Μαρούσι Αρ.πρωτ.: /Γ4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρούσι 27-12-2010 Αρ.πρωτ.: 64114 /Γ4"

Transcript

1 ΕΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΦΥΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Πληροφορίες :.Κερερές Κ.Καλοµοίρη Μ.Καραγιάννη Τηλέφωνο : Fax: : E_mail : Μαρούσι Αρ.πρωτ.: /Γ4 ΠΡΟ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Eκπ/σης της Χώρας 2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής και Επιστημονικής καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης 3. Γραφεία χολικών υμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης (κοινοποίηση δια μέσω Προϊσταμένων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης) 4. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Χώρας 5. Γραφεία Φυσικής Αγωγής της Χώρας ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις λειτουργίας - Έγκριση λειτουργικών κενών - Επιλογή και Τοποθέτηση Μονίμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους ». Α Π Ο Φ Α Η Η Υφυπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αμβάνοντας υπόψη : 1. την παράγραφο 5 της υπ αριθμ. Γ4/902/ Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21/Β/ ), η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110/τΑ/ ). 2. την υπ αριθμ.1120/η/ ( ΦΕΚ 1/τ.Β / ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», ιδίως το άρθρο 2, περ.4 και το άρθρο 4 παρ.1 3. την υπ αρίθμ. 891/Γ4/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1258/Τβ / ) με θέμα «Ίδρυση και ειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) Διαδικασία Επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα» 4. την υπ αρίθμ. 1206/Γ4/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 581/Τβ / ) με θέμα «Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης υκείου» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ.40252/γ4/ και ισχύει. 5. την υπ αριθμ /γ4/ (ΦΕΚ 1396/τβ/ ) με θέμα ««Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης υκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής». 6. την υπ αριθμ /γ4/ (ΦΕΚ 1645/τβ/ ) με θέμα «Ιδρύσεις Καταργήσεις Αναστολές και Προσθήκες Τμημάτων των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης υκείου». 1

2 7. την υπ αριθμ /Γ4/ Υπουργική Απόφαση με θέμα «Kύρωση του οριστικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους ». 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 63/2005 ( 98/2005 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». Α Π ΟΦΑΙΖΟΥΜΕ Κ Ε Φ Α Α Ι Ο Α Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Ε Ι Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Ορίζουμε τα κριτήρια λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ Γυμνασίου) και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΕΤΑΔ υκείων) για το σχολικό έτος , με βάση τις κάτωθι προϋποθέσεις: Α.Ως προς τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών: 1. Για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( Τ.Α.Δ Γυμνασίου ) Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών ανά Αθλημα και στις τρεις τάξεις Α,Β,Γ Γυμνασίου διαμορφώνεται ως εξής: α. τομικά Αθλήματα τουλάχιστον 11 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα. β. Ομαδικά Αθλήματα τουλάχιστον 20 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα. γ. Για την λειτουργία κάθε τάξης ( Α,Β,Γ) Γυμνασίου Τ.Α.Δ με διδακτικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων, θα πρέπει να πληρείται η προϋπόθεση των 12 τουλάχιστον φοιτούντων μαθητών στο σύνολο των αθλημάτων που καλλιεργούνται στο Τ.Α.Δ ανά τάξη (Α,Β,Γ ). 2. Για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( Ε.Τ.Α.Δ υκείων ) Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών ανά Αθλημα και στις τρεις τάξεις Α,Β,Γ υκείου διαμορφώνεται ως εξής : α. τομικά Αθλήματα τουλάχιστον 5 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα. β. Ομαδικά Αθλήματα τουλάχιστον 8 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα. γ. Για την λειτουργία κάθε τάξης ( Α,Β,Γ) υκείου με διδακτικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων, θα πρέπει να πληρείται η προϋπόθεση των 12 τουλάχιστον φοιτούντων μαθητών στο σύνολο των αθλημάτων που καλλιεργούνται στο Ε.Τ.Α.Δ ανά τάξη(α,β,γ ). Για το τρέχον σχολικό έτος θα λειτουργήσουν εκείνα τα Τμήματα στα οποία πληρούνται οι παραπάνω αριθμητικές προϋποθέσεις ως προς το αριθμό των φοιτούντων μαθητών, για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η μετακίνηση των μαθητών από και προς τους χώρους Άθλησης και επιστροφής τους από και προς το χολείο. Β.Ως προς την πλήρωση των λειτουργικών κενών 1. Από τα παραπάνω Τμήματα θα λειτουργήσουν εκείνα εκ των οποίων τα λειτουργικά κενά που δημιουργούνται, καλύπτονται από τον αξιολογικό πίνακα Α των μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11, ο οποίος προέκυψε με βάση την υπ αρίθμ /γ4/ (ΦΕΚ 1396/ΤΒ / ) Υπουργική Απόφαση και την αντίστοιχη υπ αρίθμ /γ4/ Εγκύκλιο της ίδιας Απόφασης. 2

3 2. τις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας της παραγράφου Α1 και Α2 του κεφαλαίου Β, αλλά τα κενά που δημιουργήθηκαν δεν καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, τα Τμήματα αυτά δεν θα λειτουργήσουν. 3. Η τοποθέτηση των μονίμων εκπαιδευτικών στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ ισχύει για ολόκληρο το σχολικό έτος και δεν επιτρέπεται τροποποίηση ή ανάκληση αυτής. Ωστόσο σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος κάλυψης του λειτουργικού κενού - λόγω αιτιολογημένης αποχώρησης του μονίμου εκπαιδευτικού-, αυτός αντικαθίσταται από τον επόμενο στη σειρά του αξιολογικού πίνακα κατάταξης Α των μονίμων εκπαιδευτικών. ε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα δίνεται η δυνατότητα στο οικείο Υπηρεσιακό υμβούλιο με Απόφασή του, να τοποθετήσει μόνιμο εκπαιδευτικό ΠΕ11 με ειδικότητα στο ίδιο άθλημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Η τοποθέτηση γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του τοποθετούμενου εκπαιδευτικού. Εάν παρόλα αυτά δεν εξευρεθεί λύση το Τμήμα παύει να λειτουργεί και ισχύουν τα δεδομένα της Γ.α και Γ. β της παρούσης Απόφασης. 4.Το ωράριο που καλύπτουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 για τη διδασκαλία τους στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, αντιστοιχεί σε 12 διδακτικές ώρες την εβδομάδα και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η συνοδεία των φοιτούντων μαθητών κατά τη μετακίνηση τους από και προς τους χώρους άθλησης. Οι υπόλοιπες ώρες του υποχρεωτικού τους ωραρίου συμπληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5.Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια (ΠΕ) και υπέβαλαν αίτηση προκειμένου να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, αποσπώνται εξ ολοκλήρου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το τρέχον σχολικό έτος Καλύπτουν 12 διδακτικές ώρες την εβδομάδα για τις ανάγκες λειτουργίας των Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η συνοδεία των φοιτούντων μαθητών κατά τη μετακίνηση τους από και προς τους χώρους άθλησης. Για τη συμπλήρωση του υπολοίπου του υποχρεωτικού τους ωραρίου - το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσία τους στα δεδομένα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπηρεσιακού υμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής τοποθέτησής τους. Γ. Ως προς τους μαθητές που έχουν εγγραφεί στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΤΑΔ Γυμνασίου ) και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΕΤΑΔ υκείων ). Οι μαθητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί και φοιτούν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΤΑΔ Γυμνασίου ) και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΕΤΑΔ υκείων ), τα οποία με την εφαρμογή των παραπάνω προϋποθέσεων δεν θα λειτουργήσουν δύνανται : α. να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε Τμήματα της Γενικής Παιδείας στο ίδιο χολείο ή β. να μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο χολείο, επιθυμούν. Δ. Ως προς τον προγραμματισμό και την οργάνωση των μετακινήσεων. Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των μετακινήσεων των μαθητών/τριών γίνεται με ευθύνη και απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με το Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του Τμήματος είναι η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχολείο και τους χώρους προπόνησης. ε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μεταβληθούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, οι Διευθυντές των χολικών Μονάδων ενημερώνουν εγγράφως το Αρμόδιο Γραφείο Φυσικής Αγωγής και εκείνοι με τη σειρά τους ενημερώνουν εγγράφως τη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Τα Τμήματα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών παύουν να λειτουργούν ΑΜΕΑ και εφαρμόζονται τα 3

4 προβλεπόμενα στις Γ.α και Γ. β παραγράφους, οι δε μόνιμοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν προκειμένου να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, τίθενται στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης. Κ Ε Φ Α Α Ι Ο Β Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α Κ Ε Ν Α Με βάση τα ανωτέρω, εγκρίνονται 173 συνολικά λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΝΟΜΟ ΧΟΕΙΟ ΑΘΗΜΑ ΘΕΕΙ ΑΘΗΝΑ Α ΒΥΡΩΝΑ 1ο ΥΚΕΙΟ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΘΗΝΑ Α ΒΥΡΩΝΑ 1ο ΥΚΕΙΟ ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΘΗΝΑ Α ΤΑΥΡΟ 1ο ΓΥΜΝ. ΕΠ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 2 ΑΘΗΝΑ Α ΤΑΥΡΟ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5ο ΓΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5ο ΓΕ ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΜΕΟΟΓΓΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΜΕΟΟΓΓΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΜΕΟΟΓΓΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΡΓΟΙΔΑ ΑΡΓΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΑΡΓΟΙΔΑ ΑΡΓΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΤ. ΑΝΩ ΙΟΙΩΝ 2ο ΓΕ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΑ 5ο ΓΕ -ΕΤΑΔ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΑ 5ο ΓΕ -ΕΤΑΔ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕΚΑΤΗ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕΚΑΤΗ ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΕΒΡΟΥ ΑΕΞ/Η 5ο ΓΥΜΝ. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΤΙΚΗ 1 ΕΒΡΟΥ ΑΕΞ/Η 5ο ΓΥΜΝ. ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΕΒΡΟΥ ΟΥΦΙΟΥ ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΕΥΒΟΙΑ ΑΙΒΕΡΙ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 2ο ΓΥΜΝ ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 2 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 2ο ΓΥΜΝ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 2ο ΓΥΜΝ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 2ο ΓΥΜΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 2ο ΓΥΜΝ ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 2ο ΥΚΕΙΟ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 2ο ΥΚΕΙΟ ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 2ο ΥΚΕΙΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 3ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 1 ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΕΙΟΥ 7ο ΥΚΕΙΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΠΟΜΠΙΑ ΓΕ - ΕΤΑΔ ΠΟΜΠΙΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΩΠΗΑΙΑ 1 4

5 ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΚΑΒΑΑ ΕΕΥΘ/Η ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΚΑΒΑΑ ΕΕΥΘ/Η ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΚΑΒΑΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΥ ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 1 ΚΑΒΑΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΥ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΚΕΦΑΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΟΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΚΕΦΑΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΟΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΚΕΦΑΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΟΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 2 ΚΕΦΑΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΟΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΩΠΗΑΙΑ 1 ΚΙΚΙ ΓΟΥΜΕΝΙΑ ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΚΙΚΙ ΓΟΥΜΕΝΙΑ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΕΜΑΪΔΑ 1Ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΕΜΑΪΔΑ 1Ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΕΜΑΪΔΑ 1Ο ΓΥΜΝ. ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 2 ΑΚΩΝΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ 2ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΚΩΝΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ 2ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. ΑΡΗ ΒΑΡΩΝ 1 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΤΙΚΗ 1 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. ΠΑΗ 1 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΥΚΕΙΟ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΥΚΕΙΟ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΥΚΕΙΟ ΚΟΥΜΒΗΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2ο ΓΕ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2ο ΓΕ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2ο ΓΕ ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΗΤΕΙΑ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΗΤΕΙΑ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΕΒΟΥ ΜΥΤΙΗΝΗ 3ο ΓΥΜΝ. ΕΠ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 1 ΕΒΟΥ ΜΥΤΙΗΝΗ 3ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΕΒΟΥ ΜΥΤΙΗΝΗ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 1 ΕΒΟΥ ΜΥΤΙΗΝΗ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΑΗ 1 ΜΕΗΝΙΑ ΚΑΑΜΑΤΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 1 ΜΕΗΝΙΑ ΚΑΑΜΑΤΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΤΙΚΗ 1 ΜΕΗΝΙΑ ΚΑΑΜΑΤΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΜΕΗΝΙΑ ΠΥΟΥ ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ 7ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ 7ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 10ο ΓΥΜΝ. ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 10ο ΓΥΜΝ. ΚΩΠΗΑΙΑ 1 ΠΕΑ ΑΡΙΔΑΙΑ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΠΕΑ ΑΡΙΔΑΙΑ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΠΕΑ ΓΙΑΝΝΙΤΩΝ 3ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΠΕΑ ΓΙΑΝΝΙΤΩΝ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΟΠΟΒΟΗ 1 5

6 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 2 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΓΥΜΝ. ΚΩΠΗΑΙΑ 1 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΠΡΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΠΡΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΝΑΑΚΙ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΝΑΑΚΙ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4ο ΓΥΜΝ. ΥΔΑΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΡΟΔΟΠΗ ΑΠΩΝ ΓΥΜΝ. Δ.Ε Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΡΟΔΟΠΗ ΑΠΩΝ ΓΥΜΝ. Δ.Ε ΤΟΞΟΒΟΙΑ 1 ΑΜΟΥ ΒΑΘΕΩ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΜΟΥ ΒΑΘΕΩ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΜΟΥ ΒΑΘΕΩ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΜΟΥ ΒΑΘΕΩ 1ο ΓΥΜΝ. ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΓΕ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΓΕ ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΕΡΡΩΝ ΙΔ/ΤΡΟ ΠΑΑΤΙΔΕΙΟ ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΗ 1 ΕΡΡΩΝ ΙΔ/ΤΡΟ ΠΑΑΤΙΔΕΙΟ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΕΡΡΩΝ ΙΔ/ΤΡΟ ΠΑΑΤΙΔΕΙΟ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΤΡΙΚΑΩΝ ΚΑΑΜΠΑΚΑ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΤΡΙΚΑΩΝ ΚΑΑΜΠΑΚΑ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΤΡΙΚΑΩΝ ΚΑΑΜΠΑΚΑ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΙΕΡΙΟΥ ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΙΕΡΙΟΥ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ NΕΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΙΤΙΟΠΟΪΑ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ NΕΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ NΕΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ NΕΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΟΥΔΑ ΓΕ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΟΥΔΑ ΓΕ ΚΩΠΗΑΙΑ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΟΥΔΑ ΓΕ ΠΟΔΗΑΙΑ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΟΥΔΑ ΓΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΧΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΧΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 1 ΧΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΓΥΜΝ. ΥΔΑΤΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 6

7 Κ Ε Φ Α Α Ι Ο Γ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Ε Ι Μ Ο Ν Ι Μ Ω Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Για το σχολικό έτος τοποθετούνται οι κάτωθι εκπαιδευτικοί : ΑΘΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ Α/θμα ή Β/θμι α ΠΥΔΕ ΠΥΠΕ ΑΠΟΠΑ Η Αντιπτέριση ΞΑΝΘΟΥ ΒΑΙΕΙΟ ΗΙΑ Αντισφαίριση ΚΑΥΜΕΝΑΚΗ ΗΙΑ ΑΡΙΤ Αντισφαίριση ΑΔΑΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗ ΑΖΑΡΟ Αντισφαίριση ΠΕΝΕΚΕΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟ Αντισφαίριση ΘΥΜΙΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝΗ Αντισφαίριση ΑΓΓΕΟΠΟΥΟ ΧΑΡΙΑΟ ΑΝΝΙΒ Αντισφαίριση ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΑΕΞΑΝΔΡΟ ΔΑΜΙΑΝΟ Αντισφαίριση ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟ ΧΡΗΤΟ ΑΧΙ Δ.Ε. ΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΑΡΙΑ Δ.Ε. ΜΕΗΝΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΑΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑ ΑΚΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ ΚΑΒΑΑ Αρση Βαρών ΑΜΑΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΕΥΤΑ Ενόργανη Γυμναστική ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ΒΑΙΕΙΟ Ενόργανη Γυμναστική Ενόργανη Γυμναστική ΒΕΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΥΡΙΔΩΝ Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΝΙΚΟΑΟ Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΔΟΥΜΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΙΩΑΝ Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΔΟΥΒΑΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΜΠΡΟ Δ.Ε. ΑΡΙΑ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. ΜΕΗΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΚΩΝΙΑ ΕΒΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΜΕΗΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΙΔΑ ΤΡΙΚΑΑ Α ΑΘΗΝΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑ Α ΑΘΗΝΑ Δ.Ε. ΕΒΟΥ ΕΒΟΥ 7

8 Ιστιοπλοϊα ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟ ΝΙΚΟΑΟ Ιστιοπλοϊα ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΤΑΜΑΤΗ Καλαθοσφαίριση ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΑΡΙΟ Καλαθοσφαίριση ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Καλαθοσφαίριση ΜΟΡΦΟΥΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗ Καλαθοσφαίριση Καλαθοσφαίριση ΠΕΥΡΑΚΗ ΜΠΟΥΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Καλαθοσφαίριση ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΕΞΑΝΔΡΑ Καλαθοσφαίριση ΔΙΑΥΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΑΡΙΤΑΡΧΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Η ΙΩΑΝΝΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΟ ΓΕΩΡΓ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ Π.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Α ΘΕΑ ΟΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΙΕΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Δ.Ε. ΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗ ΑΙΘΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΙΘΙΟΥ ΧΑΚΙΔΙΚ Η Καλαθοσφαίριση ΤΖΩΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Καλαθοσφαίριση ΜΠΑΤΙΩΤΗ ΧΡΗΤΟ ΝΙΚΟΑΟ Καλαθοσφαίριση ΜΩΡΑΙΤΗ ΓΕΡΑΙΜΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Καλαθοσφαίριση ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥ Ο ΒΑΙΕΙΟ ΤΕΡΓΙΟ Καλαθοσφαίριση ΟΓΟΘΕΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤ ΠΑΝΑΓ Καλαθοσφαίριση Υ ΝΙΚΟΑΟ Καλαθοσφαίριση ΑΝΔΡΙΤΟ ΙΒΕΡΙΟ ΒΑΙΕΙΟ Καλαθοσφαίριση ΜΑΙΑΡΟΥ ΜΑΤΘΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Καλαθοσφαίριση ΔΕΑΠΑΧΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Καλαθοσφαίριση ΜΑΑΡΗ ΕΕΝΗ ΑΡΙΤ Καλαθοσφαίριση ΑΥΓΟΥΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΙΜΟ Καλαθοσφαίριση ΤΑΘΟΥΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΤΑΙΟ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΚΙΚΙ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΘΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗ ΧΙΟΥ 3ο Π.Ε. ΘΕΑΟΝΙΚΗ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΚΥΚΑΔΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Α ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΑΑ Α ΘΕΑ ΟΝΙΚΗ 8

9 Καλαθοσφαίριση ΕΡΑ ΠΑΧΑΗ ΑΤΕΡΙΟ Καλαθοσφαίριση ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΗΦ ΕΥΑΓΓΕΟ Καλαθοσφαίριση ΠΕΤΑΩΤΗ ΧΑΡΙΑΟ ΤΡΙΑΝ Καλαθοσφαίριση ΕΡΙΦΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Καλαθοσφαίριση ΠΕΤΡΟΙΑΝ ΓΕΡΒΑΝΤ Καλαθοσφαίριση ΚΑΤΟΥΝΗ ΑΒΒΑ ΧΡΙΤΟΦΟ ΡΟ ΒΑΧΑΝ- ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Η Καλαθοσφαίριση ΦΙΑΝΔΡΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝ Καλαθοσφαίριση ΚΟΥΤΟΔΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Κανόε Καγιάκ ΑΓΓΕΑΚΗ ΒΑΡΘΟΟ ΜΑΙΟ Κανόε Καγιάκ ΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΟ Αθλητισμός ΚΑΡΑΚΩΤΑ ΑΠΟΤΟΟ ΤΕΡΓΙΟ Αθλητισμός ΙΟΥΗ ΑΕΞΑΝΔΡΑ ΤΥΙΑΝΟ Αθλητισμός ΠΑΠΟΥΤΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΠΟΤΟΟ Αθλητισμός ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΑΙΙΚΗ ΕΩΝΙΔΑ Αθλητισμός ΚΟΝΤΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΟΥΧΡΟΝ Η Αθλητισμός ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΠΑΥΟ Αθλητισμός ΑΠΡΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΑΟ ΕΜΜΑΝ Αθλητισμός ΚΕΕΠΟΥΡΗ ΝΙΚΟΑΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Αθλητισμός ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗ ΠΥΡΙΔΩΝ Αθλητισμός ΜΑΝΤΖΟΗ ΝΙΚΟΑΟ ΒΑΙΕΙΟ Αθλητισμός ΜΥΩΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗ Δ.Ε. ΚΙΚΙ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΩΝ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ ΦΥΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δ.Ε. Α ΘΕΑΟΝΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗ Τ. Ε. Ε. Δ.Ε. ΚΥΚΑΔΩΝ ΑΧΑΪΑ ΑΙΘΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ ΚΥΚΑΔΩΝ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ Δ.Ε. ΕΒΟΥ Δ.Ε. ΠΕΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ ΧΙΟΥ 5ο Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΡΩΝ ΑΧΑΪΑ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α ΘΕΑ ΟΝΙΚΗ ΕΒΟΥ ΕΒΟΥ Δ.Ε. ΗΕΙΑ ΠΕΑ ΑΙΘΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 9

10 Αθλητισμός ΝΙΚΟΟΠΟΥΟΥ ΒΑΙΙΚΗ ΜΟΔΕΤΟ Αθλητισμός ΜΥΩΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΘΩΜΑ Αθλητισμός ΚΑΚΟΥΡΑΤΟ ΠΕΡΙΚΗ ΧΡΗΤΟ Αθλητισμός ΔΕΑΠΟΡΤΑ ΠΕΤΡΟ ΧΑΡΑ Αθλητισμός ΔΕΙΝΤΖΟΓΟΥ ΧΡΗΤΟ ΜΙΧΑΗ Αθλητισμός ΚΑΝΗ ΠΑΡΑΧΟ ΔΗΜΗΤ Αθλητισμός ΠΕΤΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΥΙΑΝΟ Αθλητισμός ΒΑΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ Αθλητισμός ΤΕΡΖΗ ΕΩΝΙΔΑ ΠΑΥΟ Αθλητισμός ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝ Αθλητισμός ΑΒΕΤΑΔΕΗ ΕΩΝΙΔΑ ΜΗΧΑΗ Αθλητισμός ΖΟΥΜΗ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩ Αθλητισμός ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Αθλητισμός ΠΑΠΑΝΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΟ ΧΡΗΤΟ Αθλητισμός ΜΠΟΑ ΑΝΤΩΝΙΟ Αθλητισμός ΚΕΧΙΜΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΥΜΕΩΝ Αθλητισμός ΜΑΝΩΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΑΟ Αθλητισμός ΧΑΤΖΗΑΝΑΤΑΙΑΔ Η ΠΕΡΙΚΗ ΑΝΕΤΗ Αθλητισμός ΠΕΤΥΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΟ ΑΡΤΕΜΙΟ Αθλητισμός ΝΟΥΑ ΓΙΩΤΗ ΒΑΙΙΚΗ ΠΥΡΙ Αθλητισμός ΚΑΜΠΟΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΜΙΧΑΗ Αθλητισμός ΜΑΤΟΡΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤ 10 Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗ Δ.Ε. ΕΒΟΥ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗ Δ.Ε. ΠΕΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΑΡΓΟΙΔΑ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΓΟΙΔΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΚΩΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΚΕΦΑΗΝΙΑ ΚΕΦΑΗΝΙΑ ΧΙΟΥ ΕΒΡΟ Δ.Ε. ΕΒΟΥ ΧΙΟΥ ΑΙΘΙΟΥ ΑΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ ΠΕΑ ΑΙΘΙΟΥ ΚΑΤΟΡΙ Δ.Ε. ΚΥΚΑΔΩΝ Α Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΜΟΥ ΑΡΓΟΙΔΑ ΑΜΟΥ ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΓΟΙΔΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ

11 Αθλητισμός ΚΟΥΤΙΩΡΑ ΚΩΝΤ Αθλητισμός ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΧΑΗ ΤΡΙΑΝ Αθλητισμός ΠΑΧΟΥΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΘΩΜΑ Αθλητισμός ΤΟΚΑ ΒΑΙΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Αθλητισμός ΑΓΟ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Αθλητισμός ΤΙΑΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΑΙΕΙΟ Κολύμβηση Κολύμβηση ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΑΜΠΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κολύμβηση ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΑΕΞΑΝΔΡΑ Κολύμβηση Κολύμβηση ΠΙΙΑ ΚΟΥΝΑΔΗ ΑΕΞΑΝΔΡΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΙΩΑΝΝ ΓΕΡΑΙΜΟ -ΗΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟ Κολύμβηση ΠΟΥΧΡΟΝΗ ΑΠΟΤΟΟ Κολύμβηση ΔΑΑΜΗΤΡΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Κολύμβηση ΜΑΡΝΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Κολύμβηση ΓΚΕΜΠΟΥΡΑ ΟΦΙΑ ΧΡΗΤΟ Κολύμβηση ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΤΟΟ Κωπηλασία ΙΤΑ ΧΡΗΤΟ ΓΕΩΡΓ Κωπηλασία ΚΙΤΑΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Κωπηλασία ΤΟΥΙΟΠΟΥΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ Κωπηλασία ΚΟΥΝΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΩΤΙΟ Κωπηλασία ΧΩΜΑΤΑ ΔΑΝΙΗ ΧΡΗΤΟ Πάλη ΕΡΕΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤ 11 Δ.Ε. ΑΡΙΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΩΝ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΕΒΟΥ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΤΙΑ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΙΑ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑ ΑΙΘΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑ ΗΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΑΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ ΚΑΡΔΙΤ Α ΚΟΡΙΝΘΙ Α ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΕΒΟΥ ΕΒΟΥ ΑΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΑΙΘΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΡΓΟΙΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙ Α ΚΟΡΙΝΘΙ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΠΡΩ ΤΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ 3ο Π.Ε. ΘΕΑΟΝΙΚΗ Α ΧΑΝΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΡΙΑ

12 Πάλη ΠΑΤΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΕΦΑΝΟ Πετοσφαίριση ΚΟΥΤΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Πετοσφαίριση ΠΙΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Πετοσφαίριση ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΥ ΝΙΚΟΑΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΟΥΖΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΑΖΑΡΟ Πετοσφαίριση ΙΗ ΤΥΙΑΝΗ ΡΗΓΑ Πετοσφαίριση ΒΟΖΙΝΑΚΗ ΤΥΙΑΝΟ Πετοσφαίριση ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Πετοσφαίριση ΒΑΗ ΕΥΑΓΓΕΟ ΠΑΝΤΕΗ Πετοσφαίριση ΠΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΡΙΚΗ Πετοσφαίριση ΚΑΤΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΝΙΚΟΑΟ Πετοσφαίριση ΑΧΙΩΠΑ ΠΑΥΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Πετοσφαίριση ΗΙΑ ΧΑΡΙΚΕΙΑ ΑΝΑΤΑΙΟ Πετοσφαίριση ΠΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟ Πετοσφαίριση ΠΝΑΚΑ ΠΕΤΡΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Πετοσφαίριση ΤΑΜΑΤΟΠΟΥΟ ΠΑΥΟ ΜΙΧΑΗ Πετοσφαίριση Υ ΘΩΜΑΗ ΑΡΙΤΕΙΔΗ Πετοσφαίριση ΤΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Ποδηλασία ΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΤΕΦΑΝΟ ΕΜΜΑΝ ΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΟ ΕΥΑΓΓΕΟ ΩΤΗΡ ΖΟΓΟΠΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΠΑ ΙΔΕΡΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΝΙΚΟΑΟ ΑΘΑΝΑΙΟ 12 Δ.Ε. ΕΒΟΥ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΜΕΗΝΙΑ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ ΕΒΟΥ ΕΒΟΥ ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑ ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΜΕΗΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΦΩΡΙΝΑ ΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΕΗΝΙΑ Α ΑΘΗΝΑ ΗΜΑΘΙΑ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑ ΑΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΜΕΗΝΙΑ ΑΙΘΙΟΥ 3ο Δ.Ε. ΚΥΚΑΔΩΝ ΕΒΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΘΙΟΥ ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Α ΑΘΗΝΑ ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΧΑΚΙΔΙΚ Η ΚΑΒΑΑ

13 ΑΚΑΡΕΗ ΧΡΗΤΟ ΠΥΡΙΔΩΝ ΑΜΑΡΑ ΜΙΧΑΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΠΗΤΑΝΙΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤ ΒΑΙ ΑΠΑΖΙΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΤΥΙΑΝΟ ΠΑΥΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΥΟ ΚΥΠΑΡΙΗ ΜΙΧΑΗ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΟ ΜΕΤΑΞΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Η ΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΟ ΝΙΚΟΑΟ ΑΓΓΕΟ ΠΟΥΙΟ ΠΕΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΟ ΑΝΑΤ ΡΑΚΟΠΟΥΟ ΧΡΗΤΟ ΝΙΚΟΑΟ ΝΗΤΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΜΠΑΗ ΧΑΡΑΑΜΠ Ο ΧΑΡΙΔΗΜΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟ ΓΙΩΤΗ ΑΖΑΡΟ ΡΟΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΑΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΤΕΖΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Η ΓΕΩΡΓ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧΑΗ Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΤΙΑ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΙΚΙ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ Δ.Ε. ΗΡΑΚΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΤΙΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΓΟΙΔΑ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΠΡΩ ΤΙΑ ΚΕΦΑΗΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ Β ΘΕΑ ΧΙΟΥ ΟΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΒΑΑ ΑΡΓΟΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΗΕΙΑ ΑΧΑΙΑ ΑΚΩΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Β ΘΕΑ ΑΜΟΥ ΟΝΙΚΗ ΜΕΗΝΙΑ Τ. Ε. Ε. Δ.Ε. ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΗΕΙΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΠΡΩΤΙΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΚΩΝΙΑ ΑΡΓΟΙΔΑ Δ.Ε. ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΑ 13

14 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΠΟΟΝΥΦΗ ΧΑΡΙΑΟ ΙΩΑΝΝΗ ΥΝΤΖΙΡΜΑ ΘΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΟ ΠΕΙΤΗ ΒΑΙΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΟ ΤΑΜΠΑΚΗ ΤΑΥΡΟ ΧΡΗΤΟ ΔΑΑΜΠΥΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΝΙΚΟΑΟ ΤΑΡΤΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓ ΚΑΙΗ ΑΠΟΤΟΟ ΝΙΚΟΑΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟ κοποβολή ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Τοξοβολία ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΧΡΙΤ Υδατοσφαίριση ΦΡΑΓΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥ Η Υδατοσφαίριση ΑΜΠΑΘΑΚΗ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑΝΝΗ Υδατοσφαίριση ΜΠΕΕΓΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤ Χειροσφαίριση ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΟ 14 Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΗΡΑΚΕΙΟΥ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΩΝ Δ.Ε. ΑΡΙΑ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΠΕΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΩΝ Δ.Ε. ΠΕΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ Π.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΑΜΟΥ Π.Ε. ΑΚΩΝΙΑ ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΧΑΚΙΔΙΚ Η ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ ΧΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗ ΧΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Χειροσφαίριση ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΧΡΗΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑ 4ο Χειροσφαίριση ΤΟΑΚΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Δ.Ε. ΚΥΚΑΔΩΝ ΧΑΡΑΑΜΠ Χειροσφαίριση ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ Ο ΤΕΦΑΝΟ Α ΑΘΗΝΑ Α ΑΘΗΝΑ Χειροσφαίριση ΤΑΚΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΙΟ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΥ ΗΜΑΘΙΑ Χειροσφαίριση ΑΓΓΕΟΠΟΥΟ ΝΙΚΟΑΟ ΙΩΑΝΝΗ Χειροσφαίριση ΜΗΤΟΥΗ ΤΑΥΡΟ ΝΙΚΟΑΟ Χειροσφαίριση ΑΙΔΙΝΙΔΟΥ ΥΜΕΑ ΗΙΑ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΕΒΡΟ 3ο

15 Χειροσφαίριση ΑΡΑΒΕΑΚΗ ΤΥΙΑΝΟ ΙΩΑΝΝ Χειροσφαίριση ΖΑΡΑΒΙΝΑ ΜΙΧΑΗ ΩΚΡΑ Χιονοδρομία ΑΝΑΤΑΙΑΔΗ ΝΙΚΟΑΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Χιονοδρομία ΜΗΤΙΑΝΗ ΘΩΜΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Π.Ε. ΚΥΚΑΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ ΗΜΑΘΙΑ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΧΡΙΤΟΦΙΟΠΟΥΟΥ 15

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση: Α.Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: Β42Χ9-Μ9Θ ΠΡΟΣ: Μαρούσι 5-11-2012 Αρ.πρωτ.: 137773/Γ4 Α.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: Β42Χ9-Μ9Θ ΠΡΟΣ: Μαρούσι 5-11-2012 Αρ.πρωτ.: 137773/Γ4 Α.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-09-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 10815 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γεν. /νση Σπουδών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ. 59670/Γ4 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι : Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γενική /νση Σπουδών Π.Ε και.ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑ Ε ---------- Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΟΥ9 Α Α: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι :

ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΟΥ9 Α Α: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας Μαρούσι, 09 /06/2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 90911

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπ αριθμ. πρωτ. 111192/Δ1/9-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) και 4747/Δ1/15-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΟ9-ΓΝ3) εγκύκλιοί μας.

Οι υπ αριθμ. πρωτ. 111192/Δ1/9-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) και 4747/Δ1/15-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΟ9-ΓΝ3) εγκύκλιοί μας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΨ19-ΘΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ19-Χ1Σ. κ α λ ε ί. τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 13-8-2013 έως 23-8-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΩ19-Χ1Σ. κ α λ ε ί. τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 13-8-2013 έως 23-8-2013. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ A (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ) ------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 5-8-2015 έως και 17-8-2015.

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 5-8-2015 έως και 17-8-2015. Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΔΑ: Ψ1Ξ8465ΦΘ3-ΥΤ8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ

Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. Μαρούσι, 07-10-2015 Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. Μαρούσι, 07-10-2015 Αρ.πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 119392/Ε2. ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Έδρες τους)

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 119392/Ε2. ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Έδρες τους) Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 27-07 2015 έως 07 08 2015.

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 27-07 2015 έως 07 08 2015. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2008-2009. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2008-2009. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Α. Κόπτσης

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014.

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ A (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ) ------------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1675 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμε νων με εντολή του Εθνικού Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα