ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ BERLING A.B.E.E. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθμ. 1907/2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ BERLING A.B.E.E. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθμ. 1907/2006"

Transcript

1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Ταυτότητα του παρασκευάσματος Εμπορική ονομασία προϊόντος Κωδικός προϊόντος Χρήση του παρασκευάσματος Διάφανο βερνίκι εμποτισμού για την βαφή ξύλινων επιφανειών 1.3 Στοιχεία επιχείρησης Διεύθυνση Οινόφυτα Βοιωτίας Ελλάδα Τηλέφωνο : Fax : Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης: κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες Αριθμός Κέντρου Δηλητηριάσεων: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόμηση του μείγματος R10 R66, R67 R52/ Στοιχεία επισήμανσης R10. Εύφλεκτο R66. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο R67. Η εισπνοή των ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη R52/53. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον S2. Μακριά από παιδιά S23. Μην αναπνέετε ατμούς αναθυμιάσεις S24. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα S29. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση S46. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα S61. Αποφύγετε την απελευθέρωση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας Περιέχει μεθυλ-αίθυλ-κετοξίμη, οκταϊκό κοβάλτιο. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Η εισπνοή των ατμών του διαλύτη είναι επιβλαβής. Παρατεταμένη έκθεση στο προϊόν μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ταξινόμηση EC No Cas No Όνομα Ουσίας 67/548/EK R10 Νάφθα (Πετρελαίου), Xn R Βαριά, Κατεργασμένη με R66 Υδρογόνο Αιθυλ-μέθυλ-κετοξίμη Οκταϊκό Κοβάλτιο α) Ταξινόμηση από βιβλιογραφία Carc.Cat.3 R40 Xn R21 Xi R41 R43 Xn R20/22 Xi R38 R43 Ταξινόμηση 1272/2008/EK Flam. Liquid 3 H226 Asp. Tox. 1 H304 STOT Single Exp. 2 H336 α) Carc. 2 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 H351 H312 H318 H317 α) Συγκέντρωση κ.β <50% <1 % - <0.5% Σελίδα 1 από 6

2 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 4.1 Εισπνοή Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα. Σε περίπτωση αναπνευστικής δυσκολίας χορηγείστε οξυγόνο με την βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 4.2 Επαφή με το δέρμα Αφαιρέστε όλα τα λερωμένα ρούχα. Ξεπλύνετε καλά το δέρμα με νερό και σαπούνι ή χρησιμοποιήστε κατάλληλο καθαριστικό δέρματος. Αν ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. 4.3 Επαφή με τα μάτια Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Ξεπλύνετε καλά τα μάτια με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και συμβουλευτείτε γιατρό. 4.4 Κατάποση Εάν καταποθεί κατά λάθος, λάβετε αμέσως ιατρική φροντίδα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΜΗΝ δίνετε τίποτα από το στόμα. Παραμείνετε σε ξεκούραση. 4.5 Συμπτώματα και επιδράσεις Πονοκέφαλο, Ζάλη, Ναυτία, Νάρκωση, Ξηρότητα δέρματος. Επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Σε περίπτωση που αμφιβάλλετε ή όταν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε γιατρό. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης Χρησιμοποιήστε αφρό CO 2, σπρέι σκόνης ή νερού. Ξηρά χημική σκόνη, άμμος ή χώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μικρές πυρκαγιές. 5.2 Μέσα πυρόσβεσης τα οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας Εκτόξευση νερού. 5.3 Κίνδυνοι από την αποσύνθεση του προϊόντος Πιθανή εκπομπή CO, CO 2. Αποφύγετε να εισπνεύσετε τους παραγόμενους ατμούς. Η ανάφλεξη από απόσταση είναι πιθανή. 5.4 Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες Ειδική προστατευτική ενδυμασία και αναπνευστική συσκευή 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Μην τρώτε και μην καπνίζετε. Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό (γάντια, προστατευτικό αναπνευστικό εξοπλισμό, εξοπλισμό προστασίας οφθαλμών). Απομακρύνετε πηγές ανάφλεξης και φροντίστε για επαρκή αερισμό. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εκκενώστε το χώρο, εμποδίστε την επέκταση της διαρροής του υλικού και καλέστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μην επιτρέψετε τη απόρριψη στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Προλάβετε τη μόλυνση του εδάφους και των νερών. Προλάβετε την διασπορά ή την είσοδο σε αγωγούς, χρησιμοποιώντας χώμα, άμμο ή άλλα κατάλληλα εμπόδια. Συλλέξτε το προϊόν σε επισημασμένα δοχεία. Καθαρίστε την μολυσμένη περιοχή και διαχειριστείτε τα εκπλύματα σαν επικίνδυνα απόβλητα. 6.3 Μέθοδοι καθαρισμού Εάν το προϊόν χυθεί, συλλέξτε το με τη βοήθεια άκαυστων προσροφητικών υλικών όπως η άμμος και το ανθρακικό ασβέστιο και τοποθετείστε το σε δοχείο προς απόρριψη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Καθαρίστε κατά προτίμηση με απορρυπαντικό και αποφύγετε τη χρήση διαλυτικών. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Χειρισμός Οι ατμοί του προϊόντος είναι βαρύτεροι από τον αέρα και είναι δυνατόν να δημιουργήσουν εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα. Διατηρήστε το προϊόν μακριά από πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε την παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη έκθεση. Μην αναπνέετε ατμούς και αναθυμιάσεις. Μην απορρίπτετε το προϊόν στην αποχέτευση. Επαγγελματική υγιεινή Μην τρώτε και μην καπνίζετε κατά την χρήση του προϊόντος. Πλύνετε καλά τα χέρια σας στην αρχή και το τέλος της εργασίας. Αφαιρέστε τον μολυσμένο ρουχισμό πριν την είσοδο σε χώρους φαγητού. 7.2 Ασφαλή φύλαξη Διατηρείτε τα δοχεία καλά κλεισμένα. Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θέρμανσης και άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας. Αποθηκεύστε μακριά από ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες, ισχυρά αλκάλια και ισχυρά οξέα. Μην πίνετε και μην καπνίζετε στους χώρους αποθήκευσης. Σελίδα 2 από 6

3 7.3 Ειδικές τελικές χρήσεις Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. Δεν έχει διεξαχθεί έκθεση χημικής ασφάλειας για το μείγμα. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Παράμετροι ελέγχου: Όρια έκθεσης: Δεν είναι διαθέσιμα όρια έκθεσης για το μείγμα. Πρέπει να παρέχεται επαρκής αερισμός White Spirit (Cas No ): 575mg/m 3 (100ppm) ΦΕΚ 94Α, ΠΔ Αιθυλ-μέθυλ-κετοξίμη: 1mg/m 3 (0,28ppm) OEL TWA 8 hours Έλεγχοι Έκθεσης Γενικές οδηγίες Κρατείστε μακριά από τρόφιμα και ποτά. Ποτέ να μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στον χώρο εργασίας. Αφαιρέστε αμέσως τυχόν λερωμένα ρούχα. Πλύνετε πολύ καλά τα χέρια σας πριν από τα διαλείμματα και στο τέλος της εργασίας. Αποφύγετε όσο το δυνατό την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Αποφύγετε την χρήση φακών επαφής Εξοπλισμός ατομικής προστασίας Επαφή με το δέρμα και τα χέρια: Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια (EN 374), ενδύματα ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίας, υποδήματα ασφαλείας. Μολυσμένα ενδύματα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως. Προστασία του αναπνευστικού συστήματος: Χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού. Επιλέξτε κατάλληλο συνδυασμό μάσκας και φίλτρου οργανικών διαλυτών (EN 141). Προστασία Ματιών: Φορέστε γυαλιά ασφαλείας για την προστασία από την εκτόξευση υγρών (EN 166). Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στην αποχέτευση ή το περιβάλλον. Λερωμένα με το προϊόν δοχεία πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Προϊόν Νάφθα (Πετρελαίου), Βαριά, Κατεργασμένη με Υδρογόνο Άχρωμο θιξοτροπικό υγρό Ελαφρώς χρωματισμένο. Φυσική Κατάσταση, χρώμα, οσμή χαρακτηριστικής οσμής Υγρό.αρωματικής οσμής ph Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Σημείο ζέσης Μη διαθέσιμο τυπικά C / F Σημείο ανάφλεξης Μη διαθέσιμο τυπικά C / F Ταχύτητα εξάτμισης Μη διαθέσιμο Όρια εκκρηκτικότητας Μη διαθέσιμο 0,6-6 %(V) Πίεση ατμών Μη διαθέσιμο 300 Pa σε 20 C Πυκνότητα ατμών Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Σχετική Πυκνότητα 0.90gr/ml ±0.02 τυπικά kg/m3 σε 15 C Υδατοδιαλυτότητα Μη διαθέσιμο Αδιάλυτο Συντελεστής κατανομής Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο οκτανόλης-νερού Θερμοκρασία αυτανάφλεξης Μη διαθέσιμο C Ιξώδες Εντόνως θιξοτροπικό τυπικά 1,14 mm2/s σε 25 C Πυκνότητα ατμών Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Θερμοκρασία αποσύνθεσης Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Ταχύτητα εξάτμισης Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Εκκρηκτικές ιδιότητες Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Οξειδωτικές ιδιότητες Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Δραστικότητα Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Χημική σταθερότητα Το προϊόν είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Δεν αναμένεται πολυμερισμός Συνθήκες προς αποφυγήν Διατηρείστε μακριά από φλόγες και πηγές ανάφλεξης. Σελίδα 3 από 6

4 10.5 Μη συμβατά υλικά Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες, ισχυρώς αλκαλικά και όξινα υλικά, προκειμένου να αποφευχθούν οι εξώθερμες αντιδράσεις Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Το προϊόν δεν αποσυντίθεται σε κανονικές συνθήκες. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης μπορούν να εκλυθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δεν έχουν διεξαχθεί τοξικολογικές μελέτες για το προϊόν και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομένα. Παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη έκθεση με το δέρμα μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό. Εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων ατμών του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, ζάλη, πονοκέφαλο, τάση προς εμετό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Το προϊόν περιέχει αίθυλομεθυλοκετοξίμη και οκταϊκό κοβάλτιο, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Οξεία από το στόμα τοξικότητα: LD50>5000mg/kg (ποντίκι) Οξεία δερματική τοξικότητα: LD50>5000mg/ kg (ποντίκι) Οξεία τοξικότητα από εισπνοή: LC50>συγέντρωση κεκορεσμένων ατμών Ερεθισμός δέρματος: Προκαλεί ήπιο ερεθισμό Ερεθισμός οφθαλμών: Μη ερεθιστικό Ευαισθητοποίηση: Μη ευασθητοποιητικό Μεταλλαξιγένεση: Μη μεταλλαξιογόνο Τοξικότητα στην αναπαραγωγή: Δεν αναμένεται να επιδρά τοξικά στην ανάπτυξη STOT-μια έκθεση: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη STOT-επαναλαμβανόμενη έκθεση: Παρατεταμένη /επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει αποστέρηση του λίπους του δέρματος που μπορεί να οδηγήσει σε δερματίτιδα. Αιθυλ-μέθυλ-κετοξίμη: Οξεία από το στόμα τοξικότητα: LD 50 <920mg/kg (ποντίκι) Οξεία δερματική τοξικότητα: LC 50 <200mg/lt (κουνέλι) Οξεία τοξικότητα από εισπνοή: LC 50 <15mg/m 3 (ποντίκι) Ερεθισμός οφθαλμών: 0.1ml (κουνέλι) 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικοτοξικολογικά δεδομένα για το προϊόν. Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται σε αποχετεύσεις και σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα Τοξικότητα Οξεία τοξικότητα σε ψάρια: Πρακτικά μη τοξικό: LL/EL/IL50 > 100 mg/l Χρόνια τοξικότητα σε ψάρια: Πρακτικά μη τοξικό: LL/EL/IL50 > 100 mg/l Οξεία τοξικότητα σε ασπόνδυλα: Πρακτικά μη τοξικό: LL/EL/IL50 > 100 mg/l Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Αμεσα βιοδιασπόμενο. Οξειδώνεται γρήγορα με φωτοχημικές αντιδράσεις στον αέρα Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Έχει δυναμικό βιοσυσσώρευσης. Με τη προοπτική μεγάλου ποσού απώλειας από το διάλυμα, είναι απίθανο το προϊόν να προκαλέσει σημαντική βλάβη στην υδρόβια ζωή. Σελίδα 4 από 6

5 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Προσροφάται από το έδαφος και έχει χαμηλή κινητικότητα. Επιπλέει στο νερό. 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Υπολείμματα του προϊόντος : Τα υπολείμματα πρέπει να συγκεντρώνονται σε επισημασμένα δοχεία απορριμμάτων και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην επιτρέπετε την είσοδο του προϊόντος στην αποχέτευση, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Δοχείο συσκευασίας : Τα κενά δοχεία πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Μην απορρίπτεται δοχεία με υπολείμματα χρώματος μαζί με τα αστικά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση τους. Μην χρησιμοποιείτε τα κενά δοχεία για άλλους σκοπούς. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Αριθμός ΟΗΕ: 1263 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Ελαιόχρωμα Τάξη κινδύνου: 3, Εύφλεκτα υγρά Ομάδα Συσκευασίας: ΙΙΙ Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη: Δεν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με την οδηγία 2004/42/ΕΚ Υποκατηγορία: η (συνδετικά αστάρια) Φάση: ΙΙ Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 750 gr/lt Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. : 550 gr/lt (Προϊόν έτοιμο προς χρήση) Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση 16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αναθεωρήθηκε για να εναρμονιστεί με τον Κανονισμό ΕΕ αριθμ. 453/ Φράσεις Κινδύνου και Δηώσεις Επικινδυνότητας που αναφέρονται στο σημείο 3.2 R65. Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης R21. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα R20/22. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R38. Ερεθίζει το δέρμα R40. Ύποπτο καρκινογένεσης R41. Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών R43. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα Η226. Υγρό και ατμοί εύφλεκτα H304. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς H312. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα H317. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H318. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη H336. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη H351. Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου 16.2 Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του δελτίου Η σύνταξη του δελτίου δεδομένων ασφάλειας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/ΕΚ, 99/45/ΕΚ, 1272/2008/ΕΚ, 453/2010/ΕΕ, 2004/42/ΕΚ, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, το ΦΕΚ 37/ και τα δελτία δεδομένων ασφάλειας των προμηθευτών μας, τα οποία ήταν διαθέσιμα την ημερομηνία έκδοσης. Οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος σε θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος. Ο τελικός προσδιορισμός της καταλληλότητας οποιουδήποτε προϊόντος αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι δεν υπάρχουν επιπλέον άγνωστοι κίνδυνοι, πέραν όσον αναγράφονται στο δελτίο. Σελίδα 5 από 6

6 Σελίδα 6 από 6

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ (AVIPGUM) 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

DUAL GOLD 96 EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 17.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.

DUAL GOLD 96 EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 17.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος PERFEKTHION N 40 EC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: OIL DEEASE REMOVER KL645 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13726E 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

FUSILADE 12,5 EC. 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

FUSILADE 12,5 EC. 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12791B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13726E 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έκδοσης: 23/01/12 Ημερομηνία ανασκόπισης: 23/01/12 Κωδικός: MSDSKEY48 Έκδοση: 11 Αντικαθιστά την έκδοση: 10 από 03/08/11

Ημερομηνία έκδοσης: 23/01/12 Ημερομηνία ανασκόπισης: 23/01/12 Κωδικός: MSDSKEY48 Έκδοση: 11 Αντικαθιστά την έκδοση: 10 από 03/08/11 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH), 453/2010/ΕΚ KEYFORTIN 36 SL 1. Ταυτοποίηση της ουσίας/παρασκευάσματος και της εταιρίας/επιχείρησης. 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία : WEEDAZOL 22.9 SL 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: LEMON 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης * 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Mantox 68 WG Έκδοση 20- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 04.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.06.

Mantox 68 WG Έκδοση 20- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 04.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού Mantox 68WG A9651D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Page 1 of 6 AV.IP Construction Insulating Ltd SAFETY DATA SHEET According to 1907/2006/EC - (REACH), 453/1010/EC ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ACTIVUS 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης: ACTIVUS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος PENDIGAN 33 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT PELLETS Έκδοση 9- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 08.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 08.06.

KLERAT PELLETS Έκδοση 9- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 08.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 08.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A10976C 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A1412A 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα