ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410."

Transcript

1 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αµπελόκηποι Τηλ. : / 5015 Fax : e mail : URL : Φύλλα ιακήρυξης : 92 ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14 ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης ( ΑΥ) ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαµηλότερη τιµή. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22 ΜαΪου 2014, ηµέρα Πέµπτη, ώρα 11:00 πµ Υπηρεσία Προµηθειών Πολεµικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σούτσου 40, Αµπελόκηποι, 4 ος όροφος, αίθουσα διαγωνισµών γραφείο 430. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµα «Γ» της παρούσας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ,00, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµα της παρούσας ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 201 ΚΕΦΑ / Αεροδρόµιο Ελευσίνας. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτηµα «Γ» της παρούσας. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ Σε βάρος του υπ αριθµ /09 ΧΕΠ επί ΚΑΕ 1421/ΕΦ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 6,2476 % επί της συµβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ). Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4% (επί της καθαρής συµβατικής αξίας) σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν. 2238/94. 7 Απριλίου 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 7 Απριλίου 2014

2 2 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ ΗΣ) 7 Απριλίου Απριλίου 2014 Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : α. Τις διατάξεις του Ν 721/1970 (ΦΕΚ 251/Α ) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων υνάµεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3257/2004. β. Του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151/ ), άρθρο 55 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις). γ. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των απανών του Κράτους και Άλλες ιατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/ ), όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των άρθρων 21 του Ν. 3156/2003 και του άρθρου 18 του Ν. 3257/2004 καθώς και τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ). δ. Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ). ε. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του ΚΠ ). στ. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68/ ), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α 163/ ). ζ. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». η. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11, «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός

3 3 κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 τ.α /2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. θ. Του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής» κεφάλαιο Β, άρθρο 9 ο «Συµπλήρωση του Π 118/07» (ΦΕΚ τ.α 14/ ). ι. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α ) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου 1 παραγράφου Ζ «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµής στις εµπορικές συναλλαγές». ια. Του Π 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ Α 64/ ). ιβ. Του Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (ΚΠ )» (ΦΕΚ Α 150/ ). ιγ. Του Π 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ 194Α / ). ιδ. Του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής», άρθρο 22Β «Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί» (ΦΕΚ τ.α 14/ ). 2. Τις κάτωθι αποφάσεις : α. Τη Φ.800/3/710114/Σ.32 Απόφαση κ.υπεθα (ΦΕΚ 131 Β ) περί «Καθορισµού Κόστους Χηµικών Αναλύσεων που πραγµατοποιούνται στο Χηµείο Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και δεν εκτελούνται στο Γενικό Χηµείο του Κράτους». β. Την υπ αριθ. Π1/4232/ Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρµογή του ΚΠ (Π.. 118/07). γ. Την υπ αριθ. Φ.800/133/134893/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β / ) «Περί µεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της ιοίκησης των Ενόπλων υνάµεων και σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». δ. Την υπ αριθµ. Φ.831/Α.11707/Σ.2667/ αρχική και την Φ.831/Α.266/Σ.66/ συµπληρωµατική εντολή επαναπροκήρυξης διαγωνισµού (Ε ) της Αναθέτουσας Αρχής ( ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης / ΑΥ/Γ2/3γ) και τη Φ.831/Α.634/Σ.135/ / ΑΥ/Γ2/3Γ εντολή επανάληψης του διαγωνισµού θέµατος.

4 4 ε. Την υπ αριθµ. Φ.890/Α /Σ.1538/ ιαταγή του ΓΕΑ/ 6, µε την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρµογή του Ν. 3548/2007, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του Ν. 3801/2009. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Τον ανοικτό επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό Ε. 11/14 µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, σε ευρώ ( ), µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια «Υφασµάτων», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ,00, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων. 2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και η προµήθεια θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήµατα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, ποσότητες, Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας κ.λ.π.). 3. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 22 α Μαϊου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 πµ και τόπος η Υπηρεσία Προµηθειών της Πολεµικής Αεροπορίας (. Σούτσου 40, Αµπελόκηποι, αίθουσα διενέργειας διαγωνισµών γρ. 430). Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού (µε απόδειξη), δηλαδή µέχρι την 21 Μαϊου ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 µµ ή, εναλλακτικά, την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού ιδιοχείρως στα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας (ήτοι, την επιτροπή διενέργειας) από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της εταιρείας. 4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 5. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού [εφεξής : «Επιτροπή του ιαγωνισµού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7 ο του παραρτήµατος «Α» (γενικοί όροι διακήρυξης διαγωνισµού). 6. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 7. ικαίωµα Συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας : α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

5 5 γ) Συνεταιρισµοί. δ) Κοινοπραξίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύµβαση, εφόσον, κατά την κρίση της ιοίκησης, η περιβολή ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 8. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και η προµήθεια θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 2. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 6. ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» 8. ΡΗΤΡΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» 9. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β του Π 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου ΚΠ ), εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες. 10. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ του Π 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α του ως άνω Π. /τος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης κατά της διακήρυξης. 11. Αιτήµατα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο µικρότερο των έξι (6) ηµερών πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται µόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόµενο εντός του εναποµένοντος χρόνου. 12. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση : α. Στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στις 7 Απριλίου 2014.

6 6 β. Στον ιστότοπο του προγράµµατος «ιαύγεια», στις 7 Απριλίου 2014 µε Α Α: ΒΙΗΥ6-ΓΜ8 γ. Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων «ΚΗΜ ΗΣ», στις 7 Απριλίου 2014 µε Α ΑΜ : 14PROC δ. Στον ελληνικό τύπο στις 7 Απριλίου 2014 και συγκεκριµένα στις εφηµερίδες : ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ : 1) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 3) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 13. Περίληψη της διακήρυξης : α. Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας Προµηθειών της Πολεµικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) και β. Θα αποσταλεί για ανάρτηση στους ακόλουθους φορείς : (1). Στα βιοτεχνικά, επαγγελµατικά, βιοµηχανικά και εµπορικά Επιµελητήρια. (2). Στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας/ νση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην ΕΟΜΜΕΧ). 14. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον/τους προµηθευτή ες, στον οποίο/ων θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός. 15. Αντίγραφα του πλήρους σώµατος της διακήρυξης διατίθενται ως ακολούθως : α. Σε έντυπη µορφή από την Υπηρεσία µας (Γραφείο 404, στη διεύθυνση ως µνηµονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιµες για το κοινό, ήτοι ευτέρα έως Παρασκευή 8:30 14:00). β. Σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf) από την επίσηµη ιστοσελίδα της Πολεµικής Αεροπορίας (www.haf.gr). 16. ιευκρινίζεται ότι το κόστος κάθε αντιτύπου της παρούσας διακήρυξης ανέρχεται σε # 28,00 # ευρώ ( ), το οποίο καταβάλλεται από τους υποψήφιους για συµµετοχή στον διαγωνισµό, ανεξαρτήτως αν λαµβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης από την έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση αυτής, ως ακολούθως :

7 7 α. Με καταβολή µετρητών στη ιαχείριση Χρηµατικού της Υπηρεσίας µας (γραφείο 427, στη διεύθυνση ως µνηµονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιµες για το κοινό, ήτοι από ευτέρα έως Παρασκευή (8:30 14:00). β. Μέσω κατάθεσης του αντιτίµου στον λογαριασµό υπ αριθµ. : (ΙΒΑΝ) GR (SWIFT : ETHNGRAA) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ ΜΤΑ (Μετοχικό Ταµείο Αεροπορίας), µε την αιτιολογία «Κόστος ιακήρυξης 11/14 ΥΠ/ΠΑ». γ. ιευκρινίζεται ότι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ για συµµετοχή στον εν λόγω διαγωνισµό αποτελεί η εν λόγω καταβολή, η οποία θα βεβαιώνεται µε την αντίστοιχη απόδειξη εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής. 17. Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινήσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων υποψήφιων συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, όσον αφορά τους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία µας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής. Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό µέσο για την ενηµέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, µε δική του ευθύνη, µπορεί να ενηµερώνει (νοείται, εφόσον επιθυµεί ο ίδιος), µέσω fax, επιστολής, e mail, κτλ, µε τα στοιχεία του (π.χ επωνυµία, διεύθυνση, αριθµ. τηλεφώνου, αριθµ. µηχ. τηλεοµοιοτυπίας, e mail account κτλ) την Υπηρεσία Προµηθειών, ώστε να καταστεί δυνατή η ενηµέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτηµάτων. 18. Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού θα ολοκληρωθεί µε την διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Η ηλεκτρονική δηµοπρασία (πλειστηριασµός) θα υλοποιηθεί µέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών δηµοπρασιών της εταιρείας «cosmoone Hellas MarketSite», µε την οποία η Υπηρεσία µας συνεργάζεται για τον παρόντα διαγωνισµό. 19. Η ηλεκτρονική δηµοπρασία διοργανώνεται µετά την επίλυση οιονδήποτε τυχόν ενστάσεων κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας και την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετασχόντων. 20. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προκήρυξης της Υπηρεσίας µας, µε στοιχεία επικοινωνίας ως αναγράφεται ανωτέρω (αρµόδιος χειριστής : Σγός (Ο Μαρία Γκούρλα). 21. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καθώς επίσης και της Υπηρεσίας Προµηθειών, σχετικά µε τους όρους τους παρόντος διαγωνισµού. 22. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων για την προµήθεια των ειδών θέµατος εγκρίθηκε µε την από Φ.831/Α.11707/Σ.2667/ αρχική και την Φ.831/Α.266/Σ.66/ συµπληρωµατική εντολή επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού από την Αναθέτουσα Αρχή ( ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης / ΑΥ/Γ2/3γ) και τη Φ.831/Α.634/Σ.135/ / ΑΥ/Γ2/3Γ εντολή επανάληψης του διαγωνισµού θέµατος.

8 8 23. Αναθέτουσα Αρχή : ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης ( ΑΥ) / Αεροδρόµιο Ελευσίνας. Αθήνα : 7 Απριλίου 2014 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Γραµµατέας ΥΠ/ΠΑ Μίχος Θωµάς Μ.Υ µε Β Βαθµό Σµχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου ι ο ι κ η τ ή ς

9 9 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ αριθ. 11/2014) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 ο Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συµµετοχής 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας ειδών θέµατος. Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π 118/2007 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. Εντός του κυρίου φακέλου τοποθετείται επίσης, προαιρετικά, συνοδευτική επιστολή του προσφέροντος, µε αντικείµενο την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό και συνοπτική παρουσίαση αυτής. α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα κατωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν : ιευκρίνιση (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ) : Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 1343/2010 Απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, η ηµεροµηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων θα πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής καθώς και µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. ηλαδή, η προσφορά θα πρέπει να ταχυδροµείται προς την Υπηρεσία µας, την ηµέρα που θα υπογράφεται η Υπεύθυνη ήλωση ή εάν παραδίδεται ιδιοχείρως την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού θα πρέπει να έχει υπογραφεί και θεωρηθεί την ίδια ηµέρα. Σηµειώνεται σχετικά ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. (1) Οι Έλληνες πολίτες : (α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ, (ήτοι 5% των ,00 ), ή της αναλογικά συνολικής προϋλογισθείσας δαπάνης των ειδών για τα οποία υποβάλλουν προσφορά, µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος παραρτήµατος (άρθρο 6 παρ.1 περ. α και άρθρο 25 παρ. 4 του Π 118/2007) και του άρθρου 5 των Ειδικών Όρων της διακήρυξης (παράρτηµα «Β»). (β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία :

10 10 1/ Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 2/ Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, α/ δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, δηλαδή α) για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγρ. 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, απ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, γ) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην παρ.2 του παρόντος άρθρου, υπό στοιχ. α.(1) (α), β/ δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, γ/ είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, δηλαδή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), δ/ είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παραγρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 ε/ η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδαφ. γ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. Επιπλέον, ότι δεν τελούν σε παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής αποκοµιδής ή πτωχευτικού συµβιβασµού. 3/ Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 (δικαιολογητικά κατακύρωσης), σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου ιατάγµατος και τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παραγρ. 1 περ. β Π 118/2007). (γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π 118/2007). (δ) ήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προµηθευτής (άρθρο 18 παρ. 1 του Π 118/2007). (ε) Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται ότι (παραγρ. 2 του άρθρου 43 του Π 60/2007) : 1/ δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

11 11 2/ δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 3/ δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή. 4/ δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή 5/ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 6/ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου και 7/ δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται µε την παρούσα διακήρυξη κατ εφαρµογή των διατάξεων του Π 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. (στ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται : 1/ ότι δεν υφίστανται άλλοι νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, εκτός από αυτούς που µνηµονεύονται στην ανωτέρω παρ. 1α(1)(β)2/ε/. 2/ ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε δηµόσιο διαγωνισµό µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 3/ ότι µέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα, ή ότι σε κάθε περίπτωση εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της από σύµβαση για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη ή της επιβλήθηκαν κυρώσεις εκπρόθεσµης παράδοσης, σύµφωνα µε τη δυνατότητα που της παρασχέθηκε µε τη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 4/ ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους, (ζ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. (η) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται από τον συµµετέχοντα ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του Ν 1400/73 ότι δεν θα χρησιµοποιήσουν (άµεσα ή έµµεσα) αντιπροσώπους µόνιµους στην εφεδρεία αξιωµατικούς ή µόνιµους απόστρατους Αξκους που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.

12 12 (θ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση µαταίωση του διαγωνισµού. (ι) Απόδειξη καταβολής αντιτίµου της διακήρυξης. (ια) Τα πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής που µνηµονεύονται στο άρθρο [1] των ειδικών όρων της διακήρυξης. (2) Οι αλλοδαποί : (α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ, (ήτοι 5% των ,00 ), ή της αναλογικά συνολικής προϋλογισθείσας δαπάνης των ειδών για τα οποία υποβάλλουν προσφορά, µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος παραρτήµατος (άρθρο 6 παρ.1 περ. α και άρθρο 25 παρ. 4 του Π 118/2007) και του άρθρου 5 των Ειδικών Όρων της διακήρυξης (παράρτηµα «Β»). (β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόµενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. α(1)(β) (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του Π 118/2007). (γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται από τον συµµετέχοντα ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του Ν 1400/73 ότι δεν θα χρησιµοποιήσουν (άµεσα ή έµµεσα) αντιπροσώπους µόνιµους στην εφεδρεία αξιωµατικούς ή µόνιµους απόστρατους Αξκούς που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. (δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π 118/2007) (ε) ήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προµηθευτής (άρθρο 18 παρ. 1 του Π 118/2007). (στ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόµενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. α(1)(ε) (άρθρο 43 παρ. 2 του Π 60/2007). (ζ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόµενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. α(1)(στ) και α(1)(ζ). (η) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, µε την

13 13 οποία θα δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση µαταίωση του διαγωνισµού. (θ) Απόδειξη καταβολής αντιτίµου διακήρυξης. (ι) Τα πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής που µνηµονεύονται στο άρθρο [1] των ειδικών όρων. (3) Τα voµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά : (α) Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των παραγράφων α(1) και α(2) αντιστοίχως. ιευκρινίζεται ότι : 1/ οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και τον πρόεδρο του Σ και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ, 2/ οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως απ αυτούς. (β) Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, προσκοµίζουν επιπρόσθετα όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος. Συγκεκριµένα : 1/ Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : α/ ακριβές αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας (το οποίο να προσκοµίζεται κωδικοποιηµένο), συνοδευόµενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ. β/ ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρείας. γ/ βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 2/ Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) : α/ Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας. β/ Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή. 3/ Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα :

14 14 α/ Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υποπαραγράφους 3(β)1/ ή 3(β)2/ τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιρειών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. β/ Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και, επιπλέον, ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. (4) Οι Συνεταιρισµοί : Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. α(1), α(2) και α(3). ιευκρινίζεται ότι : α) οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τον Πρόεδρο του Σ του συνεταιρισµού και β) οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ αυτόν. (5) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες : (α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. (β) ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. (6) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,

15 15 συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. (7) Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήµατος. γ. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6 του παρόντος παραρτήµατος. 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π 118/2007, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε τον Ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα αναφερόµενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π 118/2007: α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του Π 118/2007, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα : (1) Οι Έλληνες πολίτες : (α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα : 1/ Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π 60/2007, δηλαδή : α/ συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). β/ δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). γ/ απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). δ/ νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE

16 16 L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α 173/1995) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α 305/2005). 2/ Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε το αντικείµενο της προµήθειας. 3/ Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α περ. 1 του Π 118/2007). (β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α περ. 2 του Π 118/2007). (γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, παύση εργασιών και πτωχευτικού συµβιβασµού και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού. (δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α περ. 1 του Π 118/2007). Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του συµµετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συµπεριλαµβανοµένου του εργοδότη) και όχι µόνο τους εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, µε την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µαζί µε τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. (ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. α περ. 4 του Π 118/2007). (2) Οι αλλοδαποί :

17 17 (α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. 2α(1)(α) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β περ. 1 του Π 118/2007). (β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β περ. 2 του Π 118/2007). Για τη διαπίστωση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενοι στην επιχείρηση του συµµετέχοντος αλλοδαπού, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή του, µε την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι σ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µαζί µε τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. (γ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β περ. 3 του Π 118/2007). (3) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : (α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ περ. 1 του Π 118/2007). ιευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενοι στο συµµετέχον στο διαγωνισµό νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των διοικούντων αυτό, προσκοµίζονται, εκτός από τα αναφερόµενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κλπ), τα εξής : 1/ Από τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα : υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το νοµικό πρόσωπο, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι σ αυτό. 2/ Από τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα : υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νοµικό πρόσωπο, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του,

18 18 µε την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι σ αυτό. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται µαζί µε τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. (β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ περ. 2 του Π 118/2007). (γ) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. α(1)(α) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ περ. 3 του Π 118/2007). (δ) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό AE. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ περ. 4 του Π 118/2007). (4) Οι Συνεταιρισµοί : (α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ιοικητικού τους Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. α(1)(α) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ περ. 1 του Π 118/2007). (β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου

19 19 6 του Π 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ περ. 2 του Π 118/2007). (γ) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ περ. 3 του Π 118/2007). (5) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες : Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε του Π 118/2007). (6) Τα αναφερόµενα ανωτέρω, υπό στοιχ. α(1)(δ) και α(2)(γ), επαγγελµατικά µητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της ΕΕ, είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΧ Β του Π 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα λαµβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα. (7) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. β. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών παρ. 2α του παρόντος επιφέρει τον αποκλεισµό του προµηθευτή από το διαγωνισµό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 παρ. 2 του Π 118/2007. Άρθρο 2 ο Προσφορά ενώσεων προµηθευτών κοινοπραξιών 1. Η ένωση προµηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές, που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών ή της κοινοπραξίας.

20 20 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης τηςπροµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Άρθρο 3 ο Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών Κατάρτιση και περιεχόµενο προσφορών 1. Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στo διαγωνισµό πρέπει vα υπoβάλoυv εµπροθέσµως την πρoσφoρά τους µε τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου (Π 118/2007). 2. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την οργάνωση και διενέργεια του διαγωνισµού µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν τη λήξη της καθοριζόµενης από τους ειδικούς όρους της διακήρυξης προθεσµίας υποβολής των προσφορών ή διαφορετικά να παραδίδονται ιδιοχείρως στα αρµόδια όργανα (από εκπρόσωπο της συµµετέχουσας εταιρείας) την ώρα διενέργειάς του. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται ως εξής :

21 21 Ένας (1) πρωτότυπος κλειστός Κυρίως Φάκελος : Ο οποίος περιλαµβάνει τρεις (3) επιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους υποφακέλους : Ένα (1) πρωτότυπο φάκελο µε τα δικαιολογητικά Συµµετοχής Ένα (1) πρωτότυπο φάκελο µε την τεχνική προσφορά και Ένα (1) πρωτότυπο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά Έκαστος εκ των τριών υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (παραγρ. 4 κατωτέρω) και τον τίτλο αντιστοίχως ( ικαιολογητικά συµµετοχής Τεχνική προσφορά Οικονοµική προσφορά). Ένας (1) αντίγραφος κλειστός Κυρίως Φάκελος : Ο οποίος περιλαµβάνει τρεις (3) επιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους υποφακέλους : Ένα (1) αντίγραφο φάκελο µε τα δικαιολογητικά Συµµετοχής Ένα (1) αντίγραφο φάκελο µε την τεχνική προσφορά και Ένα (1) αντίγραφο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά Έκαστος εκ των τριών υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (παραγρ. 4 κατωτέρω) και τον τίτλο αντιστοίχως ( ικαιολογητικά συµµετοχής Τεχνική προσφορά Οικονοµική προσφορά). 4. Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται διευκρινίζονται τα εξής : Οι προσφορές θα υπoβάλλovται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα και µέσα σε καλά σφραγισµέvους φακέλους, στoυς oπoίoυς θα αναγράφονται ευκρινώς : α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. δ. Η ηµερoµηvία διενέργειας του διαγωvισµoύ. ε. Τα στοιχεία του απoστoλέα. 5. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, η προσφορά υπογράφεται από κάθε µέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους. 6. Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της πρoσφoράς τoπoθετoύvται : α. Τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένης της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 του παρόντος παραρτήµατος, καθώς επίσης και του άρθρου 1 των Ειδικών Όρων του διαγωνισµού (παράρτηµα «Β»). β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τις διάφορες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, µε την ίδια σειρά και αρίθµηση, ως ακολούθως :

22 22 (1) Περιγραφή των προσφερόµενων ειδών και των τεχνικών στοιχείων των, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαµβάνει τυχόν υλικό τεκµηρίωσης (όταν απαιτείται), όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης. (2) Τυχόν απαιτούµενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στους Ειδικούς Όρους του διαγωνισµού (παράρτηµα «Β»). Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο συγκεκριµένα : (1) Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η προσφερόµενη τιµή ανά µονάδα µέτρησης αριθµητικώς και ολογράφως, στην οποία δεν θα συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. Σε περίπτωση διαφοροποίησης, θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. (2) Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. (3) Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, µεταφορικά έξοδα, νόµιµες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες). Η συνολική τιµή θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. (4) Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 7. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, καθώς και ο σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παραγρ. 2 και 3 του Π 118/2007 που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες ενδείξεις µε τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. 9. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι δυvατόv λόγω του µεγάλου όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

23 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην πρoσφoρά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µovoγραµµέvη από τov προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισµού. 11. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 12. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 13. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παραγρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π 118/2007). 14. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 15. Εναλλακτικές προσφορές για την προµήθεια των ειδών δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπόψη. Ο υποψήφιος προµηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 16. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 17. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες, οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται.

24 24 Άρθρο 4 ο Χρόνος ισχύος προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τον καθοριζόµενο από το άρθρο (2) των ειδικών όρων της διακήρυξης χρόνο, που υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συµµετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύµφωνα µε την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να µεριµνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. Άρθρο 5 ο Προσφερόµενα είδη Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους 1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται vα περιλαµβάνουν στην προσφορά τους δήλωση για τη χώρα καταγωγής προέλευσης του υπό προµήθεια είδους που προσφέρουν (άρθρο 18 παρ. 1 του Π 118/2007). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µαζί µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής (άρθρο 5α του Π 118/2007). Πρoσφoρά στην oπoία δεν υπάρχει η πιο πάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει/παραγάγει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει/παραγάγει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση (στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς) απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

25 25 3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν/παραγάγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί/παραχθεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, προς τον φορέα ότι η κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής/παραγωγής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις [εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, ως ζητείται σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 5β(4) του παρόντος παραρτήµατος] θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του Π 118/2007. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 5. Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και µετά τη σύναψη της σύµβασης, απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηµατικής µονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα κατασκευαστεί το υπό προµήθεια είδος και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύµβασης, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή µόνον σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ µετά τη σύναψη της σύµβασης η αλλαγή αυτή µπορεί να εγκριθεί µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης των παραγράφων 1 και 2 ή / και 3 του παρόντος άρθρου απαιτείται και στην περίπτωση αυτή. Κατασκευή/παραγωγή του υπό προµήθεια είδούς σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς προηγούµενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισµό του προµηθευτή ή την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου από τη σύµβαση, µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 6. Κατά τα λοιπά, ως προς τα ανωτέρω εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Π 118/2007. Άρθρο 6 ο Πρoσφερόµεvη τιµή

26 26 1. Η τιµή πρέπει να δίνεται σε ευρώ ( ) και να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται οι κρατήσεις που καθορίζει η διακήρυξη καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα φόρτωσης και µεταφοράς, χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λπ.) που βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 2. Πρoσφoρές µε τις οποίες δεν δίνεται η τιµή σε ευρώ ( ) ή καθορίζεται µ αυτές σχέση του ευρώ ( ) προς ξέvo νόµισµα, απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 3. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ αυτήν µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή για το υπό προµήθεια είδος. ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση προµήθειας πολλών ειδών η τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για κάθε προσφερόµενο είδος ξεχωριστά. 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής : α. Τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. β. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το υπό προµήθεια είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένο ποσοστό ΦΠΑ, αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. 6. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή του προσφερόµενου είδους, όπως αυτή προκύπτει από την οικονοµική προσφορά, και όχι χωριστά στις τιµές των διαφόρων µερών από τα οποία ενδεχοµένως να αποτελείται το προσφερόµενο είδος. 7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. 8. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. 9. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί αντιπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών της Γενικής Συµφωνίας ασµών και Εµπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης τελωνειακής ένωσης µε την ΕΕ, δεσµεύονται µε την προσφορά τους ότι το προσφερόµενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του ή της τιµής απόκτησης αυτού για εµπορία (τιµή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία, καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει, στον χρόνο

27 27 που επιθυµεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται µε την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης. Άρθρο 7 ο ιαδικασία αποσφράγισης των προσφορών Ανακοίνωση τιµών 1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται µετά το πέρας του διαγωνισµού και δεν αποσφραγίζονται. 2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού και Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η διαπίστωση για τη συµφωνία ή ασυµφωνία µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως ορίζονται στη διακήρυξη, γίνεται µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, οργάνου. 3. Οι υποψήφιοι προµηθευτές δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 4. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού). 5. Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ηµερoµηvία και ώρα που καθορίζεται στους ειδικούς όρους συµφωνιών της διακήρυξης (άρθρο 4 ο ). 6. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία : α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και τεχvικώv πρoσφoρώv, µovoγράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιoλoγητικά και οι τεχνικές πρoσφoρές κατά φύλλο. β. Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv δεν απoσφραγίζovται, αλλά µovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σε ένα vέo φάκελο, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 7. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά τεχνικά), από τον έχοντα την Οικονοµική Εξουσία κατά το ανωτέρω στάδιο, ακολουθείται η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, µovoγράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή κατά φύλλο και η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην

28 28 καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονοµικές προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. Κατόπιν η Επιτροπή του διαγωνισµού εισηγείται/γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό οικονοµικής αξιολόγησης, για την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ανάλογα µε το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση απόφασης. 8 Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 9 Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού (δικαιολογητικά συµµετοχής τενικών και οικονοµικών προσφορών), θα ακολουθήσει η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού οι όροι / διαδικασίες του οποίου περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµα «ΣΤ» της παρούσας ακολουθεί η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. 10. Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχvικώv και λoιπώv στoιχείωv, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο. 11. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 12. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π 118/2007, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συµµετέχοντες, των οποίων έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά, µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί µε τηλεοµοιοτυπία (fax), τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµεροµηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π 118/2007, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται από τον διαγωνιζόµενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 13. Το αποτέλεσµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους συµµετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. Άρθρο 8 ο Αξιολόγηση πρoσφoρώv κατακύρωση διαγωvισµoύ

29 29 1. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωvισµoύ είναι η «χαµηλότερη τιµή». Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του Π 118/ Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή. 3. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, µετά και τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας), εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 4. Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από πρoηγoύµεvη γvωµoδότηση της Επιτροπής του διαγωνισµού. 5. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις της Υπηρεσίας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 7. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Π 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω Π. /τος, καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Άρθρο 9 ο Απόρριψη πρoσφoρώv Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης. 2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 3. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος. 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.

30 30 5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 6. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 7. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. Άρθρο 10 ο Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού Ανακοίνωση κατακύρωσης 1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει : α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για µεγαλύτερες ή µικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόµενες. [Η δυνατότητα για αυξοµείωση ποσοτήτων µνηµονεύεται στους ειδικούς όρους όρους, άρθρο 3 7]. β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ, ε, στ και ζ του Π 118/ Αν στο διαγωνισµό υποβληθεί µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής. 3. Η κατακύρωση του διαγωvισµoύ θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στον µειοδότη προµηθευτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π 118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, µε την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 4. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε (15) δέκα πέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όµως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται µετά την παρέλευση δεκαηµέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. 5. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύµβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόµενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προθεσµίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. Οµοίως, η προθεσµία υπογραφής της σύµβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχοµένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύµβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών µέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης µε την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά µέτρα.

31 31 6. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης και την κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση εντός του χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει αυτοδίκαια στο σύνολό της η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, υπέρ της Υπηρεσίας. Άρθρο 11 ο Κατάρτιση της σύµβασης 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση, το κείµενο της οποίας (σχέδιο σύµβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το παράρτηµα «Ζ» αυτής. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ αυτόν. εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή. 2. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 3. Η σύµβαση που υπογράφεται περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας, οπωσδήποτε όµως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 2 του Π 118/ Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.

32 32 Άρθρο 12 ο Παράδοση Παραλαβή 1. Τα προς προµήθεια είδη, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα προς χρήση, θα πρέπει να παραδοθούν στον τόπο παράδοσης και εντός του χρονικού διαστήµατος που καθορίζεται στους ειδικούς όρους (άρθρο 6 ο ). 2. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια προϊόντων ειδών µπορεί να παρατείνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων της Υπηρεσίας για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π 118/2007). Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ηµέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το συµβατικό υλικό προϊόν, κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου. 3. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον προµηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 4. Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται πιο πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Η οριστική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου θα γίνει από το αρµόδιο όργανο της Υπηρεσίας (ΥΕΕΠΠ/ΠΑ), σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. α. Η διαδικασία παράδοσης παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου είναι η ακόλουθη : (1) Ο προµηθευτής πριν από την προσκόµισή τους έρχεται σε συνεννόηση µε τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Προµηθειών (ΥΕΕΠΠ/ΠΑ) για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας για να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθορισθεί η ηµεροµηνία παραλαβής. (2) Όµοια, ο προµηθευτής εξασφαλίζει από την αρµόδια Υπηρεσία Ασφαλείας (της Μονάδας στην οποία θα γίνει παράδοση των ειδών), άδεια εισόδου του προσωπικού τους. β. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγµατοποιείται από την αρµόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας (ΥΕΕΠΠ/ΠΑ), µε σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, µε την παρουσία του προµηθευτή ή νοµίµου εκπροσώπου του που προσυπογράφει µαζί µε την Επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο. 6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτίο αποστολής τον αριθµό της σύµβασης.

33 33 Άρθρο 13 ο Πληρωµή 1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µετά από την κάθε οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του/ων συµβατικού/ων υλικού/ων (άρθρο 35 παρ. 1α ΚΠ ), µε βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιµή του, όπως θα προσδιορίζεται αναλυτικά από την τεχνική και οικονοµική προσφορά του προµηθευτή καθώς και την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας. 2. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, µετά τηv οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προϊόντος (άρθρο 35 παρ. 1α ΚΠ ) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής του µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή, σύµφωνα µε τα παρακάτω δικαιολογητικά: των ειδών. α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής β. Γραµµάτια εισαγωγής των ειδών στις αποθήκες της Π.Α. γ. Τιµολόγιο. δ. Πιστοποιητικό φορολογικής Ενηµερότητας του αρµοδίου ηµόσιου Ταµείου, δηλαδή βεβαίωση του ότι δεν εκκρεµεί οφειλή εις βάρος του προµηθευτή, εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 1.467,00. ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ο υποψήφιος προµηθευτής είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 2.934,70. στ. Ζυγολόγιο (εαν απαιτείται) ή άλλα βεβαιωτικά στοιχεία. ζ. Βεβαίωση κωδικοποίησης του προϊόντος, που εκδίδεται από το 201 ΚΕΦΑ/ΑΥΚΥ (τηλ ). η. Αποδεικτικό καταβολής αντιτίµου τυχόν απαιτούµενων χηµικών ελέγχων/αναλύσεων, όταν εκτελούνται σε εργαστήρια της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (δ) και (ε) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 3. Χρόνος εξόφλησης : Εντός εξήντα (60) ηµερών από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου από τον προµηθευτή. α. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΚΠ (Π 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την

34 34 είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο και τα ΝΠ (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). β. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προµηθευτής εκδώσει τιµολόγιο ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο του συµβατικού αντικειµένου, η ως άνω προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 4. Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α ) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου 1 παραγράφου Ζ «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµής στις εµπορικές συναλλαγές», και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προµηθευτή, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο). 5. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π 118/2007. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή συµβατικού υλικού µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας κλπ). 6. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις και το φόρο εισοδήµατος καθώς και τα έξοδα δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού, όπως προσδιορίζονται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης (άρθρο 7 ο ). 7. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων που απαιτούνται βαρύνουν τον προµηθευτή (Αποφ. Φ.800/11611/ /ΥΕΘΑ). 8. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις παρακρατούνται από τα δικαιώµατα του προµηθευτή κατά την οικονοµική του τακτοποίηση. Σε ότι αφορά τα έξοδα δηµοσίευσης του εν λόγω διαγωνισµού, σηµειώνεται ότι η παρακράτηση πραγµατοποιείται κατά την πρώτη πληρωµή σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων/πληρωµών. Άρθρο 14 ο Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε τα ισχύοντα, το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προµηθευτών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ ( ).

35 35 2. Εγγύηση Συµµετοχής : α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ ή της αναλογικά συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ. β. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση µε µικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. γ. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται : α) στους συµµετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον µειοδότη, µετά την υπογραφή της σύµβασης και την υποβολή απ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 3. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συvoλικής συµβατικής αξίας του αντικειµένου, χωρίς το ΦΠΑ. β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες από τη συνολική διάρκεια ισχύος της σύµβασης. γ. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του καθαρισθέντος ιµατισµού, την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων. 4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 5. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π 118/2007 (ΚΠ ). Επισηµαίνεται ότι : α. Οι εγγυήσεις συµµετοχής πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ΚΠ, διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, µε συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζοµένου. β. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του ΚΠ, διότι διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες. 6. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα της παρούσας διακήρυξης υποδείγµατα. ιαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιηµένων εντύπων από τα πιστωτικά

36 36 ιδρύµατα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόµενο που καθορίζεται από το νόµο και την παρούσα διακήρυξη. 7. Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο προµηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία παράδοσης του/ων είδους/ειδών. 8. Τυχόν πρόσθετοι όροι που αφορούν τις εγγυήσεις καθορίζονται στους ειδικούς όρους (άρθρο 5 1). Άρθρο 15 ο Κυρώσεις σε βάρος του προµηθευτή 1. Ο µειοδότης που δεν προσέρχεται, µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, vα υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ αυτήν, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γvωµoδότηση του αρµόδιου oργάvoυ. 2. Με τηv ίδια διαδικασία o προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ αυτή, εφόσov παραβίασε τους όρους της σύµβασης άνω της τρίτης φοράς, όπως καθορίζεται στους όρους της διακήρυξης. 3. Ο προµηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τη σύµβαση, εφόσον : α. Η σύµβαση δεv υπογράφτηκε ή τo υλικό δεv φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αvτικαταστάθηκε µε ευθύνη της Υπηρεσίας. β. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας. 4. Με τηv απόφαση κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί vα του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης τoυ υλικού µέχρι τηv πρoηγoύµεvη της ηµερoµηvίας διενέργειας τoυ διαγωvισµoύ πoυ γίνεται σε βάρος τoυ, πέραν της oπoίας oυδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απoρριφθέvτoς υλικού γίνεται δεκτή. 5. Στov προµηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, επιβάλλovται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γvωµoδότηση τoυ αρµoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόµεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του ΚΠ (Π 118/2007). 6. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 3 του Π 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή

37 37 η παραλαβή του, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του ΚΠ (Π 118/2007). 7. Σε περίπτωση κατά την οποία το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και πάντως µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προµηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιµα του άρθρου 32 του ΚΠ (Π 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 8. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ηµοσίου, o χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. Άρθρο 16 ο ιοικητικές προσφυγές 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει του άρθρου 6 του Π 118/ Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΥΠ/ΠΑ, ως εξής : α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισµό της προθεσµίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στο διαγωνισµό ή τη διενέργεια αυτού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή

38 38 παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 6 του Π 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ηµοσίου, ποσού ίσου µε ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας των υπό προµήθεια εεδών, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000,00) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθµό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/2005). 5. Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι εvιστάµεvoι λαµβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής Απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε φρovτίδα τους. 6. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της πρoσφυγής αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γvωµoδότηση τoυ αρµόδιoυ συλλoγικoύ oργάvoυ. Η εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται πρoσβoλή µε άλλη oιασδήπoτε φύσεως διoικητική πρoσφυγή. 7. Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόµενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π 118/2007.

39 39 Άρθρο 17 ο Αποκλεισµός Προµηθευτή Με απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, µπορεί να αποκλεισθεί προµηθευτής από συγκεκριµένη προµήθεια ή από τις προµήθειες του δηµοσίου τοµέα λόγω ανάρµοστης συµπεριφοράς σε διαδικασία προµήθειας. Άρθρο 18 ο Ανωτέρα βία 1. Σε όσες περιπτώσεις ο προµηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναµίας συµµόρφωσης προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωµένος µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην Υπηρεσία και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 2. Εκδεικτικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας µνηµονεύονται στο άρθρο 7 του σχεδίου σύµβασης, ως το παράρτηµα «Ζ» της διακήρυξης. Άρθρο 19 ο Γλώσσα Εγγράφων ιαγωνισµού 1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µε αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για τη διενέργεια τoυ διαγωvισµoύ και τη συµµετοχή σ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο εργολήπτης στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 3. ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 20 ο ιαδικασία επίλυσης διαφορών 1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ αυτήν) µεταξύ της Υπηρεσίας και του προµηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/ και την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ

40 40 αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την Υπηρεσία, προς την οποία ο προµηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, µε αποδεικτικό παραλαβής ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα υποβολής της ή αν ο προµηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, τότε οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων Ελληνικών ικαστηρίων. 2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα σχετίζεται µ αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρµόδια Ελληνικά δικαστήρια. Άρθρo 21 ο Λοιπές διατάξεις Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Σµήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ

41 41 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ αριθ. 11/2014) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο : ικαιολογητικά Προσφορές Άρθρο 1 ο Πρόσθετα ικαιολογητικά Συµµετοχής 1. [ΓΟ : άρθρο 1, παρ.1α(1)(ι) και 1α(2)(θ)] Στα αναφερόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 1, παρ. 1α(1) και 1α(2) των γενικών όρων της διακήρυξης, περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα : α. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, αποδοχής της ρήτρας Κωδικοποίησης, όπως καθορίζεται αναλυτικότερα στους Ειδικούς Όρους (Άρθρο 8 ο ). Η αποδοχή ρήτρας Κωδικοποίησης αποτελεί ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ. β. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας. γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να αποδέχεται ρητά την επιβάρυνση µε τα έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού. 2. Σε περίπτωση µη υποβολής του αναφερόµενου δικαιολογητικού, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 2 ο Χρόνος Ισχύος Προσφορών [ΓΟ : άρθρο 4, παρ. 1] Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται σε έξι (6) µήνες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα άλλων έξι (6) µηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

42 42 Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου, τα αποτέλεσµα του διαγωνισµού µαταιώνονται, εφόσον το αρµόδιο όργανο δεν έχει αποφασίσει για την κατακύρωση ή όχι της προµήθειας. ΜΕΡΟΣ 2 ο : Στοιχεία Προµήθειας Άρθρο 3 ο Αντικείµενο Προµήθειας 1. Η παρούσα διακήρυξη αφορά την προκήρυξη του επαναληπτικού διαγωνισµού Ε. 11/14 για την προµήθεια «Υφασµάτων», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ,00, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα «Γ» της παρούσης. 2. [ΓΟ : άρθρο 3, παρ.12 και άρθρο 8, παρ.5] Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας για τα είδη του κάτωθι πίνακα, που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη ως παράρτηµα : Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1. Ύφασµα φρεσκό σύµµεικτο θερινών στολών 2. Ύφασµα λευκό βαµβακερό µερσεριζέ θερινών στολών 3. Ύφασµα µπαραθέα σύµµεικτο χειµερινών στολών 00650/ /Ε6.0 και Φ Νο 1/ / /Ε2.0 και Φ Νο 1/ / /Ε6.0 και Φ Νο 1/ Σηµειώνεται ότι το χρώµα του υφάσµατος για το είδος µε α/α 1 είναι αυτό του PANTONE TCX (Insignia Blue). Σηµειώνεται επίσης ότι διατίθενται επισηµοποιηµένα δείγµατα της Υπηρεσίας για τα είδη µε α/α 1 (Ύφασµα φρεσκό σύµµεικτο θερινών στολών) και 3 (Ύφασµα µπαραθέα σύµµεικτο χειµερινών στολών) του παραρτήµατος «Γ» της διακήρυξης, ενώ για το είδος µε α/α 2 (Ύφασµα λευκό βαµβακερό µερσεριζέ θερινών στολών) δεν διατίθεται επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας προς επίδειξή τους στους ενδιαφερόµενους προµηθευτές και η διενέργεια του διαγωνισµού θέµατος όσον αφορά το είδος αυτό θα πραγµατοποιηθεί µόνο µε την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας. 3. ιευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να λαµβάνουν γνώση των επίσηµων δειγµάτων της Υπηρεσίας, µε απλή µακροσκοπική εξέταση ή µε λήψη απεικόνισης αυτών, µε δική τους µέριµνα και ευθύνη, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες διαθέσιµες για το κοινό 9:00 14:00, από τη ιαχείριση Εφοδιασµού (τηλ ) της Υπηρεσίας µας.

43 43 4. Επισηµαίνεται ότι η κατάθεση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών πρέπει να γίνεται βάσει του αύξοντα αριθµού των υπό προµήθεια ειδών του Παραρτήµατος «Γ» της παρούσας. 5. ύναται να κατατεθεί στο διαγωνισµό προσφορά για το σύνολο ή µέρος των υπό προµήθεια ειδών. (Υποχρεωτικά για τη συνολική ποσότητα του κάθε είδους). 6. Η Υπηρεσία δύναται να αναδείξει περισσότερους του ενός (1) µειοδότες, για τα είδη στα οποία προσέφεραν χαµηλότερες τιµές (µειοδότησαν). 7. [ΓΟ : άρθρο 10, παρ.1.α] Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να κατακυρώσει κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας ποσότητα των υπό προµήθεια ειδών µεγαλύτερη ή µικρότερη έως +15% και 50% (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 21 περίπτ. (α) του Π 118/07. Για κατακύρωση µέρους της υπό προµήθειας ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου ποσοστού απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. Η αυξοµείωση δεν θα έχει καµία επίδραση στην τιµή των ειδών και στους υπόλοιπους όρους της προµήθειας. Άρθρο 4 ο Ηµεροµηνία ιενέργειας Προθεσµία Υποβολής Προσφορών 1. [ΓΟ : άρθρο 7, παρ. 2] Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 22 ΜαΪου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 πµ, στην αίθουσα διενέργειας διαγωνισµών της ΥΠ/ΠΑ ( ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος, Αµπελόκηποι, Αίθουσα 430). 2. [ΓΟ : άρθρο 3, παρ. 2] Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού µε απόδειξη, δηλαδή µέχρι τις 21 ΜαΪου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 µµ στην Κεντρική Γραµµατεία της Υπηρεσίας µας (Γραφείο 421) ή, εναλλακτικά, ιδιοχείρως στα αρµόδια όργανα την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της συµµετέχουσας εταιρείας. Άρθρο 5 ο Εγγυήσεις 1. [ΓΟ: άρθρο 14, παρ. 2 και 8] Εφόσον υποβάλλεται προσφορά για µέρος των υπό προµήθεια ειδών ή και για ορισµένο µόνο είδος, η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να καλύπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικά αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ, για τη συγκεκριµένη κατηγορία ή κατηγορίες ειδών ή το συγκεκριµένο είδος για τα οποία υποβάλλουν προσφορά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητά, τόσο στην εγγύηση συµµετοχής όσο και στη σχετική δήλωση του προµηθευτή που υποβάλλεται µε την προσφορά, η κατηγορία (ή οι κατηγορίες) των ειδών ή το συγκεκριµένο είδος, για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. Τυχόν προσφορά και άλλων ειδών, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί εγγύηση συµµετοχής, δεν λαµβάνεται υπόψη.

44 44 Άρθρο 6 ο Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 1. [ΓΟ : άρθρο 12, παρ. 1] Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται στις αποθήκες του 201 ΚΕΦΑ / Ελευσίνα, µε δαπάνη (µεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα) και µέσα που βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της επισυναπτόµενης σύµβασης που θα υπογραφεί. 2. [ΓΟ : άρθρο 12, παρ.1] Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα ολοκληρωθεί µέσα στους καθορίζόµενους χρόνους, όπως αυτοί αναλυτικά αναγράφονται στο παράρτηµα «Γ» της παρούσας. Σηµειώνεται ότι δε συνυπολογίζεται ο µήνας Αύγουστος στο συµβατικό χρόνο παράδοσης στην περίπτωση που περιλαµβάνεται στο χρονικό διάστηµα παράδοσης των ειδών. 3. ιευκρινίζεται περαιτέρω ότι : α. Για τα υπό προµήθεια είδη απαιτείται η υποχρέωση προσκόµισης από τον προµηθευτή δείγµατος για έγκριση µαζικής παραγωγής στην ΥΕΕΠΠ/ΠΑ, το αργότερα µέχρι το ήµισυ του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών. Άρθρο 7 ο Κρατήσεις 1. [ΓΟ : άρθρο 13] Στην προσφερόµενη τιµή (χωρίς ΦΠΑ) του υπό προµήθεια ειδών περιλαµβάνονται πέρα των λοιπών δαπανών που καθορίζονται από τη διακήρυξη (π.χ έξοδα µεταφοράς) οι κρατήσεις, που αναλύονται ως ακολούθως : α. 4 % υπέρ ΜΤΑ β. 2 % υπέρ ΕΛΟΑΑ (πρώην ΤΑΣΑ) γ. 0,144% υπέρ (Χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήµου) δ. 0,1036% υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ (0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, χαρτόσηµο 0,003% και ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήµου) Σύνολο κρατήσεων : 6,2476 % Σηµειώνεται ότι, η κράτηση ύψους 0,1036% (υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ), επί του συνολικού ποσού της σύµβασης, θα παρακρατηθεί κατά την πρώτη πληρωµή αυτής. 2. [ΓΟ : άρθρο 13, παρ. 8] Το κόστος των τυχόν εργαστηριακών εξετάσεων που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης βαρύνουν τον προµηθευτή. 3. [ΓΟ : άρθρο 13, παρ. 7] Κατά την πληρωµή του τιµήµατος της προµήθειας παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 55 του Ν. 2238/1994 φόρος εισοδήµατος 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των ειδών, ενώ οι προµηθευτές εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν

45 45 µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου κατά την έννοια των διµερών συµβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας µεταξύ της Ελλάδας και της χώρας µόνιµης εγκατάστασής τους. Οµοίως, παρακρατείται το ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού θέµατος. ΜΕΡΟΣ 3 ο : Λοιποί Ειδικοί Όροι Άρθρο 8 ο Κωδικοποίηση 1. Απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προµήθεια ειδών. 2. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, για όσα από τα προσφερόµενα υλικά δεν είναι κωδικοποιηµένα κατά ΝΑΤΟ, πρέπει να αποδεχθούν γραπτώς µε την προσφορά τους τη ΡΗΤΡΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Παράρτηµα «Η» της παρούσας διακήρυξης) ως και τις STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199, και 4438 που αφορούν την κωδικοποίησή τους. 3. Η αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ αποτελεί ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ και σε περίπτωση που δεν γίνεται δεκτή από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ οι προσφορές τους θα απορρίπτονται. 4. Οι υποχρεώσεις των µειοδοτών ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ως και της Υπηρεσίας, που απορρέουν από την αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, έχουν ως ακολούθως : α. Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισµού ο µειοδότης ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωµένος να απευθυνθεί στην αρµόδια Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ), ήτοι το 201 ΚΕΦΑ/Τ2/5, προκειµένου να ενηµερωθεί για τη διαδικασία απονοµής κωδικών κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ στους πραγµατικούς κατασκευαστές υποκατασκευαστές των υπό προµήθεια υλικών. β. Πριν την υπογραφή της σύµβασης ο µειοδότης ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ (Υπηρεσία Προµηθειών Πολεµικής Αεροπορίας ΥΠ/ΠΑ) κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (floppy disk 1,44 MB ή CD και σε µορφή αρχείου txt ή Εxcel) στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό προµήθεια υλικά. κατασκευαστή. υποκατασκευαστή. Αγγλική. (1) Ο σχετικός αριθµός (Ρ/Ν) του πραγµατικού (2) Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή (3) Η πλήρης ονοµασία των υλικών στην Ελληνική και (4) Ο ΝSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιηµένο.

46 46 γ. Η παραπάνω κατάσταση θα συµπεριλαµβάνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στη σύµβαση από την Υπηρεσία Προµηθειών (ΥΠ/ΠΑ) ως ιδιαίτερο Παράρτηµα αυτής ενώ η ηλεκτρονική µορφή της κατάστασης θα αποστέλλεται από την Υπηρεσία µας στην ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ/Τ2/5). δ. Εντός 20 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωµένος να απευθυνθεί στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ, Τηλ ) προκειµένου να του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για την κωδικοποίηση των υλικών. ε. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ τα ανωτέρω απαιτούµενα τεχνικά στοιχεία εντός 40 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και σε κάθε περίπτωση όχι µετέπειτα από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών. στ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσµεύεται να εξασφαλίσει από τους πραγµατικούς κατασκευαστές υποκατασκευαστές των υπό προµήθεια υλικών την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών που δεν είναι κωδικοποιηµένα κατά ΝΑΤΟ. ζ. Για όσα είδη της σύµβασης έχουν ήδη κωδικοποιηθεί, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται : (1) Να προσκοµίσει στην ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνει τα NSN που έχουν αποδοθεί. (2) Να προσκοµίσει στην αρµόδια ΑΥΚΥ όποια τεχνικά στοιχεία των υλικών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης των υλικών. η. Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ, ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ όσον αφορά την κωδικοποίηση, γεγονός που γνωστοποιείται από την ΑΥΚΥ µε τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα : ένα για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ένα για την Υπηρεσία Προµηθειών (YΠ/ΠΑ) που παρακολουθεί τη σύµβαση, ένα για το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης (Γ ΑΕΕ/ ΑΩ& Π/ΤΜΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) και ένα για το αρχείο της ΑΥΚΥ. θ. Στα δικαιολογητικά πληρωµής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, για κάθε τµηµατική παράδοση, πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση της αντίστοιχης ΑΥΚΥ όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριµένα είδη ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του όσο αφορά την κωδικοποίησή τους. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ για όλα τα είδη που περιέχει η σύµβαση θα επισυνάπτεται επικυρωµένο από την ΑΥΚΥ αντίγραφο αυτής. ι. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης της σύµβασης, µε συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (10%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ για κωδικοποίηση των υλικών.

47 47 Άρθρο 9 ο Ηλεκτρονική ηµοπρασία 1. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός θα διεξαχθεί µόνο εφόσον ο αριθµός των αποδεκτών προσφορών, µετά την πλήρη αξιολόγησή τους, είναι τουλάχιστον δύο (2). 2. ιευκρινίζεται ότι οι τιµές που συµπεριλαµβάνονται στις οικονοµικές προσφορές που θα κατατεθούν, δεν θα υπολογίζονται ως τελικές (παρά µόνο για την περίπτωση µοναδικής κατατεθείσας οικονοµικής προσφοράς), δεδοµένου ότι µετά την οικονοµική αξιολόγησή τους και την έκδοση σχετικής διαταγής, η µικρότερη τιµή θα εισαχθεί στο «Σύστηµα» και θα αποτελέσει την τιµή εκκίνησης της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας. 3. Η ηλεκτρονική δηµοπρασία διοργανώνεται µετά και την επίλυση οιονδήποτε τυχόν ενστάσεων κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας. 4. Η υποβολή των οικονοµικών προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας γίνεται µόνο αριθµητικά και δεν επιτρέπεται να συµπεριλαµβάνονται σχόλια, ούτε αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισµούς. 5. Κατά την ηλεκτρονική δηµοπρασία, ακολουθείται η ανταγωνιστική διαδικασία, δηλαδή επιτρέπονται και υποβάλλονται νέες τιµές καθ όλη τη διάρκειά της (συµπεριλαµβανοµένων και των παρατάσεων αυτής). 6. Επισηµαίνεται ότι µετά το πέρας της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας και εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, οι συµµετέχοντες σε αυτόν, υποβάλλουν γραπτώς επί ποινή αποκλεισµού, την τελευταία αποδεκτή από το «Σύστηµα» οικονοµική προσφορά τους, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Άρθρο 10 ο Άλλοι ειδικοί όροι 1. Οι υποψήφιοι προµηθευτές δεν υποχρεούνται στην κατάθεση δείγµατος για τη συµµετοχή τους στον διαγωνισµό. Τυχόν προσκοµιζόµενα από τους προµηθευτές δείγµατα για τα υπό προµήθεια είδη δε θα γίνονται δεκτά. 2. Στην περίπτωση που παρουσιάζονται αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από αυτά που καθορίζονται από τις απαιτήσεις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να αναφέρονται µε λεπτοµέρεια στην προσφορά των προµηθευτών. 3. Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής στον προµηθευτή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 περίπτωση (β) του άρθρου 35 του Π 118/2007, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε την προσφορά του.

48 48 4. Οι προµηθευτές µπορούν να παραλαµβάνουν τα επίσηµα δείγµατα της Υπηρεσίας, υπογράφοντας δήλωση ότι η ενέργεια αυτή της Υπηρεσίας δεν δηµιουργεί καµία απολύτως δέσµευση ή υποχρέωση σε περίπτωση υπαναχώρησης τους από την υπογραφή της σύµβασης, αµέσως µετά την κατακυρωτική διαταγή και πρίν την υπογραφή της σύµβασης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 παρ.2 του Π 118/07. Ο χρόνος αυτός, που µεσολαβεί από την κατακυρωτική διαταγή µέχρι τη υπογραφή της σύµβασης, µπορεί να αξιοποιηθεί από τους προµηθευτές για την προετοιµασία της παραγωγής των υλικών. Σµήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ

49 49 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ αριθ. 11/2014) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ Ύφασµα φρεσκό σύµµεικτο θερινών στολών (CPV : ) Ύφασµα λευκό βαµβακερό µερσεριζέ θερινών στολών (CPV : ) Ύφασµα µπαραθέα σύµµεικτο χειµερινών στολών (CPV : ) ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΜΕ ΦΠΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Μτρ ,00 Τέσσερεις (4) µήνες Μτρ ,00 Τέσσερεις (4) µήνες Μτρ ,00 Τέσσερεις (4) µήνες ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 00650/ /Ε6.0 και Φ Νο 1/ / /Ε2.0 και Φ Νο 1/ / /Ε6.0 και Φ Νο 1/ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 Σµήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ

50 50 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ αριθ. 11/2014) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

51 51 Τεχνική Προδιαγραφή ΥΦΑΣΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΜΑΧΗΣ & ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ 00650/ /Ε6.0 ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

52 52 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοσ Ηµεροµηνία Περιγραφή των εκδόσεων η Αρχική έκδοση εύτερη έκδοση Τρίτη έκδοση Τέταρτη έκδοση Πέµπτη έκδοση Πρώτη Αναθεώρηση της Πέµπτης έκδοσης Έκτη έκδοση ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Παράγραφος Περιγραφή της αλλαγής που επήλθε Α/Α - Ολική αναθεώρηση

53 53 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΠΡΟΘΕΣΗ Η παρούσα ΤΠ καθορίζει τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ελέγχους παραλαβής για την προµήθεια υφάσµατος για την κατασκευή θερινών αντρικών και γυναικείων στολών µάχης και περιπάτου. 1.2 ΣΚΟΠΟΣ Η κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας. Α Ε NSN ΤΠ ΠΑ 1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ εν απαιτείται Έκδοση National Stock Number Τεχνική Προδιαγραφή Πολεµική Αεροπορία 1.4 ΣΧΕΤΙΚΑ 1. Τεχνική Προδιαγραφή Έκδοση 1 /2009 /ΕΤΑΚΕΙ Ύφασµα θερινών στολών µάχης & περιπάτου ανδρών & γυναικών 2. Φ.670/Α.19489/ / ΑΥ/Γ4 3. ISO 3758:05: Textiles Care labeling code using symbols 4. ISO 3759:07: Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change 5. ISO : Textiles Woven fabrics Construction Methods of analysis Part1: Methods for the presentation of a weave diagram and plans for drafting, denting and lifting 6. ISO :84: Textiles Woven fabrics Construction Methods of analysis Part 5: Determination of linear density of yarn removed from fabric. 7. ISO 3071: Textiles Determination of ph of aqueous extract 8. BS EN ISO : Textiles Determination of dimensional change in washing and drying 9. ISO 6330: Textiles Domestic washing and drying procedures for textile testing 10. ΕΝ 12127: Textiles Determination of mass per unit area using small samples 11. BS EN : Textiles- Methods for the determination of certain aromatic amines derived from azo colorants-part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible without extraction 12. BS EN : Textiles- Methods for the determination of certain aromatic amines derived from azo colorants-part 2: Detection of the use of certain azo colorants accessible by extracting the fibres 13. BS EN ISO : Textiles- Determination of formaldehyde Part1: Free and hydrolyzed (water extraction method) 14. BS EN ISO : Textiles- Determination of formaldehyde- Part2: Released formaldehyde (vapour absorption method) 15. ISO 105-A02: 93: Textiles Tests for colour fastness Part A02: Grey Scale for assessing change in colour 16. EN ISO 105-C06-A2S: Textiles Tests for colour fastness Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering 17. EN ISO 105-E01:10: Textiles Tests for colour fastness Part E01: Colour fastness to water 18. EN ISO 105-E04: Textiles Tests for colour fastness Part E04: Colour fastness to perspiration

54 EN ISO 105-D01: Textiles Tests for colour fastness Part D01: Colour fastness to dry cleaning 20. ISO 105-X12: Textiles Tests for colour fastness Part X12: Colour fastness to rubbing 21. EN ISO 105-B01:99: Textiles Tests for colour fastness Part B01: Colour fastness to daylight 22. EN ISO 105-B02: Textiles Tests for colour fastness Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test 23. BS 6923: 1988: Calculation of small colour differences 24. AATCC 128 Wrinkle Recovery of fabrics-2009 Appearance method 25. AATCC : Fiber Analysis: Qualitative 26. AATCC 20A 2008: Fiber Analysis: Quantitative 27. ISO 137 Wool Determination of fibre diameter Projection microscope method 28. EN ISO : Textiles Determination of the abrasion resistance of fabrics by the martindale method Part 2: Determination of specimen break down 29. ISO : Textiles Tensile properties of fabrics Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method. 30. ISO : Textiles Dry cleaning & finishing 31. ISO : Textiles Dry cleaning & finishing 32. ASTM D 3512: / D3512M 10e2 / Standard test method for pilling resistance & other related surface changes of textile fabrics: Random Tumble Pilling Tester 33. Πίνακας Τυχαίων Αριθµών 34. Πίνακες Απαγορευµένων Χρωµάτων (Πηγή ΟΕΚΟ ΤΕΧ) 35. Πίνακες Απαγορευµένων Αρωµατικών Αµινών 36. Υ 386: Εκχυλίσιµαι ουσίαι ερίου δι οργανικών διαλυτών 37. Κανονισµός (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 38. «Τεχνικές Προδιαγραφές Υφασµάτων, Τεύχος Α, έκδοση 3η» του Υπουργείου Εµπορίου 1.5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ωφέλιµα σχόλια (εισηγήσεις για αλλαγές, προσθέσεις, αφαιρέσεις) και κάθε σχετική πληροφορία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση του παρόντος κειµένου, να αποστέλλονται προς : ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΥ/Γ6/4 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ή Fax: ή ή Τηλ.:

55 55 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Για την κατασκευή θερινών ανδρικών και γυναικείων στολών µάχης και περιπάτου. 2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ Οι προµηθευτές να απευθύνονται στο Τµήµα Κωδικοποίησης (ΑΥΚΥ) του 201 ΚΕΦΑ (Τ2/5) στα τηλέφωνα και ή στο fax προκειµένου να τους γνωστοποιούνται οι Αριθµοί Ονοµαστικού.

56 56 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 3.1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Για την κατασκευή του υφάσµατος χρησιµοποιούνται σύµµεικτα νήµατα µαλλιού / πολυεστέρα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων αναφέρονται στον πίνακα της ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ύφανση Η ύφανση πρέπει να είναι η αναφερόµενη στην 4.2 και να είναι επιµεληµένη, ισόπυκνη, συνεκτική, χωρίς οπές, αραιώµατα, κόµβους κλπ. Κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο δεν πρέπει να εµφανίζονται τα ελαττώµατα της Ούγια Το πλάτος της ούγιας είναι µέχρι 15mm. Η ύφανση και η πυκνότητα της εξασφαλίζει την σταθερότητα και συνοχή του υφάσµατος κατά τις επεξεργασίες παραγωγής του (ύφανση, βαφή / φινίρισµα κ.λ.π.). Για την κατασκευή της ούγιας µπορούν να χρησιµοποιηθούν και λεπτότερα νήµατα. Στην ούγια θα αναφέρεται η σύνθεση του υφάσµατος καθώς επίσης και η επωνυµία του κατασκευαστή. Το ανωτέρω θα επιτυγχάνεται µε παραλλαγή στην ύφανση και χρήση νηµάτων ραιγιόν βισκόζης. Όλα τα κύρια ή/και δευτερεύοντα ελαττώµατα θα επισηµαίνονται στην ούγια του υφάσµατος µε ερυθρά νήµατα (strings) Βαφή Ο χρωµατισµός του υφάσµατος θα είναι µπλε, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη. Η ακριβής απόχρωση του χρωµατισµού θα καθορίζεται µε επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας ή/και µε κάποιο pantone. Η βαφή γίνεται προ της ύφανσης έτσι ώστε να πληρούνται αφενός οι χρωµατικές αντοχές της παραγράφου 4.2 και αφετέρου οι µακροσκοπικές απαιτήσεις της παραγράφου 4.1. Η βαφή του µαλλιού γίνεται µε χρώµατα όξινα σύµπλοκα µετάλλου (premetallized acid dyes). Οι πολυεστερικές ίνες βάφονται µε χρώµατα διασποράς (disperse dyes) Αντισκορική Επεξεργασία 1. Το ύφασµα πρέπει να έχει υποστεί αντισκορική επεξεργασία. O προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει αντισκορική ουσία την οποία πρέπει να αναφέρει και στην προσφορά του (ακριβής και ολοκληρωµένη εµπορική ονοµασία της ουσίας - καθώς και χηµική σύσταση). Η χρησιµοποιούµενη ουσία πρέπει να περιλαµβάνεται στην Προδιαγραφή Ε 10 /MARCH-2008 ή νεότερη της Woolmark Company και να είναι ανιχνεύσιµη σε ελάχιστο ποσοστό (%) ενεργών συστατικών κατά βάρος ινών µαλλιού του LEVEL 2 της ίδιας Προδιαγραφής. Τονίζεται ότι αυτή η ποσότητα (LEVEL 2) αναφέρεται σε ανιχνεύσιµα ενεργά συστατικά στο τελικό προϊόν αφού έχει υποστεί τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο Προφανώς η ποσότητα που θα χρησιµοποιηθεί κατά την παραγωγή θα είναι υψηλότερη. Τονίζεται ότι η αντισκορική ουσία πρέπει να µην συγκαταλέγεται σε καταλόγους απαγορευµένων ή επικίνδυνων ουσιών ευρωπαϊκών οδηγιών (π.χ. 98/8/ΕΚ), του ευρωπαϊκού κανονισµού REACH ή/και ελληνικών νόµων. 2. Η αντισκορική ουσία που έχει χρησιµοποιηθεί δηλώνεται από τον κατασκευαστή στη σύµβαση προµήθειας.

57 57 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ Εµφάνιση και ποιότητα κατασκευής Αφή, ευκαµψία, ελαστικότητα, συνεκτικότητα αποτελούν ουσιώδη για την εµφάνιση του υφάσµατος χαρακτηριστικά και πρέπει να ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβών, σε σύγκριση µε το δείγµα της υπηρεσίας. Κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο θα ελέγχεται η ύπαρξη και των ακόλουθων ελαττωµάτων και θα εφαρµόζεται η διαδικασία της Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 1 ΠΥΚΝΟ ΥΦΑ Ι 2 «ΜΠΑΡΑ» ΥΦΑ ΙΟΥ-ΑΡΑΙΟ ΥΦΑ Ι Η «ΑΓΑΝΑ Α» 3 ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΥΦΑ Ι 4 ΙΠΛΟ ΥΦΑ Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ ΛΩΡΙ Α Η «ΜΠΑΡΑ» ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΟ Η ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΗΜΑΤΑ ΥΦΑ ΙΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑ ΙΟΥ (ΜΕΧΡΙ 5ΕΚ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ) ΛΩΡΙ Α Η «ΜΠΑΡΑ» ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΟ Η ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΗΜΑΤΑ ΥΦΑ ΙΟΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑ ΙΟΥ (ΜΕΧΡΙ 5ΕΚ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ) ΈΛΛΕΙΨΗ ΝΗΜΑΤΟΣ ΥΦΑ ΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟ Η ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ. ΛΕΠΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΥΦΑ ΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟ Η ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΗΜΑΤΑ ΥΦΑ ΙΟΥ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤ ΟΣ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

58 ΙΑΦΟΡΑ ΥΦΑ ΙΟΥ ΧΝΟΥ Ι ΛΟΓΩ ΙΑΦΟΡΑΣ ΥΦΑ ΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΥΦΑ Ι ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΦΑΝΘΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΗΜΟΝΙ ΥΦΑ Ι ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΈΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΗΜΑΤΑ ΥΦΑ ΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΡΩΣΗ Η ΤΗΝ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΥ (ΜΕΧΡΙ 5ΕΚ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ) ΛΩΡΙ Α Η «ΜΠΑΡΑ» ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΦΑ ΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΧΝΟΥ ΙΟΥ (ΜΕΧΡΙ 5ΕΚ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ) ΥΦΑ Ι ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ ΣΕΙΡΑ 10 ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΥΦΑ Ι ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 11 ΧΑΛΑΡΟ ΥΦΑ Ι ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 12 ΣΤΡΑΒΑ ΥΦΑ ΙΑ (Η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΦΑ ΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ) 13 ΚΟΜΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ 14 ΧΑΛΑΡΟ ΣΤΗΜΟΝΙ 15 ΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΚΛΩΣΤΕΣ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ (ΜΕΧΡΙ 22,5 CM) ΎΦΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ «ΚΥΜΑΤΟΕΙ Η» ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΦΑΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΦΑΝΘΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΑ Ι 16 ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΟΥ

59 59 17 ΚΟΜΜΕΝΑ ΝΗΜΑΤΑ Η «ΠΑΡΑΦΑΣΑ Α» ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΜΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΟΠΟΥ Η ΥΦΑΝΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΛΟΓΩ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ 18 ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΤΗΜΟΝΙ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 19 ΧΑΛΑΡΟ ΣΤΗΜΟΝΙ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 20 ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΗΜΑ Ι ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΕΙ ΟΣ ΥΦΑΝΣΗΣ 24 ΙΧΡΩΜΙΑ 25 ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ Η «ΚΑΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ» 26 ΓΡΑΜΜΩΣΕΙΣ 27 «ΜΠΑΡΕΣ», ΟΞΕΙ ΩΣΕΙΣ 28 ΓΥΑΛΑ Α ΎΦΑΝΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΑΛΑΡΑ ΚΑΙ ΤΕΝΤΩΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΛΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΡΑΒΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ (ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Η ΚΛΙΣΗ) ΤΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ. Η ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΑΚΡΗ ΣΕ ΑΚΡΗ, ΑΚΡΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΕΛΟΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΩΡΙ Α ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ Η ΚΑΙ ΡΑΒ ΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΝΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Η ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΑ ΟΧΙΚΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ. ΙΑΦΟΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Η ΚΑΘ ΟΛΟ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΝΗ ΣΗΜΑ ΙΑ ΣΤΟ ΥΦΑΣΜΑ (ΜΕΧΡΙ 22,5 CM ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ) ΛΕΚΕ ΕΣ Η ΣΗΜΑ ΙΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΩΣ ΛΩΡΙ ΕΣ ΣΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΛΩΡΙ Α ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ

60 60 29 ΛΕΚΕ ΕΣ ΣΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ 30 ΞΕΧΕΙΛΩΜΑ 31 ΞΥΣΙΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΥΜΑΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΚΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΕ Ο. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΙΑ ΟΥΓΙΑ Η ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΥΟ Η ΚΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. ΣΗΜΕΙΟ/Α ΣΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΟΥ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΛΟΓΩ ΤΡΙΒΗΣ. 32 ΤΡΥΠΕΣ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 33 ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 34 ΣΧΙΣΙΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 35 ΚΑΨΙΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 36 ΧΝΟΥ Ι ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 37 «ΚΑΚΗ ΟΥΓΙΑ» ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΟΥΓΙΕΣ Η ΤΡΥΠΕΣ ΑΠΟ ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ Η ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΡΑΜΑΣ ΆΣΧΗΜΗ ΜΥΡΩ ΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΧΟΝ ΡΟ ΣΤΗΜΟΝΙ Η ΥΦΑ Ι ΛΕΠΤΟ ΣΤΗΜΟΝΙ Η ΥΦΑ Ι «ΧΟΝ ΡΑ Α» Η «ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΑ» ΟΥΓΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΝΗΜΑΤΑ ΥΦΑ ΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΥΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΥΠΕΣ Η ΣΧΙΣΙΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΥΓΙΑΣ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ (ΜΕΧΡΙ 22,5CM ΜΗΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΗΜΟΝΙ) ΝΗΜΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ (ΜΕΧΡΙ 22,5CM ΜΗΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΗΜΟΝΙ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΟΝ ΡΑΙΝΕΙ ΑΠΟΤΟΜΑ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

61 «ΒΕΡΙΝΑ» Η «ΘΗΛΙΑ» ΚΟΜΠΑΛΑΚΙΑ (NEPS) ΈΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΙΠΛΩΘΕΙ ΑΠΟΤΟΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΙΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΚΟΜΠΑΛΑΚΙΑ 6 ΚΟΜΠΟΣ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 7 ΛΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΜΟΝΙ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 8 ΛΑ ΩΜΕΝΟ ΥΦΑ Ι ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 9 ΤΣΑΚΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 10 ΧΑΛΑΡΗ ΟΥΓΙΑ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 11 ΤΕΝΤΩΜΕΝΗ ΟΥΓΙΑ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 12 ΙΠΛΩΜΕΝΗ ΟΥΓΙΑ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 13 ΞΕΧΕΙΛΩΜΕΝΗ ΟΥΓΙΑ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 14 ΣΧΙΣΙΜΑΤΑ ΟΥΓΙΑΣ 15 ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΟΥΓΙΑΣ 16 ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ, ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ, ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΙΑ ΆΛΛΑ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 1 Ο µακροσκοπικός έλεγχος του χρωµατισµού στα υφάσµατα θα γίνεται σε κανονικό φως της ηµέρας που προέρχεται από βορινό παράθυρο το οποίο βρίσκεται δεξιά από τον παρατηρητή. Απαγορεύεται ο έλεγχος του χρωµατισµού στον ήλιο ή στο φως ηλεκτρικού λαµπτήρα. 2 Στηµόνι: η κατά µήκος διεύθυνση του υφάσµατος 3 Υφάδι: η κατά πλάτος διεύθυνση του υφάσµατος

62 Οδηγίες Φροντίδας Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο σε µέγιστη θερµοκρασία 30 C σε πρόγραµµα για ευαίσθητα και µάλλινα. Να χρησιµοποιείται απορρυπαντικό κατάλληλο για µάλλινα και ευαίσθητα κατά προτίµηση µε το σήµα Να µην λευκαίνεται Να στεγνώνεται σε επίπεδη µορφή Σιδέρωµα από την πίσω όψη µε µέγιστη θερµοκρασία πλάκας 110 ο C σε νωπή κατάσταση. Επιτρέπεται το στεγνό καθάρισµα Απαγορεύεται η χρήση στεγνωτηρίου Οι οδηγίες φροντίδας θα αναφέρονται σε ετικέτα επικολληµένη εξωτερικά σε κάθε τόπι. 4.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΘΟ ΟΣ ΟΚΙΜΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΌΡΙΑ - ΈΚΠΤΩΣΗ 1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΛΛΙ [%] AATCC 20 & 55± 2,5%.Π. ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ [%] AATCC 20A 45± 2,5 %.Π. 2. ΒΑΡΟΣ [G/M 2 ] 165-5% ΕΩΣ DIN EN %.Π. 3. ΎΦΑΝΣΗ ISO ΑΠΛΗ 1/1 4. ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΜΑΛΛΙΟΥ [ΜM] ISO 137 < 21,5.Π. 5. ΛΕΠΤΌΤΗΤΑ ΠΟΛΥΕΣΤΈΡΑ ISO 137 [DENIER] 2,4.Π. 6. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ [%] Υ 386 < 0,3.Π. 7. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ [Ν] 500.Π. (ΣΤΗΜΟΝΙ) EN ISO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ [Ν] 450.Π. (ΥΦΑ Ι)

63 63 8. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ [MM] (ΣΤΗΜΟΝΙ) 35.Π. EN ISO ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ [MM] (ΥΦΑ Ι) 35.Π. 9. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ PILLING [4 X 30MIN] ASTM D Π. 10. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ [ΣΤΡΟΦΕΣ] EN ISO Π. 11. ΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ AATCC Π. 12. ΑΛΛΑΓΗ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ 30 C ISO 3759 & Α. ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝ & ΑΠΟ -2 ΕΩΣ [%] ISO 6330 (8A - ΚΑΙ 2.Π. Β. ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΥΦΑ ΙΟΥ [%] FLAT DRY) ΑΠΟ -2 ΕΩΣ ΚΑΙ 2.Π. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ : 4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ISO 6330 & ΤΥΧΟΝ Γ..Π. ΠΛΥΣΙΜΟ ISO 105 Α02 ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤ ΑΙ 13. Α. Β. Γ. 14. ΑΛΛΑΓΗ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ [%] ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΥΦΑ ΙΟΥ [%] ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ [NM] (ΣΤΗΜΟΝΙ) ΤΙΤΛΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ [NM] (ΥΦΑ Ι) 15. ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 4 Α. ΣΤΗΝ ΞΗΡΗ ΤΡΙΒΗ ISO 3759 & ISO & ISO & ISO 6330 ISO 6330 & ISO 105 Α02 ISO ΑΠΟ -2 ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΑΠΟ -2 ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ : 4 ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤ ΑΙ 2/70 PEIGNE ±3 2/70 PEIGNE ±3 ΛΕΚΙΑΣΜΑ.Π. ISO 105 X12 4/5 Β. ΣΤΗΝ ΥΓΡΗ ΤΡΙΒΗ ISO 105 X12 ΛΕΚΙΑΣΜΑ 4.Π. Γ.. Ε. ΣΤ. ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ Ι ΡΩΤΑ ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ (ΥΠΕΡΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ) ΣΤΗΝ ΠΛΥΣΗ (30 C) EN ISO 105 E01 ISO 105 E04 ISO 105 D01 ISO 105 C06-A2S ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ C.C 4/5 ΛΕΚΙΑΣΜΑ.: 4 C.C 4/5 ΛΕΚΙΑΣΜΑ.: 4 C.C 4/5 ΛΕΚΙΑΣΜΑ.: 4 C.C 4/5 ΛΕΚΙΑΣΜΑ.: 4.Π..Π..Π..Π..Π..Π..Π..Π..Π.

64 64 ΤΕΣΤ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 30 C) Ζ. ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ Η ΣΤΟ ISO 105 B01 Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΦΩΣ ISO 105 B02 5.Π. 16. PH ISO ,5.Π. 17. ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η 5,6 [MG/KG] ISO Π Α 19Β 20 ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΜΙΝΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΖΩΧΡΩΜΑΤΑ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΖΩΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗ (ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΙΝΕΣ) 5 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΧΡΩΣΗ) 7 ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 8 (DE CMC 2:1 BS 6923: 1988 ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 8 (DE CMC 2:1 - BS 6923: 1988) ΠΛΑΤΟΣ (CM) EN (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ) EN (ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΙΝΕΣ) ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕΖΟΥΡΑ Η ΜΕΤΡΟ 30 PPM Η Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΎΦΑΣΜΑ PANTONE Η ΕΙΓΜΑ ΣΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1,3 0,4.Π. < 1,3 ΕΩΣ ΚΑΙ 1,5 ΕΚΠ 1% < 0,4 ΕΩΣ ΚΑΙ 0,5 ΕΚΠ 1% Π..Π.= εν προβλέπεται έκπτωση. Εκτροπή πέραν των ορίων του πίνακα συνεπάγεται απόρριψη. εκπ = ποσοστιαία έκπτωση επί της τιµής για τα αναφερόµενα όρια. Εκτροπή πέραν των ορίων του πίνακα συνεπάγεται απόρριψη. Καµιά άλλη ανοχή για οποιαδήποτε ιδιότητα έστω και µε έκπτωση τιµής δεν επιτρέπεται αν δεν περιλαµβάνεται στον ανωτέρω πίνακα. Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι δοκιµών χρονολογικά δεν θα είναι παλαιότερες των αναφερόµενων στα σχετικά της παρούσας ΤΠ. Μέθοδοι οι οποίες θα αντικαθίστανται από τη νεότερη version, εκτός εάν από την αλλαγή της µεθόδου επηρεάζονται τα τιθέµενα από την ΤΠ όρια. Σ αυτή την περίπτωση θα ενηµερώνεται η ΑΥ Γ6/4. 1 Η αντίσταση στη δηµιουργία χνουδιάσµατος θα γίνεται σύµφωνα µε την αναφερόµενη µέθοδο (συσκευή Random Tumble Pilling Tester). Μετά από τέσσερις διαδοχικούς κύκλους επεξεργασίας των 30 λεπτών καθένας στη συσκευή της µεθόδου (συνολικά µετά 120 λεπτά). Η εικόνα του κάθε ενός εκ των τριών (3) δοκιµίων προερχόµενων από διαφορετικά τόπια θα ελέγχεται µε τα ASTM φωτογραφικά πρότυπα του Pilling και θα πρέπει να είναι πάνω ή ίσο µε το αναφερόµενο στον πίνακα όριο.

65 65 2 Η αντίσταση στη φθορά µέχρι σπασίµατος δύο κλωστών εξετάζεται σύµφωνα µε την αναφερόµενη µέθοδο (Martindale) και µε βάρος φορτίου τριβής 595 ± 7gr. Για τον προσδιορισµό του αριθµού στροφών (µέχρι σπασίµατος των δύο (2) κλωστών) θα εξετάζονται τουλάχιστον τρία (3) δοκίµια ανά µερίδα. Η τελική τιµή για το εξεταζόµενο δείγµα θα είναι ο µέσος όρος των τιµών που µετρώνται για τα παραπάνω τρία (3) δοκίµια. Τα δοκίµια θα προέρχονται από διαφορετικά τόπια. 3 Η τάση επαναφοράς θα γίνεται σύµφωνα µε την αναφερόµενη µέθοδο και η εικόνα κάθε ενός εκ των τριών (3) δοκιµίων διαφορετικά τόπια που αποτελούν το εξεταζόµενο δείγµα, συγκρινόµενη µε τα πρότυπα της µεθόδου θα πρέπει να είναι πάνω ή ίσο µε το αναφερόµενο όριο. 4 Στα τεστ δεν θα χρησιµοποιούνται µεταλλικές µπίλιες. Τα δείγµατα και οι µάρτυρες µετά από κάθε τεστ θα αφήνονται να στεγνώσουν και θα γίνεται εκτίµηση τόσο της αλλαγής απόχρωσης, όσο και του λεκιάσµατος µε χρήση πολυµάρτυρα (DW). Η εκτίµηση της αλλαγής απόχρωσης θα γίνεται µε τη χρήση της κλίµακας των γκρι για εκτίµηση της αλλαγής απόχρωσης (ISO 105 Α02). Η εκτίµηση του λεκιάσµατος θα γίνεται µε τη χρήση της κλίµακας των γκρι για εκτίµηση λεκιάσµατος (ISO 105 A03). Η οπτική εκτίµηση θα γίνεται σε θάλαµο πρότυπου φωτισµού D65 σε στεγνά και κλιµατισµένα δείγµατα. Η εκτίµηση του λεκιάσµατος γίνεται σε όλα τα είδη ινών του πολυµάρτυρα (multifibre) ήτοι (µαλλί, ακρυλικό, πολυεστέρας, νάιλον, βαµβάκι και οξική κυτταρίνη (acetate). Η οπτική εκτίµηση της αλλαγής χρωµατισµού στο φως γίνεται µε την κλίµακα των µπλε για αλλαγή χρωµατισµού (µάλλινα υφάσµατα). 5 Τα τεστ τόσο για την παρουσία φορµαλδεΰδης όσο και αρωµατικών αµινών πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικά σε µία εκ των LOT προµήθειας, τυχαία επιλεγµένη. 6 Η τιµή 75 mg/kg αναφέρεται στο άθροισµα των ποσοτήτων που έχουν ανιχνευθεί, αφενός της ελεύθερης & υδρολυµένης φορµαλδεΰδης (ISO ) και αφετέρου της φορµαλδεΰδης που απελευθερώνεται κατά τις συνθήκες της επιταχυνόµενης αποθήκευσης του υφάσµατος (ISO ). 7 Η ακριβής απόχρωση θα καθορίζεται στη διακήρυξη του ιαγωνισµού. 8 Πάντα πριν τις µετρήσεις απόχρωσης θα προηγείται κλιµατισµός όλων των προς µέτρηση δειγµάτων στις standard συνθήκες για κλωστοϋφαντουργικά υλικά θερµοκρασία 20±2 C / σχετική υγρασία 65 ± 2 % για τουλάχιστον 6 ώρες. θα χρησιµοποιείται το φασµατοχρωµατόµετρο (spectrocolorimeter) Miniscan XE της HunterLab γεωµετρίας 45/0 (που βρίσκεται στο Χηµείο του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ στην Ελευσίνα). Στις µετρήσεις µε το Miniscan XE το όργανο θα λειτουργεί µε συνθήκες φωτισµού του δείγµατος από πηγή πλήρους εκποµπής που προσοµοιώνει τη CIΕ Source D65. Θα χρησιµοποιείται η ρύθµιση 10 standard observer (CIE 1964) που αναφέρεται στο εύρος γωνίας παρατήρησης (κωνική γωνία παρατήρησης). Πριν από τις µετρήσεις θα πραγµατοποιούνται οι διαδικασίες standardization και verification of standardization (οι διαδικασίες θα γίνονται στην ατµόσφαιρα κλιµατισµού των δειγµάτων) του οργάνου µε την χρήση των δύο πλακιδίων. Το κάθε σηµείο (τµήµα του δείγµατος που λαµβάνονται 2 µετρήσεις) θα διπλώνεται δύο φορές [ή όσες φορές είναι αναγκαίο ώστε το δείγµα να είναι αδιαπέραστο (αδιαφανές) από τις ακτίνες του φωτισµού] έτσι ώστε να δηµιουργούνται τέσσερις στρώσεις, µε την καλή πλευρά του υφάσµατος να βρίσκεται προς τα έξω. Το κάθε σηµείο θα µετριέται σε δύο κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις (90 διαφορά στηµόνι-υφάδι). Το όργανο µέσω µέτρησης της ανάκλασης, υπολογίζει από το λογισµικό του τις τιµές των χρωµατοµετρικών παραµέτρων CIE LAB (L*, a *, b * ). Θα καταγράφονται και θα περιλαµβάνονται στα

66 66 αποτελέσµατα όλες οι µετρήσεις ανά δείγµα διότι θα συγκριθούν τελικά και αυτές µεταξύ τους. Θα συγκρίνονται (ιδιότητα 19β) από το ίδιο δείγµα (του κάθε τοπιού), έξι διαφορετικά σηµεία, µε τη χρήση της εξίσωσης DE cmc (2:1) (BS 6923), τα οποία θα απέχουν µεταξύ τους, τουλάχιστον 40 cm κατά το πλάτος του τοπιού και κατ ελάχιστο 80 cm κατά το µήκος. Ακολούθως θα υπολογίζεται ανά ολόκληρο δείγµα τοπιού ο µέσος όρος των δώδεκα (12) µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν [ έξι (6) σηµεία Χ δύο (2) φορές = (12)]. Ο τελικός αυτός µέσος όρος θα συγκρίνεται µε τον αντίστοιχο µέσο όρο του επίσηµου δείγµατος ή του υφάσµατος pantone της υπηρεσίας µε τη χρήση της εξίσωσης DE cmc (2:1) (BS 6923) (ιδιότητα 19α). Το επίσηµο δείγµα (ύφασµα pantone ή στολή υπηρεσίας) θα έχει µετρηθεί µε αντίστοιχη µεθοδολογία. Αν µετριέται στολή ως επίσηµο δείγµα θα λαµβάνονται µετρήσεις από τουλάχιστον 4 διαφορετικά σηµεία της (2 µετρήσεις ανά σηµείο = (8)). Θα µετρούνται τουλάχιστον ένα σηµείο από το εµπρόσθιο τµήµα του σακακιού, ένα σηµείο από το οπίσθιο τµήµα του, ένα από τα µανίκια και ένα από το εµπρόσθιο τµήµα του παντελονιού. Αν µετριέται ύφασµα pantone θα λαµβάνονται συνολικά τουλάχιστον τέσσερις µετρήσεις Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Μαλλιού Το µαλλί που χρησιµοποιείται θα είναι µακρόϊνο, προερχόµενο από κούρεµα ζωντανών προβάτων, κατάλληλο για την κατασκευή νηµάτων κτενισµένων (Peignè), θα είναι πλυµένο και απαλλαγµένο από λίπος και φυτικές ύλες. Οι ίνες όταν εξετάζονται µε το µικροσκόπιο (AATCC 20) πρέπει να παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά άριστης ποιότητας µαλλιού, χρησιµοποιούµενου για πρώτη φορά. Απαγορεύεται η πρόσµιξη κοντόινων µαλλιών (LAPS), φύρας κλωστηρίου (NOILS) και οποιουδήποτε υποπροϊόντος βιοµηχανίας µαλλιού Ποιοτικός & ποσοτικός προσδιορισµός αντισκορικής ουσίας 1. Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός της αντισκορικής ουσίας γίνεται µε τη µέθοδο ΤΜ 27/ June ή νεότερη (The Woolmark Company - πρώην ιεθνής Γραµµατεία Μαλλιού). Η µέθοδος θα εφαρµόζεται σε δείγµατα που πρώτα έχουν υποστεί τις ακόλουθες κατεργασίες:1) πλύσιµο και στέγνωµα σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4 της µεθόδου ΤΜ 28 / June 2003 (The Woolmark Company), ακολουθούµενο από τεστ αντοχής στο φως όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 3.5 της ίδιας µεθόδου. Η αντισκορική ουσία που έχει χρησιµοποιηθεί πρέπει να περιλαµβάνεται στην Προδιαγραφή Ε 10 /MARCH-2008 ή νεότερη της Woolmark Company (πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα και στη σύµβαση) και να είναι ανιχνεύσιµη σε ελάχιστο ποσοστό (%) ενεργών συστατικών κατά βάρος ινών µαλλιού του LEVEL 2 της ίδιας Προδιαγραφής. 2. Οι µέθοδοι θα εφαρµόζονται στο Χηµείο του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ στην Ελευσίνα ή σε άλλο εργαστήριο του ηµόσιου τοµέα (π.χ. Χ.Σ, Γ.Χ.Κ., ΕΤΑΚΕΙ, ΕΛΚΕ Ε κλπ.) σε αντιπροσωπευτικό δείγµα βάρους και αριθµό δοκιµίων όπως αυτό καθορίζεται στη σχετική µέθοδο ελέγχου. 3. Ο προσδιορισµός της ουσίας θα γίνεται µε έξοδα του προµηθευτή. 4.3 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η κάθε µερίδα αποτελείται από µια LOT κατασκευής υφάσµατος και πρέπει να παρουσιάζει πολύ µικρές διακυµάνσεις ιδιοτήτων (υπεύθυνη δήλωση ). το ύφασµα πρέπει να µπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο στις αναφερόµενες στην

67 67 παρούσα ΤΠ συνθήκες, δίχως να παρατηρούνται αλλοιώσεις του (π.χ. µπάσιµο, τσοχοποίηση, αλλαγή χρωµατισµού κλπ). Αυτό σηµαίνει ότι τόσο η ποιότητα (π.χ. τύπος Μερινός) του µαλλιού, όσο και οι πιθανές επιπλέον βιοµηχανικές επεξεργασίες θα είναι τέτοιες που να επιτρέπουν το πλύσιµο στο οικιακό πλυντήριο στις προαναφερθείσες συνθήκες. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των χρωµάτων που απελευθερώνουν τις αρωµατικές αµίνες της 7, και των χρωµάτων της 8. Η βαφή του µαλλιού πρέπει να έχει γίνει µε χρώµατα όξινα σύµπλοκα µετάλλου (premetallised acid dyes) τα οποία θα δηλώνονται µαζί µε τις υπόλοιπες πληροφορίες στο ειδικό έντυπο της Απαγορεύεται ρητώς η χρήση οποιασδήποτε φινιριστικής ουσίας ή/και χρώµατος που συµπεριλαµβάνονται σε λίστες απαγορευµένων από ευρωπαϊκές οδηγίες ουσιών. Όλες οι ουσίες που υπάρχουν σε εργαστηριακά ανιχνεύσιµες ποσότητες στο ύφασµα, πρέπει να µην συγκαταλέγονται σε καταλόγους απαγορευµένων ή επικίνδυνων ουσιών ευρωπαϊκών οδηγιών (π.χ. 98/8/ΕΚ), του κανονισµού REACH ή/και ελληνικών νόµων, ή αν συγκαταλέγονται πρέπει να βρίσκονται εντός των τιθέµενων ορίων (για όσες υπάρχουν όρια) από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες / κανονισµούς ή νόµους της ευρωπαϊκής ένωσης ή/και της Ελλάδος (συµπλήρωση και των & ). Ύφασµα που θα διαπιστωθεί ότι δεν πληροί και τις ανωτέρω απαιτήσεις θα απορρίπτεται δίχως την οποιαδήποτε περαιτέρω διαπραγµάτευση. 4.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Τρόπος συσκευασίας Τα υφάσµατα παραδίδονται στην υπηρεσία σε ρόλους των 50m±5m, περιελιγµένα γύρω από άξονα από σκληρό και ανθεκτικό υλικό. Κάθε ρόλος είναι τυλιγµένος µε διάφανο υλικό ή / και χαρτί ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του Επισηµάνσεις Σε κάθε συσκευασία υπάρχουν σταθερά επικολληµένες ετικέτες που αναγράφουν τα παρακάτω στοιχεία: - Υλικό Πολεµικής Αεροπορίας - Ύφασµα Φρεσκό Σύµµεικτο Θερινών Στολών Μάχης και Περιπάτου - Αριθµός Σύµβασης - Αριθµός Μερίδας - Αριθµός LOT υφάσµατος - Κατασκευαστής - Στοιχεία υλικού (Αρ. Ονοµαστικού) - Σύνθεση π.χ. (wool 55 % / terylene 45%) - Ηµεροµηνία Σε ξεχωριστή ετικέτα θα αναγράφονται οι οδηγίες φροντίδας της

68 68 Τα αναγραφόµενα στοιχεία πρέπει να συµφωνούν µε τα περιεχόµενα είδη. Οι συσκευασίες είναι ασφαλώς κλεισµένες και δεν εµφανίζουν σηµάδια καταστροφής ή αλλοίωσης. 4.5 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ειδικό Έντυπο Οι προµηθευτές µαζί µε τις προσφορές τους και τα υπόλοιπα απαιτούµενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συµπληρώσουν και να υποβάλλουν και ειδικό έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται τα ακόλουθα: α. υλικά κατασκευής: (1) ποσοστιαίες αναλογίες ινών του υφάσµατος και της ούγιας. (2) Ο κατασκευαστής του υφάσµατος και των νηµάτων αν είναι διαφορετικοί και οι χώρες κατασκευής. Χώρα προέλευσης του µαλλιού. (3) Τη γενική κατηγορία των χρωµάτων για κάθε είδος ινών (π.χ.1:2 Premetallised acid / Disperse). (4) Τον κατασκευαστή, τη χώρα κατασκευής, την εµπορική ονοµασία και τη χηµική σύνθεση του κάθε χρώµατος των τριχρωµιών για τη βαφή του πολυεστέρα και του µαλλιού. (5) οι κατασκευαστές, χώρες κατασκευής, γενικές κατηγορίες, εµπορικές ονοµασίες και χηµικές συνθέσεις όλων των φινιριστικών ουσιών που βρίσκονται σε ανιχνεύσιµη εργαστηριακά ποσότητα επάνω στο ύφασµα. (6) οι LOT και η ηµεροµηνία κατασκευής του υφάσµατος από το εργοστάσιο κατασκευής. (7) ο τίτλος νήµατος στηµονιού και υφαδιού του υφάσµατος. β. µια γενική σειρά βιοµηχανοποίησης του υφάσµατος και των νηµάτων. γ. προσεγγιστικές ποσότητες όλων των χρωµάτων και των φινιριστικών ουσιών που έχουν χρησιµοποιηθεί και υπάρχουν σε ανιχνεύσιµες ποσότητες στο ύφασµα. Θα αναφέρεται µια προσεγγιστική ποσότητα της κάθε ουσίας που υπάρχει στο ύφασµα ανά µονάδα βάρους υφάσµατος. Για την αντισκορική ουσία ισχύουν επιπροσθέτως τα αναφερόµενα στην Φύλλο Συµµόρφωσης Ο προµηθευτής µε ποινή αποκλεισµού, θα δώσει απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής ανά παράγραφο. Τυχόν µικρές διαφοροποιήσεις από την ΤΠ θα πρέπει να αιτιολογούνται αναλυτικά Πιστοποιητικό Εξασφάλισης Ποιότητας Ο κατασκευαστής του υφάσµατος και των νηµάτων από τα οποία είναι κατασκευασµένο το ύφασµα θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι µε σύστηµα διασφάλισης ποιότητας 9001:2008 για τις εργασίες κατασκευής υφασµάτων και νηµάτων αντίστοιχα τα οποία να βρίσκονται σε ισχύ τουλάχιστον µέχρι την αρχική παραλαβή των ειδών. Θα πρέπει εποµένως να καταθέσει τα πιστοποιητικά ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφά τους Επιπρόσθετα ικαιολογητικά 1. Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986 της κατασκευάστριας /ων εταιριών που έχουν κάνει την βαφή ότι δεν έχουν χρησιµοποιηθεί αζωχρώµατα που κατά την αναγωγική τους διάσπαση απελευθερώνουν τις αρωµατικές αµίνες της 7 (οδηγία 2002/61/EC) ή/και χρώµατα των πινάκων της Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986 των κατασκευαστριών

69 69 εταιρειών ότι δεν υπάρχει σε οποιοδήποτε από τα υλικά του υφάσµατος χηµική(ές) ουσία (ές) (π.χ. χρώµατα, φινιριστικές ουσίες κλπ) σε ποσότητες µεγαλύτερες των ορίων που έχουν τεθεί από ευρωπαϊκές οδηγίες για επικίνδυνες ή/και απαγορευµένες ουσίες [και για οποιεσδήποτε ουσίες υφίστανται περιορισµούς βάσει του κανονισµού REACH (1907/2006) της ευρωπαϊκής ένωσης]. 3. Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986 του κατασκευαστή του υφάσµατος ότι όλη η ποσότητα κάθε µερίδας υφάσµατος που παραδίδεται στην ΠΑ, αποτελείται από µια LOT κατασκευής υφάσµατος. Η τιµή του κάθε τεχνικού χαρακτηριστικού της παραγράφου 4.2 & 4.2.2, που θα ελεγχθεί δειγµατοληπτικά κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους παραλαβής, πρέπει να παρουσιάζει πολύ µικρές διακυµάνσεις σε ολόκληρο το µέγεθος της κάθε LOT. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αποτελούν και τµήµα της σύµβασης προµήθειας. 5. ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΓΜΑΤΑ Επίσηµα δείγµατα Υπηρεσίας Τα επίσηµα δείγµατα της Υπηρεσίας λαµβάνονται υπόψη από τους κατασκευαστές για την επιµέλεια και τις λεπτοµέρειες της κατασκευής και ισχύουν για τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις καρτέλες τους. Σε περίπτωση που υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των επίσηµων δειγµάτων και των όρων της ΤΠ που δεν διευκρινίζεται αλλού, υπερισχύει η ΤΠ. Τα επίσηµα δείγµατα δεν ισχύουν για τυχόν κακοτεχνίες ή κατασκευαστικές ατέλειες που µπορεί να υπάρχουν σ' αυτά. Μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων µακροσκοπικών και εργαστηριακών και εφόσον αυτοί είναι επιτυχείς, ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας στο φορέα από τον οποίο του χορηγήθηκε είγµατα προµηθευτών για αξιολόγηση Οι προµηθευτές µαζί µε την προσφορά τους υποχρεούνται να καταθέσουν δύο (2) τεµάχια υφάσµατος διαστάσεων 50 cm 150 cm το καθένα ως δείγµατα, τα οποία θα ελέγχονται µακροσκοπικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, σύµφωνα µε την παρούσα ΤΠ. Μόνον στην περίπτωση που από ρητή διάταξη νόµου ή υπουργικής απόφασης ή τον ισχύοντα κανονισµό προµηθειών ηµοσίου απαγορεύεται, ή αναστέλλεται η υποχρέωση κατάθεσης δειγµάτων από τον προµηθευτή, δεν θα ελέγχονται δείγµατα. Κατά το µακροσκοπικό έλεγχο θα απορρίπτονται οι προσφορές των προµηθευτών, των οποίων τα δείγµατα δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τα δείγµατα των προµηθευτών δύναται να έχουν ελαφρές αποκλίσεις από την παρούσα ΤΠ και από το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας ως προς την κατασκευή και το χρωµατισµό, δεδοµένου ότι στο στάδιο αξιολόγησης θα ελέγχεται η κατασκευαστική δυνατότητα των προµηθευτών και η επιµέλεια της κατασκευής. Τα δείγµατα των προµηθευτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό θα τους επιστρέφονται µετά την αξιολόγηση των προσφορών. 5.2 ΜΕΡΙ Α - ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Μερίδα Το µέγιστο µέγεθος της κάθε µερίδας που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 40 τόπια, καθορίζεται πριν την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ της υπηρεσίας και του προµηθευτή που έχει αναλάβει την προµήθεια, µε απαρέγκλιτο κριτήριο κάθε µερίδα

70 70 να είναι κατασκευασµένη από µία LOT υφάσµατος. Οι τιµές της κάθε ιδιότητας, που δειγµατοληπτικά ελέγχεται κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους, θα πρέπει σε όλη τη LOT να εµφανίζουν πολύ µικρές διακυµάνσεις (υπεύθυνη δήλωση ). Το ύφασµα παραδίδεται µε µέριµνα του προµηθευτή κατανεµηµένο σε µερίδες τόσων τοπιών, όσων έχουν υπογραφεί στη σύµβαση µε την ανωτέρω λογική ειγµατοληψία Η δειγµατοληψία γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο : Για µακροσκοπικό έλεγχο Κατά την παράδοση από τον προµηθευτή, η Επιτροπή Παραλαβής θα επιλέγει τυχαία µε βάσει τον πίνακα της 6.0, αριθµό τοπιών τουλάχιστον ίσο µε τα αναφερόµενα στον ακόλουθο πίνακα από κάθε µερίδα. Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΙΩΝ ΜΕΡΙ ΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΠΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ Για εργαστηριακό έλεγχο Αν κατά το µακροσκοπικό έλεγχο δεν παρατηρηθούν εκτροπές ή οι εκτροπές που παρατηρηθούν δεν δικαιολογούν απόρριψη, τότε αποστέλλονται για εργαστηριακό έλεγχο τόσα δείγµατα από διαφορετικά τόπια, όσα προβλέπει ο ακόλουθος πίνακας: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΙΩΝ ΜΕΡΙ ΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ( ΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙ ΕΙΓΜΑ) 1. ΕΩΣ ΚΑΙ 40 6 Η επιλογή των τοπιών γίνεται µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας µε βάσει τον πίνακα της παραγράφου 6. Κάθε ένα από τα τόπια που έχουν επιλεγεί τοποθετείται σε καθαρό τραπέζι µήκους και πλάτους κατάλληλου για να ξετυλιχθεί ένα τόπι. Αρχικά ξετυλίγονται τουλάχιστον πέντε µέτρα από την άκρη του τοπιού. Κόβεται αυτό το κοµµάτι µε καλό ψαλίδι και χωρίς να τραβιέται µε το χέρι, αλλά δεν λαµβάνονται δείγµατα από αυτό. Κατόπιν µε την ίδια διαδικασία κόβονται µε ψαλίδι χωρίς τραβήγµατα από το τόπι δύο (2) κοµµάτια µήκους δύο (2) µέτρων και ολοκλήρου πλάτους (χωρίς να αποχωριστούν οι ούγιες). Το ένα από τα δύο κοµµάτια (δείγµα) µήκους δύο (2) µέτρων και ολοκλήρου πλάτους διπλώνεται προσεκτικά προκειµένου να παραδοθεί στο Χηµείο για τους εργαστηριακούς ελέγχους. Το δεύτερο κοµµάτι δύο (2) µέτρων και ολοκλήρου πλάτους (αντίδειγµα) διατηρείται από την επιτροπή παραλαβών µέχρι το τέλος των ελέγχων και εάν τυχόν ζητηθεί από

71 71 το Χηµείο επιπλέον ποσότητα αυτή παραδίδεται µε µέριµνα της επιτροπής από το αντίδειγµα. Με προσοχή και κατά το δυνατό χωρίς τραβήγµατα το αρχικό ύφασµα της άκρης του τοπιού επανατυλίγεται στο τόπι. Σε καµιά περίπτωση τα κοµµάτια υφάσµατος δεν σκίζονται µε το χέρι. Τα κοµµάτια για τους εργαστηριακούς ελέγχους αποκόπτονται από τα τόπια µόνον εφόσον κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο το ύφασµα έχει γίνει αποδεκτό µε ή χωρίς έκπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαµβάνονται δείγµατα. Μπορεί να χρησιµοποιείται για τους εργαστηριακούς ελέγχους τµήµα του υφάσµατος που έχει υποστεί µακροσκοπικό έλεγχο, µόνον εφόσον δεν έχει υποστεί τραβήγµατα κατά τον έλεγχο. Τονίζεται ότι τραβήγµατα και τσαλακώµατα του υφάσµατος, µπορεί να επηρεάσουν τις τιµές ορισµένων φυσικοµηχανικών ιδιοτήτων. 5.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μακροσκοπικός Έλεγχος ιενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής στο δείγµα µακροσκοπικού ελέγχου. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος σε κάθε τόπι που επιλέγεται, ξετυλίγονται τουλάχιστον δέκα (10) µέτρα από την άκρη. Ελέγχονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 4.1. Μπορεί να εφαρµόζεται ο ακόλουθος πίνακας σε ότι αφορά την επιβολή εκπτώσεων και τις απορρίψεις (και παρατήρηση 6): ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α/Α ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 100 M 2 ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 1 10 ΚΥΡΙΑ + 15 ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ > 25 (10ΚΥΡΙΑ + 15 ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ) 2 9 ΚΥΡΙΑ + 17 ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ > 26 (9 ΚΥΡΙΑ + 17 ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ) 3 8 ΚΥΡΙΑ + 19 ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ > 27 (8 ΚΥΡΙΑ + 19 ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ) 4 7 ΚΥΡΙΑ + 21 ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ > 28 (7 ΚΥΡΙΑ + 21 ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ) 5 6 ΚΥΡΙΑ + 23 ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΈΚΠΤΩΣΗ (%) Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ 4,0% ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ + 2,0% ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 3,6% ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ + 2,3% ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 3,2% ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ + 2,5% ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 2,8% ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ + 2,8% ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 2,4% ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ + 3,1% ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ > 29 (6 ΚΥΡΙΑ + 23 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ) 6 5 ΚΥΡΙΑ ,0% ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ + 3,3% ΓΙΑ ΤΑ

72 72 ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ > 30 (5 ΚΥΡΙΑ + 25 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ) 7 >10 ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 8 >25 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ Παρατηρήσεις: 1. Αν για οποιοδήποτε λόγω έχουν ελεγχθεί λιγότερα ή περισσότερα των 100m 2 ανά µερίδα (LOT κατασκευής υφάσµατος), γίνεται αναγωγή των ελαττωµάτων και αντίστοιχων εκπτώσεων στα 100m 2 προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ο ανωτέρω πίνακας. 2. Η επιτροπή παραλαβών έχει βεβαίως το δικαίωµα αν το θεωρήσει αναγκαίο να ελέγξει περισσότερα από τα αναφερόµενα τόπια της Η έκπτωση που θα επιβάλλεται θα είναι αναλογική του αριθµού και της βαρύτητας (κύρια ή/και δευτερεύοντα) των ελαττωµάτων, µε βάσει τον ανωτέρω πίνακα. 3. Όλα τα κύρια ελαττώµατα πρέπει να επισηµαίνονται µε strings στις ούγιες. Αν βρεθούν ελαττώµατα που δεν έχουν επισηµανθεί στις ούγιες, θα επιβάλλεται επιπλέον πρόστιµο 1% για κάθε κύριο ελάττωµα που δεν έχει επισηµανθεί. 4. Σε περίπτωση απόρριψης ενός τοπιού απορρίπτεται όλη η µερίδα. 5. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσκόµιση τοπιών µε δύο ή περισσότερα τεµάχια υφάσµατος µε ραφή ή µη σε κάθε τόπι. 6. Η επιτροπή παραλαβών µπορεί κατά την κρίση της κατόπιν εύλογης αιτιολόγησης (και ασχέτως του ανωτέρω πίνακα) να απορρίπτει την κάθε µερίδα εάν θεωρήσει ότι τα παρατηρούµενα ελαττώµατα εµφανίζονται σε τέτοια έκταση όπου το ύφασµα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον σκοπό που προορίζεται Εργαστηριακός έλεγχος Ο εργαστηριακός έλεγχος εκτελείται στο Χηµείο του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ στην Ελευσίνα. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης κάποιου ελέγχου από το Χηµείο του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ, αυτός θα εκτελείται µε µέριµνα και ευθύνη του Χηµείου του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ από το Γ.Χ. του Κράτους ή άλλο διαπιστευµένο εργαστήριο κρατικού φορέα ανάλογα µε τη φύση του προς προµήθεια υλικού και τη µορφή του ελέγχου, µε δαπάνη του προµηθευτή. Ελέγχονται οι απαιτήσεις των παραγράφων 4.2 & & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Η µερίδα παραλαµβάνεται µακροσκοπικά χωρίς έκπτωση τιµής αν δε διαπιστωθούν εκτροπές από τους όρους της προδιαγραφής κατά το µακροσκοπικό έλεγχο. Η µερίδα µπορεί να παραληφθεί µε έκπτωση υπολογισµένη αθροιστικά από τους πίνακες των και 4.2 για µακροσκοπικά ελαττώµατα και αποκλίσεις εργαστηριακές. Σε περίπτωση που η συσκευασία ή η σήµανση είναι διαφορετικές από τις προβλεπόµενες επιβάλλεται η συµµόρφωση µε την προδιαγραφή, διαφορετικά η µερίδα απορρίπτεται. Η οριστική παραλαβή του υφάσµατος θα γίνεται εφόσον το ύφασµα έχει περάσει επιτυχώς όλους τους ελέγχους, µακροσκοπικούς και εργαστηριακούς, µε βάσει τα προβλεπόµενα στην ΤΠ, η συσκευσία και η σήµανση (συσκευασίας και υφάσµατος είναι η προβλεπόµενες), δεν έχει γίνει χρήση οποιονδήποτε απαγορευµένων ουσιών µε βάσει τα αναφερόµενα στην 4.3 και ο προµηθευτής έχει παραδώσει όλα τα απαιτούµενα στην 4.5 δικαιολογητικά. Τονίζεται ότι δεν προβλέπονται εκπτώσεις για την χρήση απαγορευµένων ουσιών.

73 73 Αν οι εκτροπές εµφανίζονται σε πολλά χαρακτηριστικά και το σύνολο των επί µέρους εκπτώσεων υπερβαίνει το 11% της συµβατικής τιµής προµήθειας (αθροιστικά για εργαστηριακές εκτροπές και µακροσκοπικές αποκλίσεις από τα προβλεπόµενα στην ΤΠ, δίχως να συµπεριλαµβάνονται τυχόν επιπλέον πρόστιµα για µη σήµανση ελαττωµάτων µε strings), τότε το υλικό απορρίπτεται. Κάθε µερίδα της οποίας κρίνεται απορριπτέο ένα τόπι απορρίπτεται ολόκληρη. 6. ΤΥΧΑΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Για τη λήψη τυχαίου δείγµατος από µια µερίδα θα χρησιµοποιείται ο πίνακας τυχαίων αριθµών που ακολουθεί. Κάθε µονάδα της µερίδας πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό αριθµό. Αυτό επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση των µονάδων σε στοιβάδες ή φοριαµούς και την αρίθµηση τους. Οι τυχαίοι αριθµοί του πίνακα έχουν σχηµατιστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε ψηφίο από 0 έως 9 έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής. Η τυχαία φύση των αριθµών του διατηρείται ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάγνωσης (οριζόντια, διαγώνια, προς τα πάνω ή κάτω της στήλης κ.ο.κ). ιψήφιοι αριθµοί αρκούν για µερίδες µε λιγότερες από 100 µονάδες, τριψήφιοι για µερίδες µε λιγότερες από 1000 µονάδες κ.ο.κ. Για µερίδες πολύ µεγάλου µεγέθους (άνω των µονάδων) ο πίνακας µπορεί να χρησιµοποιηθεί αν αγνοηθεί το κενό µεταξύ των στηλών. Για την επιλογή τυχαίων αριθµών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Επιλέγονται µε κλήρωση µία γραµµή και µία στήλη του πίνακα. Επιλέγεται τυχαία η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούµε (πάνω ή κάτω). Επιλέγεται τυχαία από τους πενταψήφιους αριθµούς της συγκεκριµένης γραµµής και στήλης και ανάλογα µε το µέγεθος της µερίδας κατάλληλος αριθµός ψηφίων, ώστε να δηµιουργηθούν οι τυχαίοι αριθµοί (π.χ. για µερίδα µε λιγότερες από 1000 µονάδες πρέπει να επιλεχθούν τρία ψηφία, τα οποία µπορούν να προκύψουν από όλους τους δυνατούς συνδυασµούς µεταξύ των ψηφίων των πενταψήφιων αριθµών, π.χ. 1ο 2ο 3ο, 1ο 3ο 4ο, 2ο 3ο 5ο κ.ο.κ). ε λαµβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση των τυχαίων αριθµών αυτοί που υπερβαίνουν το µέγεθος της µερίδας. Ακολουθεί παράδειγµα επιλογής τυχαίων αριθµών: Υποθέτουµε ότι πρέπει να ληφθεί δείγµα 5 µονάδων από µερίδα που περιέχει 50 µονάδες αριθµηµένες από 1 έως 50. Επιλέχθηκαν µε κλήρωση η στήλη 5 και η σειρά 17. Επιλέχθηκε να προχωρήσουµε προς τα κάτω και να λαµβάνουµε το 1ο και 3ο από τα πέντε ψηφία των αριθµών. Οι τυχαίοι αριθµοί που προκύπτουν είναι το 83, το οποίο δε λαµβάνεται υπόψη αφού υπερβαίνει το µέγεθος της µερίδας, το 32, το 22, το 46, το 01 και το 40. Εποµένως οι µονάδες µε αριθµούς 1, 22, 32, 40 και 46 πρέπει να ληφθούν από τη µερίδα για να σχηµατίσουν ένα τυχαίο δείγµα 5 µονάδων. Σαν µερίδα, για την εφαρµογή της τυχαίας δειγµατοληψίας, θεωρείται ολόκληρη η ποσότητα των τοπιών µιας µερίδας. Τα παραπάνω τόπια θα πρέπει να έχουν αριθµηθεί ένα προς ένα από την επιτροπή παραλαβής. Για τη διενέργεια των εργαστηριακών ελέγχων καθορίζονται, µε τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, τόσα τόπια όσα και ο αριθµός των δειγµάτων που πρέπει να ληφθούν και από αυτά λαµβάνονται τα δείγµατα και αντιδείγµατα του συγκεκριµένου ελέγχου.

74

75

76

77

78 78 7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΜΙΝΩΝ Ο ΗΓΙΑΣ 2002/61/EC

79 79 8. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΩΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ C.I. GENERIC NAME C.I. STRUCTURE CAS-NR. NUMBER C.I. ACID RED 26 C.I C.I. BASIC RED 9 C.I C.I. BASIC VIOLET 14 C.I C.I. DIRECT BLACK 38 C.I C.I. DIRECT BLUE 6 C.I C.I. DIRECT RED 28 C.I C.I. DISPERSE BLUE 1 C.I C.I. DISPERSE C.I ORANGE 11 C.I. DISPERSE C.I YELLOW 3 ΠΗΓΗ: ΟΕΚΟ ΤΕΧ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΩΣ ΑΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ C.I. GENERIC NAME C.I. STRUCTURE CAS-NR. NUMBER C.I. DISPERSE BLUE 1 C.I C.I. DISPERSE BLUE 3 C.I C.I. DISPERSE BLUE 7 C.I C.I. DISPERSE BLUE C.I C.I. DISPERSE BLUE C.I. DISPERSE BLUE C.I. DISPERSE BLUE C.I. DISPERSE BLUE C.I. DISPERSE BROWN C.I. DISPERSE C.I ORANGE 1 C.I. DISPERSE C.I ORANGE 3 C.I. DISPERSE C.I ORANGE 37 C.I. DISPERSE C.I ORANGE 76 C.I. DISPERSE RED 1 C.I C.I. DISPERSE RED 11 C.I C.I. DISPERSE RED 17 C.I C.I. DISPERSE C.I YELLOW 1 C.I. DISPERSE YELLOW 3 C.I

80 80 C.I. DISPERSE YELLOW 9 C.I. DISPERSE YELLOW 39 C.I. DISPERSE YELLOW 49 ΠΗΓΗ: ΟΕΚΟ ΤΕΧ C.I ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ C.I. GENERIC NAME C.I. STRUCTURE CAS-NR. NUMBER C.I. DISPERSE C.I YELLOW 23 C.I. DISPERSE ORANGE 149 ΠΗΓΗ: ΟΕΚΟ ΤΕΧ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ C.I. GENERIC NAME C.I. STRUCTURE CAS-NR. NUMBER C.I. DISPERSE C.I YELLOW 23 C.I. DISPERSE ORANGE 149 ΠΗΓΗ: ΟΕΚΟ ΤΕΧ 9. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στη ιακήρυξη του ιαγωνισµού από πλευράς Υπηρεσίας : 1. Θα καθορίζεται η απαίτηση για την απόχρωση του υφάσµατος (κωδικός υφάσµατος pantone ή επίσηµο δείγµα στολής υπηρεσίας). 2. Οι προµηθευτές µαζί µε τις προσφορές τους και τα υπόλοιπα απαιτούµενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συµπληρώσουν και να υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά των 4.5.1, 4.5.2, & ΣΥΜΒΑΣΗ Στη ιακήρυξη του ιαγωνισµού από πλευράς Υπηρεσίας : 1. Θα καθορίζεται η απαίτηση για την απόχρωση του υφάσµατος (κωδικός υφάσµατος pantone ή επίσηµο δείγµα στολής υπηρεσίας). 2. Θα καθορίζεται µε βάσει την το ακριβές µέγεθος της κάθε µερίδας. 3. Όλα τα δικαιολογητικά των 4.5.1, 4.5.2, & θα αποτελούν και τµήµα της σύµβασης προµήθειας.

81 81 Φύλλο ιόρθωσης Τεχνικής Προδιαγραφής ΥΦΑΣΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΜΑΧΗΣ & ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ 00650/ /Ε6.0 Φ.. Νο 1/ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

82 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή των εκδόσεων Αρχική έκδοση εύτερη έκδοση Τρίτη έκδοση Τέταρτη έκδοση Πέµπτη έκδοση Πρώτη Αναθεώρηση της Πέµπτης έκδοσης Έκτη έκδοση Φύλλο ιόρθωσης Νο 1 της 6ης έκδοσης 1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ωφέλιµα σχόλια (εισηγήσεις για αλλαγές, προσθέσεις, αφαιρέσεις) και κάθε σχετική πληροφορία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση του παρόντος κειµένου να αποστέλλονται προς : ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΥ/Γ6/4 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ.: , Fax:

83 83 2. ΑΛΛΑΓΕΣ 2.1 Στον πίνακα της 4.2 το τιθέµενο κάτω όριο του τεχνικού χαρακτηριστικού 15ζ γίνεται > Το κείµενο της γίνεται ως ακολούθως : «Τα υφάσµατα παραδίδονται στην υπηρεσία σε ρόλους των m, περιελιγµένα γύρω από άξονα από σκληρό και ανθεκτικό υλικό. Κάθε ρόλος είναι τυλιγµένος µε διάφανο υλικό ή / και χαρτί ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του.» 2.3 Το κείµενο της γίνεται ως ακολούθως : «Οι προµηθευτές που τελικά θα αναλαµβάνουν την προµήθεια θα πρέπει να καταθέτουν κατά την παράδοση των υφασµάτων στην υπηρεσία παραλαβών και ειδικό πληροφοριακό έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται τα ακόλουθα : α. υλικά κατασκευής : (1) ποσοστιαίες αναλογίες ινών του υφάσµατος και της ούγιας. (2) ο κατασκευαστής του υφάσµατος και των νηµάτων αν είναι διαφορετικοί και οι χώρες κατασκευής. Χώρα προέλευσης του µαλλιού. (3) η γενική κατηγορία των χρωµάτων για κάθε είδος ινών (π.χ.1:2 Premetallised acid / Disperse). (4) ο κατασκευαστής, η χώρα κατασκευής, η εµπορική ονοµασία, το CI (Colour Index Generic Name) αν υπάρχει και cas nr αν υπάρχει, η χηµική σύνθεση (substance name) του κάθε χρώµατος των τριχρωµιών για τη βαφή του πολυεστέρα και του µαλλιού. Η χηµική σύνθεση µπορεί να µην αναφέρεται αν δεν είναι γνωστή (π.χ. διότι είναι confidential ή διότι δεν την γνωρίζουν οι τεχνικοί του εργοστασίου). Μπορεί όµως να γίνει αναφορά σε κάποια ιστοσελίδα στην οποία ενδεχοµένως να υπάρχουν κάποιες περεταίρω πληροφορίες. (5) οι κατασκευαστές, χώρες κατασκευής, γενικές κατηγορίες, εµπορικές ονοµασίες, ec nr και/ή cas nr και χηµικές συνθέσεις (substance name) όλων των φινιριστικών ουσιών που τυχόν βρίσκονται σε ανιχνεύσιµη εργαστηριακά ποσότητα επάνω στο ύφασµα. Τονίζεται ότι δεν απαιτείται η αναφορά όλων των φινιριστικών ουσιών που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά την παραγωγική διαδικασία αλλά µόνον αυτών που είναι δεδοµένο ή πιθανό να υπάρχουν στο ύφασµα. Σε περίπτωση αµφιβολίας για κάποια ουσία αυτό µπορεί να αναφέρεται. Η χηµική σύνθεση µπορεί να µην αναφέρεται αν δεν είναι γνωστή (π.χ. διότι είναι confidential ή διότι δεν την γνωρίζουν οι τεχνικοί του εργοστασίου). Μπορεί όµως να γίνει αναφορά σε κάποια ιστοσελίδα στην οποία ενδεχοµένως να υπάρχουν κάποιες περεταίρω πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να γνωρίζει εάν το συγκεκριµένο χρώµα ή φινιριστική ουσία εµπίπτει σε οποιοδήποτε περιορισµό ή απαγόρευση της της ΤΠ. (6) οι LOT και η ηµεροµηνία κατασκευής του υφάσµατος (µήνας έτος) από το εργοστάσιο κατασκευής. (7) ο τίτλος νήµατος στηµονιού και υφαδιού του υφάσµατος. β. µια γενική σειρά βιοµηχανοποίησης του υφάσµατος και των νηµάτων. γ. ποσότητες όλων των χρωµάτων και των φινιριστικών ουσιών που έχουν χρησιµοποιηθεί και υπάρχουν σε ανιχνεύσιµες ποσότητες στο ύφασµα. Μπορεί να αναφέρεται µια προσεγγιστική ποσότητα της κάθε ουσίας που υπάρχει στο ύφασµα ή µπορεί να αναφέρεται η συνταγή βαφής. Εντούτοις σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σαφές σε τι αναφέρεται η ποσότητα. Για την αντισκορική ουσία ισχύουν επιπροσθέτως τα αναφερόµενα στην

84 84 Το συγκεκριµένο έντυπο δεν έχει τη λογική υπεύθυνης δήλωσης και έχει πιλοτικό χαρακτήρα. Οι προµηθευτές αν έχουν αµφιβολίες για την ακρίβεια κάποιων εκ των στοιχείων που καλούνται να καταθέσουν µπορούν να δηλώνουν την επιφύλαξή τους επεξηγώντας τους λόγους. Ως εκ τούτου η ενδεχόµενη κατάθεση ανακριβών στοιχείων δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως στοιχείο που θα επηρεάσει την τρέχουσα σύµβαση. Αν για οποιοδήποτε λόγω ο κατασκευαστής αρνηθεί να χορηγήσει κάποια από τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος. Το ειδικό έντυπο θα κοινοποιείται στη ΑΥ Γ6/4 και στο Χηµείο του Εργ. Α/Κ-ΕΕΟ» 2.4 Το κείµενο της γίνεται ως ακολούθως : «Ο κατασκευαστής του υφάσµατος θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος µε σύστηµα διασφάλισης ποιότητας 9001:2008 για τις εργασίες κατασκευής υφασµάτων. Θα πρέπει εποµένως να καταθέσει το πιστοποιητικό ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφό τους. Στο στάδιο διενέργειας του ιαγωνισµού το πιστοποιητικό θα πρέπει να βρίσκεται εν ισχύ. Αν κατά την υπογραφή της σύµβασης ή κατά την παράδοση των υφασµάτων το πιστοποιητικό που κατατέθηκε κατά τον ιαγωνισµό έχει λήξει θα πρέπει να κατατίθεται νέο πιστοποιητικό µε την νέα (κατόπιν ανανέωσης) ηµεροµηνία λήξης.» 2.5 Το κείµενο της γίνεται ως ακολούθως : «1. Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986 της κατασκευάστριας /ων εταιριών που έχουν κάνει (ή θα κάνουν) την βαφή ότι δεν έχουν (ή δεν θα) χρησιµοποιήσει (σουν) χρώµατα των πινάκων της Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986 των κατασκευαστριών εταιρειών ότι δεν υπάρχει (ή ότι δεν θα υπάρξει) σε οποιοδήποτε από τα υλικά του υφάσµατος χηµική(ές) ουσία (ές) (π.χ. χρώµατα, φινιριστικές ουσίες κλπ) σε ποσότητες µεγαλύτερες των ορίων που έχουν τεθεί από ευρωπαϊκές οδηγίες για επικίνδυνες ή/και απαγορευµένες ουσίες [και για οποιεσδήποτε ουσίες υφίστανται περιορισµούς βάσει του κανονισµού REACH (1907/2006) της ευρωπαϊκής ένωσης]. Αναφέρεται ότι οι οδηγίες 2002/61/EC, 2003/3EC, 91/338/EEC, 94/27/EC & 2005/84/EC έχουν αντικατασταθεί και οι ουσίες τους περιλαµβάνονται στις restricted substances του REACH Αnnex XVII. Η ΠΑ διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει µε έξοδα του προµηθευτή δειγµατοληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους και πέραν των σαφώς οριζόµενων στις αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας, για τη διαπίστωση της ύπαρξης οποιασδήποτε χηµικής ουσίας που εµπίπτει στα ανωτέρω αναφερόµενα. Η διαπίστωση ύπαρξης πάνω από τα επιτρεπόµενα όρια ευρωπαϊκών οδηγιών, κανονισµών ή/και ελληνικών νόµων οποιασδήποτε απαγορευµένης ή επικίνδυνης ουσίας σε τµήµα του παραδοθέντος υφάσµατος συνεπάγεται την αυτόµατη οριστική απόρριψη ολόκληρης της ποσότητας του και επιστροφή του στον προµηθευτή. 3. Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986 του κατασκευαστή του υφάσµατος ότι όλη η ποσότητα κάθε µερίδας υφάσµατος που παραδίδεται (ή θα παραδοθεί) στην ΠΑ, αποτελείται (ή θα αποτελείται) από µια LOT κατασκευής υφάσµατος. Η τιµή του κάθε τεχνικού χαρακτηριστικού της παραγράφου 4.2 & 4.2.2, που θα ελεγχθεί δειγµατοληπτικά κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους παραλαβής, πρέπει να παρουσιάζει πολύ µικρές διακυµάνσεις σε ολόκληρο το µέγεθος της κάθε LOT. Τα δικαιολογητικά της θα αποτελούν τµήµα της σύµβασης προµήθειας, αλλά θα κατατίθενται και κατά την παράδοση των υφασµάτων.» 2.6 Στο κείµενο της η λέξη «τόπια» αντικαθίσταται από την λέξη «ρόλους».

85 Το κείµενο της 9-3 γίνεται ως ακολούθως : «Οι υποψήφιοι προµηθευτές µαζί µε τις προσφορές τους και τα υπόλοιπα απαιτούµενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συµπληρώσουν και να υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά των & 4.5.3» 2.8 Το κείµενο της 10 γίνεται ως ακολούθως : «Στη σύµβαση από πλευράς Υπηρεσίας : 1. Θα καθορίζεται η απαίτηση για την απόχρωση του υφάσµατος (κωδικός υφάσµατος pantone ή επίσηµο δείγµα στολής υπηρεσίας). 2. Θα καθορίζεται µε βάσει την το ακριβές µέγεθος της κάθε µερίδας. Από πλευράς του κατασκευαστή/προµηθευτή : 1. Θα δηλώνεται η αντισκορική ουσία ( 3.2.4). Τα δικαιολογητικά των 4.5.2, & θα αποτελούν και τµήµα της σύµβασης προµήθειας. Τα δικαιολογητικά των 4.5.1, & θα κατατίθενται και κατά την παράδοση των υφασµάτων»

86 86 Τεχνική Προδιαγραφή ΥΦΑΣΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΤΟΛΩΝ ΕΞΟ ΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ 00273/ /Ε2.0 ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

87 87 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή των εκδόσεων Αρχική έκδοση εύτερη έκδοση ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Παράγραφος Περιγραφή της αλλαγής που επήλθε Α/Α - Ολική αναθεώρηση

88 88 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Πρόθεση Η παρούσα ΤΠ καθορίζει τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ελέγχους παραλαβής για την προµήθεια υφάσµατος για την κατασκευή αντρικών και γυναικείων στολών εξόδου µαθητών της σχολής Ικάρων. 1.2 Σκοπός Η κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας. Α Ε NSN ΤΠ ΠΑ 1.3 Ορισµοί ακρωνύµια συντµήσεις εν απαιτείται Έκδοση National Stock Number Τεχνική Προδιαγραφή Πολεµική Αεροπορία 1.4 Σχετικά 1. Τεχνική Προδιαγραφή Έκδοση 1 /2009 /ΕΤΑΚΕΙ Ύφασµα στολής εξόδου µαθητών σχολής Ικάρων 2. Φ.670/Α.19489/ / ΑΥ/Γ4 3. ISO 3758:05: Textiles Care labeling code using symbols 4. ISO 3759:07: Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change 5. ISO : Textiles Woven fabrics Construction Methods of analysis Part1: Methods for the presentation of a weave diagram and plans for drafting, denting and lifting 6. ISO :84: Textiles Woven fabrics Construction Methods of analysis Part 5: Determination of linear density of yarn removed from fabric. 7. ISO 3071: Textiles Determination of ph of aqueous extract 8. BS EN ISO : Textiles Determination of dimensional change in washing and drying 9. ISO 6330: Textiles Domestic washing and drying procedures for textile testing 10. ΕΝ 12127: Textiles Determination of mass per unit area using small samples 11. ISO 105-A02: 93: Textiles Tests for colour fastness Part A02: Grey Scale for assessing change in colour 12. EN ISO 105-C06-A2S: Textiles Tests for colour fastness Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering 13. EN ISO 105-E04: Textiles Tests for colour fastness Part E04: Colour fastness to perspiration 14. EN ISO 105-D01: Textiles Tests for colour fastness Part D01: Colour fastness to dry cleaning 15. EN ISO 105-B01:99: Textiles Tests for colour fastness Part B01: Colour fastness to daylight 16. EN ISO 105-B02: Textiles Tests for colour fastness Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test 17. BS 6923: 1988: Calculation of small colour differences 18. AATCC 128 Wrinkle Recovery of fabrics-2009 Appearance method 19. AATCC : Fiber Analysis: Qualitative 20. AATCC 20A 2008: Fiber Analysis: Quantitative 21. AATCC 89: Mercerization in cotton 22. EN ISO : Textiles Determination of fabric propensity to surface fuzzing

89 89 and to pilling Part 1: Pilling Box method 23. EN ISO : Textiles Determination of the abrasion resistance of fabrics by the martindale method Part 2: Determination of specimen break down 24. ISO : Textiles Tensile properties of fabrics Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method. 25. ISO : Textiles Dry cleaning & finishing 26. ISO : Textiles Dry cleaning & finishing 27. Πίνακας Τυχαίων Αριθµών 28. Πίνακες Απαγορευµένων Αρωµατικών Αµινών 29. Κανονισµός (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 30: «Τεχνικές Προδιαγραφές Υφασµάτων, Τεύχος Α, έκδοση 3η» του Υπουργείου Εµπορίου 1.5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ωφέλιµα σχόλια (εισηγήσεις για αλλαγές, προσθέσεις, αφαιρέσεις) και κάθε σχετική πληροφορία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση του παρόντος κειµένου, να αποστέλλονται προς: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΥ/Γ6/4 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ή Fax: ή ή Τηλ.:

90 90 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1 Προορισµός του Υλικού Για την κατασκευή ανδρικών και γυναικείων στολών εξόδου µαθητών της σχολής Ικάρων. 2.2 Στοιχεία Υλικού Οι προµηθευτές να απευθύνονται στο Τµήµα Κωδικοποίησης (ΑΥΚΥ) του 201 ΚΕΦΑ (Τ2/5) στα τηλέφωνα και ή στο fax προκειµένου να τους γνωστοποιούνται οι Αριθµοί Ονοµαστικού.

91 91 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 3.1 Υλικά Κατασκευής Για την κατασκευή του υφάσµατος χρησιµοποιούνται 100% βαµβακερά νήµατα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων αναφέρονται στον πίνακα της ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ύφανση Η ύφανση πρέπει να είναι η αναφερόµενη στην 4.2 και να είναι επιµεληµένη, ισόπυκνη, συνεκτική, χωρίς οπές, αραιώµατα, κόµβους κλπ. Κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο δεν πρέπει να εµφανίζονται τα ελαττώµατα της Ούγια Το πλάτος της ούγιας είναι µέχρι 15mm. Η ύφανση και η πυκνότητα της εξασφαλίζει την σταθερότητα και συνοχή του υφάσµατος κατά τις επεξεργασίες παραγωγής του (ύφανση, βαφή / φινίρισµα κ.λ.π.). Για την κατασκευή της ούγιας µπορούν να χρησιµοποιηθούν και λεπτότερα νήµατα. Στην ούγια θα αναφέρεται η σύνθεση του υφάσµατος καθώς επίσης και η επωνυµία του κατασκευαστή. Το ανωτέρω θα επιτυγχάνεται µε παραλλαγή στην ύφανση και χρήση νηµάτων ραιγιόν βισκόζης. Όλα τα κύρια ή/και δευτερεύοντα ελαττώµατα θα επισηµαίνονται στην ούγια του υφάσµατος µε ερυθρά νήµατα (strings) Χρωµατισµός Ο χρωµατισµός του υφάσµατος θα είναι λευκός, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη. Η ακριβής απόχρωση του χρωµατισµού θα καθορίζεται µε επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας. Η διαδικασία λεύκανσης γίνεται σε τέτοιο στάδιο ώστε να πληρούνται αφενός οι σχετικές απαιτήσεις της παραγράφου 4.2 και αφετέρου οι µακροσκοπικές απαιτήσεις της παραγράφου 4.1.

92 92 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ Εµφάνιση και ποιότητα κατασκευής Αφή, ευκαµψία, ελαστικότητα, συνεκτικότητα αποτελούν ουσιώδη για την εµφάνιση του υφάσµατος χαρακτηριστικά και πρέπει να ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβών, σε σύγκριση µε το δείγµα της υπηρεσίας. Κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο θα ελέγχεται η ύπαρξη και των ακόλουθων ελαττωµάτων και θα εφαρµόζεται η διαδικασία της Α/Α Ονοµασία Περιγραφή ελαττώµατος 1 Τρύπες Αυτοπεριγράφεται 2 Λεπτό ύφασµα που εµφανίζει κτυπήµατα ή ελαττώµατα τα οποία υπάρχει πιθανότητα να εξελιχθούν σε τρύπες 3 Κοψίµατα Αυτοπεριγράφεται 4 Σχισίµατα Αυτοπεριγράφεται 5 Καψίµατα Αυτοπεριγράφεται 6 Ξυσίµατα 7 ιχρωµία 8 Γραµµώσεις Σηµείο/α στο ύφασµα όπου η επιφάνεια είναι κατεστραµµένη λόγω τριβής. Η απόχρωση διαφέρει από άκρη σε άκρη, άκρη µε κέντρο και αρχή µε τέλος. Μπορεί να είναι και λωρίδα κατά τη διεύθυνση του στηµονιού ή και ράβδωση που έχει σαν χαρακτηριστικό φανερές διαφορές χρωµατισµού ή στιλπνότητας µεταξύ διαδοχικών νηµάτων του στηµονιού. Εκτενή σηµάδια στο ύφασµα 9 Κηλίδες ή κιτρινίλες Αυτοπεριγράφεται 10 Ανοµοιοµορφία κακό φινίρισµα 11 Κοµπαλάκια (NEPS) ή ιαφορά εµφάνισης σε τµήµα ή καθ όλο το πλάτος του υφάσµατος Ελεύθερες ίνες οι οποίες έχουν σχηµατίσει κοµπαλάκια (έντονα) Βαρύτητα Ελαττώµα τος Πίνακας Σηµείωση της επιτροπής παραλαβών

93 Άσχηµη µυρωδιά από οποιαδήποτε αιτία 14 Πυκνό υφάδι 15 «Μπάρα» υφαδιούαραιό υφάδι ή «αγανάδα» 16 Σπασµένο υφάδι 17 ιπλό υφάδι ιαφορά υφαδιού Άλλα σηµαντικά ελαττώµατα (κατά την κρίση της επιτροπής) Αυτοπεριγράφεται Λωρίδα ή «µπάρα» που καταλαµβάνει όλο ή τµήµα του πλάτους του υφάσµατος και η οποία περιέχει νήµατα υφαδιού µεγαλύτερης διαµέτρου του κανονικού ή µεγαλύτερο αριθµό νηµάτων υφαδιού Λωρίδα ή «µπάρα» που καταλαµβάνει όλο ή τµήµα του πλάτους του υφάσµατος και η οποία περιέχει νήµατα υφαδιού µικρότερης διαµέτρου του κανονικού ή µικρότερο αριθµό νηµάτων υφαδιού Έλλειψη νήµατος υφαδιού σε όλο ή τµήµα του πλάτους. Λεπτό άνοιγµα, παράλληλο του υφαδιού σε όλο ή τµήµα του πλάτους του υφάσµατος ύο ή περισσότερα νήµατα υφαδιού συνυφασµένα Τµήµα του υφάσµατος όπου το υφάδι δεν έχει υφανθεί και βρίσκεται πάνω από το στηµόνι Υφάδι το οποίο είναι διαφορετικό του χρησιµοποιούµενου ως προς την απόχρωση Ένα ή περισσότερα νήµατα υφαδιού τα οποία διαφέρουν από το σύνολο σε ότι αφορά την απόχρωση ή την στιλπνότητα αυτού Υφάδι υφασµένο µε ακανόνιστη σειρά 22 Τεντωµένο υφάδι Αυτοπεριγράφεται 23 Χαλαρό υφάδι Αυτοπεριγράφεται

94 Κοµµένη στηµονιού 26 Χαλαρό στηµόνι 27 κλωστή Απέραστες κλωστές στηµονιού 28 ιαφορά στηµονιού 29 Κοµµένα νήµατα ή «παραφασάδα» Στραβά υφάδια (η διεύθυνση των νηµάτων του υφαδιού παρουσιάζει διαφορά από την προβλεπόµενη) Τµήµα νήµατος στηµονιού που λείπει από το ύφασµα Ύφασµα το οποίο έχει «κυµατοειδή» εµφάνιση λόγω µικρότερης τάσεως κατά την ύφανση Τµήµα του υφάσµατος όπου δεν έχει υφανθεί και βρίσκεται πάνω από το υφάδι Στηµόνι το οποίο είναι διαφορετικό του χρησιµοποιούµενου ως προς την απόχρωση Μία κατεστραµµένη περιοχή υφάσµατος, όπου η ύφανση έχει καταστραφεί λόγω κοµµένων νηµάτων, κυρίως στην κατεύθυνση του στηµονιού 30 Τεντωµένο στηµόνι Αυτοπεριγράφεται 31 Χαλαρό στηµόνι Αυτοπεριγράφεται Γυαλάδα 34 Ξεχείλωµα 35 Κοµπαλάκια (NEPS) 36 Κακή ούγια Στραβά υφάσµατα (υφάσµατα µε διεύθυνση (ή κλίση) της ύφανσης διαφορετική από την προβλεπόµενη. Λωρίδα γυαλιστερού τµήµατος νήµατος Το ύφασµα παρουσιάζει κυµατώσεις κατά τη διεύθυνση του στηµονιού οι οποίες δεν του επιτρέπουν να κείται επίπεδο. Αυτό µπορεί να συµβαίνει κατά τη µία ούγια ή και κατά τις δύο ή και σε τµήµατα στο µέσον του υφάσµατος. Ελεύθερες ίνες οι οποίες έχουν σχηµατίσει κοµπαλάκια (µη έντονα) Ούγια η οποία περιέχει ακανόνιστα νήµατα υφαδιού τα οποία επεκτείνονται πέραν των ορίων της ούγιας

95 Κοµµένες ούγιες ή τρύπες από βελονάκια ή µανταλάκια ράµας Λεκέδες µη µόνιµοι στο ύφασµα από οποιαδήποτε αιτία Χονδρό στηµόνι ή υφάδι Λεπτό στηµόνι ή υφάδι «Χονδράδα» «Βαµβακούρα» 42 «Βερίνα» ή «Θηλιά» 43 ή Λερωµένο στηµόνι ή υφάδι Μεγάλες τρύπες ή σχισίµατα κατά µήκος της ούγιας Αυτοπεριγράφεται Νήµα µεγαλύτερης διαµέτρου του κανονικού (Μέχρι 22,5cm µήκος κατά το στηµόνι) Νήµα µικρότερης διαµέτρου του κανονικού (Μέχρι 22,5cm µήκος κατά το στηµόνι) Τµήµα νήµατος το οποίο χονδραίνει απότοµα Ένα σηµείο του υφάσµατος το οποίο έχει διπλωθεί απότοµα Αυτοπεριγράφεται 44 Τσακίσµατα Αυτοπεριγράφεται 45 Χαλαρή Ούγια Αυτοπεριγράφεται 46 Τεντωµένη Ούγια Αυτοπεριγράφεται 47 ιπλωµένη Ούγια Αυτοπεριγράφεται 48 Ξεχειλωµένη Ούγια Αυτοπεριγράφεται 49 Σχισίµατα Ούγιας 50 Κοψίµατα Ούγιας 51 Μικρής έκτασης, µη επαναλαµβανόµενα σχισίµατα στην ούγια Μικρής έκτασης, µη επαναλαµβανόµενα κοψίµατα στην ούγια Άλλα δευτερεύοντα ελαττώµατα (κατά την κρίση της επιτροπής) 1 Ο µακροσκοπικός έλεγχος του χρωµατισµού στα υφάσµατα θα γίνεται σε κανονικό φως της ηµέρας που προέρχεται από βορινό παράθυρο το οποίο βρίσκεται δεξιά από τον παρατηρητή. Απαγορεύεται ο έλεγχος του χρωµατισµού στον ήλιο ή στο φως ηλεκτρικού λαµπτήρα. 2 Στηµόνι: η κατά µήκος διεύθυνση του υφάσµατος 3 Υφάδι: η κατά πλάτος διεύθυνση του υφάσµατος

96 Οδηγίες Φροντίδας Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο σε µέγιστη θερµοκρασία 40 C σε πρόγραµµα ήπιας κατεργασίας. Να πλένεται µόνον µε λευκά. Να µην λευκαίνεται µε λευκαντικά χλωρίου Μπορεί να απλώνεται στραγγισµένο Σιδέρωµα µε µέγιστη θερµοκρασία πλάκας 150 ο C. Επιτρέπεται το στεγνό καθάρισµα Απαγορεύεται η χρήση στεγνωτηρίου Οι οδηγίες φροντίδας θα αναφέρονται σε ετικέτα επικολληµένη εξωτερικά σε κάθε τόπι. 4.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ Α/Α Τεχνικό χαρακτηριστικό 1. Σύνθεση Βαµβάκι [%] Μέθοδος δοκιµής Απαίτηση Όρια - Έκπτωση ISO Π. 2. Βάρος [g/m 2 ] DIN EN % έως +10% 3. Ύφανση ISO ιαγώνιος 3/1 4. Βαθµός Μερσερισµού AATCC 89 Μερσερισµένο.Π. 5. Αντοχή στον εφελκυσµό [Ν] EN ISO Π..Π.

97 97 6. (στηµόνι) Αντοχή στον εφελκυσµό [Ν] (υφάδι) Αντίσταση στο pilling [18000 στροφές] 650.Π. EN ISO Π. 7. Αντίσταση στη φθορά [στροφές] EN ISO Π. 8. Τάση επαναφοράς AATCC Π. 9. α. β. Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιµο 40 C κατά µήκος του στηµονιού [%] κατά µήκος του υφαδιού [%] γ. Εκτίµηση εµφάνισης µετά το πλύσιµο 10. α. β. γ. 11. Αλλαγή διαστάσεων στο στεγνό καθάρισµα κατά µήκος του στηµονιού [%] κατά µήκος του υφαδιού [%] Εκτίµηση εµφάνισης µετά το στεγνό καθάρισµα ISO 3759 & ΕΝ & ISO 6330 (line dry) ISO 6330 & ISO 105 Α02 ISO 3759 & ISO & ISO & ISO 6330 ISO 6330 & ISO 105 Α02 από -2 έως και 2 από -2 έως και 2 Εκτίµηση αλλαγής απόχρωσης: 4 Τυχόν άλλες αλλοιώσεις πρέπει να αναφέρονται από -2 έως και 2 από -2 έως και 2 Εκτίµηση αλλαγής απόχρωσης: 4 Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει να αναφέρονται Τίτλος Νήµατος [Ne] (στηµόνι) 36/2 ±3.Π. ISO Τίτλος Νήµατος [Ne] (υφάδι) 30/2 ±3.Π. 12. Αντοχή χρωµατισµού 3 α. στον ιδρώτα ISO 105 E04 C.C 4/5.Π. β. στο στεγνό καθάρισµα (υπερχλωροαιθυλένιο) γ. στην πλύση (40 C).Π..Π..Π..Π..Π..Π. ISO 105 D01 C.C 4/5.Π. ISO 105 C06- A2S C.C 4/5 4 εκπ 1% δ. στο ηλιακό φως ή στο τεχνητό φως ISO 105 B01 ή ISO 105 B02 5.Π.

98 ph ISO ,5.Π α. 14β. Χρωµατισµός (απόχρωση) 4 Χρωµατική διαφορά πρότυπου δείγµατος και υφάσµατος 5 (DE cmc 2:1 BS 6923: 1988 Χρωµατική διαφορά µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων του υφάσµατος 5 (DE cmc 2:1 - BS 6923: 1988) Χρωµατοµετρία Χρωµατοµετρία είγµα στολής ή υφάσµατος υπηρεσίας 15. Πλάτος (cm) Μεζούρα ή µέτρο Π. 1,0 0,4.Π..Π..Π.= εν προβλέπεται έκπτωση. Εκτροπή πέραν των ορίων του πίνακα συνεπάγεται απόρριψη. ΕΚΠ = ποσοστιαία έκπτωση επί της τιµής για τα αναφερόµενα όρια. Εκτροπή πέραν των ορίων του πίνακα συνεπάγεται απόρριψη. Καµιά άλλη ανοχή για οποιαδήποτε ιδιότητα έστω και µε έκπτωση τιµής δεν επιτρέπεται αν δεν περιλαµβάνεται στον ανωτέρω πίνακα. Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι δοκιµών χρονολογικά δεν θα είναι παλαιότερες των αναφερόµενων (για όσες µεθόδους υπάρχει αναφορά) στα σχετικά της παρούσας ΤΠ. Οι µέθοδοι θα αντικαθίστανται από τη νεότερη version, εκτός εάν από την αλλαγή της µεθόδου επηρεάζονται τα τιθέµενα από την ΤΠ όρια. Σ αυτή την περίπτωση θα ενηµερώνεται η ΑΥ Γ6/4. 1 Η αντίσταση στη φθορά µέχρι σπασίµατος δύο κλωστών εξετάζεται σύµφωνα µε την αναφερόµενη µέθοδο (Martindale) και µε βάρος φορτίου τριβής 595 ± 7gr. Για τον προσδιορισµό του αριθµού στροφών (µέχρι σπασίµατος των δύο (2) κλωστών) θα εξετάζονται τουλάχιστον τρία (3) δοκίµια ανά µερίδα. Η τελική τιµή για το εξεταζόµενο δείγµα θα είναι ο µέσος όρος των τιµών που µετρώνται για τα παραπάνω τρία (3) δοκίµια. Τα δοκίµια θα προέρχονται από διαφορετικά τόπια. 2 Η τάση επαναφοράς θα γίνεται σύµφωνα µε την αναφερόµενη µέθοδο και η εικόνα κάθε ενός εκ των τριών (3) δοκιµίων διαφορετικά τόπια που αποτελούν το εξεταζόµενο δείγµα, συγκρινόµενη µε τα πρότυπα της µεθόδου θα πρέπει να είναι πάνω ή ίσο µε το αναφερόµενο όριο. 3 Στα τεστ θα χρησιµοποιούνται µεταλλικές µπίλιες. Τα δείγµατα µετά από κάθε τεστ θα αφήνονται να στεγνώσουν και θα γίνεται εκτίµηση µόνον της αλλαγής απόχρωσης. Η εκτίµηση της αλλαγής απόχρωσης θα γίνεται µε τη χρήση της κλίµακας των γκρι για εκτίµηση της αλλαγής απόχρωσης (ISO 105 Α02). Η οπτική εκτίµηση θα γίνεται σε θάλαµο πρότυπου φωτισµού D65 σε στεγνά και κλιµατισµένα δείγµατα. Η οπτική εκτίµηση της αλλαγής χρωµατισµού στο φως γίνεται µε την κλίµακα των µπλε για αλλαγή χρωµατισµού (µάλλινα υφάσµατα). 4 Η ακριβής απόχρωση θα καθορίζεται στη διακήρυξη του ιαγωνισµού.

99 99 5 Πάντα πριν τις µετρήσεις απόχρωσης θα προηγείται κλιµατισµός όλων των προς µέτρηση δειγµάτων στις standard συνθήκες για κλωστοϋφαντουργικά υλικά θερµοκρασία 20±2 C / σχετική υγρασία 65 ± 2 % για τουλάχιστον 6 ώρες. θα χρησιµοποιείται το φασµατοχρωµατόµετρο (spectrocolorimeter) Miniscan XE της HunterLab γεωµετρίας 45/0 (που βρίσκεται στο Χηµείο του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ στην Ελευσίνα). Στις µετρήσεις µε το Miniscan XE το όργανο θα λειτουργεί µε συνθήκες φωτισµού του δείγµατος από πηγή πλήρους εκποµπής που προσοµοιώνει τη CIΕ Source D65. Θα χρησιµοποιείται η ρύθµιση 10 standard observer (CIE 1964) που αναφέρεται στο εύρος γωνίας παρατήρησης (κωνική γωνία παρατήρησης). Πριν από τις µετρήσεις θα πραγµατοποιούνται οι διαδικασίες standardization και verification of standardization (οι διαδικασίες θα γίνονται στην ατµόσφαιρα κλιµατισµού των δειγµάτων) του οργάνου µε την χρήση των δύο πλακιδίων. Κατόπιν µέσω µέτρησης της ανάκλασης, θα υπολογίζονται από το λογισµικό οι τιµές των χρωµατοµετρικών παραµέτρων CIE LAB (L*, a *, b * ). Θα συγκρίνονται (ιδιότητα 14β) από το ίδιο δείγµα (του κάθε τοπιού), έξι διαφορετικά σηµεία, τα οποία αφενός θα απέχουν µεταξύ τους, κατά το πλάτος του τοπιού τουλάχιστον 40 cm και κατά το µήκος κατ ελάχιστο 80 cm. Το κάθε σηµείο (τµήµα του δείγµατος που λαµβάνονται 2 µετρήσεις) θα διπλώνεται δύο φορές (ή όσες φορές είναι αναγκαίο ώστε το δείγµα να είναι αδιαπέραστο (αδιαφανές) από τις ακτίνες του φωτισµού) έτσι ώστε να δηµιουργούνται τέσσερις στρώσεις µε την καλή πλευρά του υφάσµατος να βρίσκεται προς τα έξω. Το κάθε σηµείο θα µετριέται σε δύο κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις (90 διαφορά στηµόνιυφάδι). Θα καταγράφονται όλες οι µετρήσεις ανά δείγµα διότι θα συγκριθούν τελικά και αυτές µεταξύ τους. Οι ενδιάµεσες µετρήσεις θα περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα. Ακολούθως θα υπολογίζεται ανά ολόκληρο δείγµα τοπιού ο µέσος όρος των δώδεκα (12) µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν [ έξι (6) σηµεία Χ δύο (2) φορές = (12)]. Ο τελικός αυτός µέσος όρος θα συγκρίνεται µε τον αντίστοιχο µέσο όρο του επίσηµου δείγµατος της υπηρεσίας µε τη χρήση της εξίσωσης DE cmc (2:1) (BS 6923). Το επίσηµο δείγµα (στολή υπηρεσίας ή δείγµα υφάσµατος υπηρεσίας) θα έχει µετρηθεί µε αντίστοιχη µεθοδολογία Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Βαµβακιού Πρέπει να είναι µακρόϊνο, καλής ποιότητας, καλά εκκοκισµένο, καθαρό, οµοειδές και λεπτό, απαλλαγµένο από ξένες ουσίες. Απαγορεύεται η πρόσµιξη µε βαµβάκι προσβεβληµένο από έντοµα ή µε υπολείµµατα ή µε βαµβάκι που λόγω κακής αποθήκευσης είναι υποβαθµισµένης ποιότητας Ειδικές απαιτήσεις Η κάθε µερίδα αποτελείται από µια LOT κατασκευής υφάσµατος και πρέπει να παρουσιάζει πολύ µικρές διακυµάνσεις ιδιοτήτων (υπεύθυνη δήλωση ). Απαγορεύεται ρητώς η χρήση οποιασδήποτε φινιριστικής ουσίας ή/και χρώµατος που συµπεριλαµβάνονται σε λίστες απαγορευµένων από ευρωπαϊκές οδηγίες ουσιών. Όλες οι ουσίες που υπάρχουν σε εργαστηριακά ανιχνεύσιµες ποσότητες στο ύφασµα, πρέπει να µην συγκαταλέγονται σε καταλόγους απαγορευµένων ή επικίνδυνων ουσιών ευρωπαϊκών οδηγιών (π.χ. 98/8/ΕΚ), του κανονισµού REACH ή/και ελληνικών νόµων, ή αν συγκαταλέγονται πρέπει να βρίσκονται εντός των τιθέµενων ορίων (για όσες υπάρχουν) από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες / κανονισµούς ή νόµους της ευρωπαϊκής ένωσης ή/και της Ελλάδος (συµπλήρωση και των & ). Ύφασµα που θα διαπιστωθεί ότι δεν πληροί και τις ανωτέρω απαιτήσεις θα απορρίπτεται δίχως την οποιαδήποτε περαιτέρω διαπραγµάτευση.

100 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Τρόπος συσκευασίας Τα υφάσµατα παραδίδονται στην υπηρεσία σε ρόλους των 50m±5m, περιελιγµένα γύρω από άξονα από σκληρό και ανθεκτικό υλικό. Κάθε ρόλος είναι τυλιγµένος µε διάφανο υλικό ή / και χαρτί ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του Επισηµάνσεις Σε κάθε συσκευασία υπάρχουν σταθερά επικολληµένες ετικέτες που αναγράφουν τα παρακάτω στοιχεία : - Υλικό Πολεµικής Αεροπορίας - Ύφασµα Λευκό 100% Βαµβακερό Μερσεριζέ Στολής Εξόδου Μαθητών Σχολής Ικάρων - Αριθµός Σύµβασης - Αριθµός Μερίδας - Αριθµός LOT υφάσµατος - Κατασκευαστής - Στοιχεία υλικού (Αρ. Ονοµαστικού) - Σύνθεση - Ηµεροµηνία Σε ξεχωριστή ετικέτα θα αναγράφονται οι οδηγίες φροντίδας της Τα αναγραφόµενα στοιχεία πρέπει να συµφωνούν µε τα περιεχόµενα είδη. Οι συσκευασίες είναι ασφαλώς κλεισµένες και δεν εµφανίζουν σηµάδια καταστροφής ή αλλοίωσης. 4.5 Απαιτούµενα δικαιολογητικά Ειδικό Έντυπο Οι προµηθευτές µαζί µε τις προσφορές τους και τα υπόλοιπα απαιτούµενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συµπληρώσουν και να υποβάλλουν και ειδικό έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται τα ακόλουθα : α. υλικά κατασκευής : (1) ποσοστιαίες αναλογίες ινών του υφάσµατος και της ούγιας. (2) Ο κατασκευαστής του υφάσµατος και των νηµάτων αν είναι διαφορετικοί και οι χώρες κατασκευής. Χώρα προέλευσης του βαµβακιού. (3) οι κατασκευαστές, χώρες κατασκευής, γενικές κατηγορίες, εµπορικές ονοµασίες και χηµικές συνθέσεις όλων των χηµικών που βρίσκονται σε ανιχνεύσιµη εργαστηριακά ποσότητα επάνω στο ύφασµα. (4) οι LOT και η ηµεροµηνία κατασκευής του υφάσµατος από το εργοστάσιο κατασκευής. (5) ο τίτλος νήµατος στηµονιού και υφαδιού του υφάσµατος.

101 101 β. µια γενική σειρά βιοµηχανοποίησης του υφάσµατος και των νηµάτων. γ. προσεγγιστικές ποσότητες όλων των χηµικών που έχουν χρησιµοποιηθεί και υπάρχουν σε ανιχνεύσιµες ποσότητες στο ύφασµα Φύλλο Συµµόρφωσης Ο προµηθευτής µε ποινή αποκλεισµού, θα δώσει απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής ανά παράγραφο. Τυχόν µικρές διαφοροποιήσεις από την ΤΠ θα πρέπει να αιτιολογούνται αναλυτικά Πιστοποιητικό Εξασφάλισης Ποιότητας Ο κατασκευαστής του υφάσµατος και των νηµάτων από τα οποία είναι κατασκευασµένο το ύφασµα θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι µε σύστηµα διασφάλισης ποιότητας 9001:2008 για τις εργασίες κατασκευής υφασµάτων και νηµάτων αντίστοιχα τα οποία να βρίσκονται σε ισχύ τουλάχιστον µέχρι την αρχική παραλαβή των ειδών. Θα πρέπει εποµένως να καταθέσει τα πιστοποιητικά ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφά τους Επιπρόσθετα ικαιολογητικά 1. Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986 της κατασκευάστριας /ων εταιριών που έχουν κάνει την λεύκανση ότι δεν έχουν χρησιµοποιηθεί υπερλευκαντές ή άλλες χρωστικές που κατά την αναγωγική τους διάσπαση απελευθερώνουν τις αρωµατικές αµίνες της 7 (οδηγία 2002/61/EC). 2. Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986 των κατασκευαστριών εταιρειών ότι δεν υπάρχει σε οποιοδήποτε από τα υλικά του υφάσµατος χηµική(ές) ουσία (ές) (π.χ. φινιριστικές ουσίες κλπ) σε ποσότητες µεγαλύτερες των ορίων που έχουν τεθεί από ευρωπαϊκές οδηγίες για επικίνδυνες ή/και απαγορευµένες ουσίες [και για οποιεσδήποτε ουσίες υφίστανται περιορισµούς βάσει του κανονισµού REACH (1907/2006) της ευρωπαϊκής ένωσης]. 3. Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986 του κατασκευαστή του υφάσµατος ότι όλη η ποσότητα κάθε µερίδας υφάσµατος που παραδίδεται στην ΠΑ, αποτελείται από µια LOT κατασκευής υφάσµατος. Η τιµή του κάθε τεχνικού χαρακτηριστικού της παραγράφου 4.2 & 4.2.2, που θα ελεγχθεί δειγµατοληπτικά κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους παραλαβής, πρέπει να παρουσιάζει πολύ µικρές διακυµάνσεις σε ολόκληρο το µέγεθος της κάθε LOT. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αποτελούν και τµήµα της σύµβασης προµήθειας. 5. ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 είγµατα Επίσηµα δείγµατα Υπηρεσίας Τα επίσηµα δείγµατα της Υπηρεσίας λαµβάνονται υπόψη από τους κατασκευαστές για την επιµέλεια και τις λεπτοµέρειες της κατασκευής και ισχύουν για τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις καρτέλες τους. Σε περίπτωση που υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των επίσηµων δειγµάτων και των όρων της ΤΠ που δεν διευκρινίζεται αλλού, υπερισχύει η ΤΠ. Τα επίσηµα δείγµατα δεν ισχύουν για τυχόν κακοτεχνίες ή κατασκευαστικές ατέλειες που µπορεί να υπάρχουν σ' αυτά. Μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων µακροσκοπικών και εργαστηριακών και εφόσον αυτοί είναι επιτυχείς, ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας στο φορέα από τον οποίο του χορηγήθηκε.

102 είγµατα προµηθευτών για αξιολόγηση Οι προµηθευτές µαζί µε την προσφορά τους υποχρεούνται να καταθέσουν δύο (2) τεµάχια υφάσµατος διαστάσεων 50 cm 150 cm το καθένα ως δείγµατα, τα οποία θα ελέγχονται µακροσκοπικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, σύµφωνα µε την παρούσα ΤΠ. Μόνον στην περίπτωση που από ρητή διάταξη νόµου ή υπουργικής απόφασης ή τον ισχύοντα κανονισµό προµηθειών ηµοσίου απαγορεύεται, ή αναστέλλεται η υποχρέωση κατάθεσης δειγµάτων από τον προµηθευτή, δεν θα ελέγχονται δείγµατα. Κατά το µακροσκοπικό έλεγχο θα απορρίπτονται οι προσφορές των προµηθευτών, των οποίων τα δείγµατα δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τα δείγµατα των προµηθευτών δύναται να έχουν ελαφρές αποκλίσεις από την παρούσα ΤΠ και από το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας ως προς την κατασκευή και το χρωµατισµό, δεδοµένου ότι στο στάδιο αξιολόγησης θα ελέγχεται η κατασκευαστική δυνατότητα των προµηθευτών και η επιµέλεια της κατασκευής. Τα δείγµατα των προµηθευτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό θα τους επιστρέφονται µετά την αξιολόγηση των προσφορών. 5.2 ΜΕΡΙ Α ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Μερίδα Το µέγιστο µέγεθος της κάθε µερίδας που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 80 τόπια, καθορίζεται πριν την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ της υπηρεσίας και του προµηθευτή που έχει αναλάβει την προµήθεια, µε απαρέγκλιτο κριτήριο κάθε µερίδα να είναι κατασκευασµένη από µία LOT υφάσµατος. Οι τιµές της κάθε ιδιότητας, που δειγµατοληπτικά ελέγχεται κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους, θα πρέπει σε όλη τη LOT να εµφανίζουν πολύ µικρές διακυµάνσεις (υπεύθυνη δήλωση ). Το ύφασµα παραδίδεται µε µέριµνα του προµηθευτή κατανεµηµένο σε µερίδες τόσων τοπιών, όσων έχουν υπογραφεί στη σύµβαση µε την ανωτέρω λογική ειγµατοληψία Η δειγµατοληψία γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο : Για µακροσκοπικό έλεγχο Κατά την παράδοση από τον προµηθευτή, η Επιτροπή Παραλαβής θα επιλέγει τυχαία µε βάσει τον πίνακα της 6.0, αριθµό τοπιών τουλάχιστον ίσο µε τα αναφερόµενα στον ακόλουθο πίνακα από κάθε µερίδα. Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΙΩΝ ΜΕΡΙ ΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΠΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. έως και έως και έως και έως και 80 10

103 Για εργαστηριακό έλεγχο Αν κατά το µακροσκοπικό έλεγχο δεν παρατηρηθούν εκτροπές ή οι εκτροπές που παρατηρηθούν δεν δικαιολογούν απόρριψη, τότε αποστέλλονται για εργαστηριακό έλεγχο τόσα δείγµατα από διαφορετικά τόπια, όσα προβλέπει ο ακόλουθος πίνακας: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΙΩΝ ΜΕΡΙ ΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ( ΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙ ΕΙΓΜΑ) 1. έως και έως και 80 8 Η επιλογή των τοπιών γίνεται µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας µε βάσει τον πίνακα της παραγράφου 6. Κάθε ένα από τα τόπια που έχουν επιλεγεί τοποθετείται σε καθαρό τραπέζι µήκους και πλάτους κατάλληλου για να ξετυλιχθεί ένα τόπι. Αρχικά ξετυλίγονται τουλάχιστον πέντε µέτρα από την άκρη του τοπιού. Κόβεται αυτό το κοµµάτι µε καλό ψαλίδι και χωρίς να τραβιέται µε το χέρι, αλλά δεν λαµβάνονται δείγµατα από αυτό. Κατόπιν µε την ίδια διαδικασία κόβονται µε ψαλίδι χωρίς τραβήγµατα από το τόπι δύο (2) κοµµάτια µήκους δύο (2) µέτρων και ολοκλήρου πλάτους (χωρίς να αποχωριστούν οι ούγιες). Το ένα από τα δύο κοµµάτια (δείγµα) µήκους δύο (2) µέτρων και ολοκλήρου πλάτους διπλώνεται προσεκτικά προκειµένου να παραδοθεί στο Χηµείο για τους εργαστηριακούς ελέγχους. Το δεύτερο κοµµάτι δύο (2) µέτρων και ολοκλήρου πλάτους (αντίδειγµα) διατηρείται από την επιτροπή παραλαβών µέχρι το τέλος των ελέγχων και εάν τυχόν ζητηθεί από το Χηµείο επιπλέον ποσότητα αυτή παραδίδεται µε µέριµνα της επιτροπής από το αντίδειγµα. Με προσοχή και κατά το δυνατό χωρίς τραβήγµατα το αρχικό ύφασµα της άκρης του τοπιού επανατυλίγεται στο τόπι. Σε καµιά περίπτωση τα κοµµάτια υφάσµατος δεν σκίζονται µε το χέρι. Τα κοµµάτια για τους εργαστηριακούς ελέγχους αποκόπτονται από τα τόπια µόνον εφόσον κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο το ύφασµα έχει γίνει αποδεκτό µε ή χωρίς έκπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαµβάνονται δείγµατα. Μπορεί να χρησιµοποιείται για τους εργαστηριακούς ελέγχους τµήµα του υφάσµατος που έχει υποστεί µακροσκοπικό έλεγχο, µόνον εφόσον δεν έχει υποστεί τραβήγµατα κατά τον έλεγχο. Τονίζεται ότι τραβήγµατα και τσαλακώµατα του υφάσµατος, µπορεί να επηρεάσουν τις τιµές ορισµένων φυσικοµηχανικών ιδιοτήτων. 5.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μακροσκοπικός Έλεγχος ιενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής στο δείγµα µακροσκοπικού ελέγχου. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος σε κάθε τόπι που επιλέγεται, ξετυλίγονται τουλάχιστον δέκα (10) µέτρα από την άκρη. Ελέγχονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 4.1. Μπορεί να εφαρµόζεται ο ακόλουθος πίνακας σε ότι αφορά την επιβολή εκπτώσεων και τις απορρίψεις (και παρατήρηση 6) :

104 104 Είδος ελαττώµατος Τρύπες, κοψίµατα, σχισίµατα, καψίµατα, Ξυσίµατα Μέγεθος ανά ελάττωµα 1 cm 2» από 1 cm έως & 2 cm 4» > 2 cm απόρριψη Λεπτό ύφασµα που εµφανίζει κτυπήµατα ή ελαττώµατα τα οποία υπάρχει πιθανότητα να εξελιχθούν σε τρύπες 1 cm 1» από 1 cm έως & 2 cm 2» από 2 cm έως & 3 cm 3» από 3 cm έως & 4 cm 4 Κηλίδες - Κιτρινίλες Κηλίδες - Κιτρινίλες Κηλίδες - Κιτρινίλες Κηλίδες - Κιτρινίλες Κηλίδες - Κιτρινίλες Ελαττώµατα εµφανίσεως του υφάσµατος (διχρωµία, γραµµώσεις, ανοµοιοµορφία ή κακό φινίρισµα) Κοµπαλάκια (NEPS) 1 cm 1 από 1 cm έως & 2 cm 2 από 2 cm έως & 3 cm 3 από 3 cm έως & 4 cm 4 > 4 cm απόρριψη Ύπαρξη κάθε ελαττώµατος ανά τρέχον µέτρο Ύπαρξη κάθε ελαττώµατος ανά τρέχον µέτρο Βαθµολόγηση κάθε ελαττώµατος ανάλογα µε το µέγεθος του ή την βαρύτητά του (µονάδες) 4 ανά τρέχον µέτρο 1 έως 3 ανά τρέχον µέτρο ανάλογα µε την κρίση της επιτροπής παραλαβών

105 105 Άσχηµη µυρωδιά Όλα τα υπόλοιπα ελαττώµατα ( 4.1.1) εκτός από ελαττώµατα στις ούγιες που δεν εκτείνονται στο εσωτερικό του υφάσµατος από 0 έως & 8 cm 1» 8< έως & 16 cm 2» 16< έως & 24 cm 3» 24 cm < 4 Συνεχόµενα ή επαναλαµβανόµ ενα ελαττώµατα στις ούγιες που δεν εκτείνονται στο εσωτερικό του υφάσµατος Ύπαρξη κάθε ελαττώµατος ανά τρέχον µέτρο Κατά την κρίση της επιτροπής 1 έως 2 ανά τρέχον µέτρο ανάλογα µε την κρίση της επιτροπής παραλαβών Παρατηρήσεις: 1. Αν για οποιοδήποτε λόγω έχουν ελεγχθεί λιγότερα ή περισσότερα των 100m 2 ανά µερίδα (LOT κατασκευής υφάσµατος), γίνεται αναγωγή της συνολικής βαθµολογίας των ελαττωµάτων ανά 100m 2. Εντούτοις βαθµολογείται κάθε τρέχον µέτρο (δηλαδή περίπου 1,5 m 2 ) ξεχωριστά µε βάσει τον ανωτέρω πίνακα. Ένα τρέχον µέτρο δεν µπορεί να βαθµολογηθεί µε πάνω από 4 µονάδες (µπορεί όµως να κριθεί απορριπτέο µε βάσει τον ανωτέρω πίνακα), ασχέτως εάν περιέχει ελαττώµατα που αθροιστικά η βαθµολογία τους υπερβαίνει τις 4 µονάδες. 2. Απορριπτέα σύµφωνα µε το ανωτέρω σύστηµα κρίνεται µια µερίδα (LOT κατασκευής υφάσµατος) εάν έχει βαθµολογηθεί µε πάνω από 60 µονάδες. Από 1 έως 60 µονάδες επιβάλλεται αναλογική έκπτωση έως και 6%. Αν βρεθούν πέντε συνεχόµενα µέτρα µε συνολική βαθµολογία πάνω από 22 µονάδες, απορρίπτεται ολόκληρη η µερίδα. 2. Η επιτροπή παραλαβών έχει βεβαίως το δικαίωµα αν το θεωρήσει αναγκαίο να ελέγξει περισσότερα από τα αναφερόµενα τόπια της Όλα τα κύρια ελαττώµατα πρέπει να επισηµαίνονται µε strings στις ούγιες. Αν βρεθούν ελαττώµατα που δεν έχουν επισηµανθεί στις ούγιες, θα επιβάλλεται επιπλέον πρόστιµο 1% για κάθε κύριο ελάττωµα που δεν έχει επισηµανθεί. Κύρια ελαττώµατα θεωρούνται οπωσδήποτε όσα αναφέρονται ονοµαστικά στον ανωτέρω πίνακα και όσα επιπλέον θεωρήσει η επιτροπή παραλαβών ως σηµαντικά. 5. Σε περίπτωση απόρριψης ενός τοπιού απορρίπτεται όλη η µερίδα ασχέτως της µεθόδου βαθµολόγησης. 6. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσκόµιση τοπιών µε δύο ή περισσότερα τεµάχια υφάσµατος µε ραφή ή µη σε κάθε τόπι. 6. Η επιτροπή παραλαβών µπορεί κατά την κρίση της κατόπιν εύλογης αιτιολόγησης (και ασχέτως του ανωτέρω πίνακα και συστήµατος βαθµολόγησης) να επιβάλει µεγαλύτερες εκπτώσεις ή να απορρίπτει την κάθε µερίδα εάν θεωρήσει ότι τα παρατηρούµενα ελαττώµατα είναι σε τέτοια έκταση όπου το ύφασµα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον σκοπό που προορίζεται.

106 Εργαστηριακός έλεγχος Ο εργαστηριακός έλεγχος εκτελείται στο Χηµείο του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ στην Ελευσίνα. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης κάποιου ελέγχου από το Χηµείο του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ, αυτός θα εκτελείται µε µέριµνα και ευθύνη του Χηµείου του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ από το Γ.Χ. του Κράτους ή άλλο διαπιστευµένο εργαστήριο κρατικού φορέα ανάλογα µε τη φύση του προς προµήθεια υλικού και τη µορφή του ελέγχου, µε δαπάνη του προµηθευτή. Ελέγχονται οι απαιτήσεις των παραγράφων 4.2 & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Η µερίδα παραλαµβάνεται µακροσκοπικά χωρίς έκπτωση τιµής αν δε διαπιστωθούν εκτροπές από τους όρους της προδιαγραφής κατά το µακροσκοπικό έλεγχο. Η µερίδα µπορεί να παραληφθεί µε έκπτωση υπολογισµένη αθροιστικά από τους πίνακες των και 4.2 για µακροσκοπικά ελαττώµατα και αποκλίσεις εργαστηριακές. Σε περίπτωση που η συσκευασία ή η σήµανση είναι διαφορετικές από τις προβλεπόµενες επιβάλλεται η συµµόρφωση µε την προδιαγραφή, διαφορετικά η µερίδα απορρίπτεται. Η οριστική παραλαβή του υφάσµατος θα γίνεται εφόσον το ύφασµα έχει περάσει επιτυχώς όλους τους ελέγχους, µακροσκοπικούς και εργαστηριακούς, µε βάσει τα προβλεπόµενα στην ΤΠ, η συσκευασία και η σήµανση (συσκευασίας και υφάσµατος είναι η προβλεπόµενες), δεν έχει γίνει χρήση οποιονδήποτε απαγορευµένων ουσιών µε βάσει τα αναφερόµενα στην 4.3 και ο προµηθευτής έχει παραδώσει όλα τα απαιτούµενα στην 4.5 δικαιολογητικά. Τονίζεται ότι δεν προβλέπονται εκπτώσεις για τη χρήση απαγορευµένων ουσιών. Αν οι εκτροπές εµφανίζονται σε πολλά χαρακτηριστικά και το σύνολο των επί µέρους εκπτώσεων υπερβαίνει το 11% της συµβατικής τιµής προµήθειας (αθροιστικά για εργαστηριακές εκτροπές και µακροσκοπικές αποκλίσεις από τα προβλεπόµενα στην ΤΠ, δίχως να συµπεριλαµβάνονται τυχόν επιπλέον πρόστιµα για µη σήµανση ελαττωµάτων µε strings), τότε το υλικό απορρίπτεται. Κάθε µερίδα της οποίας κρίνεται απορριπτέο ένα τόπι απορρίπτεται ολόκληρη. 6. ΤΥΧΑΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Για τη λήψη τυχαίου δείγµατος από µια µερίδα θα χρησιµοποιείται ο πίνακας τυχαίων αριθµών που ακολουθεί. Κάθε µονάδα της µερίδας πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό αριθµό. Αυτό επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση των µονάδων σε στοιβάδες ή φοριαµούς και την αρίθµηση τους. Οι τυχαίοι αριθµοί του πίνακα έχουν σχηµατιστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε ψηφίο από 0 έως 9 έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής. Η τυχαία φύση των αριθµών του διατηρείται ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάγνωσης (οριζόντια, διαγώνια, προς τα πάνω ή κάτω της στήλης κ.ο.κ). ιψήφιοι αριθµοί αρκούν για µερίδες µε λιγότερες από 100 µονάδες, τριψήφιοι για µερίδες µε λιγότερες από 1000 µονάδες κ.ο.κ. Για µερίδες πολύ µεγάλου µεγέθους (άνω των µονάδων) ο πίνακας µπορεί να χρησιµοποιηθεί αν αγνοηθεί το κενό µεταξύ των στηλών. Για την επιλογή τυχαίων αριθµών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Επιλέγονται µε κλήρωση µία γραµµή και µία στήλη του πίνακα. Επιλέγεται τυχαία η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούµε (πάνω ή κάτω).

107 107 Επιλέγεται τυχαία από τους πενταψήφιους αριθµούς της συγκεκριµένης γραµµής και στήλης και ανάλογα µε το µέγεθος της µερίδας κατάλληλος αριθµός ψηφίων, ώστε να δηµιουργηθούν οι τυχαίοι αριθµοί (π.χ. για µερίδα µε λιγότερες από 1000 µονάδες πρέπει να επιλεχθούν τρία ψηφία, τα οποία µπορούν να προκύψουν από όλους τους δυνατούς συνδυασµούς µεταξύ των ψηφίων των πενταψήφιων αριθµών, π.χ. 1ο 2ο 3ο, 1ο 3ο 4ο, 2ο 3ο 5ο κ.ο.κ). ε λαµβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση των τυχαίων αριθµών αυτοί που υπερβαίνουν το µέγεθος της µερίδας. Ακολουθεί παράδειγµα επιλογής τυχαίων αριθ&mi