Μαρούσι Αρ.πρωτ.: /Γ4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρούσι 27-12-2010 Αρ.πρωτ.: 64114 /Γ4"

Transcript

1 ΕΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΦΥΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Πληροφορίες :.Κερερές Κ.Καλοµοίρη Μ.Καραγιάννη Τηλέφωνο : Fax: : E_mail : Μαρούσι Αρ.πρωτ.: /Γ4 ΠΡΟ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Eκπ/σης της Χώρας 2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής και Επιστημονικής καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης 3. Γραφεία χολικών υμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης (κοινοποίηση δια μέσω Προϊσταμένων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης) 4. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Χώρας 5. Γραφεία Φυσικής Αγωγής της Χώρας ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις λειτουργίας - Έγκριση λειτουργικών κενών - Επιλογή και Τοποθέτηση Μονίμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους ». Α Π Ο Φ Α Η Η Υφυπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αμβάνοντας υπόψη : 1. την παράγραφο 5 της υπ αριθμ. Γ4/902/ Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21/Β/ ), η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110/τΑ/ ). 2. την υπ αριθμ.1120/η/ ( ΦΕΚ 1/τ.Β / ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», ιδίως το άρθρο 2, περ.4 και το άρθρο 4 παρ.1 3. την υπ αρίθμ. 891/Γ4/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1258/Τβ / ) με θέμα «Ίδρυση και ειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) Διαδικασία Επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα» 4. την υπ αρίθμ. 1206/Γ4/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 581/Τβ / ) με θέμα «Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης υκείου» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ.40252/γ4/ και ισχύει. 5. την υπ αριθμ /γ4/ (ΦΕΚ 1396/τβ/ ) με θέμα ««Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης υκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής». 6. την υπ αριθμ /γ4/ (ΦΕΚ 1645/τβ/ ) με θέμα «Ιδρύσεις Καταργήσεις Αναστολές και Προσθήκες Τμημάτων των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης υκείου». 1

2 7. την υπ αριθμ /Γ4/ Υπουργική Απόφαση με θέμα «Kύρωση του οριστικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους ». 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 63/2005 ( 98/2005 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». Α Π ΟΦΑΙΖΟΥΜΕ Κ Ε Φ Α Α Ι Ο Α Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Ε Ι Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Ορίζουμε τα κριτήρια λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ Γυμνασίου) και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΕΤΑΔ υκείων) για το σχολικό έτος , με βάση τις κάτωθι προϋποθέσεις: Α.Ως προς τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών: 1. Για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( Τ.Α.Δ Γυμνασίου ) Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών ανά Αθλημα και στις τρεις τάξεις Α,Β,Γ Γυμνασίου διαμορφώνεται ως εξής: α. τομικά Αθλήματα τουλάχιστον 11 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα. β. Ομαδικά Αθλήματα τουλάχιστον 20 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα. γ. Για την λειτουργία κάθε τάξης ( Α,Β,Γ) Γυμνασίου Τ.Α.Δ με διδακτικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων, θα πρέπει να πληρείται η προϋπόθεση των 12 τουλάχιστον φοιτούντων μαθητών στο σύνολο των αθλημάτων που καλλιεργούνται στο Τ.Α.Δ ανά τάξη (Α,Β,Γ ). 2. Για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( Ε.Τ.Α.Δ υκείων ) Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών ανά Αθλημα και στις τρεις τάξεις Α,Β,Γ υκείου διαμορφώνεται ως εξής : α. τομικά Αθλήματα τουλάχιστον 5 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα. β. Ομαδικά Αθλήματα τουλάχιστον 8 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα. γ. Για την λειτουργία κάθε τάξης ( Α,Β,Γ) υκείου με διδακτικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων, θα πρέπει να πληρείται η προϋπόθεση των 12 τουλάχιστον φοιτούντων μαθητών στο σύνολο των αθλημάτων που καλλιεργούνται στο Ε.Τ.Α.Δ ανά τάξη(α,β,γ ). Για το τρέχον σχολικό έτος θα λειτουργήσουν εκείνα τα Τμήματα στα οποία πληρούνται οι παραπάνω αριθμητικές προϋποθέσεις ως προς το αριθμό των φοιτούντων μαθητών, για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η μετακίνηση των μαθητών από και προς τους χώρους Άθλησης και επιστροφής τους από και προς το χολείο. Β.Ως προς την πλήρωση των λειτουργικών κενών 1. Από τα παραπάνω Τμήματα θα λειτουργήσουν εκείνα εκ των οποίων τα λειτουργικά κενά που δημιουργούνται, καλύπτονται από τον αξιολογικό πίνακα Α των μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11, ο οποίος προέκυψε με βάση την υπ αρίθμ /γ4/ (ΦΕΚ 1396/ΤΒ / ) Υπουργική Απόφαση και την αντίστοιχη υπ αρίθμ /γ4/ Εγκύκλιο της ίδιας Απόφασης. 2

3 2. τις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας της παραγράφου Α1 και Α2 του κεφαλαίου Β, αλλά τα κενά που δημιουργήθηκαν δεν καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, τα Τμήματα αυτά δεν θα λειτουργήσουν. 3. Η τοποθέτηση των μονίμων εκπαιδευτικών στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ ισχύει για ολόκληρο το σχολικό έτος και δεν επιτρέπεται τροποποίηση ή ανάκληση αυτής. Ωστόσο σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος κάλυψης του λειτουργικού κενού - λόγω αιτιολογημένης αποχώρησης του μονίμου εκπαιδευτικού-, αυτός αντικαθίσταται από τον επόμενο στη σειρά του αξιολογικού πίνακα κατάταξης Α των μονίμων εκπαιδευτικών. ε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα δίνεται η δυνατότητα στο οικείο Υπηρεσιακό υμβούλιο με Απόφασή του, να τοποθετήσει μόνιμο εκπαιδευτικό ΠΕ11 με ειδικότητα στο ίδιο άθλημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Η τοποθέτηση γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του τοποθετούμενου εκπαιδευτικού. Εάν παρόλα αυτά δεν εξευρεθεί λύση το Τμήμα παύει να λειτουργεί και ισχύουν τα δεδομένα της Γ.α και Γ. β της παρούσης Απόφασης. 4.Το ωράριο που καλύπτουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 για τη διδασκαλία τους στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, αντιστοιχεί σε 12 διδακτικές ώρες την εβδομάδα και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η συνοδεία των φοιτούντων μαθητών κατά τη μετακίνηση τους από και προς τους χώρους άθλησης. Οι υπόλοιπες ώρες του υποχρεωτικού τους ωραρίου συμπληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5.Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια (ΠΕ) και υπέβαλαν αίτηση προκειμένου να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, αποσπώνται εξ ολοκλήρου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το τρέχον σχολικό έτος Καλύπτουν 12 διδακτικές ώρες την εβδομάδα για τις ανάγκες λειτουργίας των Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η συνοδεία των φοιτούντων μαθητών κατά τη μετακίνηση τους από και προς τους χώρους άθλησης. Για τη συμπλήρωση του υπολοίπου του υποχρεωτικού τους ωραρίου - το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσία τους στα δεδομένα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπηρεσιακού υμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής τοποθέτησής τους. Γ. Ως προς τους μαθητές που έχουν εγγραφεί στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΤΑΔ Γυμνασίου ) και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΕΤΑΔ υκείων ). Οι μαθητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί και φοιτούν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΤΑΔ Γυμνασίου ) και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΕΤΑΔ υκείων ), τα οποία με την εφαρμογή των παραπάνω προϋποθέσεων δεν θα λειτουργήσουν δύνανται : α. να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε Τμήματα της Γενικής Παιδείας στο ίδιο χολείο ή β. να μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο χολείο, επιθυμούν. Δ. Ως προς τον προγραμματισμό και την οργάνωση των μετακινήσεων. Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των μετακινήσεων των μαθητών/τριών γίνεται με ευθύνη και απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με το Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του Τμήματος είναι η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχολείο και τους χώρους προπόνησης. ε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μεταβληθούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, οι Διευθυντές των χολικών Μονάδων ενημερώνουν εγγράφως το Αρμόδιο Γραφείο Φυσικής Αγωγής και εκείνοι με τη σειρά τους ενημερώνουν εγγράφως τη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Τα Τμήματα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών παύουν να λειτουργούν ΑΜΕΑ και εφαρμόζονται τα 3

4 προβλεπόμενα στις Γ.α και Γ. β παραγράφους, οι δε μόνιμοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν προκειμένου να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, τίθενται στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης. Κ Ε Φ Α Α Ι Ο Β Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α Κ Ε Ν Α Με βάση τα ανωτέρω, εγκρίνονται 173 συνολικά λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΝΟΜΟ ΧΟΕΙΟ ΑΘΗΜΑ ΘΕΕΙ ΑΘΗΝΑ Α ΒΥΡΩΝΑ 1ο ΥΚΕΙΟ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΘΗΝΑ Α ΒΥΡΩΝΑ 1ο ΥΚΕΙΟ ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΘΗΝΑ Α ΤΑΥΡΟ 1ο ΓΥΜΝ. ΕΠ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 2 ΑΘΗΝΑ Α ΤΑΥΡΟ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5ο ΓΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5ο ΓΕ ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΜΕΟΟΓΓΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΜΕΟΟΓΓΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΜΕΟΟΓΓΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΡΓΟΙΔΑ ΑΡΓΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΑΡΓΟΙΔΑ ΑΡΓΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΤ. ΑΝΩ ΙΟΙΩΝ 2ο ΓΕ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΑ 5ο ΓΕ -ΕΤΑΔ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΑ 5ο ΓΕ -ΕΤΑΔ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕΚΑΤΗ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕΚΑΤΗ ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΕΒΡΟΥ ΑΕΞ/Η 5ο ΓΥΜΝ. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΤΙΚΗ 1 ΕΒΡΟΥ ΑΕΞ/Η 5ο ΓΥΜΝ. ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΕΒΡΟΥ ΟΥΦΙΟΥ ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΕΥΒΟΙΑ ΑΙΒΕΡΙ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 2ο ΓΥΜΝ ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 2 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 2ο ΓΥΜΝ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 2ο ΓΥΜΝ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 2ο ΓΥΜΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 2ο ΓΥΜΝ ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 2ο ΥΚΕΙΟ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 2ο ΥΚΕΙΟ ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 2ο ΥΚΕΙΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 3ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 1 ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΕΙΟΥ 7ο ΥΚΕΙΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΠΟΜΠΙΑ ΓΕ - ΕΤΑΔ ΠΟΜΠΙΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΩΠΗΑΙΑ 1 4

5 ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΚΑΒΑΑ ΕΕΥΘ/Η ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΚΑΒΑΑ ΕΕΥΘ/Η ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΚΑΒΑΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΥ ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 1 ΚΑΒΑΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΥ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΚΕΦΑΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΟΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΚΕΦΑΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΟΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΚΕΦΑΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΟΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 2 ΚΕΦΑΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΟΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΩΠΗΑΙΑ 1 ΚΙΚΙ ΓΟΥΜΕΝΙΑ ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΚΙΚΙ ΓΟΥΜΕΝΙΑ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΕΜΑΪΔΑ 1Ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΕΜΑΪΔΑ 1Ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΕΜΑΪΔΑ 1Ο ΓΥΜΝ. ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 2 ΑΚΩΝΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ 2ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΚΩΝΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ 2ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. ΑΡΗ ΒΑΡΩΝ 1 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΤΙΚΗ 1 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. ΠΑΗ 1 ΑΡΙΑ ΑΡΙΑ 16ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΥΚΕΙΟ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΥΚΕΙΟ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΑΟΥ 1ο ΥΚΕΙΟ ΚΟΥΜΒΗΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2ο ΓΕ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2ο ΓΕ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2ο ΓΕ ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΗΤΕΙΑ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΙΘΙΟΥ ΗΤΕΙΑ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΕΒΟΥ ΜΥΤΙΗΝΗ 3ο ΓΥΜΝ. ΕΠ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 1 ΕΒΟΥ ΜΥΤΙΗΝΗ 3ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΕΒΟΥ ΜΥΤΙΗΝΗ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 1 ΕΒΟΥ ΜΥΤΙΗΝΗ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΑΗ 1 ΜΕΗΝΙΑ ΚΑΑΜΑΤΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 1 ΜΕΗΝΙΑ ΚΑΑΜΑΤΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΤΙΚΗ 1 ΜΕΗΝΙΑ ΚΑΑΜΑΤΑ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΜΕΗΝΙΑ ΠΥΟΥ ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ 7ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ 7ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 10ο ΓΥΜΝ. ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 10ο ΓΥΜΝ. ΚΩΠΗΑΙΑ 1 ΠΕΑ ΑΡΙΔΑΙΑ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΠΕΑ ΑΡΙΔΑΙΑ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΠΕΑ ΓΙΑΝΝΙΤΩΝ 3ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΠΕΑ ΓΙΑΝΝΙΤΩΝ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΟΠΟΒΟΗ 1 5

6 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 2 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΓΥΜΝ. ΚΩΠΗΑΙΑ 1 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΠΡΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΠΡΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΝΑΑΚΙ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΝΑΑΚΙ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕ ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4ο ΓΥΜΝ. ΥΔΑΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΡΟΔΟΠΗ ΑΠΩΝ ΓΥΜΝ. Δ.Ε Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΡΟΔΟΠΗ ΑΠΩΝ ΓΥΜΝ. Δ.Ε ΤΟΞΟΒΟΙΑ 1 ΑΜΟΥ ΒΑΘΕΩ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΜΟΥ ΒΑΘΕΩ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΜΟΥ ΒΑΘΕΩ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΑΜΟΥ ΒΑΘΕΩ 1ο ΓΥΜΝ. ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΓΕ Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΓΕ ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΕΡΡΩΝ ΙΔ/ΤΡΟ ΠΑΑΤΙΔΕΙΟ ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΗ 1 ΕΡΡΩΝ ΙΔ/ΤΡΟ ΠΑΑΤΙΔΕΙΟ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΕΡΡΩΝ ΙΔ/ΤΡΟ ΠΑΑΤΙΔΕΙΟ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΤΡΙΚΑΩΝ ΚΑΑΜΠΑΚΑ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΤΡΙΚΑΩΝ ΚΑΑΜΠΑΚΑ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΤΡΙΚΑΩΝ ΚΑΑΜΠΑΚΑ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΙΕΡΙΟΥ ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΙΕΡΙΟΥ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ NΕΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΙΤΙΟΠΟΪΑ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ NΕΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ NΕΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ NΕΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΟΥΔΑ ΓΕ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΟΥΔΑ ΓΕ ΚΩΠΗΑΙΑ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΟΥΔΑ ΓΕ ΠΟΔΗΑΙΑ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΟΥΔΑ ΓΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 2 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΕΤΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΥΜΝ. ΧΕΙΡΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΧΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΓΥΜΝ. Κ.ΑΘΗΤΙΜΟ 1 ΧΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΓΥΜΝ. ΚΟΥΜΒΗΗ 1 ΧΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΓΥΜΝ. ΥΔΑΤΟΦΑΙΡΙΗ 2 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΑΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 3ο ΓΥΜΝ. ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ 1 6

7 Κ Ε Φ Α Α Ι Ο Γ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Ε Ι Μ Ο Ν Ι Μ Ω Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Για το σχολικό έτος τοποθετούνται οι κάτωθι εκπαιδευτικοί : ΑΘΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ Α/θμα ή Β/θμι α ΠΥΔΕ ΠΥΠΕ ΑΠΟΠΑ Η Αντιπτέριση ΞΑΝΘΟΥ ΒΑΙΕΙΟ ΗΙΑ Αντισφαίριση ΚΑΥΜΕΝΑΚΗ ΗΙΑ ΑΡΙΤ Αντισφαίριση ΑΔΑΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗ ΑΖΑΡΟ Αντισφαίριση ΠΕΝΕΚΕΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟ Αντισφαίριση ΘΥΜΙΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝΗ Αντισφαίριση ΑΓΓΕΟΠΟΥΟ ΧΑΡΙΑΟ ΑΝΝΙΒ Αντισφαίριση ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΑΕΞΑΝΔΡΟ ΔΑΜΙΑΝΟ Αντισφαίριση ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟ ΧΡΗΤΟ ΑΧΙ Δ.Ε. ΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΑΡΙΑ Δ.Ε. ΜΕΗΝΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΑΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑ ΑΚΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ ΚΑΒΑΑ Αρση Βαρών ΑΜΑΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΕΥΤΑ Ενόργανη Γυμναστική ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ΒΑΙΕΙΟ Ενόργανη Γυμναστική Ενόργανη Γυμναστική ΒΕΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΥΡΙΔΩΝ Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΝΙΚΟΑΟ Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΔΟΥΜΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΙΩΑΝ Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΔΟΥΒΑΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΜΠΡΟ Δ.Ε. ΑΡΙΑ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. ΜΕΗΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΚΩΝΙΑ ΕΒΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΜΕΗΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΙΔΑ ΤΡΙΚΑΑ Α ΑΘΗΝΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑ Α ΑΘΗΝΑ Δ.Ε. ΕΒΟΥ ΕΒΟΥ 7

8 Ιστιοπλοϊα ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟ ΝΙΚΟΑΟ Ιστιοπλοϊα ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΤΑΜΑΤΗ Καλαθοσφαίριση ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΑΡΙΟ Καλαθοσφαίριση ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Καλαθοσφαίριση ΜΟΡΦΟΥΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗ Καλαθοσφαίριση Καλαθοσφαίριση ΠΕΥΡΑΚΗ ΜΠΟΥΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Καλαθοσφαίριση ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΕΞΑΝΔΡΑ Καλαθοσφαίριση ΔΙΑΥΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΑΡΙΤΑΡΧΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Η ΙΩΑΝΝΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΟ ΓΕΩΡΓ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ Π.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Α ΘΕΑ ΟΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΙΕΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Δ.Ε. ΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗ ΑΙΘΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΙΘΙΟΥ ΧΑΚΙΔΙΚ Η Καλαθοσφαίριση ΤΖΩΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Καλαθοσφαίριση ΜΠΑΤΙΩΤΗ ΧΡΗΤΟ ΝΙΚΟΑΟ Καλαθοσφαίριση ΜΩΡΑΙΤΗ ΓΕΡΑΙΜΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Καλαθοσφαίριση ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥ Ο ΒΑΙΕΙΟ ΤΕΡΓΙΟ Καλαθοσφαίριση ΟΓΟΘΕΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤ ΠΑΝΑΓ Καλαθοσφαίριση Υ ΝΙΚΟΑΟ Καλαθοσφαίριση ΑΝΔΡΙΤΟ ΙΒΕΡΙΟ ΒΑΙΕΙΟ Καλαθοσφαίριση ΜΑΙΑΡΟΥ ΜΑΤΘΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Καλαθοσφαίριση ΔΕΑΠΑΧΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Καλαθοσφαίριση ΜΑΑΡΗ ΕΕΝΗ ΑΡΙΤ Καλαθοσφαίριση ΑΥΓΟΥΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΙΜΟ Καλαθοσφαίριση ΤΑΘΟΥΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΤΑΙΟ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΚΙΚΙ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΘΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗ ΧΙΟΥ 3ο Π.Ε. ΘΕΑΟΝΙΚΗ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΚΥΚΑΔΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Α ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΑΑ Α ΘΕΑ ΟΝΙΚΗ 8

9 Καλαθοσφαίριση ΕΡΑ ΠΑΧΑΗ ΑΤΕΡΙΟ Καλαθοσφαίριση ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΗΦ ΕΥΑΓΓΕΟ Καλαθοσφαίριση ΠΕΤΑΩΤΗ ΧΑΡΙΑΟ ΤΡΙΑΝ Καλαθοσφαίριση ΕΡΙΦΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Καλαθοσφαίριση ΠΕΤΡΟΙΑΝ ΓΕΡΒΑΝΤ Καλαθοσφαίριση ΚΑΤΟΥΝΗ ΑΒΒΑ ΧΡΙΤΟΦΟ ΡΟ ΒΑΧΑΝ- ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Η Καλαθοσφαίριση ΦΙΑΝΔΡΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝ Καλαθοσφαίριση ΚΟΥΤΟΔΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Κανόε Καγιάκ ΑΓΓΕΑΚΗ ΒΑΡΘΟΟ ΜΑΙΟ Κανόε Καγιάκ ΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΟ Αθλητισμός ΚΑΡΑΚΩΤΑ ΑΠΟΤΟΟ ΤΕΡΓΙΟ Αθλητισμός ΙΟΥΗ ΑΕΞΑΝΔΡΑ ΤΥΙΑΝΟ Αθλητισμός ΠΑΠΟΥΤΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΠΟΤΟΟ Αθλητισμός ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΑΙΙΚΗ ΕΩΝΙΔΑ Αθλητισμός ΚΟΝΤΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΟΥΧΡΟΝ Η Αθλητισμός ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΠΑΥΟ Αθλητισμός ΑΠΡΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΑΟ ΕΜΜΑΝ Αθλητισμός ΚΕΕΠΟΥΡΗ ΝΙΚΟΑΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Αθλητισμός ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗ ΠΥΡΙΔΩΝ Αθλητισμός ΜΑΝΤΖΟΗ ΝΙΚΟΑΟ ΒΑΙΕΙΟ Αθλητισμός ΜΥΩΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗ Δ.Ε. ΚΙΚΙ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΩΝ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ ΦΥΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δ.Ε. Α ΘΕΑΟΝΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗ Τ. Ε. Ε. Δ.Ε. ΚΥΚΑΔΩΝ ΑΧΑΪΑ ΑΙΘΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ ΚΥΚΑΔΩΝ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ Δ.Ε. ΕΒΟΥ Δ.Ε. ΠΕΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ ΧΙΟΥ 5ο Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΡΩΝ ΑΧΑΪΑ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α ΘΕΑ ΟΝΙΚΗ ΕΒΟΥ ΕΒΟΥ Δ.Ε. ΗΕΙΑ ΠΕΑ ΑΙΘΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 9

10 Αθλητισμός ΝΙΚΟΟΠΟΥΟΥ ΒΑΙΙΚΗ ΜΟΔΕΤΟ Αθλητισμός ΜΥΩΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΘΩΜΑ Αθλητισμός ΚΑΚΟΥΡΑΤΟ ΠΕΡΙΚΗ ΧΡΗΤΟ Αθλητισμός ΔΕΑΠΟΡΤΑ ΠΕΤΡΟ ΧΑΡΑ Αθλητισμός ΔΕΙΝΤΖΟΓΟΥ ΧΡΗΤΟ ΜΙΧΑΗ Αθλητισμός ΚΑΝΗ ΠΑΡΑΧΟ ΔΗΜΗΤ Αθλητισμός ΠΕΤΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΥΙΑΝΟ Αθλητισμός ΒΑΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ Αθλητισμός ΤΕΡΖΗ ΕΩΝΙΔΑ ΠΑΥΟ Αθλητισμός ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝ Αθλητισμός ΑΒΕΤΑΔΕΗ ΕΩΝΙΔΑ ΜΗΧΑΗ Αθλητισμός ΖΟΥΜΗ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩ Αθλητισμός ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Αθλητισμός ΠΑΠΑΝΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΟ ΧΡΗΤΟ Αθλητισμός ΜΠΟΑ ΑΝΤΩΝΙΟ Αθλητισμός ΚΕΧΙΜΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΥΜΕΩΝ Αθλητισμός ΜΑΝΩΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΑΟ Αθλητισμός ΧΑΤΖΗΑΝΑΤΑΙΑΔ Η ΠΕΡΙΚΗ ΑΝΕΤΗ Αθλητισμός ΠΕΤΥΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΟ ΑΡΤΕΜΙΟ Αθλητισμός ΝΟΥΑ ΓΙΩΤΗ ΒΑΙΙΚΗ ΠΥΡΙ Αθλητισμός ΚΑΜΠΟΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΜΙΧΑΗ Αθλητισμός ΜΑΤΟΡΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤ 10 Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗ Δ.Ε. ΕΒΟΥ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗ Δ.Ε. ΠΕΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΑΡΓΟΙΔΑ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΓΟΙΔΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΚΩΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΚΕΦΑΗΝΙΑ ΚΕΦΑΗΝΙΑ ΧΙΟΥ ΕΒΡΟ Δ.Ε. ΕΒΟΥ ΧΙΟΥ ΑΙΘΙΟΥ ΑΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ ΠΕΑ ΑΙΘΙΟΥ ΚΑΤΟΡΙ Δ.Ε. ΚΥΚΑΔΩΝ Α Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΜΟΥ ΑΡΓΟΙΔΑ ΑΜΟΥ ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΓΟΙΔΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ

11 Αθλητισμός ΚΟΥΤΙΩΡΑ ΚΩΝΤ Αθλητισμός ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΧΑΗ ΤΡΙΑΝ Αθλητισμός ΠΑΧΟΥΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΘΩΜΑ Αθλητισμός ΤΟΚΑ ΒΑΙΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Αθλητισμός ΑΓΟ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Αθλητισμός ΤΙΑΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΑΙΕΙΟ Κολύμβηση Κολύμβηση ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΑΜΠΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κολύμβηση ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΑΕΞΑΝΔΡΑ Κολύμβηση Κολύμβηση ΠΙΙΑ ΚΟΥΝΑΔΗ ΑΕΞΑΝΔΡΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΙΩΑΝΝ ΓΕΡΑΙΜΟ -ΗΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟ Κολύμβηση ΠΟΥΧΡΟΝΗ ΑΠΟΤΟΟ Κολύμβηση ΔΑΑΜΗΤΡΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Κολύμβηση ΜΑΡΝΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Κολύμβηση ΓΚΕΜΠΟΥΡΑ ΟΦΙΑ ΧΡΗΤΟ Κολύμβηση ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΤΟΟ Κωπηλασία ΙΤΑ ΧΡΗΤΟ ΓΕΩΡΓ Κωπηλασία ΚΙΤΑΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Κωπηλασία ΤΟΥΙΟΠΟΥΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ Κωπηλασία ΚΟΥΝΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΩΤΙΟ Κωπηλασία ΧΩΜΑΤΑ ΔΑΝΙΗ ΧΡΗΤΟ Πάλη ΕΡΕΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤ 11 Δ.Ε. ΑΡΙΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΩΝ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΕΒΟΥ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΤΙΑ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΙΑ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑ ΑΙΘΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑ ΗΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΑΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ ΚΑΡΔΙΤ Α ΚΟΡΙΝΘΙ Α ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΕΒΟΥ ΕΒΟΥ ΑΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΑΙΘΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΡΓΟΙΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙ Α ΚΟΡΙΝΘΙ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΠΡΩ ΤΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΗΝΙΑ 3ο Π.Ε. ΘΕΑΟΝΙΚΗ Α ΧΑΝΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΡΙΑ

12 Πάλη ΠΑΤΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΕΦΑΝΟ Πετοσφαίριση ΚΟΥΤΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ Πετοσφαίριση ΠΙΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Πετοσφαίριση ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΥ ΝΙΚΟΑΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΟΥΖΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΑΖΑΡΟ Πετοσφαίριση ΙΗ ΤΥΙΑΝΗ ΡΗΓΑ Πετοσφαίριση ΒΟΖΙΝΑΚΗ ΤΥΙΑΝΟ Πετοσφαίριση ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Πετοσφαίριση ΒΑΗ ΕΥΑΓΓΕΟ ΠΑΝΤΕΗ Πετοσφαίριση ΠΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΡΙΚΗ Πετοσφαίριση ΚΑΤΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΝΙΚΟΑΟ Πετοσφαίριση ΑΧΙΩΠΑ ΠΑΥΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Πετοσφαίριση ΗΙΑ ΧΑΡΙΚΕΙΑ ΑΝΑΤΑΙΟ Πετοσφαίριση ΠΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟ Πετοσφαίριση ΠΝΑΚΑ ΠΕΤΡΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Πετοσφαίριση ΤΑΜΑΤΟΠΟΥΟ ΠΑΥΟ ΜΙΧΑΗ Πετοσφαίριση Υ ΘΩΜΑΗ ΑΡΙΤΕΙΔΗ Πετοσφαίριση ΤΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Ποδηλασία ΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΤΕΦΑΝΟ ΕΜΜΑΝ ΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΟ ΕΥΑΓΓΕΟ ΩΤΗΡ ΖΟΓΟΠΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΠΑ ΙΔΕΡΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΝΙΚΟΑΟ ΑΘΑΝΑΙΟ 12 Δ.Ε. ΕΒΟΥ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΜΕΗΝΙΑ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΑΙΘΙΟΥ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ ΕΒΟΥ ΕΒΟΥ ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑ ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΜΕΗΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΦΩΡΙΝΑ ΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΕΗΝΙΑ Α ΑΘΗΝΑ ΗΜΑΘΙΑ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑ ΑΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΜΕΗΝΙΑ ΑΙΘΙΟΥ 3ο Δ.Ε. ΚΥΚΑΔΩΝ ΕΒΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΘΙΟΥ ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Α ΑΘΗΝΑ ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΧΑΚΙΔΙΚ Η ΚΑΒΑΑ

13 ΑΚΑΡΕΗ ΧΡΗΤΟ ΠΥΡΙΔΩΝ ΑΜΑΡΑ ΜΙΧΑΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΠΗΤΑΝΙΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤ ΒΑΙ ΑΠΑΖΙΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΤΥΙΑΝΟ ΠΑΥΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΥΟ ΚΥΠΑΡΙΗ ΜΙΧΑΗ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΟ ΜΕΤΑΞΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Η ΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΟ ΝΙΚΟΑΟ ΑΓΓΕΟ ΠΟΥΙΟ ΠΕΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΟ ΑΝΑΤ ΡΑΚΟΠΟΥΟ ΧΡΗΤΟ ΝΙΚΟΑΟ ΝΗΤΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΜΠΑΗ ΧΑΡΑΑΜΠ Ο ΧΑΡΙΔΗΜΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟ ΓΙΩΤΗ ΑΖΑΡΟ ΡΟΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΑΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΤΕΖΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Η ΓΕΩΡΓ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧΑΗ Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΤΙΑ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑ Δ.Ε. ΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΙΚΙ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ Δ.Ε. ΗΡΑΚΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΡΡΩΝ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΤΙΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΓΟΙΔΑ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΠΡΩ ΤΙΑ ΚΕΦΑΗΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ Β ΘΕΑ ΧΙΟΥ ΟΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΒΑΑ ΑΡΓΟΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΗΕΙΑ ΑΧΑΙΑ ΑΚΩΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Β ΘΕΑ ΑΜΟΥ ΟΝΙΚΗ ΜΕΗΝΙΑ Τ. Ε. Ε. Δ.Ε. ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΗΕΙΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΠΡΩΤΙΑ Δ.Ε. ΑΚΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΚΩΝΙΑ ΑΡΓΟΙΔΑ Δ.Ε. ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΑ 13

14 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΠΟΟΝΥΦΗ ΧΑΡΙΑΟ ΙΩΑΝΝΗ ΥΝΤΖΙΡΜΑ ΘΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΟ ΠΕΙΤΗ ΒΑΙΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΟ ΤΑΜΠΑΚΗ ΤΑΥΡΟ ΧΡΗΤΟ ΔΑΑΜΠΥΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΝΙΚΟΑΟ ΤΑΡΤΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓ ΚΑΙΗ ΑΠΟΤΟΟ ΝΙΚΟΑΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟ κοποβολή ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Τοξοβολία ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΧΡΙΤ Υδατοσφαίριση ΦΡΑΓΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥ Η Υδατοσφαίριση ΑΜΠΑΘΑΚΗ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑΝΝΗ Υδατοσφαίριση ΜΠΕΕΓΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤ Χειροσφαίριση ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΟ 14 Δ.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΗΡΑΚΕΙΟΥ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΩΝ Δ.Ε. ΑΡΙΑ Δ.Ε. ΚΑΒΑΑ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΠΕΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΩΝ Δ.Ε. ΠΕΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ Π.Ε. ΧΑΚΙΔΙΚΗ ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΑΜΟΥ Π.Ε. ΑΚΩΝΙΑ ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΧΑΚΙΔΙΚ Η ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ ΧΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗ ΧΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Χειροσφαίριση ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΧΡΗΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑ 4ο Χειροσφαίριση ΤΟΑΚΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Δ.Ε. ΚΥΚΑΔΩΝ ΧΑΡΑΑΜΠ Χειροσφαίριση ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ Ο ΤΕΦΑΝΟ Α ΑΘΗΝΑ Α ΑΘΗΝΑ Χειροσφαίριση ΤΑΚΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΙΟ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΥ ΗΜΑΘΙΑ Χειροσφαίριση ΑΓΓΕΟΠΟΥΟ ΝΙΚΟΑΟ ΙΩΑΝΝΗ Χειροσφαίριση ΜΗΤΟΥΗ ΤΑΥΡΟ ΝΙΚΟΑΟ Χειροσφαίριση ΑΙΔΙΝΙΔΟΥ ΥΜΕΑ ΗΙΑ Δ.Ε. ΑΜΟΥ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΕΒΡΟ 3ο

15 Χειροσφαίριση ΑΡΑΒΕΑΚΗ ΤΥΙΑΝΟ ΙΩΑΝΝ Χειροσφαίριση ΖΑΡΑΒΙΝΑ ΜΙΧΑΗ ΩΚΡΑ Χιονοδρομία ΑΝΑΤΑΙΑΔΗ ΝΙΚΟΑΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Χιονοδρομία ΜΗΤΙΑΝΗ ΘΩΜΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Π.Ε. ΚΥΚΑΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ ΗΜΑΘΙΑ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΧΡΙΤΟΦΙΟΠΟΥΟΥ 15

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: Β42Χ9-Μ9Θ ΠΡΟΣ: Μαρούσι 5-11-2012 Αρ.πρωτ.: 137773/Γ4 Α.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: Β42Χ9-Μ9Θ ΠΡΟΣ: Μαρούσι 5-11-2012 Αρ.πρωτ.: 137773/Γ4 Α.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση: Α.Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ σχολικού έτους 2010-11 - Αναστολή λειτουργίας αθλημάτων ΕΤΑΔ ΣΑΜΟΥ»

ΘΕΜΑ: «Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ σχολικού έτους 2010-11 - Αναστολή λειτουργίας αθλημάτων ΕΤΑΔ ΣΑΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Τχ. /νση: Α.Ππνδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜA: Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος

ΘΕΜA: Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι : Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γενική /νση Σπουδών Π.Ε και.ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα

Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις της αριθ. Γ4/902/29-09-1998 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Μαρούσι, 17-09-2015

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Μαρούσι, 17-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Διεκπεραίωση: μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Μαρούσι, 17-09-2015 Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-09-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 10815 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπούμε για το σχολικό έτος σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ τους αναφερόμενους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από

Αποσπούμε για το σχολικό έτος σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ τους αναφερόμενους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 04-10-2013 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 143195 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ49-27Υ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ Νο 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ψ49-27Υ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ Νο 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ Νο 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι 08-12-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας 1 Φ1 Εκπαιδευτική Νομοθεσία Δ2/4728/14-01-2013 Απόφαση Υπ. Παιδείας Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης Αποφασίζουμε Α. Εντάσσουμε αυτοδίκαια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2010-11 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2009-10 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 11-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 9632 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-09-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 10815 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 17 Ιουλίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Email: zkapsala@otenet.gr 2ο Ενημερωτικό Ιουλίου 2012 (Ενημερωτικό 12ο έτους 2012) Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΣΜΕΑ003 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο Εξάμηνο Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) 128 129 130 Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού 4 6 1 ο Περιγραφική και Λειτουργική Ανατομική

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΦ9-8ΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 12074 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: 865. ΠΡΟΣ: Δ/ντές 2 ου, 10 ου Δ/σχ. Νεάπολης, 6 ου Μενεμένης, 3 ου Ν. Ευκαρπίας, 13 ου Σταυρούπολης.

Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: 865. ΠΡΟΣ: Δ/ντές 2 ου, 10 ου Δ/σχ. Νεάπολης, 6 ου Μενεμένης, 3 ου Ν. Ευκαρπίας, 13 ου Σταυρούπολης. Θεσσαλονίκη: 1-10- 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 865 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ---------- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 24/02/2009 Αριθμ. Πρωτ.: 210 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πειραιάς 24/02/2009 Αριθμ. Πρωτ.: 210 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 24/02/2009 Αριθμ. Πρωτ.: 210 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.&Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση: 34ου Συντάγματος Πεζικού 17 185 32,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1977 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111967/Δ2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευ τικών Δ.Ε. στην Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ99-ΒΟ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 17 Αυγούστου 2012. Αρ.Πρωτ.: 4320

ΑΔΑ: Β4Θ99-ΒΟ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 17 Αυγούστου 2012. Αρ.Πρωτ.: 4320 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Θ99-ΒΟ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ

Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη συνέχεια των Πανελλήνιων Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ελλάδας και Κύπρου

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη συνέχεια των Πανελλήνιων Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ελλάδας και Κύπρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΑΝΑΤΟΛΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011

ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011 ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2249/τ.Β /

ΦΕΚ 2249/τ.Β / ΦΕΚ 2249/τ.Β /30-06-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)».

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 Λάρισα Ιστοσελίδα: http://thess.pde.sch.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ16 & ΠΕ19-20»

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ16 & ΠΕ19-20» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Α /ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ταχ. Δ/νση : Δήμητρας & Γαριβάλδη 10 Τ.Κ. : 11 Λάρισα Πληροφορίες : Ζίκος Ζήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ---------- ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

112843/Γ4/ (ΦΕΚ

112843/Γ4/ (ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ----- Μαρούσι, 5.4.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. (παράγραφος 3)

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. (παράγραφος 3) ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (παράγραφος 3) ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2 Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: Κ1/8310 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: Κ1/8310 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ Μαρούσι, 18-01-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 09/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 9540 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ/νση: Αισχύλου & Οδυσσέως Λιβαδειά Τ.Κ.: 32100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/11/2012 Αρ. πρωτ.: 17550

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/11/2012 Αρ. πρωτ.: 17550 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ Β4ΣΨ9-ΔΣΒ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/11/2012 Αρ. πρωτ. 17550 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 18/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 4759 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 29/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 8978 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη : 13-07-2015 Αριθμ. Πρωτ : 8571

Κατερίνη : 13-07-2015 Αριθμ. Πρωτ : 8571 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ --------- ΔΙΕΥΘΥΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΠΙΕΡΙΑ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γεν. /νση Σπουδών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ. 59670/Γ4 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : Μαρούσι, Aρ. Πρωτ /Γ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 2585 τ. β ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ : Μαρούσι, Aρ. Πρωτ /Γ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 2585 τ. β ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ : Μαρούσι,2-11 -2011 Aρ. Πρωτ. 125617 /Γ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 2585 τ. β 7-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

: Μεταξοχωρίου 15, : 2038 Ηράκλειο : Λειβαδιώτης Αλέξανδρος : Αλεφαντινού Βάλια : / 328 : :

: Μεταξοχωρίου 15, : 2038 Ηράκλειο : Λειβαδιώτης Αλέξανδρος : Αλεφαντινού Βάλια : / 328 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. : 46386/Ε1. ΦΕΚ: 326/τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. : 46386/Ε1. ΦΕΚ: 326/τ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ -----

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: Κ1/8310 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: Κ1/8310 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ Μαρούσι, 18-01-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα