ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας Εξακοσίων Ενενήντα (690) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/ /τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. β) Του Ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/ /τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. γ) Του Ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 151/ /τ. Α ). δ) Του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/ /τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) Του Ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 220/τ. Α / ) όπως ισχύει. στ) Του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φ.Ε.Κ. 175/ /τ. Α ). ζ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 39/ /τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. η) Του Ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημόσιου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/ , τ. Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/ /τ.Α ) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/ /τ. Α ). θ) Του άρθρου 10 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, ΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 6 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους στην σελίδα Οκτωβρίου 2015 σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/ /τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ι) Του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40/ /τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. ια) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α / ). ιβ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/ /τ. Α ). ιγ) Του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 54/τ. Α / ), όπως ισχύει. ιδ) Του Ν. 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΦΕΚ 222/ /τ. Α ), όπως ισχύει. ιε) Των Προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων με τα οποία έχουν συσταθεί οι θέσεις που προκηρύσσονται και έχουν καθορισθεί τα γενικά και τυπικά προσόντα πρόσληψης του προσωπικού στις θέσεις αυτές. 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.8/230/οικ / απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η πλήρωση των θέσεων. 3. Τα υπ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ / και Α2β/ Γ.Π. οικ / έγγραφα του Υπουργείου Υγείας με τα οποία ζητήθηκε η πλήρωση των συγκεκριμένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων. 4. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ 1854/ / τ. Β ) για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημόσιου τομέα. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ / (Φ.Ε.Κ. 989/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού

2 234 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β / ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» για την κατάργηση της προβλεπόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψηφίων. 6. Την υπ αριθμ /1909/ (Φ.Ε.Κ. 1680/Β / ), απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν από τα προστατευόμενα από τον Ν. 2643/1998 άτομα. Για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, αρμόδιος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. 7. Τον Κανονισμό λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 997/ /τ. Β ). 8. Το με αριθ. 2/71653Α/ΔΠΓΛ/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το οποίο γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, για την πλήρωση των θέσεων αυτών. 9. Το με αριθ. πρωτ. Α2β/Γ.Π. οικ / έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, με το οποίο βεβαιώνεται η συμφωνία του φορέα με το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης και η ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης από την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων. 10. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας, και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει αρχικώς τον φορέα Α.Σ.Ε.Π. και τελικώς θα επιβαρύνει τον οικείο οργανισμό ή τις οικείες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (690) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΚΑΤΩΡΩ : Α Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριακόσιες εβδομήντα τέσσερις (374) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Επισκεπτών τριών Υγείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Λογιστικής, Μαιών Μαιευτών, Μηχανικών ειδικοτήτων: Ηλεκτρονικών Τεχνικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Ραδιολογίας Ακτινολογίας, Φυσικοθεραπείας. Β Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριακόσιες δεκαέξι (316) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Βοηθών Νοσηλευτικής Αδελφών Νοσοκόμων Νοσοκόμων Φυλάκων Ασθενών, Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων Παρασκευαστών, Βοηθών Φαρμακείου, Διοικητικών Γραμματέων Διοικητικού Λογιστικού, Μαγείρων, Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, Τεχνικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου, Χειριστών Εμφανιστών Χειριστών Ιατρικών Συσκευών. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και τα απαραίτητα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ: Το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό, το επιστημονικό μη ιατρικό, το διοικητικό, το τεχνικό και το λοιπό βοηθητικό προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, προσφέρουν υπηρεσίες αντίστοιχες του γνωστικού αντικειμένου της θέσης αρμοδιότητάς τους, με στόχο τη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας ιατρικών φαρμακευτικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες της χώρας, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα με τους κωδικούς τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α της παρούσης «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος ειδικότητα, ο φορέας, η έδρα περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η εντοπιότητα, εφόσον προβλέπεται, και ο συνολικός αριθμός των θέσεων μαζί με τις θέσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων ή τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών, παλιννοστούντων ομογενών του ν. 2790/2000 καθώς και Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές. Στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και της εντοπιότητας, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

3 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 235 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη (1) περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως. Στη στήλη περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος Πόντιου ομογενούς, παλιννοστούντος ομογενούς του Ν. 2790/2000, Έλληνα υπηκόου που προέρχεται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Στις στήλες (2), (4), (6), (8) (10) και (12) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. Στις στήλες (3), (5), (7), (9), (11) και (13) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗ) 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4 236 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 605 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΗΣΩΝ (ν. Αίγινα) , 002, , ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. ΒΟΛΙΣΣΟΥ ΧΙΟΥ (ν. Χίος) , 002, , ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΙΓΙΟ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΠΑΤΡΑ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

5 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 237 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 611 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ" 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 202 (ν. Ζάκυνθος) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ''ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'') 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

6 238 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 617 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΕΔΡΑΣ ''Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ'') 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ (ν. Ικαρία) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡ/ΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ "ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ" ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜIΑΤΡΕΙΟ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΕΔΡΑΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ") ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ "ΣΩΤΗΡΙΑ"

7 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 239 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 624 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΟΙ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΙΑ) 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΔΡΑΣ "ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ") 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ν. Λευκάδα) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝOY 202 -

8 240 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 630 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟΝ" - - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ'' ΕΔΡΑΣ ''ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'') ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΙΟΥ (ν. Χίος) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΕΔΡΑΣ ''Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ'') 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 200, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος) 200, ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΠΑΤΡΑ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ , 003, ,

9 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 241 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 636 ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ) 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ''ΑΤΤΙΚΟΝ'' ΔΥΤΙΚΟΥ , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ'' ΕΔΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (ν. Ικαρία) , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Λειψοί) , 003, ,

10 242 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 642 ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ") , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΕΔΡΑΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ") , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ (ν. Κεφαλ/νία) , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"- "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΕΔΡΑΣ ''ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ") 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ''ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ'' (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ") 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ (ν. Λήμνος) , 003, ,

11 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 243 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 648 ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΑΞΟΥ (ν. Αμοργός) , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος) , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ (ν. Πάρος) , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΆΓ. ΠΑΝΛΕΗΜΩΝ" - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'' ΕΔΡΑΣ "ΝΙΚΑΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΛΕΗΜΩΝ") ΠΕΙΡΑΙΩΣ , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. ΣΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥ (ν. Σύμη) , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ , 003, , ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ , 003, ,

12 244 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 655 ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 204 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 001, 003, , ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΝΙΚΩΝ - Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΝΗΣΩΝ (ν. Κύθηρα) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΝΙΚΩΝ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (ν. Ικαρία) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος) , "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ 659 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 660 Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΣΠΑΤΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ (ν. Άνδρος) ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" 6η Υ.ΠΕ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

13 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 245 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ 663 ΠΑΤΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΠΑΤΡΑ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑ) 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ) 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ") ΒΟΡΕΙΟΥ

14 246 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 668 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΛΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" ΕΔΡΑΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ") ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΆΓ. ΠΑΝΛΕΗΜΩΝ" - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ'' (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ") ΔΥΤΙΚΟΥ

15 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 247 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 675 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ 676 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ''ΑΤΤΙΚΟΝ'' ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΒΡΟΥ ΕΔΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ) 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 679 ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ) 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 680 ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ) 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

16 248 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 681 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ" 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος) ΗΛΕΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ'' (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ") 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ'' ΕΔΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ'' ΕΔΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ) 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

17 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 249 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 687 ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 688 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ) 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΕΔΡΑΣ ''Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ'') 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ''ΙΠΠΟΚΡΑΙΟ'' ΕΔΡΑΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟ)" 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΕΔΡΑΣ ''Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ'') 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΧΕΠΑ" 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (ν. Ικαρία)

18 250 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 694 Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ν. Ικαρία) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΞΕΩΝ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ) ΚΑΒΑΛΑΣ 697 ΡΟΔΟΥ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟΝ" - - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ'' (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ") ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Κάλυμνος) ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ -Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Λέρος) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

19 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 251 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 700 "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ") 701 O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ") 702 ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ" "ΛΑΪΚΟ" "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟ" "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

20 252 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 706 "Η ΕΛΠΙΣ" "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ/ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ" ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ "ΣΩΤΗΡΙΑ" ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ΠΑΙΔΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ'' 712 "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΕΔΡΑΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ")

21 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 253 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 713 O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜIΑΤΡΕΙΟ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΕΔΡΑΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ") ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓ. ΕΛΕΝΗ" 715 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ (ν. Κεφ/νία) "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"- "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ") 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

22 254 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 719 "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"- "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΕΔΡΑΣ ''ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ") 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟΝ" Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ'' (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΙΟΝ") ΚΩ (ν. Κως) ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗ "Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ") 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ''ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ'' (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ") 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

23 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 255 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 724 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ''ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ'' ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ) 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 726 ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΙΑ) 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΔΡΑΣ "ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ") 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ''ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ'' ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) ΛΕΥΚΑΔΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ν. Λευκάδα) ΛΗΜΝΟΥ (ν. Λήμνος)

24 256 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ) ΛΗΜΝΟΥ (ν. Λήμνος) ΒΟΛΟΥ ''ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ'' 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΥ (ν. Μήλος) Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΑΞΟΥ (ν. Αμοργός) ΝΗΣΩΝ (ν. Αίγινα) Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΡΟΥ (ν. Πάρος) 06 06

25 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 257 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 739 ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ" ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ. ΠΑΝΛΕΗΜΩΝ" - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ'' ΕΔΡΑΣ "ΝΙΚΑΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΛΕΗΜΩΝ") ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΡΟΔΟΥ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟΝ" - - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ'' ΕΔΡΑΣ ''ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'') ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος)

26 258 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 744 Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) ΣΑΜΟΥ "ΑΓ. ΠΑΝΛΕΗΜΩΝ" ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος) ΣΕΡΡΩΝ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΡΟΥ ''ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ'' ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 749 ΛΑΜΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 750 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

27 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 259 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 751 Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 752 ΧΑΝΙΩΝ ''ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ'' 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" ΧΙΟΥ (ν. Χίος) "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ 754 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΒΡΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 755 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΙΧΟ) 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 756 "ΜΕΤΑΞΑ" ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ , ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,

28 260 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 759 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΤΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ , ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΙΓΙΟ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- 6η Υ.ΠΕ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ , ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΗΒΑ) 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ) 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ,

29 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 261 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 765 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΒΟΡΕΙΟΥ , ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 210 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 210 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 001, , ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ" 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος) , ΗΜΑΘΙΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ''ΒΕΡΟΙΑ'') 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ''ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ'' ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ) 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ,

30 262 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 772 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ''Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ'') 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ''Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ'') 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ''ΙΠΠΟΚΡΑΙΟ'' ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΔΡΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟ") 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ , ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (ν. Ικαρία) , , ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ "ΣΩΤΗΡΙΑ" ,

31 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 263 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 778 ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- "ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ" ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ , ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ "ΛΑΪΚΟ" , ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" , "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΡΑΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ") , "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"- "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ''ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ") 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , ΒΟΛΟΥ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ''ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ'' ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , * 784 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ (ν. Μύκονος) ,

32 264 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 785 Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΗΣΩΝ (ν. Αίγινα) , ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- "ΜΕΤΑΞΑ" ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ΠΕΛΛΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ) 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ , ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΙΝΗΣ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ Σ 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ , * 790 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝOY ,

33 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 265 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 791 ΡΟΔΟΥ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟΝ" - ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ'' ΕΔΡΑΣ ''ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'') ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) , * 792 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΥ (ν. Τήνος) , ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , ΛΑΜΙΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ , ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- "ΕΛΕΝΗ Θ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,

34 266 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 796 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ''ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ'' 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ , , ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" ΧΙΟΥ (ν. Χίος) ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑ- ΠΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ , 010, , ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑ- ΠΕΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ , 010, , 011 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν *Θέσεις σε Μεταφορά: Οι θέσεις του κλάδου ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ του Πίνακα Κατανομής θέσεων, με κωδικούς 784, 790 και 792 μόνο στην περίπτωση που δεν καλυφθούν από πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (με κωδ. τίτλου 210), θα καλυφθούν από κατόχους πτυχίου του κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ή ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (με κωδικό τίτλου 312 ). Οι θέσεις με κωδ. 686, 688, 695, 716 και 731 αφορούν ψυχιατρικές δομές (ΚΕΦΑΛ. Δ ).

35 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΔΕΥΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη (1) περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως. Στη στήλη περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος Πόντιου ομογενούς, παλιννοστούντος ομογενούς του ν. 2790/2000, Έλληνα υπηκόου που προέρχεται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Στις στήλες (2), (4), (6), (8), (10) και (12) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. Στις στήλες (3), (5), (7), (9), (11) και (13) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 801 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ Σ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ Σ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΠΑΤΡΑ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

36 268 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ") ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" ΕΔΡΑΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ") ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΛΕΗΜΩΝ" - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'' ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ "ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ") ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ

37 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 269 ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 814 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΒΡΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΙΧΟ) 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΒΡΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ. Υ. 817 ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ) 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ. Υ. 818 ΚΥΜΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ) 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑ) 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ''ΒΕΡΟΙΑ'') 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ * - 1* * ΗΜΑΘΙΑΣ

38 270 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ'' ΕΔΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ''ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'') 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΕΔΡΑΣ ''Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ'') 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ''ΙΠΠΟΚΡΑΙΟ'' 826 ΕΔΡΑΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟ") 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" 827 ΕΔΡΑΣ ''Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ')' 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΧΕΠΑ" 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. ΑΝΑΦΗΣ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΗΡΑΣ (ν. Ανάφη) ΙΚΑΡΙΑΣ (ν. Ικαρία)

39 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 271 ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 833 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 'ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟΝ" Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ'' (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ") ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Κάλυμνος) ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Λέρος) ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ν. Κάρπαθος) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ * - 1* - 1* η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 838 "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ "ΣΩΤΗΡΙΑ"

40 272 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ") 842 O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ") ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ" "ΛΑΪΚΟ" "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟ" "Η ΕΛΠΙΣ" "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ΠΑΙΔΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΕΔΡΑΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ")

41 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 273 ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΕΔΡΑΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ") ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"- "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ") 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"- "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΕΔΡΑΣ ''ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ") 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ (ν. Κεφαλονιά) ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. 854 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟΝ" Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ'' (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΙΟΝ") ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΩ (ν. Κως)

42 274 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗ "Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ") 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ''ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ'' (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ") 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΙΑ) 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΔΡΑΣ "ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ") 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ν. Λευκάδα) Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ (ν. Άγιος Ευστράτιος) Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΒΟΛΟΥ ''ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ'' 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ (ν. Λήμνος) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

43 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 275 ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 871 ΞΑΝΘΗΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ 872 ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ" ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΆΓ. ΠΑΝΛΕΗΜΩΝ" - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'' ΕΔΡΑΣ "ΝΙΚΑΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΛΕΗΜΩΝ") ΠΕΛΛΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΗΛΟΥ (ν. Μήλος) ΜΥΚΟΝΟΥ (ν. Μύκονος) ΝΑΞΟΥ (ν. Ηράκλεια Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων) ΝΑΞΟΥ (ν. Σχοινούσα Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων) ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΡΟΥ (ν. Πάρος) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΛΛΑΣ * - 1* * ΠΕΛΛΑΣ

44 276 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΚΑΡΙΝΗΣ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ Σ 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ''ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ'' 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟΝ" - - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ'' ΕΔΡΑΣ ''ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'') Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ ΣΑΜΟΥ 885 "ΑΓ. ΠΑΝΛΕΗΜΩΝ" ΣΕΡΡΩΝ 886 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΡΟΥ ''ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ 887 ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ'' 888 ΛΑΜΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΥ (ν. Μεγίστη) ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) ΡΟΔΟΥ (ν. Τήλος) ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος) ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

45 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 277 ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 889 ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 890 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ * - 1* - 1* ΦΩΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 891 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 892 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. ΨΑΡΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΠΑΤΡΑ) 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ) 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΙΟΥ (ν. Χίος) ΧΙΟΥ (ν. Ψαρά) ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 309 -

46 278 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ'' (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ") 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ'' ΕΔΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΔΕ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΔΡΑΣ ''Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ'') 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΔΡΑΣ ''Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ'') 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ν Ικαρία) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟΝ" - - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ'' (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ") ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ) ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Κάλυμνος)

47 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 279 ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ -Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ "ΣΩΤΗΡΙΑ" "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ/ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ ΕΕΣ" ΠΑΙΔΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"- "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ") 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Λέρος) ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ''ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ'' (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ") 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑΞΟΥ (ν. Αμοργός) ΠΕΛΛΑΣ

48 280 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ) 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ''ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ'' 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΥ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟΝ" - - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ'' ΕΔΡΑΣ ''ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'') ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΔΡΑΜΑΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑ) 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ "ΣΩΤΗΡΙΑ" ΠΕΛΛΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΥ (ν. ΡΟΔΟΥ) Ρόδος) ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

49 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 281 ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 928 ΓΡΑΜΜΑΩΝ O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜIΑΤΡΕΙΟ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΕΔΡΑΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ") ΣΕΡΡΩΝ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" 929 ΓΡΑΜΜΑΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ") ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 930 ΓΡΑΜΜΑΩΝ 931 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΔΡΑΜΑΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 932 ΔΡΑΜΑΣ ΓΡΑΜΜΑΩΝ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 933 ΓΡΑΜΜΑΩΝ ΕΔΡΑΣ ''ΒΕΡΟΙΑ'') ΗΜΑΘΙΑΣ η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 934 ΓΡΑΜΜΑΩΝ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ''ΙΠΠΟΚΡΑΙΟ'' ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 935 ΓΡΑΜΜΑΩΝ ΕΔΡΑΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΙΟ") 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

50 282 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 936 ΓΡΑΜΜΑΩΝ "ΑΧΕΠΑ" 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 937 ΓΡΑΜΜΑΩΝ "ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ" 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 938 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ "ΛΑΪΚΟ" ΓΡΑΜΜΑΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 939 "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ/ ΓΡΑΜΜΑΩΝ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ" 940 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΓΡΑΜΜΑΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" 941 ΓΡΑΜΜΑΩΝ ΕΔΡΑΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ") ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (ν. Μύκονος) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" ΓΡΑΜΜΑΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΆΓ. ΠΑΝΛΕΗΜΩΝ" - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 945 ''ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'' ΓΡΑΜΜΑΩΝ ΕΔΡΑΣ "ΝΙΚΑΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΛΕΗΜΩΝ") ΠΕΙΡΑΙΩΣ

51 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 283 ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ 946 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ''ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'') 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΑΡΙΝΗΣ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ Σ 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. ΔΕ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 949 ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Αστυπάλαια) 302 Α 303 Β 304 Γ , Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΔΕ ΠΑΤΜΟΥ 950 ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Πάτμος) 302 Α 303 Β 304 Γ , Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. ΔΕ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 951 ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΕΑΣ ΚΥΘΝΟΥ (ν. Κύθνος) 302 Α 303 Β Γ , 015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 5 15 Οκτωβρίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 4K/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 302 30 Ιουνίου 2 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13515 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 457 29 Δεκεμβρίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 7K/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

http://sep4u.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ7Θ-ΑΩΨ. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ. Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΧ7Θ-ΑΩΨ. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ. Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-5 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 51098 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Σκλάβου Σ. Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Σκλάβου Σ. Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-01 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 9588 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 339 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 13 15 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμ. 21514 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1Δ/2014 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 145 31 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 3Κ/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 226 16 Μαΐου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 3K/2008) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη

Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή O Υγειονομικός Χάρτης συνιστά μια διαδραστική βάση δεδομένων η οποία με τη συνδρομή κατάλληλων αλγορίθμων παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια 1 η Δ.Υ.ΠΕ. Ζαχάρωφ 3 Αθήνα Τ.Κ. 115 21, Τηλ. 210-6454815, 210-6454835 Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Υψηλάντου 45-47 Αθήνα 106 75 Θηβών & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Παπαδιαμαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-12-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.157242 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων Από τις 138 νοσοκομειακές μονάδες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή σε όλη τη χώρα συγκροτούνται τελικά 77 νέες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 252 15 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 7K/2006) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εννιακοσίων πενήντα δύο (1952) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.ΔΥ5α/oικ.123613 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.96519 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 93 20 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ3α/οικ. 3579 Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδε ση όλων των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα