ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 1

2 ΜΕΡΟΣ Ι : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου είναι η ανάθεση σε πρόσωπα που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα της ευθύνης για την κατάρτιση και κατάθεση των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις παραστατικών εγγράφων (Διασάφηση εισαγωγής ή ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ), τη διεκπεραίωση αυτών και τη διενέργεια όλων των εκτελωνιστικών εργασιών, για την υπαγωγή στο κατάλληλο τελωνειακό καθεστώς των εισερχομένων από τρίτες χώρες ταχυδρομικών αντικειμένων, στο Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και στα αρμόδια Τελωνεία Θεσσαλονίκης και Ρόδου. Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και τις Τεχνικές Απαιτήσεις. 2. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, πέρα των υποχρεωτικών προσόντων (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Παροχής Υπηρεσιών ΕΛΤΑ και με τον Ν. 718/77), θα πρέπει επιπλέον να έχουν : 2.1 Φυσικά πρόσωπα I. Πτυχίο ή πιστοποίηση επάρκειας εκτελωνιστή σύμφωνα με το νόμο 718/77. II. Εμπειρία στον εκτελωνισμό για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση εισαγομένων εμπορευμάτων και ιδιαίτερα μικροδεμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων (η οποία μπορεί να προέρχεται και από έργο ταχυμεταφοράς). III. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. IV. Δήλωση έναρξης επαγγέλματος εκτελωνιστή στην αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. V. Γνώση της εθνικής και Κοινοτικής τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας Νομικά πρόσωπα Στα νομικά πρόσωπα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχει ή να απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης, ένας τουλάχιστον εκτελωνιστής, που διαθέτει όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 3.2 Για τα φυσικά πρόσωπα. I. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. II. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή.

3 III. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος IV. Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης εμπειρίας εκτελωνισμού εισαγομένων εμπορευμάτων (αντίγραφα διασαφήσεων ή ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ) V. Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το υπόδειγμα EURES. 3.3 Για νομικά πρόσωπα I. Καταστατικό δημοσιευμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στις περιπτώσεις που έχουν μεσολαβήσει πολλές τροποποιήσεις θα πρέπει να προσκομίζεται ενοποιημένο καταστατικό. II. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 για τα φυσικά πρόσωπα που θα ασχολούνται με την εφαρμογή του ως άνω αντικειμένου της Σύμβασης. 4. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 500 αντικείμενα περίπου ημερησίως, προς εκτελωνισμό 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κριτήριο κατακύρωσης του έργου θα είναι η χαμηλότερη τιμή/τεμ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 3 Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός 7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Η χρονική διάρκεια του έργου, ορίζεται για 12 μήνες.

4 ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο παρέχων υπηρεσίες, εγγυάται την επιμελή εκτέλεση όλων των εργασιών εκτελωνισμού που θα ανατεθούν σ αυτόν, αφού προσλάβει για το σκοπό αυτό το κατάλληλο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, θα έχει στη διάθεσή του τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτό οικονομικά μέσα, και εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού των σχετικών δαπανών. 2. Ο παρέχων υπηρεσίες υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τυγχάνει αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παραβίασή τους. 3. Ο παρέχων υπηρεσίες υποχρεούται, τόσο αυτός όσο και το προσωπικό που θα έχει ή θα προσλαμβάνει κατά τη διάρκεια της σύμβασης για τις εργασίες εκτελωνισμού, να συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 4. Σε περίπτωση αστοχιών κατά την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο παρέχων υπηρεσίες είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπισή τους άμεσα χωρίς ανάμιξη του ΕΛΤΑ σε οποιοδήποτε στάδιο εκτός από την περίπτωση που αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα τρίτου φορέα (πχ. προβλήματα του υποσυστήματος ICISnet). 5. Η καταβολή του τιμήματος που θα συμφωνηθεί θα απαλλάσσει τον ΕΛΤΑ από κάθε άλλη υποχρέωση και θα αποδεικνύεται με τα εξοφλημένα τιμολόγια του παρέχοντα υπηρεσίες. 6. Το προσωπικό που θα έχει ή θα προσλαμβάνει ο παρέχων υπηρεσίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο από την Διεύθυνση Ασφαλείας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), με την προβλεπόμενη κάρτα εισόδου στους χώρους του Κέντρου Αεροπορικού Ταχυδρομείου (ΚΑΤ) Ο παρέχων υπηρεσίες θα υποχρεούται, τόσο αυτός όσο και το προσωπικό που θα έχει ή θα προσλαμβάνει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Ασφαλείας του ΔΑΑ και του ΕΛΤΑ και τις εφαρμοζόμενες στο κτίριο του Κέντρου Αεροπορικού Ταχυδρομείου (ΚΑΤ) διαδικασίες. Ο ΕΛΤΑ για τον σκοπό αυτό θα κοινοποιήσει στον παρέχοντα υπηρεσίες (είτε άμεσα ή ανακοινώνοντάς τες στο προσωπικό του), τους κανόνες και τις διαδικασίες χορηγώντας αντίγραφα των κανονισμών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 8. Ο παρέχων υπηρεσίες υποχρεούται, τόσον αυτός όσο και το προσωπικό που θα έχει ή θα προσλαμβάνει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, να συμμορφώνεται με το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τον αντίστοιχο κανονισμό του Κέντρου Αεροπορικού Ταχυδρομείου. Ο ΕΛΤΑ για τον σκοπό αυτό θα κοινοποιήσει στον παρέχοντα υπηρεσίες αντίγραφα των κανονισμών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο 9. Στο τίμημα θα περιλαμβάνεται η αμοιβή του παρέχοντα υπηρεσίες, η νόμιμη μισθοδοσία και τα κάθε είδους επιδόματα του απασχολούμενου απ αυτόν προσωπικού, οι οφειλόμενες από το νόμο εισφορές σε κάθε είδους κύρια και επικουρικά ασφαλιστικά Ταμεία, οι οποιοιδήποτε φόροι και κρατήσεις που υπάρχουν ή θα επιβληθούν στο μέλλον καθώς και κάθε άλλο έξοδο για την εκτέλεση των υπηρεσιών που θα καθορίζονται με τη σύμβαση. 10. Το προσωπικό που θα έχει ή θα προσλαμβάνει ο παρέχων υπηρεσίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για τις εργασίες εκτελωνισμού, καμία απολύτως σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση δεν θα έχει έναντι του ΕΛΤΑ και αποκλειστικός εργοδότης του θα είναι ο παρέχων υπηρεσίες. Μόνο ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται αποκλειστικά και κανείς άλλος για την έγκαιρη

5 και κανονική καταβολή των νομίμων αποδοχών και επιδομάτων του προσωπικού του, καθώς και των εισφορών στα οικεία Κύρια και Επικουρικά Ταμεία, στα οποία θα υποχρεούται αυτός να ασφαλίσει το προσωπικό του κατά του κινδύνου ατυχημάτων, ευθυνόμενος ακόμα για την πιστή εφαρμογή της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας και εκείνης περί υγείας και ασφάλειας του προσωπικού που θα χρησιμοποιείται απ αυτόν. Ο παρέχων υπηρεσίες υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον παρέχοντα υπηρεσίες. Ο παρέχων υπηρεσίες θα υποχρεούται να παρέχει στον ΕΛΤΑ, κατά τη λήψη του μηνιαίου τιμήματος, υπεύθυνη δήλωση, ότι τηρήθηκαν απ αυτόν όλες οι υπό της κείμενης εργατικής νομοθεσίας υποχρεώσεις περί, υγείας, ασφάλειας και ασφάλισης του έναντι του προσωπικού του, όπως αυτές αμέσως προηγουμένως ενδεικτικά περιγράφονται, για τη χρονική περίοδο την οποία θα καλύπτει η έκδοση του τιμολογίου του. 11. Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε ζημία ή βλάβη, που θα προκληθεί στον ΕΛΤΑ από πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, η οποία θα μπορούσε να συμβεί με υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του. 12. Ο παρέχων υπηρεσίες θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη, που θα προκληθεί στα ταχυδρομικά αντικείμενα, από πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, η οποία θα μπορούσε να συμβεί με υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του. 13. Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε ζημία ή βλάβη η οποία θα μπορούσε να συμβεί με υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του σε πράγματα, εγκαταστάσεις, έπιπλα και μηχανές και οποιασδήποτε φύσεως και είδους συσκευές και γενικά σε κάθε εξάρτημα ή παράρτημα του κτιρίου, που ανήκει, είτε στον ΕΛΤΑ, είτε στον ιδιοκτήτη του κτιρίου, είτε στους υπαλλήλους του ΕΛΤΑ, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο Ο παρέχων υπηρεσίες θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικά για οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμό του προσωπικού του ΕΛΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου, που θα μπορούσε να συμβεί με υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του. 15. Ο παρέχων υπηρεσίες θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικά για οποιοδήποτε ατύχημα, τραυματισμό ή βλάβη αυτού ή του προσωπικού που χρησιμοποιεί αυτός, καθώς και για ζημίες και βλάβες πραγμάτων αυτών, που θα συμβούν από υπαιτιότητα του παρέχοντα υπηρεσίες ή του προσωπικού που χρησιμοποιεί αυτός για την εκτέλεση του έργου. 16. Ο παρέχων υπηρεσίες υποχρεούται στη συνέχεια, σε πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών, ώστε ο ΕΛΤΑ να μην υποβάλλεται σε καμία όχληση από οποιονδήποτε, παρότι δεν ευθύνεται απέναντι στους τρίτους για πράξεις και ενέργειες του παρέχοντα υπηρεσίες και του προσωπικού του. 17. Σε περίπτωση έγερσης αγωγής οποιουδήποτε τρίτου κατά του ΕΛΤΑ που θα επιδιώκει αποζημίωση και η οποία θα έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το εκτελούμενο έργο του παρέχοντα υπηρεσίες θα υποχρεούται αυτός (ο παρέχων υπηρεσίες), αμέσως όταν προσεπικληθεί από τον ΕΛΤΑ, να προσέλθει και ν αναλάβει τον δικαστικό αγώνα συμμετέχοντας στη δίκη με σκοπό την ανάληψη του δικαστικού αγώνα σε κάθε περίπτωση και την υποστήριξη του ΕΛΤΑ, καθώς επίσης, θα υποχρεούται να καταβάλει στον ΕΛΤΑ ό,τι αυτός θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς

6 τον ενάγοντα τρίτο για κεφάλαιο τόκους και έξοδα και τα οποία θα δύναται να αναζητήσει ο ΕΛΤΑ από τον παρέχοντα. 18. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης προσωρινά εκτελεστής, ο παρέχων υπηρεσίες υποχρεούται να καταβάλει αμέσως στον ΕΛΤΑ το ποσό που θα ζητηθεί για πληρωμή του ποσού που θα καταψηφισθεί από αυτή και τα οποία θα δύναται να αναζητήσει ο ΕΛΤΑ από τον παρέχοντα. 19. Σε όλες τις περιπτώσεις η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καλύπτει και τις ευθύνες αυτές του παρέχοντα υπηρεσίες. 20. Σε περίπτωση συνέχισης συναφούς δίκης και πέραν της προσωρινά εκτελεστής απόφασης θα παρακρατείται αυτή (εγγύηση) μέχρι τελεσίδικης και αμετάκλητης περάτωσης του δικαστικού αγώνα και εξόφλησης. 21. Αν ο ΕΛΤΑ κρίνει ανεπαρκή την εγγύηση για την κάλυψη των παραπάνω ευθυνών, ο παρέχων υπηρεσίες θα υποχρεούται, όταν προσκληθεί να προσκομίσει αμέσως πρόσθετη εγγυητική επιστολή Τράπεζας που να καλύπτει τις ευθύνες του αυτές. 22. Η επιβολή οιωνδήποτε φόρων, τελών, εισφορών, κρατήσεων κ.λ.π. που θα αφορά την εκτέλεση του έργου που θα συμφωνηθεί με τη σύμβαση, θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον παρέχοντα τις υπηρεσίες. 23. Στον παρέχοντα υπηρεσίες και προκειμένου αυτός να εκτελεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη σύμβαση που θα καταρτιστεί, ο ΕΛΤΑ θα παρέχει τις αναγκαίες για το σκοπό αυτό διευκολύνσεις (υποδομές κτηριακές και επικοινωνίας), στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου (ΚΑΤ) και στις ΥΕΔ Θεσσαλονίκης και Ρόδου, όπου στεγάζονται οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ, στις οποίες θα εκτελεί το έργο Σε περίπτωση που ο ΕΛΤΑ για τις ανάγκες του, αποφασίσει την εκτέλεση του έργου, σε άλλους χώρους πέρα από το Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου (ΚΑΤ), ΥΕΔ Θεσσαλονίκης και Ρόδου ο παρέχων υπηρεσίες θα υποχρεούται στην παροχή του έργου στους χώρους που θα υποδειχτούν από τον ΕΛΤΑ. 25. Ο παρέχων υπηρεσίες δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον καθ οποιονδήποτε τρόπο ή να εκχωρήσει προς τρίτον την εκτέλεση υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ειδική έγγραφη συναίνεση του ΕΛΤΑ. 26. Οποιαδήποτε τροποποίηση της αρχικής σύμβασης θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. 27. Οι όροι της σχετικής σύμβασης που θα συναφθεί, θα είναι όλοι σπουδαίοι και ουσιώδεις.

7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου είναι η ανάθεση σε πρόσωπα που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα της ευθύνης για την κατάρτιση και κατάθεση των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις παραστατικών εγγράφων (Διασάφηση εισαγωγής ή ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ), τη διεκπεραίωση αυτών και τη διενέργεια όλων των εκτελωνιστικών εργασιών, για την υπαγωγή στο κατάλληλο τελωνειακό καθεστώς των εισερχομένων από τρίτες χώρες ταχυδρομικών αντικειμένων, στο Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και στα αρμόδια Τελωνεία Θεσσαλονίκης, Ρόδου. Ο παρέχων υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση παροχής υπηρεσιών με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του έργου του εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων από χώρες εκτός ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλότατα επίπεδα ποιότητας και ακεραιότητας. Όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να εκτελούνται ταχύτατα μέσα στους χρόνους που προβλέπονται, χωρίς καθυστερήσεις και λάθη. Το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου, θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα τις ακόλουθες ενέργειες - διαδικασίες: 1. Προσαρμογή όλων των απαραίτητων για τον εκτελωνισμό εργασιών, σύμφωνα με τις ροές λειτουργίας του Κέντρου Αεροπορικού Ταχυδρομείου (ΚΑΤ) και Υπηρεσίας Εκτελωνισμού Δεμάτων Θεσ/νικης και Ρόδου και τα αντίστοιχα προγράμματα εργασίας των αρμοδίων με το έργο Τμημάτων και σύμφωνα με το ωράριο εργασίας των Τελωνείων Διαχωρισμός των προς εκτελωνισμό και μη, αντικειμένων σύμφωνα με τις Τελωνειακές Δηλώσεις CN22/CN23 των ταχυδρομικών αντικειμένων και άλλα στοιχεία και μεταφορά τους σε συγκεκριμένο χώρο υποδοχής, τελωνειακά υποκείμενος. 3. Διεκπεραίωση και διενέργεια όλων των εκτελωνιστικών εργασιών για την υπαγωγή στο κατάλληλο τελωνειακό καθεστώς των εισαγομένων από τρίτες χώρες ταχυδρομικών αντικειμένων στο αρμόδιο Τελωνείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και πιο συγκεκριμένα: συμπλήρωση φόρμας / σχετικού εντύπου εισαγωγή στοιχείων / ηλεκτρονική υποβολή στο υποσύστημα εισαγωγών ICISnet. συνεργασία με άλλους φορείς όπου απαιτείται (πχ ΕΟΦ, Δίωξη ναρκωτικών κλπ) ειδοποίηση παραληπτών στην περίπτωση προσκόμισης επιπλέον παραστατικών εγγράφων απαραίτητων για την ολοκλήρωση της εκτελωνιστικής διαδικασίας (πχ τιμολόγιο) ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την έκδοση άδειας απελευθέρωσης όλων των προς εκτελωνισμό ταχυδρομικών αντικειμένων 4. Παράδοση όλων των εκτελωνισμένων αντικειμένων, κατάλληλα επανασυσκευασμένων, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του περιεχομένου τους και η ασφαλής διακίνησή τους μέσω δικτύου του ΕΛΤΑ. Η παράδοσή τους στον ΕΛΤΑ θα συνοδεύεται από αναλυτική λίστα των αντικειμένων, ει δυνατόν σε επεξεργάσιμη μορφή (πχ. xls αρχεία), με αποτυπωμένο σε κάθε αντικείμενο τον αριθμό της τελωνειακής διασάφησης που αντιστοιχεί. Σε κάθε αντικείμενο θα υπάρχει επικολλημένη ειδική σήμανση (tags) ανάλογα με το status του κάθε αντικειμένου (πχ χρώματος ερυθρό συνοδεύεται από τελωνειακή διασάφηση).

8 5. Αποθήκευση των παραμενόντων μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτελωνισμού των αντικειμένων σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους από τον ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τελωνείου. 6. Σύνταξη Χρηματικών Καταλόγων και αποστολή στην αρμόδια Διεύθυνση του ΕΛΤΑ, για την απόδοση δασμών & φόρων στο Τελωνείο, μέσα στους χρόνους που θα καθοριστούν από τον ΕΛΤΑ. 7. Διαχείριση επιστρεφομένων αζήτητων ή απαράδεκτων από τους παραλήπτες αντικειμένων και πριν την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής. Η παράδοσή τους στα ΕΛΤΑ, μετά τις απαιτούμενες ενέργειες, θα συνοδεύεται από αναλυτική λίστα των αντικειμένων, ει δυνατόν σε επεξεργάσιμη μορφή (πχ. xls αρχεία). 8. Διαδικασία αμφισβητήσεων διορθώσεων, ακυρώσεων κλπ εκτελωνισμού (αναθεώρηση εκτελωνισμού) για τα αντικείμενα τα οποία αιτηθεί ο παραλήπτης αυτών. 9. Εκποίηση, καταστροφή υποκείμενων σε αλλοίωση ή φθορά, αζήτητων κλπ Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 10. Διαχείριση επανεισαγομένων από το εξωτερικό ταχ. αντικειμένων, που είχαν υπαχθεί σε διαδικασία διασάφησης εξαγωγής Διασάφηση επανεισαγωγής και συσχέτιση με την αντίστοιχη της εξαγωγής. 11. Ενημέρωση αρμοδίως του ΕΛΤΑ για τα κατασχεθέντα από τις αρμόδιες αρχές αντικείμενα Κάθε άλλη εργασία που κριθεί απαραίτητη ή προκύψει από σχετικές διατάξεις, σχετικά με την εκτέλεση του έργου που θα ανατεθεί στον Ανάδοχο. Ο παρέχων υπηρεσίες θα χρησιμοποιήσει κατά την κρίση του την απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά υλικοτεχνική υποδομή καθώς και το κατάλληλα εκπαιδευμένο για το συγκεκριμένο έργο, ανθρώπινο δυναμικό. Ο παρέχων υπηρεσίες θα ενημερώνεται για όλες τις ισχύουσες, με το έργο που θα αναλάβει να εκτελεί διατάξεις και θα τις εφαρμόζει επακριβώς. Ο παρέχων υπηρεσίες θα υποχρεούται στην υποβολή των Διασαφήσεων στο υποσύστημα εισαγωγών ICISnet, εντός των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις χρονικών ορίων, για όλα τα προς εκτελωνισμό αντικείμενα. Ο παρέχων υπηρεσίες θα ενημερώνει τους αρμοδίους υπαλλήλους του ΕΛΤΑ, για την διαπίστωση τυχόν ασυμφωνιών του περιεχομένου των προς εκτελωνισμό αντικείμενων με τις τελωνειακές δηλώσεις CN22/CN23, τυχόν βλάβης ή φθοράς του περιεχομένου των προς εκτελωνισμό αντικειμένων, κατά τη στιγμή αποσφράγισής τους, προκειμένου ο ΕΛΤΑ να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης (σύνταξη Δελτίων Ελέγχου κλπ).

9 Ο παρέχων υπηρεσίες θα ενημερώνει σε μηνιαία βάση τις αρμόδιες Δ/νσεις ΕΛΤΑ, σχετικά με την κατάσταση των εκκρεμών προς το αρμόδιο Τελωνείο, Διασαφήσεων. Το έργο θα εκτελείται τις καθημερινές, από

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 26/11/2014 Κεντρική Υπηρεσία ΑΠ: 144712 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213-21.16.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 26/11/2014 Κεντρική Υπηρεσία ΑΠ: 144712 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213-21.16. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 26/11/2014 Κεντρική Υπηρεσία ΑΠ: 144712 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213-21.16.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Ακίνητης &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. 2 /2014

ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. 2 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. 2 /2014 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φύλαξη των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΚΑΙ «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» 1 ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣ. 24/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Προμηθειών Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Ανώνυμος Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ Α.Ε.), ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στο site του ΕΛΤΑ www.elta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. αφ' ετέρου η..που εδρεύει στο.και εκπροσωπείται νόμιμα από., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. αφ' ετέρου η..που εδρεύει στο.και εκπροσωπείται νόμιμα από., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα.. αφ ενός η Ανώνυμη Eταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» και δ.τ. «ΔΕΘ HELEXPO AE», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Εγνατία 154 και εκπροσωπείται νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΣΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 09.06.2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15, Τ.Κ. 10682, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Αντωντζίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 05/03/2014 Αρ. πρωτ.: 386 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W03/042015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W03/042015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W03/042015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών από ίκτυο Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 : Εκπροσώπηση της Επιχείρησης ΑΡΘΡΟ 2 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, κοινοποιούνται επικαιροποιημένοι οι Ειδικοί Όροι Καθαριότητας οι οποίοι συντάχθηκαν με βάση το Ν. 3863/10 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και

Επίσης, κοινοποιούνται επικαιροποιημένοι οι Ειδικοί Όροι Καθαριότητας οι οποίοι συντάχθηκαν με βάση το Ν. 3863/10 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 21/10/11 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΟΟ/ΠΥ/15 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 13 /2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 13 /2015 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 15PROC003117989 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Διακ:13 /2015 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002936729 2015-07-27

15PROC002936729 2015-07-27 15PROC002936729 2015-07-27 Μαρούσι, 24/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 6/3574 Αρ. Διακ. 197 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001977078 2014-04-08

14PROC001977078 2014-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015

15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015 15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015 Αρ. Πρ.: 6/4325 Αρ. Διακ.: 200 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μαρούσι, 24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα