Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26

2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΛ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΈΝΑ:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ α/α Περιγραφή Κωδικός Α.Τ. Κωδικός Κωδ. ΕΤΕΠ Μον. Ποσοτ. Τιμή Δαπάνη Άρθρου αναθ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ μονάδας Μερική Ολική 1 Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων με ΝΈΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΔΟ m2 260,00 55, ,00 ασφαλτοσκυρόδεμα 4521Β Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων με ψυχρή άσφαλτο ΝΈΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΟΔΟ m2 60,00 82, , Β (TΠ1) 3 Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων με σκυρόδεμα C ΝΈΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΟΔΟ m2 380,00 49, ,20 16/ Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων οδού, πεζοδρομίου, ΝΈΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΥΔΡ m2 100,00 57, ,00 πλατείας ή νησίδας με χρήση τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων. Σύνολο Κεφαλαίου "ένα": ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ , ,80 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 7.927,16 Άθροισμα (σε μεταφορά) ,96

3 Αθροισμα (από μεταφορά) ,96 Απρόβλεπτα 15% 7.795,04 Άθροισμα ,01 Αναθεώρηση 237,99 Αθροισμα ,00 Φ.Π.Α. 16% 9.600,00 Γενικό Σύνολο ,00 Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ (Εγκ. 36/ ) ,00 O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΕΥΑΛ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ `

4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ α/α Περιγραφή Κωδικός Α.Τ. Κωδικός Κωδ. ΕΤΕΠ Μον. Ποσοτ. Τιμή Δαπάνη Άρθρου αναθ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ μονάδας Μερική Ολική 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης ΝΑΥΔΡ Α/ ΟΙΚ 6541 τεμ 4 140,00 560,00 2 Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου ΝΑΥΔΡ Α/ ΗΛΜ m 20 39,00 780,00 New Jersey, από σκληρό πλαστικό. 3 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνο ΝΑΥΔΡ Α/ ΗΛΜ τεμ 2 43,00 86,00 4 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση ΝΑΥΔΡ Α/ ΥΔΡ m3 1 88,50 88,50 της κυκλοφορίας των πεζών. 5 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων ΝΑΥΔΡ 5 ΥΔΡ m ,00 216,00 κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση Α/ αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κλπ). 6 Κοπή ασφαλτ/δέματος ΝΑΟΔΟ 6 ΟΙΚ 2269.Α - m 260 0,99 257,40 Δ/Δ01 7 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό ΝΑΥΔΡ 7 ΥΔΡ m , ,30 υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150. Για συνολικό πάχος Α\ επίχωσης έως 50 cm. 8 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό ΝΑΥΔΡ 8 ΥΔΡ m , ,30 υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150. Για συνολικό πάχος Α/ επίχωσης άνω των 50 cm 9 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες ΝΑΥΔΡ 9 ΥΔΡ m 50 2,20 110,00 απαιτήσεις συμπύκνωσης Α/5.04

5 10 Διαμόρφωση σκάφης οδοστρώματος ΟΔΟ Ν\ ΟΙΚ m , ,00 11 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου ΝΑΥΔΡ Α/ ΥΔΡ m ,99 449,70 12 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΝΑΥΔΡ 12 ΥΔΡ m ,20 220,00 Α\ Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα ΝΑΥΔΡ 13 ΥΔΡ m , ,00 Α/ Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών ΝΑΟΔΟ Δ/Β 14 ΝΟΔΟ m3 3 94,00 282,00 τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ Σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15 (B10) ρείθρων, τάφρων κλπ ΝΑΟΔΟ 15 ΝΟΔΟ m3 8 86,50 648,75 Δ/Β Ανακατασκευή οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ 16 ΥΔΡ - τεμ , ,70 Ν/ Ν/ Αποξήλωση και επανακατασκευή λιθοστρώτων με πέτρα ως ΟΔΟ Ν/ ΟΙΚ m , ,25 υφίσταται, μετά της προμήθειας των υλικών 18 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων ΝΑΥΔΡ 18 ΟΔΟ - m , ,00 Α/ Β 19 Θαλάσσια μεταφορά τσιμέντου ΥΔΡ Ν/ΝΑ 19 ΥΔΡ ton 20 90, , Θαλάσσια μεταφορά ασφαλτικού υλικού ΟΔΟ 20 ΥΔΡ m3 23 7,56 173,88 ΝΑΔ09.1

6 21 Πρόσθετη αποζημίωση δομικών πλεγμάτων και σιδηρών ΝΑΟΙΚ 21 ΥΔΡ Kgr ,06 102,00 οπλισμών όλων των κατηγοριών έργων για την θαλάσσια Π/38.20 μεταφορά αυτών Σύνολο 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ , ,78 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανεών ΝΑΥΔΡ 22 ΥΔΡ m2 15 6,50 97,50 Α/ Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανεών ΝΑΥΔΡ 23 ΥΔΡ m ,40 460,00 Α/ Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και ΝΑΥΔΡ 24 ΥΔΡ m , ,50 συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα Α/ κατηγορίας C20/ Προμήθεια και προσθήκη προσθέτων στο σκυρόδεμα, ΝΑΥΔΡ 25 ΥΔΡ - Kg 82 0,40 32,80 στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S 500 ΝΑΥΔΡ ΥΔΡ kg , ,00 σκυροδεμάτων 6 Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με ΝΑΥΔΡ 27 ΥΔΡ m , ,00 εύκαμπτο τσιμεντοειδές υλικό Α/ Γεωυφάσματα μη υφαντά, βάρους 385 gr/m2 ΝΑΟΙΚ 28 ΟΙΚ m2 75 5,30 397,50 Α/ Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις ΝΑΟΙΚ 29 ΟΙΚ m ,70 670,00 σιλικόνες Α/79.04 Σύνολο 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6.555, ,30

7 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 1 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για ΝΑΥΔΡ 30 ΥΔΡ m 35 6,90 241,50 σωλήνες PVC/41, Dεσ=160 mm Α/ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για ΝΑΥΔΡ 31 ΥΔΡ m 20 9,30 186,00 σωλήνες PVC/41, Dεσ=200 mm Α/ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για ΝΑΥΔΡ 32 ΥΔΡ m 20 14,70 294,00 σωλήνες PVC/41, Dεσ=250 mm Α\ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για ΝΑΥΔΡ 33 ΥΔΡ m , ,00 σωλήνες PVC/41, Dεσ=315 mm Α\ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για ΝΑΥΔΡ 34 ΥΔΡ m , ,00 σωλήνες PVC/41, Dεσ=400 mm Α\ Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό ΝΑΥΔΡ 35 ΥΔΡ Kg 640 2, ,00 χυτοσίδηρο (ductile iron) Α\ Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων. Εσχάρες υδροσυλλογής ΝΑΥΔΡ 36 ΥΔΡ Kg 180 2,60 468,00 από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροείδους γραφίτη, Α\ ductile iron (ΕΛΟΤ ΕΝ 124) 8 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΝΑΥΔΡ 37 ΥΔΡ Kg 75 2,30 172,50 Α/ Θαλάσσια μεταφορά χυτοσιδηρών καλυμμάτων από ελατό ΥΔΡ Ν/ΝΑ 38 ΥΔΡ - Kg 895 0,06 53,70 χυτοσίδηρο Φρεάτιο ελέγχου ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης D=250 ΥΔΡ Ν\ ΥΔΡ - τεμ 1 185,75 185,75 Ν/ Σύνδεση με υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ΥΔΡ Υ/ ΟΙΚ τεμ 6 68,47 410,82 ακαθάρτων/ομβρίων 12 Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE). Σωληνώσεις ΝΑΥΔΡ 41 ΥΔΡ m 2 7,60 15,20 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, Α\ MRS10 (Minimum Required Strength=Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή=10 M Pa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2003 Ονομ. διαμέτρου DN 75mm/PN 16atm

8 13 Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE). Σωληνώσεις ΝΑΥΔΡ 42 ΥΔΡ m 68 9,60 652,80 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, Α/ MRS10 (Minimum Required Strength=Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή=10 M Pa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2003 Ονομ. διαμέτρου DN 90mm/PN 16atm 14 Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE). Σωληνώσεις ΝΑΥΔΡ 43 ΥΔΡ m 2 27,00 54,00 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, Α/ MRS10 (Minimum Required Strength=Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή=10 M Pa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2003 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm/pn 16atm 15 Θαλάσσια μεταφορά σωλήνων πολυαιθυλενίου D=75 χλσ. ΥΔΡ Ν\ΝΑ 44 ΥΔΡ - m 2 0,60 1, Θαλάσσια μεταφορά σωλήνων πολυαιθυλενίου D=90 χλσ. ΥΔΡ Ν/ΝΑ 45 ΥΔΡ - m 68 0,63 42, Θαλάσσια μεταφορά σωλήνων πολυαιθυλενίου D=160 χλσ. ΥΔΡ Ν/ΝΑ 46 ΥΔΡ - m 2 1,00 2, Θαλάσσια μεταφορά σωλήνων αποχέτευσης D=160χλσ. ΥΔΡ Ν/ΝΑ 47 ΥΔΡ m 35 1,00 35, Θαλάσσια μεταφορά σωλήνων αποχέτευσης D=200χλσ. ΥΔΡ Ν/ΝΑ 48 YΔΡ m 20 1,51 30, Θαλάσσια μεταφορά σωλήνων αποχέτευσης D=250 χλσ. ΥΔΡ Ν/ΝΑ 49 YΔΡ m 20 2,37 47, Α 21 Θαλάσσια μεταφορά σωλήνων πολυαιθυλενίου D=315χλσ. ΥΔΡ 50 YΔΡ - m 120 3,76 451,20 Ν\ Ν/ Θαλάσσια μεταφορά σωλήνων πολυαιθυλενίου D=400χλσ. ΥΔΡ Ν/ΝΑ 51 ΥΔΡ - m 140 6,06 848, Ν/ Ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής DN 160 ΥΔΡ Ν/ ΥΔΡ - τεμ 1 39,29 39, Προμήθεια τοποθέτηση υδρομετρητή 1/2', ξηρού τύπου ΗΛΜ Ν/ ΗΛΜ 11 - τεμ 2 57,04 114,08 25 Εναέριο δίκτυο από σωλήνες PE 32, 10 ATM ΥΔΡ Α 54 ΥΔΡ - m 100 8,99 899, Παροχή ύδρευσης εναερίου δικτύου ΥΔΡ Ν/6711.Α 55 ΥΔΡ - m 50 11,04 552,

9 27 Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΝΑΥΔΡ 56 ΥΔΡ τεμ 5 305, ,00 PE με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με Α/ %, ΥΔΡ χρήση ειδικών συνδέσμων, με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ % 28 Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΝΑΥΔΡ 57 ΥΔΡ τεμ 3 380, ,00 PE με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με Α/ %, ΥΔΡ χρήση ειδικών συνδέσμων, με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ % 29 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το ΝΑΥΔΡ 58 ΥΔΡ τεμ 2 124,00 248,00 δίκτυο ομβρίων Α/16.01 Σύνολο 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ , ,88 Σύνολο 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ,78 Σύνολο 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6.555,30 Σύνολο 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ,88 ΣΥΝΟΛΟ ,96 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ Αθροισμα 18% , ,71 Απρόβλεπτα 15% ,06 Σύνολο ,77 Απολογιστικές εργασίες ,73 Αναθεώρηση Αθροισμα 2.952, ,21 Φ.Π.Α. 16% ,55 Γενικό Σύνολο Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ (Εγκ. 36/ ) , ,00 O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΔΕΣΠΟΝΑ ΜΠΩΚΟΥ `

10

11

12

13

14

15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσηςαποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ 14REQ002396310 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2014-11-12 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα