141/ ). 163/ ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "141/17-08-2010). 163/04-09-2009)."

Transcript

1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 4/14 για την Προµήθεια Ειδών Ιµατισµού (Παντελόνι Θερινό Εξόδου) Φύλλα ιακήρυξης : 43

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης ( ΑΥ) ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαµηλότερη τιµή. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 17 Ιουνίου 2014, ηµέρα Τρίτη, ώρα 11:00 πµ. Υπηρεσία Προµηθειών Πολεµικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ). Σούτσου 40, Αµπελόκηποι, 4 ος όροφος, αίθουσα διαγωνισµών (γρ. 430). Προµήθεια Ειδών Ιµατισµού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΗΣ ΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΗΜ ΗΣ ,00, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 6,2476 % επί της συµβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) (οι κρατήσεις να συµπεριλαµβάνονται στην τιµή της προσφοράς) Κατά την πληρωµή θα παρακρατηθεί ο προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος 4% επί της καθαρής συµβατικής αξίας, σύµφωνα µε το άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013. Τρεις (3) µήνες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. Τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι αποθήκες του 201 ΚΕΦΑ, µε δαπάνη και µέσα του προµηθευτή Σε βάρος της υπ αρίθµ. Πρωτ. 2354/ ΑΥ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) 29 Μαΐου Μαΐου Μαΐου

3 Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : α. Τις διατάξεις του Ν 721/1970 (ΦΕΚ 251/Α ) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων υνάµεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3257/2004. β. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των απανών του Κράτους και Άλλες ιατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/ ), όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των άρθρων 21 του Ν. 3156/2003 και του άρθρου 18 του Ν. 3257/2004 καθώς και τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ). γ. Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ). δ. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π..). ε. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68/ ), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α 163/ ). στ. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». ζ. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11, «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 τ.α /2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. η. Του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής», κεφάλαιο Β, άρθρο 22Α «Συµφωνίες Πλαίσιο» (ΦΕΚ τ.α 14/ ). θ. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α ) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου 1 παραγράφου Ζ «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµής στις εµπορικές συναλλαγές». ι. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ) «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του Π 318/1992 (Α 3

4 161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών προµηθειών ηµοσίου». ια. Του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167/ ), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α / ). ιβ. Του Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (ΚΠ )» (ΦΕΚ Α 150/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4038/12. ιγ. Του Π 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ 194Α / ). 2. Τις κάτωθι αποφάσεις : α. Την υπ αριθ. Π1/4232/ Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρµογή του ΚΠ (Π 118/07). β. Την υπ αριθµ. Π1/3386/ Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε την οποία καθορίζονται νέα όρια (60.000,00 ανά κωδικό είδους) εξαίρεσης προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ). γ. Την υπ αριθµ. Π1/2380/18 εκ 2012 Απόφαση για τη «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, µεταφορών και ικτύων». δ. Την υπ αριθµ. Φ.890/Α /Σ.1538/ ιαταγή του ΓΕΑ/ 6, µε την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρµογή του Ν. 3548/2007, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3801/2009. ε. Τη Φ.800/3/710114/Σ.32 Απόφαση κ.υπεθα (ΦΕΚ 131 Β ) περί «Καθορισµού Κόστους Χηµικών Αναλύσεων που πραγµατοποιούνται στο Χηµείο Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και δεν εκτελούνται στο Γενικό Χηµείο του Κράτους». στ. Την υπ αριθµ. Φ.831/Α.3054/Σ.648/ / ΑΥ/Γ2/3Γ εντολή διενέργειας ειδών ιµατισµού (παντελόνι θερινό εξόδου) της Αναθέτουσας Αρχής ( ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης/ ΑΥ). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την Προµήθεια Ειδών Ιµατισµού (Παντελόνι Θερινό Εξόδου), σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας που αποτελεί το παράρτηµα «Β» της παρούσας. 4

5 1. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας θέµατος είναι ποσού ,00, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 2. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 17 Ιουνίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πµ και τόπος η Υπηρεσία Προµηθειών της Πολεµικής Αεροπορίας (. Σούτσου 40, Αµπελόκηποι, αίθουσα διενέργειας διαγωνισµών γρ. 430). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους το αργότερο έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού (µε απόδειξη), δηλαδή µέχρι την 16 Ιουνίου 2014 ηµέρα ευτέρα και ώρα 14:00µµ, αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, στην Κεντρική Γραµµατεία (Γραφείο ) της Υπηρεσίας µας (Υπηρεσία Προµηθειών Πολεµικής Αεροπορίας, ηµ. Σούτσου 40, Αµπελόκηποι, Τ.Κ , 4 ος όροφος) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή courier, στην ως άνω διεύθυνση. Εναλλακτικά, µπορεί να παραδίδεται ιδιοχείρως την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού στα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας (ήτοι, την επιτροπή διενέργειας) από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της εταιρείας. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 3. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού (εφεξής : «Επιτροπή του διαγωνισµού»). 5. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε την προσφορά το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 6. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 7. Αντίγραφα του πλήρους σώµατος της διακήρυξης διατίθενται ως ακολούθως : α. Σε έντυπη µορφή από την Υπηρεσία µας (Γραφείο 404, στη διεύθυνση ως µνηµονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιµες για το κοινό, ήτοι ευτέρα έως Παρασκευή 8:30 14:00). β. Σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf) από την επίσηµη ιστοσελίδα της Πολεµικής Αεροπορίας (www.haf.gr). 8. Το κόστος κάθε αντιτύπου της παρούσας διακήρυξης ανέρχεται σε # 15,00 # ευρώ ( ), το οποίο καταβάλλεται από τους υποψήφιους για συµµετοχή 5

6 στον διαγωνισµό, ανεξαρτήτως αν λαµβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης από την έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση αυτής, ως ακολούθως : α. Με καταβολή µετρητών στη ιαχείριση Χρηµατικού της Υπηρεσίας µας (γραφείο 427, στη διεύθυνση ως µνηµονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιµες για το κοινό, ήτοι από ευτέρα έως Παρασκευή (8:30 14:00). β. Μέσω κατάθεσης του αντιτίµου στον λογαριασµό υπ αριθµ. : (ΙΒΑΝ) GR (SWIFT : ETHNGRAA) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ ΜΤΑ (Μετοχικό Ταµείο Αεροπορίας), µε την αιτιολογία «Κόστος ιακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισµού 4/14 ΥΠ/ΠΑ». γ. ιευκρινίζεται ότι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ για συµµετοχή στον εν λόγω διαγωνισµό αποτελεί η εν λόγω καταβολή, η οποία θα βεβαιώνεται µε την αντίστοιχη απόδειξη εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής. 9. Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινήσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων υποψήφιων συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, όσον αφορά τους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία µας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής. Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό µέσο για την ενηµέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, µε δική του ευθύνη, µπορεί να ενηµερώνει (νοείται, εφόσον επιθυµεί ο ίδιος), µέσω fax, επιστολής, e mail, κτλ, µε τα στοιχεία του (π.χ επωνυµία, διεύθυνση, αριθµ. τηλεφώνου, αριθµ. µηχ. τηλεοµοιοτυπίας, e mail account κτλ) την Υπηρεσία Προµηθειών, ώστε να καταστεί δυνατή η ενηµέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτηµάτων. 10. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προκήρυξης της Υπηρεσίας µας, µε στοιχεία επικοινωνίας ως αναγράφεται ανωτέρω (αρµόδιος χειριστής : Σγός (Ο) Μαρία Γκούρλα). Αθήνα : 29 Μαΐου 2014 Σµήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Γραµµατέας ΥΠ/ΠΑ Μίχος Θωµάς Μ.Υ µε Β Βαθµό 6

7 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ αριθ. Π. 4/2014) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο ιαγωνισµού 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, για την προµήθεια ειδών ιµατισµού (παντελόνι θερινό εξόδου), σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας που αποτελεί το παράρτηµα «Β» της παρούσας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ,00, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα ποσοτήτων µε εκτιµώµενο κόστος του υπό προµήθεια υλικού: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ Ο- ΣΗΣ CPV ΤΕΧΝ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑ- ΦΗ 1 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΟ ΟΥ ΤΕΜ ,00 Τέσσερις (4) Μήνες / /Ε Κριτήριο Κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή. Άρθρο 2 ο ικαίωµα Συµµετοχής 1. ικαίωµα Συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : α. τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. προσφορά. β. ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλουν κοινή 7

8 γ. συνεταιρισµοί δ. κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 2. Ο όρος "προµηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην παρ.1 κατηγορίες συµµετεχόντων. 3. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Άρθρο 3 ο Κατάρτιση Περιεχόµενο Υποβολή Προσφορών 1. Οι προσφορές πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα : α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. β. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο ανάδοχος στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια της σύµβασης. ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2. Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης του διαγωνισµού. 8

9 4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισµένο. Σε ένα (1) από τα δύο (2) αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Η αρίθµηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. 6. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις : ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. «Π. 4/14» ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την «Προµήθεια Ειδών Ιµατισµού (Παντελόνι Θερινό Εξόδου)». Πίνακα περιεχοµένων µε συνεχή αρίθµηση των σελίδων όλων των υποβληθέντων στοιχείων (1, 2, 3,.). 7. Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους : α. Τον φάκελο µε την ένδειξη «δικαιολογητικά συµµετοχής», που περιλαµβάνει : (1) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (άρθρο 6 παρ.1 περ. α και άρθρο 25 του Π 118/2007). ιευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. (2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/ΦΕΚΑ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται : (α) Τα στοιχεία του διαγωνισµού. (β) Ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 του Π 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (γ) Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 9

10 (δ) ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι (ε) Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης, του Κ.Ν 2190/1920. (στ) Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. (ζ) Ότι δεν τελούν σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα. 18, 34, 39 του Π 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. (η) Ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007. (θ) Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση. (ι) Να βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση του άρθρου 66 του Ν 1400/73 και ότι δεν θα χρησιµοποιήσουν ως άµεσους ή έµµεσους αντιπροσώπους Αξιωµατικούς, για τους οποίους δεν παρήλθε πενταετία από την αποστρατεία τους. (ια) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, µε την οποία θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όσων δικαιολογητικών κατακύρωσης απαιτούνται µε την διακήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 5 6 της παρούσας διακήρυξης. (ιβ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, µε την οποία θα δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας, καθώς και το σχετικό ΦΕΚ της εκπροσώπησης (αναγραφή του ΦΕΚ), σύµφωνα µε το ισχύον καταστατικό της εταιρείας. (ιγ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β Π 118/07). διακήρυξης. (ιδ) Απόδειξη καταβολής του κόστους της β. Φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιλαµβάνει : 1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση παραποµπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο), τόσο µε την τεχνική προδιαγραφή και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, όσο και τα 10

11 συνυποβαλλόµενα τυχόν δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, και όχι απλά φωτοαντίγραφα), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. 2. ήλωση της χώρας προέλευσης του προσφερόµενου είδους είδους. 3. Εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόµενου 4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που ζητείται από την Τεχνική Προδιαγραφή της παρούσας διακήρυξης (παράρτηµα «Β»). γ. Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα ανοιχτεί µόνο σε περίπτωση που ο προµηθευτής έχει κριθεί κατάλληλος ως προς τα δικαιολογητικά και την τεχνική του προσφορά, όπου θα αναφέρεται µε σαφήνεια ότι : (α) Την προσφερόµενη τιµή σε ευρώ ( ) η οποία θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών στις αποθήκες του 201 ΚΕΦΑ. Στην προσφερόµενη τιµή (χωρίς ΦΠΑ) των υπό παροχή προµήθεια ειδών θέµατος περιλαµβάνονται πέρα των λοιπών δαπανών που καθορίζονται από τη διακήρυξη, οι κρατήσεις, που αναλύονται ως ακολούθως : α. 4 % υπέρ ΜΤΑ β. 2 % υπέρ ΕΛΟΑΑ (πρώην ΤΑΣΑ) 20% επί χαρτοσήµου) γ. 0,144% υπέρ (Χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ δ. 0,1036% υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ (0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, χαρτόσηµο 0,003% και ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήµου). Σύνολο κρατήσεων : 6,2476 % β) Σηµειώνεται ότι, η κράτηση ύψους 0,1036% (υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων), επί του συνολικού ποσού της συµφωνίας πλαίσιο, θα παρακρατηθεί κατά την πρώτη πληρωµή αυτής. γ). το υπό προµήθεια είδος. δ). Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγεται Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 11

12 Άρθρο 4 ο Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρεις (3) µήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να παρατείνει µονοµερώς την ισχύ των προσφορών κατά τριάντα (30) επιπλέον ηµέρες κατά ανώτατο όριο, µετά τη λήξη της οποίας τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται, εφόσον το αρµόδιο όργανο δεν έχει αποφασίσει για την κατακύρωση ή όχι της ανάδειξης προµηθευτή ειδών θέµατος, εκτός αν παραταθούν περαιτέρω από τους συµµετέχοντες οι υποβληθείσες προσφορές. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 5 ο Αξιολόγηση Αποσφράγιση Προσφορών 1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί και εισηγείται τεκµηριωµένα, αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την αποκλειστικά χαµηλότερη τιµή. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π 118/2007, η κατακύρωση θα γίνει στον οικονοµικό φορέα µε τη χαµηλότερη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και τους όρους της διακήρυξης. 2. Για τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ισχύουν τα ακόλουθα : α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. β. Αποσφραγίζονται, µονογράφονται οι φάκελοι των ικαιολογητικών και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 3. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µόνο σε περίπτωση που ο προµηθευτής κριθεί κατάλληλος ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική του προσφορά. Ο φάκελος θα µονογραφηθεί από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο. α. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στην Υπηρεσία. προσφορών. β. Η καθαρή τιµή θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των 12

13 (3). 4. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν 5. Για την αξιολόγηση των προσφορών ισχύουν τα ακόλουθα : α. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί και εισηγείται τεκµηριωµένα, αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. β. Συγκεκριµένα, η οικονοµική προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή είναι αυτή που παρουσιάζει το µικρότερο συνολικό κόστος για το σύνολο των προσφερόµενων υπό προµήθεια ειδών θέµατος, όπως αυτές παρατίθενται στην τεχνική προδιαγραφή της διακήρυξης. γ. Κάθε οικονοµικός φορέας απαιτείται να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο του υπό προµήθεια είδους, ήτοι δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για µέρος έναντι του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών. δ. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού αλλά και κατά την εκτέλεση της σύµβασης, θα εφαρµοσθούν κατ αναλογία οι διατάξεις του ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) και του Π 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07), σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεµάτων αξιολόγησης προσφορών αλλά και θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την αυτήν : (α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 του Π 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (δ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής 13

14 ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). (ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3). 7. Εάν ο µειοδότης υπέρ του οποίου πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δεν υποβάλει εντός του ανωτέρω χρόνου των είκοσι (20) ηµερών το φάκελο των δικαιολογητικών, ή τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις προβλεπόµενες συνέπειες και η κατακύρωση γίνεται στον οικονοµικό φορέα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ εξής. 8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Άρθρο 6 ο Παραλαβή Παράδοση Υλικών 1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει εντός τεσσάρων µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει δαπάνη και µέσα του προµηθευτή στο 201 ΚΕΦΑ/Αεροπορική Βάση Ελευσίνας. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους θα γίνει από αρµόδια επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής Προµηθειών της Υπηρεσίας (ΥΕΕΠΠ/ΠΑ) µε την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παρουσία του προµηθευτή ή του νόµιµου εκπροσώπου του. Το τιµολόγιο θα εκδίδεται για λογαριασµό της Μονάδας. 2. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που µπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία µόνο πριν από την λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που τα υπό προµήθεια είδη δεν παραδοθούν µέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον προµηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις. 3. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφαση της Μονάδας και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναµίας εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών, µετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν. 14

15 4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Μονάδας. Άρθρο 7 ο Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε τα ισχύοντα, το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ ( ). 2. Εγγύηση Συµµετοχής : α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης. β. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση µε µικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. γ. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται : α) στους συµµετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον µειοδότη, µετά την υπογραφή της σύµβασης και την υποβολή απ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 3. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o οικονοµικό φορέας υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συvoλικής συµβατικής αξίας. β. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί, κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος του αναδόχου, οπωσδήποτε µετά τη λήξη της σύµβασης και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων και µετά από βεβαίωση της Υπηρεσίας για την ποσοτική ποιοτική παραλαβή της προµήθειας υλικών θέµατος και εφόσον κατατεθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας των υπό προµήθεια υλικών. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Μετοχικού Ταµείου της ΠΑ. 15

16 4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 5. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.. 118/2007 (ΚΠ ). 6. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του παραρτήµατος «Γ» της παρούσης. ιαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιηµένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το υποχρεωτικό περιεχόµενο που καθορίζεται από το νόµο και την παρούσα διακήρυξη. Άρθρο 8 ο Πληρωµή 1. Η πληρωµή των ειδών θα γίνει µε τον παρακάτω τρόπο : α. Εξόφληση 100% του τιµήµατος µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠ (Π 118/07). Ειδικότερα : (1) Η πληρωµή δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή. β. Χρόνος εξόφλησης : Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την επόµενη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 2. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π 118/2007 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο. [έκδοση τιµολογίου (και δελτίου αποστολής εάν απαιτείται), προσκόµιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.]. 3. Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152/ «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α 107/ ) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί 16

17 σχετική αίτηση του αναδόχου, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο). 4. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται : (1). Για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. (2). Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π 118/2007. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 5. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τη Μονάδα. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, καθώς και µε τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών. 6. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηµατοδότηση και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο προµηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύµφωνα µε αυτή. Για τα θέµατα κήρυξης του προµηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π 118/07. Άρθρο 9 ο Ενστάσεις Προσφυγές 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συµµετοχής αναδόχου στο διαγωνισµό και κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης, µπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 6 του Π 118/07, που υποβάλλονται από το µειοδότη. 2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσµία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π 118/ Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του διαγωνισµού, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000,00) και µεγαλύτερο των πέντε (5.000,00) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών, µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/2005). 17

18 Άρθρο 10 ο Ρήτρα Κωδικοποίησης 1. Απαιτείται η κωδικοποίηση του υπό προµήθεια υλικού. 2. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, για όσα από τα προσφερόµενα υλικά δεν είναι κωδικοποιηµένα κατά ΝΑΤΟ, πρέπει να αποδεχθούν γραπτώς µε την προσφορά τους τη ΡΗΤΡΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Παράρτηµα «Ε» της παρούσας διακήρυξης) ως και τις STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199, και 4438 που αφορούν την κωδικοποίησή τους. 3. Η αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ αποτελεί ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ και σε περίπτωση που δεν γίνεται δεκτή από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ οι προσφορές τους θα απορρίπτονται. 4. Οι υποχρεώσεις των µειοδοτών ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ως και της Υπηρεσίας, που απορρέουν από την αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, έχουν ως ακολούθως : α. Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισµού ο µειοδότης ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωµένος να απευθυνθεί στην αρµόδια Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ), ήτοι το 201 ΚΕΦΑ/Τ2/5, προκειµένου να ενηµερωθεί για τη διαδικασία απονοµής κωδικών κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ στους πραγµατικούς κατασκευαστές υποκατασκευαστές των υπό προµήθεια υλικών. β. Πριν την υπογραφή της σύµβασης ο µειοδότης ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ (Υπηρεσία Προµηθειών Πολεµικής Αεροπορίας ΥΠ/ΠΑ) κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (floppy disk 1,44 MB ή CD και σε µορφή αρχείου txt ή Εxcel) στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό προµήθεια υλικά. κατασκευαστή. υποκατασκευαστή. Αγγλική (1) Ο σχετικός αριθµός (Ρ/Ν) του πραγµατικού (2) Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή (3) Η πλήρης ονοµασία των υλικών στην Ελληνική και (4) Ο ΝSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιηµένο. γ. Η παραπάνω κατάσταση θα συµπεριλαµβάνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στη σύµβαση από την Υπηρεσία Προµηθειών (ΥΠ/ΠΑ) ως ιδιαίτερο Παράρτηµα αυτής ενώ η ηλεκτρονική µορφή της κατάστασης θα αποστέλλεται από την Υπηρεσία µας στην ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ/Τ2/5). 18

19 δ. Εντός 20 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωµένος να απευθυνθεί στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ, Τηλ ) προκειµένου να του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για την κωδικοποίηση των υλικών. ε. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ τα ανωτέρω απαιτούµενα τεχνικά στοιχεία εντός 40 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και σε κάθε περίπτωση όχι µετέπειτα από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών. στ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσµεύεται να εξασφαλίσει από τους πραγµατικούς κατασκευαστές υποκατασκευαστές των υπό προµήθεια υλικών την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών που δεν είναι κωδικοποιηµένα κατά ΝΑΤΟ. ζ. Για όσα είδη της σύµβασης έχουν ήδη κωδικοποιηθεί, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται : (1) Να προσκοµίσει στην ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνει τα NSN που έχουν αποδοθεί. (2) Να προσκοµίσει στην αρµόδια ΑΥΚΥ όποια τεχνικά στοιχεία των υλικών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης των υλικών. η. Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ, ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ όσον αφορά την κωδικοποίηση, γεγονός που γνωστοποιείται από την ΑΥΚΥ µε τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα : ένα για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ένα για την Υπηρεσία Προµηθειών (YΠ/ΠΑ) που παρακολουθεί τη σύµβαση, ένα για το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης (Γ ΑΕΕ/ ΑΩ& Π/ΤΜΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) και ένα για το αρχείο της ΑΥΚΥ. θ. Στα δικαιολογητικά πληρωµής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, για κάθε τµηµατική παράδοση, πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση της αντίστοιχης ΑΥΚΥ όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριµένα είδη ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του όσο αφορά την κωδικοποίησή τους. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ για όλα τα είδη που περιέχει η σύµβαση θα επισυνάπτεται επικυρωµένο από την ΑΥΚΥ αντίγραφο αυτής. ι. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης της σύµβασης, µε συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (10%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ για κωδικοποίηση των υλικών. 19

20 Άρθρο 11 ο Άλλοι Ειδικοί Όροι 1. Κατά την εξόφληση του προµηθευτή θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος 4% (Φ.Ε. 4%) σύµφωνα µε το άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/ Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων που προβλέπονται από την Τεχνική Προδιαγραφή της διακήρυξης βαρύνουν τον προµηθευτή. 3. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας και την Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας, ως το Παράρτηµα Β της παρούσης. 4. ιευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να λαµβάνουν γνώση του επίσηµου δείγµατος της Υπηρεσίας, µε απλή µακροσκοπική εξέταση ή µε λήψη απεικόνισης αυτού, µε δική τους µέριµνα και ευθύνη, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες διαθέσιµες για το κοινό 9:00 14:00, από τη ιαχείριση Εφοδιασµού (τηλ ) της Υπηρεσίας µας. 5. ιευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές δεν υποχρεούνται στην κατάθεση δείγµατος κατά τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να κατακυρώσει κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής ιενέργειας ποσότητα του υπό προµήθεια αντικειµένου µεγαλύτερη ή µικρότερη κατά +30% και -50% αντίστοιχα. Για κατακύρωση µέρους της υπό προµήθειας ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου ποσοστού απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. 7. Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής στον προµηθευτή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 περίπτωση β του άρθρου 35 του Π 118/2007, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε την προσφορά του. Άρθρο 12 ο Λοιπές ιατάξεις 1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του ηµοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.. 118/2007 και των άρθρων του Ν. 2362/ Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. Σµχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ 20

21 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ αριθ. Π. 4/2014) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Τεχνική Προδιαγραφή ΣΤΟΛΗ ΜΑΧΗΣ (BATTLE DRESS) ΘΕΡΙΝΗ ΑΝ ΡΩΝ ΠΑ 01771/ /Ε3.2 ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 21

22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή των εκδόσεων Πρώτη έκδοση & Φ.. 1 & εύτερη έκδοση Τρίτη έκδοση Φύλλο ιόρθωσης Νο1 της Τρίτης έκδοσης Φύλλο ιόρθωσης Νο2 της Τρίτης έκδοσης η αναθεώρηση της τρίτης έκδοσης (ενσωµατώνει τα Φ.. Νο1 & Νο2) η αναθεώρηση της τρίτης έκδοσης ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Παράγραφος Αλλαγές Προσθήκη στους ιαστασιολογικούς πίνακες παντελονιού των µεγεθών 38, 40, 42 & 44 22

23 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΠΡΟΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ελέγχους παραλαβής για την προµήθεια θερινών στολών µάχης ανδρών ΠΑ. 1.2 ΣΚΟΠΟΣ Η κάλυψη των αναγκών ένδυσης του στρατιωτικού προσωπικού της ΠΑ. 1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ Α εν απαιτείται ΑΥ ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης Ε Έκδοση NSN National Stock Number ΠΑ Πολεµική Αεροπορία ΤΠ Τεχνική Προδιαγραφή 1.4 ΣΧΕΤΙΚΑ 1. Τεχνική Προδιαγραφή Έκδοση 1 /2009 /ΕΤΑΚΕΙ Στολή Μάχης (Battle Dress) ανδρών θερινή 2. Οδηγίες Ραφής Σακάκι, Παντελόνι ανδρών Χειµερινής Θερινής Στολής Μάχης (Battle Dress) / ETAKEI Φ.670/Α.19489/ / ΑΥ/Γ4 4. ISO 3758:05: Textiles Care labeling code using symbols 5. ISO 3759:07: Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change 6. ISO : Textiles Woven fabrics Construction Methods of analysis Part1: Methods for the presentation of a weave diagram and plans for drafting, denting and lifting 7. ISO :84: Textiles Woven fabrics Construction Methods of analysis Part 5: Determination of linear density of yarn removed from fabric. 8. ISO 3071:05: Textiles Determination of ph of aqueous extract 9. BS EN ISO 5077:08: Textiles Determination of dimensional change in washing and drying 10. ISO 6330:00 & amend1:08 Textiles Domestic washing and drying procedures for textile testing 11. DIN ΕΝ 12127:97 Textiles Determination of mass per unit area using small samples 12. BS EN :03: Textiles- Methods for the determination of certain aromatic amines derived from azo colorants-part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible without extraction 13. BS EN :03: Textiles- Methods for the determination of certain aromatic amines derived from azo colorants-part 2: Detection of the use of certain azo colorants accessible by extracting the fibres 14. BS EN ISO :98: Textiles- Determination of formaldehyde Part1: Free and hydrolyzed (water extraction method) 15. BS EN ISO :98: Textiles- Determination of formaldehyde- Part2: Released formaldehyde (vapour absorption method) 16. ISO 105-A02:93: Textiles Tests for colour fastness Part A02: Grey Scale for assessing change in colour 17. EN ISO 105-C06-A2S:10: Textiles Tests for colour fastness Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering 23

24 18. EN ISO 105-E01:10: Textiles Tests for colour fastness Part E01: Colour fastness to water 19. EN ISO 105-E04:09: Textiles Tests for colour fastness Part E04: Colour fastness to perspiration 20. EN ISO 105-D01:10: Textiles Tests for colour fastness Part D01: Colour fastness to dry cleaning 21. ISO 105-X12: Textiles Tests for colour fastness Part X12: Colour fastness to rubbing 22. EN ISO 105-B01:99: Textiles Tests for colour fastness Part B01: Colour fastness to daylight 23. EN ISO 105-B02: Textiles Tests for colour fastness Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test 24. BS 6923: 1988: Calculation of small colour differences 25. AATCC 128 Wrinkle Recovery of fabrics-2009 Appearance method 26. AATCC : Fiber Analysis: Qualitative 27. AATCC 20A 2008: Fiber Analysis: Quantitative 28. ISO 137 Wool Determination of fibre diameter Projection microscope method 29. EN ISO : Textiles Determination of the abrasion resistance of fabrics by the martindale method Part 2: Determination of specimen break down 30. ISO : Textiles Tensile properties of fabrics Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method. 31. ISO : Textiles Dry cleaning & finishing 32. ISO : Textiles Dry cleaning & finishing 33. ASTM D 3512/ D3512M 10e2 / Standard test method for pilling resistance & other related surface changes of textile fabrics: Random Tumble Pilling Tester 34. BS 6923: 1988 Calculation of small colour differences 35. Πίνακας Τυχαίων Αριθµών 36. Πίνακες Απαγορευµένων Χρωµάτων (Πηγή ΟΕΚΟ ΤΕΧ) 37. Πίνακες Απαγορευµένων Αρωµατικών Αµινών 38. Υ 386: Εκχυλίσιµαι ουσίαι ερίου δι οργανικών διαλυτών 39. Κανονισµός (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 40. «Τεχνικές Προδιαγραφές Υφασµάτων, Τεύχος Α, έκδοση 3η» του Υπουργείου Εµπορίου 41. Τεχνική Προδιαγραφή 01771/ /Ε Φ.. Νο1/ της 01771/ /Ε Φ.. Νο2/ της 01771/ /Ε ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ωφέλιµα σχόλια (εισηγήσεις για αλλαγές, προσθέσεις, αφαιρέσεις) και κάθε σχετική πληροφορία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την βελτίωση του παρόντος κειµένου, να αποστέλλονται προς: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΥ/Γ6/4 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Fax: Τηλ.:

25 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θερινή στολή Μάχης ανδρών αποτελείται από σακάκι και παντελόνι. Το βασικό ύφασµα κατασκευής τόσο του σακακιού όσο και του παντελονιού αναφέρεται στην Τα υπόλοιπα βοηθητικά υλικά αναφέρονται στην ενότητα 3.1. Η µορφοποίηση των επιµέρους τεµαχίων των ενδυµάτων γίνεται µε βάσει τα πατρόν της υπηρεσίας, ενώ η ραφή τους ακολουθεί τις οδηγίες ραφής της 3.2.4, τις κατασκευαστικές κατευθύνσεις της ενότητας 3.2, ενώ τα έτοιµα ενδύµατα πρέπει να συµµορφώνονται κατά τους µακροσκοπικούς ελέγχους µε τους διαστασιακούς πίνακες της ενότητας Όλες οι µακροσκοπικές, τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις της ΤΠ είναι απαράβατες. 2.1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α 2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ Οι προµηθευτές να απευθύνονται στο Τµήµα κωδικοποίησης (ΑΥΚΥ) του 201 ΚΕΦΑ (Τ2/5) στα τηλέφωνα και ή στο Fax προκειµένου να τους γνωστοποιούνται οι Αριθµοί Ονοµαστικού. 25

26 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Βασικό Ύφασµα Για την κατασκευή της στολής χρησιµοποιείται σύµµεικτο ύφασµα 55% µαλλί / 45% πολυεστέρα. Το ύφασµα έχει κατασκευαστεί από σύµµεικτα νήµατα 55% µαλλί / 45% πολυεστέρα σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Φόδρα Σακακιού Η φόδρα για το εσωτερικό του σακακιού είναι κατασκευασµένη από ίνες αναγεννηµένης κυτταρίνης ραιγιόν βισκόζης (viscose rayon) σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Φόδρα Ζώνης Η φόδρα επένδυσης της εσωτερικής περιµέτρου της ζώνης είναι κατασκευασµένη από σύµµεικτο ύφασµα βαµβάκι / πολυεστέρα σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 4.4 και Κουµπιά Τα κουµπιά είναι συνθετικά και συµµορφώνονται µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 4.5, και Φερµουάρ Το φερµουάρ του παντελονιού είναι µεταλλικό και συµµορφώνεται µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 4.6 και Αγκράφα Η αγκράφα του σακακιού είναι µεταλλική και συµµορφώνεται µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 4.7, και Κόπιτσα Η κόπιτσα του παντελονιού είναι µεταλλική και συµµορφώνεται µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 4.8, Κλωστή Ραφής Η κλωστή ραφής θα είναι ανάλογου χρωµατισµού µε τη στολή και σύµφωνη µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ενισχυτικά Ραφής Τα ενισχυτικά ραφής συµµορφώνονται µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 4.10 και Σιρίτια Τα σιρίτια των επωµίδων συµµορφώνονται µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Ετικέτες Οι ετικέτες ακολουθούν τα αναφερόµενα στις 3.2.5, 3.2.6, &

27 3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σακάκι Το σακάκι θα είναι όµοιο, ως προς την κατασκευή, µε τα σκίτσα της ενότητας 6 καθώς και µε το επίσηµο δείγµα της υπηρεσίας για όποια χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται µε σαφήνεια στην ΤΠ. Το µήκος του σακακιού θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να φθάνει µέχρι την µέση και αποτελείται από το κυρίως σώµα, τα µανίκια, τον γιακά και τις τσέπες (εσωτερικές εξωτερικές). Όλο το σακάκι εσωτερικά είναι φοδραρισµένο µε φόδρα σύµφωνη µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ΤΠ. Το κυρίως σώµα του σακακιού αποτελείται από τη ραφή δύο (2) εµπρόσθιων και ενός (1) οπίσθιου κοµµατιού (πλάτη) του βασικού υφάσµατος. Στο εµπρόσθιο τµήµα του το σακάκι κλείνει δεξιά µε πολυεστερικά ή πολυαµιδικά κουµπιά. Τα κουµπιά είναι σταθερά ραµµένα στο δεξί φύλλο. Το µήκος του σακακιού καταλήγει στη µέση όπου και φέρει ζώνη. Η ζώνη κλείνει µε µεταλλική αγκράφα. Εκατέρωθεν των κουµπιών στην περιοχή του στήθους το σακάκι φέρει ζεύγος τσεπών οι οποίες κλείνουν µε καπάκια. Επίσης στο αριστερό εµπρόσθιο φύλλο φέρει µία (1) εσωτερική τσέπη. Στο εσωτερικό του το σακάκι φέρει επένδυση από φόδρα. Εσωτερικά στην περιοχή των ώµων φέρει λεπτές βάτες για ενίσχυση. Σχέδια του σακακιού εµφανίζονται στην ενότητα Κυρίως σώµα Τα δύο εµπρόσθια φύλλα του σακακιού ενώνονται µεταξύ τους µε πέντε πολυεστερικά ή πολυαµιδικά κουµπιά, τα οποία είναι ραµµένα στο δεξιό φύλλο και ένα στην ζώνη. Τα κουµπιά κουµπώνουν στις αντίστοιχες, οριζόντια προσανατολισµένες, κουµπότρυπες, πέντε στην αριστερή µόστρα (κρυφή πατιλέτα) και µία σε τεµάχιο υφάσµατος που είναι ραµµένο εσωτερικά στη ζώνη. Οι κουµπότρυπες είναι οµοιόµορφες και χωρίς ξέφτια, ανάλογου µεγέθους µε τα κουµπιά και κατάλληλα και συµµετρικά τοποθετηµένες σε σχέση µε αυτά. Η µόστρα του αριστερού φύλλου σε απόσταση ανάλογη του µεγέθους από το πάνω µέρος µε ανά µέγεθος ανοχή 1cm, δηµιουργεί άνοιγµα βάθους 4-4,5 cm φοδραρισµένο αµφίπλευρα για την τοποθέτηση των κουµπότρυπων (κρυφή πατιλέτα), οι οποίες στερεώνονται ανά 6-7 cm ανάλογα µε το µέγεθος. Σε απόσταση ανάλογη του µεγέθους, εκατέρωθεν από τις πλαϊνές ραφές µε ανά µέγεθος ανοχή 1cm, σχηµατίζονται συµµετρικά δύο πιέτες βάθους 7 mm σε απόσταση 4-5 cm η µία από την άλλη ανάλογα και µε το µέγεθος. Τέλος, µε εσωτερική απλή ραφή ενώνονται µε την πλάτη και κλείνουν το κυρίως σώµα. Τα µπροστινά φύλλα ενισχύονται εσωτερικά µε θερµοκολλητικό ύφασµα σε όλη τους την επιφάνεια και µόνο στο επάνω µέρος (στήθος), έχουν εσωτερικά, στερεωµένη καλά, έξτρα ενίσχυση από καναβατσότριχα (Μπλαστρόν). Κάθε µπροστινό φύλλο ράβεται µε το πίσω (πλάτη) µε εσωτερική απλή ραφή. Η πλάτη του σακακιού αποτελείται από ένα φύλλο που καταλαµβάνει όλο το πίσω µέρος. Όλη η επιφάνεια της πλάτης εσωτερικά είναι επίσης αυτοκολληµένη. Σε απόσταση ανάλογη του µεγέθους, εκατέρωθεν από τις πλαϊνές ραφές µε ανά µέγεθος ανοχή 1cm, σχηµατίζονται συµµετρικά τρεις πιέτες βάθους 7 ± 1 mm σε απόσταση 4-5 cm η µια από την άλλη αναλόγως του µεγέθους. Τέλος, µε εσωτερική απλή ραφή ενώνονται µε τα δύο µπροστινά φύλλα και κλείνουν το κυρίως σώµα Ζώνη Η ζώνη ενώνει µε τσίµα γαζί τα κάτω σηµεία των τριών φύλλων. Έχει πλάτος περιµετρικά 6,5-7,5 cm (το οποίο όµως παρουσιάζει αµελητέες αυξοµειώσεις) και ενισχύεται εσωτερικά µε κατάλληλη φόδρα ανάλογου πλάτους. Στο αριστερό τµήµα της έχει προεξοχή, η οποία καταλήγει σε µύτη, µήκους 18 ± 1,0 cm και πλάτους 6,5-7,0 cm προοδευτικά µειούµενου προς το εσωτερικό στα 4-4,5 cm. Στο δεξιό τµήµα της είναι ραµµένο σε απόσταση 11,5-12,0 cm από την αρχή της, τεµάχιο υφάσµατος 27

28 συνολικού µήκους cm (ή 5,5-6,0 cm διπλωµένο) και πλάτους 4 4,5 cm, το οποίο αναδιπλώνεται και ράβεται ώστε να στερεώνει µεταλλική αγκράφα, η οποία προορίζεται για την πόρπωση µε την προεξοχή του αριστερού τµήµατος. Στο σηµείο αυτό υπάρχει επίσης ένα θυλάκι µήκους 6,5-7 cm και πλάτους 1,5 ± 0,2cm Γιακάς Ο γιακάς είναι ενιαίος, χωρίς ποδαράκι, ράβεται στην συνέχεια της µόστρας και ενισχύεται εσωτερικά µε θερµοκολλητικό ύφασµα σε όλη του την επιφάνεια. Για την κατασκευή του κάτω µέρους του γιακά, και για να είναι µαλακός και να διευκολύνει το σπάσιµο του (τσάκισµα) στο σίδερο χρησιµοποιείται µουλτόν ή φόδρα. Στο µέσο της ένωσης του γιακά µε το σακάκι ράβεται θηλιά για την ανάρτηση του σακακιού Μανίκια Η ένωση των µανικιών µε το κυρίως σώµα γίνεται µε µανικοκόλληση. Κάθε µανίκι αποτελείται από δύο φύλλα (πάνω και κάτω φύλλο) και µανσέτα. Τα δύο φύλλα ενώνονται εσωτερικά µε τσίµα γαζί και εξωτερικά µε ποδαράκι. Το πάνω φύλλο έχει δύο πιέτες βάθους 7 ± 1 mm σε απόσταση 3-4 cm η µια από την άλλη, σε απόσταση ανάλογη του µεγέθους από την εσωτερική ραφή µε ανά µέγεθος ανοχή 1cm. Στην εξωτερική ραφή υπάρχει άνοιγµα 7,5 ± 1,0 cm και στο σηµείο αυτό το κάτω φύλλο έχει προεξοχή 2 ± 0,5 cm. Η µανσέτα έχει πλάτος 6,5 7,0 cm, αποτελούµενη από ενιαίο διπλό ύφασµα και ενώνεται µε το µανίκι µε τσίµα γαζί. Η µανσέτα κουµπώνει µε πολυεστερικό κουµπί και κουµπότρυπα, η οποία είναι προσανατολισµένη οριζόντια επάνω σε διπλό επιπρόσθετο τεµάχιο υφάσµατος διαστάσεων 5,5 6,0 cm & 4,5 5,0 cm που είναι ραµµένο στο εσωτερικό µέρος της Τσέπες Σε κάθε µπροστινό φύλλο και στο ύψος του στήθους ράβεται εξωτερική τσέπη µε κάλυµµα. Η τσέπη έχει καθαρό ύψος 13,5 14,0 cm και πλάτος 12,5 13,0 cm, φέρει δε κουφόπιετα στο κέντρο βάθους 3,5 4,0 cm. Η κουφόπιετα έχει ύψος όσο και η τσέπη µε την µόνη διαφορά ότι στο κάτω µέρος της και για 3,0 3,5 cm πριν το τελείωµα της στη βάση, είναι ραµµένη. Οι κάτω άκρες της τσέπης είναι αµβλυµµένες. Τα καλύµµατα των τσεπών κλείνουν µε κρυφό πολυεστερικό κουµπί. Στο πάνω µέρος της τσέπης αντί για εσωτερική αναδίπλωση (στρίφωµα) ράβεται µε απλό γαζί ρέλι από ύφασµα ραιγιόν από την φόδρα που χρησιµοποιούµε για όλο το ρούχο εσωτερικά. Η ραφή της τσέπης περιµετρικά γίνεται µε απλό γαζί (τσίµα). Το κάλυµµα της τσέπης γίνεται από µονό ύφασµα εξωτερικά και τσεπόφοδρα στο µέσα µέρος του. Το κάλυµµα φέρει εξωτερικά περιµετρικό γαζί επίσης τσίµα όπως και η τσέπη και ράβεται -στερεώνεται ~ 2 cm πάνω από την τσέπη µε το ίδιο γαζί. Στη µέση της τσέπης και σε κατάλληλη απόσταση από την πάνω πλευρά είναι ραµµένο το πολυεστερικό κουµπί ενώ στο κάλυµµα της τσέπης υπάρχει εσωτερικά η αντίστοιχη κουµπότρυπα κάθετα προσανατολισµένη σε θυλάκι από πρόσθετο ύφασµα. Το πάνω µέρος κάθε τσέπης (όχι του καλύµµατος) βρίσκεται σε απόσταση ανάλογη του µεγέθους από την ραφή του ώµου µε ανά µέγεθος ανοχή 1cm. Οι κάθετες άκρες κάθε τσέπης προς το µέσον του στήθους απέχουν 6,5 7,0 cm από την άκρη του κάθε µπροστινού φύλλου του σακακιού. Στο εσωτερικό του σακακιού και στο αριστερό φύλλο, στην φόδρα, υπάρχει µια εσωτερική τσέπη πλάτους 15 ± 0,5 cm και βάθους 18 ± 0,5 cm Επωµίδες Το σακάκι µάχης φέρει 2 επωµίδες, οι οποίες είναι ραµµένες στην µανικοκόλληση µε τρόπο ώστε να καλύπτουν την ραφή του ώµου. Αποτελούνται από διπλό ύφασµα και έχουν διαστάσεις: πλάτος 5,5 ± 0,3 cm και µήκος 16,5-18,5 cm ανάλογο του 28

29 µεγέθους και καταλήγουν σε µύτη, η οποία φέρει οριζόντια κουµπότρυπα και κουµπώνει µε πολυεστερικό κουµπί που είναι ραµµένο στο αντίστοιχο σηµείο του ώµου. Τέλος, σε απόσταση 1-1,5 cm από την µανικοκόλληση ράβονται τα διακριτικά βαθµού Παντελόνι Το παντελόνι θα είναι όµοιο, ως προς την κατασκευή, µε τα σκίτσα της ενότητας 6 καθώς και µε το επίσηµο δείγµα της υπηρεσίας για όποια χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται µε σαφήνεια στην ΤΠ. Το παντελόνι αποτελείται από τέσσερα φύλλα, δυο στο εµπρόσθιο και δυο στο οπίσθιο τµήµα του. Στο εµπρόσθιο τµήµα του το παντελόνι κλείνει µε φερµουάρ και µεταλλικό σύνδεσµο (κόπιτσα). Στο εµπρόσθιο τµήµα του παντελονιού λίγο κάτω από τη ζώνη υπάρχουν δυο εσωτερικές τσέπες. Επιπλέον µια τσέπη υπάρχει στο δεξί οπίσθιο φύλλο και η οποία καλύπτεται από πτερύγιο που κλείνει µε κουµπί χωρίς να φαίνεται. Στην περίµετρο της µέσης φέρει ζώνη από το ίδιο ύφασµα. Στην περίµετρο της µέσης υπάρχουν 7 θηλιές προκειµένου να τοποθετείται η ζώνη. Η µια τουλάχιστον θηλιά βρίσκεται στο µέσο του οπίσθιου τµήµατος του ζωναριού. Η απόσταση µεταξύ των θηλιών είναι όµοια και ορίζεται ανάλογα µε το µέγεθος του ενδύµατος. Η κουµπότρυπα είναι χωρίς ξέφτια, ανάλογου µεγέθους µε τα κουµπιά, κατάλληλα και συµµετρικά τοποθετηµένη σε σχέση µε αυτό. Σχέδια του παντελονιού εµφανίζονται στην Όλο το παντελόνι εσωτερικά θα είναι κοπτορραπτισµένο και οι ραφές του θα είναι ανοικτές και τσακισµένες στο σίδερο. Ανοικτή και µε περιθώριο εσωτερικό περίπου 4 cm στο φαρδύτερο σηµείο της, επάνω στο ζωνάρι, θα είναι και η πίσω κεντρική ραφή που ενώνει τα δύο πισινά κοµµάτια. Τα κάτω άκρα έχουν πλάτος ανάλογο µε το µέγεθος και θα έχουν αναδίπλωση εσωτερική (στρίφωµα) τουλάχιστον 5 cm. Το γαζί της αναδίπλωσης δεν θα είναι ορατό εξωτερικά (µε κλάπα) Κυρίως Σώµα Περιλαµβάνει τα δυο µπροστινά φύλλα και τα δυο πίσω φύλλα. Τα δύο µπροστινά φύλλα, ενώνονται (κουµπώνουν) µεταξύ τους µε µεταλλικό φερµουάρ. Το φερµουάρ έχει µήκος ανάλογο µε το µέγεθος του παντελονιού και συρράπτεται σε δύο πατιλέτες. Η µία πατιλέτα είναι διπλή και βρίσκεται στο δεξιό φύλλο και κάτω από το φερµουάρ, ενώ η άλλη είναι µονή και ράβεται στο αριστερό φύλλο σαν µόστρα εσωτερική. Μετά το κλείσιµο του παντελονιού το φερµουάρ δεν είναι ορατό αλλά καλύπτεται από την αριστερή πατιλέτα. Στο σηµείο της ζώνης τα µπροστινά φύλλα ενώνονται µε εσωτερικό µεταλλικό κούµπωµα (κόπιτσα). Κάθε µπροστινό φύλλο έχει δύο πιέτες στο πάνω µέρος. Η πρώτη πιέτα έχει βάθος 1,5-2 cm και βρίσκεται στο µέσο κάθε µπροστινού φύλλου (στην τσάκιση) µε κατεύθυνση προς τις πλαϊνές ραφές και η δεύτερη πιέτα έχει βάθος 1,0-1,5 cm µε την ίδια κατεύθυνση και απέχει 3-5 cm από την πρώτη, ανάλογα µε το µέγεθος του παντελονιού. Το άνοιγµα κάθε πιέτας αρχίζει αµέσως µετά το τελείωµα της ζώνης. Τα δύο πισινά φύλλα ενώνονται µεταξύ τους µε απλή ραφή. Στο κέντρο του κάθε κοµµατιού, στο πάνω µέρος του, υπάρχει ραµµένη πένσα βάθους 0,5-1,0 cm και µήκους 10 10,5 cm Ζώνη Η ζώνη ενώνει µε κρυφή ραφή τα επάνω σηµεία των τεσσάρων φύλλων. Έχει πλάτος περιµετρικά 3,5-4 cm και ενισχύεται εσωτερικά µε κατάλληλη ζωναρόφοδρα ανάλογου πλάτους. Στο εξωτερικό της φέρει σε κατάλληλη απόσταση µεταξύ τους 5-7 θυλάκια (ανάλογα µε το µέγεθος) που επιτρέπουν τη διέλευση και στήριξη ζωστήρα πλάτους µέχρι 4 cm. Απαραίτητα ένα θυλάκι ράβεται στο κέντρο πίσω στην ραφή και τα υπόλοιπα µοιράζονται σε ίσες αποστάσεις. 29

30 Τσέπες Στα πλαϊνά και πάνω σηµεία των µπροστινών φύλλων του παντελονιού σχηµατίζονται λοξές κοφτές τσέπες µε άνοιγµα cm ανάλογα µε το µέγεθος. Το εσωτερικό τους είναι από ύφασµα υπορραµµάτων (τσεπόφοδρα). Στο δεξιό πίσω φύλλο και σε απόσταση 6,5-7 cm από το κάτω σηµείο της ζώνης κατασκευάζεται εσωτερική τσέπη µε µονό φιλέτο και άνοιγµα 13,5-15 cm. Στο επάνω µέρος της φιλετότσεπης συρράπτεται θυλάκι και στο κάτω ράβεται πολυεστερικό ή πολυαµιδικό κουµπί 14 mm για να ασφαλίζει. Το εσωτερικό της τσέπης είναι από ύφασµα υπορραµµάτων (τσεπόφοδρα) Χρωµατισµός Βαφή Ο χρωµατισµός του υφάσµατος θα είναι µπλε, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη. Η ακριβής απόχρωση του χρωµατισµού θα καθορίζεται µε επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας ή µε κωδικό pantone. Η βαφή γίνεται προ της ύφανσης έτσι ώστε να πληρούνται αφενός οι χρωµατικές αντοχές της παραγράφου 4.2 και αφετέρου οι µακροσκοπικές απαιτήσεις της παραγράφου 4.1. Η βαφή του µαλλιού γίνεται µε χρώµατα όξινα σύµπλοκα µετάλλου (premetallized acid dyes). Οι πολυεστερικές ίνες βάφονται µε χρώµατα διασποράς (disperse dyes) Οδηγίες Ραφής 1. Οι ραφές των κυρίως και επιµέρους κοµµατιών υφάσµατος που αποτελούν το κάθε ρούχο θα γίνονται µε κατάλληλες γαζωτικές µηχανές και εξαρτήµατα αυτών κατά περίπτωση. Η πυκνότητα δε των βελονιών ραφής δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 4-5 βελονιές ανά cm. 2. Οι κλωστές ραφής, τα δευτερεύοντα καθώς και τα διακοσµητικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των στολών θα πρέπει να είναι ποιότητας σύµφωνης µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε ενός από αυτά που αναφέρεται στην παρούσα ΤΠ. Η ποιότητα όσων εκ των βοηθητικών υλικών δεν ορίζεται µε αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά στην παρούσα ΤΠ, θα κρίνεται από την επιτροπή παραλαβών µε βάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αντίστοιχης παραγράφου και το επίσηµο δείγµα. 3. Οι τυχόν ατέλειες ή τα σπασίµατα της κλωστής πρέπει να στερεώνονται µε επαναφορά της ραφής κατά 1,5 cm + 0,5 cm. Η τάση της κλωστής πρέπει να είναι κανονική για να µην παρουσιάζεται χαλάρωση της ραφής ή σούρωµα του υφάσµατος. 4. Η βελόνα πρέπει να έχει το µικρότερο δυνατό µέγεθος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε την καθοριζόµενη κλωστή, ώστε το µέγεθος της οπής στο ύφασµα να είναι όσο το δυνατόν µικρότερο. 5. Οι άκρες των στριφωµάτων και γενικά όλων των ραφών θα διπλώνονται προς τα µέσα, (γαζωγύριστα) ώστε µε το ράψιµο να στερεώνονται απόλυτα και να µη φαίνονται ελεύθερες άκρες υφασµάτων και ξέφτια. 6. Όλες οι εσωτερικές ραφές θα ράβονται µε κοπτορράπτη, ώστε να αποφεύγεται το ξέφτισµα του υφάσµατος. 7. Οι κουµπότρυπες θα είναι µε κεφαλή και ενισχυµένες περιµετρικά µε ενισχυτική ραφή (σχήµα 6.1.1) για ευκολότερη χρήση και µεγαλύτερες αντοχές. εν θα έχουν ξέφτια. 30

31 3.2.5 Υλικά Ραφής Σακακιού Υλικά ραφής ΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗ ΧΡΩΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Πολυεστέρας ή Εµπρός Κουµπί πολυαµίδιο, ιάµετρος 18 mm Σιρίτι Επωµίδες Μπλε 10 Γαλάζιο 0.50 cm Αγκράφα Μεταλλική Ζωνάκι ιαστάσεις Ασηµί Φόδρα Εσωτερικά Μπλε Βάτες Εσωτερικά 2 Αυτοκόλλητο Εσωτερικά Καναβατσότριχα Εσωτερικά Ετικέτα Νούµερο Στο πίσω µέρος Λευκό 1 εσωτερικά Ετικέτα Σύµβολα οδηγιών Φροντίδας & σύνθεση Εσωτερικά Λευκό 1 ή 2 31

32 3.2.6 Υλικά Ραφής Παντελονιού ΕΙ ΟΣ Φερµουάρ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η Μεταλλικό χρυσό Υλικά ραφής ΘΕΣΗ REF ΧΡΩΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Εµπρός Μπλε 1 Πολυεστέρ Πίσω τσέπη Μπλε 1 Κουµπί ας ή πολυαµίδιο ιάµετρος 14 mm Κόπιτσα Μεταλλική Εµπρός Ασηµί 1 Ζωναρόφοδρα Στη µέση εσωτερικά Τσεπόν Για τις τσέπες Ετικέτα Νούµερο Στο πίσω µέρος εσωτερικά Λευκό 1 Ετικέτα Σύµβολα οδηγιών φροντίδας και σύνθεση Εσωτερικά Λευκό 1 ή 2 32

33 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Εµφάνιση και ποιότητα κατασκευής Α/Α Έλεγχος 1. Καθαρότητα 2. Εργασίες Ελαττώµατα Στίγµατα ή κηλίδες µόνιµες από οποιαδήποτε αιτία. Στίγµατα ή κηλίδες όχι µόνιµες από οποιαδήποτε αιτία. Μπάρες οξείδωσης, λεκέδες ή σηµάδια που επεκτείνονται σαν λωρίδα στο ύφασµα. Η κατασκευή δεν έχει γίνει σύµφωνα µε τους όρους, τα σχέδια της προδιαγραφής, τα πατρόν και το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας. Τα βοηθητικά υλικά (π.χ. φόδρες, φερµουάρ, κουµπιά, κόπιτσα, αγκράφα, διακριτικά κλπ) δεν βρίσκονται στις προβλεπόµενες από την προδιαγραφή θέση, πλήθος, µέγεθος, χρωµατισµό και στερεότητα. Οι τύποι και διαστάσεις (όπου προβλέπονται είτε από την παρούσα ΤΠ, είτε από τους κανονισµούς στολών) των βοηθητικών υλικών δεν είναι ο προβλεπόµενος. Βοηθητικά υλικά (π.χ. φόδρες) είναι οµοιόµορφα ραµµένα και δεν σουρώνουν. Για όποια βοηθητικά υλικά τυχών δεν αναφέρονται µε σαφήνεια τα χαρακτηριστικά τους στην ΤΠ θα ακολουθούνται τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του επίσηµου δείγµατος. 3. Κόψιµο Ακανόνιστη κοπή τεµαχίων υφάσµατος. Ελαττώµατα 4. και ζηµιές υλικού Επισκευές, σχισίµατα, κοψίµατα, καψίµατα, καψαλίσµατα, ψαλιδίσµατα, τρύπες. Πυκνά νήµατα υφαδιού ή κρουστάδα. Λωρίδα ή µπάρα, η οποία καταλαµβάνει ένα µέρος ή ολόκληρο το πλάτος του σακακιού ή του παντελονιού και περιέχει νήµατα υφαδιού µε µεγαλύτερη διάµετρο από το κανονικό. Μπάρα υφαδιού, αραιά νήµατα υφαδιού ή αγανάδα. Λωρίδα ή µπάρα, η οποία καταλαµβάνει ένα µέρος ή ολόκληρο το πλάτος του σακακιού ή του παντελονιού και περιέχει νήµατα υφαδιού µε µικρότερη διάµετρο από το κανονικό. Σπασµένο υφάδι. Έλλειψη νήµατος υφαδιού σε ένα µέρος ή σε ολόκληρο το πλάτος του σακακιού ή του παντελονιού. Λεπτό άνοιγµα, παράλληλο µε το υφάδι, που καταλαµβάνει ένα µέρος ή όλο το πλάτος του χιτωνίου ή του παντελονιού. Κοµµένα νήµατα ή παραφασάδα. Μια κατεστραµµένη περιοχή υφάσµατος, όπου η ύφανση έχει καταστραφεί λόγω κοµµένων νηµάτων, κυρίως στην κατεύθυνση του στηµονιού. Ανοµοιοµορφία ή κακό φινίρισµα. ιαφορά εµφάνισης που βρίσκεται σ ένα µέρος ή σε ολόκληρο το πλάτος του σακακιού ή του παντελονιού. Γραµµώσεις. Εκτενή σηµάδια σε βαµµένα και φινιρισµένα υφάσµατα. Χοντράδα ή βαµβακούρα. Μέρος νήµατος χοντραίνει απότοµα. Βερίνα ή θηλιά. Ένα σηµείο στο ύφασµα όπου ένα µικρό µήκος νήµατος έχει διπλωθεί απότοµα. Κοµπαλάκια NEPS. Ελεύθερες ίνες που έχουν σχηµατίσει κοµπαλάκια.

34 5. Κλωστές και ραφές 6. Αποχρώσεις 7. ιαστάσεις Λεπτό ύφασµα που εµφανίζει χτυπήµατα ή γενικά ελαττώµατα τα οποία είναι δυνατό να εξελιχθούν σε οπές. Κλωστές λανθασµένης απόχρωσης. Η πυκνότητα των ραφών δεν είναι η προβλεπόµενη. Οι ραφές δεν είναι οι προβλεπόµενες ή υπάρχουν ξέφτια ή υπολείµµατα κλωστών. Χαλαρή βελονιά που καταλήγει σε χαλαρή ραφή. Σφιχτή βελονιά (κυµατοειδής εµφάνιση πάνω στη ραφή είναι απόδειξη σφιχτής βελονιάς, οπότε ακολουθεί θραύση της ραφής όταν εφαρµόζεται πάνω της η κανονική τάση). εν υπάρχει επαναφορά της ραφής (1,5-2,0 cm) όταν υπάρχει σπάσιµο της ραφής. Τα άκρα των ραφών δεν είναι στερεωµένα από άλλες κλωστές ή δεν είναι γαζωµένα προς τα πίσω σε µήκος τουλάχιστον 1 cm. Στριφώµατα ανοµοιόµορφα που εµφανίζουν στρίψιµο Τα επιµέρους τµήµατα των ενδυµάτων δεν έχουν την ίδια κατεύθυνση (στηµόνι, υφάδι) Τµήµατα του σακακιού ή του παντελονιού µε διαφορετική απόχρωση ή ξεβαµµένα. ιαφορά απόχρωσης µεταξύ παντελονιού & σακακιού. ιχρωµία. Η απόχρωση διαφέρει αισθητά από άκρη σε άκρη, άκρη µε κέντρο και αρχή µε τέλος. Μπορεί να είναι και λωρίδα κατά τη διεύθυνση του στηµονιού ή και ράβδωση που έχει σα χαρακτηριστικό φανερές διαφορές χρωµατισµού ή στιλπνότητας µεταξύ διαδοχικών νηµάτων του στηµονιού. Αυξηµένες ή µειωµένες διαστάσεις πέραν των ανοχών που έχουν τεθεί στους διαστασιακούς πίνακες και τις παραγράφους & σχέδια που σχετίζονται µε διαστάσεις. 8. Συσκευασία Μη προβλεπόµενη συσκευασία ή δίπλωµα µέσα στη συσκευασία. εν υπάρχουν οι προβλεπόµενες ετικέτες επισηµάνσεων του υλικού. Οι ετικέτες επισηµάνσεων δεν περιλαµβάνουν τις προβλεπόµενες 9. ιάφορα επισηµάνσεις. Αναγράφονται λανθασµένες επισηµάνσεις. Οι επισηµάνσεις δεν είναι γραµµένες µε ανεξίτηλο και καθαρό τρόπο. Άσχηµη ή δυσάρεστη οσµή του ενδύµατος Σήµανση υλικού Σε κάθε σακάκι και σε κάθε παντελόνι θα υπάρχουν δύο λευκές ετικέτες ( & 3.2.6) στις οποίες θα αναγράφονται ευκρινώς και µε ανεξίτηλο µελάνι τα ακόλουθα: Σύνθεση Μέγεθος Σε κάθε σακάκι και σε κάθε παντελόνι θα υπάρχει και ετικέτα ( & 3.2.6) µε τα σύµβολα των οδηγιών φροντίδας της παραγράφου Οδηγίες φροντίδας Μέσα σε κάθε συσκευασία όπως αναφέρεται στην παράγραφο θα περιλαµβάνονται οι ακόλουθες οδηγίες φροντίδας (αναλυτικά µαζί µε τις επεξηγήσεις) προς τον τελικό χρήστη: 34

35 α) ΣΑΚΑΚΙ εν επιτρέπεται το πλύσιµο Να µην λευκαίνεται Σιδέρωµα µε µέγιστη θερµοκρασία πλάκας 110 ο C, σε νωπή κατάσταση. Μεταξύ της πλάκας και της εξωτερικής επιφάνειας του χιτωνίου να τοποθετείται 100% λευκό βαµβακερό πανί (π.χ. βαµβακερή φανέλα). Επιτρέπεται το στεγνό καθάρισµα β) ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ Απαγορεύεται η χρήση στεγνωτηρίου Μπορεί να πλυθεί στο οικιακό πλυντήριο (γυρισµένο ανάποδα) σε µέγιστη θερµοκρασία 30 C σε πρόγραµµα για ευαίσθητα και µάλλινα. Να χρησιµοποιείται απορρυπαντικό κατάλληλο για µάλλινα και ευαίσθητα κατά προτίµηση µε το σήµα Να µην λευκαίνεται Σιδέρωµα γυρισµένο ανάποδα µε µέγιστη θερµοκρασία πλάκας 110 ο C σε νωπή κατάσταση. Επιτρέπεται το στεγνό καθάρισµα 35

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 22 / 09 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// ) " Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ". ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// )  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου . ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ / ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Τηλ : 210-4649928 ΚΟΙΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.600/13/1117 ΝΣ/ΔΝΟ Σ. 7201 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ. 25 / 4-11- 2015 Πρόχειρος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ. 25 / 4-11- 2015 Πρόχειρος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675285 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ. 25 / 4-11- 2015 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ. Π. 1/09 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Τηλ.: 2310-405043 Φ.831/Α.1864/5016 Σ.2000 Σέδες, 8 Οκτ. 2014 ΚΟΙΝ:

350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Τηλ.: 2310-405043 Φ.831/Α.1864/5016 Σ.2000 Σέδες, 8 Οκτ. 2014 ΚΟΙΝ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΕΟΥ Τηλ.: 2310-405043 Φ.831/Α.1864/5016 Σ.2000 Σέδες, 8 Οκτ. 2014 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50Ε/16 Φ.600/50Ε/Σ.50Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια στολών για το προσωπικό του Νοσοκοµείου, προϋπολογισµού 45.000 µε το Φ.Π.Α.

Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια στολών για το προσωπικό του Νοσοκοµείου, προϋπολογισµού 45.000 µε το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΜΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 26 η /2009 Το Γενικό Νοσοκοµείο ράµας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προµήθειες του δηµόσιου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ Διεύθυνση: Σκουφά 75, 10680, Αθήνα Τηλ: +30 210 36 37 547 Fax: +30 210 36 39 758 Email: kmop@kmop.gr Ημερομηνία: 04/06/2016 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ No: 04.06.2016/2Β

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ Διεύθυνση: Σκουφά 75, 10680, Αθήνα Τηλ: +30 210 36 37 547 Fax: +30 210 36 39 758 Email: kmop@kmop.gr Ημερομηνία: 04/06/2016 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ No: 04.06.2016/1Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ... Ταχ.Διεύθυνση:..Αγίου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185...

Διαβάστε περισσότερα