ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου και Στρατηγικού Σχεδίου των εταιρειών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙ ΑΣ (ΑΕΜΥ Α.Ε.) και ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕ ΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε) Έγκριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.)»... 2 Καθορισμός κατά κατηγορία των αποδοχών των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρό νου στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε... 3 Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προ σλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου για τις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις αυτών που η λειτουργία τους έχει ανατεθεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις... 4 Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Υ4α/77048/ 07 κοινή υπουργική απόφαση «Μετεγκατάσταση Εγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών και Ερ γαστηρίων της Νοσηλευτικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά των Ειδικών Μονάδων τους, στο Γεν. Ογκολ. Νοσ. Κηφι σιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΦΕΚ 1088/Β/ Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας του Οργανισμού Νεολαίας Άθλησης Δήμου Ν. Σμύρνης Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ 24741/15028/Π01/5/ 00033/Ε/ν. 3299/2004/ /Περιφέρεια Αττι κής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Αττικής με την οποία έγινε η υπαγωγή επέν δυσης της εταιρείας «Φ. Ν. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στις δι ατάξεις του ν.3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει... 7 Μεταφορά θέσης από το Δήμο Καλαμαριάς στο Δήμο Μηχανιώνας Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω σης έργου από το Δήμο Κρουσώνα Σύσταση θέσης στο Δήμο Χανίων Τροποποίηση της αριθμ. 8261/ απόφασης του Περιφερειακού Δ/ντή Κορινθίας (ΦΕΚ 574/ τ.β / ) περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Βραχατίου» Συμμετοχή του Δήμου Σολυγείας στον υφιστάμενο Σύνδεσμο των Δήμων Ν. Κορινθίας (Κορινθίων, Άσ σου Λεχαίου, Τενέας, Σαρωνικού, Αγ. Θεοδώρων, Νεμέας, Βόχας και Λουτρακίου Περαχώρας) Αύξηση καθ υπέρβαση ημερών εκτός έδρας υπαλ λήλων υπηρετούντων στη Ν.Α. Βοιωτίας, για το έτος Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, Β εξαμήνου 2009, για το προσωπικό της Δ/νσης Γεωργίας της Ν.Α. Αρκαδίας, που θα απασχο ληθεί με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των νωπών και μεταποιημένων ή προοριζομένων για μεταποίηση προϊόντων φυτικής προέλευσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 3410 (1) Έγκριση Επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου και Στρατηγικού Σχεδίου των εταιρειών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΕΜΥ Α.Ε.) και ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε). Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ν. 3429/ Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 10, και 11 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α7314), όπως ισχύει. 2. Το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο της ΑΕΜΥ Α.Ε. το οποίο κατατέθηκε στην ΕΓΔΕ ΚΟ με το υπ αριθμ. 2420/ έγγραφο. 3. Το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό και στρατη γικό σχέδιο της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. το οποίο κατατέθηκε στην ΕΓΔΕΚΟ με το υπ αριθμ. Γ.Α / έγγραφο.

2 23056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τα από εισηγητικά σημειώματα της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών για την έγκριση των επικαιροποιημένων επιχειρησιακών σχεδίων και στρατηγικών σχεδίων των εταιρειών ΑΕΜΥ Α.Ε. και ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., σύμφωνα με τα οποία θα επι καιροποιηθούν τα ως άνω σχέδια στο τέλος του Ότι η έγκριση των επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων δεν δημιουργεί δέσμευση για χορήγηση οικο νομικών ενισχύσεων οιασδήποτε μορφής, όπως αυτές προβλέπονται σε αυτά, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τα Επικαιροποιημένα Επιχειρησιακά Σχέδια και τα Στρατηγικά Σχέδια των εταιρει ών ΑΕΜΥ Α.Ε. και ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε όπως αυτά έχουν κατατεθεί στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργα νισμών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 3411 (2) Έγκριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού στην ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.)». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 10, 11, και 13 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α /314), όπως ισχύει, των άρθρων 16, 53, 59 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α /98), 2. το υπ αριθμ. 547/ έγγραφο της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.)» 3. την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, απο την Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.) ως αναλυτικά αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 12) ΠΕΙΡΑΙΑ Εργάτης 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σημειωτές 4 ΚΑΒΑΛΑΣ Σημειωτές Ηλεκτροτεχνίτης ΠΑΤΡΑΣ Εργάτης 1 ΧΑΛΚΙΔΑΣ Εργάτες 2 ΧΑΝΙΩΝ Εργάτης 1 Η πρόσληψη του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η συνολι κή δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του προσωπικού ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον εγκεκριμένο Προ ϋπολογισμό των Ιχθυοσκάλων για το Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2 1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. 2/78091/0022 (3) Καθορισμός κατά κατηγορία των αποδοχών των υπαλ λήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων και Περιβάλλο ντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.679/1977, που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.1418/1984 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 138). 2. Τις διατάξεις του ν. 2362/ Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και του άρθρου 1 του ν. 2469/ Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Φ.Ε.Κ. Α 232/1978), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν.2129/1993 (Φ.Ε.Κ. Α 57/1993). 5. Τις πιστώσεις των ενάριθμων έργων των ΣΑΕ, από τις οποίες καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες των Ει δικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 6. Την υπ αριθμ. 2/36122/0022/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλ λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» 7. Την ανάγκη αναπροσαρμογής της ενιαίας ρύθμισης του τρόπου καθορισμού αποδοχών των υπαλλήλων με

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις Ειδικές Υπη ρεσίες Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. 8. Την υπ αριθμ /Υ252/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. Β 1948/2007). 9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα λείται ετήσια δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων των έργων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και της Γ.Γ.Δ.Ε. που προβλέπεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του ν. 679/1977, όπως ισχύουν, η οποία δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε κατά κατηγορία τις αποδοχές των υπαλ λήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ως εξής: Α/Α ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ 1. ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α. Μηχανικοί διπλ. Ανωτάτων Σχο λών όλων των ειδικοτήτων Β. Λοιπές Ειδικότητες (Διοικητικοί Οικον. Γεωλόγοι, Γεωπόνοι κ.λ.π.) 2. ΤΕ Α. Μηχανικοί Πτυχιούχοι όλων των ειδικοτήτων Β. Λοιπές Ειδικότητες (Διοικητικοί Λογιστ.) ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΒΑΣΙ ΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ 3. ΔΕ Όλων των Ειδικοτήτων ευρώ Οι ανωτέρω μισθοί προσαυξάνονται ως εξής: Α) Επιδόματα Μεταπτυχιακών σπουδών και Πληροφο ρικής με τους όρους και τις προϋποθέσεις και στο ύψος που ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. Α1 και Α 8 όπως ισχύει αντίστοιχα του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 297/ ) όπως ισχύει. Β) Οικογενειακή παροχή με τους όρους και προϋπο θέσεις και στο ύψος που ορίζεται στο άρθρο 11 του ν.3205/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 297/ ) όπως ισχύει. Γ) Κίνητρο απόδοσης με τους όρους και τις προϋπο θέσεις και στο ύψος που ορίζεται στο άρθρο 12 παρ.1 έως 3 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 297/ ). Δ) Επιδόματα εορτών και αδείας, αποζημίωση για υπερωριακή εργασία και για εκτός έδρας μετακίνηση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ε) Επίδομα ύψους 30 ευρώ για τη γνώση ξένων γλωσ σών σε επίπεδο proficiency για Αγγλική γλώσσα και αναλόγου για τη γνώση άλλων ξένων γλωσσών. Η παρούσα απόφαση ισχύει από και από το έτος 2010, οι παραπάνω αναφερόμενοι μηνιαίοι βασικοί μισθοί θα αναπροσαρμόζονται κατ έτος σύμφωνα με την επίσημη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ αριθ. 2/36122/0022/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλο ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ NIK. ΛΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ. 2/526/0022 (4) Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμ βάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις αυτών που η λειτουργία τους έχει ανατεθεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.α / ) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ.2α του ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α / 1978), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 8 του ν.2129/ Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται για το έτος 2009 δαπάνη ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης η οποία θα αντιμετωπισθεί από το Φ.220 ΚΑΕ Την υπ αριθμ. Δ/ΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/163/6496/ από φαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ αριθμ. 33/ (Π.Υ.Σ.), για έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού από τις Νομαρχιακές Αυτοδι οικήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η λειτουργία των κατασκηνώσεων. 6. Το άρθρο 19 του ν. 2646/1998 και το άρθρο 14 του ν.3106/ Το γεγονός ότι συντρέχει περίπτωση αδυναμίας υπογραφής Ε.Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό που αφορά η απόφαση αυτή. 8. Οι προσλήψεις θα γίνουν με τις διατάξεις του άρ θρου 21 του ν. 2190/ Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89 (ΦΕΚ 40/ ) από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονο μίας και Οικονομικών». 10. Η υπ αριθμ. Γ. Π. οικ /2009 (ΦΕΚ 773/ τ.β ) απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυ πουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γεώργιο Παπαγεωργίου και Μάριο Σαλμά, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβά νεται στις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις αυτών που η λειτουργία τους έχει ανατεθεί στις Νομαρχιακές Αυτ/σεις, ως ακολούθως, για το έτος 2009:

4 23058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΙΣΘΟΣ 1. Συντονιστής 677 ευρώ 2. Επιμελητές 535 ευρώ 3. Ομαδάρχες 367 ευρώ 4. Ιατροί 913 ευρώ 5. Νοσοκόμοι 672 ευρώ 6. Γυμναστές 556 ευρώ 7. Ειδικοί συνεργάτες Ψυχαγωγίας και χειροτεχνίας 556 ευρώ 8. Διαχειριστές 640 ευρώ 9. Β.Διαχειριστές 546 ευρώ 10. Αποθηκάριοι 546 ευρώ 11. Μάγειροι 934 ευρώ 12. Β. Μάγειροι 682 ευρώ 13. Τμηματάρχες 509 ευρώ 14. Ναυαγοσώστης 672 ευρώ Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κα τοικίας κ.λπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που καθορίζονται πιο πάνω. Στους εργαζόμενους που βρί σκονται σε κατάσταση ετοιμότητας χορηγείται προσαύ ξηση στους παραπάνω μισθούς σε ποσοστό 5%. Χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα στους Συντονιστές, Επιμελητές, Τμηματάρχες και Ομαδάρχες τόσο για τη μετάβαση τους για ανάληψη υπηρεσίας όσο και για την επιστροφή τους μετά τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου. Τα παραπάνω έξοδα θα καλύπτουν έξοδα τουριστικής θέσης πλοίου ή αυτοκινήτου συγκοινωνίας προσαυξημένα κατά ποσοστό 10%. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έτους Η υπ αριθμ. 2/51036/0022/ όμοια κοινή υπουρ γική απόφαση καταργείται. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ Αριθμ. Υ4α/82989/09 (5) Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Υ4α/77048/07 κοινή υπουργική απόφαση «Μετεγκατάσταση Εγκα τάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρί ων της Νοσηλευτικής Σχολής του Εθνικού Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά των Ειδικών Μονάδων τους, στο Γεν. Ογκολ. Νοσ. Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΦΕΚ 1088/Β/ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α) Τις διατάξεις του εδαφ. β), της παρ. 14, του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α). Τις διατάξεις του τρίτου άρθρου (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β) του ν. 3527/2007(ΦΕΚ 25Α). Την υπ αριθμ /2004 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». Τις διατάξεις του π.δ. 228 ΦΕΚ 175/Α/ Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν ΦΕΚ 304/ Α/ Τα υπ αριθμ. 2332/2009 και 1833/2009 έγγραφα του Προ έδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδι οτριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθ. Γ. Μπαλτόπουλου Το Απόσπασμα Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιοτριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η Συνεδρίαση / Την υπ αριθμ. 2 απόφαση της 210ης/ Ολο μέλειας του ΚΕΣΥ. Τις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 κώδικα νομο θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί ας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, αποφασίζουμε: To 2.2 εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1 της υπ αριθμ. Υ4α/77048/07 κοινή υπουργική απόφα ση «Μετεγκατάσταση Εγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων της Νοσηλευτικής Σχολής του Εθνικού ΚαποδΊστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά των Ειδικών Μονάδων τους, στο Γεν. Ογκολ. Νοσ. Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΦΕΚ 1088/Β/ , τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: «2. 2 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Ηπατογαστρεντερολογικό εργαστήριο Το εν λόγω εργαστήριο λειτουργεί ως ανεξάρτητη δομή εντός των πλαισίων του Τομέα. Εργαστήριο Λοιμώξεων Η δραστηριότητα τον εν λόγω εργαστηρίου δύναται να αναπτυχθεί πλήρως εντός των πλαισίων της Παθο λογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής.» Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη απόφαση παραμένει ως έχει. Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2009 ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /19766 (6) Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί ας του Οργανισμού Νεολαίας Άθλησης Δήμου Ν. Σμύρνης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 4. Την υπ αριθμ. 21/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Άθλησης Δήμου Ν. Σμύρνης, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας. 5. Την υπ αριθμ. 116/2009 απόφαση Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Ν. Σμύρνης, με την οποία εκφράζει σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Νεολαίας Άθλη σης Δήμου Ν. Σμύρνης. 6. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου που διατυπώθηκε στο 13/2009 πρακτικό του. 7. Την υπ αριθμ. οικ. 6493/2008 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί μεταβίβασης αρ μοδιοτήτων (Φ.Ε.Κ. 1152/ ), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 21/2009 απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Άθλη σης Δήμου Ν. Σμύρνης και την επ αυτής γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Σμύρνης που διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 116/2009 απόφαση του, περί μερικής τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής : Ως προς το Άρθρο 6 : Άρθρο 6 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η οργανική σύνθεση, η διαβάθμιση κατά κατηγορίες και κλάδους έχει ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Θέσεις : 4 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Θέσεις: 1 Άρθρο 9 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπά νη ύψους ,00 σε βάρος του προϋπολογισμού του Ορ γανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Νέας Σμύρνης. Αθήνα, 14 Αυγούστου 2009 Η Γενική Διευθύντρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ (7) Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ 24741/15028/Π01/5/00033/ Ε/ν.3299/2004/ /Περιφέρεια Αττικής απόφα σης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία έγινε η υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Φ. Ν. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στις διατάξεις του ν.3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την υπ αριθμ. 968/215/Π01/5/00033/Ε/ν.3299/2004/ / Περιφέρεια Αττικής απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η αλλαγή του αριθμού των νέων προβλεπόμενων θέσεων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της υπ αριθμ. οικ /15028/Π01/5/00033/Ε/ν.3299/2004/ / Περιφέρεια Αττικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πε ριφέρειας Αττικής, από 10 άτομα μετρούμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) σε 6,5 άτομα μετρούμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του ν.3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως τροποποιή θηκε και ισχύει, είναι η Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Η Γενική Διευθύντρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ Μεταφορά θέσης από το Δήμο Καλαμαριάς στο Δήμο Μηχανιώνας. Με την υπ αριθμ. 8210/645/ απόφαση δημάρ χου Μηχανιώνας, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 181, 187 και 230 παρ. 4 του ν. 3584/2007 και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 227/ απόφα ση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Διεύθυν ση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, μετατάσσεται η υπάλληλος Χρυσάνθου Αλεξάνδρα του Σωτηρίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΔΕ1 Διοικητικού, από το δήμο Καλαμαριάς όπου υπηρετεί, στο Δήμο Μηχανιώνας, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. οικ. υπηρεσίας Δήμου Μηχανιώνας: 8296/ ). (Αριθμ. αποφ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας 227/ ) Ο Διευθυντής κ.α.α. ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ (9) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Δήμο Κρουσώνα. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις». 2. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ αριθμ. 47/ , οικ. 2278/ και ΔΙΠΠ/Φ.2.9/818/ Τις υπ αριθμ. 192/2008 και 95/2009 αποφάσεις του Δ.Σ., με τις οποίες αποφασίζεται η πρόσληψη προσω πικού με σύμβαση μίσθωσης έργου. 4. Την από γνωμοδότηση της πληρεξούσιας Δικηγόρου, από την οποία προκύπτει ότι η πρόσληψη του αναφερόμενου στις παραπάνω αποφάσεις προσω πικού δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία. 5. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι με την αριθμ. οικ / απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. 6/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α / ) εγκρίθηκε η σύναψη σύμρασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Κρουσώνα, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη από το Δήμο Κρουσώνα σύμβα σης μίσθωσης έργου για το έτος 2009 ως κατωτέρω: (8)

6 230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν : Ένας (1) Διοικητικός ΔΕ. Β) Χρονικη διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι ένα έτος. Γ) Έργο που θα εκτελεσθεί: Η υποστήριξη του Γραφεί ου Δημοσίων Σχέσεων και η γραμματειακή υποστήριξη των Γραφείων Δημάρχου και Αντιδημάρχων. Δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: ,00, όπως ορίζεται ειδικότερα στην αριθμ. 192/2008 απόφαση του Δήμου Κρουσώνα. Ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Κρουσώνα. Στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκό ντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο Κρουσώνα. Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Δήμου συνολικού ποσού ,00. Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβα σης που θα συναφθεί με την παρούσα. Ο Δήμος Κρουσώνα, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται σε περίπτωση που οι ανω τέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, να ενημερώσει απευθείας το ΥΠΕΣ εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της παρούσας. Ηράκλειο, 19 Αυγούστου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ Σύσταση θέσης στο Δήμο Χανίων. (10) Με την υπ αριθμ. 445/2009 απόφαση του Αντιδημάρ χου Χανίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3584/2007 και ύστερα από την αρ. 26 πρ. 10/ γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Χανίων, μετατάσσεται ο Καρτάκης Ιωάννης του Δημητρίου, υπάλληλος του Δήμου Χανίων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χρόνου, από τον κλάδο ΔΕ Γεωργοτεχνιτών όπου υπηρετεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπόνων, με δέσμευση μιας κενής θέσης μόνιμου προσωπικού της αυτής υπηρεσίας, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη περίπου 1.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α του προϋ πολογισμού του Δήμου Χανίων έτους (Αριθμ. αποφ. Δ/νσης Τ.Α και Δ/σης Ν. Χανίων Περ. Κρήτης/7171/ ) Ο Διευθυντής Κ. ΜΠΑΤΑΚΗΣ Αριθμ (11) Τροποποίηση της αριθμ. 8261/ απόφασης του Πε ριφερειακού Δ/ντή Κορινθίας (ΦΕΚ 574/τ.Β / ) περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Βραχατίου». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/ Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/ Την υπ αριθμ. 8261/ απόφαση του Περιφερεια κού Δ/ντή (ΦΕΚ 574/τ.Β / ), περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Κοινότη τας Βραχατίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Την υπ αριθμ. 54/2009 σε ορθή επανάληψη, νόμιμα ληφθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόχας, περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Τ.Δ. Βραχατίου ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» ως προς την επωνυμία, τη διοί κηση και την έδρα, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 8261/ απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή (ΦΕΚ 574/τ.Β / ), όπως έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το μέρος που αφορά την επωνυμία, την έδρα και τη διοίκηση αυτού ως εξής: 1. Η Επωνυμία του ΝΠΔΔ είναι: «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βόχας «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩ ΡΑΚΗΣ» 2. Η έδρα του ΝΠΔΔ είναι το Τ.Δ. Ζευγολατιού (έδρα του Δήμου) και 3. Το ΝΠΔΔ διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμ βούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 με τις εξής ιδιότητες: α) Ο εκάστοτε Δήμαρχος, ως Πρόεδρος ή ένας Δη μοτικός Σύμβουλος β) Τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων οι δυο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμ βουλίου. γ) Έξι (6) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώ σεις ανάλογες με το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Εκπρόσωπος των εργαζομένων δεν μετέχει στο Δι οικητικό Συμβούλιο καθόσον το ΝΠΔΔ δεν απασχολεί εργαζόμενους. Σε περίπτωση που απασχολήσει περισ σότερους από δέκα (10) εργαζομένους, τότε θα ορισθεί ένας εκπρόσωπος τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος θα καταλαμβάνει τη θέση ενός εκ των έξι (6) δημοτών ή κατοίκων του Δήμου που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογες με το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθμ. 8261/ απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή (ΦΕΚ 574/ τ.β / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βόχας. Κόρινθος, 18 Αυγούστου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (12) Συμμετοχή του Δήμου Σολυγείας στον υφιστάμενο Σύν δεσμο των Δήμων Ν. Κορινθίας (Κορινθίων, Άσσου Λεχαίου, Τενέας, Σαρωνικού, Αγ. Θεοδώρων, Νεμέας, Βόχας και Λουτρακίου Περαχώρας). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1) Τις διατάξεις των άρθρων ν. 3463/2006.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/ ) Τις διατάξεις του ν. 2503/ ) Την υπ αριθμ / απόφασή μας περί σύ στασης Συνδέσμου Δήμων Ν. Κορινθίας για τη διαχ/ση των αστικών απορ/των (ΦΕΚ 2286/ τ.β Εφημ. της Κυβέρνησης) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / απόφασή μας. 5) Την υπ αριθμ. 9/88/09 ΑΔΣ Δήμου Σολυγείας περί συμμετοχής του Δήμου στον ανωτέρω Σύνδεσμο. 6) Την υπ αριθμ. 5/15/2009 απόφαση του Συνδέσμου Δήμων Ν.Κορινθίας περί ανάκλησης της υπ αριθμ προγενέστερης ΑΔΣ και αποδοχής της συμμε τοχής του Δήμου Σολυγείας στο Σύνδεσμο. 7) Την υπ αριθμ. 2010/ απόφασή μας, απο φασίζουμε: Α) Ανακαλούμε την υπ αριθμ. 2010/ απόφασή μας. Β) Τη συμμετοχή του Δήμου Σολυγείας στον υφιστά μενο Σύνδεσμο των Δήμων Ν. Κορινθίας (Κορινθίων, Άσσου Λεχαίου, Τενέας, Σαρωνικού, Αγ. Θεοδώρων, Νε μέας, Βόχας και Λουτρακίου Περαχώρας) με σκοπό τη διαχ/ση των αστικών απορ/των. Η εκπροσώπηση του νέου Δήμου στα όργανα διοίκη σης του Συνδέσμου γίνεται από την έναρξη της νέας δημοτικής και κοινοτικής περιόδου. Από τις δ/ξεις της παρούσας, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σολυγείας, σε ποσοστό 0,5% επί των πραγματοποιηθέντων τακτικών εσόδων τα οποία προκύπτουν από τα τελευταία απο λογιστικά στοιχεία και βαρύνει τον Κ.Α. 00/ του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 του ανωτέρω Δήμου. Κόρινθος, 7 Αυγούστου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /13391 (13) Αύξηση καθ υπέρβαση ημερών εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στη Ν.Α. Βοιωτίας, για το έτος Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 107). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν.2685/1999 «Κάλυψης δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός ή εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α ), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 παρ. 6 του ν.2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λ.π» (ΦΕΚ 180 Α ). 3. Την υπ αριθμ. 3085/ εξουσιοδοτική απόφα ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας με την οποία το δικαίωμα υπογραφής για υπέρβαση του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου ημερών κίνησης, μεταβιβάστηκε στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αυτοδιοίκησης και Απο κέντρωσης (ΦΕΚ 965 Β ). 4. Την υπ αριθμ. 3902/ απόφασή μας «Ανώτα το όριο επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στη Ν.Α Βοιωτίας, για το έτος 2000 και εφεξής, όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 5. Το υπ αριθμ. οικ. 2743/ έγγραφο της Ν.Α Βοιωτίας (Δ/νση Διοίκησης). 6. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Γεωργίας, Εγγείων Βελτιώσεων και Αλιείας, Κτηνιατρικής, Τοπογραφικής, Ανάπτυξης και ΧΟΠ έχουν εξαντλήσει το όριο των 120 ημερών. 7. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας, πέραν του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των υπαλλήλων των παραπάνω Διευθύνσεων που υπηρετούν στη Ν.Α. Βοι ωτίας, αποφασίζουμε: Αυξάνουμε καθ υπέρβαση του ανωτάτου επιτρεπο μένου ορίου, τον αριθμό ημερών εκτός έδρας για το έτος 2009, των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Ν.Α. Βοιωτίας και οι οποίοι θα μετακινηθούν εκτός έδρας, για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, την εφαρμογή προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον έλεγχο υγειονομικού ενδιαφέροντος, την εφαρμογή υγειονομικών κανονισμών και διατάξεων, την εφαρμογή προγραμμάτων ως κατωτέρω: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕ ΩΝ & ΑΛΙ ΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ ΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑ ΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΟΠ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (2) ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΗΛΕΚΤΡ ΜΗΧΑΝΙ ΚΩΝ (1) ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3) ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2) ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2) ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΕ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2) ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ (2) ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (8) ΤΕ ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (5) ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (26) ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (2) ΤΕ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (2) ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (6) ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (1) ΤΕ ΤΕΧΝ.ΙΧΘΥΟΚ/ΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (2) ΤΕ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (2) ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (1) ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (8) ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (2) ΤΕΧΝ.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (1) ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ (3) ΤΕ ΤΕΧΝΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (2) ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (2) ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗ ΧΑΝΙΚΩΝ (2) ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3) ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3) ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (1) ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (1) ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

8 23062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η πρόσθετη δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πι στώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α. Βοιωτίας οικο νομικού έτους 2009 (ΚΑΕ 711 και 716). Κυβέρνησης. Λαμία, 28 Αυγούστου 2009 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αριθμ (14) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, Β εξαμήνου 2009, για το προσωπικό της Δ/νσης Γε ωργίας της Ν.Α. Αρκαδίας, που θα απασχοληθεί με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των νωπών και με ταποιημένων ή προοριζομένων για μεταποίηση προ ϊόντων φυτικής προέλευσης. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1) Τις διατάξεις α) του π. δ/τος 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυ τοδιοίκησης. β) των άρθρων 29 του ν.3528/2007, 15 του ν. 2592/1998, 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 και 16 του ν. 3205/ ) Την επείγουσα και εξαιρετική ανάγκη υπερωρια κής απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων εξαιρέσιμων και αργιών, των υπαλλήλων της Δ/νσης Γεωργίας της Ν.Α. Αρκαδίας στα πλαίσια του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των νωπών και μεταποιημένων ή προοριζομέ νων για μεταποίηση προϊόντων φυτικής προέλευσης Β εξαμήνου ) Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί κατανο μής υπερωριών Β εξαμήνου 2009 για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 4) Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογι σμό της Ν.Α. Αρκαδίας η σχετική απαιτούμενη πίστωση, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε να εργάζονται οι υπάλληλοι της Δ/νσης Γεωργίας της Ν.Α. Αρκαδίας υπερωριακά για το Β εξά μηνο 2009 όπως παρακάτω: ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗ ΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ 26 ΤΕ 6 ΔΕ 11 ΥΕ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕ ΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ Η ονομαστική κατάσταση και η κατανομή κατά είδος εργασίας απογευματινής, νυκτερινής, εξαιρέσιμων και Κυριακών των ανωτέρω ωρών θα γίνει με απόφαση του Διευθυντή Γεωργίας. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Τρίπολη, 24 Αυγούστου 2009 Ο Νομάρχης κ.α.α Ο Αντινομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑ ΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ με έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2105 30 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης των Ιδρυμάτων του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3577/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νό μων 2229/1994 και 2300/1995.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2723 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2035 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση επιδομάτων θέσεων Προϊσταμένων της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2293 27 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ.... 1 Υπέρβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2220 30 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δημοτικών σχολείων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 21 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή Χορηγίας από το Κράτος του Ισραήλ.... 1 Καθορισμός κατωτάτου ορίου ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση του Μοντσενιγείου Κληροδοτήματος που διαχειρίζεται ο Δήμος Κέρκυρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1068 3 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών... 1 Σύσταση ειδικότητας εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1519 1 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/38756/0022/24.5.1999 απόφασης «Καθορισμός ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1256 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διαδικασίας για την εξασφάλιση της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1829 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή ηθικής αμοιβής επαίνου σε υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 90 2 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 34577/12/ 5.1.2001 (ΦΕΚ 35 Β 2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπι κό της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 6 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη υπαλλήλου στη Γενική Γραμματεία Δημό σιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2485 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Αθλητι κό Οργανισμό Δήμοι Κηφισιάς....

Διαβάστε περισσότερα