόλεϊ από συνθετικό δέρμα pvc, 18 φετών, ραφτή, soft touch, μέγεθος Νο 5. Τεμάχιο Αφρώδης σωλήνας πισίνας με μήκος 1,60m και διάμετρος 7cm. Τεμάχιο Δαχτυλίδια ασκήσεων και παιχνιδιού με διάμετρο 14cm σε συσκευασία που περιέχει 4 τεμάχια. Συσκευασία Στεφάνια ρυθμικής 70cm. Τεμάχιο Σχοινάκια σε διαστάσεις 10mm.x3m. Τεμάχιο Στρώματα ενόργανης 200Χ100Χ4cm. Τεμάχιο Μπάλα χάντμπολ (supersoft) με βαλβίδα και διάμετρο 12cm - 13cm. Τεμάχιο. 20 Σελ.4 από 27

5 ΟΜΑΔΑ Β : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ. α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 28 Μπουτόν κονσόλας διαδρόμων τρεξίματος για την διαχείριση δεδομένων (ταχύτητας, κλήσης, προγραμμάτων, κ.λ.π.). Τεμάχιο Μπουτόν κονσόλας στατικών ποδηλάτων για την διαχείριση δεδομένων (ταχύτητας, κλήσης, προγραμμάτων, κ.λ.π.). Τεμάχιο Τάπητας κύλισης διαδρόμου τρεξίματος. Τεμάχιο Ιμάντας κίνησης διαδρόμου τρεξίματος. Τεμάχιο Συρματόσχοινα μηχανήματος μυϊκής ενδυνάμωσης. Τεμάχιο Μοτέρ κίνησης διαδρόμου. Τεμάχιο Ηλεκτρονική πλακέτα διαδρόμου τρεξίματος. Ηλεκτρονική πλακέτα στατικού ποδηλάτου. Τεμάχιο. 1 Τεμάχιο Ηλεκτρονική πλακέτα ελλειπτικού. Τεμάχιο Μπουτόν κονσόλας ελλειπτικών μηχανημάτων. Τεμάχιο Ταπετσαρία μηχανήματος μυϊκής ενδυνάμωσης. Επίσκεψη τεχνικού για εξακρίβωση μικροπροβλημάτων στα όργανα γυμναστηρίου και επισκευή αυτών, με περιορισμένη παραμονή στον χώρο. Τεμάχιο. 1 Υπηρεσία Εργασία τεχνικού για αποκατάσταση προβλημάτων σε διάφορα όργανα γυμναστηρίου με μεγάλη παραμονή στον χώρο. Υπηρεσία. 1 Σελ.5 από 27

6 ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 41 Ταμπλό για μπασκέτες σιδερένιο (σκελετός). Τεμάχιο Ταμπλό για μπασκέτες πλεξιγκλάς. Τεμάχιο Στεφάνι σιδερένιο απλό για μπασκέτες. Τεμάχιο Στεφάνι σπαστό για μπασκέτες. Τεμάχιο Δίχτυ για στεφάνι. Τεμάχιο Φιλέ βόλεϊ 3,5 mm. Τεμάχιο Φιλέ τένις 3,5 mm. Τεμάχιο Εστίες ποδοσφαίρου μεταλλικές 3Χ2 Φ60. Τεμάχιο Εστίες ποδοσφαίρου μεταλλικές 5Χ2 Φ76 με ρόδες. Τεμάχιο Προστατευτικό Διαχωριστικό δίχτυ 3,5mm. Τετραγωνικό μέτρο Σημαιάκια για κόρνερ με σπαστό στύλο σε συσκευασία των τεσσάρων (4) τεμαχίων. Προστατευτικό στρώμα μπασκέτας σχολικού τύπου, επένδυση από συνθετική δερματίνη Α ποιότητας με αυτόδετο ιμάντα Velcro. Γέμισμα από ανθεκτικό αφρολέξ υψηλής πυκνότητας. Προστατευτικό στρώμα μπασκέτας ολυμπιακού τύπου, επένδυση από συνθετική δερματίνη Α ποιότητας με αυτόδετο ιμάντα Velcro. Γέμισμα από ανθεκτικό αφρολέξ υψηλής πυκνότητας. Συσκευασία. 4 Τεμάχιο. 12 Τεμάχιο Αντιανεμικό δίχτυ 85% με ιμάντα ραμμένο περιμετρικά, με τρούκς και προστασία UV. Τετραγωνικό μέτρο. 100 Σελ.6 από 27

7 ΟΜΑΔΑ Δ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ. α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 55 Πλαστικό κάθισμα σταδίου με πλάτη, από παρθένο polypropylene copolymer, εργονομικό, με ανατομικό σχεδιασμό, ανθεκτικό, αντιστατικό, βραδύκαυστο, UV προστασία, χρώματος επιλογή μας. Τεμάχιο Πλαστικό κάθισμα σταδίου χωρίς πλάτη, από παρθένο polypropylene copolymer, εργονομικό, με ανατομικό σχεδιασμό, ανθεκτικό, αντιστατικό, βραδύκαυστο, UV προστασία, χρώματος επιλογή μας. Τεμάχιο. 100 ΟΜΑΔΑ Ε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ. α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Leg press με οβάλ κοιλοδοκό, βάρος στήλης 132kg, πλαϊνή στήλη, εύκολη αλλαγή κιλών, κέλυφος στο πίσω τμήμα πλάτης, σταθερό πάτημα με μεταφερόμενο κάθισμα χρήστης και πιστοποιήσεις CE & ISO. Smith με αντίβαρο για απόσβεση βάρους μπάρας, ολυμπιακού τύπου μπάρα, έξι (6) μανίκια Φ50 αποθήκευσης δίσκων και πιστοποιήσεις CE & ISO. Τεμάχιο. 1 Τεμάχιο Κρίκοι ενόργανης από ειδικό σκληρό πλαστικό, με ρυθμιζόμενο ιμάντα και απόλυτης αντοχής, μήκους τριών (3 ) μέτρων. Ζεύγος. 1 Σελ.7 από 27

8 ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ. α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 60 Μπλουζάκια παιδικά σε διάφορα μεγέθη με στρογγυλή λαιμόκοψη από βαμβάκι σεμί πενιέ και λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης, χρώματος πορτοκαλί, με τύπωμα ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ μπροστά σε χρώμα άσπρο. Τεμάχιο Μπλουζάκια παιδικά σε διάφορα μεγέθη με στρογγυλή λαιμόκοψη από βαμβάκι σεμί πενιέ και λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης, χρώματος λάϊμ, με τύπωμα ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΑΙΔΙ & ΘΑΛΑΣΣΑ μπροστά σε χρώμα άσπρο. Μπλουζάκια πόλο σε διάφορα μεγέθη ενηλίκων για άνδρες από βαμβάκι πενιέ, λαιμόκοψη με φάσα, λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης και ενισχυμένη πατιλέτα με κουμπιά, χρώματος λαχανί και τύπωμα με το λογότυπο του Δήμου Ιλίου. Μπλουζάκια πόλο σε διάφορα μεγέθη ενηλίκων για γυναίκες από βαμβάκι πενιέ, λαιμόκοψη με φάσα, λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης και ενισχυμένη πατιλέτα με κουμπιά, χρώματος λαχανί και τύπωμα με το λογότυπο του Δήμου Ιλίου. Τεμάχιο. 250 Τεμάχιο. 15 Τεμάχιο. 20 Σελ.8 από 27

9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 O «Εμπόδια πλαστικά από pvc ύψους 15εκ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 5,00 Euro Πέντε Euro ΑΡΘΡΟ 2 O «Εμπόδια πλαστικά από pvc ύψους 23εκ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 6,00 Euro Έξι Euro ΑΡΘΡΟ 3 O «Εμπόδια πλαστικά από pvc ύψους 30εκ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 7,00 Euro Εφτά Euro ΑΡΘΡΟ 4 O «Ελαστικό σχοινί μίγμα από 100% καουτσούκ εσωτερικά, σε συνδυασμό με ίνες από πολυεστέρα εξωτερικά και διατομή 6mm.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε μέτρα Τιμή ενός μέτρου 1,10 Euro Ένα Euro και δέκα λεπτά ΑΡΘΡΟ 5 O «Μπαλάκια τένις ( mid - ball ) για νεαρούς αθλητές και αρχάριους, δίχρωμα» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε συσκευασία τριών τεμαχίων Τιμή μιας συσκευασίας 8,80 Euro Οχτώ Euro και ογδόντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 6 O «Μπαλάκια τένις για όλες τις επιφάνειες των γηπέδων» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε συσκευασία τριών τεμαχίων Τιμή μιας συσκευασίας 5,80 Euro Πέντε Euro και ογδόντα λεπτά Σελ.9 από 27

10 ΑΡΘΡΟ 7 O «Μπάλα ποδοσφαίρου προπόνησης σχολικών αγώνων, υλικό εξωτερικά από PU και εσωτερικά 4 φέτες polyester A ποιότητας, χρήση σε φυσικό & συνθετικό τάπητα, μέγεθος Νο 4» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 9,00 Euro Εννέα ευρώ ΑΡΘΡΟ 8 O «Μπάλα ποδοσφαίρου προπόνησης σχολικών αγώνων, υλικό εξωτερικά από PU και εσωτερικά 4 φέτες polyester A ποιότητας, χρήση σε φυσικό & συνθετικό τάπητα, μέγεθος Νο 5» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 12,00 Euro Δώδεκα ευρώ ΑΡΘΡΟ 9 O «Φανελάκι διαχωριστικό προπόνησης, διάτρητο, σε χρώμα ροζ, μέγεθος medium, polyester 100%.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 2,40 Euro Δύο ευρώ και σαράντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 10 O «Σκάλα κλιμάκωσης 4 μέτρων με 10 σκαλοπάτια αυξομειούμενου μήκους και κλιπ ένωσης πολλών σκαλών μαζί.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 19,00Euro Δεκαεννέα ευρώ ΑΡΘΡΟ 11 O «Κώνοι οριοθέτησης 20 Χ 5cm. Από μαλακό ανθεκτικό pvc.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 26,00 Euro Είκοσι έξι Euro ΑΡΘΡΟ 12 O «Ιατρική μπάλα 3kg, αντιολισθητική και αδιάβροχη.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 25,00 Euro Είκοσι πέντε Euro ΑΡΘΡΟ 13 O «Σάκος μεταφοράς μπαλών από διάτρητο ανθεκτικό ύφασμα και ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 11,00 Euro Έντεκα Euro Σελ.10 από 27

11 ΑΡΘΡΟ 14 O «Λάστιχο αεροβικής από ανθεκτικό βινύλιο μέτριας σκληρότητας.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε μέτρα Τιμή ενός μέτρου 2,00 Euro Δύο ευρώ ΑΡΘΡΟ 15 O «Στρώματα αεροβικής κόκκινο - μλέ από pvc με γέμιση πολυαιθυλένιο και διαστάσεις 180cmX60cmX2,54cm.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 8,50 Euro Οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 16 O «Φουσκωτός δίσκος ισορροπίας από καουτσούκ και βαλβίδα αέρα για ρύθμιση της σκληρότητας» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 40,00 Euro Σαράντα Ευρώ ΑΡΘΡΟ 17 O «Ιμάντες προπόνησης» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 145,00 Euro Εκατόν σαράντα πέντε Ευρώ ΑΡΘΡΟ 18 O «Μπάλα μπάσκετ Νο 5» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 6,50 Euro Έξι Euro και πενήντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 19 O «Μπάλα μπάσκετ Νο 7» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 6,50 Euro Έξι Euro και πενήντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 20 O «Δίχτυ μπάσκετ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 7,00 Euro Επτά Euro Σελ.11 από 27

12 ΑΡΘΡΟ 21 O «Μπάλα βόλεϊ μέγεθος Νο 5» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 14,00 Euro Δεκατέσσερα Euro ΑΡΘΡΟ 22 O «Αφρώδης σωλήνας πισίνας με μήκος 1,60m και διάμετρος 7cm» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 80,00 Euro Ογδόντα Euro ΑΡΘΡΟ 23 O «Δαχτυλίδια ασκήσεων και παιχνιδιού με διάμετρο 14cm» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε συσκευασία τεσσάρων τεμαχίων Τιμή μίας συσκευασίας 4,50 Euro Τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 24 O «Στεφάνια ρυθμικής» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 5,00 Euro Πέντε Ευρώ ΑΡΘΡΟ 25 O «Σχοινάκια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 9,00 Euro Εννέα ευρώ ΑΡΘΡΟ 26 O «Στρώματα ενόργανης 200Χ100Χ4cm» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 140,00 Euro Εκατόν σαράντα ευρώ ΑΡΘΡΟ 27 O «Μπάλα χάντμπολ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 10,00 Euro Δέκα Ευρώ Σελ.12 από 27

13 ΑΡΘΡΟ 28 O «Μπουτόν κονσόλας διαδρόμων τρεξίματος για την διαχείριση δεδομένων» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 125,00 Euro Εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ ΑΡΘΡΟ 29 O «Μπουτόν κονσόλας στατικών ποδηλάτων για την διαχείριση δεδομένων» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 185,00 Euro Εκατόν ογδόντα πέντε Ευρώ ΑΡΘΡΟ 30 O «Τάπητας κύλισης διαδρόμου τρεξίματος» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 325,00 Euro Τριακόσια είκοσι πέντε Ευρώ ΑΡΘΡΟ 31 O «Ιμάντας κίνησης διαδρόμου τρεξίματος» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 135,00 Euro Εκατόν τριάντα πέντε Ευρώ ΑΡΘΡΟ 32 O «Συρματόσχοινα μηχανήματος μυϊκής ενδυνάμωσης» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 70,00 Euro Εβδομήντα Ευρώ ΑΡΘΡΟ 33 O «Μοτέρ κίνησης διαδρόμου» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 840,00 Euro Οχτακόσια σαράντα Ευρώ ΑΡΘΡΟ 34 O «Ηλεκτρονική πλακέτα διαδρόμου τρεξίματος» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 690,00 Euro Εξήντα ενήντα Ευρώ Σελ.13 από 27

14 ΑΡΘΡΟ 35 O «Ηλεκτρονική πλακέτα στατικού ποδηλάτου» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 490,00 Euro Τετρακόσια ενενήντα Ευρώ ΑΡΘΡΟ 36 O «Ηλεκτρονική πλακέτα ελλειπτικού» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 540,00 Euro Πεντακόσια σαράντα Ευρώ ΑΡΘΡΟ 37 O «Μπουτόν κονσόλας ελλειπτικών μηχανημάτων» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 180,00 Euro Εκατόν ογδόντα Ευρώ ΑΡΘΡΟ 38 O «Ταπετσαρία μηχανήματος μυϊκής ενδυνάμωσης» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 180,00 Euro Εκατόν ογδόντα Ευρώ ΑΡΘΡΟ 39 O «Επίσκεψη τεχνικού για εξακρίβωση μικροπροβλημάτων στα όργανα γυμναστηρίου και επισκευή αυτών, με περιορισμένη παραμονή στον χώρο» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, σε υπηρεσία Τιμή υπηρεσίας 105,00 Euro Εκατόν πέντε Ευρώ ΑΡΘΡΟ 40 O «Εργασία τεχνικού για αποκατάσταση προβλημάτων σε διάφορα όργανα γυμναστηρίου με μεγάλη παραμονή στον χώρο» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, σε υπηρεσία Τιμή υπηρεσίας 185,00 Euro Εκατόν ογδόντα πέντε Ευρώ ΑΡΘΡΟ 41 O «Ταμπλό για μπασκέτες σιδερένιο (σκελετός)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 340,00 Euro Τριακόσια σαράντα Euro Σελ.14 από 27

15 ΑΡΘΡΟ 42 O «Ταμπλό για μπασκέτες πλεξιγκλάς», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 285,00 Euro Διακόσια ογδόντα Πέντε Euro ΑΡΘΡΟ 43 O «Στεφάνι σιδερένιο απλό για μπασκέτες», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 45,00 Euro Σαράντα πέντε Euro ΑΡΘΡΟ 44 O «Στεφάνι σπαστό για μπασκέτες», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 190,00 Euro Εκατόν ενενήντα Euro ΑΡΘΡΟ 45 O «Δίχτυ για στεφάνι», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 3,00 Euro Τρία Euro ΑΡΘΡΟ 46 O «Φιλέ βόλεϊ 3,5 mm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 30,00 Euro Τριάντα Euro ΑΡΘΡΟ 47 O «Φιλέ τένις 3,5 mm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 45,00 Euro Σαράντα πέντε Euro ΑΡΘΡΟ 48 O «Εστίες ποδοσφαίρου μεταλλικές 3Χ2 Φ60», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 145,00 Euro Εκατόν σαράντα πέντε Euro Σελ.15 από 27

16 ΑΡΘΡΟ 49 O «Εστίες ποδοσφαίρου μεταλλικές 5Χ2 Φ76 με ρόδες», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 425,00 Euro Τετρακόσια είκοσι πέντε Euro ΑΡΘΡΟ 50 O «Προστατευτικό Διαχωριστικό δίχτυ 3,5mm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου 2,30 Euro Δύο Euro και τριάντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 51 O «Σημαιάκια για κόρνερ με σπαστό στύλο», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε συσκευασία των τεσσάρων τεμαχίων Τιμή μίας συσκευασίας 47,50 Euro Σαράντα εφτά Euro και πενήντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 52 O «Προστατευτικό στρώμα μπασκέτας σχολικού τύπου, επένδυση από συνθετική δερματίνη Α ποιότητας με αυτόδετο ιμάντα Velcro. Γέμισμα από ανθεκτικό αφρολέξ υψηλής πυκνότητας», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 115,00 Euro Εκατόν δέκα πέντε Euro ΑΡΘΡΟ 53 O «Προστατευτικό στρώμα μπασκέτας ολυμπιακού τύπου, επένδυση από συνθετική δερματίνη Α ποιότητας με αυτόδετο ιμάντα Velcro. Γέμισμα από ανθεκτικό αφρολέξ υψηλής πυκνότητας», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 135,00 Euro Εκατόν τριάντα πέντε Euro ΑΡΘΡΟ 54 O «Αντιανεμικό δίχτυ 85% με ιμάντα ραμμένο περιμετρικά, με τρούκς και προστασία UV», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τετραγωνικά μέτρα Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου 6,00 Euro Έξι Euro Σελ.16 από 27

17 ΑΡΘΡΟ 55 O «Πλαστικό κάθισμα σταδίου με πλάτη, από παρθένο polypropylene copolymer, εργονομικό, με ανατομικό σχεδιασμό, ανθεκτικό, αντιστατικό, βραδύκαυστο, UV προστασία, χρώματος επιλογή μας», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 13,00 Euro Δεκατρία Euro ΑΡΘΡΟ 56 O «Πλαστικό κάθισμα σταδίου χωρίς πλάτη, από παρθένο polypropylene copolymer, εργονομικό, με ανατομικό σχεδιασμό, ανθεκτικό, αντιστατικό, βραδύκαυστο, UV προστασία, χρώματος επιλογή μας.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 10,50 Euro Δέκα Euro και πενήντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 57 O «Leg press με οβάλ κοιλοδοκό, βάρος στήλης 132kg, πλαϊνή στήλη, εύκολη αλλαγή κιλών, κέλυφος στο πίσω τμήμα πλάτης, σταθερό πάτημα με μεταφερόμενο κάθισμα χρήστης και πιστοποιήσεις CE & ISO», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 1.980,00 Euro Χίλια εννιακόσια ογδόντα Euro ΑΡΘΡΟ 58 O «Smith με αντίβαρο για απόσβεση βάρους μπάρας, ολυμπιακού τύπου μπάρα, έξι (6) μανίκια Φ50 αποθήκευσης δίσκων και πιστοποιήσεις CE & ISO», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 1.790,00 Euro Χίλια εφτακόσια ενενήντα Euro ΑΡΘΡΟ 59 O «Κρίκοι ενόργανης από ειδικό σκληρό πλαστικό, με ρυθμιζόμενο ιμάντα και απόλυτης αντοχής, μήκους τριών (3 ) μέτρων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε ζεύγη Τιμή ενός ζεύγους 50,00 Euro Πενήντα Euro ΑΡΘΡΟ 60 O «Μπλουζάκια παιδικά σε διάφορα μεγέθη με στρογγυλή λαιμόκοψη από βαμβάκι σεμί πενιέ και λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης, χρώματος πορτοκαλί, με τύπωμα ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ μπροστά σε χρώμα άσπρο» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 2,90 Euro Δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά Σελ.17 από 27

18 ΑΡΘΡΟ 61 O «Μπλουζάκια παιδικά σε διάφορα μεγέθη με στρογγυλή λαιμόκοψη από βαμβάκι σεμί πενιέ και λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης, χρώματος λάϊμ, με τύπωμα ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΑΙΔΙ & ΘΑΛΑΣΣΑ μπροστά σε χρώμα άσπρο» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως Τιμή ενός τεμαχίου 2,90 Euro Δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 62 O «Μπλουζάκια πόλο σε διάφορα μεγέθη ενηλίκων για άνδρες από βαμβάκι πενιέ, λαιμόκοψη με φάσα, λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης και ενισχυμένη πατιλέτα με κουμπιά, χρώματος λαχανί και τύπωμα με το λογότυπο του Δήμου Ιλίου» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 6,50 Euro Έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 63 O «Μπλουζάκια πόλο σε διάφορα μεγέθη ενηλίκων για γυναίκες από βαμβάκι πενιέ, λαιμόκοψη με φάσα, λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης και ενισχυμένη πατιλέτα με κουμπιά, χρώματος λαχανί και τύπωμα με το λογότυπο του Δήμου Ιλίου» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου 6,50 Euro Έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά Σελ.18 από 27

19 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας ( ) Συνολική Τιμή ( ) ΟΜΑΔΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Εμπόδια πλαστικά από pvc ύψους 15εκ. Εμπόδια πλαστικά από pvc ύψους 23εκ. Εμπόδια πλαστικά από pvc ύψους 30εκ. Ελαστικό σχοινί μίγμα από 100% καουτσούκ εσωτερικά, σε συνδυασμό με ίνες από πολυεστέρα εξωτερικά και διατομή 6mm Τεμάχιο. 10 5,00 50, Τεμάχιο. 10 6,00 60, Τεμάχιο. 10 7,00 70, Μέτρο ,10 220,00 5 Μπαλάκια τένις ( mid - ball ) για νεαρούς αθλητές και αρχάριους, δίχρωμα ( κίτρινο - πράσινο ), εγκεκριμένα από την I.T.F., σε συσκευασία κονσέρβας που περιέχει 3 μπαλάκια Συσκευασία ,80 880,00 6 Μπαλάκια τένις για όλες τις επιφάνειες των γηπέδων, εγκεκριμένα από την I.T.F., σε συσκευασία κονσέρβας που περιέχει 3 μπαλάκια Συσκευασία ,80 580,00 7 Μπάλα ποδοσφαίρου προπόνησης σχολικών αγώνων, υλικό εξωτερικά από PU και εσωτερικά 4 φέτες polyester A ποιότητας, χρήση σε φυσικό & συνθετικό τάπητα, μέγεθος Νο Τεμάχιο , , Μπάλα ποδοσφαίρου προπόνησης σχολικών αγώνων, υλικό εξωτερικά από PU και εσωτερικά 4 φέτες polyester A ποιότητας, χρήση σε φυσικό & συνθετικό τάπητα, μέγεθος Νο 5. Φανελάκι διαχωριστικό προπόνησης, διάτρητο, σε χρώμα ροζ, μέγεθος medium, polyester 100% Τεμάχιο , , Τεμάχιο. 60 2,40 144,00 10 Σκάλα κλιμάκωσης 4 μέτρων με 10 σκαλοπάτια αυξομειούμενου μήκους και κλιπ ένωσης πολλών σκαλών μαζί Τεμάχιο. 4 19,00 76,00 Σελ.19 από 27

20 11 12 Κώνοι οριοθέτησης 20 Χ 5cm. Από μαλακό ανθεκτικό pvc. Ιατρική μπάλα 3kg, αντιολισθητική και αδιάβροχη Τεμάχιο. 4 26,00 104, Τεμάχιο. 6 25,00 150,00 13 Σάκος μεταφοράς μπαλών από διάτρητο ανθεκτικό ύφασμα και ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου Τεμάχιο ,00 550, Λάστιχο αεροβικής από ανθεκτικό βινύλιο μέτριας σκληρότητας. Στρώματα αεροβικής κόκκινο - μλέ από pvc με γέμιση πολυαιθυλένιο και διαστάσεις 180cmX60cmX2,54cm. Φουσκωτός δίσκος ισορροπίας από καουτσούκ και βαλβίδα αέρα για ρύθμιση της σκληρότητας Μέτρο. 60 2,00 120, Τεμάχιο. 20 8,50 170, Τεμάχιο. 8 40,00 320,00 17 Ιμάντες προπόνησης με λαβές (τύπου trx) Τεμάχιο ,00 290,00 18 Μπάλα μπάσκετ ελαστική προπόνησης, 8 φέτες, Νο Τεμάχιο ,50 975,00 19 Μπάλα μπάσκετ ελαστική προπόνησης, 8 φέτες, Νο Τεμάχιο. 50 6,50 325,00 20 Δίχτυ μπάσκετ πάχους 6,0mm Τεμάχιο. 20 7,00 140,00 21 Μπάλα βόλεϊ από συνθετικό δέρμα pvc, 18 φετών, ραφτή, soft touch, μέγεθος Νο Τεμάχιο , , Αφρώδης σωλήνας πισίνας με μήκος 1,60m και διάμετρος 7cm. Δαχτυλίδια ασκήσεων και παιχνιδιού με διάμετρο 14cm σε συσκευασία που περιέχει 4 τεμάχια Τεμάχιο. 20 4,00 80, Συσκευασία. 6 4,50 27,00 24 Στεφάνια ρυθμικής 70cm Τεμάχιο. 40 5,00 200,00 25 Σχοινάκια σε διαστάσεις 10mm.x3m Τεμάχιο. 20 3,00 60, Στρώματα ενόργανης 200Χ100Χ4cm. Μπάλα χάντμπολ (supersoft) με βαλβίδα και διάμετρο 12cm - 13cm Τεμάχιο ,00 700, Τεμάχιο ,00 200,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 23% 2.723,43 Γενικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α ,43 Σελ.20 από 27

21 ΟΜΑΔΑ Β : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ. 28 Μπουτόν κονσόλας διαδρόμων τρεξίματος για την διαχείριση δεδομένων (ταχύτητας, κλήσης, προγραμμάτων, κ.λ.π.) Τεμάχιο ,00 125, Μπουτόν κονσόλας στατικών ποδηλάτων για την διαχείριση δεδομένων (ταχύτητας, κλήσης, προγραμμάτων, κ.λ.π.). Τάπητας κύλισης διαδρόμου τρεξίματος Τεμάχιο ,00 185, Τεμάχιο ,00 325,00 31 Ιμάντας κίνησης διαδρόμου τρεξίματος Τεμάχιο ,00 135,00 32 Συρματόσχοινα μηχανήματος μυϊκής ενδυνάμωσης Τεμάχιο. 1 70,00 70,00 33 Μοτέρ κίνησης διαδρόμου Τεμάχιο ,00 840,00 34 Ηλεκτρονική πλακέτα διαδρόμου τρεξίματος Τεμάχιο ,00 690,00 35 Ηλεκτρονική πλακέτα στατικού ποδηλάτου Τεμάχιο ,00 490,00 36 Ηλεκτρονική πλακέτα ελλειπτικού Τεμάχιο ,00 540,00 37 Μπουτόν κονσόλας ελλειπτικών μηχανημάτων Τεμάχιο ,00 180,00 38 Ταπετσαρία μηχανήματος μυϊκής ενδυνάμωσης Τεμάχιο ,00 180,00 39 Επίσκεψη τεχνικού για εξακρίβωση μικροπροβλημάτων στα όργανα γυμναστηρίου και επισκευή αυτών, με περιορισμένη παραμονή στον χώρο ,00 105,00 40 Εργασία τεχνικού για αποκατάσταση προβλημάτων σε διάφορα όργανα γυμναστηρίου με μεγάλη παραμονή στον χώρο ,00 185,00 Σύνολο 4.050,00 Φ.Π.Α. 23% 931,50 Γενικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β 4.981,50 Σελ.21 από 27

22 ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταμπλό για μπασκέτες σιδερένιο (σκελετός). Ταμπλό για μπασκέτες πλεξιγκλάς. Στεφάνι σιδερένιο απλό για μπασκέτες. Στεφάνι σπαστό για μπασκέτες Τεμάχιο ,00 680, Τεμάχιο , , Τεμάχιο. 4 45,00 180, Τεμάχιο ,00 760,00 45 Δίχτυ για στεφάνι Τεμάχιο. 40 3,00 120,00 46 Φιλέ βόλεϊ 3,5 mm Τεμάχιο. 6 30,00 180,00 47 Φιλέ τένις 3,5 mm Τεμάχιο. 2 45,00 90, Εστίες ποδοσφαίρου μεταλλικές 3Χ2 Φ60. Εστίες ποδοσφαίρου μεταλλικές 5Χ2 Φ76 με ρόδες Τεμάχιο ,00 580, Τεμάχιο ,00 850,00 50 Προστατευτικό Διαχωριστικό δίχτυ 3,5mm Τετραγωνικό μέτρο ,30 690,00 51 Σημαιάκια για κόρνερ με σπαστό στύλο σε συσκευασία των τεσσάρων (4) τεμαχίων Συσκευασία. 4 47,50 190,00 52 Προστατευτικό στρώμα μπασκέτας σχολικού τύπου, επένδυση από συνθετική δερματίνη Α ποιότητας με αυτόδετο ιμάντα Velcro. Γέμισμα από ανθεκτικό αφρολέξ υψηλής πυκνότητας Τεμάχιο , ,00 53 Προστατευτικό στρώμα μπασκέτας ολυμπιακού τύπου, επένδυση από συνθετική δερματίνη Α ποιότητας με αυτόδετο ιμάντα Velcro. Γέμισμα από ανθεκτικό αφρολέξ υψηλής πυκνότητας Τεμάχιο ,00 540,00 54 Αντιανεμικό δίχτυ 85% με ιμάντα ραμμένο περιμετρικά, με τρούκς και προστασία UV Τετραγωνικό μέτρο ,00 600,00 Σύνολο 7.980,00 Φ.Π.Α. 23% 1.835,40 Γενικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Γ 9.815,40 Σελ.22 από 27

23 ΟΜΑΔΑ Δ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ. 55 Πλαστικό κάθισμα σταδίου με πλάτη, από παρθένο polypropylene copolymer, εργονομικό, με ανατομικό σχεδιασμό, ανθεκτικό, αντιστατικό, βραδύκαυστο, UV προστασία, χρώματος επιλογή μας Τεμάχιο , ,00 56 Πλαστικό κάθισμα σταδίου χωρίς πλάτη, από παρθένο polypropylene copolymer, εργονομικό, με ανατομικό σχεδιασμό, ανθεκτικό, αντιστατικό, βραδύκαυστο, UV προστασία, χρώματος επιλογή μας Τεμάχιο , ,00 Σύνολο 3.650,00 Φ.Π.Α. 23% 839,50 Γενικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Δ 4.489,50 ΟΜΑΔΑ Ε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Leg press με οβάλ κοιλοδοκό, βάρος στήλης 132kg, πλαϊνή στήλη, εύκολη αλλαγή κιλών, κέλυφος στο πίσω τμήμα πλάτης, σταθερό πάτημα με μεταφερόμενο κάθισμα χρήστης και πιστοποιήσεις CE & ISO. Smith με αντίβαρο για απόσβεση βάρους μπάρας, ολυμπιακού τύπου μπάρα, έξι (6) μανίκια Φ50 αποθήκευσης δίσκων και πιστοποιήσεις CE & ISO. Κρίκοι ενόργανης από ειδικό σκληρό πλαστικό, με ρυθμιζόμενο ιμάντα και απόλυτης αντοχής, μήκους τριών (3 ) μέτρων Τεμάχιο , , Τεμάχιο , , Ζεύγος. 1 50,00 50,00 Σύνολο 3.820,00 Φ.Π.Α. 23% 878,60 Γενικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Ε 4.698,60 ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ. 60 Μπλουζάκια παιδικά σε διάφορα μεγέθη με στρογγυλή λαιμόκοψη από βαμβάκι σεμί πενιέ και λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης, χρώματος πορτοκαλί, με τύπωμα ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ μπροστά σε χρώμα άσπρο Τεμάχιο , ,00 Σελ.23 από 27

24 61 Μπλουζάκια παιδικά σε διάφορα μεγέθη με στρογγυλή λαιμόκοψη από βαμβάκι σεμί πενιέ και λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης, χρώματος λάϊμ, με τύπωμα ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΑΙΔΙ & ΘΑΛΑΣΣΑ μπροστά σε χρώμα άσπρο Τεμάχιο ,90 725,00 62 Μπλουζάκια πόλο σε διάφορα μεγέθη ενηλίκων για άνδρες από βαμβάκι πενιέ, λαιμόκοψη με φάσα, λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης και ενισχυμένη πατιλέτα με κουμπιά, χρώματος λαχανί και τύπωμα με το λογότυπο του Δήμου Ιλίου Τεμάχιο. 15 6,50 97,50 63 Μπλουζάκια πόλο σε διάφορα μεγέθη ενηλίκων για γυναίκες από βαμβάκι πενιέ, λαιμόκοψη με φάσα, λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης και ενισχυμένη πατιλέτα με κουμπιά, χρώματος λαχανί και τύπωμα με το λογότυπο του Δήμου Ιλίου Τεμάχιο. 20 6,50 130,00 Σύνολο 2.402,50 Φ.Π.Α. 23% 552,57 Γενικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ 2.955,07 Γενικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α + Β +Γ +Δ +Ε + ΣΤ ,50 Σελ.24 από 27

25 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια Προμήθεια αθλητικού υλικού & εξοπλισμού και συντήρηση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αθλητικού Τμήματος, οικ.έτους 2015 ΑΡΘΡΟ 2 ο 1.1 Ισχύουσες διατάξεις : Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Το Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α/ ): «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. Tο Ν (ΦΕΚ204 Α/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. Το Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α / «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Το Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/ «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37. ΑΡΘΡΟ 3 ο Συμβατικά στοιχεία α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Τεχνική Έκθεση δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ε) Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής Σελ.25 από 27

26 ΑΡΘΡΟ 4 ο Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά κ.τ.λ.) των προσφορών τους. Επίσης μαζί με τις προσφορές να προσκομίσουν prospectus κατάλογο φωτογραφίες και ότι θεωρούν απαραίτητο για την πλήρη ενημέρωση της επιτροπής αξιολόγησης. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για αυτούς, κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 5 ο Τιμές προσφορών Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τo προς προμήθεια είδoς θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης της σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 6 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τη 1 η παράγραφο εδάφιο β του 157 ου άρθρου του Ν.4281/2014 και παρέχεται με εγγυητική επιστολή. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του προς προμήθεια είδους και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των τιμολογίων. ΑΡΘΡΟ 7 ο Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή καθορίζεται ως εξής: Για την ομάδα Ε Προμήθεια οργάνων γυμναστικής, ορίζεται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και για τις υπόλοιπες ομάδες για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο. ΑΡΘΡΟ 8 ο Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9 ο Πλημμελής κατασκευή Εφ όσον το προς προμήθεια είδος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, και δεν ταυτίζεται ποιοτικά με το δείγμα που έχει προσκομιστεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 10 ο Φόροι τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σελ.26 από 27

27 ΑΡΘΡΟ 11 ο Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 12 ο Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ιλίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης. ΑΡΘΡΟ 13 ο Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των ειδών στο Δήμο μας, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες όπου και όπως απαιτούνται από την παρούσα Μελέτη. ΑΡΘΡΟ 14 ο Χρόνος και τόπος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας. Η παράδοση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα Αθλητισμού. Ειδικά για τα είδη της ομάδας ΣΤ η παράδοση θα γίνει έως την 01/06/2015. Σε ότι αφορά την ομάδα Β, θα γίνονται οι εργασίες κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα. ΙΛΙΟΝ 04/05/2015 ΙΛΙΟΝ 04/05/2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κωνσταντινίδης Γεώργιος Μαριδάκης Στυλιανός Σελ.27 από 27

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Ιλίου»

«Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Ιλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας Κ.Μ. : Π66/2015 ΠΡΟΫΠ : 14.993,76 με το Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια αναλωσίμων για μηχανές γραφείου K. Μ. : Π141/2014 ΠΡΟΫΠ. : 9.594,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου» ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Μ.: Π26/2015 ΠΡΟΫΠ.: 8.703,50 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Τιμολόγιο τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια σαρώθρων πεζού χειριστή. ΚΜ: Π118/2013 ΠΡΟΫΠ : 9.594,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ. Μ. : Π 154/2014 ΠΡΟΫΠ. : 36.900,00 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Κ.Μ: Π 130/2014. Κ.Α: 30.6654.0022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και την ασφάλεια τόσο των διερχομένων αυτοκινήτων όσο και των πεζών στο Δήμο μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 12.728,04 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 12.728,04 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Κ.Μ: Π 130/2014. Κ.Α: 30.6654.0022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και την ασφάλεια τόσο των διερχομένων αυτοκινήτων όσο και των πεζών στο Δήμο μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κ. Μ. : Π60/2015 ΠΡΟΫΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας Κ.Μ. :Π92/2011 ΠΡΟΫΠ :15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» Α.Μ. : Π 108/2014 ΠΡΟΫΠ : 1.695,00 (µε το Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 35.6693.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων.

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων. Κ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ΠΡΟΫΠ. : 58.781,21 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων.

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων. Κ.Μ.: Π103/2015 ΠΡΟΫΠ:14.944,41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τη Γεωτεχνική Υπηρεσία Α.Μ. : Π 94/2012 ΠΡΟYΠ: 6.132.78 (με

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις τριμήνου Μαϊου Ιουνίου Ιουλίου

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις τριμήνου Μαϊου Ιουνίου Ιουλίου . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις τριμήνου Μαϊου Ιουνίου Ιουλίου K. Μ. :Π61 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ Α.Μ. 29 /2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ Α.Μ. 29 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ Α.Μ. 29 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μικρού αυτοκινούμενου αναρροφητικού

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια Κ. Μ. : Π64/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήμου Ιλίου

Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήμου Ιλίου ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ συσκευών για τις ανάγκες των Κ.Μ. : Π 85 / 2014 ΠΡΟΫΠ.: 13.072,44 με Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα