Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ 2013

2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Γενικά Στοιχεία του Έργου Δομή Παραδοτέου 2 2 ΣΧΈΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Εισαγωγή Προσέγγιση 4 3 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Γενική Λίστα Ενδιαφερόμενων Ιστοσελίδα του Έργου Λογότυπο Εργου Ενημερωτικά Φυλλάδια/Αφίσες 6 4 ΚΑΝΆΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Δημοσιεύσεις Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Συνέδρια Εκδηλώσεις Βασικά Καθήκοντα/Δράσεις των Εταίρων του Έργου Χρονοδιάγραμμα Δράσεων Δημοσιότητας 9 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης i

4

5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Στοιχεία του Έργου Το έργο «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» i-student trip είναι ένα έργο σύμπραξης του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με παραγωγικούς φορείς της χώρας. Χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ και ανήκει στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011». Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά μαθητών από και προς τη σχολική τους μονάδα με: παρακολούθηση της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού (ταχύτητα κίνησης, επιθετική οδήγηση ) ανίχνευση της επιβίβασης μαθητών και τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας. πληροφόρηση γονέων σε θέματα σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο διασύνδεση οχήματος με κέντρο κλήσεων για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. μείωση συνολικού κόστους μετακίνησης Το έργο εκπονείται μέσα από τέσσερις επιμέρους Ενότητες Εργασίας, οι οποίες είναι οι εξής: Ε.Ε.1: Προσδιορισμός και Ανάλυση των αναγκών των χρηστών. Περιλαμβάνει την ανάλυση σε βάθος όλων των επιμέρους στοιχείων που σχετίζονται με τη σχολική μεταφορά, τον καθορισμό των αναγκών των χρηστών του συστήματος που θα προκύψει μέσα από εστιασμένη έρευνα ερωτηματολογίου σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους (γονείς, οδηγοί και συνοδοί σχολικών λεωφορείων) και τον καθορισμό των απαιτούμενων παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το στάδιο ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής του συστήματος. ΕΕ2: Ανάπτυξη εργαλείων, εφαρμογών και διεπαφών. Περιλαμβάνει τον καθορισμό των προδιαγραφών του συστήματος που θα αναπτυχθεί και την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων εργαλείων και εφαρμογών προκειμένου να αναπτυχθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα i-student trip. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 1

6 ΕΕ3 : Αξιολόγηση του συστήματος. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση του συστήματος και την ανάλυση αποδοχής του συστήματος από τους χρήστες και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών τους ΕΕ4 : Εμπορική Εκμετάλλευση. Περιλαμβάνει τις βασικές δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να αναπτυχθούν επιχειρησιακά μοντέλα συνεργασίας, να οριστούν οι όροι συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να καθοριστούν τα πλάνα εκμετάλλευσης του έργου. Επιπλέον, στην ΕΕ4 θα εξεταστούν θέματα που αφορούν στην εξασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και την εξασφάλιση διαφάνειας ως προς τη διαχείριση των δεδομένων. Τέλος, η ΕΕ4 περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες διάδοσης, επικοινωνίας προβολής και δικτύωσης που θα επιτρέψουν την ευρεία διάδοση του έργου και την επικύρωση των αποτελεσμάτων του. Το παρόν παραδοτέο αφορά στην τέταρτη Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων διάδοσης, επικοινωνίας προβολής και δικτύωσης που θα επιτρέψουν την ευρεία διάδοση του έργου και την επικύρωση των αποτελεσμάτων του σχεδίου δημοσιότητας του έργου. 1.2 Δομή Παραδοτέου Το παρόν παραδοτέο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εισαγωγικά στοιχεία για το έργο. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται ο βασικός στόχος σχεδιασμού και υλοποίησης του σχεδίου δημοσιότητας, και τέλος στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται όλες οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν για να το κάνουν ευρέως γνωστό και να προωθήσουν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του. 2 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

7 2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 2.1 Εισαγωγή Βασικός στόχος του Σχεδίου Δημοσιότητας είναι η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων και της κοινής γνώμης για τους σκοπούς, τις κατευθύνσεις, τις προτεραιότητες και τις δράσεις του έργου i-student trip. Η ανάπτυξη ενός οργανωμένου πλάνου με προγραμματισμένες δράσεις και ενέργειες και με τη χρήση όλων των ενδεδειγμένων μέσων και μεθόδων θα οδηγήσει στην προώθηση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Με τον τρόπο αυτό το έργο αποκτά προστιθέμενη αξία, καθώς ενισχύονται οι εμπορικές δυνατότητες αξιοποίησής του, μέσω της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του στον τομέα της έρευνας. Το σχέδιο εργασίας του i-student, αναπτύσσεται γύρω από τη λογική της συλλογής και διάδοσης εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών και μεθοδολογιών. Για να επιτευχθεί αυτό, μια σειρά συνεντεύξεων με ομάδες στόχους που έχουν άμεση σχέση με τη σχολική μεταφορά θα πραγματοποιηθεί. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δυνητικών φορέων στους οποίους τα αποτελέσματα του έργου πρέπει να διαδίδονται. Το σχέδιο διάδοσης επομένως μπορεί να θεωρηθεί ως μια δημιουργική ιδέα που περιλαμβάνει τη διαφήμιση, τη διανομή και «πώληση» των αποτελεσμάτων του έργου. Κύριοι στόχοι του σχεδίου είναι: Καθορισμός του τρόπου επικοινωνίας του έργου σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης. Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν, τα μέσα και τους διαύλους διάδοσης που πρέπει να αξιοποιηθούν Καταμερισμός των καθηκόντων κι ευθυνών όλων των εταίρων Η στρατηγική επικοινωνίας περιλαμβάνει ένα ολόκληρο σύνολο δραστηριοτήτων και προωθητικών ενεργειών όπως προβολή του έργου μέσω του διαδικτύου, παραγωγή έντυπου υλικού, αφισών, ενημερωτικών φυλλαδίων κλπ. Επιπλέον άμεσες ενέργειες επικοινωνίας περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των εταίρων του έργου σε Ημερίδες και Συνέδρια όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του έργου. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 3

8 2.1.1 Προσέγγιση Το Σχέδιο Δημοσιότητας αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι παραπάνω ενέργειες θα υλοποιηθούν αποτελεσματικά. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε μια σειρά βημάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Το πρώτο βήμα είναι η διερεύνηση και ο εντοπισμός των προβλημάτων και των ελλείψεων στο σύστημα της σχολικής μεταφοράς στην Ελλάδα. Οι διάφοροι εταίροι του έργου μέσω της έρευνας (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια κα), μαζί με τις διάφορες ομάδες χρηστών (ομάδες-στόχοι) θα εντοπίσουν τις ειδικές ανάγκες που θα πρέπει να ικανοποιούνται μέσα από το σύστημα που θα αναπτυχθεί και εφαρμοστεί πιλοτικά σε λεωφορεία που εκτελούν σχολική μεταφορά. Το δεύτερο βήμα είναι η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής του συστήματος και η διερεύνηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολικών λεωφορείων που θα μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις των χρηστών και η εγκατάστασή του στα σχολικά λεωφορεία που θα συμμετέχουν στις πιλοτικές εφαρμογές που θα πραγματοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου. Το τρίτο βήμα είναι οι πιλοτικές δοκιμές του συστήματος και η αξιολόγησή του που αποτελεί και τη βάση για το σχέδιο διάδοσης, καθώς από το στάδιο αυτό κι έπειτα φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα του έργου παράλληλα με τα οφέλη που προκύπτουν από το τη λειτουργία του συστήματος. 4 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

9 3 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Παρακάτω αναφέρονται οι διάφορες μέθοδοι και τα μέσα τα οποία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. 3.1 Γενική Λίστα Ενδιαφερόμενων Θα συνταχθεί μια γενική λίστα των πιθανών ενδιαφερόμενων (αυτών που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για το έργο, είτε μέσω επαφής τους με κάποιον από τους εταίρους του έργου ή μέσω της εγγραφής τους στη λίστα μέσω της ιστοσελίδας του έργου), όπου και θα αποσταλεί υλικό και πληροφορίες που αφορούν στο έργο. 3.2 Ιστοσελίδα του Έργου Η ιστοσελίδα του έργου i-student trip θα δημιουργηθεί και θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση του κοινού σε οτιδήποτε αφορά στο έργο. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας θα πρέπει να διαδίδεται μέσω διαφόρων έντυπων φυλλαδίων, κατά τη διάρκεια ημερίδων, συνεδρίων κλπ. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ο σωστός σχεδιασμός και η εύκολη πλοήγηση στην ιστοσελίδα, ώστε να αποκτήσει και την ανάλογη επισκεψιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι η ιστοσελίδα θα πρέπει ενημερώνεται σε τακτική βάση και να προστίθενται νέα στοιχεία που να είναι άμεσα αντιληπτά από τους πιθανούς χρήστες. Η ιστοσελίδα του έργου i-student trip θα παρέχει πληροφόρηση σχετικά με: τους στόχους του έργου και τη δομή του τους εταίρους του έργου και τις αντίστοιχες συνδέσεις με τις σχετικές τους ιστοσελίδες την πορεία του έργου και τα παραδοτέα που συντάχθηκαν τις εκδηλώσεις και συναντήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του έργου τρόπους επικοινωνίας σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιθανούς επισκέπτες της ιστοσελίδας 3.3 Λογότυπο Εργου Στα πλαίσια του έργου θα σχεδιαστεί η εταιρική ταυτότητα-λογότυπο το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το υλικό προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων του. Το λογότυπο αυτό θα σχεδιαστεί σε διάφορα μεγέθη και μορφές (format) ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται (λογότυπο για έντυπο, λογότυπο για τον ιστοχώρο-web-friendly κλπ). Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 5

10 3.4 Ενημερωτικά Φυλλάδια/Αφίσες ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί ένα φυλλάδιο που θα παρουσιάζει τις γενικές αρχές, τους στόχους, τις δράσεις και τους συμμετέχοντες του έργου. Το φυλλάδιο αυτό θα διανέμεται κατά τη διάρκεια διαφόρων εκδηλώσεων, όπως συνέδρια, ημερίδες κλπ. Κατά τη διάρκεια της προόδου του έργου i-student το φυλλάδιο θα πρέπει να ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την πρόοδο και τα πορίσματα του έργου. Εκτιμάται ότι δύο διαφορετικού περιεχομένου φυλλάδια θα παραχθούν κατά τη διάρκεια του έργου. Το πρώτο θα είναι πιο γενικό, με σκοπό να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο, ο στόχος, οι επιδιώξεις και η μεθοδολογία ανάπτυξης του έργου, ενώ το δεύτερο φυλλάδιο, θα παραχθεί προς το τέλος του έργου όπου και θα παρουσιάζεται το σύστημα που θα αναπτυχθεί και η αξιολόγησή του από τις ομάδες στόχους. Επιπλέον θα σχεδιαστεί αφίσα η οποία θα χρησιμοποιείται σε όλες τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου καθώς επίσης και στα σχολικά λεωφορεία που θα συμμετέχουν στις πιλοτικές δοκιμές του συστήματος. Η αφίσα έχει σκοπό να προσελκύσει το ενδιαφέρον και την προσοχή του κοινού και να το κάνει ευρέως γνωστό. 6 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

11 4 ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4.1 Δημοσιεύσεις Για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, θα πραγματοποιηθούν δημοσιεύσεις σε τεχνικά περιοδικά εντός κι εκτός της χώρας. 4.2 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Για την προώθηση του έργου θα χρησιμοποιηθούν διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως για παράδειγμα Facebook, Twitter και LinkedIn. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο θα μπορέσει να αποκτήσει τη μέγιστη αναγνωσιμότητα και να προωθηθεί στη συνέχεια ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των νέων χρηστών. 4.3 Συνέδρια Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το έργο, την πορεία και τα αποτελέσματά του, η συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται αναγκαία. Για το σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί μια λίστα που θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα περιλαμβάνει εκδηλώσεις όπου η συμμετοχή του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την προβολή και προώθησή του. Η βασική λίστα θα περιέχει συνέδρια που θα επιλεχτούν με βάση τη σχετικότητα του έργου με το αντικείμενο του συνεδρίου και το κόστος του συνεδρίου. Συνέδρια ή / και εκδηλώσεις προώθησης του i-student trip μπορούν επίσης να οργανωθούν στο πλαίσιο άλλων έργων ή / και εκδηλώσεων. Με τον τρόπο αυτό, πρόσωπα επιρροής κι εμπειρογνώμονες που σχετίζονται με τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, θα συγκεντρωθούν και θα έρθουν σε επαφή με αυτό. Όλοι οι εταίροι του έργου θα το προωθήσουν τόσο κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων παρουσιάσεων όσο και κατά τη διάρκεια της κοινωνικής δικτύωσης, λαμβάνοντας φυλλάδια για διανομή σε όλους τους πιθανά ενδιαφερομένους και την ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας κ.λπ. 4.4 Εκδηλώσεις Στα πλαίσια δημοσιότητας του έργου, θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) θα διοργανώσει την εναρκτήρια συνάντηση του έργου με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, όπου θα πραγματοποιηθεί συνοπτική επισκόπηση του έργου, των σκοπών και της δομής του και θα διευκρινιστούν οι υποχρεώσεις των εταίρων Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 7

12 ως προς τα πακέτα εργασίας, τα παραδοτέα και τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρηθούν. Επιπλέον το ΙΜΕΤ θα πραγματοποιήσει και την τελική εκδήλωση του έργου, όπου και θα παρουσιαστούν όλες οι φάσεις υλοποίησής του από την έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωσή του, καθώς και τα τελικά αποτελέσματά του. Οι εμπλεκόμενοι στις πιλοτικές δοκιμές του συστήματος (γονείς και οδηγοί) θα κληθούν να παρουσιάσουν την εμπειρία που αποκόμισαν, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και τέλος θα αξιολογήσουν τη λειτουργία του συστήματος και την προστιθέμενη αξία που προσδίδει το τελικό προϊόν στη διαδικασία της ασφαλούς σχολικής μεταφοράς. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι εκτέλεσης μεταφορικού έργου, εκπρόσωποι Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων κα. Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη θα διοργανώσουν ενημερωτική ημερίδα για γονείς και άλλους άμεσα ενδιαφερόμενους, όπου θα παρουσιαστεί το έργο, θα πραγματοποιηθεί πλήρης ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό και τον τρόπο διεξαγωγής των πιλοτικών δοκιμών και τέλος θα ζητηθεί από τους γονείς η έγκριση συμμετοχής των παιδιών τους στις πιλοτικές δοκιμές του συστήματος. Η εταιρεία INFOTRIP θα διοργανώσει συνάντηση εργασίας με όλους τους πιθανά εμπλεκόμενους φορείς του συστήματος, 4.5 Βασικά Καθήκοντα/Δράσεις των Εταίρων του Έργου Τα βασικά καθήκοντα και οι δραστηριότητες διάδοσης που προβλέπονται, για τους διάφορους εταίρους του έργου i-student trip, είναι εκείνες που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα. Εταίρος ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ INFOTRIP Δράση Ανάπτυξη στρατηγικής σχεδίου δημοσιότητας Διοργάνωση εναρκτήριας συνάντησης Δημιουργία ιστοσελίδας Παροχή υλικού για τη δημιουργία φυλλαδίων και αφισών του έργου Διοργάνωση της τελικής εκδήλωσης του έργου Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του έργου Συγγραφή επιστημονικών άρθρων σε συνεργασία με την εταιρεία INFOTRIP Σχεδιασμός κι εκτύπωση διαφημιστικού υλικού (φυλλάδια, banner, αφίσες, λογότυπο έργου, διαδραστικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την οδική ασφάλεια) Συγγραφή επιστημονικών άρθρων σε συνεργασία με το ΙΜΕΤ και συμμετοχή σε συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις κλπ. 8 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

13 INFOTRIP ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του έργου Διοργάνωση συνάντησης εργασίας με ενδιαφερόμενους φορείς Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για τους γονείς και άλλους άμεσα ενδιαφερόμενους με το έργο Σχεδιασμός κι εκτύπωση διαφημιστικού υλικού Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του έργου 4.6 Χρονοδιάγραμμα Δράσεων Δημοσιότητας Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τις δράσεις δημοσιότητας του έργου και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθούν. Δράσεις Εναρκτήρια Συνάντηση Τελική εκδήλωση Δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία λογότυπου Δημιουργία αφισών και φυλλαδίων Δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού εργαλείου Ενημερωτική ημερίδα για γονείς και άμεσα ενδιαφερόμενους Συνάντησηςεργασίας με ενδιαφερόμενους φορείς 1ο Έτος M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 2ο Έτος M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 9

Π4.2.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2015 2 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Κορνηλία Κοτούλα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Π1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Π1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 10 Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφείς: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Ελένη Χαλκιά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1. Το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 4 2. Στόχοι Επικοινωνίας 6 3. Στοχοθετούμενο Κοινό 7 4. Μέθοδος Επικοινωνίας 10 4.1. Ενδεικτικές Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΙΦΕΡΕΙΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Aξιολόγηση των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 Aξιολόγηση των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ...6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Στις κατηγορίες αυτές περιλαµβάνονται τόσο δυνητικοί δικαιούχοι, όσο και αποδέκτες των δράσεων του ΠΑΑ.

Στις κατηγορίες αυτές περιλαµβάνονται τόσο δυνητικοί δικαιούχοι, όσο και αποδέκτες των δράσεων του ΠΑΑ. ΣΕ ΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Συνοπτική Παρουσίαση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί µια Συνοπτική Παρουσίαση του Σχεδίου Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 1. «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 7 «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκλιμένη Δικτυακή Υποδομή για Βέλτιστη Διαχείριση Πόρων & Ευέλικτη Παροχή Υπηρεσιών [CONFES] Παραδοτέο Π1.2 1 η Ετήσια Έκθεση Προόδου του Έργου

Συγκεκλιμένη Δικτυακή Υποδομή για Βέλτιστη Διαχείριση Πόρων & Ευέλικτη Παροχή Υπηρεσιών [CONFES] Παραδοτέο Π1.2 1 η Ετήσια Έκθεση Προόδου του Έργου Κωδικός Έργου : 09ΣΥΝ-71-698 Συγκεκλιμένη Δικτυακή Υποδομή για Βέλτιστη Διαχείριση Πόρων & Ευέλικτη Παροχή Υπηρεσιών [CONFES] Παραδοτέο Π1.2 1 η Ετήσια Έκθεση Προόδου του Έργου ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: Έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 1. Κανονιστικό Πλαίσιο... 4 Κεφάλαιο I: Στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας... 5 Κεφάλαιο II: Στρατηγική Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα