Οδικοί χάρτες μέτρων προσαρμογής των συστημάτων μεταφορών στην κλιματική αλλαγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδικοί χάρτες μέτρων προσαρμογής των συστημάτων μεταφορών στην κλιματική αλλαγή"

Transcript

1 Οδικοί χάρτες μέτρων προσαρμογής των συστημάτων μεταφορών στην κλιματική αλλαγή Ηρακλής Στάμος 1, Ευάγγελος Μητσάκης 1, Josep Maria Salanova Grau 1 Εθνικό Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης -Ινστιτούτο Μεταφορών, 6 ο χλμ. Οδός Χαριλάου- Θέρμης,ΤΚ ,Θέρμη,Θεσσαλονίκη, τηλ , fax: Abstract Authorities and stakeholders responsible for managing the impacts of climate change have lately turned their attention on adaptation measures dealing with the increased frequency and intensity of extreme weather events (EWE) and natural hazards (NH). In this quest for identifying optimal alternatives that will reduce the effects of climate change on human ecosystems, they are faced with a multitude of options. Based on the above and following a detailed literature review of both research efforts and actual case-study experiences, this paper consolidates adaptation measures and links them with the EWE and NH they mostly address. The measures presented are evaluated in regard to their contribution to reduced vulnerability of the transport system, and the temporal and financial resources needed for their implementation. This assessment is used as a basis for creating roadmaps that can serve as a tool for improved decision-making on climate change issues. Keywords: Climate change, adaptation measures, roadmaps. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αρχές και φορείς υπεύθυνοι για τη διαχείρηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής έχουν στρέψει την προσοχή τους στην έρευνα μεθόδων αντιμετώπισης της αυξημένης συχνότητας και έντασης ακραίων καιρικών φαινομένων (ΑΚΦ) και φυσικών καταστροφών (ΦΚ). Στην προσπάθεια αναγνώρισης βέλτιστων εναλλακτικών λύσεων που θα αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της επιδρασης τους στα ανθρώπινα οικοσυστήματα, βρίσκονται μπροστά σε μια πληθώρα επιλογών. Δεδομένων αυτών, και ακολουθώντας μια λεπτομερή βιβλιογραφική επισκόπηση τόσο των ερευνητικών προσπαθειών στον ανωτέρω τομέα όσο και της εμπειρίας πραγματικών περιπτώσεων διαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η εργασία αυτή επιχειρεί να συσχετίσει τα μέτρα προσαρμογής των συστημάτων μεταφορών με τα ΑΚΦ και τις ΦΚ στα οποία και κυρίως απευθύνονται. Τα μέτρα που παρουσιάζονται αξιολογούνται ως προς την αποτελεσματικότητα τους, το χρόνο και το κόστος υλοποίησης τους και χρησιμοποιούνται ως βάση για τη δημιουργία οδικών χαρτών που μπορούν να χρησιμεύσουν σαν εργαλείο για μια βελτιωμένη στρατηγική λήψης αποφάσεων στα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Λέξεις κλεδιά: Κλιματική αλλαγή, μέτρα προσαρμογής, οδικοί χάρτες. 1 Εισαγωγή Η κλιματική αλλαγή όπως αυτή εκφράζεται μέσων των φυσικών καταστροφών και των ακραίων καιρικών φαινομένων αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα αρνητικών επιδράσεων στα ανθρώπινα και φυσικά δίκτυα σε διάφορους οικονομικούς τομείς. Εν όψει των ανωτέρω αναμενομένων δυσμενών επιπτώσεων, αναπτύσσεται ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον σε μέτρα προσαρμογής και προληπτικών ενεργειών που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων και στη βελτίωση της διατομεακής προσαρμοστικότητας. Ο τομέας των μεταφορών, ως βασικός οικονομικός τομέας της σύγχρονης κοινωνίας, δεν είναι ξένος στις συνθήκες αυτές.

2 Οι αναμενόμενες από την αλλαγή του κλίματος μεταβολές, όπως υποστηρίζεται απο τη βιβλιογραφία (1, 2) θα επηρεάσουν αμφότερα και τις υποδομές και τα δίκυα λειτουργίας των μεταφορών, ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου. Ένα επιχείρημα που δεδομένης της αυξανόμενης συχνότητας και έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων (ΑΚΦ) και φυσικών καταστροφών (ΦΚ) που παρατηρούνται στον πλανήτη τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί πλέον να απορρίπτεται ως απλή εικασία, αλλά θα πρέπει να συζητηθεί ως γεγονός (1, 2, 3). Είναι επομένως ζωτικής σημασίας οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής να αντιμετωπιστούν με μια οργανωμένη και λογική προσέγγιση που θα δίνει προτεραιότητα σε εκείνες τις ομάδες μέτρων και πολιτικών που μπορούν να τις αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Ωστόσο μια τέτοια προσέγγιση δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Αν και ένα πλήθος εργασιών στην επιστημονική βιβλιογραφία έχει αναφερθεί σε μεμονωμένα μέτρα προσαρμογής (4, 5), μια συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της οποίας τα συμπεράσματα να οδηγούν στις βέλτιστες ομάδες μέτρων δεν έχει ακόμα αναφερθεί, τουλάχιστον όσον αφορά στη γνώση των συγγραφέων. Στην προσπάθεια να επιτευχθεί το ανωτέρω, παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία μια μεθοδολογική προσέγγιση για τη διαμόρφωση και σύνθεση οδικών χαρτών μέτρων προσαρμογής που καλύπτουν τις μεταφορές τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων. Ξεκινώντας από μια λεπτομερή βιβλιογραφική επισκόπηση, με σκοπό τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων των σχετικών με τις μεταφορές μέτρων και πολιτικών προσαρμογής, η εργασία αυτή επιχειρεί την ομαδοποίηση των μέτρων σε δομές περιεχομένου (πχ. τεχνικές επιλογές, οργανωτικές δομές και δομές λήψης αποφάσεων, κ.α.) και τις αξιολογεί ανάλογα με τη συνεισφορά τους στη μείωση της τρωτότητας των συστημάτων μεταφορών. Οι αξιολογήσεις αυτές οικοδομούν το σχηματισμό των οδικών χαρτών των ενεργειών που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των συστημάτων μεταφορών έναντι των επιδράσεων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Η παρούσα εργασία οργανώνεται ως εξής: στην ενότητα 2 παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται καθώς και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν. Στην ενότητα 3 παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία όσον αφορά στα μέτρα προσαρμογής των μεταφορών και η ταξινόμηση τους ανάλογα με το κλιματικό φαινόμενο και το μέσο μεταφορών στο οποία κυρίως απευθύνονται. Η ενότητα 4 παρουσιάζει τους οδικούς χάρτες των ιεραρχημένων μέτρων προσαρμογής ανά μεταφορικό μέσο. Τέλος, η ενότητα 5 προτείνει κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα στο πεδίο των μέτρων προσαρμογής των συστημάτων μεταφορών στην κλιματική αλλαγή. 2 Μεθοδολογική προσέγγιση Η προσέγγιση που ακολουθείται παρακάτω αποσκοπεί στο να ενσωματώσει την υπάρχουσα γνώση αναφορικά με τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή κάτω από μια προοπτική ιεράρχησης υπό την μορφή οδικών χαρτών, χρησιμοποιώντας ως βάση ερευνητικές εργασίες που έχουν ήδη πραγμοτοποιηθεί. Η παρούσα εργασία εξετάζει άρθρα που αναφέρονται σε περιοδικά με κρίση, πρακτικά συνεδρίων και τεχνικές αναφορές από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και μετά και στα οποία περιέχονται μέτρα, δράσεις και στρατηγικές σχετικά με την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στα δίκτυα και στις υποδομές των μεταφορών. Επιπρόσθετα, εξετάζει αναφορές δημοσιευμένες μεταξύ άλλων από διεθνείς οργανισμούς, επιτροπές και δημόσιους φορείς που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή, περιλαμβανομένης της Διεθνούς Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (παγκόσμια), της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας Περιβάλλοντος (Ευρωπαϊκή Ένωση), του Ευρωπαϊκού Θεματικού Κέντρου για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, Τρωτότητας και

3 Προσαρμογής (Ευρωπαϊκή Ένωση), της Επιτροπής Έρευνας Μεταφορών των Εθνικών Ακαδημιών-Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής (Ηνωμένες Πολιτείες) και της Παγκόσμιας Τράπεζας (παγκόσμια). Τέλος, η παρούσα εργασία συγκεντρώνει τα ευρήματα και τα αποτελέσματα ερευνητικών έργων που διενεργήθηκαν με την βοήθεια Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών έρευνας. Εν συνεχεία, όλα τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας συνενώνονται σε μορφή πίνακα αναφορικά με το μέσο μεταφοράς και τα φαινομενα της κλιματικής αλλαγής που καλούνται να αντιμετωπίσουν και έπειτα ταξινομούνται σε μια από τις παρακάτω δομές : Οργάνωση και διαδικασία λήψης αποφάσεων Τεχνικές επιλογές και πιθανότητες μείωσης του κινδύνου Διαδικαστικές και λειτουργικές επιλογές άμβλυνσης και μετριασμού του κινδύνου Ροή πληροφοριών και υποστήριξη ΤΠΕ Πρότυπα λήψης αποφάσεων και κινδύνων Νομοθεσία Προκειμένου να αξιολογηθεί η φύση και η απόδοση των επιλεχθέντων μέτρων, σχεδιάστηκε μια έρευνα ερωτηματολογίου στην οποία εμπειρογνώμονες διαφόρων τομέων και ειδικοτήτων κλήθηκαν να τα αξιολογήσουν. Ο κύριος στόχος ήταν να προσδορίστει πώς οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, αξιολογούν τη σημασία καθενός από τα αναφερθέντα μέτρα προσαρμογής. Επιπλέον, η έρευνα αποσκοπούσε στη συλλογή δεδομένων από τους εμπειρογνώμονες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για το πόσο επιτυχώς τα εφαρμοσμένα μέτρα προσαρμογής στον τομέα των μεταφορών είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η έρευνα διενεργήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του Οι συμμετέχοντες επιλέχθησαν από ήδη υπάρχουσες βάσεις δεδομένων (πχ. από εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν σε σχετικές ερευνητικές μελέτες και προγράμματα ή που είχαν οργανώσει συναντήσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή). Εφαρμόστηκαν δύο κριτήρια για να μπορεί κάποιος να συμπεριληφθεί στην έρευνα: οι συμμετέχοντες ώφειλαν να έχουν εργασιακή εμπειρία στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής (είτε υπό ερευνητική είτε υπό επιχειρηματική σκοπιά) και να είναι ειναι γνώστες των επιπτώσεών τους στον τομέα των μεταφορών. Συνολικά, 62 φορείς συμμετείχαν στην έρευνα, οι οποίοι αντιπροσώπευαν τόσο τον ερευνητικό-ακαδημαϊκό χώρο όσο και τον επιχειρηματικό τομέα. Η έρευνα που σχεδιάστηκε είχε τέσσερις επιμέρους κλάδους που αντιστοιχούν στις εξής θεματικές ενότητες: Βασικές πληροφορίες (επαγγελματική κατάσταση και εμπειρία, εξοικείωση με τις επιπτώσεις που προκλήθηκαν από την κλιματική αλλαγή στα συστήματα μεταφορών, υπάρχουσα γνώση μέτρων, πολιτικών και στρατηγικών προσαρμογής) Χρονική διάσταση των μέτρων προσαρμογής (πότε ένα συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να εφαρμοστεί και ποιό το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής του) Οικονομική διάσταση των μέτρων προσαρμογής (ποιό είναι το κόστος κάθε εφαρμογής μαζί με ένα ποιοτικό (χαμηλό, μέτριο, υψηλό) και έναν αριθμητικό δείκτη (σε ευρώ) Συμβολή εκάστου μέτρου προσαρμογής στην βελτίωση της προσαρμοστικότητας καθενός από τα υπό εξέταση συστήματα μεταφορών, περιλαμβανομένων οδικών, σιδηροδρομικών, εναερίων και υδάτινων μεταφορών (ποιοτική συμβολή εκάστου μέτρου στην προστασία της υποδομής των μεταφορών και στην ανθεκτικότητα των λειτουργιών των δικτύων μεταφορών ενάντια στην κλιματική αλλαγή).

4 Μια πολυκριτιριακή ανάλυση διενεργήθηκε μετά την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων, που ολοκληρώθηκε με την ταξινόμηση όλων των μέτρων στις παραπάνω δομές και με τη διαμόρφωση των οδικών χαρτών των μεταφορικών μέσων. 3 Βιβλιογραφική επισκόπηση Η εργασία που παρουσιάζεται υιοθετεί τον ορισμό της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ως εκείνες τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα που μπορουν να μειώσουν την τρωτότητα των οικοσυστημάτων ενάντια τόσο στα πραγματικά όσο και στα αναμενόμενα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής (5). Αν και διάφορες επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφορικά με την προσαρμογή στον τομέα των μεταφορών δημοσιεύτηκαν τη δεκαετία του 1980, αυτές περιορίστηκαν σε προσπάθειες να παρέξουν έναν ορισμό που ταιριάζει καλύτερα στον όρο αυτό. Δεν ήταν παρά το 1988, όταν δημιουργήθηκε το Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), που έγιναν στοχευμένες προσπάθειες για να παρέξουν πιθανές λύσεις που προκύπτουν γύρω από το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής (6). Πάντως, παρά την εκτεταμένη έρευνα που διεξήχθη στο χώρο, το IPCC δεν ανέφερε την έννοια της προσαρμογής παρά μόνο στη δευτερη Έκθεση Αξιολόγησης του, το Η αναγκαιότητα των στρατηγικών προσαρμογής ενάντια στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος αναγνωρίστηκε στην 3η Έκθεση Αξιολόγησης της ομάδας το 2001, στην οποία δηλώθηκε ότι επειδή τα μέτρα μετριασμού δεν θα αρκέσουν για να αποτραπεί η κλιματική αλλαγή, τα μέτρα και οι πολιτικές προσαρμογής θα είναι απαραίτητες (8). Ενδιάμεσα, διάφοροι ερευνητές στη δεκαετία του 1990 ανέφεραν ότι τα συστήματα θα προσαρμοστούν από μόνα τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες (9, 10). Οι Smithers και Smit το 1997, αλλάξαν αυτή την άποψη, προσδιορίζοντας τις διάφορες ερμηνείες της προσαρμογής μέχρι τότε και πρότειναν ένα σύστημα ταξινόμησης για τη διαφοροποίηση των στρατηγικών προσαρμογής, αναγνωρίζοντας τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κλιματικών φαινομένων και τις ιδιότητές τους (11). Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η έρευνα για την προσαρμογή επιταχύνθηκε ριζικά. Πρώτα, ο Smit et al., αναρωτήθηκαν "ποιος ή τι προσαρμόζετα (12). Αυτή η ερώτηση άνοιξε μια νέα προοπτική στην έρευνα μέτρων προσαρμογής, καθώς υπαινίχθηκε ότι τα μέτρα προσαρμογής θα μπορούσαν να διαφέρουν, ανάλογα με τον τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας (είτε πρόκειται για μεταφορές, την ενέργεια, το νερό, κλπ). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη μεταφορές, όπου τα μέτρα προσαρμογής είναι πολύ διαφορετικά, ανάλογα με το μέσο μεταφοράς. Το 2002, το νεοσυσταθέν Πρόγραμμα για τις Κλιματικές Επιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο (UKCIP), δημοσίευσε μια λίστα των σεναρίων που συνόψιζαν τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και παρείχαν μια σειρά από επιλογές για την αντιμετώπισή τους, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην έρευνα των επιπτώσεων και στις στρατηγικές προσαρμογής (13). Αντίστοιχες εθνικές προσπάθειες έχουν καταγραφεί από τότε (14, 15). Ταυτόχρονα, διάφοροι ερευνητές έκαναν μια ακόμη πιο εξειδικευμένη προσέγγιση στο χώρο εστιάζοντας στις επιπτώσεις και στις επιλογές προσαρμογής στο δομημένο περιβάλλον (16). Στα επόμενα χρόνια διάφορες επιστημονικές δημοσιεύσεις στόχευσαν τις έρευνές τους σε συγκεκριμένα τμήματα δραστηριοτήτων όπως οι μεταφορές. Τον Οκτώβριο του 2001, το Κέντρο Tyndall για την Έρευνα της Κλιματικής Αλλαγής οργάνωσε ένα εργαστήριο, όπου συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο συζήτησαν τα αποτελέσματα της τελευταίας αξιολόγησης για την κλιματική αλλαγή και έθεσαν το πλαίσιο για τις πολιτικές και τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν για τον επιτυχή περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (17). Η ημερίδα, που έλαβε χώρα μόλις μερικούς μήνες μετά την 3η Έκθεση Αξιολόγησης του IPCC, αναδεικνύει τον αντίκτυπο και την επίδραση της έκθεσης, καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το 2003, οι Eddowes et al. επιχείρησαν να προσεγγίσουν τις στρατηγικές προσαρμογής ανά μεταφορικό μέσο, αφού ανέλυσαν τις επιπτώσεις σε

5 θέματα ασφαλείας, λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών (18). Αυτή ήταν μία από τις πρώτες ερευνητικές προσπάθειες για την κλιματική αλλαγή που επικεντρώθηκε άμεσα στις μεταφορές, πόσο μάλλον στα επιμέρους μέσα μεταφοράς, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω σχετική έρευνα. Στη συνέχεια, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ), προσέγγισε το θέμα της τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή, το 2005, τονίζοντας επίσης την ανάγκη για προσαρμογή στις αναδυόμενες αλλαγές, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη συζήτηση των επιπτώσεων και των μέτρων προσαρμογής, αλλά και στην πορεία των ενεργειών που πρέπει να ακολουθούνται, εντός των ορίων της ΕΕ (19). Το έργο της ΕΕΑ ήταν η μία από τις δυο προσεγγίσεις για την προσαρμογή που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2009, η Επιτροπή της ΕΕ εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο για την προσαρμογή, με έμφαση στην ενσωμάτωση της προσαρμογής στην ΕΕ, καθώς και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής κοινωνίας στις στρατηγικές προσαρμογής (20). Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ), δημοσίευσαν μια έκθεση με τη μορφή ενός οδηγού για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων που μπορούν να μειώσουν την ευπάθεια στην κλιματική αλλαγή και να ενισχύσουν τις τυχούσες ευεργετικές επιπτώσεις (π.χ. το λιώσιμο των πάγων που ανοίγει νέες οδούς μεταφοράς ) (21). Ωστόσο, ήταν η 4η Έκθεση Αξιολόγησης της IPCC (WGII) το 2007, που σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για την έρευνα στο χώρο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (5). Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι εκθέσεις και τα έγγραφα σχετικά με την κλιματική αλλαγή εστιάστηκαν στις επιπτώσεις για τις υποδομές και τα δίκτυα μεταφορών, παρά στο θεωρητικό υπόβαθρο της προσαρμογής. Από τότε και έπειτα, και δεδομένης της συνεχούς επιδείνωσης του κλίματος, οι εκθέσεις και οι δημοσιεύσεις αυξάνονται συνεχώς σε αριθμό και εστιάζονται σε συγκεκριμένους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (γεωργία, υγεία, κλπ). Το 2008, το Transpotation Research Board εξέδωσε την Ειδική Έκθεση αρ.290 σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις μεταφορές των ΗΠΑ και τις σχετικές επιλογές προσαρμογής (22). Ένα χρόνο αργότερα, οι Koetse και Rietveld δημοσίευσαν ένα άρθρο στο οποίο επικεντρώθηκαν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις υποδομές των μεταφορών και στη λειτουργικότητα του δικτύου υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες. Το έγγραφο έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις οικονομικές προοπτικές των επιπτώσεων, ακολουθώντας τα βήματα της έκθεση Stern σχετικά με τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής (23, 24). Το 2009, το Ινστιτούτο Wuppertal δημοσίευσε μια έκθεση για λογαριασμό της Γερμανικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας (GDC) σχετικά με διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την προσαρμογή, ανάλογα με τους ιδιαίτερους κλιματολογικους παράγοντες. Υπογράμμισε επίσης συνέργειες μεταξύ μετριασμού και προσαρμογής, στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Με βάση το έργο που επιτέλεσε η UKCIP, η GDC ανέπτυξε μια προσέγγιση σε 7-στάδια για τη δημιουργία οποιασδήποτε στρατηγικής για την προσαρμογή, που εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιπτωση, ανεξάρτητα από το κλιματολογικό φαινόμενο που την προκάλεσε (25). Η ομάδα τόνισε την ανάγκη να περάσει η έρευνα από τη στατική στη δυναμική αντίληψη: αν και το κλίμα θεωρήθηκε ως στατικό στην πλειονότητα των προηγουμένων αναλύσεων για τις μεταφορές, υπάρχει η ανάγκη για στροφή σε δυναμικές προσεγγίσεις σχεδιασμού για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των μελλοντικών δικτύων και συστημάτων μεταφορών. Το 2010, οι Taylor και Philp του Εθνικού Εργαστηρίου Έρευνας Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή στην Αυστραλία συνόψισαν μια σειρά από επιλογές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και όρισαν τις κύριες απαιτήσεις της κάθε στρατηγικής για τη μείωση της ευαισθησίας του συστήματος (26). Ταυτόχρονα, περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις επιλογές προσαρμογής διεξήχθη από το TRB, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις μεταφορές, καθώς και τα μέτρα προσαρμογής για τον περιορισμό των επιπτώσεών της. Στην αρχή αυτής της δεκαετίας, ο ΟΗΕ εξέδωσε έκθεση σχετικά με τις επιλογές προσαρμογής για την αποκλειστική αντιμετώπιση προβλημάτων σε λιμένες και κανάλια,αναπληρώνοντας σε κάποιο βαθμό, ένα κενό στην έρευνα (27, 28).

6 Οι πίνακες 1 έως 4 συνοψίζουν μια σειρά προτεινόμενων μέτρων προσαρμογής που προέκυψαν κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Αυτά ταξινομούνται ανά εξεταζόμενο μέσο μεταφοράς και συγκεντρώθηκαν με βάση το περιεχόμενό τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ορισμένα μέτρα μπορούν να αντιμετωπίσουν περισσότερα από ένα μέσο μεταφοράς ταυτόχρονα - για παράδειγμα, ο εντοπισμός των θέσεων που είναι επιρρεπείς σε κίνδυνο πλημμύρας και η μετεγκατάσταση των υποδομών ζωτικής σημασίας που περιλαμβάνονται σ 'αυτές, αφορούν ταυτόχρονα στις οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές. Με βάση την υπό εξέταση βιβλιογραφία, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υποδομή και στα δίκτυα των μεταφορών, είναι τις περισσότερες φορές αποτελέσματα των πλημμυρών, καθώς οι τελευταίες μπορούν να προκληθούν είτε από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή από ακραία καιρικά φαινόμενα. Η πλειοψηφία των επιλογών προσαρμογής που παρατίθενται στους Πίνακες περιλαμβάνονται στην κατηγορία των οδικών και υδάτινων μεταφορών. Τα μέτρα προσαρμογής στον τομέα των οδικών μεταφορών αναμένονται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον στο εγγύς μέλλον, καθώς αφορούν στα κυρίαρχα μέσα μεταφοράς για τις καθημερινές μετακινήσεις στις αστικές και περιφερειακές περιοχές. Όσον αφορά στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και στις θαλάσσιες μεταφορές, και με δεδομένο το γεγονός ότι, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, ο ρόλος των υδάτινων μεταφορών θα αναβαθμιστεί σημαντικά, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως τα σχετικά μέτρα προσαρμογής κατέχουν μια τόσο εκτεταμένη τεκμηρίωση στη βιβλιογραφία. Ωστόσο, είναι άξια αναφοράς η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων στις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές, σε σύγκριση με τους άλλους τρόπους μεταφοράς, δεδομένου ότι ένας αυξανόμενος αριθμός αστικών οικισμών τείνουν να υιοθετήσουν το σχεδιασμό σιδηροδρομικών δικτύων, και, επιπρόσθετα, χώρες με μεγάλο πληθυσμό, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα ή η Ρωσία, έχουν ένα εξαιρετικά υψηλό μερίδιο αεροπορικών μεταφορών. Οι αναμενόμενες κλιματικές αλλαγές θα μπορούσαν να καταστήσουν τόσο τις σιδηροδρομικές όσο και τις αεροπορικές υποδομές ευάλωτες λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και απώλεια εσόδων. Η ομαδοποίηση των μέτρων προσαρμογής που συνοψίζονται στους Πίνακες 1 έως 4 ανακλά την πλειοψηφία των τεχνικών επιλογών σε σχέση με όλες τις άλλες (71 από 146). Αυτό είναι αναμφισβήτητα αναμενόμενο, καθώς τέτοιες λύσεις είναι συχνά πιο άμεσες από άποψη εφαρμογής, σε σύγκριση με τα οργανωτικά ή νομοθετικά μέτρα, όπου η δυνητική γραφειοκρατία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερος χρόνους αντίδρασης από τις αρμόδιες αρχές.

7 Πίνακας 1: Μέτρα προσαρμογής για τις οδικές μεταφορές R1: Κατασκευή φραγμάτων και δημιουργία αντιπλημμυρικών φραγμάτων για την προστασία έναντι του νερού (29, 22, 8) R16 Παροχή αξιόπιστης, άμεσης και - εάν είναι εφικτό- εξατομικευμένης πληροφόρησης σχετικά με τη διάρκεια του περιστατικού και ταξιδιωτικές επιλογές (???)(25,36) R31: Τακτικός καθαρισμός ποδηλατοδρόμων και πεζοδρομίων κατά τη διάρκεια του χειμώνα (25) R2: Καινοτόμα υλικά πεζοδρομίου ανθεκτικά στη διάβρωση (25) R17:Παρόδια βλάστηση,που απορροφά την παραγόμενη θερμότητα και προστατεύει τις οδούς (25) R3: Βελτιωμένη αποχέτευση σε διασταυρώσεις (25) R18:Σχεδιασμός νέων ασφαλτικών μιγμάτων ανθεκτικών στη θερμότητα (25, 29, 27, 22) R4: Ανύψωση των παράκτιων οδικών δικτύων (30) R19: Ανθεκτικές στη θερμότητα αρθρώσεις γεφυρών (29, 27) R32: Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων ανάδρασης στα οχήματα για να επικοινωνούν τις ανάγκες των χρηστών (9) R33: Διενέργεια δημόσιων εκστρατειών για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με την κατάσταση κινδύνου σε τοπικό επίπεδο (5, 8) R34: Σχέδια προτεραιότητας που διατηρούν την πρόσβαση στα νοσοκομεία και τους σταθμούς έκτακτης ανάγκης (25) R5: Σχεδιασμός και επενδύσεις σε νέα υλικά με δυνατότητα ''γρήγορης αποκατάστασης'' (30) R20: Προσαρμογή των ωραρίων εργασίας (και συνεπαγόμενων μετακινήσεων) κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες (5,37) R35: Ορισμός των αξόνων προτεραιότητας για την καθαρισμό οδών σε περίπτωσεις μεγάλης κλίμακας επιπτώσεων (37, 38) R6: Ρύθμιση και εφαρμογή διεθνών προτύπων για πληροφορίες δελτίων καιρού και έκτακτης ανάγκης (5) R7: Διαβούλευση και συντονισμός των αρχών αυτοκινητοδρόμων, προμηθευτών και βασικών ενδιαφερόμενων φορέων να προσαρμόσουν τις στρατηγικές προσαρμογής (36) R8: Παροχή καταφυγίων για μη μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς (38) R9: Προετοιμασία για επαρκή αποθέματα αλατιού και διαθεσιμότητα εξοπλισμού εκκαθάρισης οδικού δικτύου πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή εποχών καταιγίδων(8) R10: Δημιουργία δικτύων αστικών, περιφερειακών και εθνικών ενδιαφερόμενων φορέων: εταιρειών μεταφορών, αρχών και χρηστών (25) R11: Έκδοση εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (5) R12: Ανάπτυξη σχεδίων έγκαιρης επικοινωνίας και συντονισμού με συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και εταιρειών εμπορευματικών μεταφορών (35 R13: Ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων για την παροχή συστημάτων πληροφοριών έκτακτης ανάγκης (8) R14: Πρόβλεψη κατευθυντηρίων γραμμών για την εκτίμηση κόστουςοφέλους σε εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας (25,8,37) R15: Οργάνωση ανεφοδιασμού σε παγιδευμένους οδηγούς/επιβάτες με τη βοήθεια εθελοντών και οργανώσεων βοήθειας (5) R21: Ανάγκη για εναλλακτικές διαδρομές εμπορευματικών μεταφορών στις αρκτικές περιοχές (31) R22: Βελτίωσης των συστημάτων αποχέτευσης (25,22) R23: Νέα ασφαλτικά μείγματα που βοηθούν στην ταχύτερη αποστράγγιση των λιμναζόντων υδάτων (32) R24: Ενίσχυση της οδικής διαστρωμάτωσης για την πρόληψη πλυμμηρών (25) R25: Εγκατάσταση πινακίδων που προειδοποιούν τον οδηγό/πεζό σχετικά με επικείμενο πλημμυρισμένο δίκτυο (25) R26: Αυστηρή επιβολή ορίου ταχύτητας κατά τη διάρκεια καταιγίδων (25) R27: Μέτρα προστασίας κατά της καθίζησης των πρανών γύρω από το οδικό/σιδηροδρομικό δίκτυο (33, 22) R28:Πρόσθετες αντλήσεις σε σήραγγες (22) R29: Εγκατάσταση ανεμοθραυστών (25) R30: Νέα σχεδιαστικά πρότυπα που αφορούν στα συστατικά του οδικού δικτύου (πινακίδες, φωτισμός)για την ενίσχυση της προστασίας των χρηστών (38) R36: Υιοθέτηση επιχειρησιακής, φυσικής, τεχνικής, διαδικαστικής και θεσμικής ενσωμάτωσης των υπηρεσιών ελέγχου καιρού και κυκλοφορίας (8) R37: Επανεξέταση συμβάσεων διαδικασιών συντήρησης ώστε να καταστούν ευέλικτες και αποτελεσματικές ακόμα και κάτω από ταχέως μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες (8, 25) R38: Προετοιμασία και ευρεία ανακοίνωση για διακοπές και εναλλακτικές λύσεις με το κοινό, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία καναλιών επικοινωνίας (5) R39: Παρακολούθηση των «αλυσιδωτών αντιδράσεων» των ακραίων καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές συνωστισμού (5, 35) R40: Συντονισμός των σχεδίων έκτακτης ανάγκης μεταξύ των μέσων και δικτύων μεταφοράς (37) R41: Εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, με σκοπό την προετοιμασία για αντίξοες συνθήκες (25) R42:Τυποποίηση των πληροφοριών καιρού και των προειδοποιήσεων κινδύνου (8) R43: Εκτίμηση έκθεσης κινδύνου εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας και δημιουργία των κατάλληλων σχεδίων προσαρμογής (5, 8)

8 Πίνακας 2: Μέτρα προσαρμογής για τις σιδηροδρομικές μεταφορές Ra1: Κατασκευή αναχωμάτων για την προστασία της υποδομής από την υψηλή στάθμη του νερού (29, 22) Ra2: Εφαρμογή μέτρων προστασίας, π.χ. εμπόδια (25, 22) Ra3: Ενίσχυση των υφιστάμενων εμποδίων/αναχωμάτων (22) Ra4: Ενσωμάτωση διαφόρων τύπων παρακολούθησης δεδομένων σχετικών με την κίνηση των τραίνων (37) Ra13: Εγκατάσταση λωρίδων/γραμμών έκτακτης ανάγκης (22) Ra14: Δημιουργία περισσότερων αποχετευτικών λάκκων και μεγαλύτερη χωρητικότητα για τους σωλήνες απορροής (25) Ra15: Προστασία των υπόγειων σταθμών και σχεδιασμός για την εκκένωση έκτακτης ανάγκης (25) Ra16: Εγκατάσταση συστημάτων πρόγνωσης τοπικών καιρικών συνθηκών (37) Ra25: Ενσωμάτωση των προβλέψεων για την κλιματική αλλαγή στο σχεδιασμό της αποχέτευσης για την αντιμετώπιση της προβλεπόμενης συχνότητας και μεγέθους μελλοντικών πλημμυρών (5) Ra26: Εγκατάσταση κοινών κέντρων ελέγχου και διεύθυνσης τραίνων, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (25) Ra27: Ενίσχυση ανθεκτικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών έναντι των πλημμυρών (8) Ra28: Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης και προετοιμασία με την πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Εξάσκηση σε σχέδια έκτακτης ανάγκης για ακραία καιρικά φαινόμενα (37) Ra5: Βελτίωση, συντήρηση και παρακολούθηση των έργων υποδομής (35) Ra17: Σύσταση για μειωμένα όρια ταχύτητας κατά τη διάρκεια καταιγίδων (25) Ra29: Εκπαίδευση για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την παροχή πληροφοριών σε περίπτωση συμβάντων και μη κανονικών λειτουργιών (25) Ra6: Βελτιωμένα συστημάτα που προειδοποιούν τους οδηγούς και τις ομάδες επισκευής για πιθανά προβλήματα των σιδηροδρομικών γραμμών (εγκαταστάσεων) (25) Ra7: Βελτιωμένος αερισμός σε υπόγειους σταθμούς (25) Ra8: Συστήματα παρακολούθησης-προειδοποίησης θερμοκρασίας σε υπόγειες υποδομές (25) Ra9: Δομή νέου σχεδιασμού για την ελαχιστοποίηση της πίεσης του οδοστρώματος (27) Ra18: Σχεδιασμός προσέγγισης βάσει κινδύνου για τα όρια ταχύτητας και το κλείσιμο των γραμμών (25) Ra19: Προετοιμασία σχεδιασμού εξυπηρέτησης εφοδιαστικής αλυσίδας για την αλλαγή εξοπλισμού σε περιπτώσεις κινδύνων (25) Ra20: Μέτρα προστασίας κατά της καθίζησης των πρανών γύρω από τα σιδηροδρομικά δίκτυα για την αποφυγή αποκοπής σιδηροδρομικών τμημάτων (33, 22) Ra21: Ανύψωση της σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και των γεφυρών (22) Ra30: Σχεδιασμός για την παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης με άλλα μέσα (π.χ. λεωφορεία) (25) Ra31: Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης πλημμυρών και ανέμου / καταιγίδας που ενσωματώνουν καλύτερη πρόγνωση του καιρού και πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοπογραφία, την υποδομή, τη γεωλογία και την υδρολογία του χώρου (37) Ra32: Χαρτογράφηση κινδύνου, τρωτότητας σε συνεργασία με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες (5, 8) Ra33: Ανάπτυξη στρατηγικών ανταπόκρισης σε πλημμύρες και ανέμους/ καταιγίδες. Καθιέρωση μετεωρολογικών ορίων και ορίων για περαιτέρω ενέργειες (5) Ra10: Προτίμηση στις συνεχείς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (22) Ra22: Πρόσθετη άντληση σε σήραγγες (22) Ra34: Προσδιορισμός κρίσιμων θέσεων. Κατασκευή επιπλέον υπόγειων αποχετεύσεων σε προβληματικές σε πλημμύρες περιοχές (8) Ra11: Επαναπρογραμματισμός σιδηροδρομικών δρομολογίων λόγω αυξημένης συχνότητας υψηλών θερμοκρασιών(14) Ra23: Προστασία των υπαίθριων σιδηροδρομικών υποδομών από τους ανέμους (άνεμος-φράκτης) (25) Ra35: Σχεδιασμός διαδρομών έκτακτης ανάγκης ή εκτροπές, λόγω αποκοπής δικτύων (25, 31) Ra12: Τακτική αντικατάσταση των υλικών βάσης του σιδηροδρόμου, λόγω τήξης (31) Ra24: Σύστημα κυκλώματος διακόπτη (διακοπής λειτουργίας) για γραμμές που κινούνται μέσα σε αστικό περιβάλλον (25)

9 Πίνακας 3: Μέτρα προσαρμογής για τις αεροπορικές μεταφορές A1: Κατασκευή φραγμάτων-αναχωμάτων για την προστασία της υποδομής στα παράκτια αεροδρόμια από τις πλημμύρες (22) A2: Ανύψωση των διαδρόμων (22) A3:Επανασχεδιασμός συστημάτων αποχέτευσης (22) A4: Ένταξη των πτυχών (παραμέτρων) της κλιματικής αλλαγής στο ρυθμιστικό σχέδιο αεροδρομίων ΑΤΜ (30) A5: Βελτίωση της χωρητικότητας του εξοπλισμού περιστολής (π.χ. εκχιονιστικά, κλιματιστικά) (29) A6: Κατασκευή μακρύτερων διαδρόμων για να διευκολύνουν τα αεροσκάφη που προσγειώνονται σε υψηλής πυκνότητας αέρα (29, 30, 22) A13: Επανευθυγράμμιση διαδρόμων, λόγω μεταβαλλόμενων πλευρικών ανέμων (31, 23) A14: Εφαρμογή τεχνολογιών και διαδικασιών που αναπτυχθηκαν από το SESAR με στόχο τη βελτιστοποίηση της χωρητικότητας σε διασπαστικές συνθήκες (36) A15: Ανάπτυξη των επαναδιευθετήσεων των ταξιδιών και δαπανών για ταξίδια, σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων λόγω κλιματικής αλλαγής (35) A16: Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης για την αξιολόγηση και σύγκριση της ευπάθειας (τρωτότητας)των αερολιμένων και του εναέριου χώρου (22) A17: Ενίσχυση της διαφάνειας κατά τη σύγκριση των επιπτώσεων των γεγονότων που προκαλούν διαταραχές (σταθερές διαδικασίες στατιστικής αξιολόγησης) (25) A18: Βελτίωση πρόβλεψης τοπικών καιρικών συνθηκών και διαταραχών (προβλέψεις με βελτιωμένη γεωγραφική και χρονική ακρίβεια μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιδρασεων των διαταραχών) (8) A7: Χρήση ανθεκτικού στη θερμότητα ασφαλτομίγματος στους διαδρόμους (22) A19: Προσδιορισμός των περιοχών με πιθανή τήξη του μόνιμου στρώματος πάγου (27) A8: Μετεγκατάσταση διαδρόμων που κατασκευάστηκαν πάνω σε επιφάνειες που επηρεάζονται από την τήξη (30) A20: Αναθεωρηση κωδικών δόμησης γύρω από αεροδρόμια (8) A9: Αυξημένες επισκευές σε διαδρόμους που βρίσκονται σε εδάφη που επηρεάζονται από την τήξη (22) A21: Σχεδιασμός διαδρομών έκτακτης ανάγκης ή εκτροπές λόγω αποκοπής δικτύων (25, 31) A10: Κατασκευή διαδρόμων με ασφαλτόμιγμα που επιταχύνει την αποστράγγιση του στάσιμου νερού (32) A22: Αποκλεισμός των περιοχών υψηλού κινδύνου πλημμυρών από οποιαδήποτε αναπτυξιακή δραστηριότητα (25,22, 28) A11: Εγκατάσταση ανεμοφρακτών (25) A23: Ανάπτυξη σχεδίων εκκένωσης και εναλλακτικές διαδρομές (27) A12: Ενίσχυση των αερολιμενικών υποδομών από τις πλημμύρες (29) A24: Απαγόρευση κατασκευών κοντά σε περιοχές υψηλού κινδύνου (24, 22, 28)

10 Πίνακας 4: Μέτρα προσαρμογής για τις πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές IWW-M1: Μετεγκατάσταση λιμενικής υποδομής (8, 22) IWW-M14:Παραγωγή ακριβέστερων προβλέψεων καιρού μέσω της σύγκρισης των αποδόσεων των μοντέλων πρόγνωσης καιρού έναντι αξιόπιστων δεδομένων παρατήρησης για τον τόπο πρόγνωσης (25) IWW-M27: Ανύψωση των λιμενικών υποδομών πάνω από το μέγιστο κύμα (ύψος μεγίστου κύματος) (27,28) IWW-M40: Έκδοση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά στους λιμένες και στις πλωτές οδούς (28) IWW-M2: Κατασκευή υποδομών προστασίας από τσουνάμι (8) IWW-M15:Εισαγωγή ανθεκτικών έναντι της θερμότητας υλικών στη διαδικασία κατασκευής των λιμένων (28) IWW-M28: Κατασκευή φραγμάτων και τειχών προστασίας για την αποφυγή πλημμυρών νερού (27,22)???IWW-M41: Τεχνολογική καινοτομία για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του στόλου, το λιμάνι και τους τερματικούς σταθμούς (υποδομή) (22, 30) IWW-M3: Νέα πρότυπα σχεδιασμού πλοίων για προστασία από μεγαλύτερα κύματα ή ρηχά κανάλια /λιμάνια (28) IWW-M16: Συνεχής παρακολούθηση των θερμοκρασιών περιβάλλοντος των έργων υποδομής (υποδομών) (28) IWW-M29: Ισχυρότεροι μηχανισμοί σύνδεσης πλοίου, μηχανισμοί φόρτωσης / εκφόρτωσης φορτίου (34) IWW-M42: Συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών καιρού, ωκεανογραφικών ινστιτούτων και άλλων φορέων που παρέχουν εμπειρία και πόρους (8, 22) IWW-M4: Μετεγκατάσταση, επανασχεδιασμός και ενίσχυση των κυματοθραυστών για την προστασία των λιμανιών και της γενικής υποδομής θαλάσσιων μεταφορών από μεγαλύτερα κύματα (28) IWW-M17: Ενισχυμένη μόνωση και ψύξη των αποθηκών (28) IWW-M30: Ενίσχυση αποβαθρών, γερανών κλπ για να αντέχουν σφοδρούς ανέμους και μεγαλύτερα κύματα (22) IWW-M43: Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητα σε νέες τεχνολογίες, αισθητήρες για την πρόβλεψη του καιρού (28) IWW-M5:Τακτική αφαίρεση των ιζημάτων από το βυθό (30, 22) IWW-M18: Τακτική συντήρηση και επισκευή των υποδομών που έχουν υποστεί ζημίες (28) IWW-M31: Τακτική παρακολούθηση των συνθηκών υποδομής (28) IWW-M44: Εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ανάπτυξης του Περιβάλλοντος & της Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας με την παροχή τεχνικής βοήθειας (25) IWW-M6:Ασφάλιση των υποδομών για την αντιστάθμιση πιθανών ζημιών (28) IWW-M19: Διευκρινίσεις των μοντέλων διαχείρισης των επενδύσεων ασφαλείας σε διάφορες καταστάσεις κυριότητας ενός λιμένος (27) IWW-M32: Σχεδιασμός λεκανών κατακράτησης νερού σε περίπτωση σοβαρών πλημμυρών (28) IWW-M45: Παροχή επαρκών θέσεων ελλιμενισμού, αγκυροβολίων και εξοπλισμού ακτής για το χειρισμό(εξυπηρέτηση) μεγαλύτερου αριθού σκαφών (27, 28) IWW-M7: Eπέκταση λειτουργιών και ολοκλήρωση συστημάτων River Information Services (RIS) (27) IWW-M20: Αυξημένη πρόσβαση στα λιμάνια και νέες διαδρομές για τις θαλάσσιες μεταφορές (22) IWW-M33: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ναυσιπλοΐας, καθώς και περαιτέρω τυποποίηση και επέκταση των πληροφοριών που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα (8, 27) IWW-M46: Βελτίωση της διαχείρισης της υποδομής από τις διοικήσεις των υδάτινων οδών (8) IWW-M8: Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για τη βελτίωση της παρακολούθησης των ποταμών (διατμητική τάση, μεταφορά ιζημάτων, μορφοδυναμική κ.λπ.) (25) IWW-M21: Ανάγκη εναλλακτικών διαδρομών για εμπορευματικές μεταφορές στις αρκτικές περιοχές (31) IWW-M34: Δημιουργία «task force» για τους σκοπούς της ταχείας αντίδρασης σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών στην πλοήγηση που προκαλούνται από υδρολογικά / μετεωρολογικά φαινόμενα (25) IWW-M47:Συνεχής και διαφοροποιημένη παρακολούθηση και ανάλυση της εξέλιξης του συστήματος εκκένωσης (εκφόρτισης) των υδάτων των ποταμών (5) IWW-M9:Πρόβλεψη κάθετων αποβαθρών για να διευκολύνουν τη μεταφόρτωση σε συνθήκες εξαιρετικά χαμηλής στάθμης νερού (22)???IWW-M22: Δημιουργία Ευρωπαϊκής ποτάμιας μηχανικής για την κοινή αντιμετώπιση επιδράσεων (8, 25) IWW-M35: Λειτουργία ενός ολοκληρωμένου ευφυούς δικτύου πλωτών οδών σε όλη την Ευρώπη (27) IWW-M48: Διαρθρωτικές αλλαγές των τεχνικών έργων των ποταμών (28) IWW-M10: Βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των προβλέψεων αιολικής ενέργειας(ανέμων) με τη χρήση WRF (Limited Area Model) με ανάλυση μέχρι και 2 χιλιομέτρων (28) IWW-M23: Σύγκριση και εξισορρόπηση των οικολογικών επιπτώσεων (5, 27) IWW-M36: Αύξηση ευαισθητοποίησης (ενημερότητας)των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πλωτή ναυσιπλοΐα και στις συναφείς βιομηχανίες (27) IWW-M49: Βελτιωμένη διαχείριση υποδομής από τις διοικήσεις των υδάτινων οδών (25) IWW-M11: Κατανομή ευθύνης στους μετεωρολογικούς σταθμούς στα λιμάνια (8) IWW-M24: Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εσωτερικής ναυσιπλοΐας με ελάχιστα διοικητικά εμπόδια και με ένα μέγιστα εναρμονισμένο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (27, 28) IWW-M37: Αύξηση δυνατοτήτων αποθήκευσης για αυξημένες εποχιακές ρυθμίσεις εφοδιασμού και πρόσθετες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τις τροποποιήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας (28) IWW-M50: Δημιουργία (αποδοτικού) αποτελεσματικού και εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου (27) IWW-M12: Βελτίωση των υποδομών μεταφόρτωσης, καθιστώντας αυτές αποτελεσματικές κάτω από διαφορετικές συνθήκες στάθμης νερού (25) IWW-M25: Προστασία των υποδομών από πλημμύρες (22, 28) IWW-M38: Παροχή επαρκών συστημάτων προφύλαξης (για σκάφη ελαφριάς κατασκευής ευαίσθητων σε μεγαλύτερη ζημία) (28) IWW-M51: Ανάπτυξη καινοτόμων, προσαρμοσμένων, αποτελεσματικών και πιο φιλικών προς το περιβάλλον σκαφών (28) IWW-M13: Τυποποίηση και απαιτήσεις συστήματος για την υιοθέτηση τεχνολογιών σε λιμένες από τις αρχές (27) IWW-M26: Αυξημένη ανάγκη απομάκρυνσης ιζημάτων από το βυθό της θάλασσας, λόγω μεγάλων κυμάτων και πλημμυρών (22) IWW-M39:Συλλογή, καταγραφή, απεικόνιση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το βάθος νερού (8, 28)

11 4 Διαμόρφωση οδικών χαρτών Σε μια προσπάθεια να αξιολογήθει η απόδοση των παραπάνω μέτρων προσαρμογής, σε συνδυασμό με τις χρονικές και οικονομικές προϋποθέσεις (παραμέτρους) που απαιτούνται για την εφαρμογή τους, διεξήχθη έρευνα εμπειρογνωμόνων όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω. Τα ευρήματα παρουσιάζονται με τη μορφή οδικών χαρτών στα Σχήματα 2 εως 5, αναλύοντας τη σειρά που πρέπει να ακολουθηθεί για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των συστημάτων μεταφορών ανά μεταφορικό μέσο και να μειωθεί η ευπάθειά και τρωτότητα τους στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν για τη τοποθέτηση ταξινόμηση κάθε μέτρου στον κατάλληλο οδικό χάρτη, μετά την εξακρίβωση των παρακάτω κριτηρίων: έναρξη της περιόδου εφαρμογής (αριστερό άκρο οριοθέτησης του κάθε μέτρου στον οδικό χάρτη) Απαιτούμενος χρόνος για την εφαρμογή του (κατά μήκος της οριοθέτησης το κάθε μέτρου στον άξονα X) οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για την εφαρμογή του (ένδειξη σε μια υψηλή-μέσηχαμηλή κλίμακα, ανάλογα με τον υπό εξέταση τρόπο μεταφοράς) συμβολή του μέτρου στη μείωση της τρωτότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος μεταφοράς (τοποθέτηση της οριοθέτησης κάθε μέτρου στον άξονα Υ) Το Σχήμα 1 παρουσιάζει τον οδικό χάρτη μέτρων προσαρμογής για τις οδικές μεταφορές (R=Road transport). Όπως απεικονίζεται, η μειοψηφία των μέτρων που περιγράφονται σ 'αυτό είναι μη-τεχνικής φύσης και η εφαρμογή τους, που προτείνεται από ειδικούς να ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη του 2018 και απαιτεί χαμηλή έως μέτρια οικονομική χρηματοδότηση. Τότε είναι που θα πρέπει να εφαρμοστούν, με την εξαίρεση ορισμένων, τα τεχνικά μέτρα, με σημαντικά υψηλότερη συμβολή στη μείωση της τρωτότητας των μεταφορικών συστημάτων από ό, τι οι άλλες δομές. Άμεσα θα πρέπει να εφαρμοστούν οι περιορισμένες σε αριθμό νομοθετικές δράσεις για τις οδικές μεταφορές, ανοίγοντας το δρόμο και για άλλα μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν.

12 Σχήμα 1: Οδικός χάρτης μέτρων προσαρμογής οδικών μεταφορών Το Σχήμα 2 παρουσιάζει τον οδικό χάρτη μέτρων προσαρμογής για τις σιδηροδρομικές μεταφορές (Ra=Rail transport). Όπως φαίνεται, τα τεχνικά μέτρα, που συνδέονται με σημαντικές οικονομικές απαιτήσεις, υπερτερούν αριθμητικά όλων των άλλων επιλογών, και όπως είναι αναμενόμενο, θεωρούνται απαραίτητα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων μεταφορών. Όλες οι άλλες επιλογές που περιλαμβάνονται στο οδικό χάρτη είναι κατά μέσο όρο μικρής διάρκειας και χαμηλού έως μεσαίου κόστους εφαρμογής. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα μοντέλα αποφάσεων και κινδύνων, που ανήκουν στις κατηγορίες χαμηλού και μεσαίου κόστους, αναμένεται να έχουν υψηλή συμβολή στη μείωση της ευπάθειας. Το μόνο μέτρο νομοθεσίας για τον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι χαμηλού κόστους και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα με σύντομη διάρκεια εφαρμογής και με πολύ υψηλή αναμενόμενη συνεισφορά στη μείωση της τρωτότητας.

13 Σχήμα 2: Οδικός χάρτης μέτρων προσαρμογής σιδηροδρομικών μεταφορών Το Σχήμα 3 παρουσιάζει τον οδικό χάρτη μέτρων προσαρμογής για τις αεροπορικές μεταφορές (A=Air transport). Όπως φαίνεται, τα μέτρα των αεροπορικών μεταφορών πρότεινεται να εφαρμοστούν στο εγγύς μέλλον (το αργότερο το 2017), ανεξάρτητα από το κόστος και τη συμβολή τους στη μείωση της ευπάθειας. Το γεγογός αυτό αναδεικνύει την ανάγκη του τομέα των αεροπορικών μεταφορών να εφαρμόσει νωρίτερα τις επιλογές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής από ό, τι εκείνες των άλλων μέσων μεταφοράς, λόγω του ότι η εφαρμογή τους διαρκεί κατά μέσο όρο 4 χρόνια. Όπως επίσης παρατηρήθηκε σε οδικούς χάρτες που σχετίζονται με άλλα μεταφορικά μέσα, οι νομοθετικές επιλογές αξιολογούνται ως υψηλής συνεισφοράς στο στόχο της ενισχυμένης ανθεκτικότητας, ενώ η διάρκεια εφαρμογής τους είναι μεσαίου μεγέθους και μπορούν να εφαρμοσθούν όλες βραχυπρόθεσμα.

14 Σχήμα 3: Οδικός χάρτης μέτρων προσαρμογής αεροπορικών μεταφορών Το Σχήμα 4 παρουσιάζει τον οδικό χάρτη μέτρων προσαρμογής για τις πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές (IWW-M: Inland waterway and maritime transport). Εδώ παρατηρείται ετερογενής κατανομή των μέτρων στις προκαθορισμένες δομές και διακύμανση του χρόνου εφαρμογής, διάρκειας και οικονομικών πόρων που απαιτούνται, περιορίζοντας τα γενικά συμπεράσματα. Ενδεικτικά, η πλειοψηφία των τεχνικών μέτρων αναμένεται να έχει υψηλή συμβολή στη μείωση της ευπάθειας, ενώ διαδικαστικές και επιχειρησιακές επιλογές είναι κυρίως χαμηλού ή μεσαίου κόστους με διάφορους βαθμούς συμβολής στη μείωση της ευπάθειας. Τα σχετικά λίγα σε αριθμό μέτρα που ανήκουν σε πρότυπα αποφάσεων και κινδύνων απαιτούν μεσαίες δαπάνες, αναμένεται να έχουν υψηλή συμβολή στη μείωση της ευπάθειας και η εφαρμογή τους, η οποία μπορεί να κινηθεί τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, είναι μέσης και μακράς διάρκειας. Τέλος, οι νομοθετικές επιλογές είναι χαμηλού ή μεσαίου κόστους έχουν ποικίλους βαθμούς υλοποίησης χρονοδιαγραμμάτων και διάρκειας εφαρμογής και πολύ υψηλή αναμενόμενη συνεισφορά στη μείωση της ευπάθειας.

15 Σχήμα 4: Οδικός χάρτης μέτρων προσαρμογής πλωτών και θαλάσσιων μεταφορών Ο Πίνακας 5 συνοψίζει τις βασικές πτυχές των χαρακτηριστικών των μέτρων για όλα τα μέσα μεταφοράς, σαν μια μετα-ανάλυση των οδικών χαρτών. Ανάλογα με τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά το S σημαίνει είτε το μικρό ή το βραχύ, το L το χαμηλό, περιορισμένο ή μεγάλης διάρκειας, το Μ το μεσαίο ή μέτριο και το Η το υψηλό. Όπως είναι αναμενόμενο μη τεχνικές επιλογές που απαιτούν περιορισμένους πόρους υλοποίησης, και με την εξαίρεση των νομοθετικών επιλογών, συνεισφέρουν ανάλογα στη μείωση της ευπάθειας των συστημάτων μεταφοράς. Από την άλλη πλευρά, τεχνικά μέτρα, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, μπορούν να αρχίσουν στο εγγύς ή απώτερο μέλλον, με την εφαρμογή τους να κυμαίνεται από 1 έως 5 έτη. Παρόλα αυτά, η συμβολή τους στην ικανοποιητική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι στις περισσότερες περιπτώσεις υψηλή. Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά των μέτρων προσαρμογής ανά μέσο Οδικές μεταφορές Σιδηροδρομικές μεταφορές Αεροπορικές μεταφορές Πλωτές και θάλασσιες μεταφορές Οργανωση και διαδικασία λήψης αποφάσεων Εναρξη περιόδου εφαρμογής S-M S S-M-L Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής L M L-M Απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι L L M-H Συμβολή στη μείωση της ευπάθειας H M-H M-H Tεχνικές επιλογές Εναρξη περιόδου εφαρμογής S-M-L S-M-L S-M S-M-L Απατούμενος χρόνος εφαρμογής S-M-L S-M-L M-L S-M-L Απαιτούμενοι οικονιμικοί πόροι L-H H M-H M-H Συμβολή στη μείωση της ευπάθειας M-H H H H Διαδικαστικές και λειτουργικές επιλογές Εναρξη περιόδου εφαρμογής S S-M S S-M Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής L M L S-M Απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι L M L L-M Συμβολή στη μείωση της ευπάθειας H M-H H L-M-H Ροή πληροφοριών και υποστήριξη ΤΠΕ Εναρξη περιόδου εφαρμογής S-M S-M S S-M-L Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής L M M S-M-L

16 Απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι M L-M-H L-M-H L-M-H Συμβολή στη μείωση της ευπάθειας L-M-H M-H M-H H Πρότυπα λήψης αποφάσεων και κινδύνων Εναρξη περιόδου εφαρμογής S S-M S M-L Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής M M M M-L Απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι M L-M L M Συμβολή στη μείωση της ευπάθειας M-H H M H Νομοθετικές επιλογές Εναρξη χρόνου εφαρμογής S S S S-M-L Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής L S M S-M-L Απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι L L L L-M Συμβολή στη μείωση της ευπάθειας M H H H 5 Συμπεράσματα Μια μεθοδολογική προσέγγιση με σκοπό τη διαμόρφωση των οδικών χαρτών μέτρων προσαρμογής για την προστασία και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών και των δικτύων μεταφορών παρουσιάστηκε και εφαρμόστηκε στα πλαίσια του παρόντος άρθρου. Η προσέγγιση ενσωματώνει υπάρχουσες μεμονωμένες γνώσεις σχετικά με τα μέτρα προσαρμογής που αναφέρονται στη βιβλιογραφία σε μια ενοποιημένη βάση, σε μορφή πίνακα. Τα αναφερόμενα μέτρα προσαρμογής αξιολογήθηκαν με βάση τόσο τις συνολικές επιδόσεις τους όσο και τη βαθμολογία τους σε επιμέρους κατηγορίες (π.χ. δέσμες μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν με ένα πολύ μικρό ποσό πόρων). Με τον τρόπο αυτό, τα μέτρα μπορούν να περιέχονται δυναμικά σε περισσότερα από ένα σύνολα, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ μέρους των αρχών ως προς το ποιό σύνολο ταιριάζει βέλτιστα σε κάθε κατάσταση (που χαρακτηρίζεται από τις επικρατούσες κλιματικές, γεωγραφικές και άλλες συνθήκες). Η προσέγγιση που παρουσιάστηκε έχει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί με τη μορφή ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων. Πέρα από την ανάδειξη βέλτιστων στρατηγικών, το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων μπορεί να υποδεικνύει πιθανά πλεονεκτήματα και αδυναμίες των μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενων μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και να βοηθήσει τους φορείς λήψης αποφάσεων. Σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα κλιματικά σενάρια, προσαρμοσμένα για τις αντίστοιχες περιοχές, τα μέτρα, οι πολιτικές και οι στρατηγικές προσαρμογής που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με τη μορφή ενός οδικού χάρτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τις αρχές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή στον τομέα των μεταφορών. 6 Αναφορές (1) Stamos, I., E. Mitsakis, J.M. Salanova, and G. Aifadopoulou. Impact assessment of extreme weather events on transport networks: a data-driven approach. Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 34, 2015, pp (2) Mitsakis, E., I. Stamos, A. Papanikolaou, G. Aifadopoulou, and H. Kontoes. Assessment of climate change impacts and extreme weather events on transport networks: Case study of the 2007 wildfires in Peloponnesus. Natural Hazards, Vol. 72, no. 1, 2013, pp (3) Mitsakis E., I. Stamos, M. Diakakis, and J.M. Salanova Grau. Impacts of high intensity storms on urban transportation: Applying traffic flow control methodologies for quantifying the effects. International Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 11, 2014, pp

17 (4) Aparicio A., M. Leitner, K. Mylne, E. Palin, and N. Sobrino. Support to transport and environment assessments adaptation to climate change in the transport sector. European Environment Agency (EEA), (5) Parry, M., O. Canziani, J. Palutikof, P. van der Linden, and C. Hanson (Eds.). Climate change 2007: impacts, adaptation and vulnerability, contribution of Working Group II to the 4th Assessment Report of the IPPC. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, (6) Houghton, J., G. Jenkins, and J. Ephramus (Eds.). Climate change: Scientific assessment of climate change. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, (7) Houghton, J., L. Meira Gilho, B. Callander, N. Harris, A. Kattenberg, and K. Maskell (Eds.). Climate change 1995: The science of climate change: contribution of working group I to the second assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Vol. 2). Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, (8) McCarthy, J., O. Canziani, N. Leary, D. Dokken, and K. White, (Eds.). Climate change 2001: impacts, adaptation, and vulnerability: contribution of Working Group II to the third assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, (9) Rosenzweig, C. and M. Parry. Potential impact of climate change on world food supply. Nature, Vol. 367, pp (10) Kaiser, H., S. Riha, D. Wilks, and R. Sampath. Adaptation to global climate change at the farm level. Agricultural Dimensions of Global Climate Change, eds H.M. Kaiser and T.E. Drennen, St Lucie Press, Delray Beach (11) Smithers J. and B. Smit. Human adaptation to climatic variability and change. Global Environmental Change, Vol. 7, no 2, 1997, pp (12) Smit, B., I. Burton, R. Klein, and R. Street. The science of adaptation: a framework for assessment. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, Vol 4, no 3-4, 1999, pp (13) UK Climate Impacts Programme, Tyndall Centre for Climate Change Research, Climate Change Scenarios for the United Kingdom, April (14) Giannopoulos, G., E. Gagatsi, E. Mitsakis, E., and J.M. Salanova. Bank of Greece, Risks and impacts of climate change on the transport sector. In Environmental, financial and social impacts of climate change in Greece. Report of the Climate Change Impact Assessment Committee, Bank of Greece, (15) Lonergan, S., R. Difrancesco, and M.K. Woo. Climate-change and transportation in Northern Canada an intergrated impact assessment. Climate Change, Vol. 24, no. 4, 1993, pp (16) Graves, H. M., and M.C. Phillipson. Potential implications of climate change in the built environment. Construction Research Communications, (17) Adger, W. N., S. Huq, K. Brown, D. Conway, and M. Hulme. Adaptation to climate change in the developing world. Progress in development studies, Vol. 3, no. 3, 2003, pp

18 (18) Eddowes, M. J., D. Waller, P. Taylor, B. Briggs, T. Meade, and I. Ferguson. Railway safety implications of weather, climate and climate change. Rail Safety and Standards Board UK, (19) European Environment Agency (EEA), Vulnerability and adaptation to climate change in Europe, (20) European Commission, White Paper Adapting to climate change: Towards a European framework for action, COM 147, (21) United Nations Development Programme, Adaptation Policy Frameworks For Climate Change, (22) Transportation Research Board Special Report 290, Potential Impacts of Climate Change on U.S. Transportation, (23) Koetse, M. J., and P. Rietveld. The impact of climate change and weather on transport: An overview of empirical findings, Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 14, 2009, pp (24) Stern, N. The economics of climate change. The American Economic Review, 2008, pp (25) German Development Cooperation. Adapting urban transport to climate change; contribution of the Wupertal institute in GTZ s Sustainable Transport Sourcebook, module 5f, (26) Taylor, M. A., and M. Philp. Adapting to climate change-implications for transport infrastructure, transport systems and travel behaviour. Road & Transport Research: A Journal of Australian and New Zealand Research and Practice, Vol. 19, no. 4, 2010, p. 66. (27) Transportation Research Board of the National Academies. Adapting Transportation to the Impacts of Climate Change, State of Practice 2011, Number E-C152, Washingtonm D.C., June, (28) United Nations Conference on Trade and Development. Climate Change Impacts and Adaptations: A Challenge for Global Ports, Geneva, Switzerland, September (29) Schwartz, H. G. Jr. (2010) America s Climate Choices: Adaptation A Challenge to the Transportation Industry, Transportation Research Board Webinar, Nov. 3, 2010, 69 pp. (30) Karl, T., J. Melillo, and T. Peterson (eds). Global climate change impacts in the United States. Cambridge University Press, (31) Walker, L., A. Figliozzi, A. Haire, and J. MacArthur. Climate Action Plans and Long- Range Transportation Plans in the Pacific Northwest: a review of the state of practice, Transportation Research Forum, Washington DC, USA, March (32) Matthews, T. Climate Change Adaptation in Urban Systems: Strategies for Planning Regimes, Urban Research Program, Research Paper 32, Brisbane, Australia January (33) Stocker, Thomas F., (Eds.). Climate change 2013: The physical science basis. Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report (AR5), Cambridge Univ. Press, New York, 2013.

19 (34) Eisenack, K., R. Stecker, D. Reckien, and E. Hoffman. Adaptation to Climate Change in the Transport Sector: A review. Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam, May (35) Bipartisan Policy Center, National Transportation Policy Project (2009), Transportation Adaptation to Global Climate Change, supported by the Rockefeller Foundation (36) De Bruin, K., R.B. Dellink, A. Ruijs, L. Bolwidt, A. Van Buuren, J. Graveland, R.S. De Groot, P. Kuikman, S. Reinhard, R.P. Roetter, V.C. Tassone, A. Verhagen, and E.C. Van Ierland (2009). Adapting to climate change in The Netherlands: an inventory of climate adaptation options and ranking of alternatives, Climate Change, Vol. 95, Issue 1-2, pp (37) Kaufman, S., C. Qing, N. Levenson, and M. Hanson. Transportation During and After Hurricane Sandy. Rudin Center for Transportation, NYU Wagner Graduate School of Public Service, November (38) Stenek, V., C. Amado, R. Connell, O. Palin, S. Wright, B. Pope, J. Hunter, J. McGregor, W. Morgan, B. Stanley, R. Washington, D. Liverman, H. Sherwin, P. Kapelus, C. Andrande, and D. Pabon. Climate Risk and Business Ports, International Finance Corporation (World Bank Group), March 2011, Cartagena, Colombia

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Εάν ενδιαφέρεστε για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση Logistics για τις ανάγκες της εφοδιαστικής σας αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I -

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχάριστο χρέος αποτελεί για μένα η μνεία των προσώπων που συνέβαλαν, τους τελευταίους εννέα μήνες, στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF)

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF) Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων 0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων Δρ Κώστας Παπασταύρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών, 20.4.2012 Τεχνολογία & επιπτώσεις Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece A STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT FLINKMAN EUROPEAN COMMISSION DG-HUMANITARIAN AID CIVIL PROTECTION AND PREPAREDNESS

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Είναι ήδη ευρέως γνωστά τα ατυχήματα με τα πλοία ΕRΙΚΑ, Don Pedro, Prestige, καθώς και τα καταστροφικά

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

FloReTo Μοντέλο εκτίμησης ζημιών πλημμυρικών φαινομένων

FloReTo Μοντέλο εκτίμησης ζημιών πλημμυρικών φαινομένων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ FloReTo Μοντέλο εκτίμησης ζημιών πλημμυρικών φαινομένων Επιστημονικός Υπεύθυνος Επίκ. Καθηγήτρια MSc Δρ. Δρ. Νίκη Ευελπίδου Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

www.floodresilience.eu

www.floodresilience.eu www.floodresilience.eu Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος MSc Κοτοπούλου Ηλέκτρα, μέλος επιστημονικής ομάδας SMARTeST Στοιχεία έργου Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Οκτώβριος 2008. Θεματική ενότητα 6: Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Δύναμη του Πλήθους: Ο Πληθοπορισμός (Crowdsourcing) ως Επιχειρηματικό Μοντέλο και πυλώνας αειφόρου ανάπτυξης της Ευφυούς Πόλης.

Η Δύναμη του Πλήθους: Ο Πληθοπορισμός (Crowdsourcing) ως Επιχειρηματικό Μοντέλο και πυλώνας αειφόρου ανάπτυξης της Ευφυούς Πόλης. www.sboing.net Η Δύναμη του Πλήθους: Ο Πληθοπορισμός (Crowdsourcing) ως Επιχειρηματικό Μοντέλο και πυλώνας αειφόρου ανάπτυξης της Ευφυούς Πόλης. Δρ. Φώτης Κ. Λιοτόπουλος CEO, SBOING.net Θεσσαλονίκη 13/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία μας έχει μαγνητίσει και σαγηνεύσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή Τέτοια καθημερινά παραδείγματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 11 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 31 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 33 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ 21

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια μη τεχνική περίληψη της Έκθεσης για το Περιβάλλον, η οποία απαιτείται βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ.

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια μη τεχνική περίληψη της Έκθεσης για το Περιβάλλον, η οποία απαιτείται βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Εισαγωγή Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ, SEA) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (INTERREG IVC) πραγματοποιήθηκε από την εδρεύουσα στις Βρυξέλλες Ecosystems

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Η κλιματική αλλαγή (IPCC 2014 - AR5) Οι τελευταίες 3 δεκαετίες είναι οι θερμότερες από το 1850 και πιθανότατα οι θερμότερες των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011.

Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011. Κυρίες και Κύριοι, Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011. Η επίκαιρη θεματολογία και οι εμπεριστατωμένες

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT Identification of Constraints and Obstacles Greek Executive Summary Nicosia, 2010 Action 5 Nicolaides

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Διευθυντής Ερευνών: Δρ. Χ. Γιαννακόπουλος Συνεργάτες: Α. Καράλη, Γ. Λεμέσιος, Α. Ρούσσος, Β. Τενέντες Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα