ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ίκτυ Μετφοράς Λυµάτων ήµου Κρπάθου (Ν5600a) ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc N5600a/5157

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΕΡΓΟ : ίκτυ Μετφοράς Λυµάτων ήµου Κρπάθου (Ν5600a) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,00 ΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Υ ΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Εκσκφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδφος γιώδες ή ηµιβρχώδες Με πλάτος πυθµέν πό 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική πόθεση των προϊόντων εκσκφής Γι βάθος ορύγµτος έως 4,00 1 Α-1 Υ Ρ m Υ Ρ m³ 30,00 4,70 141,00 ς 2 Α-2 Υ Ρ Α-3 Υ Ρ Α-4 Υ Ρ Εκσκφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδφος γιώδες ή ηµιβρχώδες Με πλάτος πυθµέν µεγλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική πόθεση των προϊόντων εκσκφής Γι βάθος ορύγµτος έως 4,00 m Υ Ρ m³ 540,00 2, ,00 Εκσκφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδφος βρχώδες Με πλάτος πυθµέν µεγλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική πόθεση των προϊόντων εκσκφής Γι βάθος ορύγµτος έως 4,00 m Υ Ρ m³ 1680,00 12, ,00 Εκσκφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδφος βρχώδες Με πλάτος πυθµέν έως 3,00 m, µε την πλευρική πόθεση των προϊόντων εκσκφής. Γι βάθος ορύγµτος έως 4,00 m Υ Ρ m³ 2350,00 33, ,00 5 Α-5 Υ Ρ Α-6 Υ Ρ Α-7 Υ Ρ Α-8 Υ Ρ Α-9 Υ Ρ Α-10 Υ Ρ Α-11 Υ Ρ Α-12 Υ Ρ Εκσκφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδφος γιώδες ή ηµιβρχώδες Με πλάτος πυθµέν έως 3,00 m, µε την πλευρική πόθεση των προϊόντων εκσκφής. Γι βάθος ορύγµτος έως 4,00 m Υ Ρ m³ 1750,00 6, ,00 ιάστρωση κι εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο λτοµείου Υ Ρ 6069 m³ 2000,00 16, ,00 Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντ εκσκφών χωρίς ιδιίτερες πιτήσεις συµπύκνωσης Υ Ρ 6066 m³ 850,00 0,42 357,00 Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντ εκσκφών µε ιδιίτερες πιτήσεις συµπύκνωσης Υ Ρ 6067 m³ 600,00 5, ,00 Eπίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θρυστό υλικό λτοµείου της Π.Τ.Π. Ο-150. Γι συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm Υ Ρ 6068 m³ 950,00 11, ,00 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκφής γιωδών ή ηµιβρχωδών κι µµοχλίκων µε την µετφορά σε οποιδήποτε πόστση Υ Ρ 6071 m³ 1500,00 7, ,00 Φορτοεκφόρτωση βρχωδών υλικών ή κθιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµτος µε την µετφορά σε οποιδήποτε πόστση Υ Ρ 6072 m³ 3435,00 7, ,75 Αντλητικά συγκροτήµτ diesel ή βενζινοκίνητ. Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP Υ Ρ 6108 hr 200,00 5, ,00 13 Α-13 Ο Ν -8.1.Μ-Χ- Α2.8Ν Αποκτάστση Ασφλτικής στρώσης κυκλοφορίς 0,05µ µε χρήση κοινής σφάλτου Ο Ν 4521Β m² 2500,00 6, ,00 14 Α-14 Υ Ρ 7.01 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµτ Υ Ρ 6100 m² 200,00 2,10 420,00 K:\N5600a\cons\tefhi\5157_BG 1 Ν5600a/5157/B07

3 ς 15 Α-15 Υ Ρ 7.02 Προµήθει χλυβδίνων πσσλοσνίδων. Υ Ρ 6102 kg 10400,00 1, ,00 16 Α-16 Υ Ρ 7.03 Χρήση χλυβδίνων πσσλοσνίδων. Υ Ρ 6103 kg 30000,00 0, ,00 17 Α-17 Υ Ρ 7.04 Εµπηξη χλυβδίνων πσσλοσνίδων. Υ Ρ 6104 m² 250,00 15, ,00 18 Α-18 Υ Ρ 7.05 Εξόλκυση χλυβδίνων πσσλοσνίδων. Υ Ρ 6105 m² 250,00 7, ,00 19 Α-19 Υ Ρ Α-20 ΟΙΚ Α-21 ΟΙΚ Α-22 ΟΙΚ Α-23 ΟΙΚ Α-24 ΟΙΚ Πλήρωση ορυγµάτων µε λίθους λτοµείου βάρους 0,50-20 κg Υ Ρ 6157 m³ 40,00 17,10 684,00 Eκσκφή θεµελίων κι τάφρων χωρίς τη χρήση µηχνικών µέσων, χωρίς την κθρή µετφορά των προϊόντων εκσκφής Σε εδάφη βρχώδη, εκτός πό γρνιτικά-κροκλοπγή ΟΙΚ 2125 m³ 180,00 25, ,00 Επίχωση µε προϊόντ εκσκφών, εκβρχισµών ή κτεδφίσεων ΟΙΚ 2162 m³ 75,00 5,20 390,00 Χειρονκτική δικίνηση προϊόντων εκσκφών κι κτεδφίσεων ΟΙΚ 2177 tx10m 575,00 4, ,00 Προµήθει, µετφορά επιτόπου, διάστρωση κι συµπύκνωση σκυροδέµτος χωρίς χρήση ντλίς Γι κτσκευές πό σκυρόδεµ κτηγορίς C16/20 ΟΙΚ 3214 m³ 50,00 110, ,00 Σκυροδέµτ µικρών έργων Γι κτσκευές πό σκυρόδεµ κτηγορίς C16/20 ΟΙΚ 3214 m³ 17,00 121, ,00 25 Α-25 ΟΙΚ Ν Κτσκευή λιθόστρωτου µε ργούς λίθους λτοµείου κι σκυρόδεµ κτηγορίς C20/25 ΟΙΚ m³ 90,00 75, ,00 26 Α-26 ΟΙΚ Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΟΙΚ 3801 m² 50,00 11,60 580,00 27 Α-27 ΟΙΚ Ξυλότυποι χυτών µικροκτσκευών ΟΙΚ 3811 m² 32,00 15,00 480,00 28 Α-28 ΟΙΚ Ξυλότυποι εµφνών σκυροδεµάτων ΟΙΚ 3841 m² 140,00 17, ,00 29 Α-29 ΟΙΚ Α-30 ΟΙΚ ιµόρφωση εγκοπών κι εσοχών σε επιφάνεις πό σκυρόδεµ ΟΙΚ 3816 m 130,00 2,00 260,00 Χλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµτος Χλύβδινοι οπλισµοί κτηγορίς B500C (S500s) ΟΙΚ 3873 kg 2.650,00 1, ,00 31 Α-31 ΟΙΚ Ν Χλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµτος. Γλβνισµέν δοµικά πλέγµτ S500s ΟΙΚ 3873 kg 570,00 3, ,00 32 Α-32 ΟΙΚ Α-33 ΟΙΚ Α-34 ΟΙΚ Αργολιθοδοµές µε σβεστοτσιµεντοκονίµ των 400 kg τσιµέντου Αργολιθοδοµές µε σβεστοτσιµεντοκονίµ µιάς ορτής όψεως ΟΙΚ 4212 m³ 110,00 74, ,00 Αργολιθοδοµές µε σβεστοτσιµεντοκονίµ των 400 kg τσιµέντου Αργολιθοδοµές µε σβεστοτσιµεντοκονίµ δύο ορτών όψεων ΟΙΚ 4213 m³ 40,00 86, ,00 Μόρφωση εξέχουσς κµής ργολιθοδοµών ΟΙΚ 4226 m 180,00 17, ,00 35 Α-35 ΟΙΚ Ν 36 Α-36 ΟΙΚ Μόρφωση επιφνειών κερκίδων κι σενάζ επιστέγσης τοίχων µε επίπση τσιµέντου ΟΙΚ m² 115,00 11, ,00 Στεγνωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά ΟΙΚ 7903 kg 32,00 7,00 224,00 37 Α-37 ΟΙΚ Στεγνωτικό µάζης σκυροδέµτος ΟΙΚ 7921 kg 350,00 1,20 420,00 K:\N5600a\cons\tefhi\5157_BG 2 Ν5600a/5157/B07

4 38 Α-38 ΟΙΚ Ν 39 Α-39 ΠΡΝ Α6 ς Προσθήκη οξειδίου του σιδήρου (τσιµεντόχρωµ) στο σκυρόδεµ ΟΙΚ 7921 kg 850,00 3, ,00 Συµπλήρωση νησίδων σε στικές περιοχές µε φυτική γη ΠΡΣ 1620 m³ 80,00 2,80 224,00 40 Α-40 ΠΡΝ 8 Προµήθει φυτικής γης ΠΡΣ 1620 m³ 80,00 6,00 480,00 41 Α-41 ΠΡΝ 1.5 ένδρ κτηγορίς 5 ΠΡΣ 5210 τεµ. 3 48,70 146,10 42 Α-42 ΠΡΝ 2.3 Θάµνοι κτηγορίς Θ3 ΠΡΣ 5210 τεµ. 20 6,40 128,00 43 Α-43 ΠΡΝ 6.1 Ποώδη - πολυετή φυτά κτηγ. Π1 ΠΡΣ 5220 τεµ ,85 170,00 44 Α-44 ΠΡΝ Ε Α-45 ΠΡΝ Ε1.2 Άνοιγµ λάκκων διστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m ΠΡΣ 5130 τεµ. 20 0,65 13,00 Άνοιγµ λάκκων διστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m ΠΡΣ 5120 τεµ. 3 1,60 4,80 46 Α-46 ΠΡΝ Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών κι βολβών ΠΡΣ 5220 τεµ ,40 80,00 47 Α-47 ΠΡΝ Ε Α-48 ΠΡΝ Ε Α-49 ΟΙΚ Ν Φύτευση φυτών µε µπάλ χώµτος όγκου µέχρι 1,50 lt ΠΡΣ 5210 τεµ. 20 0,80 16,00 Φύτευση φυτών µε µπάλ χώµτος όγκου lt ΠΡΣ 5210 τεµ. 3 4,50 13,50 Ανβιβσµός λιµού κι κπκιού υφιστάµενων φρετίων ΟΙΚ 3213 τεµ ,00 640,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Α ,15 ΟΜΑ Α Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πργωγή, µετφορά, διάστρωση, συµπύκνωση κι συντήρηση σκυροδέµτος Γι κτσκευές πό 50 Β-1 Υ Ρ σκυρόδεµ κτηγορίς C10/12 Υ Ρ 6325 m³ 121,00 66, ,00 51 Β-2 Υ Ρ Β-3 Υ Ρ Β-4 Υ Ρ Β-5 Υ Ρ 9.26 Πργωγή, µετφορά, διάστρωση, συµπύκνωση κι συντήρηση σκυροδέµτος Γι κτσκευές πό σκυρόδεµ κτηγορίς C20/25 Υ Ρ 6329 m³ 910,00 88, ,00 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφνειών Υ Ρ 6301 m² 2.950,00 6, ,00 Πρόσθετη τιµή γι την διµόρφωση επιµεληµένων τελειωµάτων επιφνειών σκυροδέµτος Υ Ρ 6304 m² 1.050,00 6, ,00 Προµήθει κι τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων B500C κτά ΕΛΟΤ Υ Ρ 6311 kg ,00 0, ,00 55 Β-6 ΟΙΚ Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων ΟΙΚ 3873 m² 2.950,00 1, ,00 56 Β-7 Ο Ν Β-30.3 Σιδηρούν δοµικό πλέγµ ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων Υ Ρ 7018 kg 520,00 1,16 603,20 57 Β-8 Υ Ρ Στεγνοποιητικά µάζς σκυροδέµτος Υ Ρ kg 390,00 0,40 156,00 58 Β-9 Υ Ρ Επιτχυντές σκλήρυνσης σκυροδέµτος Υ Ρ kg 390,00 0,95 370,50 59 Β-10 Υ Ρ Ν Φρεάτιο γωγών κθάρτων τύπου Α0, βάθους πυθµέν πό 1,01µ µέχρι 1,50µ. Υ Ρ 6327 τεµ , ,55 60 Β-11 Υ Ρ Ν Φρεάτιο δικτύων υδρεύσεως τύπου ΙΙ Υ Ρ 6326 τεµ , ,00 61 Β-12 Υ Ρ Ν Φρεάτιο δικτύων υδρεύσεως τύπου ΙΙΙ Υ Ρ 6326 τεµ , ,95 62 Β-13 Υ Ρ Ν-Α1 Φρεάτιο δικτύων υδρεύσεως τύπου V Υ Ρ 6326 τεµ , ,80 63 Β-14 Υ Ρ 9.70.ΦΟΡΤ.Ν1 Φρεάτιο φορτίσεως υποθλάσσιου γωγού Υ Ρ 6326 τεµ ,17 777,17 K:\N5600a\cons\tefhi\5157_BG 3 Ν5600a/5157/B07

5 64 Β-15 Υ Ρ 9.80.Α1.Ν ς Σώµ γκυρώσεως εκ σκυροδέµτος, κµπυλών γωγών τύπου Α1 Υ Ρ 6326 τεµ ,85 193,90 65 Β-16 Ο Ν Β-26.1 Φρετοπάσσλος Φ0,60 µ. Ο Ν 2731 m 300,00 96, ,00 66 Β-17 Ο Ν Β Β-18 Ο Ν Β Β-19 Ο Ν Β-44-Α2 69 Β-20 Υ Ρ Ν 70 Β-21 Υ Ρ Β-22 Υ Ρ Β-23 Υ Ρ Β-24 ΟΙΚ Β-25 ΟΙΚ Β-26 ΟΙΚ Β-27 ΟΙΚ Σκυρόδεµ Οπλισµένο C20/25 κροβάθρων, θωρκίων, προσκεφλίων, δοκών έδρσης, κεφλοδέσµων κ.λ.π. Ο Ν 2551 m³ 13,00 117, ,50 Σιδηρούς οπλισµός ST III (Β500C) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων Ο Ν 2612 kg 6.900,00 1, ,00 Στεγάνωση ρµού µε τινί τύπου HYDROFOIL PVC ή νλόγου Υ Ρ 6373 m 160,00 10, ,80 Αντιθειϊκή προστσί επιφνειών σκυροδέµτος Υ Ρ 6370 m² 1.200,00 12, ,00 Υδροβολή επιφνειών σκυροδέµτος µε πίεση bar Υ Ρ 6370 m² 900,00 2, ,00 Εφρµογή νστολέ διάβρωσης σε στοιχεί οπλισµένου σκυροδέµτος Υ Ρ m² 900,00 13, ,00 Στεγνωση στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµτος µε εύκµπτο τσιµεντοειδές υλικό Υ Ρ 6370 m² 900,00 20, ,00 Επιστρώσεις µε ελστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη οπλισµένη µε πολυστερικό πλεγµ κι µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων ΟΙΚ 7912 m² 270,00 13, ,00 Οπτοπλινθοδοµές µε δικένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπτικοί τοίχοι) ΟΙΚ m² 100,00 30, ,00 Επιχρίσµτ τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίµ ΟΙΚ 7121 m² 600,00 11, ,00 Επιχρίσµτ τριπτά - τριβιδιστά µε µρµροκονίµ ΟΙΚ 7131 m² 880,00 10, ,00 77 Β-28 ΟΙΚ Περιθώρι δώµτος (λούκι) ΟΙΚ 7347 m 280,00 7, ,00 78 Β-29 ΟΙΚ Θύρες σιδηρές πλήρεις νοιγόµενες ΟΙΚ 6224 kg 1.100,00 5, ,00 79 Β-30 ΟΙΚ Χρωµτισµοί επί επιφνειών επιχρισµάτων µε πλστικά χρώµτ Εσωτερικών επιφνειών µε χρήση πλστικών κρυλικών χρωµάτων, κρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. ΟΙΚ m² 880,00 8, ,00 80 Β-31 ΟΙΚ Β-32 ΟΙΚ Xρωµτισµοί επιφνειών επιχρισµάτων µε πλστικό νάγλυφο χρώµ τύπου RELIEF ΟΙΚ 7788 m² 600,00 8, ,00 Ελιοχρωµτισµοί κοινοί σιδηρών επιφνειών ΟΙΚ 7755 m² 120,00 6,00 720,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Β ,37 ΟΜΑ Α Γ:ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 82 Γ-1 Υ Ρ Γ-2 Υ Ρ Αγωγοί µε σωλήνες PVC-U συµπγούς τοιχώµτος, SDR 41, DN 355mm Υ Ρ m 350,00 26, ,00 Αγωγοί µε σωλήνες PVC-U συµπγούς τοιχώµτος, SDR 41, DN 400mm Υ Ρ m 30,00 33,00 990,00 84 Γ-3 Υ Ρ Σωληνώσεις πιέσεως πό σωλήνες πολυιθυλενίου PE100 (µε ελάχιστη πιτούµενη ντοχή MRS10=10MPa), µε συµπγές τοίχωµ, κτά ΕΛΟΤ ΕΝ :2011, ονοµ. διµέτρου DN355mm/ ονοµ. πίεσης 10atm Υ Ρ m 4.500,00 68, ,00 K:\N5600a\cons\tefhi\5157_BG 4 Ν5600a/5157/B07

6 ς 85 Γ-4 Υ Ρ Σωληνώσεις πιέσεως πό σωλήνες πολυιθυλενίου PE100 (µε ελάχιστη πιτούµενη ντοχή MRS10=10MPa), µε συµπγές τοίχωµ, κτά ΕΛΟΤ ΕΝ :2011, ονοµ. διµέτρου DN355mm/ ονοµ. πίεσης 16atm Υ Ρ m 180,00 110, ,00 86 Γ-5 Νέ 87 Γ-6 Νέ ικλείδες χυτοσιδηρές συρτρωτές, µε την προµήθει, µετφορά επί τόπου κι πλήρη εγκτάστση, µε ωτίδες, ονοµστικής πίεσης 10 atm, ονοµστικής διµέτρου DN 50 mm Υ Ρ τεµ , ,00 ικλείδες χυτοσιδηρές συρτρωτές, µε την προµήθει, µετφορά επί τόπου κι πλήρη εγκτάστση, µε ωτίδες, ονοµστικής πίεσης 10 atm, ονοµστικής διµέτρου DN 63 mm Υ Ρ τεµ , ,00 88 Γ-7 Υ Ρ Γ-8 Υ Ρ Βλβίδες εισγωγής-εξγωγής έρ διπλής ενεργείς, πλινδροµικού τύπου, ονοµστικής διµέτρου DN 50 mm Υ Ρ τεµ , ,00 Χλύβδινες εξρµώσεις Ονοµστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµστικής διµέτρου DN 350 mm Υ Ρ τεµ , ,00 90 Γ-9 Υ Ρ Γ-10 Υ Ρ Κλύµµτ πό ελτό χυτοσίδηρο (ductile iron) Υ Ρ 6752 kg 4.300,00 2, ,00 Κτσκευές πό χλύβδιν προφίλ κι λµρίνες, χωρίς την ντισκωρική προστσί κι την βφή, επί τόπου του έργου Κτσκευές χωρίς µηχνουργική επεξεργσί Υ Ρ 6751 kg 1.200,00 1, ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Γ ,00 ΟΜΑ Α.: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΗΛΕ ΙΟΙΚΗΣΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 92-1 ΑΤΗΕ Ν9696 Αισθητήριο στάθµης δεξµενής µε ψηφική έξοδοηλμ 87 τεµ , , Νέ τιµή Αισθητήριο στάθµης δεξµενής τύπου υπερήχωνηλμ 87 τεµ , , Νέ Ωροµετρητής ΗΛΜ 56 τεµ , , ΑΤΗΕ Νέ 97-6 Νέ 98-7 Νέ 99-8 Νέ Νέ Νέ Ανλογικό µπερόµετρο µέσω Μ/Σ έντσης 100/5 ΗΛΜ 56 τεµ , ,17 Ανλογικό µπερόµετρο µέσω Μ/Σ έντσης 150/5 ΗΛΜ 56 τεµ. 3 80,00 240,00 Ανλογικό βολτόµετρο 500 V µε επιλογικό δικόπτη 7 θέσεων ΗΛΜ 56 τεµ , ,00 Επιτηρητής δικτύου γι προστσί πό νστροφή, συµµετρί, πώλει φάσης, υπέρτση, υπότση. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Υπέρτση: Umax= V, t= sec Υπότση: Umin= V, t= sec Ασυµµετρί φάσεων: 2-15%, t= sec ΗΛΜ 56 τεµ , ,00 Πίνκς τύπου πεδίων ΙΡ55 µε 3 πεδί συνολικών διστάσεων (ΥΧΒΧΠ) 1800Χ1600Χ600 mm ΗΛΜ 52 τεµ , ,00 Πίνκς τύπου πεδίων ΙΡ55 µε 3 πεδί συνολικών διστάσεων (ΥΧΒΧΠ) 1800Χ2200Χ600 mm ΗΛΜ 52 τεµ , ,00 Τριπολικός δικόπτης φορτίου µε περιστροφικό χειριστήριο Ith=25A ΗΛΜ 51 τεµ. 1 75,00 75,00 K:\N5600a\cons\tefhi\5157_BG 5 Ν5600a/5157/B07

7 ς Νέ Αυτόµτος τριπολικός θερµοµγνητικός δικόπτης ισχύος κλειστού τύπου ονοµστικής έντσης 160Α µε ρυθµιζόµεν θερµικά κι στθερά στιγµιί µγνητικά µε θερµικό περιοχής Α, µγνητικό 500Α κι ικνότητ δικοπής 16 ka ΗΛΜ 51 τεµ ,00 250, Νέ Αυτόµτος τριπολικός θερµοµγνητικός δικόπτης ισχύος κλειστού τύπου ονοµστικής έντσης 160Α µε ρυθµιζόµεν θερµικά κι στθερά στιγµιί µγνητικά µε θερµικό περιοχής Α, µγνητικό 500Α κι ικνότητ δικοπής 16 ka ΗΛΜ 51 τεµ ,00 250, Νέ Αυτόµτος τριπολικός θερµοµγνητικός δικόπτης ισχύος κλειστού τύπου ονοµστικής έντσης 160Α µε ρυθµιζόµεν θερµικά κι στθερά στιγµιί µγνητικά µε θερµικό περιοχής Α, µγνητικό 500Α κι ικνότητ δικοπής 16 ka ΗΛΜ 51 τεµ ,00 250, Νέ Αυτόµτος τριπολικός θερµοµγνητικός δικόπτης ισχύος κλειστού τύπου ονοµστικής έντσης 160Α µε ρυθµιζόµεν θερµικά κι στθερά στιγµιί µγνητικά µε θερµικό περιοχής Α, µγνητικό 1600Α κι ικνότητ δικοπής 16 ka ΗΛΜ 51 τεµ , , Νέ Αυτόµτος τριπολικός θερµοµγνητικός δικόπτης ισχύος κλειστού τύπου ονοµστικής έντσης 160Α µε ρυθµιζόµεν θερµικά κι στθερά στιγµιί µγνητικά µε θερµικό περιοχής Α, µγνητικό 1000Α κι ικνότητ δικοπής 16 ka ΗΛΜ 51 τεµ ,00 250, Νέ Ηλεκτρονόµος προστσίς πό ρεύµ διρροής µέσω τορροειδούς µετσχηµτιστή κι πηνίου εργσίς µε ρύθµιση ευισθησίς Α κι ρύθµιση χρονικής κθυστέρησης sec ΗΛΜ 51 τεµ , , Νέ Ασφάλειες βιδωτές συντηκτικές 20Α ΗΛΜ 54 τεµ ,00 324, Νέ Νέ Νέ Νέ Νέ Νέ Νέ Αυτόµτος θερµοµγνητικός δικόπτης προστσίς κινητήρων µε θερµικό περιοχής Α ΗΛΜ 51 τεµ ,00 510,00 Αυτόµτος θερµοµγνητικός δικόπτης προστσίς κινητήρων µε θερµικό περιοχής Α ΗΛΜ 51 τεµ ,00 900,00 Αυτόµτος θερµοµγνητικός δικόπτης προστσίς κινητήρων µε θερµικό περιοχής Α ΗΛΜ 51 τεµ ,00 400,00 Αυτόµτος θερµοµγνητικός δικόπτης προστσίς κινητήρων µε θερµικό περιοχής Α ΗΛΜ 51 τεµ ,00 880,00 Αυτόµτος θερµοµγνητικός δικόπτης προστσίς κινητήρων µε θερµικό περιοχής Α ΗΛΜ 51 τεµ , ,00 Αυτόµτος θερµοµγνητικός δικόπτης προστσίς κινητήρων µε θερµικό περιοχής Α ΗΛΜ 51 τεµ , ,00 Τηλεχειριζόµενος τριπολικός δικόπτης έρος (ρελέ) κτηγορίς AC3 γι ισχύ έως 4kW ΗΛΜ 51 τεµ , ,00 K:\N5600a\cons\tefhi\5157_BG 6 Ν5600a/5157/B07

8 Νέ Νέ Νέ Νέ Νέ Νέ Νέ ς Τηλεχειριζόµενος τριπολικός δικόπτης έρος (ρελέ) κτηγορίς AC3 γι ισχύ έως 7.5kW ΗΛΜ 51 τεµ ,00 340,00 Τηλεχειριζόµενος τριπολικός δικόπτης έρος (ρελέ) κτηγορίς AC3 γι ισχύ έως 11kW ΗΛΜ 51 τεµ , ,00 Τηλεχειριζόµενος τριπολικός δικόπτης έρος (ρελέ) κτηγορίς AC3 γι ισχύ έως 15kW ΗΛΜ 51 τεµ , ,00 Εκκινητής οµλής εκκίνησης γι κινητήρες 4kW ΗΛΜ 51 τεµ , ,00 Εκκινητής οµλής εκκίνησης γι κινητήρες 7.5kW ΗΛΜ 51 τεµ , ,00 Εκκινητής οµλής εκκίνησης γι κινητήρες 11kW ΗΛΜ 51 τεµ , ,00 Εκκινητής οµλής εκκίνησης γι κινητήρες 15kW ΗΛΜ 51 τεµ , , ΑΤΗΕ Τριπολικός ργοδικόπτης 40Α ΗΛΜ 50 τεµ. 8 23,55 188, Νέ Τριφσικός Ε 30mA, 40A, τύπου Α, µε προστσί ένντι διρροών ενλλσσοµένων ηµιτονοειδών ρευµάτων κι πλµικών ρευµάτων µε συνιστώσες συνεχούς ΗΛΜ 51 τεµ ,00 960, ΑΤΗΕ Μικρουτόµτος 10Α µονοπολικός ΗΛΜ 55 τεµ. 42 9,52 399, ΑΤΗΕ Μικρουτόµτος 16Α µονοπολικός ΗΛΜ 55 τεµ. 8 11,39 91, ΑΤΗΕ Μικρουτόµτος 16Α τριπολικός ΗΛΜ 55 τεµ. 8 17,53 140, Νέ Απγωγές υπερτάσεων κλάσης Τ1 ΗΛΜ 45 τεµ , , Νέ Απγωγές υπερτάσεων κλάσης Τ2 ΗΛΜ 45 τεµ , , Νέ Νέ Νέ Απγωγές υπερτάσεων γρµµών data κι τηλεφώνου ΗΛΜ 45 τεµ , ,00 Θεµελική γείωση ντλιοστσίων µετφοράς λυµάτων ΗΛΜ 45 τεµ , ,00 Αντικερυνική προστσί εξωτερική ντλιοστσίων µετφοράς λυµάτων ΗΛΜ 45 τεµ , , Νέ Τρίγωνο γείωσης ΗΛΜ 45 τεµ , , Νέ Νέ κτύλιος Άµεσης Γείωσης ντλιοστσίων µετφοράς λυµάτων ΗΛΜ 45 τεµ , ,00 Σύστηµ υτοµτισµού ντλιοστσίων µετφοράς λυµάτων µζί µε προγρµµτισµό υτού κι ρύθµιση ΗΛΜ 87 τεµ , , ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτικές λυχνίες ΗΛΜ 60 τεµ , , Νέ Κλώδιο J1VV-R 5G70mm2 ΗΛΜ 47 m 60,00 68, , Νέ Κλώδιο J1VV-R 5G35mm2 ΗΛΜ 47 m 10,00 32,10 321, Νέ Κλώδιο J1VV-R 5G16mm2 ΗΛΜ 47 m 20,00 24,05 481, ATHE Κλώδιο J1VV-R 5G4mm2 ΗΛΜ 47 m 30,00 6,19 185, ATHE Κλώδιο J1VV-R 4G16mm2 ΗΛΜ 47 m 100,00 12, , ATHE Κλώδιο J1VV-R 4G4mm2 ΗΛΜ 47 m 100,00 5,33 533, ATHE Κλώδιο J1VV-R 4G2.5mm2 ΗΛΜ 47 m 100,00 4,23 423, ATHE Κλώδιο H07V-U 1X2.5mm2 ΗΛΜ 44 m 150,00 1,54 231,00 K:\N5600a\cons\tefhi\5157_BG 7 Ν5600a/5157/B07

9 ς ATHE Κλώδιο H07V-U 1X1.5mm2 ΗΛΜ 44 m 300,00 1,45 435, Νέ Νέ Νέ Νέ Νέ Νέ Νέ Νέ Νέ Νέ Νέ Νέ ATHE Νέ Φωτιστικό σώµ σφλείς υτονοµίς 90 λεπτών ΗΛΜ 60 τεµ , ,00 Φωτιστικό σώµ τύπου βρχίον µε λµπήρ τµών ντρίου (Νa) ΙΡ65 υψηλής πίεσης 150W ΗΛΜ 103 τεµ , ,00 Έτοιµο προκτσκευσµένο ντλιοστάσιο διστάσεων Φ1400 mmχ5 m µε δύο ντλίες (1+1) προχής 18.2 l/s κι µνοµετρικού 7.9 m ΗΛΜ 87 τεµ , ,00 Έτοιµο προκτσκευσµένο ντλιοστάσιο διστάσεων Φ1800 mmχ5 m µε δύο ντλίες (1+1) προχής 42.5 l/s κι µνοµετρικού 9.5 m ΗΛΜ 87 τεµ , ,00 Αντλί ξηρού τύπου προχής l/s κι µνοµετρικού 8.1 m ΗΛΜ 87 τεµ , ,00 Αντλί ξηρού τύπου προχής l/s κι µνοµετρικού 39.9 m ΗΛΜ 87 τεµ , ,00 Αντλί ξηρού τύπου προχής l/s κι µνοµετρικού 35.8 m ΗΛΜ 87 τεµ , ,00 Αντλί ξηρού τύπου προχής l/s κι µνοµετρικού 20.5 m ΗΛΜ 87 τεµ , ,00 Η/Ζ 20 KVA συνεχούς ισχύος 22 KVA εφεδρικής ΗΛΜ 58 τεµ , ,00 Η/Ζ 30 KVA συνεχούς ισχύος 33 KVA εφεδρικής ΗΛΜ 58 τεµ , ,00 Η/Ζ 40 KVA συνεχούς ισχύος 44 KVA εφεδρικής ΗΛΜ 58 τεµ , ,00 Η/Ζ 60 KVA συνεχούς ισχύος 66 KVA εφεδρικής ΗΛΜ 58 τεµ , ,00 Η/Ζ 80 KVA συνεχούς ισχύος 88 KVA εφεδρικής ΗΛΜ 58 τεµ , ,35 Η/Ζ 120 KVA συνεχούς ισχύος 132 KVA εφεδρικής ΗΛΜ 58 τεµ , , Νέ Σύστηµ πόσµησης ντλιοστσίου ΑΝΤ3 ΗΛΜ 58 τεµ , , ΑΤΗΕ Πυροσβεστήρς κόνεως τύπου Ρ, 6Kg ΗΛΜ 19 τεµ ,35 952, Νέ Αυτοδιεγειρόµενος προσβεστήρς κόνεως οροφής ΗΛΜ 19 τεµ , , Νέ Πυροσβεστικός στθµός τύπου Α ΗΛΜ 19 τεµ. 8,00 650, , Νέ Χειροκίνητο θυρόφργµ x inox Υ Ρ τεµ , , Νέ Εσχρόκδος δικενών 7mm - inox ΗΛΜ 87 τεµ , , Νέ Μονοράγ + Ηλεκτροκινητό βρούλκο - 1 t. ΗΛΜ 80 τεµ , , Κτσκευές πό χλύβδιν προφίλ κι λµρίνες, χωρίς την ντισκωρική προστσί κι την βφή, επί τόπου του έργου Κτσκευές χωρίς µηχνουργική επεξεργσί Υ Ρ kg 3.860,04 1, ,06 Αντισκωρική προστσί χλυβδίνων κτσκευών, εφρµογή διπλής ντισκωρικής επάλειψης (rust primer) Υ Ρ kg 5.028,84 0,12 603,46 K:\N5600a\cons\tefhi\5157_BG 8 Ν5600a/5157/B07

10 ς Προστσί χλυβδίνων κτσκευών µε χρώµτ υψηλής νθεκτικότητος στις κιρικές συνθήκες κι σε υγρό περιβάλλον κι πεντετή εγγύηση της βφής Υ Ρ kg 5.028,84 0, ,34 Ειδικά τεµάχι (κµπύλες, τύ, συστολές, πώµτ κλπ) πό ελτό χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφιροειδούς γρφίτη (ductile iron). Υ Ρ 6752 kg 518,50 3, , Φλάντζες συγκόλλησης χλύβδινες Υ Ρ kg 650,30 4, , (Νέ ) (Νέ ) (Νέ ) ικλείδες χυτοσιδηρές συρτρωτές, µε την προµήθει, µετφορά επί τόπου κι πλήρη εγκτάστση, µε ωτίδες, ονοµστικής πίεσης 10 atm, ονοµστικής διµέτρου DN 80 mm Υ Ρ τεµ , ,00 ικλείδες χυτοσιδηρές συρτρωτές, µε την προµήθει, µετφορά επί τόπου κι πλήρη εγκτάστση, µε ωτίδες, ονοµστικής πίεσης 10 atm, ονοµστικής διµέτρου DN 100 mm Υ Ρ τεµ , ,00 ικλείδες χυτοσιδηρές συρτρωτές, µε την προµήθει, µετφορά επί τόπου κι πλήρη εγκτάστση, µε ωτίδες, ονοµστικής πίεσης 10 atm, ονοµστικής διµέτρου DN 150 mm Υ Ρ τεµ , , Νέ Νέ Βλβίδες ντεπιστροφής µε οµλό κλείσιµο ονοµστικής πίεσης ΡΝ 10 atm, ονοµστικής διµέτρου DN 80 mm Υ Ρ τεµ , ,00 Βλβίδες ντεπιστροφής µε οµλό κλείσιµο ονοµστικής πίεσης ΡΝ 10 atm, ονοµστικής διµέτρου DN 100 mm Υ Ρ τεµ , , (Νέ ) Χλύβδινες εξρµώσεις, ονοµστικής πίεσης 10 atm, ονοµστικής διµέτρου DN 80 Υ Ρ τεµ , , Χλύβδινες εξρµώσεις, ονοµστικής πίεσης 10 atm, ονοµστικής διµέτρου DN 100 Υ Ρ τεµ ,00 675,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ,40 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σσ ,92 ΓΕ+ΟΕ ,69 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ ,61 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,93 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,54 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,46 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ,00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ,00 K:\N5600a\cons\tefhi\5157_BG 9 Ν5600a/5157/B07

11 Θεσσλονίκη, Φεβρουάριος 2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θωµάς Νεράντζης Ηλεκτρολόγος-Μηχνολόγος Μηχνικός ηµήτριος Τσολιάνος ιευθυντής Έργων Νοτίου Αιγίου ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ µε την υπ ριθµ 758/1/ πόφση του.σ. της ΕΟΑΕ ηµήτριος Τσολιάνος ιευθυντής Έργων Νοτίου Αιγίου K:\N5600a\cons\tefhi\PM_ypogr.doc N5600a/5157/B07

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ. Φεβρουάριος 2013. K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ. Φεβρουάριος 2013. K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ EΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8 ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΝΑΖ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΕΝΑΖ ΜΠΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ h=2,8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ α/α Είδος Εργασίας AT Κωδ.Αρθρου ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4102012 "ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc CF0000/4932/B07 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Δήμος : ΚΩ. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4102012 "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501" Αρθρα Μελέτης ΝΑΟΔΟ Β\Α02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφνών Προϋπολογισµός Μελέτης Αριθµός Κωδικός A/A Περιγραφή εργασίας A.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιµολογίου Αναθεώρηση ΥΠΕΧΩ Ε ς ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ03.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Μ. 926ΠΡΟ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα