Μαρούσι Αρ.πρωτ.: /Γ4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρούσι 27-12-2010 Αρ.πρωτ.: 64114 /Γ4"

Transcript

1 ΕΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΦΥΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Πληροφορίες :.Κερερές Κ.Καλοµοίρη Μ.Καραγιάννη Τηλέφωνο : Fax: : E_mail : Μαρούσι Αρ.πρωτ.: /Γ4 ΠΡΟ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Eκπ/σης της Χώρας 2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής και Επιστημονικής καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης 3. Γραφεία χολικών υμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης (κοινοποίηση δια μέσω Προϊσταμένων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης) 4. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Χώρας 5. Γραφεία Φυσικής Αγωγής της Χώρας ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις λειτουργίας - Έγκριση λειτουργικών κενών - Επιλογή και Τοποθέτηση Μονίμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους ». Α Π Ο Φ Α Η Η Υφυπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αμβάνοντας υπόψη : 1. την παράγραφο 5 της υπ αριθμ. Γ4/902/ Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21/Β/ ), η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110/τΑ/ ). 2. την υπ αριθμ.1120/η/ ( ΦΕΚ 1/τ.Β / ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», ιδίως το άρθρο 2, περ.4 και το άρθρο 4 παρ.1 3. την υπ αρίθμ. 891/Γ4/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1258/Τβ / ) με θέμα «Ίδρυση και ειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) Διαδικασία Επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα» 4. την υπ αρίθμ. 1206/Γ4/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 581/Τβ / ) με θέμα «Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης υκείου» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ.40252/γ4/ και ισχύει. 5. την υπ αριθμ /γ4/ (ΦΕΚ 1396/τβ/ ) με θέμα ««Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης υκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής». 6. την υπ αριθμ /γ4/ (ΦΕΚ 1645/τβ/ ) με θέμα «Ιδρύσεις Καταργήσεις Αναστολές και Προσθήκες Τμημάτων των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης υκείου». 1

2 7. την υπ αριθμ /Γ4/ Υπουργική Απόφαση με θέμα «Kύρωση του οριστικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους ». 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 63/2005 ( 98/2005 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». Α Π ΟΦΑΙΖΟΥΜΕ Κ Ε Φ Α Α Ι Ο Α Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Ε Ι Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Ορίζουμε τα κριτήρια λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ Γυμνασίου) και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΕΤΑΔ υκείων) για το σχολικό έτος , με βάση τις κάτωθι προϋποθέσεις: Α.Ως προς τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών: 1. Για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( Τ.Α.Δ Γυμνασίου ) Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών ανά Αθλημα και στις τρεις τάξεις Α,Β,Γ Γυμνασίου διαμορφώνεται ως εξής: α. τομικά Αθλήματα τουλάχιστον 11 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα. β. Ομαδικά Αθλήματα τουλάχιστον 20 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα. γ. Για την λειτουργία κάθε τάξης ( Α,Β,Γ) Γυμνασίου Τ.Α.Δ με διδακτικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων, θα πρέπει να πληρείται η προϋπόθεση των 12 τουλάχιστον φοιτούντων μαθητών στο σύνολο των αθλημάτων που καλλιεργούνται στο Τ.Α.Δ ανά τάξη (Α,Β,Γ ). 2. Για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( Ε.Τ.Α.Δ υκείων ) Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών ανά Αθλημα και στις τρεις τάξεις Α,Β,Γ υκείου διαμορφώνεται ως εξής : α. τομικά Αθλήματα τουλάχιστον 5 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα. β. Ομαδικά Αθλήματα τουλάχιστον 8 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα. γ. Για την λειτουργία κάθε τάξης ( Α,Β,Γ) υκείου με διδακτικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων, θα πρέπει να πληρείται η προϋπόθεση των 12 τουλάχιστον φοιτούντων μαθητών στο σύνολο των αθλημάτων που καλλιεργούνται στο Ε.Τ.Α.Δ ανά τάξη(α,β,γ ). Για το τρέχον σχολικό έτος θα λειτουργήσουν εκείνα τα Τμήματα στα οποία πληρούνται οι παραπάνω αριθμητικές προϋποθέσεις ως προς το αριθμό των φοιτούντων μαθητών, για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η μετακίνηση των μαθητών από και προς τους χώρους Άθλησης και επιστροφής τους από και προς το χολείο. Β.Ως προς την πλήρωση των λειτουργικών κενών 1. Από τα παραπάνω Τμήματα θα λειτουργήσουν εκείνα εκ των οποίων τα λειτουργικά κενά που δημιουργούνται, καλύπτονται από τον αξιολογικό πίνακα Α των μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11, ο οποίος προέκυψε με βάση την υπ αρίθμ /γ4/ (ΦΕΚ 1396/ΤΒ / ) Υπουργική Απόφαση και την αντίστοιχη υπ αρίθμ /γ4/ Εγκύκλιο της ίδιας Απόφασης. 2

3 2. τις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας της παραγράφου Α1 και Α2 του κεφαλαίου Β, αλλά τα κενά που δημιουργήθηκαν δεν καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, τα Τμήματα αυτά δεν θα λειτουργήσουν. 3. Η τοποθέτηση των μονίμων εκπαιδευτικών στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ ισχύει για ολόκληρο το σχολικό έτος και δεν επιτρέπεται τροποποίηση ή ανάκληση αυτής. Ωστόσο σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος κάλυψης του λειτουργικού κενού - λόγω αιτιολογημένης αποχώρησης του μονίμου εκπαιδευτικού-, αυτός αντικαθίσταται από τον επόμενο στη σειρά του αξιολογικού πίνακα κατάταξης Α των μονίμων εκπαιδευτικών. ε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα δίνεται η δυνατότητα στο οικείο Υπηρεσιακό υμβούλιο με Απόφασή του, να τοποθετήσει μόνιμο εκπαιδευτικό ΠΕ11 με ειδικότητα στο ίδιο άθλημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Η τοποθέτηση γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του τοποθετούμενου εκπαιδευτικού. Εάν παρόλα αυτά δεν εξευρεθεί λύση το Τμήμα παύει να λειτουργεί και ισχύουν τα δεδομένα της Γ.α και Γ. β της παρούσης Απόφασης. 4.Το ωράριο που καλύπτουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 για τη διδασκαλία τους στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, αντιστοιχεί σε 12 διδακτικές ώρες την εβδομάδα και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η συνοδεία των φοιτούντων μαθητών κατά τη μετακίνηση τους από και προς τους χώρους άθλησης. Οι υπόλοιπες ώρες του υποχρεωτικού τους ωραρίου συμπληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5.Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια (ΠΕ) και υπέβαλαν αίτηση προκειμένου να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, αποσπώνται εξ ολοκλήρου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το τρέχον σχολικό έτος Καλύπτουν 12 διδακτικές ώρες την εβδομάδα για τις ανάγκες λειτουργίας των Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η συνοδεία των φοιτούντων μαθητών κατά τη μετακίνηση τους από και προς τους χώρους άθλησης. Για τη συμπλήρωση του υπολοίπου του υποχρεωτικού τους ωραρίου - το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσία τους στα δεδομένα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπηρεσιακού υμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής τοποθέτησής τους. Γ. Ως προς τους μαθητές που έχουν εγγραφεί στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΤΑΔ Γυμνασίου ) και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΕΤΑΔ υκείων ). Οι μαθητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί και φοιτούν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΤΑΔ Γυμνασίου ) και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΕΤΑΔ υκείων ), τα οποία με την εφαρμογή των παραπάνω προϋποθέσεων δεν θα λειτουργήσουν δύνανται : α. να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε Τμήματα της Γενικής Παιδείας στο ίδιο χολείο ή β. να μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο χολείο, επιθυμούν. Δ. Ως προς τον προγραμματισμό και την οργάνωση των μετακινήσεων. Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των μετακινήσεων των μαθητών/τριών γίνεται με ευθύνη και απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με το Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του Τμήματος είναι η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχολείο και τους χώρους προπόνησης. ε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μεταβληθούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, οι Διευθυντές των χολικών Μονάδων ενημερώνουν εγγράφως το Αρμόδιο Γραφείο Φυσικής Αγωγής και εκείνοι με τη σειρά τους ενημερώνουν εγγράφως τη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Τα Τμήματα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών παύουν να λειτουργούν ΑΜΕΑ και εφαρμόζονται τα 3

4 προβλεπόμενα στις Γ.α και Γ. β παραγράφους, οι δε μόνιμοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν προκειμένου να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, τίθενται στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης. Κ Ε Φ Α Α Ι Ο Β Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α Κ Ε Ν Α Με βάση τα ανωτέρω, εγκρίνονται 173 συνολικά λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΝΟΜΟ ΧΟΕΙΟ ΑΘΗΜΑ ΘΕΕΙ ΑΘΗΝΑ Α ΒΥΡΩΝΑ 1ο ΥΚΕΙΟ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΘΗΝΑ Α ΒΥΡΩΝΑ 1ο ΥΚΕΙΟ ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΘΗΝΑ Α ΤΑΥΡΟ 1ο ΓΥΜΝ. ΕΠ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 2 ΑΘΗΝΑ Α ΤΑΥΡΟ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5ο ΓΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5ο ΓΕ ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΜΕΟΟΓΓΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΜΕΟΟΓΓΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΜΕΟΟΓΓΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΡΓΟΙΔΑ ΑΡΓΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΑΡΓΟΙΔΑ ΑΡΓΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΤ. ΑΝΩ ΙΟΙΩΝ 2ο ΓΕ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΑ 5ο ΓΕ -ΕΤΑΔ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΑ 5ο ΓΕ -ΕΤΑΔ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕΚΑΤΗ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕΚΑΤΗ ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΕΒΡΟΥ ΑΕΞ/Η 5ο ΓΥΜΝ. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΤΙΚΗ 1 ΕΒΡΟΥ ΑΕΞ/Η 5ο ΓΥΜΝ. ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΕΒΡΟΥ ΟΥΦΙΟΥ ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΕΥΒΟΙΑ ΑΙΒΕΡΙ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 2ο ΓΥΜΝ ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 2 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 2ο ΓΥΜΝ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 2ο ΓΥΜΝ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 2ο ΓΥΜΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 2ο ΓΥΜΝ ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 2ο ΥΚΕΙΟ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 2ο ΥΚΕΙΟ ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 2ο ΥΚΕΙΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 3ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 1 ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΕΙΟΥ 7ο ΥΚΕΙΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΠΟΜΠΙΑ ΓΕ - ΕΤΑΔ ΠΟΜΠΙΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΩΠΗΑΙΑ 1 4

5 ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΚΑΒΑΑ ΕΕΥΘ/Η ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΚΑΒΑΑ ΕΕΥΘ/Η ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΚΑΒΑΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΥ ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 1 ΚΑΒΑΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΥ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΚΕΦΑΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΟΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΚΕΦΑΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΟΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΚΕΦΑΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΟΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 2 ΚΕΦΑΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΟΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΩΠΗΑΙΑ 1 ΚΙΚΙ ΓΟΥΜΕΝΙΑ ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΚΙΚΙ ΓΟΥΜΕΝΙΑ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΕΜΑΪΔΑ 1Ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΕΜΑΪΔΑ 1Ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΕΜΑΪΔΑ 1Ο ΓΥΜΝ. ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 2 ΑΚΩΝΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ 2ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΚΩΝΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ 2ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. ΑΡΗ ΒΑΡΩΝ 1 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΤΙΚΗ 1 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. ΠΑΗ 1 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΥΚΕΙΟ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΥΚΕΙΟ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΥΚΕΙΟ ΚΟΥΜΒΗΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2ο ΓΕ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2ο ΓΕ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2ο ΓΕ ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΗΤΕΙΑ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΗΤΕΙΑ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΕΒΟΥ ΜΥΤΙΗΝΗ 3ο ΓΥΜΝ. ΕΠ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 1 ΕΒΟΥ ΜΥΤΙΗΝΗ 3ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΕΒΟΥ ΜΥΤΙΗΝΗ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 1 ΕΒΟΥ ΜΥΤΙΗΝΗ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΑΗ 1 ΜΕΗΝΙΑ ΚΑΑΜΑΤΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 1 ΜΕΗΝΙΑ ΚΑΑΜΑΤΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΤΙΚΗ 1 ΜΕΗΝΙΑ ΚΑΑΜΑΤΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΜΕΗΝΙΑ ΠΥΟΥ ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ 7ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ 7ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 10ο ΓΥΜΝ. ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 10ο ΓΥΜΝ. ΚΩΠΗΑΙΑ 1 ΠΕΑ ΑΡΙΔΑΙΑ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΠΕΑ ΑΡΙΔΑΙΑ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΠΕΑ ΓΙΑΝΝΙΤΩΝ 3ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΠΕΑ ΓΙΑΝΝΙΤΩΝ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΟΠΟΒΟΗ 1 5

6 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 2 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΓΥΜΝ. ΚΩΠΗΑΙΑ 1 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΠΡΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΠΡΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΝΑΑΚΙ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΝΑΑΚΙ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4ο ΓΥΜΝ. ΥΔΑΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΡΟΔΟΠΗ ΑΠΩΝ ΓΥΜΝ. Δ.Ε Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΡΟΔΟΠΗ ΑΠΩΝ ΓΥΜΝ. Δ.Ε ΤΟΞΟΒΟΙΑ 1 ΑΜΟΥ ΒΑΘΕΩ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΜΟΥ ΒΑΘΕΩ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΜΟΥ ΒΑΘΕΩ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΜΟΥ ΒΑΘΕΩ 1ο ΓΥΜΝ. ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΓΕ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΓΕ ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΕΡΡΩΝ ΙΔ/ΤΡΟ ΠΑΑΤΙΔΕΙΟ ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΗ 1 ΕΡΡΩΝ ΙΔ/ΤΡΟ ΠΑΑΤΙΔΕΙΟ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΕΡΡΩΝ ΙΔ/ΤΡΟ ΠΑΑΤΙΔΕΙΟ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΤΡΙΚΑΩΝ ΚΑΑΜΠΑΚΑ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΤΡΙΚΑΩΝ ΚΑΑΜΠΑΚΑ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΤΡΙΚΑΩΝ ΚΑΑΜΠΑΚΑ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΙΕΡΙΟΥ ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΙΕΡΙΟΥ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ NΕΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΙΤΙΟΠΟΪΑ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ NΕΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ NΕΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ NΕΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΟΥΔΑ ΓΕ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΟΥΔΑ ΓΕ ΚΩΠΗΑΙΑ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΟΥΔΑ ΓΕ ΠΟΔΗΑΙΑ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΟΥΔΑ ΓΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΧΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΧΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 1 ΧΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΓΥΜΝ. ΥΔΑΤΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 6

7 Κ Ε Φ Α Α Ι Ο Γ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Ε Ι Μ Ο Ν Ι Μ Ω Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Για το σχολικό έτος τοποθετούνται οι κάτωθι εκπαιδευτικοί : ΑΘΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ Α/θμα ή Β/θμι α ΠΥΔΕ ΠΥΠΕ ΑΠΟΠΑ Η Αντιπτέριση ΞΑΝΘΟΥ ΒΑΙΕΙΟ ΗΙΑ Αντισφαίριση ΚΑΥΜΕΝΑΚΗ ΗΙΑ ΑΡΙΤ Αντισφαίριση ΑΔΑΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗ ΑΖΑΡΟ Αντισφαίριση ΠΕΝΕΚΕΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟ Αντισφαίριση ΘΥΜΙΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝΗ Αντισφαίριση ΑΓΓΕΟΠΟΥΟ ΧΑΡΙΑΟ ΑΝΝΙΒ Αντισφαίριση ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΑΕΞΑΝΔΡΟ ΔΑΜΙΑΝΟ Αντισφαίριση ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟ ΧΡΗΤΟ ΑΧΙ Δ.Ε. ΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΑΡΙΑ Δ.Ε. ΜΕΗΝΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΑΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑ ΑΚΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ ΚΑΒΑΑ Αρση Βαρών ΑΜΑΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΕΥΤΑ Ενόργανη Γυμναστική ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ΒΑΙΕΙΟ Ενόργανη Γυμναστική Ενόργανη Γυμναστική ΒΕΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΥΡΙΔΩΝ Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΝΙΚΟΑΟ Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΔΟΥΜΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΙΩΑΝ Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΔΟΥΒΑΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΜΠΡΟ Δ.Ε. ΑΡΙΑ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. ΜΕΗΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΚΩΝΙΑ ΕΒΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΜΕΗΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΙΔΑ ΤΡΙΚΑΑ Α ΑΘΗΝΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑ Α ΑΘΗΝΑ Δ.Ε. ΕΒΟΥ ΕΒΟΥ 7

8 Ιστιοπλοϊα ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟ ΝΙΚΟΑΟ Ιστιοπλοϊα ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΤΑΜΑΤΗ Καλαθοσφαίριση ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΑΡΙΟ Καλαθοσφαίριση ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Καλαθοσφαίριση ΜΟΡΦΟΥΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗ Καλαθοσφαίριση Καλαθοσφαίριση ΠΕΥΡΑΚΗ ΜΠΟΥΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Καλαθοσφαίριση ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΕΞΑΝΔΡΑ Καλαθοσφαίριση ΔΙΑΥΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΑΡΙΤΑΡΧΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Η ΙΩΑΝΝΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΟ ΓΕΩΡΓ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ Π.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Α ΘΕΑ ΟΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΙΕΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Δ.Ε. ΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗ ΑΙΘΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΙΘΙΟΥ ΧΑΚΙΔΙΚ Η Καλαθοσφαίριση ΤΖΩΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Καλαθοσφαίριση ΜΠΑΤΙΩΤΗ ΧΡΗΤΟ ΝΙΚΟΑΟ Καλαθοσφαίριση ΜΩΡΑΙΤΗ ΓΕΡΑΙΜΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Καλαθοσφαίριση ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥ Ο ΒΑΙΕΙΟ ΤΕΡΓΙΟ Καλαθοσφαίριση ΟΓΟΘΕΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤ ΠΑΝΑΓ Καλαθοσφαίριση Υ ΝΙΚΟΑΟ Καλαθοσφαίριση ΑΝΔΡΙΤΟ ΙΒΕΡΙΟ ΒΑΙΕΙΟ Καλαθοσφαίριση ΜΑΙΑΡΟΥ ΜΑΤΘΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Καλαθοσφαίριση ΔΕΑΠΑΧΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Καλαθοσφαίριση ΜΑΑΡΗ ΕΕΝΗ ΑΡΙΤ Καλαθοσφαίριση ΑΥΓΟΥΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΙΜΟ Καλαθοσφαίριση ΤΑΘΟΥΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΤΑΙΟ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΚΙΚΙ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΘΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗ ΧΙΟΥ 3ο Π.Ε. ΘΕΑΟΝΙΚΗ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΚΥΚΑΔΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Α ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΑΑ Α ΘΕΑ ΟΝΙΚΗ 8

9 Καλαθοσφαίριση ΕΡΑ ΠΑΧΑΗ ΑΤΕΡΙΟ Καλαθοσφαίριση ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΗΦ ΕΥΑΓΓΕΟ Καλαθοσφαίριση ΠΕΤΑΩΤΗ ΧΑΡΙΑΟ ΤΡΙΑΝ Καλαθοσφαίριση ΕΡΙΦΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Καλαθοσφαίριση ΠΕΤΡΟΙΑΝ ΓΕΡΒΑΝΤ Καλαθοσφαίριση ΚΑΤΟΥΝΗ ΑΒΒΑ ΧΡΙΤΟΦΟ ΡΟ ΒΑΧΑΝ- ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Η Καλαθοσφαίριση ΦΙΑΝΔΡΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝ Καλαθοσφαίριση ΚΟΥΤΟΔΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Κανόε Καγιάκ ΑΓΓΕΑΚΗ ΒΑΡΘΟΟ ΜΑΙΟ Κανόε Καγιάκ ΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΟ Αθλητισμός ΚΑΡΑΚΩΤΑ ΑΠΟΤΟΟ ΤΕΡΓΙΟ Αθλητισμός ΙΟΥΗ ΑΕΞΑΝΔΡΑ ΤΥΙΑΝΟ Αθλητισμός ΠΑΠΟΥΤΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΠΟΤΟΟ Αθλητισμός ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΑΙΙΚΗ ΕΩΝΙΔΑ Αθλητισμός ΚΟΝΤΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΟΥΧΡΟΝ Η Αθλητισμός ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΠΑΥΟ Αθλητισμός ΑΠΡΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΑΟ ΕΜΜΑΝ Αθλητισμός ΚΕΕΠΟΥΡΗ ΝΙΚΟΑΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Αθλητισμός ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗ ΠΥΡΙΔΩΝ Αθλητισμός ΜΑΝΤΖΟΗ ΝΙΚΟΑΟ ΒΑΙΕΙΟ Αθλητισμός ΜΥΩΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗ Δ.Ε. ΚΙΚΙ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΩΝ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ ΦΥΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δ.Ε. Α ΘΕΑΟΝΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗ Τ. Ε. Ε. Δ.Ε. ΚΥΚΑΔΩΝ ΑΧΑΪΑ ΑΙΘΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ ΚΥΚΑΔΩΝ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ Δ.Ε. ΕΒΟΥ Δ.Ε. ΠΕΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ ΧΙΟΥ 5ο Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΡΩΝ ΑΧΑΪΑ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α ΘΕΑ ΟΝΙΚΗ ΕΒΟΥ ΕΒΟΥ Δ.Ε. ΗΕΙΑ ΠΕΑ ΑΙΘΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 9

10 Αθλητισμός ΝΙΚΟΟΠΟΥΟΥ ΒΑΙΙΚΗ ΜΟΔΕΤΟ Αθλητισμός ΜΥΩΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΘΩΜΑ Αθλητισμός ΚΑΚΟΥΡΑΤΟ ΠΕΡΙΚΗ ΧΡΗΤΟ Αθλητισμός ΔΕΑΠΟΡΤΑ ΠΕΤΡΟ ΧΑΡΑ Αθλητισμός ΔΕΙΝΤΖΟΓΟΥ ΧΡΗΤΟ ΜΙΧΑΗ Αθλητισμός ΚΑΝΗ ΠΑΡΑΧΟ ΔΗΜΗΤ Αθλητισμός ΠΕΤΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΥΙΑΝΟ Αθλητισμός ΒΑΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ Αθλητισμός ΤΕΡΖΗ ΕΩΝΙΔΑ ΠΑΥΟ Αθλητισμός ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝ Αθλητισμός ΑΒΕΤΑΔΕΗ ΕΩΝΙΔΑ ΜΗΧΑΗ Αθλητισμός ΖΟΥΜΗ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩ Αθλητισμός ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Αθλητισμός ΠΑΠΑΝΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΟ ΧΡΗΤΟ Αθλητισμός ΜΠΟΑ ΑΝΤΩΝΙΟ Αθλητισμός ΚΕΧΙΜΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΥΜΕΩΝ Αθλητισμός ΜΑΝΩΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΑΟ Αθλητισμός ΧΑΤΖΗΑΝΑΤΑΙΑΔ Η ΠΕΡΙΚΗ ΑΝΕΤΗ Αθλητισμός ΠΕΤΥΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΟ ΑΡΤΕΜΙΟ Αθλητισμός ΝΟΥΑ ΓΙΩΤΗ ΒΑΙΙΚΗ ΠΥΡΙ Αθλητισμός ΚΑΜΠΟΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΜΙΧΑΗ Αθλητισμός ΜΑΤΟΡΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤ 10 Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗ Δ.Ε. ΕΒΟΥ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗ Δ.Ε. ΠΕΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΑΡΓΟΙΔΑ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΓΟΙΔΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΚΩΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΚΕΦΑΗΝΙΑ ΚΕΦΑΗΝΙΑ ΧΙΟΥ ΕΒΡΟ Δ.Ε. ΕΒΟΥ ΧΙΟΥ ΑΙΘΙΟΥ ΑΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ ΠΕΑ ΑΙΘΙΟΥ ΚΑΤΟΡΙ Δ.Ε. ΚΥΚΑΔΩΝ Α Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΜΟΥ ΑΡΓΟΙΔΑ ΑΜΟΥ ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΓΟΙΔΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ

11 Αθλητισμός ΚΟΥΤΙΩΡΑ ΚΩΝΤ Αθλητισμός ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΧΑΗ ΤΡΙΑΝ Αθλητισμός ΠΑΧΟΥΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΘΩΜΑ Αθλητισμός ΤΟΚΑ ΒΑΙΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Αθλητισμός ΑΓΟ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Αθλητισμός ΤΙΑΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΑΙΕΙΟ Κολύμβηση Κολύμβηση ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΑΜΠΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κολύμβηση ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΑΕΞΑΝΔΡΑ Κολύμβηση Κολύμβηση ΠΙΙΑ ΚΟΥΝΑΔΗ ΑΕΞΑΝΔΡΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΙΩΑΝΝ ΓΕΡΑΙΜΟ -ΗΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟ Κολύμβηση ΠΟΥΧΡΟΝΗ ΑΠΟΤΟΟ Κολύμβηση ΔΑΑΜΗΤΡΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Κολύμβηση ΜΑΡΝΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Κολύμβηση ΓΚΕΜΠΟΥΡΑ ΟΦΙΑ ΧΡΗΤΟ Κολύμβηση ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΤΟΟ Κωπηλασία ΙΤΑ ΧΡΗΤΟ ΓΕΩΡΓ Κωπηλασία ΚΙΤΑΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Κωπηλασία ΤΟΥΙΟΠΟΥΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ Κωπηλασία ΚΟΥΝΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΩΤΙΟ Κωπηλασία ΧΩΜΑΤΑ ΔΑΝΙΗ ΧΡΗΤΟ Πάλη ΕΡΕΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤ 11 Δ.Ε. ΑΡΙΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΩΝ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΕΒΟΥ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΤΙΑ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΙΑ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑ ΑΙΘΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑ ΗΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΑΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ ΚΑΡΔΙΤ Α ΚΟΡΙΝΘΙ Α ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΕΒΟΥ ΕΒΟΥ ΑΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΑΙΘΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΡΓΟΙΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙ Α ΚΟΡΙΝΘΙ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΠΡΩ ΤΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ 3ο Π.Ε. ΘΕΑΟΝΙΚΗ Α ΧΑΝΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΡΙΑ

12 Πάλη ΠΑΤΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΕΦΑΝΟ Πετοσφαίριση ΚΟΥΤΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Πετοσφαίριση ΠΙΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Πετοσφαίριση ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΥ ΝΙΚΟΑΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΟΥΖΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΑΖΑΡΟ Πετοσφαίριση ΙΗ ΤΥΙΑΝΗ ΡΗΓΑ Πετοσφαίριση ΒΟΖΙΝΑΚΗ ΤΥΙΑΝΟ Πετοσφαίριση ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Πετοσφαίριση ΒΑΗ ΕΥΑΓΓΕΟ ΠΑΝΤΕΗ Πετοσφαίριση ΠΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΡΙΚΗ Πετοσφαίριση ΚΑΤΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΝΙΚΟΑΟ Πετοσφαίριση ΑΧΙΩΠΑ ΠΑΥΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Πετοσφαίριση ΗΙΑ ΧΑΡΙΚΕΙΑ ΑΝΑΤΑΙΟ Πετοσφαίριση ΠΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟ Πετοσφαίριση ΠΝΑΚΑ ΠΕΤΡΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Πετοσφαίριση ΤΑΜΑΤΟΠΟΥΟ ΠΑΥΟ ΜΙΧΑΗ Πετοσφαίριση Υ ΘΩΜΑΗ ΑΡΙΤΕΙΔΗ Πετοσφαίριση ΤΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Ποδηλασία ΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΤΕΦΑΝΟ ΕΜΜΑΝ ΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΟ ΕΥΑΓΓΕΟ ΩΤΗΡ ΖΟΓΟΠΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΠΑ ΙΔΕΡΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΝΙΚΟΑΟ ΑΘΑΝΑΙΟ 12 Δ.Ε. ΕΒΟΥ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΜΕΗΝΙΑ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ ΕΒΟΥ ΕΒΟΥ ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑ ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΜΕΗΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΦΩΡΙΝΑ ΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΕΗΝΙΑ Α ΑΘΗΝΑ ΗΜΑΘΙΑ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑ ΑΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΜΕΗΝΙΑ ΑΙΘΙΟΥ 3ο Δ.Ε. ΚΥΚΑΔΩΝ ΕΒΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΘΙΟΥ ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Α ΑΘΗΝΑ ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΧΑΚΙΔΙΚ Η ΚΑΒΑΑ

13 ΑΚΑΡΕΗ ΧΡΗΤΟ ΠΥΡΙΔΩΝ ΑΜΑΡΑ ΜΙΧΑΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΠΗΤΑΝΙΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤ ΒΑΙ ΑΠΑΖΙΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΤΥΙΑΝΟ ΠΑΥΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΥΟ ΚΥΠΑΡΙΗ ΜΙΧΑΗ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΟ ΜΕΤΑΞΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Η ΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΟ ΝΙΚΟΑΟ ΑΓΓΕΟ ΠΟΥΙΟ ΠΕΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΟ ΑΝΑΤ ΡΑΚΟΠΟΥΟ ΧΡΗΤΟ ΝΙΚΟΑΟ ΝΗΤΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΜΠΑΗ ΧΑΡΑΑΜΠ Ο ΧΑΡΙΔΗΜΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟ ΓΙΩΤΗ ΑΖΑΡΟ ΡΟΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΑΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΤΕΖΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Η ΓΕΩΡΓ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧΑΗ Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΤΙΑ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΙΚΙ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ Δ.Ε. ΗΡΑΚΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΤΙΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΓΟΙΔΑ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΠΡΩ ΤΙΑ ΚΕΦΑΗΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ Β ΘΕΑ ΧΙΟΥ ΟΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΒΑΑ ΑΡΓΟΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΗΕΙΑ ΑΧΑΙΑ ΑΚΩΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Β ΘΕΑ ΑΜΟΥ ΟΝΙΚΗ ΜΕΗΝΙΑ Τ. Ε. Ε. Δ.Ε. ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΗΕΙΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΠΡΩΤΙΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΚΩΝΙΑ ΑΡΓΟΙΔΑ Δ.Ε. ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΑ 13

14 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΠΟΟΝΥΦΗ ΧΑΡΙΑΟ ΙΩΑΝΝΗ ΥΝΤΖΙΡΜΑ ΘΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΟ ΠΕΙΤΗ ΒΑΙΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΟ ΤΑΜΠΑΚΗ ΤΑΥΡΟ ΧΡΗΤΟ ΔΑΑΜΠΥΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΝΙΚΟΑΟ ΤΑΡΤΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓ ΚΑΙΗ ΑΠΟΤΟΟ ΝΙΚΟΑΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟ κοποβολή ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Τοξοβολία ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΧΡΙΤ Υδατοσφαίριση ΦΡΑΓΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥ Η Υδατοσφαίριση ΑΜΠΑΘΑΚΗ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑΝΝΗ Υδατοσφαίριση ΜΠΕΕΓΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤ Χειροσφαίριση ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΟ 14 Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΗΡΑΚΕΙΟΥ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΩΝ Δ.Ε. ΑΡΙΑ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΠΕΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΩΝ Δ.Ε. ΠΕΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ Π.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΑΜΟΥ Π.Ε. ΑΚΩΝΙΑ ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΧΑΚΙΔΙΚ Η ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ ΧΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗ ΧΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Χειροσφαίριση ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΧΡΗΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑ 4ο Χειροσφαίριση ΤΟΑΚΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Δ.Ε. ΚΥΚΑΔΩΝ ΧΑΡΑΑΜΠ Χειροσφαίριση ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ Ο ΤΕΦΑΝΟ Α ΑΘΗΝΑ Α ΑΘΗΝΑ Χειροσφαίριση ΤΑΚΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΙΟ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΥ ΗΜΑΘΙΑ Χειροσφαίριση ΑΓΓΕΟΠΟΥΟ ΝΙΚΟΑΟ ΙΩΑΝΝΗ Χειροσφαίριση ΜΗΤΟΥΗ ΤΑΥΡΟ ΝΙΚΟΑΟ Χειροσφαίριση ΑΙΔΙΝΙΔΟΥ ΥΜΕΑ ΗΙΑ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΕΒΡΟ 3ο

15 Χειροσφαίριση ΑΡΑΒΕΑΚΗ ΤΥΙΑΝΟ ΙΩΑΝΝ Χειροσφαίριση ΖΑΡΑΒΙΝΑ ΜΙΧΑΗ ΩΚΡΑ Χιονοδρομία ΑΝΑΤΑΙΑΔΗ ΝΙΚΟΑΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Χιονοδρομία ΜΗΤΙΑΝΗ ΘΩΜΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Π.Ε. ΚΥΚΑΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ ΗΜΑΘΙΑ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΧΡΙΤΟΦΙΟΠΟΥΟΥ 15

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση: Α.Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-09-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 10815 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γεν. /νση Σπουδών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ. 59670/Γ4 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ99-ΒΟ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 17 Αυγούστου 2012. Αρ.Πρωτ.: 4320

ΑΔΑ: Β4Θ99-ΒΟ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 17 Αυγούστου 2012. Αρ.Πρωτ.: 4320 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Θ99-ΒΟ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 15/1/2014 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΥΠΟ: Τελική ΔΙΑΘΕΙΜΗ ΠΙΤΩΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κολύμβησης Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κολύμβησης Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ------- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1803

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1803 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1803 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011

ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011 ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας Μαρούσι, 09 /06/2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 90911

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2013-2014. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 14-02-2014 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 21582 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργαλαστή 27 /12/2013 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 24724 ΑΠΟΦΑΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙ(3) ΘΕΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεις 1 ος 2 ος 3 ος 4 ος 5

Πόλεις 1 ος 2 ος 3 ος 4 ος 5 TO ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Α. 2004 Ευάγγελος Αλμπανίδης Αναπληρωτής καθηγητής Η αποτυχημένη η διεκδίκηση η των Ο.Α. του 1996 Εορτασμός των 100 χρόνων από την αναβίωση Προβολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Πάτρα 04-04-2014

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Πάτρα 04-04-2014 ΑΔΑ: ΒΙΗΦ9-Δ5Θ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Πάτρα 04-04-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Φ.11/ΚΔ/3402 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑ Ε ---------- Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για την χορήγηση-ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Προϋποθέσεις για την χορήγηση-ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/ νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ- 6 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ- 6 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ - 6 ΘΕΕΙ ΜΕ ΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟ 1 ΩΚΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΝΑΙ 7,397 ΌΧΙ 2 ΤΑΘΗ ΒΑΪΤΑ ΝΑΙ 7,2 ΌΧΙ 3 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΑΙ 7,094 ΌΧΙ 4 ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΙ 7,047 ΌΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο: 210-3442645 Fax: 210-3442098

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο: 210-3442645 Fax: 210-3442098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. : Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 Μαρούσι 6-5-010 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ.Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 22-12-2014 Αρ. Πρωτ. 209041/Ε2 Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 22-12-2014 Αρ. Πρωτ. 209041/Ε2 Βαθμός Προτερ. ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων : ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ B /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι, 20-09-2010 Αριθ. Πρωτ. 116109 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ9-48Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ---------

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ9-48Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- --------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΔΑ: ΒΛ4Μ9-48Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 03-03-205 Αρ. Πρωτ. :Κ/35228 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2006 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) ΟΠΛΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ70&82 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΑΛΥΜΑΡΑ ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα:

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 77679/E2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 77679/E2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικής επίσκεψης ενηλίκων στo ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικής επίσκεψης ενηλίκων στo ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ.Πρωτ.:620/29/02-09-2013) Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213.1311612

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21.07.2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ 34157 Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ. 14305 Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6496000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. /Δ4 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. /Δ4 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2013-2014» Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΑΔΑ: ΒΛ9Α9-ΣΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009/29/12/2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009/29/12/2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν Ο 13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ### ΧΡΗΤΟ ΠΕΤ ΑΕ061069 ΕΚΑΒ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1133 ΒΠ ΧΩΡ. ΕΜΠ. 1334.75 36 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1614 ΗΛΙ Τ458551 ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 7/06/014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες: X. Ζερβού Τηλ: 210 32 57 501 e-mail : chzervou@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 25-2-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/1379 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 25-2-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/1379 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 25-2-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/1379 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ: Σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡ9-7Ν3. 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι :

ΑΔΑ: ΒΙΞΡ9-7Ν3. 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ --- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16 Ηµ/νία: 21/11/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16 Ηµ/νία: 21/11/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.21 13:59:39 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΝΑΘΓ-ΔΤΥ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η οργάνωση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας στον

Διαβάστε περισσότερα