11/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (B ΦΑΣΗ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (B ΦΑΣΗ)"

Transcript

1 11/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (B ΦΑΣΗ) ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας Αρθρο 1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 μήνας Αρθρο 1.05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ 6301 μήνας Αρθρο 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε ΥΔΡ 6071 m οποιαδήποτε απόσταση Αρθρο 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m , , Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m , Αρθρο 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών ΥΔΡ 6087 μμ , , από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. Αρθρο Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5cm. ΟΔΟ 4521Β m , , Αρθρο ΤΡΟΠ Αποκατάσταση οδοστρωμάτων χωρίς ασφαλτικό. ΟΔΟ 4521Β m , Αρθρο Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου ΥΔΡ 6068 m , , Άρθρο 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου ΥΔΡ6069 m , , ,078.50

2 ΑΡΘΡΟ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 351, Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0, Γ-1.2 m ΟΔΟ-3111.Β m Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ-3211.Β m , , Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε 54, Δ-2.1 βάθος έως 4 εκ. ΟΔΟ-1132 m , Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 m , , Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου Δ-8.1 πάχους 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m , , ΤΡΟΠ Ερευνητική τομή ΟΙΚ 2122 m , ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 813,832.50

3 ΟΜΑΔΑ Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμηματων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία ΥΔΡ m , πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) Αρθρο 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 6807 m Αρθρο 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή ΥΔΡ 6808 μμ Αρθρο 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας, ή πλατείας, στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων YΔΡ 6804 m , Αρθρο 4.11 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων YΔΡ 6804 m Αρθρο 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα YΔΡ m , Άρθρο Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ 2921 μ.μ Άρθρο 9,01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επόπεδων επιφανειών ΥΔΡ 6301 μ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΥΔΡ 6326 m Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΥΔΡ 6327 m , Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων ΥΔΡ 6311 kgr , , Β-34 Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 εκ. εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων ΥΔΡ-6403 m ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 43,328.50

4 ΟΜΑΔΑ Γ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων kg από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΥΔΡ 6752 kg Αρθρο Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΥΔΡ 6753 kg Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100, (Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή MRS10= 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm ΥΔΡ μμ , , Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm ΥΔΡ μμ , , Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm ΥΔΡ μμ Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm ΥΔΡ μμ , , ΥΔΡ 12,17 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ,17,01 Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας κατά ΥΔΡ 6623 ΧΛΓ , , ,17,02 Στοιχεία αγκύρωσης (saddies) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545, πλήρως εγκατεστημένα, με τους απαιτούμενους κοχλίες. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα( ασφαλτικής βάσης) και φύλλα πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ΥΔΡ ΧΛΓ ρητίνη Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων ΥΔΡ ΧΛΓ ΥΔΡ. 13,03,03,02 ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ΜΕ ΩΤΙΔΕΣ Φ80 16atm ΥΔΡ6651,1 ΤΕΜ , ΥΔΡ. 13,03,03,03 ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ΜΕ ΩΤΙΔΕΣ Φ100 16atm ΥΔΡ6651,1 ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 130,

5 ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 130, ΥΔΡ. 13,03,03,05 ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ Φ150 ΜΕ ΩΤΙΔΕΣ 16atm ΥΔΡ6651,1 ΤΕΜ , YΔΡ13,09,03 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ GLENFILD ΥΔΡ6653,1 ΤΕΜ ΥΔΡ13,11,01,03 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ80 ΥΔΡ6653,1 ΤΕΜ Αρθρο 16.15Ν Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή - αμιαντοτσιμέντο ή PVC με παρεμβολή ταυ Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 ΗΛΜ4 τεμ , Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 ΗΛΜ4 τεμ Αρθρο Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ επέκταση υφιστάμενου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 Αρθρο Ν Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 32 ή Φ Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 100 ΥΔΡ (30%) + ΥΔΡ (70%) ΥΔΡ (30%) + ΥΔΡ (70%) ΥΔΡ (35%) + ΥΔΡ (65%) ΥΔΡ (35%) + ΥΔΡ (65%) ΥΔΡ (35%) + ΥΔΡ (65%) τεμ , τεμ , τεμ , τεμ , τεμ Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 ΥΔΡ (35%) + ΥΔΡ (65%) τεμ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 156,682.90

6 ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 156, Αρθρο 16.21Ν Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ63 για την εγκατάσταση παροχών επί αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού συμπεριλαμβανομένων και των - υλικών Ν Για απόσταση του άξονα του αγωγού από την πίσω πλευρά του φρεατίου του υδρομετρητή (προς την Ρ.Γ. ή ΥΔΡ τεμ , Ο.Γ.) 4,00 m Ν Για απόσταση του άξονα του αγωγού από την πίσω πλευρά του φρεατίου του υδρομετρητή (προς την Ρ.Γ. ή ΥΔΡ τεμ , Ο.Γ.) > 4,00 m Αρθρο 16.11Ν Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. ΗΛΜ4 τεμ , Άρθρο 17Δ Κάλλυμμα φρεατίου παροχής ύδρευσης ΥΔΡ 6651,1 τεμ , Άρθρο 17Γ Κάλυμμα βάνας ΥΔΡ 6651,1 τεμ , Άρθρο Ν2 Ορατό δίκτυο ΥΔΡ μμ , , Άρθρο Ν3 Yδροστόμιο πυρκαγιάς ΥΔΡ 6472 τεμ Άρθρο Ν4 Αποξήλωση και επανασύνδεση διανομέα δύο παροχών ΥΔΡ ΥΔΡ τεμ , Άρθρο Ν5 Αποξήλωση και επανασύνδεση διανομέα τριών ΥΔΡ παροχών +ΥΔΡ τεμ , Άρθρο Ν6 Αποξήλωση και επανασύνδεση διανομέα τεσσάρων ΥΔΡ παροχών +ΥΔΡ τεμ , Άρθρο Ν7 Αποξήλωση και επανασύνδεση διανομέα πέντε ΥΔΡ παροχών +ΥΔΡ τεμ Άρθρο Ν8 Αποξήλωση και επανασύνδεση διανομέα έξι παροχών ΥΔΡ και άνω +ΥΔΡ τεμ Δ Ανύψωση - Καταβιβασμός Φ.Ε. σε δρόμους με άσφαλτο ΥΔΡ τεμ , ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ 484,584.08

7 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α 813, ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β 43, ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ 484, ΣΥΝΟΛΟ 1,341, Γ.Ε. & ΕΟ 18% 241, ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 1,583, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 237, ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 1,820, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 54, ΣΥΝΟΛΟ 1,875, Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ Η συντάξασα Ζαχίδου Άννα Νάκου Κατερίνα Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

8

9

10

11

12

13