ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Προτεραιότητας 2 - Μέτρο 5 Υποέργο: «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ΧΧΧ Χωρική ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου: «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ΧΧΧ Χωρική ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: / /2008 Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά Υποέργου Σελίδα 1 από 15

2 E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Προτεραιότητας 2 - Μέτρο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1. Σχεδιασμός και συνολική αντίληψη του υποψηφίου για το έργο και τους στόχους του. Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά Υποέργου Σελίδα 2 από 15

3 E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Προτεραιότητας 2 - Μέτρο 5 Πίνακας Ι: Στοιχεία των τμημάτων κατάρτισης Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟ Σ Νο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤ/ΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΔΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ Ή ΜΗ ΔΟΜΗ (ΝΑΙ ΟΧΙ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΕΚΕΠΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Σ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (1) Σε κάθε σειρά παρατίθεται το τμήμα κατάρτισης που προτείνεται. (Θα πρέπει δηλαδή να συμπληρώνεται διαφορετική σειρά για κάθε τμήμα). (2,4,6) Σημειώνονται οι κωδικοί των Περιφερειών, των Νομών και των ΟΤΑ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ. (8) Σημειώνεται ο συνολικός αριθμός των ωρών κατάρτισης (60) (9) Σημειώνεται ο αριθμός των καταρτιζόμενων ανά τμήμα κατάρτισης. (10,11) Σημειώνεται η Επωνυμία της Δομής που υλοποιείται το τμήμα κατάρτισης και ο Κωδικός ΕΚΕΠΙΣ (12) Σημειώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αν η Δομή υλοποίησης του τμήματος κατάρτισης είναι ενοικιαζόμενη ή ανήκει στον ανάδοχο (13) Σημειώνεται ο Αριθμός της Αίθουσας Πληροφορικής και η δυναμικότητα της σύμφωνα με την Βεβαίωση Πιστοποίηση του ΕΚΕΠΙΣ Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά Υποέργου Σελίδα 3 από 15

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 1. Εκπαιδευτικές αλληλεπιδραστικές μέθοδοι και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου Περιγραφή της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά Υποέργου Σελίδα 4 από 15

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1. Επιστημονική οργάνωση του Υποέργου 1.1. Συντονισμός και Διαχείριση του Υποέργου Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των πόρων (ανθρώπινων και υλικών) που θα διατεθούν για την υλοποίηση του Υποέργου... Πίνακας ΙΙ: Αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης στελεχών που θα εμπλακούν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του Υποέργου Θέση στην Ομάδα Υποέργου Επίπεδο ιεραρχίας Απασχόληση (σε ανθρωπομήνες) Σύνολα όπου συμπληρώνονται: 1. Η Θέση στην Ομάδα Υποέργου / Προγράμματος (π.χ. Υπεύθυνος της Υποέργου, Υπεύθυνος Τμήματος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Υποέργου, Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης, Γραμματειακή υποστήριξη Τμήματος, κ.λ.π.) Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά Υποέργου Σελίδα 5 από 15

6 2. Το «Επίπεδο ιεραρχίας» του στελέχους που στελεχώνει την θέση σε κατηγορίες Α (Διευθυντής, Διευθυντής Κατάρτισης, Περιφερειακός Διευθυντής), Β (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Γ (Έμπειρο Στέλεχος), Δ (Στέλεχος), Ε (Βοηθητικό Προσωπικό). 3. Η «Απασχόληση» κάθε στελέχους σε ανθρωπομήνες 1.3 Χρονοδιάγραμμα φάσεων δραστηριοτήτων (έναρξη υποέργου, προετοιμασία, προσέλκυση ωφελουμένων, υλοποίηση τμημάτων κατάρτισης, πιστοποίηση, λήξη υποέργου) καθώς και παραδοτέων των τμημάτων κατάρτισης (διάγραμμα GANTT). 1.4 Επιστημονικός Υπεύθυνος Υποέργου Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης Υπεύθυνος Εργου Βιογραφικό του επιστημονικού υπεύθυνου του Υποέργου ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΑΦΜ : ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά Υποέργου Σελίδα 6 από 15

7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΩΡΙ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙ ΚΗ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΤΥΧΙΟ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑΣ /ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σεμινάρια, Συνέδρια, Δημοσιεύσεις και Συναφείς Δραστηριότητες 1.5 Επιστημονική Ομάδα Υποστήριξης Βιογραφικά σημειώματα προτεινόμενων μελών Ομάδας Υποστήριξης (σύμφωνα με το πρότυπο της προηγούμενης παραγράφου Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά Υποέργου Σελίδα 7 από 15

8 1.6 Υπεύθυνος Εργου Βιογραφικό Σημείωμα (σύμφωνα με το πρότυπο της παραγράφου 1.4) 2. Περιγραφή της Μεθοδολογίας Υποστήριξης των καταρτιζομένων στη φάση της Τηλεκατάρτισης 3. Περιγραφή της μεθοδολογίας και των δράσεων προσέλκυσης / επιλογής των ωφελουμένων. 4. Περιγραφή του προφίλ των εκπαιδευτών Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά Υποέργου Σελίδα 8 από 15

9 Πίνακας ΙΙΙ: Προφίλ εκπαιδευτών Θεματική Ενότητα 1 Ειδικότητα Εκπαιδευτή 2 Εμπειρία Εκπαιδευτή 3 όπου συμπληρώνονται: 1. Ο τίτλος των θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα κατάρτισης. 2. Η «Ειδικότητα» που πρέπει να έχει ο κάθε εκπαιδευτής. 3. Το «Επίπεδο εμπειρίας» κάθε εκπαιδευτή σε κατηγορίες όπως ο πίνακας κατωτέρω. Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά Υποέργου Σελίδα 9 από 15

10 Κατηγορίες εμπειρίας εκπαιδευτών Επίπεδο Εκπαιδευτές κάτοχοι ή απόφοιτοι εμπειρίας Επαγγελματική εμπειρία Α Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Τουλάχιστον 5 χρόνων Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Από 3 έως 5 χρόνια Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τουλάχιστον 5 χρόνων Β Τουλάχιστον 10 χρόνων σε θέματα επικοινωνίας και πολιτισμού Γ Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Μέχρι 3 χρόνια Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Από 3 έως 5 χρόνια Δ Τουλάχιστον 7 χρόνων σε θέματα επικοινωνίας και πολιτισμού. Ε Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μέχρι 3 χρόνια Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουλάχιστον 4 χρόνων Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Ζ Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Σχολής ή Τουλάχιστον 5 χρόνων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ Γενικού Λυκείου Τουλάχιστον 6 χρόνων Η Γυμνάσιου Τουλάχιστον 8 χρόνων Τουλάχιστον 10 χρόνων Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά Υποέργου Σελίδα 10 από 15

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΚ Αναγράφεται, για κάθε τμήμα κατάρτισης ξεχωριστά, η βαθμολογία που έλαβε το ΚΕΚ κατά την πιστοποίησή του από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, όπως αυτή αποτυπώνεται σε επίπεδο της δομής υλοποίησης του τμήματος, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Εμπειρία, Οργάνωση, Λειτουργία και Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών (βαθμός Α) 2. Αρτιότητα Υλικοτεχνικής Υποδομής (βαθμός Γ) Στον ακόλουθο πίνακα ΙV, αναγράφονται: 1) Ο Αύξων Αριθμός του προτεινόμενου τμήματος κατάρτισης σε αντιστοιχία με αυτόν του πίνακα Ι του κεφαλαίου 1. 2) Ο βαθμός Α που έλαβε το ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ, ο οποίος προέκυψε από την αξιολόγηση του ΚΕΚ ως φορέα κατάρτισης, με κριτήριο την εμπειρία, την οργάνωση και τη λειτουργία του φορέα και την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης, όπως αυτός αποτυπώνεται σε επίπεδο της προτεινόμενης δομής υλοποίησης του τμήματος. Σε περίπτωση ενοικίασης πιστοποιημένης δομής άλλου ΚΕΚ, ο βαθμός Α προέρχεται από το ΚΕΚ που προτείνει την υλοποίηση του τμήματος (δηλαδή του υποψήφιου ανάδοχου) και είναι ο μέσος όρος των βαθμών Α όλων των πιστοποιημένων δομών του. Σε περίπτωση ένωσης ΚΕΚ που ενοικιάζουν πιστοποιημένη δομή άλλου ΚΕΚ, ο βαθμός Α, προέρχεται από το μέσο όρο των βαθμών Α των πιστοποιημένων δομών τους που προτείνονται για την υλοποίηση των τμημάτων κατάρτισης. 3) Ο βαθμός Γ που έλαβε το ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ, ο οποίος προέκυψε από την αξιολόγηση του ΚΕΚ ως φορέα κατάρτισης, με κριτήριο την επάρκεια και ποιότητα των Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά Υποέργου Σελίδα 11 από 15

12 υλικοτεχνικών του υποδομών, όπως αυτός αποτυπώνεται σε επίπεδο της προτεινόμενης δομής υλοποίησης του τμήματος. Σε περίπτωση ενοικίασης πιστοποιημένης δομής άλλου ΚΕΚ, ο βαθμός Γ είναι αυτός της ενοικιαζόμενης δομής. 4) Σε περίπτωση που το τμήμα κατάρτισης προτείνεται να υλοποιηθεί σε ενοικιαζόμενη πιστοποιημένη δομή άλλου ΚΕΚ, αναγράφεται η επωνυμία του εν λόγω ΚΕΚ. Διαφορετικά, αναγράφεται η λέξη «ΟΧΙ». Πίνακας ΙV: Στοιχεία πιστοποιημένης κατά ΕΚΕΠΙΣ δομής Α/Α ΤΜΗΜ ΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Α ΒΑΘΜΟΣ Γ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΚ ΚΑΙ ΚΩΔ. ΕΚΕΠΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ Γ.3 Λήψη μέτρων για την διασφάλιση της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ των παρεχομένων υπηρεσιών κατάρτισης. Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά Υποέργου Σελίδα 12 από 15

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΥΡΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 1. Κριτήρια διαμόρφωσης της χωρικής κατανομής των τμημάτων κατάρτισης 2. Χωρική κατανομή τμημάτων κατάρτισης Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά Υποέργου Σελίδα 13 από 15

14 Πίνακας V: Χωρική κατανομή τμημάτων κατάρτισης Α/Α ΤΜΗΜ ΑΤΟΣ (1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (2) ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΗΜΟΣ-ΠΟΛΗ) (3) Ο.Τ.Α. ΚΑΛΥΨΗΣ (ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ) (4) (1) Ο Αύξων Αριθμός του προτεινόμενου τμήματος κατάρτισης σε αντιστοιχία με αυτόν του πίνακα I του κεφαλαίου 1. (2) Σημειώνεται η Επωνυμία της Δομής που υλοποιείται το τμήμα κατάρτισης (3) Σημειώνεται ο Δήμος και η Πόλη στα όρια της οποίας βρίσκεται η δομή στην οποία θα υλοποιηθεί το τμήμα κατάρτισης (4) Σημειώνεται ο/οι ΟΤΑ, από τους οποίους θα προσελκυστούν εργαζόμενοι για την συμμετοχή τους στο τμήμα κατάρτισης Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά Υποέργου Σελίδα 14 από 15

15 3. Χρονική κατανομή των τμημάτων κατάρτισης στη διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου Πίνακας VΙ: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Τμημάτων Α/Α ΤΜΗ- ΜΑΤΟΣ (1) Νο 1ος ΜΗΝΑΣ (2) 2ος ΜΗΝΑΣ (2) 3ος ΜΗΝΑΣ (2) Α ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ Α ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ Α ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (3) ΛΗΞΗ (1) Ο Αύξων Αριθμός του προτεινόμενου τμήματος κατάρτισης σε αντιστοιχία με αυτόν του πίνακα I του κεφαλαίου 1. (2) Σημειώνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των τμημάτων κατάρτισης (3) Σημειώνεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προτεινόμενου τμήματος κατάρτισης. Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά Υποέργου Σελίδα 15 από 15

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 26: Προσδιορισμός των διαδικασιών και ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Δράση 26: Προσδιορισμός των διαδικασιών και ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΡΑΣΣΗ 26 Δράση 26: Προσδιορισμός των διαδικασιών και ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: των εργαλείων επιλογής των καταρτιζομένων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οδηγός διαδικασιών και εργαλείων επιλογής υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΟΑΕΔ ΔΔΙ ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙ ΙΙΣΣΗΗΣΣ ΕΕΝΝΗΗΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ( (ΑΑ33) ) ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π241_16-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π241_16-03-2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π241_16-03-2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών της δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Πληροφορίες : Αγγελική Τζανέτου Τηλ. : 213 13 06 208 Fax : 210 34 28 045 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟNΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟNΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟNΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.:34143/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Στο πλαίσιο διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55 102 Τηλ: 2310 494 110,111,112, Φαξ: 2310 494 127 E mail: oikonomiko@esdi.gr Internet:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ»

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 2321099207 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΦΑΧ 2321051861 ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ Δομή Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση: Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: epeksa@otenet.gr Αθήνα, 4/8/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 420 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011. Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/24

ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011. Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»( 50) ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 Πληροφορίες: Δέσπ. Κοντορίζου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονaς Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονaς Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΦ89-ΒΦΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ46941Δ-Σ8Β. Ε.2.6 Προσαρμογή, εγκατάσταση και λειτουργία των υποδομών υποστήριξης του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ46941Δ-Σ8Β. Ε.2.6 Προσαρμογή, εγκατάσταση και λειτουργία των υποδομών υποστήριξης του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π128_25-02-2014 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Έλλη Σταμπολή Τηλέφωνο : 2331 3 50133 Fax : 2331 0 26700 E-mail: E.Stampoli@imathia.gr ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Ξενοφώντος 7, 10557,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 15/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μαρούσι, 15/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγή Πόλεων Διεύθυνση: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9, Τ.Κ.524, ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλέφωνο: 23-203930-9 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr Ιστοσελίδα: www.ddy.gr Πληροφορίες: Αμίτσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα