Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ 2: Τίτλος έργου θέση χαρακτηριστικά και αντικείµενο του έργου Προϋπολογισµός ΑΡΘΡΟ 3: Σειρά ισχύος τευχών δηµοπράτησης ΑΡΘΡΟ 4: Σύµβαση κατασκευής του έργου ΑΡΘΡΟ 5: Προθεσµίες παρατάσεις ΑΡΘΡΟ 6: Έλεγχος και συµπλήρωση µελετών ΑΡΘΡΟ 7: Πρόγραµµα Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου ΑΡΘΡΟ 8: Ποινικές ρήτρες έκπτωση αναδόχου ΑΡΘΡΟ 9: Προκαταβολή ΑΡΘΡΟ 10: Τρόπος πληρωµής κρατήσεις ΑΡΘΡΟ 11: Αναθεώρηση Κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών ΑΡΘΡΟ 12: Επιµετρήσεις ΑΡΘΡΟ 13: Χρόνος εγγύησης παραλαβή του έργου ΑΡΘΡΟ 14: Εγγύηση καλής εκτέλεσης ΑΡΘΡΟ 15: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των εργασιών ΑΡΘΡΟ 16: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους ΑΡΘΡΟ 17: ιεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο προσωπικό αναδόχου υγιεινή και ασφάλιση εργαζοµένων ΑΡΘΡΟ 18: Ηµερολόγιο έργου µητρώο έργου ΑΡΘΡΟ 19: Φάκελος και Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ & ΣΑΥ) του έργου ΑΡΘΡΟ 20: Θέµατα που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρµόζονται στα εργοτάξια ( Π 305/96 ) και στην πρόληψη εργασιακού κινδύνου Σύνταξη Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας - Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας ΑΡΘΡΟ 21: Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή των ηµοσίων Έργων (Αποφ- ΙΠΑ /889/02,ΦΕΚ-16/Β/ ) ΑΡΘΡΟ 22: Σύστηµα Οργάνωσης και ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ ΑΥΕ) (Αποφ- ΙΠΑ /889/02,ΦΕΚ-16/Β/ ) ΑΡΘΡΟ 23: απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ (Αποφ- ΙΠΑ /889/02,ΦΕΚ-16/Β/ ) ΑΡΘΡΟ 24: Θέµατα που αφορούν στην χρήση µηχανηµάτων έργων (ΜΕ) ΑΡΘΡΟ 25: Μέτρα για την ακώλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου κατά τη διάρκεια των εργασιών ΑΡΘΡΟ 26: Σήµανση ΑΡΘΡΟ 27: Ποιοτικός έλεγχος υλικών-ποινικές ρήτρες ΑΡΘΡΟ 28: Πρόγραµµα ποιότητας έργου ΑΡΘΡΟ 29: Εκπροσώπηση αναδόχου κοινοποίηση εγγράφου ΑΡΘΡΟ 30: Πληροφόρηση - δηµοσιότητα ΑΡΘΡΟ 31: Ισχύουσες διατάξεις

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : Ανάπλαση ανακατασκευή οδού και πλατείας Παρασκευοπούλου Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Α Ρ Θ Ρ Ο 1: Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ. Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) είναι η διατύπωση των ειδικών και τεχνικών όρων, σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους της Σύµβασης και τα σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν αρµόδια, θα κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2 και θα συναφθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση. Α Ρ Θ Ρ Ο 2: Τίτλος του έργου θέση, χαρακτηριστικά και αντικείµενο του έργου Προϋπολογισµός 2.1 Ο τίτλος του έργου είναι: «Ανάπλαση ανακατασκευή οδού και πλατείας 2.2 Παρασκευοπούλου». 2.3 Το έργο θα κατασκευαστεί στον ήµο Ηρακλείου. 2.4 Αντικείµενο του έργου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα συµβατικά τεύχη, είναι η ανάπλαση της οδού Παρασκευοπούλου, η οποία αρχίζει δυτικά από την πλατεία της Παναγίτσας Μασταµπά και την οδό Ιερολοχιτών, και καταλήγει στο ανατολικό της άκρο στη Λ. Κνωσσού, σε συνολικό µήκος 950µ. περίπου. 2.5 Ο προϋπολογισµός του έργου είναι µε ΦΠΑ. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 : Σειρά ισχύος τευχών δηµοπράτησης Τα τεύχη δηµοπράτησης αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση όµως ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των παραπάνω τευχών καθορίζεται πάγια όπως παρακάτω: α) Το συµφωνητικό β) Η ιακήρυξη ηµοπρασίας γ) Η Οικονιµική Προσφορά δ) Το Τιµολόγιο Μελέτης ε) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,Ε.Σ.Υ. η) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους,τ.σ.υ. θ) Η Τεχνική Περιγραφή, Τ.Π. ι) Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. στ) Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2/21

3 και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου και Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα : (1) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. (2) Οι Ευρωκώδικες. (3) Oι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ Ε (ή του τ. Υ Ε). (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. Α Ρ Θ Ρ Ο 4: Σύµβαση κατασκευής του έργου Η Σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα γίνει µε βάση την απόφαση για έγκριση της δηµοπρασίας και για συνολικό χρηµατικό ποσό που θα προκύψει από την δηµοπρασία. Ο Ανάδοχος, µετά την κοινοποίηση σε αυτόν της έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, καλείται για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, σύµφωνα µε το Π.. 609/85 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3263/04 και το άρθρο 35 του Ν. 3669/08. Σε περίπτωση κατά την οποία ο µειοδότης δεν εµφανιστεί στην παραπάνω προθεσµία ή δεν προσκοµίσει τις απαιτούµενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση συµµετοχής του στην δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π..609/85. Α Ρ Θ Ρ Ο 5: Προθεσµίες- παρατάσεις 5.1 Η συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε εξακόσιες (600) ηµερολογιακές ηµέρες, µετρούµενη από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 5.2 Παράταση της συµβατικής προθεσµίας και των τµηµατικών προθεσµιών δίνεται µόνο µε έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου και µε την προϋπόθεση ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ακόµα επιτρέπεται παράταση στις παρακάτω αποκλειστικά αναφερόµενες περιπτώσεις ανωτέρας βίας: α. Περιπτώσεις θεοµηνιών, που τυχόν θα προκαλέσουν καταστροφές στο έργο. Η παράταση προθεσµίας που θα δοθεί σε αυτή την περίπτωση θα εκτιµηθεί από την Υπηρεσία, ανάλογα µε το είδος και τον βαθµό των καταστροφών, που τυχόν θα συµβούν στο έργο, η αποκατάσταση των οποίων θα γίνει από τον Εργολάβο. β. Γενική απεργία των εργατών και υπαλλήλων, που παρατείνεται πέρα από δέκα (10) ηµέρες ή διαδοχικές τέτοιες γενικές απεργίες, αλλά µε µικρότερη διάρκεια από 10 ηµερολογιακές ηµέρες, που αθροιστικά ξεπερνούν τις 20 ηµέρες και σε όλη την διάρκεια από την ηµέρα, που θα υπογραφεί η Σύµβαση, µέχρι να τελειώσει το έργο. 5.3 Παράταση προθεσµίας, δεν θα αναγνωριστεί στον Ανάδοχο λόγω ισχυρισµού άγνοιας των εδαφικών και κλιµατολογικών συνθηκών της περιοχής του έργου, καθώς και των δυσκολιών λόγω της θέσεώς του (κυκλοφοριακό κλπ), του χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών ή της αδυναµίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την Ελληνική ή ξένη βιοµηχανία. Α Ρ Θ Ρ Ο 6: Έλεγχος και συµπλήρωση µελετών. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3/21

4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ελέγξει, µελετήσει και συµπληρώσει τις υπάρχουσες µελέτες χωρίς πρόσθετη δαπάνη και αµοιβή. 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης θα παραδοθούν, από την /νουσα Υπηρεσία, στον ανάδοχο µελέτες σχέδια και στοιχεία που τυχόν υπάρχουν για την εκτέλεση του έργου και είναι εγκεκριµένα από την Προϊσταµένη Αρχή ( ηµοτικό Συµβούλιο Ηρακλείου ). 2. Κάθε τροποποίηση, συµπλήρωση ή προσαρµογή των παραπάνω µελετών, σχεδίων και στοιχείων στις υφιστάµενες τοπικές συνθήκες του έργου ανήκει στις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου και για την εργασία δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αµοιβή. Τη ρήτρα αυτή θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι εργοληπτικές επιχειρήσεις κατά την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς τους. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από την /νουσα Υπηρεσία, να εκπονήσει και υποβάλει κάθε άλλη µελέτη ή µέρος αυτής που τεχνική Επιστήµη απαιτεί και η αρτιότερη εκτέλεση του έργου επιβάλλει. Οι µελέτες αυτές κατά το µέρος που δεν καλύπτονται από τα χορηγηθέντα στον ανάδοχο σχέδια και στοιχεία ή δεν εµπίπτουν στα ως άνω αναφερθέντα αµείβονται, σε βάρος σχετικού κονδυλίου του προϋπολογισµού, µε βάση τις διατάξεις του Π..696/74 όπως τούτο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Π..515/ Η υποβολή όλων των µελετών θα γίνονται εγγράφως, θα ελέγχονται από την /νουσα Υπηρεσία εντός 10 ηµερών και θα εγκρίνονται από την Προϊσταµένη Αρχή. 5. Ελλιπή στοιχεία των µελετών που προσκοµίζει ο ανάδοχος επισηµαίνονται εγγράφως από την Προϊσταµένη Αρχή µε εισήγηση της /νουσας Υπηρεσίας εντός 10 ηµερών. 6. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος διατηρεί στο ακέραιο την ευθύνη για την ορθότητα των µελετών του και των αντιστοίχων κατασκευών που έχουν υιοθετηθεί από την Υπηρεσία. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σήµανση Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την διάρκεια εκτελέσεως του έργου να τοποθετεί, συντηρεί, ή αντικαθιστά όλα τα προσωρινά σήµατα που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ της ΒΜ5/30058/ αποφάσεως του Υ Ε (ΦΕΚ589Β/80) καθώς και προσωπικό αν χρειαστεί για την ανεµπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία στον δρόµο στις παρακαµπτήριες, στις προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και νύκτα, για την ασφαλή καθοδήγηση τόσο των πεζών όσο και των τροχοφόρων. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα γίνει εξ αιτίας της εκτελέσεως των έργων ακόµη και των εργασιών εκείνων που εκτελούνται απολογιστικά. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς την ανωτέρω σήµανση θα του επιβληθεί ποινική ρήτρα, που δεν µπορεί να ανακληθεί από 15. για κάθε σήµα που δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση που επιβάλλεται ή έχει τοποθετηθεί λάθος. Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο θα του παραδοθούν από την ιευθύνουσα Υπηρεσία όλα τα διαθέσιµα σχέδια και στοιχεία της οριστικής µελέτης του έργου. Επίσης από την ιευθύνουσα Υπηρεσία θα παραδοθούν στον Ανάδοχο και οι υπάρχουσες τοπογραφικές ή τριγωνοµετρικές αφετηρίες, µε τις διαθέσιµες απόλυτες τιµές συντεταγµένων και υψοµέτρων τους, στα οποία βασίσθηκε η σύνταξη της ανωτέρω αναφεροµένης Οριστικής Μελέτης του έργου, και από τα οποία θα εξαρτώνται όλα τα χωµατουργικά ή τεχνικά έργα που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο. Η χρησιµοποιηθείσα στη µελέτη τοπογραφική και ρυµοτοµική αποτύπωση της περιοχής των έργων, είναι πιθανόν ότι δεν αποδίδει πλήρως την κατάσταση που θα έχει διαµορφωθεί στην περίοδο εκτελέσεως των έργων, λόγω του ότι θα έχουν κατασκευασθεί εν τω µεταξύ διάφορα έργα ή θα έχει τροποποιηθεί, κατά θέσεις, η ρυµοτοµική διάταξη. Ο Ανάδοχος, πριν λάβει µέρος στο διαγωνισµό, θα λάβει γνώση της πραγµατικής καταστάσεως στην περιοχή των έργων, και δεν αναγνωρίζεται απ' το λόγο αυτό οποιαδήποτε πρόσθετη δυσκολία στην κατασκευή των έργων. Ρητά αναφέρεται ότι η οριζοντιογραφική και υψοµετρική θέση των αγωγών, στα σχέδια της οριστικής µελέτης, δεν είναι η οριστική, δεδοµένου ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψιν τυχόν εµπόδια (αγωγοί Ο.Κ.Ω., τεχνικά έργα, φυσικά εµπόδια κ.ά.). Τυχόν τροποποιήσεις των υψοµετρικών και οριζοντιογραφικών στοιχείων εκσκαφής και τοποθέτησης των αγωγών, δεν συνεπάγονται πρόσθετη αποζηµίωση του αναδόχου. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4/21

5 Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί εγκαίρως και πάντως µέσα στην καθορισµένη προθεσµία, στον προσδιορισµό των τυχόν εµποδίων (σχέδια Ο.Κ.Ω., δοκιµαστικές τοµές κ.λ.π.), στην επί τόπου χάραξη των έργων. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει: α) Τεχνική έκθεση σχετική µε την µελέτη και κατασκευή του έργου, στην οποία θα περιλαµβάνεται και η περιγραφή κατά τρόπο περιληπτικό, των κάθε είδους προς κατασκευή έργων, µε τη σειρά κατασκευής τους. Επίσης την παραπάνω έκθεση θα συνοδεύουν και οι συνθέσεις για τα διάφορα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο και για τα οποία προβλέπεται από την οριστική µελέτη, η υποβολή της σύνθεσής τους. Εφόσον η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία, αποδεικνύουν την καταλληλότητα των προτεινοµένων υλικών για τον σκοπό που προορίζονται µπορεί να συγκατατεθεί στην προµήθεια αυτών. Η παραπάνω συγκατάθεση σε καµµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την οριστική µελέτη του έργου. Εξ άλλου η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα αιτιολογηµένα να απορρίψει (µερικά ή ολικά) τις προτάσεις του αναδόχου, εφόσον κρίνει ότι αυτές δεν είναι πλήρεις η σαφείς. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει και να βελτιώσει τις αρχικές του προτάσεις και να υποβάλλει τελική εισήγηση, εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν υποβάλλει εντός του παραπάνω χρονικού ορίου την τελική του εισήγηση ή εάν αυτή απορριφθεί εκ νέου από την Υπηρεσία, είναι υποχρεωµένος να προβεί στην προµήθεια των υλικών της εκλογής της Υπηρεσίας, χωρίς καµµία πρόσθετη αποζηµίωση. β) Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων (υψόµετρα - συντεταγµένες ) µαζί µε τα σχέδια-φωτογραφίες, που να δείχνουν τις θέσεις των σηµείων αυτών, µε τρόπο που να εξασφαλίζεται ο ακριβής και άµεσος επαναπροσδιορισµός τους. γ) Οριζοντιογραφικό υπόβαθρο όλων των περιοχών όπου θα κατασκευαστούν έργα, σε κλίµακα 1:500, που θα περιλαµβάνει όλα τα υφιστάµενα οικοδοµικά τετράγωνα, µε διαχωρισµένες τις ιδιοκτησίες, βασισµένη στην πλέον πρόσφατη αποτύπωση της περιοχής. Εφόσον η διατιθέµενη κλίµακα είναι µικρότερη, το οριζοντιογραφικό υπόβαθρο, µπορεί να παράγεται διά µεγεθύνσεως. δ) Αντίγραφο του σχεδίου πόλεως όλων των περιοχών όπου θα κατασκευαστούν έργα, µε όλες τις εγκεκριµένες τροποποιήσεις. ε) Πλήρεις οριζοντιογραφίες, ( µε στοιχεία υπαίθρου ) σε κλίµακα 1:500, ή και σε µικρότερη κλίµακα (π.χ. 1:200) εφόσον κριθεί απαραίτητο λόγω της φύσης των έργων, όπου θα αποτυπώνονται µε ακρίβεια οι θέσεις των έργων (δίκτυα - τεχνικά έργα), µε τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαραχτηριστικά τούτων όπως απαιτείται, σε συνάρτηση µε άξονες οδών και θέσεις υφισταµένων κατασκευών, γιά όλα τα δίκτυα αποχέτευσης, οµβρίων και ύδρευσης, όπως αυτά θα χαραχθούν επί τόπου. Στις ίδιες οριζοντιογραφίες θα φαίνονται τα υφιστάµενα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΟΤΕ, ΕΗ κλπ.), όπως έχουν διαπιστωθεί αφενός από τα σχέδια των αντίστοιχων Οργανισµών, που λαµβάνονται µε µέριµνα του αναδόχου, και αφετέρου από δοκιµαστικές τοµές όπου αυτό απαιτείται. στ) Μηκοτοµή υπό κλίµακα υψών/µηκών 1:100/1:1000, ή και σε µικρότερη κλίµακα (π.χ. 1:20/1:200) εφόσον κριθεί απαραίτητο λόγω της φύσης των έργων, µε όλα τα απόλυτα υψοµετρικά στοιχεία του εδάφους και των προς κατασκευή έργων. ζ) Κατά πλάτος τοµές ανά οδό και ανά διακριτό τµήµα έργου, µε όλα τα υφιστάµενα δίκτυα των Ο.Κ.Ω., όπως και όλα τα προς κατασκευή δίκτυα. Σαν διακριτό τµήµα έργου θεωρείται κάθε τµήµα που διαφοροποιείται σε σχέση µε τα υπόλοιπα όσον αφορά το πλήθος, τις διατοµές, το υλικό κατασκευής των αγωγών και τα πιθανά εµπόδια από υφιστάµενα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. η) Στη περίπτωση που γίνεται ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωµάτων σε όλο το πλάτος του δρόµου, η µελέτη εφαρµογής θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρη υψοµετρικά στοιχεία για τις φάσεις της οδοστρωσίας και την ασφαλτόστρωση, σύµφωνα µε τα υψόµετρα ερυθράς που φαίνονται στις µηκοτοµές της µελέτης µε επίκλιση τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των οµβρίων και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. θ) Κυκλοφοριακή µελέτη (σχέδια εκτροπής της κυκλοφορίας), όπου αυτό είναι απαραίτητο. Με ευθύνη του αναδόχου τα σχέδια αυτά θα υποβάλλονται και θα προωθούντα για έγκριση, στις αρµόδιες επιτροπές και Υπηρεσίες (Τµήµα Τροχαίας, ήµος Ηρακλείου, Επιτροπή Κυκλοφορίας κ.λ.π.) για τους κεντρικούς δρόµους στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, µε τον χρονικό προγραµµατισµό εκτέλεσης των έργων στους συγκεκριµένους δρόµους, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου. Τα σχέδια αυτά, µπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία, τµηµατικά, τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την έναρξη των εργασιών, των δρόµων που αναφέρονται. ι)επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει δείγµατα µε ευθύνη και δαπάνη του, για όσα υλικά προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη ή ζητηθεί από την Υπηρεσία, και ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5/21

6 να προτείνει τρόπους ελέγχου των διαφόρων υλικών για την εξακρίβωση της ποιότητάς τους. Τα στοιχεία αυτά, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση σε φακέλους καλής ποιότητας θα συνταχθούν σε 4 σειρές, και θα υποβληθούν στην ιευθύνουσα Υπηρεσία προς έγκριση. Η ιευθύνουσα Υπηρεσία θα πρέπει εντός δέκα εργασίµων ηµερών να εγκρίνει τα υποβληθέντα στοιχεία, ή να απαιτήσει την αλλαγή ή συµπλήρωση των στοιχείων αυτών, τάσσοντας συγκεκριµένη εύλογη προθεσµία για τον λόγο αυτό. Σε περίπτωση επανυποβολής των ζητουµένων στοιχείων, η Υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε εργασίµων ηµερών από της υποβολής τους. Αν η Υπηρεσία δεν απαντήσει εντός της τασσοµένης γι' αυτήν προθεσµίας, η µελέτη εφαρµογής, θεωρείται εγκεκριµένη ως υπεβλήθη από τον ανάδοχο. Οι δαπάνες για κάθε συµπλήρωση ή τροποποίηση της µελέτης αυτής, ακόµη και σε περίπτωση αύξησης του οικονοµικού αντικειµένου της εργολαβίας, περιλαµβάνονται στις συµβατικές τιµές της µελέτης του έργου, και εποµένως σε καµµία περίπτωση δεν δικαιούται ο ανάδοχος να απαιτήσει αµοιβή για τον λόγο αυτό έστω κι αν απαιτηθεί η υποβολή και πρόσθετων στοιχείων µη περιγραφοµένων στο παρόν άρθρο. Αν από τη µελέτη εφαρµογής προκύψουν διαφοροποιήσεις της κατασκευής, σε οποιοδήποτε κατασκευαστικό θέµα πλην του µήκους των σωλήνων, οι οποίες και τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας, και οι οποίες τυχόν συνεπάγονται αύξηση του κόστους του έργου σε σχέση µε τα προβλεπόµενα από τη µελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Υπηρεσία, οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν συνεπάγονται πρόσθετη αποζηµίωση για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, προ της ενάρξεως των εργασιών, να προσκοµίσει δείγµατα µε ευθύνη και δαπάνη του, για τα υλικά που προτείνει να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του έργου. Τα δείγµατα αυτά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της οριστικής µελέτης και της µελέτης εφαρµογής. Ειδικώτερα πρέπει να προσκοµίσθούν δείγµατα για κάθε υλικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία και να προτείνει τρόπους ελέγχου των διαφόρων υλικών για την εξακρίβωση της ποιότητάς τους. Ουδεµία εργασία θα εκτελείται προ της εγγράφου εγκρίσεως από την Υπηρεσία των προσκοµισθέντων δειγµάτων. Χαράξεις - Eπί τόπου παραλαβή εργασιών Της εκσκαφής των χανδάκων, θα προηγείται χάραξη της όδευσης µε την χρήση νήµατος και χρώµατος σπρέϋ ή άλλου πρόσφορου µέσου γιά την σήµανση και τήρηση της ευθυγραµµίας. Ουδεµία εργασία θα εκτελείται αν δεν έχει παραληφθεί η εκάστοτε προηγούµενη φάση από την Επίβλεψη. Στην αντίθετη περίπτωση θα γίνεται µείωση σε ολόκληρη την τιµή του αντίστοιχου τµήµατος, δηλαδή το αντίστοιχο τµήµα δεν θα πιστοποιείται. Επί τόπου των έργων θα πρέπει να υπάρχουν πάντα διαθέσιµα τοπογραφικά όργανα (ταχύµετρο, χωροβάτης) και φωτογραφική µηχανή γιά την λήψη στοιχείων και φωτογραφιών σε κάθε φάση της κατασκευής. Προ της επιχώσεως των αγωγών, και προ της κατασκευής των πλακών επικάλυψης των φρεατίων, θα εξασφαλίζονται όλες οι θέσεις φρεατίων, κορυφές και ακραίες απολήξεις των κάθε είδους δικτύων, µε την λήψη τουλάχιστον 3 αποστάσεων από χαρακτηριστικά και καταγραφόµενα σταθερά σηµεία. Η οριζοντιογραφική αποτύπωση της οδού θα γίνεται από ειδικό τοπογραφικό συνεργείο, µετά την ολοκλήρωση κάθε αυτοτελούς τµήµατος έργου και στην συνέχεια την λεπτοµερειακή οριζοντιογραφική αποτύπωση όλων των τεχνικών έργων της εργολαβίας, εξαρτηµένων από το δίκτυο των τριγωνοµετρικών σηµείων των εγκατεστηµένων στην περιοχή. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων του παρόντος άρθρου και επιφυλασσοµένων των διατάξεων περί ακαταλληλότητας των εργασιών, ουδεµία εργασία θα πιστοποιείται ούτε θα αποζηµιώνεται, προ της προσκοµίσεως επαρκών (κατά την άποψη της Υπηρεσίας) στοιχείων σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, της ακριβούς τήρησης των σχεδίων της µελέτης εφαρµογής και των όρων της σύµβασης. Σύνταξη µητρώου του έργου Συµπληρωµατικά προς τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων διευκρινίζεται ότι η σύνταξη του Μητρώου των έργων θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο. Πάντως σε κάθε περίπτωση το Μητρώο των έργων πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα: α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαµβάνονται: -Έκθεση σχετική µε την µελέτη και κατασκευή του έργου. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6/21

7 -Έκθεση επί του τρόπου λειτουργίας και συντηρήσεως των έργων. -Πίνακας απογραφής, όπου θα περιγράφονται κατά τρόπο περιληπτικό, τα επί µέρους τµήµατα που συγκροτούν το όλο έργο (κατασκευασθέντα) όπως επίσης και τα συνεργαζόµενα έργα. -Απολογισµός του συνολικού κόστους του έργου. β) ιαγράµµατα σε κατάλληλη κλίµακα των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν "υπέρ του ηµοσίου". γ) Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων (υψόµετρα - συντεταγµένες ) µε τις εξασφαλίσεις τους µαζί µε σχέδια και φωτογραφίες που να δείχνουν τις θέσεις αυτών. δ) Σχέδια έργων, όπως εκτελέστηκαν και συγκεκριµένα : δ1. Πλήρεις οριζοντιογραφίες, σε κλίµακα 1:500, µε εξάρτηση από το Ελληνικό Γαιωδετικό Σύστηµα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α.), όπου θα αποτυπώνονται µε ακρίβεια οι θέσεις των έργων (δίκτυα - τεχνικά έργα), µε τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τούτων, σε συνάρτηση µε άξονες οδών και θέσεις υφισταµένων κατασκευών, όπως αυτά κατασκευάστηκαν και αποτυπώθηκαν επί τόπου. Επί πλέον στις οριζοντιογραφίες θα φαίνεται η αρίθµηση όλων των σηµείων που έχουν αποτυπωθεί και σε ξεχωριστό τεύχος θα παραδίδονται οι συντεταγµένες τους. δ2) Μηκοτοµές σε κλίµακα υψών/µηκών 1:100/1:1000, µε όλα τα απόλυτα υψοµετρικά στοιχεία του εδάφους, των κατασκευασθέντων τεχνικών έργων (φρεατίων κλπ). δ3) Κατά πλάτος τοµές ανά οδό και ανά διακριτό τµήµα έργου, µε όλα τα υφιστάµενα δίκτυα των Ο.Κ.Ω., όπως και όλα τα κατασκευασθέντα δίκτυα. ε)τεύχη έργων, όπως εκτελέστηκαν, που συνοδεύουν τα παραπάνω σχέδια, σύµφωνα µε τους συνηµµένους, στη παρούσα, πίνακες που αφορούν ειδικότερα στοιχεία για τα κατασκευασθέντα δίκτυα - τεχνικά έργα. ζ) Φωτογραφίες ανά οδό, σε χαρακτηριστικά σηµεία έργου και των κοµβολογίων όλων φρεατίων ύδρευσης, πρό της σκυροδέτησης της πλάκας επικαλύψεως του φρεατίου. Επίσης έγχρωµες διαφάνειες (slides) των πλέον ενδιαφερόντων στοιχείων του έργου κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής του. Τα στοιχεία αυτά, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση σε φακέλους καλής ποιότητας θα συνταχθούν σε τέσσερεις (4) σειρές και θα συνοδεύσουν τα τεύχη των τελικών επιµετρήσεων τα οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία µόλις αποπερατωθεί το Έργο. Εκτός από την παραπάνω µορφή, τα στοιχεία του έργου όπως κατασκευάστηκε, θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή µορφή. Αυτή θα περιλαµβάνει όλα τα κείµενα καθώς και τα σχέδια θα παραδίδονται σε δυο FORMAT: Α. Το πρωτότυπο που έχει χρησιµοποιηθεί από τους µελετητές (π.χ. dwg ή άλλο σύµφωνο µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Β. Σε Format dxf. Μαζί µε τα σχέδια θα παραδίδονται οι γραµµατοσειρές σύµβολα και άλλα ιδιαίτερα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη δηµιουργία και επεξεργασία των σχεδίων ώστε να είναι δυνατή η άµεση χρήση τους από την υπηρεσία. Η παράδοση των παραπάνω θα γίνει σε CDS. Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και νοούνται συµβατικά ότι περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου. Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και εποµένως δεν θα εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης, αν µετά το τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί στην ιευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου. Το Μητρώο του έργου θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των εργασιών της εργολαβίας και εποµένως σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε το µητρώο του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 46 και 47 του Π.. 609/85. Ιδιαίτερες απαιτήσεις για εργασίες σε στενούς δρόµους και κοντά σε κτίρια Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών µέσα σε κατοικηµένες περιοχές και µάλιστα σε στενούς δρόµους και πλησίον υφισταµένων κτιρίων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν η κυκλοφορία οχηµάτων, η επικοινωνία των περιοίκων και να αποτρέπεται κάθε ζηµιά ή ατύχηµα. Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει µε αυστηρότητα, όλες τις συµβατικές απαιτήσεις των Προδιαγραφών και των σχεδίων και τις σχετικές εντολές της Επιβλέψεως, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, έχοντας πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια έργων και προσώπων και για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση. Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας - Αρχαιότητες Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες και υπόγειες εγκαταστάσεις και δίκτυα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π... Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να παραλάβει απ'τους διάφορους Οργανισµούς τα σχέδια που ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7/21

8 δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή του έργου, θα κάνει δε µε δαπάνες του, δοκιµαστικές τοµές, ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς θέσεις τους. Επίσης πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να εκδοθούν από τις διάφορες Υπηρεσίες, οι άδειες τοµής του οδοστρώµατος, οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. υποβάλλοντας εγκαίρως τις σχετικές αιτήσεις, όπως και τα απαραίτητα για την έκδοση της άδειας σχέδια, στις αρµόδιες Υπηρεσίες. Ο ανάδοχος έχει όµως την υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών.η Υπηρεσία, δύναται να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση έργων µετατοπίσεως αγωγών και δικτύων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Αν οι µετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την εγκεκριµένη προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών, το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται µόνο αναλόγου παρατάσεως προθεσµίας και όχι αποζηµιώσεως. Προκειµένου για προσωρινές µετατοπίσεις και υποστηρίξεις αγωγών Ο.Κ.Ω., εµποδίων, κ.λ.π., τις απαιτούµενες εργασίες θα εκτελεί ο Ανάδοχος. Η αποζηµίωση γιά τις προσωρινές αυτές εργασίες, περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές κατασκευής των σωληνώσεων, ανεξάρτητα από τυχόν δυσχέρειες που θα αντιµετωπισθούν. Επισηµαίνεται οτι κ6άθε ζηµιά που θα προκληθεί απ'τον Ανάδοχο στους διάφορους αγωγούς ή στις διάφορες οδούς, είτε κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών πλησίον των αγωγών, είτε µετά το πέρας τους, και που θα οφείλεται στην κακή εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής, υποστηρίξεως, συµπυκνώσεως κ.λ.π., θα βαρύνει αποκλειστικώς τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι πιθανή η συνάντηση αρχαιολογικών ευρηµάτων κατά τις εκσκαφές χανδάκων και λοιπών έργων. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει αµέσως να διακόψει τις εργασίες και να ειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές και να εφαρµόσει πλήρως όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Στην περίπτωση της ανάγκης εκτέλεσης ανασκαφικών εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παράσχει απροφασίστως κάθε είδους διευκόλυνση στα συνεργεία εκτέλεσης των ανασκαφικών εργασιών. Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες θα εκτελούνται µε την φροντίδα της αρµόδιας Υπηρεσίας και καµµία ανάµιξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Η Υπηρεσία επίσης µπορεί να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον κριθεί αναγκαίο και µετά από εντολή της Υπηρεσίας είναι δυνατή η αναπροσαρµογή του προγράµµατος κατασκευής του έργου σε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση από την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών. Αν οι ανασκαφικές εργασίες επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την εγκεκριµένη προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται µόνο αναλόγου παρατάσεως προθεσµίας και όχι αποζηµιώσεως. Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο Στα Γενικά Έξοδα του Αναδόχου συµπεριλαµβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν : (1) Συµφωνητικού (2) Αποζηµιώσεως ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή µισθωτών : α. Των περιοχών λήψεως δανείων εν γένει χωµατισµών, αποθέσεως τυχόν προϊόντων εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικά. β. Των θέσεων εγκαταστάσεως µηχανηµάτων και εργοταξίου γενικά. γ. Των προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και τις θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως των πάσης φύσεως υλικών. δ. Οι δαπάνες αποζηµιώσεως, των οποιωνδήποτε πηγών λήψεως υλικών (λατοµεία, ορυχεία, χείµαρροι, ποτάµια κ.λ.π.) και των θέσεων προσωρινής ή οριστικής απόρριψης των πλεοζόντων προϊόντων εκσκαφής, που θα χρησιµοποιηθούν µε έγκριση της Υπηρεσίας, καθώς και των κάθε είδους οδών προσπελάσεως προς αυτές, και που ανήκουν είτε σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, είτε σε Νοµικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή ηµοσίου ικαίου κ.λ.π. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον Ανάδοχο, και ο ΗΜΟΣ δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση διενεργείας και διεξαγωγής της διαδικασίας της απαλ/σεως των θέσεων αυτών. Ο ΗΜΟΣ επίσης δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση πρόσθετης αποζηµιώσεως του Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες που µπορεί να παρουσιασθούν στην εξεύρεση και εκµετάλλευση των λατοµείων, ορυχείων και λοιπών πηγών ή για ανάγκη δηµιουργίας εγκαταστάσεως λήψεως, θραύσεως, κ.λ.π., ή και δηµιουργίας χώρων αποθηκεύσεως υλικών µακριά από τις πηγές λήψεως, είτε από τυχόν δυσχέρειες µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. (3) Αποζηµίωση γενικώς για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα που τυχόν συµβεί σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή - µεταφορά υλικών. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµµιά ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει δαπάνες ή αποζηµιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8/21

9 (4) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών από την ανάγκη εκµεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών συγχρόνως και από άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία και τη δηµιουργία και αποκάλυψη γι'αυτό νέων πηγών υλικών, µαζί µε τις σχετικές επιβαρύνσεις, για να τελειώσει εµπρόθεσµα η εκτέλεση του έργου. (5) Οι δαπάνες για τους πάσης φύσεως ελέγχους και δοκιµές. (6) Οι δαπάνες που αναφέρονται στα λοιπά άρθρα της παρούσης, στους Γενικούς όρους του Τιµολογίου, στις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και στο Π.. 609/85 (αριθµ.24, 34, 46 κ.λ.π.). Α Ρ Θ Ρ Ο 7 : Πρόγραµµα αναλυτικό χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.. 609/85 ο Ανάδοχος καλείται σε προθεσµία 15 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, να συντάξει και υποβάλει στην ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, προς έγκριση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην προθεσµία που έχει τεθεί και µε την διευκρίνηση, ότι οι εργασίες θα αρχίσουν αµέσως για να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις. Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου θα είναι λεπτοµερειακό, θα περιλαµβάνει δε, όχι µονάχα του χρόνους εκτέλεσης των καθ έκαστα εργασιών, αλλά και εκείνους των απαραίτητων προεργασιών, δοκιµών κλπ, όπως απαιτείται ή ορίζεται στην παρούσα και στα άλλα τεύχη της σύµβασης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται σαφές ότι περιελήφθησαν σ αυτό όλες οι απαιτούµενες δραστηριότητες, άµεσες ή έµµεσες για την εµπρόθεσµη κατασκευή του έργου. Βασικές δεσµεύσεις για την σύνταξη του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος είναι: α. Η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του έργου, που δεν µπορεί να υπερβεί τις 600 ηµερολογιακές ηµέρες. β. Οι τµηµατικές προθεσµίες που πιθανόν να ορίσει η ιευθύνουσα Υπηρεσία Η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος θα γίνει σε ηµερολογιακές ηµέρες. Ο ανάδοχος θα επιλέξει το πλήθος εκείνο των δραστηριοτήτων που θα κρίνει ότι απαιτείται για την σύνταξη ενός ρεαλιστικού και αντιπροσωπευτικού χρονοδιαγράµµατος Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε µεγαλύτερη ανάλυση των εργασιών σε δραστηριότητες και ιδιαίτερα για τις εργασίες εκείνες που συµµετέχουν σε µεγαλύτερο βάρος, τόσο στον Προϋπολογισµό, όσο και στον χρονικό προγραµµατισµό του έργου. Τέλος, η επιλογή των δραστηριοτήτων συναρτάται και µε τα στοιχεία οργάνωσης των παραγωγικών κυττάρων (σύνθεση συνεργείων, στελέχωση σε ειδικότητες κλπ) και µε τα στοιχεία απόδοσης που πρέπει τελικά να συνοδεύουν και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες και το χρονοδιάγραµµα του έργου. Α Ρ Θ Ρ Ο 8: Ποινικές ρήτρες Έκπτωση Αναδόχου 8.1 Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας παράδοσης του έργου ή των τµηµατικών προθεσµιών, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες τα ποσά των οποίων καθορίζονται στη Σύµβαση και είναι σύµφωνα µε το άρθρο 5 του N. 3263/04 και το άρθρο 49 του Ν. 3669/ Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση των προθεσµιών του έργου (συνολική ή τµηµατικές) καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. 8.3 Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή το νόµο (άρθρο 6 Ν.3263/04) 8.4 Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3263/04. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9/21

10 Α Ρ Θ Ρ Ο 9: Προκαταβολή εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Α Ρ Θ Ρ Ο 10: Τρόπος πληρωµής - κρατήσεις 10.1 Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε την πρόοδο των εργασιών Στις τµηµατικές πληρωµές του Αναδόχου θα γίνεται κράτηση, για την εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 40, Π.. 609/85 και της παραγράφου 3, του άρθρου 27, του ίδιου Π. /τος Ο τελικός λογαριασµός πληρωµής του Αναδόχου εκδίδεται µε βάση τα πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά, για την έκδοση εξοφλητικού λογαριασµού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών, επισυνάπτονται σ αυτόν Πριν από την θεώρηση του λογαριασµού αυτού, καθώς και κάθε τµηµατικού λογαριασµού ο Ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρµόδιου υποκαταστήµατος του ΙΚΑ και λοιπών ταµείων, ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές µε την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές Οι πληρωµές του Αναδόχου, θα γίνονται, µε βάση κατ ελάχιστο, µηνιαίες πιστοποιήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του Π..609/ Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζοµένων (µε τις εκάστοτε από το Υπουργείο Εργασίας εκδιδόµενες αποφάσεις) δώρων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και αποζηµιώσεις λόγω απολύσεων, καθώς και στην καταβολή των νοµίµων εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών οργανισµών ή Ταµείων όπως το ΙΚΑ Για την πληρωµή απαιτείται Τιµολόγιο, φορολογική ενηµερότητα, βεβαίωση ΙΚΑ ότι έχουν εξοφληθεί οι προς αυτούς υποχρεώσεις και ό,τι άλλο έγγραφο ζητηθεί από την Υπηρεσία, που απαιτείται κατά νόµο Σε κάθε πληρωµή θα παρακρατούνται οι νόµιµες κρατήσεις. Επίσης στην πρώτη πιστοποίηση θα παρακρατούνται τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της δηµοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµού δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου (παρ. 5, άρθρο2 του Ν. 3263/04). Α Ρ Θ Ρ Ο 11: Αναθεώρηση κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών 11.1 Η αναθεώρηση των τιµών µονάδος γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1418/84 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 41 του Π.. 609/85 και το Π..286/ Η µέθοδος αναθεώρησης θα είναι αυτή που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 του Ν.1418/84 και όπως καθορίζεται στα συµβατικά τεύχη (προϋπολογισµός) Αν παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών ή µη εκτέλεσης συµβατικών, θα εφαρµόζονται ανάλογα τα άρθρα 43 και 44 του Π.. 609/85 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Α Ρ Θ Ρ Ο 12: Επιµετρήσεις 12.1 Για τις επιµετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις οι αναφερόµενες στο άρθρο 38 του Π..609/85 και το άρθρο 52 του Ν.3669/08. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10/21

11 12.2 Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιµετρήσεως των διαφόρων ειδών των εργασιών ισχύουν αυτά που ορίζονται από τα Τιµολόγια της εργολαβίας Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται µε τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος επιµετρήσεως, θα επιµετρηθούν και θα πληρωθούν οι µονάδες εργασιών που πραγµατικά θα εκτελεσθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάµενες συνήθειες για ιδιωτικά έργα. Α Ρ Θ Ρ Ο 13: Χρόνος εγγύησης παραλαβή του έργου 13.1 Ο χρόνος εγγύησης (δηλαδή υποχρεωτικής συντήρησης) των εργασιών, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 11 του Ν.1418/84 και το άρθρο 54 του Π..609/85 και το άρθρο 74 του Ν. 3669/08 ορίζεται σε δέκα πέντε (15)µήνες από την βεβαίωση περάτωσης. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεώνεται σε 15µηνη συντήρηση των φυτών και του αρδευτικού δικτύου, συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων εργασιών, εξαρτηµάτων και εργαλείων, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, ώστε τα φυτά να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και όλοι οι χώροι στην καλύτερη εµφάνιση από άποψη αισθητικής. Οι σχετικές εργασίες που αφορούν στη συντήρηση περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αντικαταστήσει µε δικά του έξοδα, οποιοδήποτε φυτό ξεραθεί ή καταστροφή σε περίπτωση αµέλειάς του. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 7, παρ.6 και στο άρθρο 11 παρ.1 του Ν.1418/84 καθώς και στο άρθρο 54 του Π..609/ Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαµβάνονται σ αυτήν την εργολαβία εκδίδεται βεβαίωση περάτωσης του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου µέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα 53 και 55 του Π.. 609/ Για την διοικητική παραλαβή του έργου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 56 του Π..609/85. εν θα γίνεται καµιά διοικητική παραλαβή για χρήση έστω και τµήµατος έργου αν δεν υπάρχει προηγούµενη έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής. Α Ρ Θ Ρ Ο 14: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 14.1 Για την υπογραφή της Σύµβασης θα απαιτηθεί προσκόµιση εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3263/04 οριζόµενη σε πέντε τοις εκατό (5%) του Προϋπολογισµού µελέτης. Για τις τυχόν συµπληρωµατικές συµβάσεις που θα υπογραφούν στα πλαίσια της αρχικής σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την υπογραφή συµπληρωµατική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της συµπληρωµατικής σύµβασης και θα ισούται µε το προαναφερόµενο ποσοστό στο οποίο θα προστεθεί το ήµισυ του ποσοστού που ενδεχοµένως προκύψει κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/ Για κάθε µεταγενέστερη αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου πέραν του Προϋπολογισµού µελέτης θα απαιτηθεί συµπληρωµατική εγγύηση κατά το αυτό ποσοστό 5% επί του ποσού αύξησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου 27 του Π..609/ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις (παρ.3, άρθρου 27 Π.. 609/85). Α Ρ Θ Ρ Ο 15: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των εργασιών 15.1 Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες µε όλους τους κανόνες της τέχνης και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας και τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια τα οποία θα ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11/21

12 εγκριθούν από τον εργοδότη. Οπωσδήποτε όµως ο ανάδοχος διατηρεί την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των έργων Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη σύνταξη και εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από την ευθύνη του Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου και µόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιµοποίηση των απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τα λοιπά εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη και σχέδια. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργαλεία και µηχανήµατα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου καθώς και για τη µεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια της µελέτης και µε τα τυχόν συµπληρωµατικά κατά το στάδιο της κατασκευής. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για τυχόν τροποποιήσεις δεν δικαιούται καµία ιδιαίτερη αµοιβή έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονοµικό όφελος για την Υπηρεσία Ρητά καθορίζεται ότι καµία πρόσθετη αποζηµίωση δεν δικαιούται ο ανάδοχος από τις δυσκολίες που θα αντιµετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής ή από τυχόν εργασίες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στα Τεύχη ηµοπράτησης Οποιαδήποτε ζηµιά ή απώλεια στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατοµεία κλπ) που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωµένος και να την αποκαταστήσει Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από το Π.. 447/75 και 1073/8/(ΦΕΚ 260α/ ) και όποια άλλα διατάγµατα έχουν εκδοθεί πρόσφατα καθώς και οποιαδήποτε άλλα µέτρα που αναφέρονται στους ισχύοντες κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Α Ρ Θ Ρ Ο 16 : Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους 16.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να µην παρεµποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του Αντίθετα υποχρεώνεται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ) ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους εργολάβους των Εταιρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του έργου. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 12/21

13 Α Ρ Θ Ρ Ο 17 : ιεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο προσωπικό αναδόχου υγιεινή και ασφάλιση εργαζοµένων 17.1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ Πέρα από τα προβλεπόµενα στο σχετικό περί επιβλέψεως κατασκευής έργου άρθρο 6 του Ν.1418/84 και άρθρο 28 του Π..609/85 ισχύουν τα παρακάτω: α. Η παρουσία των υπαλλήλων της ιευθύνουσας Υπηρεσίας που ασκούν την Επίβλεψη δεν απαλλάσσει µε κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση. β. Ο ανάδοχος υποχρεούται µόλις εγκατασταθεί να µισθώσει ή να κατασκευάσει στον τόπο του Έργου κατάλληλα και ευπρεπή γραφεία και να τα εφοδιάσει µε τα απαραίτητα έπιπλα, όργανα, γραφική ύλη καθώς και Η/Υ, τηλέφωνο και fax. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο Επίσης µε βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν.1418/84, ισχύουν τα παρακάτω: α. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σ αυτά. β. Το αργότερο σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος θα συστήσει γραφείο εργοταξίου το οποίο θα διατηρήσει σε όλη την διάρκεια του έργου και µέχρι την προσωρινή παραλαβή. γ. Προϊστάµενος του γραφείου αυτού θα είναι έµπειρος ιπλωµατούχος ή Πτυχιούχους τεχνολογικής εκπαίδευσης πολιτικός Μηχανικός 5ετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε ανάλογης φύσης έργα, που θα διορίζεται από τον ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και θα είναι ο επί τόπου Μηχανικός του Αναδόχου. Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου Μηχανικού, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία µέσα σε είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µην δίνει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο Μηχανικό σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. δ. Ο επί τόπου Μηχανικός του αναδόχου, θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του Εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ). ε. Εργασίες που θα εκτελούνται χωρίς την παρουσία του εξουσιοδοτηµένου αυτού τεχνικού δεν θα παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία. ζ. Ο επί τόπου Μηχανικός του αναδόχου είναι Υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο καθώς και τρίτου. η. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός του υπόψη επί τόπου Μηχανικού του Αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του, ο δε ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος, απέναντι στην Υπηρεσία. θ. Ο ανάδοχος εκτός από τον διορισµό του επί τόπου Μηχανικού και του αντικαταστάτη του υποχρεούται να στελεχώσει τα γραφεία του στο εργοτάξιο µε επιτελείο από ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 13/21

14 έργου και να ενηµερώσει πλήρως και εγγράφως την Υπηρεσία για την εµπειρία κατά την εξειδίκευση του προσωπικού αυτού. ι. Γενικά, για τα παραπάνω ισχύουν τα άρθρα 28 και 34 του Π..609/85 και 6 του Ν.1418/84 καθώς και όλες οι επί µέρους διατάξεις του Π.. 609/85 και ο Ν.1418/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Σχετικά µε την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος, εκτός των υποχρεώσεων που καθορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 28 και 34 του Π.. 609/85, είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84, και προς τα παρακάτω : Ο Aνάδοχος εκτός από τον διορισµό του Προϊσταµένου του Εργοταξιακού γραφείου και του αντικαταστάτη του, υποχρεούται να στελεχώσει µονίµως τα γραφεία του στο εργοτάξιο µε επιτελείο από ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο παραπάνω προσωπικό θα περιλαµβάνονται απαραίτητα για το εργοτάξιο κατ' ελάχιστον οι παρακάτω : Ένας ιπλωµατούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Πτυχιούχος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 5-ετούς τουλάχιστον εµπειρίας µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο έργο σε όλη τη διάρκεια των κατασκευών µέχρι και την προσωρινή παραλαβή του έργου, υπεύθυνος για την παρακολούθηση των ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών του έργου Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του Αναδόχου και σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νοµοθεσία Σχετικά µε το προσωπικό του Αναδόχου ισχύουν και τα ακόλουθα : Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει για τους µηχανικούς της παραπάνω παραγράφου (18.2.2) έγκαιρα σχετικές προτάσεις προς έγκριση από την Επίβλεψη, η οποία ενδέχεται, κατά την απόλυτη κρίση της, να µη δώσει την έγκρισή της για τους προτεινόµενους, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτοί δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την πείρα ή δεν είναι κατάλληλοι για τις αντίστοιχες θέσεις Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική συµπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε, κατά τα ανωτέρω, να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφοµένου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης, πλην των ανωτέρω κυρώσεων, θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή για περαιτέρω σχετικές ενέργειες ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας, αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα σηµεία της Νοµοθεσίας: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 14/21

15 α. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένων των Συµβούλων Επίβλεψης και ιαχείρισης), καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούµενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα Μ.Α.Π. θα είναι, προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειµώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών, ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχηµα του εργοταξίου, µάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές τύπου SCBA κ.λ.π. β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή φωτεινών σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τους κινούµενους στους χώρους των εργοταξίων ή / και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σε αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να εξασφαλίσει µέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρµοδίων µηχανικών, συντονιστών και τεχνικών ασφαλείας των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί προλήψεως ατυχηµάτων Ακόµη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιµα προς έλεγχο από τους αρµόδιους κρατικούς και µη φορείς τα θεωρηµένα ή µη βιβλία που απαιτεί η νοµοθεσία όπως το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας ( Ν 1396/83 και Π /81). Α Ρ Θ Ρ Ο 18: Ηµερολόγιο έργου Μητρώο έργου 18.1 Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθηµερινά ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Π.. 609/85 και θα έχει ένα αντίγραφο των εγκεκριµένων µελετών και κατασκευαστικών σχεδίων στο Γραφείο του Εργοταξίου Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες, για την τήρηση του ηµερολογίου του έργου και του βιβλίου καταµέτρησης αφανών εργασιών Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνη του, στη λήψη, επεξεργασία και παράδοση στην Υπηρεσία µία σειρά φωτογραφιών και τα αρνητικά τους. Η παράδοση των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν από την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των εργασιών 18.4 Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, µαζί µε την Τελική Επιµέτρηση, Μητρώο του Έργου, το οποίο θα περιλαµβάνει τα «ως κατασκευάσθη» σχέδια του έργου. Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της, κατά την παρ. 4 του άρθρου 53 του Π.. 609/85, τελικής επιµέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό των Αναδόχων και πρόσθετη ποινική ρήτρα ίση µε το τρία τοις χιλίοις (3 ) του αρχικού συµβατικού ποσού Οι δαπάνες για την τήρηση των παραπάνω στοιχείων περιλαµβάνονται κατά ανηγµένο τρόπο στις τιµές µονάδας των εργασιών της προσφοράς του Αναδόχου. Α Ρ Θ Ρ Ο 19 : Φάκελος & Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ & ΣΑΥ) του έργου ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15/21

16 Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, βάσει του άρθρου 3 του Π.. 305/96, να εκπονήσει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και να καταρτίσει Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας για το έργο. Κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αναπροσαρµόζει τα ΣΑΥ & ΦΑΥ σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Μετά το πέρας των εργασιών ο ΦΑΥ αναπροσαρµόζεται από τον ανάδοχο ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε και παραδίδεται στον κύριο του έργου. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 30/2000, ο ΦΑΥ είναι απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. Α Ρ Θ Ρ Ο 20 : Θέµατα που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρµόζονται στα εργοτάξια ( Π 305/96 ) και στην πρόληψη εργασιακού κινδύνου. Σύνταξη Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας - Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας. Ισχύουν οι εξής διατάξεις : Πδ -305/96 ( ΦΕΚ-212/Α/ ) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφερµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την Οδηγία ΕΟΚ-57/92, ΕΟΚ-57/92,Αποφ-57/92 (ΕΟΚ). Αποφ-433/00 (ΦΕΚ-1176/Β/ ) Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ηµόσιου Έργου. Αποφ- ΕΕΠΠ/85/01 (ΦΕΚ-686/Β/1-6-01) Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής µελέτης ή / και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ηµόσιο Έργο. Εγκ- ΙΠΑ /307/11/01 Εγκ-11/01 Κοινοποίηση απόφασης για την πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη των ηµοσίων Εργων. Αποφ- ΙΠΑ /177/01 Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου. Αποφ- ΙΠΑ /889/02 (ΦΕΚ-16/Β/ ) : Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ). Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να τηρούνται τα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής που προβλέπονται από την νοµοθεσία, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθώς και κάθε άλλη διάταξη έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Ειδική Συγγραφή. Θα πρέπει το προσωπικό να χρησιµοποιεί τον απαραίτητο ατοµικό εξοπλισµό προστασίας όπως γάντια, προστατευτικά κεφαλής και προσώπου κλπ. Επισηµαίνουµε επίσης την ανάγκη να τηρούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας κατά την χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος µε ευθύνη του αναδόχου. Σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 9 του άρθρου 3 του Π 305/96 θα πρέπει ο ανάδοχος να προβεί πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου στην σύνταξη ΦΑΥ και ΣΑΥ για το παραπάνω έργο. Επίσης σύµφωνα µε την Εγκ- ΙΠΑ /93/3/03, Εγκ 3/03 και την Αποφ- ΙΠΑ /889/02 (ΦΕΚ- 16/Β/ ), σε περίπτωση ατυχήµατος ο ανάδοχος του έργου έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τυχόν µη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων στο εργοτάξιο. Α Ρ Θ Ρ Ο 21 : Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή των ηµοσίων Έργων (Αποφ- ΙΠΑ /889/02,ΦΕΚ-16/Β/ ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚεΤ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. Α Ρ Θ Ρ Ο 22 : Σύστηµα Οργάνωσης και ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ ΑΥΕ) (Αποφ- ΙΠΑ /889/02,ΦΕΚ-16/Β/ ) Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ ΑΥΕ ορίζονται τα εξής : 22.1 ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 16/21

17 Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν-1568/85, Π -17/96, Π -305/96, Π -294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και συντονιστή ασφαλείας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και γιατρού Εργασίας, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π -95/99, Π -17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ) Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. Κατ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για : αναφορά ατυχήµατος διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης χρήση µέσων ατοµικής προστασίας εκπαίδευση προσωπικού ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 22.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής ιαδικασίες Επιθεωρήσεων Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά Άλλες προβλέψεις Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς το αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ. Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζοµένους στο εργοτάξιο. Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και ου ιατρού εργασίας Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από τη Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των, αδαπανώς για το ηµόσιο. Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής : Γενικά Είδος έργου και χρήση αυτού Σύντοµη περιγραφή του έργου Ακριβής διεύθυνση του έργου Στοιχεία του κυρίου του έργου Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρηστών Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α Βοηθειών Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 17/21

18 Καταγραφή σε πίνακα τω φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου Την καταγραφή σε πίνακα κινδύνων, τω πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας που δεν µπορούν να αποφευχθούν Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα εργασίας που έχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του Αρθ. 12 του Π.. 305/96). Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής : 22.9.A Γενικά είδος έργου και χρήση αυτού ακριβής διεύθυνση έργου αριθµός αδείας στοιχεία του κυρίου του έργου στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ 22.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου τεχνική περιγραφή του έργου παραδοχές µελέτης τα σχέδια ''ως κατασκευάσθη'' 22.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου,π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαµβάνει : Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. Α Ρ Θ Ρ Ο 23 : απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ (Αποφ- ΙΠΑ /889/02,ΦΕΚ-16/Β/ ) Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. Α Ρ Θ Ρ Ο 24 : Θέµατα που αφορούν στην χρήση µηχανηµάτων έργων (ΜΕ). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΟΚ, για τα µηχανήµατα έργων ισχύουν τα εξής : 1. 'Όλα τα ΜΕ πρέπει να έχουν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, χρήσης ΜΕ, σύµφωνα µε το Αρθ- 88, του ΚΟΚ. 2. Για την κυκλοφορία, χρήση των ΜΕ απαιτείται προηγούµενη έγκριση του τύπου αυτών, σύµφωνα µε το Αρθ-84, του ΚΟΚ. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 18/21

19 3. 'Όλα τα ΜΕ πρέπει να παρέχουν ασφάλεια κατά τη χρήση τους, σύµφωνα µε τα Αρθ-84, Αρθ-92 και του ΚΟΚ. 4. Για όλα τα ΜΕ πρέπει να καταβάλλονται από τους κατόχους αυτών τα ετήσια τέλη χρήσης ΜΕ, σύµφωνα µε το Αρθ-20, του Ν-2052/92 (ΦΕΚ-94/Α/92) και το Αρθ-26, του Ν-2682/99 (ΦΕΚ-16/Α/99). 5. 'Όλα τα ΜΕ πρέπει να έχουν ατοµική ασφάλιση, µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι µε τον αριθµό πλαισίου τους, σύµφωνα µε το Αρθ-103, του ΚΟΚ. Η χρήση οποιουδήποτε µηχανήµατος στο έργο, γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου, και προϋποθέτει την άριστη µηχανική ικανότητα του καθώς και την παροχή ασφάλειας στο χειριστή και γενικότερα το προσωπικό του έργου και ότι σε καµία περίπτωση και µε κανένα τρόπο δεν µπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζηµία σε ανθρώπους, κινητά ή ακίνητα, µε δεδοµένο ότι το έργο της διαµόρφωσης υλοποιείται σε κατοικηµένη περιοχή. Επίσης ο ανάδοχος, χωρίς ειδοποίηση από την Υπηρεσία θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία, αντίγραφα πληρωµής τελών κυκλοφορίας των µηχανηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν και των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο ανεξάρτητα από το εάν ανήκουν ή όχι στην κυριότητα του αναδόχου. Α Ρ Θ Ρ Ο 25 : Μέτρα για την ακώλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου κατά τη διάρκεια των εργασιών 1. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για τη σήµανση και εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς. 2. Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη απαραιτήτων µέτρων ασφάλειας. 3. Ισχύουν επίσης όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 ο των τεχνικών όρων της παρούσας Ειδικής Συγγραφής. Α Ρ Θ Ρ Ο 26 : Σήµανση Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την διάρκεια εκτελέσεως του έργου να τοποθετεί, συντηρεί, ή αντικαθιστά όλα τα προσωρινά σήµατα που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ και της Πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σήµανσης εκτελουµένων έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών ΒΜ5/30058 ( ΦΕΚ 121 /Τεύχος Β/ ) καθώς και προσωπικό αν χρειαστεί για την ανεµπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία στον δρόµο στις παρακαµπτήριες, στις προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και νύκτα, για την ασφαλή καθοδήγηση τόσο των πεζών όσο και των τροχοφόρων. Από 9/10/03, οι παραπάνω διατάξεις αντικαθίστανται από την απόφαση µε Αριθ. ΙΠΑ /οικ / 502 (ΦΕΚ 946Β/9.7.03) µε τίτλο «Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια». Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα γίνει εξ αιτίας της εκτελέσεως των έργων ακόµη και των εργασιών εκείνων που εκτελούνται απολογιστικά. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς την ανωτέρω σήµανση θα του επιβληθεί ποινική ρήτρα, που δεν µπορεί να ανακληθεί από 15 ευρώ για κάθε σήµα που δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση που επιβάλλεται ή έχει τοποθετηθεί λάθος. Α Ρ Θ Ρ Ο 27 : Ποιοτικός έλεγχος υλικών-ποινικές ρήτρες Επισηµαίνεται ότι σχετικά µε τον ποιοτικό έλεγχο υλικών και το τρόπο εκτελέσεως όλων των εργασιών, θέση συµβατικού στοιχείου έχει η υπ αριθµ. Γ.1748/οικ / απόφαση ΥΠ..Ε. "περί συµπληρώσεως του άρθρου 7 παρ. 6 ΓΟΕΣΣΥ" περί εγκρίσεως και λειτουργίας εργοταξιακού εργαστηρίου των αναδόχων όπως αναθεωρήθηκε δια της Γ3γ/0/14/125-Ω/ αποφάσεως του Υπουργείου.Ε. Αναλυτικότερα οι έλεγχοι αυτοί είναι οι παρακάτω : Υποχρεωτικές δοκιµές Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται κατά την εκτέλεση των εργασιών στην διενέργεια δοκιµών, µε δικά του έξοδα µέσω του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµ. Έργων. Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµίων Α. οκίµια σκυροδέµατος 1. ια σκυροδέµατα παραγόµενα σε µόνιµη εγκατάσταση και για µη οπλισµένα στοιχεία ανά 150 Μ3 οµάδα εκ 6 δοκιµίων. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 19/21

20 2. Οµοίως για οπλισµένα σκυροδέµατα ανά 50 Μ3 οµάδα εκ 6 δοκιµίων. 3. ια προεντεταµένα σκυροδέµατα ανά 50 Μ3 ή κλάσµα αυτών, καλύπτον την ηµερήσια διάστρωση οµάδα εκ 6 δοκιµίων. 4. ια σκυροδέµατα των ως άνω κατηγοριών παρασκευαζόµενα εις τοπικές εγκαταστάσεις για κάθε στοιχείο του έργου, οµάδα εκ 3 δοκιµίων. Ειδικότερα καθορίζεται ποινική ρήτρα σε δρχ ανά δεκάδα των υποχρεωτικών ελέγχων και δοκιµών µικρότερη του ελάχιστου αριθµού που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση είναι ανέκκλητος και θα επιβάλλεται στον ανάδοχο µε απόφαση του Προϊσταµένου της /σας το έργο Υπηρεσίας θα παρακρατείται δε από την πρώτη πιστοποίηση µετά την επιβολή της ποινικής ρήτρας. Α Ρ Θ Ρ Ο 28 : Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 28.1 Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, όσον αφορά στην ανάπτυξη και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), όπως προκύπτουν από την απόφαση της ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε µε αριθµό ΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/ (ΦΕΚ 17508/2000 Τεύχος Β ) του ΥΠΕΧΩ Ε για «Εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα ηµόσια Έργα και Μελέτες» καθώς και από τις απαιτήσεις και περιορισµούς γενικά για θέµατα ποιότητας, που θέτουν τα Τεύχη ηµοπράτησης της Παρούσας Σύµβασης Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση, είναι υποχρεωµένος, είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, να συντάξει Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου και να το υποβάλλει σε τρία αντίτυπα τουλάχιστον, στην ιευθύνουσα Υπηρεσία, εντός 60 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης Η διευθύνουσα Υπηρεσία εφόσον διαπιστώσει ότι το Π.Π.Ε. δεν είναι συντεταγµένο σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, το επιστρέφει για διόρθωση και επανυποβολή. Σε αντίθετη περίπτωση το Π.Π.Ε. ελέγχεται και εγκρίνεται σε συνεργασία µε την Προϊσταµένη Αρχή εντός 10 εργάσιµων ηµερών. Σε περίπτωση επανειληµµένης υποβολής η προθεσµία νοείται από την τελευταία υποβολή. Ένα αντίγραφο του εγκεκριµένου Π.Π.Ε. επιστρέφεται στον Ανάδοχο και τα υπόλοιπα δύο παραµένουν στην ιευθύνουσα Υπηρεσία και την Προϊσταµένη Αρχή Σκοπός της εφαρµογής ενός Προγράµµατος Ποιότητας στην συγκεκριµένη εργολαβία είναι να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος µε την παρούσα Σύµβαση, έναντι του ΚτΕ, σχετικά µε τον χρόνο, το κόστος και την προδιαγεγραµµένη ποιότητα µελέτης, κατασκευής και λειτουργίας του έργου Το Π.Π.Ε. θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα παρακάτω έγγραφα: Α) ΕΕΠΠ 502/ απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΧΩ Ε, Β) ΙΠΑΚ 611/ Απόφαση ΥΦ, ΠΕΧΩ Ε Γ) Υπόδειγµα σχεδίου ποιότητος έργου που συνοδεύει το αρ. Γ Π Ε/82/ έγγραφο ΥΠΕΧΩ Ε. Α Ρ Θ Ρ Ο 29: Εκπροσώπηση αναδόχου κοινοποίηση εγγράφου Για την εκπροσώπηση του Αναδόχου και την κοινοποίηση των εγγράφων της Υπηρεσίας, ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 26, 29 και 35 του Π..609/85. Α Ρ Θ Ρ Ο 30: Πληροφόρηση - δηµοσιότητα Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει και να αναρτήσει, χωρίς επιπλέον αµοιβή, σε θέσεις που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία, δύο πληροφοριακές πινακίδες για το έργο. Οι διαστάσεις των πινακίδων και το περιεχόµενό τους θα καθοριστούν από την Υπηρεσία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πινακίδες θα πρέπει να αναγράφουν τον τίτλο του έργου, την πηγή χρηµατοδότησης, τον κύριο του έργου, την διευθύνουσα υπηρεσία, τον ανάδοχο και τον προϋπολογισµό του έργου. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 20/21

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΘΡΟ 3: ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΘΡΟ 6: ΑΡΘΡΟ 7: ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΘΡΟ 10: ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΘΡΟ 12: ΑΡΘΡΟ 13: ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΘΡΟ 15: ΑΡΘΡΟ 16: ΑΡΘΡΟ 17: ΑΡΘΡΟ 18: ΑΡΘΡΟ 19:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΘΡΟ 3: ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΘΡΟ 6: ΑΡΘΡΟ 7: ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΘΡΟ 10: ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΘΡΟ 12: ΑΡΘΡΟ 13: ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΘΡΟ 15: ΑΡΘΡΟ 16: ΑΡΘΡΟ 17: ΑΡΘΡΟ 18: ΑΡΘΡΟ 19:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΘΡΟ 3: ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΘΡΟ 6: ΑΡΘΡΟ 7: ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΘΡΟ 10: ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΘΡΟ 12: ΑΡΘΡΟ 13: ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΘΡΟ 15: ΑΡΘΡΟ 16: ΑΡΘΡΟ 17: ΑΡΘΡΟ 18: ΑΡΘΡΟ 19:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV . Ηράκλειο, 14 / 8 / 2014 Αριθµ. Πρωτ. 127447 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιεύθυνση Τεχνικών Εργων & Μελετών Τµήµα Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών 14SYMV002263832 2014-08-29 Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΑΡΙΟΥ ΓΗΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Καποδιστρίου 9-11 Άργος Τ.Κ. 212 00 27513-60000 Fax: 27510-23506 e-mail: dimos@argos.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αριθµ, Μελέτης: 66/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΣ I Αρ. Μελ. 14/2014 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,27 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,27 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 126.016,27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΟΥ Ι8 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ημερομηνία: Αρ. πρωτ.: ΕΡΓΟ: 12/08/2014 12021 ΚΈΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΎΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΌ ΑΝΑΤΟΛΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΤΕΡΥΓΑ ΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013) ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ Τ.Κ. ΚΕΡΤΕΖΗ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 ΠΗΓΗ ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΤΥΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 2 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 32.000,00.- 2. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το Σύστηµα Συναγερµού θα εγκατασταθεί εντός του οικοπέδου του Υποσταθµού (Υ/Σ) 150 kv Αλεξανδρούπολης (χώρος 2) και

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2016»

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2016» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-27 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000,00 ΚΑ 20-7335.014 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 35/2014 Κ.Α. 25.7312.13 Γ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AE ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΜΠΟ ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΜΠΟ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου σύσφιξης των κοχλιωτών συνδέσεων της φέρουσας µεταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έργο: Επάνδρωση ναυαγοσωστικών πύργων Δήμου Αποκορώνου Προϋπολογισμός: 96.194,00 (+Φ.Π.Α.) Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ.

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 25-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36226 14SYMV002126169 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα