ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ , Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, Αριθμ. Πρωτ.: 111/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανάπτυξη στρατηγικής διάχυσης αποτελεσμάτων και επικοινωνίας, Σχεδιασμός, ανάπτυξη, φιλοξενία και συντήρηση ιστοσελίδας, Σχεδιασμός λογοτύπου και σλόγκαν, Παραγωγή υλικού διάχυσης και Μεταφράσεις υλικού για το έργο Decision Support System for Disaster Emergency Management DECIDE» Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, (6 ο χλμ. Οδού Χαριλάου- Θέρμης), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για το έργο: «Ανάπτυξη στρατηγικής διάχυσης αποτελεσμάτων και επικοινωνίας, Σχεδιασμός, ανάπτυξη, φιλοξενία και συντήρηση ιστοσελίδας, Σχεδιασμός λογοτύπου και σλόγκαν, Παραγωγή υλικού διάχυσης και Μεταφράσεις υλικού για το έργο Decision Support System for Disaster Emergency Management DECIDE» Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων, να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το αντικείμενο αυτό και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (14.227,64 χωρίς ΦΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς για το σύνολο του έργου με τα εξής στοιχεία: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο: «Ανάπτυξη στρατηγικής διάχυσης αποτελεσμάτων και επικοινωνίας, Σχεδιασμός, ανάπτυξη, φιλοξενία και συντήρηση ιστοσελίδας, Σχεδιασμός λογοτύπου, Παραγωγή υλικού διάχυσης και Μεταφράσεις υλικού για το έργο Decision Support System for Disaster Emergency Management DECIDE Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την 2 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:30 μ.μ. στην ακόλουθη διεύθυνση:

2 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Θέρμη - Θεσσαλονίκη Υπ όψη κ. Α. Χριστοδούλου Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν το ύψος της οικονομικής προσφοράς, η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης, η τεχνική και επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων και ο χρόνος παράδοσης. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εξόφλησή του. Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πληρωμή της σύμβασης παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τον Ν. 4013/2011. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αναστασία Χριστοδούλου τηλ: , fax: , Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Γεώργιος Γιαννόπουλος Διευθυντής ΙΜΕΤ

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Γενικά Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), συμμετέχει στο έργο «Decision Support System for Disaster Emergency Management (DECIDE)» το οποίο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ». Στα πλαίσια του έργου το ΙΜΕΤ είναι υπεύθυνο για τις δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, οι ειδικές προδιαγραφές των οποίων περιγράφονται παρακάτω. Σύντομη περιγραφή έργου DECIDE Το έργο DECIDE έχει ως στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων που προέρχονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Για τον λόγο αυτό προχωρά σε μια σειρά δράσεων, οι οποίες επικεντρώνονται γύρω από την ανάπτυξη ενός Ευφυούς Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων πριν και κατά την διάρκεια τέτοιων συμβάντων. Ως εκ τούτου, το έργο DECIDE αναμένεται να συνδράμει θετικά: 1. στην βελτίωση των δυνατοτήτων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, εκμεταλλευόμενο τις νέες τεχνολογίες. 2. στη βελτίωση των δυνατοτήτων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων κατά τις πρώτες κρίσιμες ώρες, και πριν αυτά εξελιχτούν σε καταστροφές. 3. στην μεγαλύτερη συμμετοχή και συνεργασία των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και μελών των τοπικών κοινωνιών στα θέματα σχεδιασμού και αντιμετώπισης καταστροφών καθώς και σε θέματα βέλτιστης ανταλλαγής πληροφοριών και εκπαίδευσης 4. στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. 5. στην μείωση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων Η πιλοτική δοκιμή του έργου DECIDE θα διεξαχθεί στην πόλη του Αμυνταίου, ενώ παράλληλα οι δράσεις του έργου θα επιτύχουν μέγιστο αντίκτυπο στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Οι βασικές δράσεις του έργου DECIDE περιλαμβάνουν 1. την αποτύπωση των αναγκών των χρηστών καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς και τους ρόλους αυτών σε σχέση με το ευφυές σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου 2. τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος 3. την διεξαγωγή δράσεων εκπαίδευσης στη χρήση του συστήματος και τη δημιουργία εργαλείου e-learning 4. τη διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω κατάλληλου προωθητικού υλικού, ημερίδων και άλλων δράσεων διάχυσης

4 Σκοπός του έργου Με βάση τα παραπάνω και για να πετύχει το έργο τους βασικούς του στόχους θα πρέπει να προβληθούν και να δημοσιοποιηθούν τόσο το κυρίως αντικείμενο του έργου όσο και τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν στα πλαίσια της δράσης 2.1 του έργου DECIDE, με τίτλο «Action 2.1: Publicity, promotion and dissemination of the project's results», παραδοτέο Γίνεται αντιληπτή η μεγάλη σημασία του υλικού προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου καθώς θα επηρεάσει τόσο την υλοποίηση του (ημερίδες κλπ) όσο και την μετέπειτα πορεία του (διαφήμιση του έργου μέσω ιστοσελίδας, αφισών, φυλλαδίων κ.α.). Ειδικές Προδιαγραφές έργου Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει τα παρακάτω επί μέρους αντικείμενα (υποέργα): 1. Ανάπτυξη στρατηγικής διάχυσης αποτελεσμάτων και επικοινωνίας του έργου 2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, φιλοξενία και συντήρηση ιστοσελίδας έργου 3. Σχεδιασμός λογοτύπου και σλόγκαν έργου 4. Παραγωγή υλικού διάχυσης έργου 5. Μεταφράσεις υλικού έργου Ειδικότερα, οι απαιτήσεις για τα επί μέρους αντικείμενα του έργου είναι οι ακόλουθες: 1. Ανάπτυξη στρατηγικής διάχυσης αποτελεσμάτων και επικοινωνίας του έργου (Communication Plan) Ανάπτυξη στρατηγικής για την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και τη βέλτιστη επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να συνάδει με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και στόχους του έργου DECIDE και με τις οδηγίες δημιουργίας στρατηγικής για την επικοινωνία και διάχυση αποτελεσμάτων του προγράμματος. Η στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Γενική περιγραφή της στρατηγικής, Στόχοι, Δράσεις, Εργαλεία, Δείκτες παρακολούθησης, Απαιτούμενοι πόροι, Χρονοδιάγραμμα. Η στρατηγική θα αναπτυχθεί σε συμφωνία με το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ. Η στρατηγική θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με το Παράρτημα ΙΙΙ του Information & Publicity Guide for Greek Partners (διαθέσιμο στο σύνδεσμο Η γλώσσα του παραδοτέου θα είναι η αγγλική. 2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, φιλοξενία και συντήρηση ιστοσελίδας έργου Σχεδιασμός, ανάπτυξη, φιλοξενία και συντήρηση ενός πλήρους δικτυακού ιστοτόπου που θα εξυπηρετεί τις επικοινωνιακές ανάγκες του έργου DECIDE. Ο ιστότοπος θα κατασκευαστεί στην αγγλική γλώσσα, ενώ επιλεγμένα τμήματά του θα είναι και στις δυο ακόλουθες γλώσσες: Ελληνική, επίσημη γλώσσα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (η μετάφρασή των επιλεγμένων τμημάτων, που θα καθοριστούν σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή, στις δυο γλώσσες θα γίνει στα πλαίσια του υποέργου 5 του παρόντος έργου). Κατασκευή πλήρους διαχειριστικού εργαλείου που θα συνοδεύει την ιστοσελίδα. Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή της ιστοσελίδας θα πρέπει να συμβαδίζουν με

5 όλα τα διεθνή στάνταρ για το σχεδιασμό ιστοσελίδων, με σκοπό την προσπελασιμότητά της από όλους τους δυνητικούς χρήστες χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης επιπλέον προγραμμάτων. Κατ ελάχιστον η ιστοσελίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή: Κεντρική Σελίδα, Project Overview, Consortium, Project Methodology, News and Events, Project Results (Deliverables, Νewsletters, brochures), Link στο Ευφυές Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου DECIDE), Link σε εξωτερικές σελίδες (κατ ελάχιστον στις ακόλουθες ιστοσελίδες: ιστοσελίδα του προγράμματος, EU Enlargement Policy, EU Regional Policy, Delegation of the European Union in the former Yugoslav Republic of Macedonia, EuropeAid Cooperation Office), Ενότητα επικοινωνίας με τα λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων του έργου, Ενότητα με συνδέσμους προς άλλες εξωτερικές ιστοσελίδες ενδιαφέροντος για το έργο DECIDE, Disclaimer. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης με τα δημοφιλή δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, Twitter). Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι προσαρμόσιμη σε έξυπνες κινητές συσκευές και ο σχεδιασμός της να βασιστεί στην νοοτροπία του responsive design. Η ιστοσελίδα πρέπει να κατασκευαστεί με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο του ανοικτού λογισμικού. Η ιστοσελίδα πρέπει να υποστηρίζεται τεχνολογικά και να γίνονται τακτικά όλες οι απαραίτητες αναβαθμίσεις. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη φιλοξενία της ιστοσελίδας σε κατάλληλο server του, με επαρκή χωρητικότητα και εύρος ζώνης (bandwidth), τον οποίο υποχρεούται να αναβαθμίσει, εάν κριθεί απαραίτητο, με δικές του δαπάνες. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την αγορά του domain name της ιστοσελίδας (σε μορφή για χρονικό διάστημα που θα καλύπτει δυο χρόνια μετά το τέλος του έργου. Θα πρέπει να παρέχονται και λεπτομερή στατιστικά επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την κίνηση. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με τις οδηγίες στο Information & Publicity Guide for Greek partners (σελ. 7-8). 3. Σχεδιασμός λογοτύπου και σλόγκαν έργου Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας λογότυπου και σλόγκαν του έργου για τη μετέπειτα χρήση του σε όλο το υλικό προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Το τελικό λογότυπο και το σλόγκαν, με χρώμα που θα επιλεχθεί από τις εναλλακτικές προτάσεις του Αναδόχου, θα παραδοθούν σε ψηφιακό αρχείο υψηλής ποιότητας και σε διάφορα μεγέθη και μορφές (format) ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται (π.χ. για έντυπο, για ιστοχώρο-web friendly, κ.ά.). Επίσης, δημιουργία ψηφιακού αρχείου τύπου PowerPoint το οποίο θα περιέχει δύο διαμορφωμένες διαφάνειες οι οποίες θα χρησιμοποιούνται ως αρχική σελίδα και ως υπόβαθρο (background) για όλες τις παρουσιάσεις που πρόκειται να γίνουν στα πλαίσια του έργου. Επίσης, δημιουργία ψηφιακού αρχείου τύπου Word το οποίο θα περιέχει σελίδες διαμορφωμένες για εξώφυλλο και σελίδες με διαμορφωμένη κεφαλίδα και υποσέλιδο οι οποίες θα χρησιμοποιούνται ως βάση για όλη την επίσημη αλληλογραφία του έργου αλλά και ως υπόβαθρο (background) σε όλες τις τεχνικές εκθέσεις και εκδόσεις που πρόκειται να παραχθούν στα πλαίσια του έργου. Η τελική μορφή των αρχείων αυτών θα πρέπει να περιέχει το λογότυπο και το σλόγκαν του έργου και να συνάδει με τις οδηγίες δημοσιότητας και επικοινωνίας του Information & Publicity Guide for Greek partners (σελ. 7). 4. Παραγωγή υλικού διάχυσης έργου 4.1 Σχεδιασμός και εκτύπωση Αφίσας Έργου

6 Η αφίσα του έργου «DECIDE» θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να προβάλλεται ξεκάθαρα και σύντομα ο στόχος του έργου και τα εργαλεία επίτευξης του, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και το λογότυπο του έργου. Η αφίσα θα εκτυπωθεί στις δυο διαφορετικές γλώσσες των εταίρων του έργου (Ελληνική, επίσημη γλώσσα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας), καθώς και στην αγγλική. Τα κείμενα της πρωτότυπης έκδοσης θα είναι στην αγγλική γλώσσα και θα παραχθούν από την αναθέτουσα αρχή, ενώ η μετάφρασή τους στις υπόλοιπες γλώσσες θα γίνει στα πλαίσια του υποέργου 5 του παρόντος έργου. Προτεινόμενο μέγεθος: A1 Προτεινόμενη ανάλυση: 300 dpi Ποσότητα: 10 τεμάχια συνολικά εκ των οποίων: 4 τεμάχια στην Ελληνική γλώσσα 4 τεμάχια στην Αγγλική γλώσσα 2 τεμάχια στην επίσημη γλώσσα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας Τα τελικά αρχεία θα πρέπει να παραδοθούν και ηλεκτρονικά σε μορφή που να επιδέχεται τροποποιήσεις στο περιεχόμενο. Τα παραδοτέα θα συνάδουν με τις οδηγίες δημοσιότητας και επικοινωνίας του Information & Publicity Guide for Greek partners (σελ. 15). 4.2 Roll-up banners Έργου Με τον ίδιο τρόπο θα δημιουργηθούν και τρία (3) roll-up banners τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στις ενημερωτικές ημερίδες του έργου και σε τυχόν άλλες προωθητικές δράσεις. Τα κείμενα στα banners αυτά θα είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα είναι παρόμοια με αυτά της αγγλικής έκδοσης της αφίσας. Προτεινόμενο μέγεθος: 2 m Χ 0,8m Προτεινόμενη ανάλυση: 4χρωμη ψηφιακή εκτύπωση Ποσότητα: 3 τεμάχια Τα παραδοτέα θα συνάδουν με τις οδηγίες δημοσιότητας και επικοινωνίας του Information & Publicity Guide for Greek partners (σελ. 15). 4.3 Έκδοση περιοδικού ενημερωτικού φυλλαδίου (newsletters) Δημιουργία δυο συνολικά περιοδικών εντύπων ενημερωτικών φυλλαδίων, τα οποία θα αφορούν στην εξέλιξη του έργου και την πορεία των εργασιών. Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει τόσο τον σχεδιασμό, όσο και την εκτύπωση των δυο εκδόσεων ενημερωτικού φυλλαδίου. Τα ενημερωτικά φυλλάδια θα είναι έγχρωμα, τετρασέλιδα μεγέθους Α4 και θα περιλαμβάνουν κείμενα στην Αγγλική γλώσσα καθώς και στις δυο γλώσσες των εταίρων του έργου. Τα κείμενα αυτά θα δοθούν στον ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή στα ελληνικά και αγγλικά σε μορφή κειμένου τύπου word, ενώ θα πρέπει ο ανάδοχος να τα μεταφράσει στην επίσημη γλώσσα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στα πλαίσια του υποέργου 5 του παρόντος έργου. Ο ακριβής χρόνος έκδοσής τους θα γίνει σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή (ΙΜΕΤ). Προτεινόμενες διαστάσεις: τετρασέλιδο, 33cm Χ 24cm Είδος χαρτιού:170γρ velvet Συνολική Ποσότητα: 400 τεμάχια Ποσότητα ανά ενημερωτικό φυλλάδιο: 200 για κάθε έκδοση Ανά έκδοση: 100 τεμάχια στην Ελληνική γλώσσα

7 50 τεμάχια στην Αγγλική γλώσσα 50 τεμάχια στην επίσημη γλώσσα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας Τα τελικά αρχεία θα πρέπει να παραδοθούν και ηλεκτρονικά σε μορφή που να επιδέχονται τροποποιήσεις στο περιεχόμενο αλλά και σε μορφή τύπου pdf. Τα παραδοτέα θα συνάδουν με τις οδηγίες δημοσιότητας και επικοινωνίας του Information & Publicity Guide for Greek partners (σελ. 14). 4.4 USB sticks του Έργου Σχεδιασμός και παραγωγή 200 usb sticks χωρητικότητας 8GB, τα οποία θα φέρουν το λογότυπου του έργου, του προγράμματος και την Ευρωπαική σημαία μαζί με την ένδειξη «Financed by EU». Τα αρχεία που θα περιλαμβάνονται στο Usb stick θα δοθούν στον ανάδοχο από την αναθέτουσα αρχή. Συνολική Ποσότητα: 200 τεμάχια Τα παραδοτέα θα συνάδουν με τις οδηγίες δημοσιότητας και επικοινωνίας του Information & Publicity Guide for Greek partners (σελ. 14). 4.5 Ενημερωτικό φυλλάδιο παρουσίασης Έργου Στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενημερωτικό έντυπο στην αρχή του έργου που θα προβάλει τους στόχους, τις δράσεις, τους συμμετέχοντες και τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου. Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει τόσο τον σχεδιασμό όσο και την εκτύπωση της έκδοσης του ενημερωτικού φυλλαδίου. Το ενημερωτικό φυλλάδιο θα περιλαμβάνει κείμενα στην Ελληνική, στην Αγγλική και στην επίσημη γλώσσα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Τα κείμενα της πρωτότυπης έκδοσης θα είναι στην αγγλική γλώσσα και θα παραχθούν από την αναθέτουσα αρχή, ενώ η μετάφρασή τους στις υπόλοιπες γλώσσες θα γίνει στα πλαίσια του υποέργου 5 του παρόντος έργου. Τα κείμενα αυτά θα δοθούν στον ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή σε μορφή κειμένου τύπου word. Ο ακριβής χρόνος έκδοσής τους θα γίνει σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή (ΙΜΕΤ). Προτεινόμενες διαστάσεις: τετρασέλιδο, 33cm Χ 24cm Είδος χαρτιού:170γρ velvet Συνολική ποσότητα: 400 τεμάχια 250 τεμάχια στην Ελληνική γλώσσα 50 τεμάχια στην επίσημη γλώσσα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 100 τεμάχια στην Αγγλική γλώσσα Τα τελικά αρχεία θα πρέπει να παραδοθούν και ηλεκτρονικά σε μορφή που να επιδέχονται τροποποιήσεις στο περιεχόμενο. Τα παραδοτέα θα συνάδουν με τις οδηγίες δημοσιότητας και επικοινωνίας του Information & Publicity Guide for Greek partners (σελ. 14). 4.6 Δημιουργία ειδικής έκδοσης Ακριβώς πριν την τελική ανοιχτή εκδήλωση του έργου (final open public event) θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μικρό τεύχος (ειδική έκδοση). Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει τόσο τον σχεδιασμό όσο και την εκτύπωση της ειδικής αυτής έκδοσης. Το τεύχος θα περιλαμβάνει στην αρχή ένα σύντομο ιστορικό του έργου, καθώς επίσης και τους στόχους, τις δράσεις και τους συμμετέχοντες του έργου. Στην συνέχεια θα περιγράφει τις πιλοτικές εφαρμογές και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτών. Τέλος θα περιλαμβάνει πρακτικά της τελικής

8 εκδήλωσης του έργου, καθώς και ό,τι άλλο θεωρηθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα αρχή ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στην συγκεκριμένη έκδοση. Όλο το υλικό θα είναι γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα και θα περιέχει έγχρωμες εικόνες και σχήματα. Όλα τα κείμενα της έκδοσης θα δοθούν στον ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή σε μορφή κειμένου τύπου word. Ο ακριβής χρόνος έκδοσής του θα γίνει σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ). Εκτιμώμενος συνολικός αριθμός σελίδων 100 μεγέθους Α5 Ποσότητα: 200 τεμάχια Τα παραδοτέα θα συνάδουν με τις οδηγίες δημοσιότητας και επικοινωνίας του Information & Publicity Guide for Greek partners (σελ. 14). 5. Μεταφράσεις υλικού έργου Το Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου αφορά στην μετάφραση των τελικών κειμένων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο υλικό δημοσιότητας του έργου και πιο συγκεκριμένα στην αφίσα, το banner, το ενημερωτικό φυλλάδιο παρουσίασης του έργου, τα περιοδικά ενημερωτικά φυλλάδια (newsletters), καθώς και επιλεγμένα κείμενα που θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του έργου. Τα κείμενα αυτά θα παρασχεθούν στον ανάδοχο από την αναθέτουσα αρχή σε μορφή κειμένου τύπου word στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα και θα πρέπει να μεταφραστούν στην επίσημη γλώσσα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ο μέγιστος όγκος όλων των κειμένων συνολικά δεν θα ξεπερνά τις λέξεις. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του έργου και συνεπώς, προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά πέραν των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών δεν απορρίπτονται, αλλά συνεκτιμώνται από την επιτροπή αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα πλαίσια του ανώτατου προϋπολογισμού του έργου. Με την παράδοση του συνόλου του ανωτέρω έργου και των επιμέρους παραδοτέων αυτού, κάθε δικαίωμα χρήσης και περαιτέρω εκμετάλλευσης του έργου, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Αναθέτουσα Αρχή. Θέματα νόμιμης χρήσης ή άδειες τυχόν απαιτούμενου λογισμικού αφορούν τον Ανάδοχο που φέρει πλήρως τη σχετική ευθύνη. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του Αναδόχου απεικονίζεται στον παρακάτω Πίνακα 1: Έναρξη έργου 0 Ανάπτυξη στρατηγικής διάχυσης + 1 μήνας αποτελεσμάτων και επικοινωνίας του έργου Σχεδιασμός ιστοσελίδας + 1 μήνας Ανάπτυξη ιστοσελίδας + 2 μήνες Συντήρηση ιστοσελίδας συνεχής, καθ όλη τη διάρκεια του έργου Σχεδιασμός λογοτύπου και σλόγκαν έργου + 1 μήνας Σχεδιασμός και εκτύπωση Αφίσας Έργου + 2 μήνες Roll-up banners Έργου + 2 μήνες Έκδοση περιοδικών ενημερωτικών + 7 μήνες, + 13 μήνες φυλλαδίων (newsletters)

9 USB sticks του Έργου Ενημερωτικό φυλλάδιο παρουσίασης του Έργου Δημιουργία ειδικής έκδοσης + 13 μήνες + 3 μήνες + 13 μήνες Μετάφραση επιλεγμένων τμημάτων της ιστοσελίδας του έργου Μετάφραση αφίσας έργου Μετάφραση banner Μετάφραση ενημερωτικού φυλλαδίου παρουσίασης του έργου Μετάφραση περιοδικών ενημερωτικών φυλλαδίων (newsletters) + 2 μήνες + 2,5 μήνες + 2,5 μήνες + 2,5 μήνες +6 μήνες, +12 μήνες - Ως ημερομηνία έναρξης για όλα τα παραπάνω επί μέρους αντικείμενα (υποέργα) του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και αναθέτουσας αρχής. - Η ημερομηνία λήξης του έργου είναι 30/06/2016 («μήνας +13»). Σε περίπτωση παράτασης του συνόλου του έργου από τη Διαχειριστική Αρχή, δύναται να παραταθεί με τροποποίηση σύμβασης και η λήξη του προκηρυσσόμενου αντικειμένου.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» Ημερομηνία: 13/11/2014 Αρ. Πρωτ. 508 Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών υλοποιεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ- ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ- ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα