ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές στο χώρο του Τ/ΓΕΣ για την προμήθεια τεμ. Χειμερινών και τεμ. Θερινών λευκών υποκαμίσων, Κοινού Σώματος Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μία μέρα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού να έχουν επικοινωνήσει με το Τ/ΓΕΣ/4ο Γραφείο προκειμένου να έχει εξασφαλιστεί είσοδος στο Στρατόπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Πληροφορίες καθημερινά από 09:00 έως 13:00 στο τηλέφωνο ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ/4 Ο Γραφείο

2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλέφ.: Fax: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 09/2014 Για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «για την προμήθεια τεμ. Χειμερινών και τεμ. Θερινών λευκών υποκαμίσων, Κοινού Σώματος Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων» 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: (1) Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις»(Όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3871/10).. (2) Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (3) Του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.». (4) Του ΠΔ 118/2007(ΦΕΚ.150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»(Όπως αυτό συμπληρώθηκε με το Ν.4038/12). (5) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια». (6) Του Ν.3886/10. (7) Του ΠΔ 60/07 (8) Τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας: (α) ΠΓΕΣ-ΠΛΑΧΣ-1395/7-2013/ΓΕΣ/ΔΥΠ/2 (β) ΠΓΕΣ-ΠΛΑΘΣ-1396/7-2013/ΓΕΣ/ΔΥΠ/2 (γ) ΠΓΕΣ-ΠΛΑΧΣ-1395/7-2013/ΓΕΣ/ΔΥΠ/2

3 -2- (δ) ΠΓΕΑ-ΠΛΓΘΣ-1398/7-2013/ΓΕΣ/ΔΥΠ/2 β. Την Φ.814/291/410432/Σ.751/14Απρ 14/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ, με την οποία εγκρίθηκε και δεσμεύτηκε πίστωση εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ), για την προμήθεια τεμ. Χειμερινών και τεμ. Θερινών λευκών υποκαμίσων, Κοινού Σώματος Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή μειοδότη προμηθευτή για την προμήθεια τεμ. Χειμερινών και τεμ. Θερινών λευκών υ- ποκαμίσων, Κοινού Σώματος Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, συνολικής δαπάνης ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί όπως παρακάτω: α. Τόπος: Τάγμα ΓΕΣ (Στρατόπεδο Παπάγου). π.μ.). β. Ημερομηνία: 27 Ιουνίου 2014 (Ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 γ. Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: έως την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. 3. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία της παραγράφου 2γ είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α» (Γενικοί Όροι Διακήρυξης 09/2014). 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με Εμπορικό - Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός. β. Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, ε- φόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. γ. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. 5. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν τα εξής Παραρτήματα: «Α» Γενικοί Όροι Πρόχειρου Διαγωνισμού.

4 -3- «Β» Ειδικοί Όροι Πρόχειρου Διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, επισυνάπτονται οι Προδιαγραφές της Υπηρεσίας: (α) ΠΓΕΣ-ΠΛΑΧΣ-1395/7-2013/ΓΕΣ/ΔΥΠ/2 (β) ΠΓΕΣ-ΠΛΑΘΣ-1396/7-2013/ΓΕΣ/ΔΥΠ/2 (γ) ΠΓΕΣ-ΠΛΑΧΣ-1395/7-2013/ΓΕΣ/ΔΥΠ/2 (δ) ΠΓΕΑ-ΠΛΓΘΣ-1398/7-2013/ΓΕΣ/ΔΥΠ/2, οι οποίες καθορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις για την ποιότητα των πρώτων υλών, την κατασκευή και τους ελέγχους που γίνονται κατά την παραλαβή Χειμερινών - Θερινών λευκών υποκαμίσων, Κοινού Σώματος Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων. 6. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα, προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. 7. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 8. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί, παρουσία των νομίμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων, από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, που θα οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ΠΔ 118/07 με νεότερη απόφαση, σε χρόνο και τόπο που ορίζεται στην παρούσα. 9. Για τη δαπάνη έχει γίνει ανάληψη της υποχρέωσης για το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ), του Π/Υ του ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2014, ΚΑΕ: 1421, με αριθμό εγγραφής στο μητρώο δεσμεύσεων « » και καταχωρήθηκε με α/α «00947» στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών. 10. Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται από το Τάγμα ΓΕΣ / 4 ο Γραφείο από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ, κατά τις εργάσιμες μέρες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Γενικοί Όροι Πρόχειρου Διαγωνισμού. «Β» Ειδικοί Όροι Πρόχειρου Διαγωνισμού. «Γ» Πίνακας Προμήθειας Λευκών Υποκαμίσων για Κάλυψη Αναγκών Προσωπικού ΣΣΝΣ(Ανδρών). «Δ» Πίνακας Προμήθειας Λευκών Υποκαμίσων για Κάλυψη Αναγκών Προσωπικού ΣΣΝΣ(Γυναικών).

5 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» 10 Ιουν 14 ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2014 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ1.414 ΤΕΜ. ΘΕΡΙΝΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ, ΚΟΙ- ΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Προκήρυξης Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή μειοδότη προμηθευτή για την προμήθεια τεμ. Χειμερινών και τεμ. Θερινών λευκών υποκαμίσων, Κοινού Σώματος Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, συνολικής δαπάνης ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η όλη προμήθεια διέπεται από το Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 2 Δικαίωμα υποβολής προσφοράς 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με Εμπορικό - Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός. β. Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. γ. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. 2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: α. Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα, όπως ορίζεται παραπάνω. β. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. γ. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες Δημοσίου με απόφαση του αρμόδιου φορέα.. /.

6 Α-2 δ. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 3. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΑΡΘΡΟ 3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει μέσα στο φάκελο, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής: α. Εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α, ήτοι τριών χιλιάδων ευρώ (3000,00 ), σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007. Ε- πισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να περιέχει επακριβώς το σύνολο των όρων που αναφέρονται στο υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» και να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: (1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. προσφοράς του: (2) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της (α) Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007. (β) Δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις. (γ) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007. (δ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδ. α της παρ. 2 του ΠΔ 118/2007. (ε) Δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/ /.

7 Α-3 (στ) Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/ Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του: λειτουργίας. α. Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς β. Δεν αποκλείσθηκε τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του. γ. Για τη μη χρησιμοποίηση εφέδρων Αξκών βάση του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73. δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την ο- ποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. ε. Έλαβε γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων των ΠΔ 60/2007 και ΠΔ 118/2007 και των διαδικασιών που διέπουν τη σύναψη Συμβάσεων με το Δημόσιο. 3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (άρθρο 6 παρ.1 περ. γ του ΠΔ 118/2007). 4. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μαζί με τις προσφορές τους, θα καταθέτουν τέσσερα πουκάμισα σε μεγέθη M (SHORT), L (SHORT), M (LONG) και L (LONG) ως δείγματα, το οποία θα ελέγχονται μακροσκοπικά από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές(παράγραφοι 2.2, 3.3.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1,4.2.2 ),το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας καθώς και τους κανόνες της Τέχνης σαν εκτροπή. Τονίζεται ότι τα δείγματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με κλωστή χρώματος λευκού. ΑΡΘΡΟ 4 Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 1. Κατάρτιση Προσφορών α. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών διαφορετικά η προσφορά θα αποκλείεται από τον διαγω-. /.

8 Α-4 νισμό και δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. β. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα, που θα τεθούν μέσα σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ή ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ- ΒΛΗΜΑ. Στο ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Επιπλέον, για την υποβολή των προσφορών ισχύουν τα παρακάτω: (1) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα, καθώς επίσης να φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου. (2) Να αναφέρουν την τιμή ανά τεμάχιο ή συσκευασία τεμαχίων οπότε θα αναφέρεται και το πλήθος των τεμαχίων, η οποία θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, χωρίς Φ.Π.Α. Υποχρεωτικά επίσης θα αναφέρουν το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η εν λόγω προμήθεια. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. (3) Να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ) και να είναι υπογεγραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. (4) Οι προσφορές πρέπει να έχουν διάρκεια δύο (2) μηνών. 2. Τρόπος Υποβολής Προσφορών α. Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX & Ε-ΜΑΙL του ΔΙΑΓΩΝΙ- ΖΟΜΕΝΟΥ, καθώς επίσης και την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Λ. Μεσογείων , Χολαργός ΤΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. 09/2014 «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή μειοδότη προμηθευτή, για την προμήθεια τεμ. Χειμερινών και τεμ. Θε-. /.

9 Α-5 ρινών λευκών υποκαμίσων, Κοινού Σώματος Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων». - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. : 27 Ιουνίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ:. β. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: (1) Ο Υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που περιέχει τα δικαιολογητικά του άρθρου «3» της παρούσας προκήρυξης (πρωτότυπα & αντίγραφα), συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης συμμετοχής. (2) Ο Υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,στην οποία σημειώνεται ότι δεν αναγράφονται τιμές και ο Υποφάκελος θα περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο & ένα αντίγραφο της προσφοράς. Ειδικότερα, στον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνονται Πίνακας φύλλου συμμόρφωσης ως προς τα καθοριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή που επισυνάπτεται καθώς και περιγραφή του τόπου, απαιτούμενου χρόνου καθώς και του τρόπου κατασκευής των πουκαμίσων και των χρησιμοποιούμενων υλικών. Επισημαίνεται, ότι οι τεχνικές προσφορές των προμηθευτών, θα γίνονται αποδεκτές, μόνο εφόσον τα προσκομισθέντα δείγματα, ικανοποιούν μακροσκοπικά πλήρως τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. (3) Ο Υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», θα περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο & ένα αντίγραφο της προσφοράς. γ. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού-Τάγμα ΓΕΣ/4 ο Γραφείο, Λ. Μεσογείων , Χολαργός ΤΚ και που θα προορίζεται για την αρμόδια Επιτροπή με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. 3. Όλες οι προσφορές, να έχουν παραδοθεί στο Τάγμα ΓΕΣ/4 ο Γραφείο (Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ») μέχρι την Παρασκευή 27 Ιουνίου 14 και ώρα 11:00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα ληφθούν υπόψη. 4. Δε θα ληφθούν επίσης υπόψη, προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή μέχρι την προθεσμία της παραγράφου «3» του παρόντος άρθρου. 5. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 27 Ιουνίου 14, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Τάγμα Γενικού Επιτελείου Στρατού/4 ο Γραφείο, Μεσογείων , Χολαργός. 6. Η Επιτροπή θα αποσφραγίσει τις προσφορές ενώπιον όσων παρευρίσκονται εκ των διαγωνιζομένων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.. /.

10 Α-6 Επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07). 7. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 3 και 8α του Π.Δ. 118/2007 που υποβάλλεται από τον προσφέροντα πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 5 Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παρ.1 εδ. α του παρόντος. 3. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση θα κατατίθεται το αργότερο τρεις ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης, όπως η Προσθήκη «2» του Παραρτήματος «Α». 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο «25» του Π.Δ. 118/ Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 1. Τιμές ΑΡΘΡΟ 6 Τιμές-Πληρωμή α. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται επίσης ως απαράδεκτες. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: (1) Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.. /.

11 Α-7 (2) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (3) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 2. Πληρωμή Η πληρωμή της αξίας των ειδών που θα προμηθευτεί η Υπηρεσία μας θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας των υλικών και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή, με τακτικό χρηματικό ένταλμα, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2014 με ειδικό φορέα ΚΑΕ 1699, αφού υποβληθούν και τα απαιτούμενα για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 7 Επανάληψη Διαγωνισμού Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για το δημόσιο, ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί. ΑΡΘΡΟ 8 Παράδοση Ειδών-Ρήτρες Καθυστέρησης 1. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει στο Τάγμα Γενικού Επιτελείου Στρατού στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ», ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής, μετά την εφαρμογή των καθοριζόμενων στις παραγράφους 4.3,4.5 της σχετικής Προδιαγραφής και εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 2. Ο προμηθευτής που θα ανακηρυχθεί μειοδότης θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης αλλά και των προς προμήθεια υλικών, προσκομίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση προς το 10% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα παραμένει στην Υπηρεσία μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης, όπως Προσθήκη «2» του Παραρτήματος «Α». 3. Ο προμηθευτής που θα ανακηρυχθεί μειοδότης θα αναλάβει να παραδώσει κατάλληλα συσκευασμένα τα προς προμήθεια είδη, όπως καθορίζεται στις παραγράφους 4.1, 4.2 της σχετικής Προδιαγραφής. Τα υλικά συσκευασίας ή η εργασία για τα αναγραφόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν θα επιβαρύνουν την υπόψη δαπάνη και θα γίνουν με μέριμνα του προμηθευτή, ενώ η μη ανάληψη της παραπάνω υποχρέωσης αποτελεί λόγο απόρριψης του προμηθευτή.. /.

12 Α-8 4. Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης ως προς το χρόνο παράδοσης, ισχύουν οι περί κρατικών προμηθειών διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 9 Κατακύρωση -Αποτελέσματα Διαγωνισμού 1. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών, εφόσον αυτά πληρούν τη συνημμένη τεχνική προδιαγραφή. 2. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα προβεί στον μακροσκοπικό έλεγχο τεσσάρων πουκαμίσων σε μεγέθη M (SHORT), L (SHORT), M (LONG) και L (LONG) ως δείγματα, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας των ειδών. ΑΡΘΡΟ 10 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο «2» του άρθρου «6» του ΠΔ 118/2007 καθώς και δυο πουκάμισα σε μεγέθη L (SHORT) και L (LONG), προκειμένου να ελεγχθούν μακροσκοπικά από την επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο της σχετικής Προδιαγραφής ΑΡΘΡΟ 11 Διοικητικές Προσφυγές Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εισάγονται οι εξής ρυθμίσεις: Επιτρέπεται ένσταση κατά της διακήρυξης διαγωνισμού, κατά της συμμετοχής προμηθευτή και κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακύρωση για λόγους νομιμότητας και ουσίας και έχει τον χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας των υπό προμήθεια ειδών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000 ) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ), σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 12 Εκχωρήσεις 1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Τ/ΓΕΣ.. /.

13 Α-9 ΑΡΘΡΟ 13 Λοιπές διατάξεις 1. Η παρούσα προκήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων. 2. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις όπως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των σχετικών με τις προμήθειες νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» Εγγύηση Συμμετοχής σε Ευρώ ( ) (Υπόδειγμα) «2» Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης σε Ευρώ ( ) (Υπόδειγμα). /.

14 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ 10 Ιουν 14 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09 /2014 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ. Ημερομηνία έκδοσης Προς.(πλήρη στοιχεία) Εγγύησή μας υπ αριθ.. για ποσό ΕΥΡΩ Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε προς εσάς με την παρούσα, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. για την Εταιρία.. οδός.. αριθμός. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την Εταιρία 1)... και 2). ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας την 27 Ιουν 2014 ή τυχόν επανάληψής του, για την προμήθεια τεμ. Χειμερινών και τεμ. Θερινών λευκών υποκαμίσων, Κοινού Σώματος Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 09/2014 διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

15 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ 10 Ιουν 14 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2014 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ. Ημερομηνία έκδοσης Προς..(πλήρη στοιχεία) Εγγύηση μας υπ αριθ.. για ποσό ΕΥΡΩ Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία.) οδός.. αριθ.. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια..., συνολικής αξίας (εκτελούμενη δυνάμει της υπ αριθ. 08/2014 διακήρυξής του. και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ... Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα.. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1)... και 2). ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

16 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 10 Ιουν 2014 ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2014 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΜ. ΘΕΡΙΝΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ, ΚΟΙ- ΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» Άρθρο 1 Αντικείμενο Προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια τεμ. Χειμερινών και τεμ. Θερινών λευκών υποκαμίσων, Κοινού Σώματος Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Φ.814/291/410432/Σ.751/14Απρ 14/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ Π/Υ Διαταγή. Άρθρο 2 Διεξαγωγή Διαγωνισμού 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ., με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές χωρίς συνέχισή του ως προφορικός. ΑΡΘΡΟ 3 Κρατήσεις-Έξοδα 1. Κατά την πληρωμή, θα γίνουν οι παρακάτω κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: α. 4% υπέρ ΜΤΣ. β. 0,08% υπέρ χαρτοσήμου. γ. 0,016% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ δ. 0.10% επί της καθαρής συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 2. Κατά την πληρωμή, θα γίνεται παρακράτηση φόρου 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου ως προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος, για το οποίο θα επιδίδεται στον προμηθευτή σχετική βεβαίωση. ΑΡΘΡΟ 4 Τρόπος Πληρωμής Δικαιολογητικά Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Πληρωμή α. Τιμολόγιο και Δελτίο αποστολής του προμηθευτή.. /.

17 Β-2 β. Δήλωση του προμηθευτή για τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης που θα κατατεθεί το ποσόν εξόφλησης του τιμολογίου. γ. Ασφαλιστική ενημερότητα του προμηθευτή. δ. Φορολογική ενημερότητα του προμηθευτή. ε. Βεβαίωση του προμηθευτή ότι αναλαμβάνει τους όρους της σύμβασης. Άρθρο 5 Ποιοτικός Έλεγχος Ο έλεγχος της ποιότητας των προς προμήθεια ειδών, καθώς και των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας αυτών, θα γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας( παράγραφοι 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.3 και αντίστοιχα). Επισημαίνεται ότι τα δείγματα των ειδών( μαζί με τα αντίστοιχα χαρτοκιβώτια) που υπόκεινται σε ελέγχους, επιβαρύνουν τον προμηθευτή και προσκομίζονται επιπλέον της προς προμήθεια ποσότητας.. /.

18 ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 10 Ιουν 14 ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2014 Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΣΝΣ (ΑΝΔΡΩΝ) 1 SHORT 2 LONG ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ XS 6180/ S 6180/ M 6180/ L 6180/ XL 6180/ XXL 6180/ XXXL 6180/ XS 8100/ S 8100/ M 8100/ L 8100/ XL 8100/ XXL 8100/ XXXL 8100/ ΣΥΝΟΛΟ Ακριβές Αντίγραφο Ανχης (ΠΖ) Γρηγόριος Γρηγοριάδης Διοικητής Λγος (ΠΖ) Βασίλειος Τσιγκρέλης Αξκος 4 ου Γραφείου

19 ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 10 Ιουν 14 ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΣΝΣ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Α/Α 1 ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ XS 6180/ S 6180/ M 6180/ L 6180/ XL 6180/ XXL 6180/ XXXL 6180/ ΣΥΝΟΛΟ Ακριβές Αντίγραφο Ανχης (ΠΖ) Γρηγόριος Γρηγοριάδης Διοικητής Λγος (ΠΖ) Βασίλειος Τσιγκρέλης Αξκος 4 ου Γραφείου

20 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΛΑΧΣ-1395/ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΛΕΥΚΟ ΑΞΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ) ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΛΑΧΣ-1395/ Α/Α Αριθµός-Ηµ/νία ιαταγής Ηµεροµηνία Αυτός που καταχώρησε τη τροποποίηση Καταχώρισης Βαθµός Ονοµατεπώνυµο Μονογραφή Οδηγίες: Καταχωρήστε στο Πίνακα κάθε διαταγή για επιβεβαίωση ότι οι µεταβολές πραγµατοποιήθηκαν.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΙΟ94690ΒΜ-3ΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: B/15260 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα