BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε."

Transcript

1 BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 Βούλα, 26 Αυγούστου 2008 BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/34 Α.Φ.Μ , ΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Λεωφ. Κ. Καραµανλή 157 Βούλα 16673

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 Έκθεση επισκόπησης ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή 4-5 Εξαµηνιαία έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου βάσει του Ν.3556/ Κατάσταση Αποτελεσµάτων Περιόδου Οµίλου - Εταιρίας 16 Ισολογισµός 30 ης Ιουνίου 2008 και 31 ης εκεµβρίου Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Οµίλου (περιόδου 1/1-30/6/08) 18 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Εταιρίας (περιόδου 1/1-30/6/08)19 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Οµίλου (περιόδου 1/1-30/6/07) 20 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Εταιρίας (περιόδου 1/1-30/6/07)21 Κατάσταση Ταµιακών Ροών (περιόδου 1/1-30/ και 2007) 22 Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας Λογιστικών εκτιµήσεων Ενοποίηση Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων µερών ιεταιρικές συναλλαγές µε τις εταιρίες του Οµίλου ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ιεταιρικές συναλλαγές µε τις άλλες εταιρίες του Οµίλου ΜARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ιεταιρικές συναλλαγές µε τον Όµιλο MARFIN POPULAR BANK Εγγυήσεις Αµοιβές ιευθυντικών Στελεχών και Μελών ιοικητικού Συµβουλίου Γενικές παρατηρήσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/6/ Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τοµέων Κόστος πωληθέντων Ενσώµατα πάγια Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Αποθεµατικά εύλογης αξίας Μακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες προβλέψεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Άλλες πληροφορίες Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Εξοφλήσεις δανειακών υποχρεώσεων Εξοφλήσεις χρηµατοδοτικών και λειτουργικών µισθώσεων Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 31 1

3 7. Παρουσίαση και επεξήγηση της ανακατάταξης των κονδυλίων της περιόδου 1/1-31/12/ Σηµαντικά Γεγονότα Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 33 Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 η Ιανουαρίου 2008 έως 30 η Ιουνίου

4 ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 2 του ν.3556/2007) Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε τη παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε: α) οι εξαµηνιαίες Εταιρικές και Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ως η «Εταιρία»), για την περίοδο οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως του Οµίλου και της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και β) η εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. Βούλα, 26 Αυγούστου 2008 Ο Πρόεδρος Ο ιευθύνων Σύµβουλος Χαράλαµπος Σ. Πασχάλης Α..Τ.: ΑΒ Μιχάλης Σακέλης Α..Τ.: ΑΒ Το ορισθέν Μέλος του.σ. Νικόλαος Ι. Ταπίρης Α..Τ.: Ν

5 Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης Προς τους µετόχους της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο ισολογισµό της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» (η Εταιρεία) της 30 ης Ιουνίου 2008 καθώς και τον ενοποιηµένο ισολογισµό της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όµιλος), τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («ΛΠ 34»). ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. Συµπέρασµα Επισκόπησης Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. 4

6 Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα στοιχεία της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ εξουσιοδότηση αυτού του Νόµου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόµο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής µε την συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βασίλης Καζάς Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Μανόλης Μιχαλιός Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

7 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων (άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Ο Όµιλος διαθέτει οκτώ πλοία Blue Star από τα οποία τα έξι δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Ακτοπλοΐα, στις γραµµές των Κυκλάδων και των ωδεκανήσων, ένα πλοίο είναι δροµολογηµένο στην Αδριατική, στη γραµµή Πάτρα - Ηγουµενίτσα - Μπάρι και ένα στη Βόρεια θάλασσα, στη γραµµή Rosyth, Σκωτίας- Zeebrugge, Βελγίου. Η Blue Star έχει ήδη αποφασίσει την διακοπή της σύνδεσης αυτής από τον Σεπτέµβριο 2008 και τη µεταδροµολόγηση του Blue Star 1 στις γραµµές των ωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Οικονοµικά αποτελέσµατα Οµίλου Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου, το α εξάµηνο 2008, ανήλθε σε Ευρώ 86,75 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων έφθασαν τα Ευρώ 19,18 εκατ. έναντι κύκλου εργασιών Ευρώ 77,53 εκατ. και κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Ευρώ 20,69 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Κατανεµηµένος ανά γεωγραφική περιοχή, ο κύκλος εργασιών προέρχεται από την Ελληνική Ακτοπλοΐα σε ποσοστό 77,08% (έναντι 74,38% το α εξάµηνο 2007), από την Αδριατική θάλασσα σε ποσοστό 10,32% (έναντι 11,42%) και από τη Βόρεια θάλασσα σε ποσοστό 12,58% (έναντι 14,19%). Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων του Οµίλου προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από την Ελληνική Ακτοπλοΐα. Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσµατα α εξαµήνου 2008 του Οµίλου είναι η υψηλή τιµή των ναυτιλιακών καυσίµων και η µεγάλη ένταση του ανταγωνισµού. Για τα καύσιµα διευκρινίζεται ότι από , σύµφωνα µε σχετική υπουργική απόφαση, έγινε υποχρεωτική η χρήση καυσίµων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο για τα επιβατηγά πλοία τακτικών δροµολογίων. Έτσι άρχισε να χρησιµοποιείται το καύσιµο τύπου 380 Cst, 1,5% sulphur το οποίο είναι ακριβότερο από το καύσιµο τύπου 380 Cst, 3,5% sulphur που χρησιµοποιούσαν τα πλοία µέχρι τότε, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω επιβάρυνση των αποτελεσµάτων των ναυτιλιακών εταιριών. Ενδεικτικά, η µέση τιµή του καυσίµου τύπου 380 Cst, 1,5% sulphur το α εξάµηνο 2008 αυξήθηκε πάνω από 60% σε σχέση µε την ήδη αρκετά υψηλή µέση τιµή της αντίστοιχης περυσινής περιόδου για το καύσιµο τύπου 380 Cst, 3,5% sulphur. Η αύξηση της τιµής των καυσίµων είχε ως αποτέλεσµα να επιβαρυνθεί περαιτέρω το κόστος εκµετάλλευσης των πλοίων κατά Ευρώ 8,7 εκατ. σε σχέση µε το α εξάµηνο του Αναλυτικότερα η δραστηριοποίηση του Οµίλου ανά γεωγραφική περιοχή έχει ως ακολούθως: Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα ο Όµιλος δραστηριοποιείται στις γραµµές των Κυκλάδων, όπου εκτελούν δροµολόγια τα πλοία Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star Ithaki και Superferry II και της ωδεκανήσου όπου εκτελούν δροµολόγια τα πλοία Blue Star 2 και ιαγόρας. Στην αγορά αυτή ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 66,87 εκατ. έναντι Ευρώ 57,67 εκατ. το α εξάµηνο 2007 (αύξηση 15,94%) παρά την µείωση των δροµολογίων των πλοίων σε ποσοστό 5,17%. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε σηµαντικά η µέση αύξηση ανά δροµολόγιο των πληροτήτων των πλοίων σε επιβάτες και Ι.Χ. οχήµατα. 6

8 Η σηµαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών είχε ως αποτέλεσµα να αντισταθµιστεί η αύξηση στο κόστος εκµετάλλευσης των πλοίων από την άνοδο της τιµής των καυσίµων και παράλληλα να αυξηθούν, έστω οριακά, τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων που για το α εξάµηνο 2008 ανήλθαν σε Ευρώ 19,16 εκατ. έναντι Ευρώ 18,78 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (αύξηση 2,01%). Στην Αδριατική θάλασσα, στη γραµµή Πάτρα - Ηγουµενίτσα - Μπάρι, είναι δροµολογηµένο το πλοίο Blue Horizon. Ο κύκλος εργασιών του Blue Horizon, σε αυτή την ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, παρέµεινε περίπου σταθερός (αύξηση 1,2% το α εξάµηνο 2008) παρά την µείωση των δροµολογίων του πλοίου κατά 14,84% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο γεγονός που οφείλεται στη µέση ηµερήσια αύξηση του µεταφορικού έργου ανά δροµολόγιο σε επιβάτες και φορτηγά οχήµατα. Η αύξηση αυτή περιόρισε εν µέρει την σηµαντική επιβάρυνση που είχε η αύξηση της τιµής των καυσίµων στο κόστος εκµετάλλευσης των πλοίων µε αποτέλεσµα τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων να ανέλθουν σε Ευρώ 0,72 εκατ. έναντι Ευρώ 0,56 εκατ. στο α εξάµηνο 2007 Στη γραµµή Rosyth, Σκωτίας- Zeebrugge, Βελγίου της Βόρειας θάλασσας είναι δροµολογηµένο το Blue Star 1. Στη γραµµή αυτή πραγµατοποιήθηκαν 150 δροµολόγια έναντι 132 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 10,92 εκατ. έναντι Ευρώ 11,00 εκατ. το α εξάµηνο 2007 όπου το Blue Star 1 δραστηριοποιήθηκε από την 29η Ιανουαρίου Το α εξάµηνο 2008 σηµειώθηκαν ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (Ευρώ 0,70 εκατ.) έναντι κερδών Ευρώ 1,35 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο Όµιλος έχει ήδη αποφασίσει την διακοπή της σύνδεσης αυτής από τον Σεπτέµβριο 2008 και τη µεταδροµολόγηση του Blue Star 1 στις γραµµές των ωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Συνολικά, τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε Ευρώ 8,06 εκατ. έναντι Ευρώ 9,58 εκατ. στο α εξάµηνο του Τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του Οµίλου ανήλθαν σε Ευρώ 8,03 εκατ. έναντι Ευρώ 9,55 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στην ανάλυση των αποτελεσµάτων α εξαµήνου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο µε έντονη εποχικότητα στους επιβάτες και Ι.Χ. οχήµατα, µε υψηλότερη κίνηση τους µήνες Ιούλιο µε Σεπτέµβριο και χαµηλότερη τους µήνες Νοέµβριο µε Φεβρουάριο. Αντίθετα η κίνηση των φορτηγών οχηµάτων εµφανίζεται κατανεµηµένη καθ όλη τη διάρκεια του έτους µε πολύ µικρότερη εποχικότητα. Μεταφορικό έργο Ελληνική Ακτοπλοΐα Ο Όµιλος δραστηριοποιήθηκε στις γραµµές Πειραιάς-Κυκλάδες, Ραφήνα-Κυκλάδες και Πειραιάς- ωδεκάνησα. Η Blue Star Ferries εκτελώντας 5,17% λιγότερα δροµολόγια το α εξάµηνο 2008 σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο πέτυχε σηµαντική αύξηση στο µεταφορικό της έργο. Ειδικότερα µεταφέρθηκαν επιβάτες έναντι το α εξάµηνο 2007 (αύξηση 6,26%), Ι.Χ. οχήµατα έναντι (αύξηση 7,55%) και φορτηγά αυτοκίνητα έναντι (αύξηση 0,25%). 7

9 Αδριατική θάλασσα Η Blue Star Ferries είχε παρουσία στην Αδριατική (στη γραµµή Πάτρα- Ηγουµενίτσα-Μπάρι) µε το πλοίο Blue Horizon. Το µεταφορικό έργο της Blue Star ανήλθε σε επιβάτες (µείωση 11,1% σε σχέση µε το α εξάµηνο του 2007), Ι.Χ. οχήµατα (µείωση 28,05%) και φορτηγά αυτοκίνητα (µείωση 9,23%). Ο αριθµός των δροµολογίων το α εξάµηνο 2008 µειώθηκε κατά 14,84% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Βόρεια θάλασσα Το µεταφορικό έργο της Blue Star ανήλθε σε επιβάτες (µείωση 4,75% σε σχέση µε το α εξάµηνο του 2007), Ι.Χ. οχήµατα (µείωση 1,64%) και φορτηγά αυτοκίνητα (αύξηση 8,99%). Ο αριθµός των δροµολογίων το α εξάµηνο 2008 αυξήθηκε κατά 13,64% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Άλλες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες και αριθµοδείκτες Η καθαρή θέση του Οµίλου µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκε σε Ευρώ 226,25 εκατ. έναντι Ευρώ 228,55 εκατ. στις Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου ανέρχονται σε Ευρώ 150,21 εκατ. έναντι Ευρώ 163,59 εκατ. στις Η σχέση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων προς καθαρή θέση του Οµίλου µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας ανέρχεται σε 0,66 έναντι 0,72 στη χρήση Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος) του Οµίλου ανήλθε σε Ευρώ 161,72 εκατ. έναντι Ευρώ 176,22 εκατ. στις Αντίστοιχα τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στις ανήλθαν σε Ευρώ 29,99 εκατ. έναντι Ευρώ 51,18 εκατ. στις Ο συντελεστής µόχλευσης (καθαρός δανεισµός/συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια) ανήλθε σε 37% στις έναντι 35% στις Ο δείκτης γενικής ρευστότητας του Οµίλου στις ανήλθε σε 2,22 έναντι 2,73 στη χρήση Η σχέση Ίδια Κεφάλαια προς συνολικό τραπεζικό δανεισµό στις ανήλθε σε 1,40 έναντι 1,30 στη χρήση Οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου ανήλθαν σε Ευρώ 3,92 εκατ. έναντι Ευρώ 6,22 εκατ. στις Οικονοµικά αποτελέσµατα µητρικής εταιρίας Η Εταιρία µε στόλο τριών (3) πλοίων, δραστηριοποιήθηκε στη γραµµή Ελλάδας-Ιταλίας µε το πλοίο Blue Horizon, στη γραµµή Ραφήνας-Κυκλάδων µε το πλοίο Superferry II και στη γραµµή Πειραιά- ωδεκανήσων µε το πλοίο ιαγόρας. Το συνολικό µεταφορικό έργο της Εταιρίας ανήλθε σε επιβάτες, Ι.Χ. οχήµατα και φορτηγά αυτοκίνητα. Σε σύγκριση µε το α εξάµηνο 2007, εκτελώντας 10,60% λιγότερα δροµολόγια, το µεταφορικό έργο αυξήθηκε κατά 1,67% στους επιβάτες ενώ µειώθηκε κατά 0,82% στα Ι.Χ. οχήµατα και κατά 6,28% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ 23,33 εκατ. από Ευρώ 21,72 εκατ. το α εξάµηνο του 2007, αυξηµένος κατά 7,39%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 2,0 εκατ. από Ευρώ 2,59 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (µείωση 22,87%). 8

10 Τα Κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 84 χιλ. έναντι ζηµιών Ευρώ 41 χιλ. το α εξάµηνο του Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιοργάνωσης του Οµίλου και ενόψει της επικείµενης συγχώνευσης µε απορρόφηση της Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε. από την Attica Α.Ε. Συµµετοχών τα προαναφερόµενα τρία πλοία ιδιοκτησίας της Εταιρίας επωλήθησαν στην κατά 100% θυγατρική της εταιρία Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε., µε µετρητά, µε τιµή πώλησης την λογιστική τους αξία. Σηµαντικά γεγονότα α εξαµήνου 2008 Στις 4 Ιανουαρίου 2008 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της Υποχρεωτικής ηµόσιας Πρότασης της MIG SHIPPING S.A. προς τους µετόχους της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., βάσει των οποίων η MIG SHIPPING S.A., MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατείχαν συνολικά µετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό 84,45% επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το νέο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε τις αρµοδιότητες των µελών του, όπως προέκυψε µετά τις από και συνεδριάσεις του, έχει ως ακολούθως: Χαράλαµπος Σ. Πασχάλης/Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πέτρος Μ. Βέττας/Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος, Μιχάλης Γ. Σακέλλης/ ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Σπύρος Χ. Πασχάλης/Εντεταλµένος Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Ι. Ταπίρης/Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Β. Κρητικός/Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Αντώνης. Στρίντζης/Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Γεώργιος Ν. Καρυστινός/Σύµβουλος, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος, Αλέξανδρος Θ. Εδιπίδης/Σύµβουλος, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στις ενέκρινε, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: - την πώληση των τριών πλοίων ιδιοκτησίας της Εταιρίας ( ιαγόρας, Superferry II και Blue Horizon) στην κατά 100% θυγατρική της εταιρία Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε., µε µετρητά, µε τιµή πώλησης την λογιστική τους αξία. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιοργάνωσης του Οµίλου και ενόψει της επικείµενης συγχώνευσης µε απορρόφηση της Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. από την Attica Α.Ε. Συµµετοχών. - την καταβολή µερίσµατος Ευρώ 0,08 ανά µετοχή. Η καταβολή του µερίσµατος άρχισε στις 23 Ιουνίου Στις 25 Μαΐου 2008 η Blue Star Ferries, παρά τις συνεχείς ανατιµήσεις στις τιµές του πετρελαίου, ανακοίνωσε τη δέσµευσή της να µην προβεί σε καµία απολύτως αύξηση στους ναύλους της, για ολόκληρο το διάστηµα της καλοκαιρινής σαιζόν, διατηρώντας σταθερές τις τιµές που ισχύουν και έχουν ανακοινωθεί από τον Νοέµβριο του Στις 28 Μαΐου η Εταιρεία ανακοίνωσε τη διακοπή της σύνδεσης Rosyth, Σκωτίας - Zeebrugge, Βελγίου στη Βόρεια Θάλασσα από τη 14 η Σεπτεµβρίου Το πλοίο Blue Star 1 θα µεταδροµολογηθεί στις γραµµές ωδεκανήσων και Κυκλάδων κατά τη νέα δροµολογιακή περίοδο

11 Στις 27/06/2008 το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, σε συνέχεια σχετικής του απόφασης στις 26/02/2008, αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Εταιρίας από την Attica Α.Ε. Συµµετοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 και εν γένει της εµπορικής νοµοθεσίας ως ισχύουν. Ηµεροµηνία κατάρτισης του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού ορίστηκε η 30 η Ιουνίου Προοπτικές για την τρέχουσα χρήση 2008 Οι προοπτικές για το β εξάµηνο 2008 αναµένεται να επηρεαστούν από την συνεχιζόµενη άνοδο της τιµής των καυσίµων, από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που επικρατεί στην επιβατηγό ναυτιλία και από την επιβράδυνση που παρατηρείται στην οικονοµική ανάπτυξη των χωρών της ευρωζώνης και γενικότερα στον υπόλοιπο κόσµο. Παρότι η τρέχουσα επιχειρηµατική συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή η Blue Star Ferries πέτυχε µε κατάλληλη τιµολογιακή πολιτική το α εξάµηνο 2008 να διατηρήσει τα αποτελέσµατά της στα ίδια περίπου επίπεδα µε αυτά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Όσον αφορά το β εξάµηνο, η δέσµευσή της να µην προβεί σε καµία περαιτέρω αύξηση στους ναύλους για ολόκληρο το διάστηµα της τρέχουσας καλοκαιρινής σαιζόν, εκτιµάται ότι έχει βρει θετική ανταπόκριση από το επιβατηγό κοινό και θα συµβάλλει τόσο στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και της οικονοµίας των προορισµών που εξυπηρετούν τα πλοίο του Οµίλου όσο και στην διατήρηση των ικανοποιητικών αποτελεσµάτων. Σε κάθε περίπτωση οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση 2008 συντάσσονται πλήρως µε τις προοπτικές του Οµίλου Attica αφού στις 27/06/2008 το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, σε συνέχεια σχετικής του απόφασης στις 26/02/2008, αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Εταιρίας από την Attica Α.Ε. Συµµετοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 και εν γένει της εµπορικής νοµοθεσίας ως ισχύουν. Ηµεροµηνία κατάρτισης του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού ορίστηκε η 30 η Ιουνίου Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αφορούν τις δραστηριότητες του Οµίλου µας, γενικά καθώς και για το δεύτερο εξάµηνο της χρήσης 2008 είναι: 1.Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο Όµιλος επηρεάζεται από τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες διότι: α) έχει πωλήσεις (µέχρι τον προσεχή Σεπτέµβριο) σε λίρες Αγγλίας λόγω της δραστηριοποίησης του πλοίου Blue Star 1 στη γραµµή Zebrugge (Βέλγιο)-Rosyth (Σκωτία). Οι πωλήσεις σε λίρες Αγγλίας ανέρχονται στο 6% περίπου των πωλήσεων του Οµίλου, β) τα ναυτιλιακά καύσιµα που αγοράζει ο Όµιλος για τη λειτουργία των πλοίων του διαπραγµατεύονται διεθνώς σε δολάρια Αµερικής, 2. Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όµιλος έχει αναπτύξει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Ειδικότερα, έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριµένους όρους πιστωτικής πολιτικής για όλες τις κατηγορίες των πελατών του ενώ παράλληλα, µε σκοπό την καλύτερη εξασφάλισή του, έχει λάβει εγγυητικές επιστολές τραπέζης από τους µεγαλύτερους κεντρικούς πράκτορες έκδοσης εισιτηρίων. Ο Όµιλος εκτιµά ότι δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε κάποιους πελάτες εκτός της Attica Premium A.E. και της Κοινοπραξίας Superfast Dodeka (Hellas) Inc & Σία οι οποίες ενοποιούνται µαζί µε τον Όµιλο της Blue Star στις οικονοµικές καταστάσεις της Attica A.E. Συµµετοχών. 10

12 Η Μέγιστη έκθεση του Οµίλου σε πιστωτικό κίνδυνο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Μέγιστη έκθεση Οµίλου σε πιστωτικό κίνδυνο 30/06/ /12/2007 Σύνολο απαιτήσεων Πλέον: οθείσες εγγυήσεις για κάλυψη υποχρεώσεων Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Επιταγές τρίτων Παράπλευρες εγγυήσεις Εγγυητικές επιστολές, υποθήκες, προσηµειώσεις Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο Κίνδυνος ρευστότητας Ο Όµιλος παρακολουθεί το κίνδυνο ρευστότητας µελετώντας προσεκτικά την ωρίµανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, µε αντικειµενικό σκοπό να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας µέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής ικανότητας του Οµίλου η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι µηδενικός λόγω της υψηλής ρευστότητας του Οµίλου σε σχέση µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Συγκεκριµένα τα χρηµατικά διαθέσιµα του Οµίλου την ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 29,98 εκατ. ενώ οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, αφαιρούµενων των Λοιπών Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (βλ. παρ. 5.10), ανέρχονται στο ποσό των 28,26 εκατ. εν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις που πλησιάζουν στη λήξη τους και εκτιµάται ότι δεν είναι δυνατή η αποπληρωµή τους. 4. Κίνδυνος ιακύµανσης Επιτοκίων Η έκθεση του Οµίλου στον κίνδυνο, λόγω των µεταβολών των επιτοκίων σχετίζεται κυρίως µε τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου. Ο Όµιλος για την αντιστάθµιση του κινδύνου του επιτοκίου προέβη σε αγορά χρηµατοοικονοµικού µέσου που προβλέπει ότι όταν τα επιτόκια κυµαίνονται εντός ενός εύρους µεταξύ 3,5% και 5,5% ο Όµιλος έχει κέρδη από το χρηµατοοικονοµικό αυτό µέσο, ενώ αντίθετα εάν τα επιτόκια είναι εκτός των ανωτέρω ορίων έχει ζηµία. 5. ιαχείριση Κεφαλαιουχικού κινδύνου Ο σκοπός του Οµίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητας να συνεχίσει τη δραστηριότητά του ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους µετόχους και τα οφέλη των λοιπών µερών τα οποία σχετίζονται µε τον Όµιλο και να διατηρεί µια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει µείωση του κόστους κεφαλαίου. Ο συντελεστής µόχλευσης στις και αντίστοιχα έχει ως ακολούθως: 11

13 30/06/ /12/2007 Σύνολο δανεισµού Μείον:Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Καθαρός δανεισµός Ίδια κεφάλαια Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια Συντελεστής µόχλευσης 37% 35% Ο Όµιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια µε βάση το συντελεστή µόχλευσης µε σκοπό να διατηρήσει το συντελεστή µόχλευσης µεταξύ 20%-40%. 6. Κίνδυνος ιακύµανσης Τιµών Καυσίµων Ο Όµιλος, καθώς και το σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό κλάδο, επηρεάζονται σηµαντικά από την διακύµανση των τιµών των καυσίµων. Επισηµαίνεται ότι το κόστος των ναυτιλιακών καυσίµων και λιπαντικών είναι, µε µεγάλη διαφορά, το σηµαντικότερο λειτουργικό κόστος, αντιπροσωπεύει δε για το α εξάµηνο 2008 το 47,5% περίπου των λειτουργικών εξόδων του Οµίλου. Σηµειώνεται ότι η µέση τιµή του καυσίµου τύπου 380 Cst, 1,5% sulphur το α εξάµηνο 2008 αυξήθηκε πάνω από 60% σε σχέση µε την µέση τιµή της αντίστοιχης περυσινής περιόδου για το καύσιµο τύπου 380 Cst, 3,5% sulphur. Ενδεικτικά αναφέρεται παράδειγµα επίπτωσης στα κέρδη του Οµίλου για περίοδο 6 µηνών, από τυχόν αύξηση (µείωση) στην τιµή των καυσίµων (ποσά σε χιλ. Ευρώ): Αύξηση/(µείωση) Επίδραση στα της τιµής κέρδη προ φόρων +/- 10 / µετρικό τόνο -/ Ανταγωνισµός Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε γραµµές όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισµός. Στις περισσότερες γραµµές που δραστηριοποιούνται τα πλοία του Οµίλου υπάρχουν από δύο έως τέσσερις ανταγωνιστές. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ο Όµιλος Blue Star επιδεικνύοντας υψηλό αίσθηµα ευθύνης και ευαισθησίας απέναντι στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, προωθεί ενέργειες και εφαρµόζει προγράµµατα, τα οποία έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες αυτές και δεν συνδέονται αναγκαστικά µε το βασικό προϊόν ή τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Οµίλου. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα που αντιµετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία και κατά συνέπεια µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για τον Όµιλό µας. Στο έτος 2008 εφαρµόζουµε προγράµµατα όπως: Υπολογίζουµε το ενεργειακό µας αποτύπωµα. Έχουµε ξεκινήσει µία σειρά ενηµέρωσης & ανοιχτού διαλόγου µε όλο µας το προσωπικό και το πλήρωµα για να αντιληφθούµε και να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής. Ανακυκλώνουµε όλα τα µελάνια των εκτυπωτών, καθώς και τις µπαταρίες στα πλοία και στα γραφεία µας. 12

14 Ανακυκλώνουµε τα χαρτιά στα γραφεία µας. Συνεργαζόµαστε µε φορέα ανακύκλωσης λαδιών τηγανίσµατος, ο οποίος συλλέγει τα χρησιµοποιηµένα λάδια από τα πλοία και τα προωθεί για την παραγωγή βιοκαυσίµου. Στα καταστήµατα των πλοίων πωλούνται T-SHIRT µε θέµα τη θαλάσσια χελώνα και το κέρδος από τις πωλήσεις διατίθεται στο σύλλογο «ΑΡΧΕΛΩΝ» για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Για την καλοκαιρινή περίοδο θα τυπωθούν και θα διανεµηθούν πάνω από τασάκια ακτής. Ο Όµιλος Blue Star συνεχίζει να βρίσκεται αθόρυβα και µακριά από τα φώτα οποιασδήποτε δικής του προβολής, δίπλα σε φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύµατα, Μητροπόλεις, την Ιατρική επιστηµονική κοινότητα κ.α. Πραγµατοποιήθηκαν πολλαπλά προγράµµατα για παιδιά, µαθητές αλλά και συνολικά για τον πληθυσµό των νησιών των Κυκλάδων και των ωδεκανήσων. Ενδεικτικά αναφέρουµε την ολοκλήρωση του µαθητικού διαγωνισµού, «Αιγαίο-Μικρός Ναυτίλος», την παραλαβή εξοπλισµού από το 1 ο επαγγελµατικό Λύκειο Καλύµνου για την ενίσχυση των σπουδών στον Ναυτιλιακό τοµέα καθώς και την παροχή ψυχαγωγίας στους κατοίκους και τους µαθητές της Άγονης γραµµής από την οµάδα ιάδραση. Επίσης, στάθηκε δίπλα στους νησιώτες και έγινε γέφυρα βοήθειας ή ακόµα και σωτηρίας ώστε να µεταφερθούν ασθενείς στην Αθήνα προσεγγίζοντας εκτάκτως προορισµούς εκτός των προγραµµατισµένων δροµολογίων του. Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου κατά την περίοδο 1/1-30/6/2008 είναι οι ακόλουθες: Η BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. κατέβαλε µέρισµα χρήσεως 2007 ύψους χιλ. στην µητρική της εταιρία ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Κατά την περίοδο 1/1-30/6/2008 η Εταιρία δεν παρουσίασε συναλλαγή µε συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 εκ της οποίας να απορρέει εµπορικό έσοδο. Ο Όµιλος BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. αγόρασε τουριστικές υπηρεσίες ποσού Ευρώ 576 χιλ. από την ATTICA PREMIUM Α.Ε. η οποία είναι κατά 100% θυγατρική εταιρία της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και έχει απαίτηση Ευρώ χιλ. Η τιµολόγηση των ανωτέρω υπηρεσιών από την ATTICA PREMIUM Α.Ε. στον Όµιλο BLUE STAR έγινε µε όρους αγοράς. Τα διεταιρικά υπόλοιπα την µεταξύ των εταιριών του Οµίλου BLUE STAR, έχουν διαχειριστικό και σε καµία περίπτωση ουσιαστικό χαρακτήρα και προκύπτουν από την ίδια την δραστηριότητα του Οµίλου στον ναυτιλιακό τοµέα και την ανάγκη κοινής διαχείρισης των εσόδων και εξόδων των πλοίων µέσω κοινοπραξιών και διαχειριστριών εταιριών, οι οποίες δηµιουργούν διεταιρικές συναλλαγές µε τις άλλες εταιρίες του Οµίλου. Τα εν λόγω διεταιρικά υπόλοιπα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (ποσά σε χιλ. Ευρώ): 13

15 ιεταιρικά υπόλοιπα Οµίλου BLUE STAR THELMO WATERFRONT BLUE STAR STRINTZIS LINES ΕΤΑΙΡΙΑ MARINE S.A. NAVIGATION CO FERRIES S.A. SHIPPING LTD ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε THELMO MARINE S.A. 8 WATERFRONT NAVIGATION CO STRINTZIS LINES SHIPPING LTD BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε BLUE STAR FERRIES S.A ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES BLUE ISLAND SHIPPING INC. 29 ΣΥΝΟΛΟ BLUE STAR ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES BLUE ISLAND ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. SHIPPING INC. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε THELMO MARINE S.A. 68 WATERFRONT NAVIGATION CO 1 STRINTZIS LINES SHIPPING LTD BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε BLUE STAR FERRIES S.A ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES BLUE ISLAND SHIPPING INC. ΣΥΝΟΛΟ Συµφωνία διεταιρικών υπολοίπων Σύνολα χρεώσεων : Σύνολα πιστώσεων : Υπόλοιπο 0 Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19/05/2008 επωλήθησαν τα τρία πλοία της µητρικής εταιρίας στην κατά 100% θυγατρική εταιρία BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., στη λογιστική τους αξία, ήτοι χιλ. Οι απαιτήσεις του Οµίλου από την έµµεσα συνδεδεµένη Κοινοπραξία SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC & ΣΙΑ για την περίοδο 1/1-30/6/2008 ανέρχονται στο ποσό Ευρώ χιλ. Οι διεταιρικές συναλλαγές µε τις άλλες εταιρίες του Οµίλου MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ έχουν ως ακολούθως (ποσά σε χιλ. Ευρώ): ΕΤΑΙΡΙΕΣ Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις από προς ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ VIVARTIA 149 ΝΕΝ ΟΣ HELLENIC CATERING ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

16 Αµοιβές ιευθυντικών Στελεχών και Μελών ιοικητικού Συµβουλίου Οµίλου Παροχές σε βασικά διευθυντικά στελέχη Ποσά σε χιλ. 30/06/ /06/2007 Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές Κόστος κοινωνικής ασφάλισης Αµοιβές.Σ. 183 Αποζηµιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία Πληρωµές βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους Σύνολο /06/ /06/2007 Aριθµός Βασικών ιευθυντικών Στελεχών 6 6 Βασικά διευθυντικά στελέχη είναι εκείνα τα άτοµα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για τον σχεδιασµό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονοµικής οντότητας, άµεσα ή έµµεσα και συµπεριλαµβάνουν κάθε διευθυντή (είτε εκτελεστικό είτε όχι) της οικονοµικής οντότητας αυτής. εν υπάρχουν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρίας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας κατά την τρέχουσα περίοδο. Εγγυήσεις Η µητρική εταιρία έχει εγγυηθεί το ποσό τον Ευρώ χιλ. για την αποπληρωµή του οµολογιακού δανείου που έχει εκδώσει η κατά 100% θυγατρική εταιρία BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Ε. Βούλα, 26 Αυγούστου, 2008 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 15

17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Για την περίοδο που έληξε την 30/ και 2007 και για την τρίµηνη περίοδο 1/4-30/ και 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων Μικτό Κέρδος Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Κέρδη / (ζηµιές) πρό φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Έσοδα από µερίσµατα Κέρδη /(Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούµενες µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης Κέρδη /(Ζηµιές) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Κέρδη µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Αποτέλεσµα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες Κέρδη περιόδου µετά από φόρους Κατανεµηµένα σε: Μετόχους της µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε ) 0,0765 0,0910 0,1133 0,1087 0,0008-0,0004 0,0159 0,0060 Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 23 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 16

18 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 30ης Ιουνίου 2008 και της χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 30/06/ /12/ /06/ /12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού Ενσώµατα Πάγια Υπεραξία επιχείρησης Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε κοινοπραξίες Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Απαιτήσεις από κοινοπραξίες Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Εµπορικό χαρτοφυλάκιο και xρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω ΚΑΧ Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Υπερ το άρτιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Επιχορηγήσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Υποχρεώσεις σε κοινοπραξίες Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεις συνδεδεµένες µε στοιχεία του ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 23 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 17

19 ΟΜΙΛΟΣ Αριθµός Μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Για την περίοδο 1/1-30/6/2008 Υπερ Το Άρτιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας από αποτίµηση χρηµ/κών µέσων Λοιπά αποθεµατικά Κέρδη εις Νέον Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής ικαιώµατα Σύνολο ιδίων µειοψηφίας κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1/1/ Αλλαγή λογιστικών αρχών Αναµορφωµένο υπόλοιπο Αποτέλεσµα περιόδου Αποτέλεσµα αναγωρισµένο απευθείας στα ίδια κεφάλαια Κέρδη από επανεκτίµηση ενσώµατων παγίων 0 ιαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού: Κέρδη /(ζηµιές) αποτίµησης µεταφερόµενα στα ίδια κεφάλαια Μεταφερόµενα στο αποτέλεσµα λόγω πώλησης 0 Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών: Κέρδη /(ζηµιές) µεταφερόµενα στα ίδια κεφάλαια 0 Mεταφερόµενα στα αποτελέσµατα χρήσης 0 Mεταφερόµενα στην αρχική αξία του αντισταθµισµένου µέσου 0 Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών 0 Φόρος στοιχείων απευθείας µεταφερόµενων στα ίδια κεφάλαια 0 Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για τη περίοδο Προγράµµατα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου Μείωση µετοχικού κεφαλαίου Μερίσµατα προηγούµενης χρήσης Μεταφορά µεταξύ αποθεµατικών και κερδών εις νεον Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Αγορά ιδίων µετοχών Πώληση ιδίων µετοχών Aύξηση δικαιωµάτων µειοψηφίας από εξαγορά ποσοστού θυγατρικών Μείωση δικαιωµάτων µειοψηφίας από πώληση ποσοστού θυγατρικών Υπόλoιπο την 30/6/

20 ΕΤΑΙΡΙΑ Αριθµός Μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Υπερ Το Άρτιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας από αποτίµηση πάγιων περουσιακών στοιχείων Αποθεµατικά εύλογης αξίας από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Λοιπά αποθεµατικά Κέρδη εις Νέον Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής ικαιώµατα Σύνολο ιδίων µειοψηφίας κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1/1/ Αλλαγή λογιστικών αρχών Αναµορφωµένο υπόλοιπο Αποτέλεσµα περιόδου Αποτέλεσµα αναγωρισµένο απευθείας στα ίδια κεφάλαια Κέρδη από επανεκτίµηση ενσώµατων παγίων ιαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού: Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Για την περίοδο 1/1-30/6/2008 Κέρδη /(ζηµιές) αποτίµησης µεταφερόµενα στα ίδια κεφάλαια Μεταφερόµενα στο αποτέλεσµα λόγω πώλησης Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών: Κέρδη /(ζηµιές) µεταφερόµενα στα ίδια κεφάλαια Mεταφερόµενα στα αποτελέσµατα χρήσης Mεταφερόµενα στην αρχική αξία του αντισταθµισµένου µέσου Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών Φόρος στοιχείων απευθείας µεταφερόµενων στα ίδια κεφάλαια Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για τη περίοδο Προγράµµατα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου Μείωση µετοχικού κεφαλαίου Μερίσµατα προηγούµενης χρήσης Μεταφορά µεταξύ αποθεµατικών και κερδών εις νεον Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Αγορά ιδίων µετοχών Πώληση ιδίων µετοχών Aύξηση δικαιωµάτων µειοψηφίας από εξαγορά ποσοστού θυγατρικών Μείωση δικαιωµάτων µειοψηφίας από πώληση ποσοστού θυγατρικών Υπόλoιπο την 30/6/

21 ΟΜΙΛΟΣ Αριθµός Μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Για την περίοδο 1/1-30/6/2007 Αποθεµατικά εύλογης Υπερ Το αξίας από αποτίµηση Άρτιο χρηµ/κών µέσων Λοιπά αποθεµατικά Κέρδη εις Νέον Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1/1/ Αλλαγή λογιστικών αρχών Αναµορφωµένο υπόλοιπο Αποτέλεσµα περιόδου Αποτέλεσµα αναγωρισµένο απευθείας στα ίδια κεφάλαια Κέρδη από επανεκτίµηση ενσώµατων παγίων ιαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού: Κέρδη /(ζηµιές) αποτίµησης µεταφερόµενα στα ίδια κεφάλαια Μεταφερόµενα στο αποτέλεσµα λόγω πώλησης Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών: Κέρδη /(ζηµιές) µεταφερόµενα στα ίδια κεφάλαια Mεταφερόµενα στα αποτελέσµατα χρήσης Mεταφερόµενα στην αρχική αξία του αντισταθµισµένου µέσου Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών Φόρος στοιχείων απευθείας µεταφερόµενων στα ίδια κεφάλαια Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για τη περίοδο Προγράµµατα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου Μείωση µετοχικού κεφαλαίου Μερίσµατα προηγούµενης χρήσης Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Αγορά ιδίων µετοχών Πώληση ιδίων µετοχών Aύξηση δικαιωµάτων µειοψηφίας από εξαγορά ποσοστού θυγατρικών Μείωση δικαιωµάτων µειοψηφίας από πώληση ποσοστού θυγατρικών Υπόλoιπο την 30/6/

22 ΕΤΑΙΡΙΑ Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Για την περίοδο 1/1-30/6/2007 Αριθµός Μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Υπερ Το Άρτιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας από αποτίµηση πάγιων περουσιακών στοιχείων Λοιπά αποθεµατικά Κέρδη εις Νέον Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1/1/ Αλλαγή λογιστικών αρχών Αναµορφωµένο υπόλοιπο Αποτέλεσµα περιόδου Αποτέλεσµα αναγωρισµένο απευθείας στα ίδια κεφάλαια Κέρδη από επανεκτίµηση ενσώµατων παγίων Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία ιαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού: Κέρδη /(ζηµιές) αποτίµησης µεταφερόµενα στα ίδια κεφάλαια 0 Μεταφερόµενα στο αποτέλεσµα λόγω πώλησης Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών: Κέρδη /(ζηµιές) µεταφερόµενα στα ίδια κεφάλαια Mεταφερόµενα στα αποτελέσµατα χρήσης Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών Φόρος στοιχείων απευθείας µεταφερόµενων στα ίδια κεφάλαια Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για τη περίοδο Προγράµµατα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου Μείωση µετοχικού κεφαλαίου Μερίσµατα προηγούµενης χρήσης Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Αγορά ιδίων µετοχών Πώληση ιδίων µετοχών Aύξηση δικαιωµάτων µειοψηφίας από εξαγορά ποσοστού θυγατρικών Μείωση δικαιωµάτων µειοψηφίας από πώληση ποσοστού θυγατρικών Υπόλοιπο την 30/6/

23 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Για την περίοδο 1/1-30/ και 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγµατικές διαφορές Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα Καταβληµένοι φόροι Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) Μερίσµατα πληρωθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Η παραπάνω Κατάσταση Ταµιακών Ροών έχει συνταχθεί µε την έµµεση µέθοδο. Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 23 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 22

24 Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 1. Γενικές Πληροφορίες Η εταιρία BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. είναι αµιγώς ναυτιλιακή εταιρία. Η έδρα της εταιρίας και του Οµίλου είναι στο ήµο Βούλας, Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 157, Τ.Κ Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 22 άτοµα για τη µητρική εταιρία και 722 άτοµα για τον Όµιλο, ενώ στις 30/6/2007 ήταν 269 και 719 αντίστοιχα. Οι Μετοχές της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε κωδικό BSTAR. Ο αντίστοιχος κωδικός που χρησιµοποιεί το Bloomberg είναι BSTAR GA ενώ του Reuters είναι STR.AT. Το σύνολο των κοινών ανώνυµων µετοχών καθώς και ο µέσος σταθµικός αριθµός µετοχών της εταιρίας την 30/6/2008 είναι Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. την 30/6/2008 ανερχόταν στο ποσό Ευρώ χιλ. Ο Όµιλος BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ενοποιείται µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης στις Οικονοµικές Καταστάσεις της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ η οποία είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και κατέχει την 30/6/08 το 48,795% των µετοχών της, ενώ ενοποιείται έµµεσα στις Οικονοµικές Καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ η οποία είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και της οποίας το συνολικό ποσοστό συµµετοχής της στον Όµιλο είναι (άµεσα και έµµεσα) σύµφωνα µε την τελευταία ενηµέρωση 84,4556%. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας και του Οµίλου, της περιόδου που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008, εγκρίθηκαν µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου στις 26 Αυγούστου Τυχόν διαφορές µονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο για την περίοδο 1/1-30/6/2008 είναι ίδιες µε αυτές που εφάρµοσε ο Όµιλος κατά την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2007. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις διερµηνείες που συντάχθηκαν από τη µόνιµη Επιτροπή ιερµηνειών τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τα προβλεπόµενα από το.λ.π. 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά». 23

25 Επίσης οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις αρχές του ιστορικού κόστους, της συνέχισης της λειτουργίας του Οµίλου, της αυτοτέλειας των χρήσεων, της οµοιοµορφίας της παρουσίασης, της σηµαντικότητας των στοιχείων και της αρχής των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων. Η διοίκηση θεωρεί ότι οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση, την απόδοση και τις ταµειακές ροές της επιχείρησης. Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Οι ανωτέρω εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις γνώσεις και τις πληροφορίες που είχε η ιοίκηση του Οµίλου µέχρι την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30/6/ Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιµήσεων Η ιοίκηση είναι απαραίτητο να προβεί σε κρίσεις και εκτιµήσεις αναφορικά µε τις αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού οι οποίες δεν είναι βέβαιες. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές µε αυτές υποθέσεις βασίζονται κυρίως στην εµπειρία του παρελθόντος. Απολογιστικά και µε την άρση των σχετικών αβεβαιοτήτων είναι πιθανό τα αποτελέσµατα να διαφέρουν. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές υποθέσεις εξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών του Οµίλου και οι οποίες έχουν την σηµαντικότερη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου είναι οι ακόλουθες: Η ιοίκηση εξετάζει εάν υφίσταται ένδειξη αποµείωσης της αξίας των συµµετοχών σε θυγατρικές και εφόσον υφίσταται εκτιµά το ύψος της, σύµφωνα µε τη λογιστική πολιτική του Οµίλου για το θέµα αυτό. Το ανακτήσιµο ποσό της εξεταζόµενης µονάδας παραγωγής ταµειακών εισροών προσδιορίζεται στη βάση της αξίας χρήσεως (value in use). Ο εν λόγω προσδιορισµός βασίζεται σε εκτιµήσεις και υποκείµενες υποθέσεις. Επιπλέον, η ιοίκηση εξετάζει σε κάθε περίοδο, στη βάση υποθέσεων και εκτιµήσεων, τα ακόλουθα: - τις ωφέλιµες ζωές και τις ανακτήσιµες αξίες των πλοίων - το ύψος των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για επίδικες υποθέσεις και για υποθέσεις συµµόρφωσης µε την εργατική νοµοθεσία. Οι πηγές αβεβαιότητας για τον Όµιλο κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στις φερόµενες αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, αφορούν: - τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Οµίλου στο βαθµό που είναι πιθανό να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι δεν µπορούν να προβλεφθούν στο παρόν στάδιο µε εύλογη ακρίβεια. 24

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/3/2008 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 01/01/2005 µέχρι 31/03/2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1-31/03/2012 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 (1/1 31/12/2006) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2008 (1/1 31/12/2008) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2010 (1/1 31/12/2010) (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ATTICA PREMIUM A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01-30.06.2014 Αύγουστος 2014 Περιεχόµενα 1 ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3 2 Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Β Αθήνα 16-12 - 2008 Αριθµ. πρωτ. : Κ2-11365 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35943/06/Β/96/17 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35943/06/Β/96/17 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35943/06/Β/96/17 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2008 ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Παρ. 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2005 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης... 4 2. Ενδιάµεση Κατάσταση Εσόδων Εννεάµηνου

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα