ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 80 Μαΐου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των άρθρων 2, 3 και της υπ αριθ. 801/Β7 (ΦΕΚ 1409/τ.Β /3 2014) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μετα πτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήμα τος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επι στήμες της Αγωγής»... 1 Έγκριση λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνολό γων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονί ας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τίτλο «Γεωργία Ελεγχομέ νου Περιβάλλοντος Υδροπονία / Master in Con trolled Environment Agriculture Soilless Culture»... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ (1) Τροποποίηση των άρθρων 2, 3 και της υπ αριθ. 801/ Β7 (ΦΕΚ 1409/τ.Β /3 2014) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου δών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής». Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 38/2008 και ιδίως το άρ θρο (ΦΕΚ 148, τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177, τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 1, τ.α / ) και του άρθρου 37, παρ. του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/ 2011 (ΦΕΚ 19 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του Ν. 402/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου, παρ. 8 του Ν. 407/2012 (ΦΕΚ 19 Α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 411/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/200 και ιδίως τα άρθρα 14 και 1 (ΦΕΚ 189, τ.α / ) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 3/200 (ΦΕΚ 98 τ.α ).. Τις διατάξεις του Π.δ. 72/2013 (ΦΕΚ τ.α 119/ ), «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».. Το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ τ.α 223/ ), σύμφωνα με το οποίο «μέχρι την έκδοση των Οργανι σμών των Ιδρυμάτων η τελική έγκριση των Προγραμμά των Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται με απόφα ση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και το υπ αριθ. 99/Ζ1/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 7. Την υπ αριθ. 801/Β7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1409, τ.β /3 2014) «Αντικατάσταση της υπ αριθ. Β7/7819 (ΦΕΚ 172/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» Αναμόρφωση Προγράμματος. 8. Την υπ αριθ. 117/201 απόφαση (ΦΕΚ 3, τ.β ) «Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ αριθ. 801/Β7 (ΦΕΚ 1409/τ.Β /3 2014) υπουργικής απόφασης που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγι κής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής». 9. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ αριθ. 22/ και 24/ ). 10. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο πής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδριά σεις υπ αριθ. 22/ και 249/ ). 11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ νεδρίαση υπ αριθ. 1/ ).

2 8972 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. Τα υπ αριθ. 1072/ και 249/ έγγραφα του Προέδρου του Τμήματος. 13. Το υπ αριθ. 319/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστη μίου Δυτικής Μακεδονίας. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Τροποποιούμε την υπ αριθ. 801/Β7 (ΦΕΚ 1409/ τ.β /3 2014) υπουργική απόφαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπι στημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής», ως ακολούθως: Αντικαθίσταται η κατεύθυνση «Σημειωτική και Επι κοινωνία Semiotics and Communication» με τον τίτλο «Πολιτισμικές Σπουδές Σημειωτική και Επικοινωνία / Cultural Studies Semiotics and Communication» και τρο ποποιούνται τα άρθρα 2, 3 και ως εξής: Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το ΠΜΣ του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε δονίας απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις «Επιστήμες της Αγωγής» με τις εξής κατευθύνσεις: 1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 2. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Bilingual Special Education 3. Πολιτισμικές Σπουδές Σημειωτική και Επικοινωνία / Cultural Studies Semiotics and Communication. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεω ρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότη τες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 0100 Κοζάνη ερευνητι κά πεδία που συνδέονται με το σχολείο καθώς και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης. Πα ράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολι τικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση. Ειδικότερα η εξειδίκευση: α) στην κατεύθυνση «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» προσφέρει στους απόφοιτους όλα τα απαραί τητα εφόδια, για να διαχειρίζονται θεωρητικά και πρα κτικά με αποτελεσματικό τρόπο τη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε όλες τις Βαθμίδες της εκπαίδευσης (στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) τόσο ως μητρικής όσο και ως δεύτερης/ξένης. Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης κα τεύθυνσης θα αποκτούν μια στέρεη κατάρτιση γύρω από την ελληνική γλώσσα, τις γλωσσοδιδακτικές τάσεις και απόψεις που επικρατούν και θα είναι ικανοί να διεξάγουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής» σε επίπεδο διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών. β) στην κατεύθυνση «Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκ παίδευση Bilingual Special Education» στοχεύει στην ειδίκευση επιστημόνων ερευνητών στο χώρο των Επι στημών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της δίγλωσσης/πολύγλωσσης Εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπει ρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγ γελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την ενταξιακή εκπαίδευση, τη πολυπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και με φορείς, Ινστιτούτα και Κέντρα που παρέ χουν τις υπηρεσίες τους σε ευπαθείς κοινωνικά ομά δες. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση και εξειδίκευση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβου λευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των δίγλωσσων/πολύγλωσσων μαθητών. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται η δυνατότητα ολοκληρωμένων σπουδών υψηλού επιπέ δου στον τομέα της έρευνας της πολυπολιτισμικής και ενταξιακής εκπαίδευσης, σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. γ) στην κατεύθυνση «Πολιτισμικές Σπουδές Σημειω τική και Επικοινωνία / Cultural Studies Semiotics and Communication» προσφέρει την κατάρτιση και την επι στημονική γνώση σε θέσεις διαχείρισης, πολιτισμικής κληρονομιάς και τουρισμού σε οπτικό κυρίως υλικό. Οι κριτικές και πολιτισμικές σπουδές επικεντρώνονται αφε νός στις τεχνικές και πρακτικές της επικοινωνίας (σε ζητήματα κουλτούρας στο δημόσιο και ιδιωτικό Βίο, τον πολιτισμό, στα συστήματα καταγραφής και ανάλυσης προφορικού ή γραπτού λόγου), αφετέρου στην τέχνη ως προϊόν (MME, Κινηματογράφος, Ντοκιμαντέρ, Παρα στατικές τέχνες). Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Επιστήμες της Αγωγής» με τις εξής κατευθύνσεις: 1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 2. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Bilingual Special Education. 3. Πολιτισμικές Σπουδές Σημειωτική και Επικοινωνία / Cultural Studies Semiotics and Communication. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθή ματα και τα εργαστήρια, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α και Β ) και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας, στο Γ εξάμηνο σπουδών. Τόσο τα υποχρεωτικά όσο και τα επιλεγόμενα μαθή ματα δύναται να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργα στηριακή διδασκαλία. Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα. Οι φοιτητές δύνανται να επιλέξουν δύο μαθήματα επι λογής από τις άλλες κατευθύνσεις. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 ECTS. Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθη μάτων του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ανά κατεύθυνση έχει ως ακολούθως:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8973 «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» Α/Α Τίτλος μαθήματος Κατηγορία μαθήματος Μαθήματα Α εξαμήνου 1 Η νέα ελληνική γλώσσα Υποχρεωτικό 10 2 Γλωσσοδιδακτικές μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών Διδασκαλίας της νέας ελληνικής Υποχρεωτικό 10 3 Μάθημα Επιλογής Επιλογής 4 Μάθημα Επιλογής Επιλογής Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α εξαμήνου 30 Μαθήματα Β εξαμήνου 1 Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας: δεδομένα από έρευνες στη διδασκαλία της νέας ελληνικής 2 Κοινωνιογλωσσολογικές διαστάσεις της νέας ελληνικής και η επαφή της με άλλες γλώσσες Υποχρεωτικό 10 Υποχρεωτικό 10 3 Μάθημα Επιλογής Επιλογής 4 Μάθημα Επιλογής Επιλογής Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β εξαμήνου 30 Γ εξάμηνο Μεταπτυχιακή Εργασία 30 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90 Μαθήματα επιλογής Α/Α Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο 1 Στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης/ πρόσκτησης 2 Επιστημολογία και διδακτική της γλώσσας 3 Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος 4 Γλωσσολογικές προσεγγίσεις στην ανάλυση λόγου Ανάλυση εκπαιδευτικού λόγου και διδασκαλία

4 8974 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γλώσσα και Λογοτεχνία 7 Η γλώσσα στα κείμενα 8 Γλώσσα και ύφος 9 Διδασκαλία της δομής της γλώσσας 10 Η διδασκαλία του λεξιλογίου 11 Γλωσσική ποικιλία και η διδακτική της αξιοποίηση 12 Διδασκαλία της γλώσσας στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση 13 Κριτικός γραμματισμός και διδακτική πράξη 14 Πρακτικές γραμματισμού των παιδιών και διδασκαλία 1 Πολυγραμματισμοί και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 1 Θέματα Διγλωσσίας στην Εκπαίδευση 17 Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 18 Διδασκαλία της γλώσσας και Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 19 Διδασκαλία της γλώσσας και παιδαγωγικό υλικό «Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Bilingual Special Education» Α/Α Τίτλος μαθήματος Κατηγορία μαθήματος Μαθήματα Α εξαμήνου 1 Ειδικά ζητήματα στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και τη διγλωσσία 2 Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην ειδική πολύγλωσση /πολυπολιτισμική εκπαίδευση Υποχρεωτικό 10 Υποχρεωτικό 10 3 Μάθημα Επιλογής Επιλογής 4 Μάθημα Επιλογής Επιλογής Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α εξαμήνου 30 Μαθήματα Β εξαμήνου 1 Εξειδικευμένα θέματα σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με νοητική αναπηρία Υποχρεωτικό 10

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στατιστική Υποχρεωτικό 10 3 Μάθημα Επιλογής Επιλογής 4 Μάθημα Επιλογής Επιλογής Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β εξαμήνου 30 Γ εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90 Στο Α εξάμηνο επιλέγονται δύο (2) μαθήματα επιλογής από τα προσφερόμενα τέσσερα (4) του προγράμματος σπουδών. Στο Β εξάμηνο επιλέγονται δύο (2) μαθήματα επιλογής από τα προσφερόμενα τρία (3) του προγράμματος σπουδών. Μαθήματα επιλογής Α/Α Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο 1 Πολιτισμικές προσεγγίσεις της μάθησης με έμφαση στα άτομα με αναπηρία 2 Εφαρμογές της γνωστικής ψυχολογίας και της ειδικής αγωγής σε τάξεις μικτών ικανοτήτων 3 Ψυχοκινητική Αγωγή & Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές 4 Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην υποστήριξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες Διαφοροποιημένη διδασκαλία των δίγλωσσων/πολύγλωσσων μαθητών με δυσκολίες μάθησης Γλώσσα-κοινωνία και ειδική πολυπολιτισμική εκπαίδευση 7 Μάθημα επιλογής από τις άλλες κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. Α Α Α Α Β Β Β

6 897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Πολιτισμικές Σπουδές-Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural Studies- Semiotics and Communication» Α/Α Τίτλος μαθήματος Κατηγορία μαθήματος Μαθήματα Α εξαμήνου 1 Θεωρία Σημειωτικής και Πολιτισμού (εργαστηριακό) Υποχρεωτικό 10 2 Η ιστοριογραφία στον 21 ο αιώνα Υποχρεωτικό 10 3 Μάθημα Επιλογής Επιλογής 4 Μάθημα Επιλογής Επιλογής Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α εξαμήνου 30 Μαθήματα Β εξαμήνου 1 Κοινωνιολογία Πολιτισμού Υποχρεωτικό 10 2 Μεθοδολογία έρευνας Υποχρεωτικό 10 3 Μάθημα Επιλογής Επιλογής 4 Μάθημα Επιλογής Επιλογής Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β εξαμήνου 30 Γ εξάμηνο Μεταπτυχιακή Εργασία 30 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90 Μαθήματα επιλογής Α/Α Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο 1 Βασικές Αρχές Οπτικού Γραμματισμού Α 2 Σχολικά εγχειρίδια και εφαρμογές πολυτροπικής Σημειωτικής (εργαστηριακό) 3 Θεατρική και κινηματογραφική γραφή (σεναριογραφία) /εργαστηριακό Α Α 4 Λογοτεχνία και ΜΜΕ (εργαστηριακό) Α Ο πολιτισμός ως πράξη-επιστημολογικές και Α διδακτικές προτάσεις Οπτικές Μεθοδολογίες Β

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού (εργαστηριακό) Β 8 9 Σύνταξη Επιστημονικής εργασίας Μέθοδοι και παραδείγματα τεκμηρίωσης και ανάλυσης πολιτισμικού υλικού (εργαστηριακό) Β Β 10 Οπτική Ρητορική Β Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και έγκριση του Πρύτανη του Πανεπιστη μίου Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να γίνει τόσο η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης όσο και η τροποποίηση του προγράμματος σπουδών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αριθ. 723 (2) Έγκριση λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πε λοποννήσου με τίτλο «Γεωργία Ελεγχομένου Περι βάλλοντος Υδροπονία / Master in Controlled Envi ronment Agriculture Soilless Culture». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 38/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ) και ιδίως το άρθρο, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις δια τάξεις του άρθρου 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177 Α / τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 1 Α /τ.α / ) και του άρθρου 37, παρ. του Ν. 3848/ 2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/ 2011 (ΦΕΚ 19 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανω τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 402/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου, παρ. 8 του Ν. 407/2012 (ΦΕΚ 19/Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 411/2013 (ΦΕΚ 24/Α ) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α ). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/200 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα Διπλώματος».. Την υπ αριθ. 7/ απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Κ (ΦΕΚ 89/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ) και την υπ αριθ. υπουργική απόφαση 2701/Ε/ Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Κ.. Το Π.δ. 91/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α /0 2013) «Μετονο μασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγ χώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Κοζάνη, 27 Απριλίου 201 Ο Πρύτανης ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ F 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπό νων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολο γίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (αριθμ. 1/ ). 8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (αριθμ. 2/ ). 9. Tα υπ αριθ 137/ και 1413/ έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων Φυτικής Παρα γωγής και Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. 10. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ο Οργανισμός του Ιδρύματος. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προ γράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπό νων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογί ας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τίτλο «Γεωργία Ελεγχομένου Περιβάλλοντος Υδροπο νία / Masterin Controlled Environment Agriculture Soilless Culture», ως ακολούθως: Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τε χνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου οργανώνει και λει τουργεί από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Γεωργία Ελεγχομένου Περιβάλλοντος Υδρο πονία / Masterin Controlled Environment Agriculture Soil less Culture» σύμφωνα με τις διατάξεις της εισηγήσεως αυτής και τις διατάξεις του Ν. 38/2008 (Α 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 2. Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Γεωργία Ελεγχομένου Πε ριβάλλοντος Υδροπονία / Master in Controlled Envi ronment Agriculture Soilless Culture» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικεύσεως στην εφαρμογή των

8 8978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τεχνολογιών ελέγχου των συνθηκών αναπτύξεως των φυτών μέσω θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικής εφαρμογής στις υψηλής τεχνολογίας εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Στόχος του Π.Μ.Σ είναι η αντα πόκριση των εκπαιδευομένων στις τρέχουσες ή στις μελλοντικές ανάγκες αλλά και στις τεκμηριωμένες ερευ νητικές επιλογές, καθώς και η ελκυστικότητα για τους πτυχιούχους άλλων ισοτίμων τριτοβαθμίων ιδρυμάτων. Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η εκπαίδευση και δημιουρ γία αποφοίτων με υψηλή κατάρτιση στον τομέα της Γεωργίας Ελεγχομένου Περιβάλλοντος Υδροπονίας, με υψηλό διεπιστημονικό υπόβαθρο και ειδίκευση στη γεωπονική επιστήμη και τεχνολογία, ο εφοδιασμός τους με την απαραίτητη γνώση και εμπειρία και η παροχή της δυνατότητας για την επαγγελματική και ακαδημα ϊκή δραστηριότητά τους σε εθνικό αλλά και σε διεθνές περιβάλλον. Σκοπιμότητα Βιωσιμότητα Η Γεωργία Ελεγχομένου Περιβάλλοντος (ΓΕΠ) απο τελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς ανα πτύξεως της ελληνικής γεωργίας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των Ευρωπαϊκών χωρών. Η καλλιέργεια για την παραγωγή προϊόντων αλλά και πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε ελεγχόμενο περιβάλλον είναι ένα από τα πλέ ον εντατικά παραγωγικά συστήματα όπου μέσω διαφό ρων τεχνολογιών, επιτυγχάνεται ο καλύτερος έλεγχος και η βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών. Η Γ.Ε.Π ουσιαστικά περικλείει την εφαρμογή της τροποποιήσεως του μεγαλύτερου τμήματος των πα ραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ελεγχόμενη παραγωγή ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο πλήρης ή ο μερικός έλεγχος των συνθηκών έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη πα ραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, με τον πλέον αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Η τροποποίηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει το αέριο αλλά και το υπόγειο περιβάλλον των φυτών όπως πχ η θερμοκρασία, ο φωτισμός, η σχετική υγρασία, το CO2 η θρέψη, το υπόστρωμα, κλπ. Το αποτέλεσμα είναι η παράταση του βιολογικού κύκλου και η δυνατότητα της αναπτύξεως των φυτών σε εποχές που δεν μπο ρούν να καλλιεργηθούν σε συνθήκες ανοικτού αγρού. Η Γεωργία Ελεγχομένου Περιβάλλοντος συνδυάζει εφαρ μογές σε διάφορα τεχνολογικά επίπεδα και πρότυπα καλλιέργειας που ποικίλουν, ξεκινώντας από τα απλά χαμηλά σκέπαστρα και τα δικτυοκήπια, έως τα πλήρως αυτοματοποιημένα θερμοκήπια βιομηχανικού τύπου. Η παροχή γνώσεων θα είναι σε όλα τα πεδία εφαρμογών της γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας από τα χα μηλότερα (χαμηλού κόστους) στα υψηλότερα (υψηλού κόστους), δεδομένης της ιδιαιτερότητας των ελληνικών συνθηκών και αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του Με σογειακού περιβάλλοντος. Αναφορικά με το διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα υστε ρεί σημαντικά σε θερμοκηπιακές μονάδες όλων των τύπων συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω σης με παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες, κατέχοντας την η θέση με ποσοστό 4%. Δεδομένων των προβλη μάτων του αυξημένου κόστους παραγωγής (κυρίως του ενεργειακού) των χωρών της Β. Ευρώπης, η Ελλάδα ως Μεσογειακή χώρα εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ από περιβαλλοντικής απόψεως οι μονάδες ελεγχο μένου περιβάλλοντος παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλό τερο ενεργειακό αποτύπωμα ανά μονάδα παραγομένου προϊόντος. Με βάση αυτές τις παραμέτρους, η χώρα μας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σ αυτόν τον τομέα και η ύπαρξη εξειδικευμένων επιστημόνων θα είναι απαραίτητη. Σε τοπικό περιβάλλον, η Πελοπόννησος κατέχει ση μαντική θέση στις καλλιέργειες υπό κάλυψη της χώρας μας, καταλαμβάνοντας από πλευράς θερμοκηπιακών εκτάσεων την 2η θέση (22%) μετά την Κρήτη (38%). Επίσης, η δυτική Πελοπόννησος αποτελεί μια από τις κύριες περιοχές παραγωγής πρώιμου καρπουζιού σε χαμηλά σκέπαστρα (περίπου στρέμματα), ενώ η προοπτική της χρήσεως αυτής της τεχνικής επε κτείνεται ταχύτατα και σε άλλα λαχανικά στα οποία επιζητείται πρωιμότητα όπως η πατάτα, το πεπόνι, κλπ. Η θέση του ΤΕΙ Πελοποννήσου ως του μοναδικού γεωπονικού τριτοβάθμιου ιδρύματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, σηματοδοτεί τον εξέχοντα ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην περαιτέρω εξειδίκευση στην γεωπονική επιστήμη και τεχνολογία. Εναρμόνιση με την στρατηγική της Περιφέρειας Πε λοποννήσου Η διαμόρφωση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειας Πελοπον νήσου για την νέα προγραμματική περίοδο , προτάσσει ως σημαντική επενδυτική προτεραιότητα τον τομέα των Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών. Δραστηριότητες του ΤΕΙ Πελοποννήσου στον τομέα της Γεωργίας Ελεγχομένου Περιβάλλοντος Σεμινάρια o Στο ΤΕΙ Πελοποννήσου από το 2012 έχει ξεκινήσει η πραγματοποίηση κύκλων σεμιναρίων εκπαιδεύσεως στην τεχνική των υδροπονικών καλλιεργειών. Τα σε μινάρια αυτά τα έχουν παρακολουθήσει περίπου 100 άνθρωποι (αγρότες, γεωπόνοι αλλά και απλοί πολίτες) απ όλη την Ελλάδα. Τα σεμινάρια αυτά έχουν σημει ώσει επιτυχία πετυχαίνοντας αφ ενός τον οικονομικό και αφ ετέρου τον επικοινωνιακό τους στόχο. Έχει ήδη δημιουργηθεί αρχείο με δεκάδες ενδιαφερομένους με τους οποίους υπάρχει τακτική επικοινωνία. Συμμετοχή σε αγροτικές εκθέσεις o Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Πελοπον νήσου έχει καθιερώσει την παρουσία της στην Αγροτική Έκθεση της Θεσσαλονίκης (Agrotica) με δυο επιτυχη μένες παρουσίες το 2012 και το Ένα από τα κε ντρικά θεματικά στοιχεία της Agrotica του 2014 ήταν η παρουσίαση υδροπονικών συστημάτων, η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνδιοργανώσεως ΔΕΘ HELEXPO και ΤΕΙ Πελοποννήσου. Ερευνητικές εργασίες o Ένα αρκετά μεγάλο τμήμα των ερευνητικών εργα σιών που εκπονούνται στο ΤΕΙ Πελοποννήσου κατά τα τελευταία χρόνια, αφορούν τον τομέα της Γεωργίας Ελεγχομένου Περιβάλλοντος. Μετά από ενδελεχή μελέτη Π.Μ.Σ άλλων τριτοβαθμίων ιδρυμάτων διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο αντικεί μενο δεν καλύπτεται. Το προτεινόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα καλύ πτει τις κάτωθι εφαρμογές: 1. Εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας Πλήρως αυτοματοποιημένες θερμοκηπιακές μονά δες βιομηχανικού τύπου. o Κεντρική μονάδα αυτοματισμών o Δυναμική ρύθμιση των παραγόντων αναπτύξεως των φυτών, o Μικρό ποσοστό στην Ελλάδα με αυξητικές τάσεις 2. Εφαρμογές χαμηλής τεχνολογίας Μερικώς εξοπλισμένες θερμοκηπιακές μονάδες με συστήματα ελέγχου του περιβάλλοντος. o Μερικός έλεγχος παραγόντων του περιβάλλοντος, μικροί αυτοματισμοί,

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8979 o Το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών θερμοκη πίων 3. Εφαρμογές απλής τροποποιήσεως του περιβάλ λοντος Παραδοσιακά θερμοκήπια χωρίς εξοπλισμό διαφό ρων προδιαγραφών o απλή τροποποίηση του περιβάλλοντος (πχ θερμο κήπια φράουλας, φυλλωδών λαχανικών). Χαμηλά σκέπαστρα o σημαντική πρωίμιση o αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Δικτυοκήπια o νέα τεχνολογία με αυξητική τάση εφαρμογής ιδι αίτερα σε περιοχές με παρατεταμένες υψηλές θερμο κρασίες. o υψηλή παραγωγή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 4. Υδροπονία Στην Γεωργία Ελεγχομένου Περιβάλλοντος η ανά πτυξη των φυτών μπορεί να γίνει είτε στο έδαφος, είτε κυρίως μέσω των υδροπονικών μεθόδων.σε ότι αφορά τους τρόπους καλλιέργειας, στο Π.Μ.Σ δίνεται ιδιαίτε ρη έμφαση στις υδροπονικές μεθόδους, δεδομένου ότι μέσω αυτών επιτυγχάνεται ο καλύτερος έλεγχος και η αριστοποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών. Η επιτυ χία της εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών απαιτεί την αλλαγή της φιλοσοφίας προσεγγίσεως της τεχνικής της καλλιέργειας και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας σοβαρής και εξειδικευμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τοποθετώντας την υδροπονία στον παγκόσμιο χάρτη, στην βόρεια Ευρώπη και στην Ισπανία το σύνολο σχε δόν των καρποδοτικών λαχανικών παράγεται μέσω της υδροπονίας, στον Καναδά το αρμόδιο υπουργείο εκτιμά ότι σε λίγα χρόνια θα παράγεται υδροπονικά το 100% των αναγκών της χώρας σε λαχανικά, στην Αυστραλία η υδροπονία ήδη καλύπτει το 20% της συνολικής αξίας των παραγόμενων λαχανικών και το 90% των φυλλω δών. Στην Ελλάδα το 10% περίπου των θερμοκηπιακών μονάδων χρησιμοποιούν τις υδροπονικές μεθόδους καλ λιέργειας, ενώ οι τάσεις είναι αυξητικές. Άρθρο 3. Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχο λής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου θα απονέμει Με ταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Γεωρ γία Ελεγχομένου Περιβάλλοντος Υδροπονία / Masterin Controlled Environment Agriculture Soilless Culture». Άρθρο 4. Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι ούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής το αντικείμενο σπουδών των οποίων είναι συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης και τεχνολογίας της Γεωπονίας, όπως ενδεικτικά πτυχιούχοι από τα Τμήματα Επιστήμης Φυτι κής Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωρ γικής Μηχανικής, Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Βιολογικής Γεωργίας. Άρθρο. Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προτείνεται να ορισθεί στα τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο θα διατίθεται αποκλειστικά για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Άρθρο. Πρόγραμμα Μαθημάτων Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι τητές θα υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνη ση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το Π.Μ.Σ. θα είναι πλήρους φοιτήσεως και οι μετα πτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά δεκαπέντε (1) μαθήματα. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα θα αντιστοιχεί σε (έξι) πιστωτικές μο νάδες. Επίσης, θα πρέπει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία θα αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η Ελληνική ή/ και η Αγγλική. Εξαμηνιαία Μεταπτυχιακά μαθήματα στο πρόγραμμα πλήρους φοιτήσεως Α Εξάμηνο α/α Μάθημα Κατασκευαστικά Στοιχεία Μονάδων Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος (Struc tural components of greenhouse con trolled environment systems) Φυσιολογία Καταπονήσεων (Stress physiology) Θρέψη φυτών σε συνθήκες ελεγχο μένου περιβάλλοντος (Plant nutrition under greenhouse controlled environ ment) 4 Ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών και ασθενειών σε ελεγχόμενο περιβάλλον (Integrated pest management under greenhouse controlled environment) Υδροπονικά συστήματα (Hydroponic systems) Σύνολο: 30 Β Εξάμηνο α/α 7 8 Μάθημα Καλλιέργειες εδάφους σε ελεγχόμενο περιβάλλον (Soil cultures under con trolled environment) Υδροπονικές καλλιέργειες λαχανικών (Vegetable hydroponic production) Υδροπονικές καλλιέργειες ανθοκο μικών, αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών (Hydroponic production of flori culture, aromatic and medicinal plants)

10 8980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9 Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών (Devel opmental plant biology) 10 Μικρομετεωρολογία Τεχνητό Πε ριβάλλον σε μονάδες ελεγχόμενου περιβάλλοντος (Greenhouse controlled environment) Σύνολο: 30 Γ Εξάμηνο α/α Μάθημα 11 Οικονομοτεχνική ανάλυση σε μο νάδες ελεγχόμενου περιβάλλοντος (Technical and economic analysis in greenhouse controlled environment) Μεθοδολογίες αναλύσεων (Methods 12 of plant nutrients analysis) Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλι κού σε ελεγχόμενο περιβάλλον (Plant 13 propagation production under green house controlled environment) Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Ποιότη 14 τα (Postharvest Technology) 1 Διαχείριση της ενέργειας και των πόρων σε μονάδες ελεγχόμενου πε ριβάλλοντος (Energy and resource management in greenhouses) Σύνολο: 30 Δ Εξάμηνο α/α Μάθημα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 1 (Master thesis) 30 Σύνολο: 30 Περιεχόμενο των μαθημάτων: 1. Κατασκευαστικά στοιχεία Μονάδων Ελεγχομένου Περιβάλλοντος Ο κύριος στόχος του μαθήματος θα είναι να εισάγει τους εκπαιδευομένους στις μεθόδους που είναι σχετι κές με τις ειδικές κατασκευές των μονάδων ελεγχο μένου περιβάλλοντος. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:χρησιμοποιούμενα υλικά, ιδιότητες, αντοχή υλικών, διάρκεια ζωής, προστασία υλικών κατασκευής, φορτία κατασκευών. Ηλιακή ακτινοβολία σε ελεγχόμενο περι βάλλον (ανάκλαση, περατότητα, διάχυση, ποιότητα φω τός). Τροποποίηση συνθηκών (θερμοκρασίας, υγρασίας, CO2). ισοζύγιο ενέργειας και ισοζύγιο νερού. 2. Φυσιολογία καταπονήσεων Το μάθημα αυτό θα αναπτύσσει στους εκπαιδευομέ νους ένα υπόβαθρο γνώσεων σε ότι αφορά τις επιπτώ σεις των παραγόντων καταπονήσεως των φυτών, αλλά και τις αντιδράσεις τους ώστε να τις αντιμετωπίσουν. Οι εφαρμογές θα σχετίζονται με τις καλλιέργειες σε ελεγ χόμενο περιβάλλον, τις καλλιέργειες των κυττάρων και των ιστών τους in vitro και την αξιοποίηση των χημικών ενώσεων που παράγουν. Η απόκτηση αυτού του υποβά θρου θα επιτρέπει την αποφυγή ή την αξιοποίηση των καταπονήσεων προς ποιοτικό και παραγωγικό όφελος. 3. Θρέψη Λίπανση Φυτών σε συνθήκες ελεγχομένου περιβάλλοντος Αυτό το μάθημα στοχεύει στο να καλύψει τις γνώσεις που απαιτούνται για την διαχείριση της θρέψης και λί πανσης των φυτών που αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Ειδικότερα, θα παρέχονται γνώσεις για την κατάρτιση της συνθέσεως των θρεπτικών διαλυμάτων σε υδροπονικά συστήματα (κλειστά και ανοικτά), αλλά και σε καλλιέργειες στο έδαφος. Επίσης, θα καλύπτο νται και ειδικοί τομείς της θρέψης που αναφέρονται στην διάγνωση και αντιμετώπιση των φυσιολογικών διαταραχών των φυτών που καλλιεργούνται σε ελεγ χόμενο περιβάλλον. 4. Ολοκληρωμένη Διαχείριση εχθρών και ασθενειών σε ελεγχόμενο περιβάλλον Το μάθημα στοχεύει στο να γίνουν κατανοητές οι ιδιαιτερότητες των χειρισμών διαχειρίσεως πληθυσμών επιβλαβών οργανισμών των καλλιεργειών, οι οποίες εν δείκνυνται για την αντιμετώπισή τους, υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Θα μελετάται η επίδραση των παραγόντων του ελεγχομένου περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των επιβλαβών οργανισμών και στην αποτελεσματικότητα των φυσικών εχθρών τους. Επίσης, θα γίνεται διερεύ νηση των δυνατοτήτων επιλογής των κατά περίπτωση καταλληλότερων βιολογικών, χημικών, και άλλων μέσων, αντιμετωπίσεως των προσβολών.. Υδροπονικά συστήματα Κατά την διάρκεια του μαθήματος αυτού οι εκπαι δευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και θα παρακολου θήσουν την λειτουργία συστημάτων των καλλιεργειών εκτός εδάφους τα οποία χρησιμοποιούνται σε εμπορι κή και ερευνητική κλίμακα. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει εκπαίδευση πάνω σε ανοικτά και κλειστά υδροπονικά συστήματα, καθώς και στα περισσότερα συστήματα που βρίσκουν εφαρμογή σε εμπορική κλίμακα για την πα ραγωγή ανθοκηπευτικών ή πολλαπλασιαστικού υλικού (στερεά υποστρώματα, NFT, επίπλευση, αεροπονία, επι δαπέδιος υδροπονία, κλπ). Τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα είναι εγκατεστημένα στο ΤΕΙ Πελοποννήσου.. Καλλιέργειες εδάφους σε ελεγχόμενο περιβάλλον Αυτό το μάθημα θα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις εδαφολογίας σε ότι αφορά την ορθολογική αξιοποίη ση των εδαφικών πόρων στα συστήματα ελεγχομένου περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, στο μάθημα αυτό θα γίνεται εκπαίδευση πάνω σε ειδικά εδαφολογικά θέματα όπως η σωστή διαχείριση και η αριστοποίηση της χρήσεως του εδάφους, η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, η αντιμετώπιση προβλημάτων σε πα θογενή εδάφη, κλπ. 7. Υδροπονικές Καλλιέργειες Λαχανικών Κατά την διάρκεια του μαθήματος αυτού οι εκπαιδευ όμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στις υδροπονικές καλλιέργειες των περισσοτέρων λαχανικών που καλλι εργούνται υδροπονικά σε εμπορική κλίμακα. Ειδικότερα, θα γίνει εκτεταμένη αναφορά στις ιδιαιτερότητες (τε χνική καλλιέργειας, επιλογή συστήματος, ειδικές θρεπτι κές, περιβαλλοντικές απαιτήσεις, κλπ) των υδροπονικών καλλιεργειών τομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας, φράουλας, πεπονιού, φυλλωδών λαχανικών, κλπ. 8. Υδροπονικές Καλλιέργειες Ανθοκομικών, Αρωματι κών, Φαρμακευτικών φυτών Κατά την διάρκεια του μαθήματος αυτού οι εκπαι δευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στις υδρο πονικές καλλιέργειες των περισσοτέρων ανθοκομικών που καλλιεργούνται υδροπονικά σε εμπορική κλίμακα.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8981 Ειδικότερα, θα γίνει εκτεταμένη αναφορά στις ιδιαιτε ρότητες (τεχνική καλλιέργειας, επιλογή συστήματος, ειδικές θρεπτικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, κλπ) των υδροπονικών καλλιεργειών τριανταφυλλιάς, χρυ σανθέμου, ζέρμπερας, καθώς και αρωματικών, αρτυμα τικών και φαρμακευτικών φυτών, κλπ. 9. Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών Το μάθημα θα περιλαμβάνει μοντέλα ανάπτυξης των φυτών που αφορούν συνθήκες ελεγχομένου περιβάλλο ντος και εξελίχθηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Στο μάθημα θα μελετηθούν οι μεθοδολογίες μέσω των οποί ων διερευνάται η ανάπτυξη των φυτών, θα εξετάζεται η αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τα αναπτυξιακά μοντέλα των φυτών και ο συντονισμός ανάπτυξης των φυτών (φυτοχρώματα κυτοχρώματα κιρκαδικοί ρυθ μοί). Στο μάθημα θα εξετάζονται τα μοντέλα ανάπτυξης των φυτικών σπονδυλωμάτων και ιστών (ρίζα, βλαστός, φύλλο, άνθος κ.α). Θα προσδιορίζεται ο τρόπος ανά πτυξης του φυτού μέσω του γονιδιακού ελέγχου των ορμονών. Επιπλέον, θα συζητείται η γονιδιακή ρύθμιση για το συντονισμό της ανάπτυξης. Τέλος, θα αναπτυ χθούν ειδικά θέματα επιγενετικής που αφορούν την ανάπτυξη των φυτών και το πως τα φυτά «θυμούνται» τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 10. Μικρομετεωρολογία Τεχνητό Περιβάλλον σε μο νάδες ελεγχομένου περιβάλλοντος Στο μάθημα αυτό θα εξετάζονται: η διείσδυση και το καθεστώς της ακτινοβολίας στην φυτοκόμη, η ολική και μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία φυτοκαλλιέργει ας, οι σχέσεις μικρομετεωρολογικών παραμέτρων και φυτικών διεργασιών οι ροές θερμότητας, υδρατμών και CO2. Επίσης, η εξάτμιση, διαπνοή (στοματική διάχυση) και εξατμισοδιαπνοή, η προσομοίωση της εξατμισοδια πνοής και η εφαρμογή της στον προγραμματισμό των αρδεύσεων, οι ανταλλαγές ορμής, μάζας και θερμότη τας σε φυτοκαλλιέργειες: αεροδυναμική προσέγγιση, αεροδυναμική αντιμετώπιση των μεταφορών μάζας και θερμότητας, προσέγγιση του ισοζυγίου της ενέργειας, δρόσος, ρύθμιση συνθηκών σε ελεγχόμενο περιβάλλον (ακτινοβολία, θερμοκρασία, υγρασία, CO2). Τέλος, θα εξετάζεται η ορθολογική διαχείριση των συνθηκών του ελεγχομένου περιβάλλοντος. 11. Οικονομοτεχνική ανάλυση σε μονάδες ελεγχομέ νου περιβάλλοντος Το μάθημα στοχεύει στο να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε ότι αφορά τα οικονομοτεχνικά μεγέθη της δημιουργίας ή της δραστηριότητας μονάδων ελεγχομέ νου περιβάλλοντος. Ουσιαστικά, θα μελετώνται θέματα όπως η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων προ γραμμάτων, οι μορφές εταιρικής οργανώσεως των επι χειρήσεων, οι αδειοδοτήσεις, οι τεχνικές και πρακτικές μεγιστοποίησης του οικονομικού αποτελέσματος, το κόστος των εγκαταστάσεων κατά περίπτωση, κλπ. 12. Μεθοδολογίες Αναλύσεων Το μάθημα στοχεύει στο να γίνουν κατανοητές οι μεθοδολογίες και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη μονάδων ελεγχομένου περιβάλλοντος. Πιο συγκριμένα, στο μάθημα αυτό θα γίνεται εκπαίδευση σε αναλύσεις εδάφους, φυτικών ιστών, θρεπτικών διαλυμάτων, υπο στρωμάτων, αρδευτικού νερού, όπως απαιτούνται από τα πρότυπα της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειώνονται με την χρήση του καταλλήλου εξοπλισμού. 13. Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού σε ελεγ χόμενο περιβάλλον Αυτό το μάθημα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις του ελέγχου και της πιστοποίησης του γενετικού υλικού, των σταδίων, των επιπέδων ασφαλείας, της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και των διαφόρων τεχνικών της παραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού μέσα από την γεωργία ελεγχομένου περιβάλλοντος. 14. Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Ποιότητα Κατά την διάρκεια του μαθήματος αυτού οι εκπαιδευ όμενοι θα αποκτούν γνώσεις πάνω στους μετασυλλε κτικούς χειρισμούς των προϊόντων που παράγονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Παράλληλα, θα αναπτύσσονται θέματα διαχειρίσεως της ποιότητας των προϊόντων, διαδικασίας και υλικών συσκευασίας, ποιοτικού ελέγχου, τρόπων παρουσίασης, κλπ. Επίσης, θα γίνεται εκπαίδευ ση και σε ποιοτικές αναλύσεις τροφίμων. 1. Διαχείριση της ενέργειας και των πόρων σε μονά δες ελεγχομένου περιβάλλοντος Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να γίνουν κατανοη τές οι βασικές αρχές για την παραγωγή, μεταφορά και τη χρήση της ενέργειας, οι ενεργειακές εισροές, οι χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας, τα καύσιμα, το ενεργειακό περιεχόμενο και η κοστολόγηση των δια θέσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, θα γίνεται αναφορά σε ανακτητές θερμότητας, στην αποθήκευση ενέργειας, στην γεωθερμία, στις αντλίες θερμότητας, στα συστή ματα συμπαραγωγής ενέργειας, στην συμπεριφορά δι αθερμικών υλικών κάλυψης θερμοκηπίων, στα συστή ματα λήψης αποφάσεων στη διαχείριση της ενέργειας, καθώς και στις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση της ενέργειας στις θερμοκηπιακές εγκα ταστάσεις. Τέλος, θα γίνεται αναφορά στις πηγές του νερού και στο ενεργειακό του κόστος στην ποιότητά του, στους τρόπους και στο κόστος βελτίωσής της, στην συλλογή βρόχινου νερού, στα συστήματα ελέγχου παροχής νερού. Και στον υπολογισμό των αρδευτικών αναγκών σε μονάδες ελεγχομένου περιβάλλοντος. Άρθρο 7. Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων κατ έτος στο πρόγραμμα προ τείνεται να οριστεί κατ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού αυτού θα γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 38/2008 (Φ.Ε.Κ. Α 148). Άρθρο 8. Προσωπικό Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα μπορούν να συμμετέχουν εκτός από Καθηγητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και Καθηγητές άλλων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 38/2008 (Α 148). Πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό έργο θα επιτελεσθεί κυρίως από το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου ενώ έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και ως επισκέπτες εκπαιδευτές, είτε εκπαιδευτικό προσωπικό από άλλα τριτοβάθμια ιδρύ ματα της χώρας, είτε ειδικοί επιστήμονες με επιτυχη

12 8982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μένη επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της Γεωργίας Ελεγχομένου Περιβάλλοντος. Επειδή η σχε τική βιβλιογραφία των μαθημάτων θα είναι κατά βάση στην αγγλική γλώσσα η καλή γνώση της θα θεωρείται προαπαιτούμενη για την συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Άρθρο 9. Υλικοτεχνική Υποδομή Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τε χνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοπον νήσου αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή. Στο ΤΕΙ Πελοποννήσου υπάρχουν 12 θερμοκήπια συ νολικής εκτάσεως m2. Εξ αυτών τα 800 m2 είναι ειδικά διαμορφωμένα για έρευνα (τρία θερμοκήπια υα λόφρακτα και ένα με κάλυψη από σκληρό πλαστικό). Στα εν λόγω θερμοκήπια υπάρχουν εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας (αυτοματισμοί, διάφορα υδροπονικά συ στήματα, κλπ) και μπορούν να αξιοποιηθούν για εκπαί δευση υψηλού επιπέδου. Τα υπόλοιπα m2 είναι είναι θερμοκήπια μερικώς εξοπλισμένα. Όπως αναφέρ θηκε, όλες οι παραπάνω κατασκευές εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Τρο φίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου διαθέτει επίσης σημαντικό εργαστηριακό εξοπλισμό και μπορεί να καλύψει επαρκέστατα τις ανάγκες του Μεταπτυχι ακού Προγράμματος Ειδικεύσεως. Πιο συγκεκριμένα, πέρα από τον βασικό και τον παρελκόμενο εξοπλισμό των θερμοκηπίων και των θερμοκηπιακών εγκαταστά σεων που ανεφέρθησαν, υφίστανται και τα εξής πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με την ειδικότητα του μεταπτυχιακού προ γράμματος σπουδών: Εδαφολογίας, Υδροπονικών Καλλιεργειών, Φυσιολογί ας Θρέψης, Ανατομίας Μορφολογίας, Τυποποίησης Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας, Γεωργικής Γενετικής Βιοτεχνολογίας, Ιστοκαλλιέργειας, Λαχανοκομίας, Αν θοκομίας, Γεωργικής Εντομολογίας, Γεωργικής Χημείας κλπ. Άρθρο 10. Διάρκεια λειτουργίας Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α 19), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 402/2011 (Α 228), του άρθρου παρ. 8 του Ν. 407/2012 (Α 19) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 411/2013 (Α 24), το Π.Μ.Σ. προτείνεται να λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνεχίσεως της λειτουργίας του. Άρθρο 11. Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προϋπολο γίζεται σε και αναλύεται ως εξής: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσοστό Ευρώ Κόστος Εκπαιδεύσεως 9.000,00 30% Τεχνική Υποστήριξη 3.000,00 10% Αναλώσιμα 1.00,00 % Δημοσιότητα 1.00,00 % Δαπάνες Μετακινήσεων 1.00,00 % Υποτροφίες 3.000,00 10% Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 7.00,00 2% Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 3.000,00 10% ΣΥΝΟΛΟ ,00 100% Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα και χορηγίες, εφόσον αυτές υπάρξουν, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 38/2008 (Α 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 12. Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα πρόταση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καλαμάτα, 22 Απριλίου 201 Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 409 Ιουνίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/7084 (ΦΕΚ 660/τ. Β /9 005) υπουργικής απόφασης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 204..07 8:42:07 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20667 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1815 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7423 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 598 7 Μαρτίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2100 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 592 π.έ/β7 (ΦΕΚ 159/ τ.β /13.02.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 9100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΙΟΙΚΗΣΗ H E L L E N I C R E P U B L I C D E M O C R I T U U N I V E R I T Y O F T H R A C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1359 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37711 22 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3757 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση κοινού Διατμηματικού - Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 2101/Β7/0 2007 (ΦΕΚ 978 Β /18.0.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 29 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 10219/Β7/24 3 2008 (ΦΕΚ 6/τ.Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145/22-10-2014 «Καθορισµός του προγράµµατος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούµενο σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 714 20 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 99960/Β7 (ΦΕΚ 42/Β / 22.01.03) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 35102/B7/14 7 2003 (ΦΕΚ 1057 τ. Β / 7 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29333 31 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2741 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. 98227/Β7/15-10-2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 276/ και Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης αρ. 9/ ) ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(Απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 276/ και Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης αρ. 9/ ) ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1964 21 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 107281/B7 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1272 4 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. 20161258/7 3 2016 (ΦΕΚ 719/τ.Β /17 03 2016) Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό Πρόγραμμα 1ου έτους σπουδών (4 Μαθήματα Κορμού και 2 Μαθήματα Επιλογής)

Κοινό Πρόγραμμα 1ου έτους σπουδών (4 Μαθήματα Κορμού και 2 Μαθήματα Επιλογής) 1 Μαθήματα Τα μαθήματα και η ερευνητική απασχόληση για την απονομή των τίτλων του Δ.Π.Μ.Σ. περιγράφονται ως εξής: (α) Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα επί 39 ωρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1362 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 80379/ Β7/21 8 2003 (ΦΕΚ 1317/τ.Β /16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2066 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε πιστημίου Angers της Γαλλίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3600 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της με

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τι καλείται τρόφιμο; Τρόφιμο ονομάζουμε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, είτε αυτό έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3044 11 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. Φ.711/24/Β7/212/10 4 1995 (ΦΕΚ 333 τ.β ) Υ.Α. όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA460 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29701 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2669 10 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα