Θέμα: Αισθητήρια και εφαρμογές τους στη βιομηχανική παραγωγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Αισθητήρια και εφαρμογές τους στη βιομηχανική παραγωγή"

Transcript

1 Θέμα: Αισθητήρια και εφαρμογές τους στη βιομηχανική παραγωγή Εισηγητές: Κ. Αλαφοδήμος, ΗΜ, καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά, Ξ. Mεvoύvou, Α. Γκίκας Εισαγωγή Βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των στοιχείων (αισθητήρια και μετατροπείς) που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή καθώς και η αρχή λειτουργίας αυτών. Με το σκεπτικό αυτό κρίνεται απαραίτητο να κατατάξουμε τα αισθητήρια και τους μετατροπείς σε κατηγορίες σύμφωνα με τις γενικές αρχές λειτουργίας τους. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε τις ιδιαιτερότη't'ες, που παρουσιάζει κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία, από τη θέση της προσαρμογής τους σε ένα σύστημα μέτρησης. Εδώ πρέπει επίσης να πούμε ότι η πιστότητα του αποτελέσματος είναι σχετική και ε ξαρτάται από παράγοντες του ίδιου του συστήματος, αν και τα τελευταία χρόνια οι μέθοδοι μέτρησης έ χουν βελτιωθεί σημαντικά. Μπορούμε λοιπόν να αναφερθούμε γενικά σε ένα φάσμα αισθητηρίων μετατροπέων σύμφωνα με τα λειτουργικά τους στοιχεία που τα χωρίζουν σε: α) φωτοκύτταρα β) διακόπτες προσέγγισης γ) παλμογεννήτριες δ) αίσθητήρια υπερήχων ε) αισθητήρια πίεσης στ) χωρητικά ηλεκτρόδια στάθμης Η παρακάτω αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και των χαρακτηριστικών των διαφόρων τύπων αισθητηρίων χρησιμοποιεί, κυρίως, ως πηγή, τα τυπολόγια της εταιρείας αυτοματισμών OMRON, αφού έ χει ως αντικείμενό της τα συγκεκριμένα αισθητήρια αλλά αναφέρεται και σε κάποιες άλλες πηγές, α ντλώντας κάποιες πρόσθετες πληροφορίες. Α. Φωτοκύτταρα Γενικά, με τη χρήση των φωτοκυττάρων επιτυγχάνεται: α) Ο έλεγχος της παρουσίας ή της απουσίας αντικειμένου και του τέρματος. β) Η ανίχνευση διέλευσης και εκτύλιξης. γ) Η κωδικοποίηση, η σηματοδότηση και η μέτρηση τεμαχίων. Τα φωτοκύτταρα κρίνονται ιδιαίτερα αναγκαία, όταν: α) Οι ταχύτητες προσβολής και εκτύλιξης είναι μεγάλες. β) Τα προς ανίχνευση αντικείμενα είναι μικρων διαστάσεων ή εύθραυστα. γ) Η ανίχνευση ελέγχεται από ηλεκτρονικό αι.τοματισμό. Επίσης, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε, γενικά, στις συνήθεις χρήσεις που βρίσκουν εφαρμογή τα φωτοκύτταρα. Αυτές είναι:

2 2η έκτακτη έκδοση '94 Τεχνικά Χρονικά 27 α) οι μηχανές συσκευασίας. β) οι αυτόματες μηχανές συναρμολόγησης. γ) οι εγκαταστάσεις διακίνησης και μεταφορικών ταινιών. Τα φωτοκύτταρα ταξινομούνται, κατά τύπο προ'ίόντος, στα εξής: 1. Ξεχωριστού ενισχυτή Τα χαρακτηριστικά αυτοu του τύπου είναι: πολύ μικρή κεφαλή ανίχνευσης, δυνατός έλεγχος ευαισθησίας α πό απόσταση και ότι καταλαμβάνει μικρό χώρο στην εγκατάσταση. Το σύστημα ελέγχου περιγράφεται ως εξής: Ι Αισθητή ρω. ~Η Τροφοδοτικόl- Εvισχυτης I.._ι Ί.i..i I Συσκευή ελέγχου I I φορτίο I I Τροφοδοσία I I Αισθητήριο. "Η Τροφοδοτικό L Εvισχυτηςl L '-'1 I Συσκευή ελέγχου I I φορτίο I I Τροφοδοσία I Η αρχή λειτουργίας των οπτικών ινών είναι η εξής: Η ίνα ενεργεί ως αγωγός φωτός. Οι φωτεινές ακτίνες εισερχόμενες με μία συγκεκριμένη γωνία οδηγούνται στην επιθυμητή θέση με τις ελάχιστες απώλειες. Ως οπτικές ίνες χρησιμοποιοιjνται οι ίνες υάλου και οι πλαστικές ίνες: Ίνες υάλου Ο πυρήνας της υάλου είναι από πυρίτιο. Για μέγιστη ευελιξία, κάθε ίνα συνίσταται από πολυάριθμες ιδιαίτερες ίνες διαμέτρου γύρω στα 50μm. Συνοδεlιονται με ενισχυτές που εκπέμπουν στην υ πέρυθρη περιοχή του φάσματος. Η ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας είναι: 2. Ενσωματωμένου ενισχυτή Στα χαρακτηριστικά αυτού του τύπου αισθητηρίου ε ντάσσεται το ότι λειτουργεί με συνεχές DC και η μεγάλη ταχύτητα απόκρισής του. Το σύστημα ελέγχου αυτού του αισθητηρίου είναι το πιο κάτω:, Η Τροφοδοτικό DC Αισθητήριο I ι I I Συσκευή ελέγχου I I I φορτίο I I Τροφοδοσία I - 1 Omm για πλαστικό περίβλημα - 90mm για περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα. Το πλεονέκτημα αυτών των ινών είναι ότι είναι κατάλληλες για ακραίες θερμοκρασίες. Πλαστικές ίνες Ο πυρήνας της ίνας είναι από ειjκαμπτο πλαστικό (ΡΜΜΑ). Υπάρχει συνήθως μόνο μία ίνα 0,25 μέχρι 1 mm ανάλογα τον τύπο. Συνδέονται με ενισχυτές που εκπέμπουν στην ορατή ερυθρή περιοχή. Η ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας είναι: - 1 Omm για ίνα με 0,25mm πυρήνα 3. Ενσωματωμένου τροφοδοτικού Τα αισθητήρια αυτού του τύπου λειτουργούν για ε ναλλασσόμενο AC και είναι εύκολα στη χρήση. Το σύστημα ελέγχου περιγράφεται από το σχήμα: - 25mm για ίνα με 1 mm πυρήνα Το πλεονέκτημα αυτών των ινών είναι ότι κόβονται στο επιθυμητό μήκος. Επίσης, τα φωτοκιjτταρα ταξινομούνται κατά μέθοδο ανίχνευσης στις εξής κατηγορίες: Ι Αισθητήριο I Συσκευή ελέγχου I I φορτίο I I Τροφοδοσία I 1. Χωριστού τύπου πομπού δέκτου Παραστατικά, το σύστημα είναι το εξής: 4. Τύπος οπτικών ινών Τα χαρακτηριστικά αυτοιj του τύπου είναι η εξοικονόμηση χώρου και η ανίχνευση πολύ μικρών αντικειμένων. Το σύστημα ελέγχου είναι το εξής: Εάν δύο ή περισσότερα φωτοκύτταρα χωριστού τύπου είναι τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, η δέσμη του ενός μπορεί να επηρεάζει την άλλη και αντίστροφα. Αυτό λέγεται αλληλεπίδραση ή αμοιβαία πα ρεμβολή. Εάν αναμένεται τέτοια παρεμβολή, τοπο-

3 28 Τεχνικά Χρονικά 2η έκτακτη έκδοση '94 θετοuμε το φωτοκuτταρο σε ανάλογη απόσταση ή α νάστροφα, όπως στο σχήμα. Υπάρχουν, όμως, φωτοκύτταρα που διαθέτουν ανάλογο κύκλωμα απόρριψης παρεμβολών και έτσι είναι δυνατή η τοποθέτησή του ενός δίπλα στο άλλο. Χωριστού Τύπου Πομnος <&1 2. Με ανακλαστήρα Δtκτης ι:&> Πομnος Δtκτης α ~ r ιι&> Ο ανακλαστήρας είναι εξάρτημα για συνεργασία με φωτοκuτταρα ανάκλασης. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από τρίεδρα πλήρους ανάκλασης με την ιδιότητα να ανακλούν κάθε φωτεινή ακτίνα στην ίδια α κριβώς διεuθυνση. η κατάσταση εξόδου. Ασταθής κατάσταση μπορεί να προκληθεί και από διάφορες εξωτερικές επιδράσεις π. χ. θερμοκρασία, σκόνη, εξωτεnικός φωτισμός κ.λπ. Τα βήματα που ακολουθούμε για τη ρύθμιση του ο πτικού άξονα είναι τα εξής: α. Στερεώνουμε πρόχειρα τον πομπό και δέκτη και ρυθμίζουμε τον οπτικό άξονα. β. Μετακινούμε το δέκτη οριζόντια και κάθετα, για να βρούμε την περιοχή μέσα στην οποία το ενδεικτικό αν άβει. Σταθεροποιούμε το δέκτη στο κέντρο αυτής της περιοχής. γ. Ρυθμίζουμε τον οπτικό άξονα του πομπού με τον ί- διο τρόπο όπως του δέκτη. 3. Ανάκλαση στο αντικείμενο Στον τύπο ανάκλασης στο αντικείμενο, η απόδοση του φωτοκυττάρου μεταβάλλεται με την κατάσταση της ε πιφάνειας του προς έλεγχο αντικειμένου. Η ρύθμιση της απόστασης και της οπτικής γωνίας είναι αναγκαία, για να επιτύχουμε τη μέγιστη απόδοση. Όταν χρησιμοποιοuμε φωτοκuτταρα ανακλαστήρα για ανίχνευση αντικειμένου σε μεγάλο βαθμό ανάκλασης, τοποθετούμε τον ανακλαστήρα με μια ελαφριά κλίση (10-20 ). ΓΙα ανίχνευση κυλινδρικών αντικειμένων δίνουμε κλίση του ανακλαστήρα στην κόθετη κατεύθυνση. Όταν ο οπτικός άξονας του φωτοκυττάρου είναι ρυθμισμένος στην ιδανικότερη θέση, η απόδοσή του στους τύπους χωριστού και με ανακλαστήρα μπορεί να αυξηθεί μέχρι τρεις φορές. Με τους τuπους που είναι εξοπλισμένο με το ενδεικτικό ευστάθειας ρυθμίζουμε τον οπτικό άξονα, έτσι ώστε το ενδεικτικό να ανάβει (πράσινο LED). Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθούμε στον όρο "ενδεικτικό ευστάθειας". Το ενδεικτικό ευστάθειας ανάβει, όταν η έξοδος ελέγχου είναι σε μια σταθερή ΟΝ ή OFF κατάσταση. Η σταθερά κατάσταση δημιουργείται, όταν ο δέκτης δέχεται ποσότητα φωτός μικρότερη του 80% (κατάσταση OFF) ή μεγαλuτερη του 120% (κατάσταση ΟΝ) αναγκαία για τη λειτουργία του αισθητηρίου. Πομrιός-Δtκτης - Αnόσ1αση Ελtγχοu -...,ός ο-ι Το npoς tλ.;γχο 0\IIΙO«:ψtYO Εάν υπάρχει πίσω από το ανιχνευόμενο αντικείμενο άλλη επιφάνεια, μπορεί να επηρεάσει την ανίχνευση φωτοκυττάρου ανάκλασης στο αντικείμενο λόγω α νάκλασης στην επιφάνεια αυτή. Οπωσδήποτε η αρνητική επίδραση θα είναι μεγαλύτερη, αν ο βαθμός ανάκλασης του φόντου είναι μεγάλος. Γενικά μια μαύρη επιφάνεια δεν επηρεάζε, τη λειτουργία, αντίθετα όταν το χρώμα της επιφάνειας είναι περίπου το ίδιο με του αντικειμένου, τότε: πρέπει η δέσμη να κατευθύνεται ακριβώς πάνω σ' αυτό. Πομπός/Δέκτης Ανιχνευόμενο αντικείμενο Επιφόνtιες πlσω on' το οvτικtίμεvο (με φμηλό συντtλεστrι σvόιι.λ{ισης} Ρύθμιση οπτικού άξονα Απομόνωση πlσω επιφόvειος οπό το φωτο~~.ίιττaρο Το "ενδεικτικό ευστάθειας" σβήνει κάθε φορά που η ποσότητα του προσπίπτοντος φωτός στο δέκτη είναι το 20% της απαιτούμενης ποσότητας, για να αλλάξει Εάν δύο ή περισσότερα φωτοκύτταρα ανάκλασης στο αντικείμενο τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο, μπορεί επίσης να έχουμε αλληλεπίδραση, κι αυτό γιατί η επιστρεφόμενη ανακλώμενη δέσμη του ενός μπορεί να πέσει στο άλλο. Ειδικά αυτό συμβαίνει. όταν υ πάρχει αντικείμενο ή φόντο με μεγάλο βαθμό ανά-

4 2η έκτακτη έκδοση '94 Τεχνικά Χρονικά 29 Β. Διακόπτες προσέγγισης A. ::~~~aσr 010 OVHI\f:tμl:VO n ι\ποο aση Διόκενο, oμn:)t; Α Δα,ης~"'""""'>-- Σωθορη Πομ~ος - Διa:!:.1,..ατόστaση _l_ Δι: κ της"""iίiίϊ"- ~ Ασταθής κατάσταση κλασης. Αντικε(μεyο!b! λnόστοση npoς αvίχvε.uση ΑV\χνεvσης Σε τέτοιες περιπτώσεις ή πλησιάζουμε το αvιχνευόμενο αντικείμενο πιο κοντά στο φωτοκύτταρο ή τα α πομακρύνουμε μεταξύ τους. Για φωτοκύτταρα που διαθέτουν κύκλωμα απόρριψης παρεμβολών δεν χρειάζονται τέτοια μέτρα. 4. Ανάκλαση στο αντικείμενο ρυθμιζόμενης εστίασης 5. Φωτοκύτταρο πετάλου 1 I Ποι.ιnοι:: φωιος το προς tλι:vχσ αντuι.cιμενο Αnοατααη Ελι:.γχοu Με τους διακόπτες προσέγγισης είναι δυνατό να επιτευχθούν: α) Οι έλεγχοι παρουσίας, απουσίας και τέλους διαδρομής. β) Η ανίχνευση διέλευσης και συσσώρευσης. γ) Ο προσδιορισμός της θέσης, η κωδικοποίηση και η μέτρηση κομματιών. Τα πλεονεκτήματα των διακοπτwν προσέγγισης είναι τα ακόλουθα: α) Δεν γίνεται επαφή με το προς ανίχνευση αντικείμενο. β) Η γρήγορη και σίγουρη σηματοδότηση από ηλεκτρονική έξοδο. γ) Η αποφυγή φθοράς, αφού δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη. δ) Ο απεριόριστος αριθμός χειρισμών. Επιγραμματικά, αναφέρουμε τις εξής περιπτώσεις, στις οποίες οι διακόπτες προσέγγισης βρίσκουν ε φαρμογή: α) Οι μηχανές συναρμολόγησης και οι εργαλειομηχανές. β) Οι μηχανές μεταφοράς και οι πρέσσες. γ) Οι μηχανές συσκευασίας, οι εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και μεταφοράς με μεταφορικές ταινίες, κ.λπ. Οι διακόπτες προσέγγισης διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1) Επαγωγικοί διακόπτες προσέγγισης 2) Χωρητικοί διακόπτες προσέγγισης. Θα έπρεπε να σημειώσουμε ότι η "απόσταση ελέγχου" καθορίζει την απόσταση, μέσα στα όρια της σ ποίας το φωτοκύτταρο μπορεί να ανιχνεύσει Για το χωριστό τύπο ή με ανακλαστήρα καθορίζει τη μέγιστη απόσταση, που σταθερά μπορεί να λειτουργεί και να ανιχνεύει. Με τους τύπους ανάκλασης στο αντικείμενο ή ρυθμιζόμενης εστίασης καθορίζει τη μεγίστη απόσταση, μέσα στην οποία το φωτοκuτταρο μπορεί να λειτουργεί σταθερά με ένα καθορισμένο αντικείμενο (standard object). Με τους τύπους πομποu δέκτου και με ανακλαστήρα ο όρος "καθορισμένο αντικείμενο" αναφέρεται σε έ να υπό ανίχνευση αντικείμενο μεγέθους που μπορεί πλήρως να καλύψει το φακό. Στον τύπο ανάκλασης σε αντικείμενο, ο όρος αναφέρεται σε αντικείμενο ανίχνευσης μεγέθους που ικανοποιεί την αναφερόμενη ονομαστική απόσταση ανίχνευσης. Στη συνέχεια δίνουμε τρεις χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας φωτοκυττάρων: Αναλυτικά, η αρχη λειτουργίας κάθε τύπου διακοπτών προσέγγισης καθώς και τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά τους περιγράφονται στη συνέχεια. 1. Επαγωγικοί διακόπτες προσέγγισης Ο επαγωγικός διακόπτης προσέγγισης περιλαμβάνει ένα ταλαντωτή, του οποίου τα τυλίγματα συνιστούν την επιφάνεια ανίχνευσης. :,-~~\ bωl~ι Μπροστά από αυτά τα τυλίγματα δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο.

5 30 Τεχνικά Χρονικά 2η έκτακτη έκδοση '94 Έξοδος δ έκτου Ι απόσταση ελέγχου Παράδειγμα: E3S-5 χωριστού τύπου "' :~ \. Ε35-SΕ Ι1 Ι - μs-2ε (1) - \... r E3S-R2E =Ε - ο ' θ Το διάγραμμα δείχνει τις αλλαγές στην ένταση ε ξόδου ενός φωτοκυττάρου, ανάλογα με την απόσταση που διακόπτεται η δέσμη ή αυτής του πομπού από το δέκτη. Το πιο πάνω παράδειγμα μας δίνει τη χαρακτηριστική καμπύλη του φωτοκυττάρου E3S-5 πομπούδέκτου. Η απόσταση ελέγχου του E3S-5 ανέρχεται στα 5 μέτρα και σε αυτή την απόσταση η ονομαστική ένταση εξόδου ανέρχεται στα 80mA. Σ' αυτή όμως την απόσταση η πραγματική ένταση ε ξόδου είναι 700mA δηλαδή 8,5 φορές μεγαλύτερη από την ονομαστική. Έτσι από την καμπύλη, ανάλογα με την πραγματική απόσταση ελέγχου μπορούμε με τη βοήθεια του πολλαπλασιαστού να βρούμε την πραγματική διαθέσιμη ένταση εξόδου (περίσσεια έντασης). Τα φωτοκύτταρα της OMRON έχουν σχεδιαστεί, για να δίνουν μια έξοδο τριπλάσιας έντασης, απ' αυτή της ονομαστικής λειτουργίας, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν σταθερά κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες.

6 2η έκτακτη έκδοση '94 Τεχνικά Χρονικά 31 Καμπύλη χώρου Απόσταση ελέγχου/μέγεθσς αντικειμένου Παράδειγμα: E3S-DS30 Παράδειγμα: E3S-DS30 το ο το ~πηκος όξοvος. ΞJ (Υ) /: -. - " (-Υ) ' ' ' i -. τ Πρότυπο I χ e ' / ' aνηκειμενο / (5 Χ Scm) I ' I Λ : ' I I ' 2 :ι'ά ι I ι I I I i Απόσταση χ (mm) ι.! να. 5Ο -- E3S DS30v (1 )(2) 40. " d-. - Xapn /_' λευ~ό μ~ 30 / Αντι"'είμενο- -z- E3S.DS10E~1) 1 ο 5 10 Μtγεθος αvτικειμtνου d (cm) 15 Αυτή η καμπύλη μάς δίνει τις αποστάσεις ε νεργοποίησης του φωτοκυττάρου για τον τύπο E3S-DS30 ανάκλασης στο αντικείμενο. Η ευαισθησία έχει ρυθμιστεί στο μέγιστο και το αντικείμενο κινείται κατά μήκος του οπτικού άξο Η καμπύλη μάς δείχνει τη μέγιστη απόσταση μεταξύ πομποδέκτου και αντικειμένου που α κόμα το φωτοκύτταρο είναι διεγερμένα. Η καμπύλη αυτή μας δίνει την επίδραση της διάστασης του αντικειμένου στην απόσταση ε λέγχου, σε τύπο φωτοκυττάρου ανάκλασης στο αντικείμενο. Η απόσταση ελέγχου του φωτοκυττάρου μεταβάλλεται ανάλογα με το συντελεστή ανάκλασης της επιφάνειας του αντικειμένου και ε πηρεάζεται επίσης από το μέγεθός του. Όσο πιο μεγάλο το αντικείμενο, τόσο μεγαλύτερη η απόσταση ελέγχου. Για τις μετρήσεις έχει χρησιμοποιηθεί σαν αντικείμενο χαρτί λευκό ματ.

7 32 Τεχνικά Χρονικά 2η έκτακτη έκδοση '94 Έλεγχος διαφανών μπουκαλιών Το φωτοκύτταρο E3S-R που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει διαφανή αντικείμενα, σε συνδυασμό με τον ανακλαστήρα E39-R1, ανιχνεύει τα μπουκάλια που μεταφέρονται στην ταινία και παράγει σήματα συγχρονισμού και μέτρησης. "~~Ε3!ΙRΙ Παρατηρήσεις Το φωτοκύτταρο E3S-R είναι απόλυτα στεyαl/ό (ΙΡ67) και μπορεί να τοποθετηθεί σε πολύ βεβαρημένο περιβάλλον. _... E3S RS30E Ανnιclμtνο του ανnccιιιtνσυ 10άa.χ E3S R1Eιl Πλευρό Κtντρο Κtντρο "" διακδnπι ι ::!.: 15 dia. χ 20 J s 20 clόa.' 28 : f 30dia..ιι 43! L. 100άa. χ Ο 5Ο 200 dia. :ιι i :::::~ aqι.. s.o I:' 50χ ~ soxsot-5 5Ο L. 50 χ Ο Κόψιμο πλακών σε ένα σταθερό μήκος Όταν το πεταλωτό φωτοκύτταρο ανιχνεύει το τέρμα μιας πλάκας, το ψαλίδι ενεργοποιείται. Έτσι η πλάκα κόβεται πάντα σε ένα σταθερό μήκος.

8 2η έκτακτη έκδοση '94 Τεχνικά Χρονικά 33 Έλεγχος ελαττωματικών καπακιών Έξι φωτοκύτταρα ελέγχουν τα ελαττωματικά καπάκια. Οι διακόmες ιν2 καιιν3 ελέγχουν την ακριβή θέση τυπώματος καπακιών, ενώ τα ΙΝ% και ΙΝ6 ελέγχουν αν υπάρχει τρύπα στο καπάκι, τα ΙΝ1 και ΙΝ4 χρησιμοποιούνται για το συγχρονισμό. Τα σήματα εξόδου όλων των αισθητηρίων οδηγούνται στο S3D για τον αυτόματο έλεγχο του συστήματος. Παρατηρήσεις Μια απλή συσκευή ελέγχου S3D είναι απόλυτα αρκετή για την επεξεργασία όλων των σημάτων από τα 6 αισθητήρια και τον αυτόματο έλεγχο του συστήματος. Οπή ~Δακτύλιος Συσκευή ελέγχου 8308 ΙΝ1 και 4: Φωτοκύτταρο οπτικών ινών E3XR + Ε32-TC200 IN2, 3, 5 και 6: Αισθητήρια μαρκαρισμάτων E3C-VS1G Ενισχυτής Έλεγχος ανάποδων καπακιών Το φωτοκύτταρο E35-LS 1 Ο Χ Ε4 ανακλόσεως στο αντικείμενο συνδέεται για τον έλεγχο ανόποδων καπακιών. Φωταοciιτrορο nοιιrιι::ιι:ι ~ tou E3S-2E4 '1'0

9 34 Τεχνικά Χρονικά 2η έκτακτη έκδοση '94 Όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο βρεθεί μέσα σ' αυτό το πεδίο, τα ρεύματα που επάγονται αναπαριστούν έ να πρόσθετο φορτίο και οι ταλαντώσεις μειώνονται. Η αλλαγή αυτή διεγείρει τη μονάδα εξόδου και γίνεται μεταγωγή από ΝΟ σε NC ή αντίστροφα. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι επαγωγικοί διακόπτες προσέγγισης είναι κατάλληλοι για ανίχνευση σιδηρομαγνητικών υλικών. Οι επαγωγικοί διακόπτες προσέγγισης της OMRON ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες, με βάση ένα κύριο χαρακτηριστικό, και είναι οι ακόλουθες: α. Επαγωγικοί διακόπτες με ενσωματωμένο ενισχυτή και β. Επαγωγικοί διακόπτες ξεχωριστού ενισχυτού. Όσον αφορά στη σύνθεση του επαγωγικού διακόπτη, αυτός αποτελείται από τη μονάδα ανίχνευσης και τη μονάδα εξόδου. Οι διακόπτες προσέγγισης διακρίνονται στους διάφορους τύπους με βάση τόσο τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη μονάδα ανίχνευσης, όσο και σ' αυτά που αναφέρονται στη μονάδα εξόδου. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά της μονάδας ανίχνευσης κατατάσσονται στις εξής ομάδες: Τύπος στήριξης (κυλινδρικής, παραλληλεπίπεδης μορφής). Χαρακτηριστικά ανίχνευσης (απόσταση ελέγχου, συχνότητα aπόκρισης, τάση λειτουργίας κ.λπ.), ενώ για τη μονάδα εξόδου έχουμε: Είδος τροφοδοσίας (DC, AC, AC/DC) Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (τάση, ρεύμα, κ.λπ.) Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε στην τεχνική ορολογία βασιζόμενοι πάντα στα τεχνικά εγχειρίδια της OMRON. Qfr ΟΝ,., Γl :!(ι : :r >~ : ~L σταση, στην οποία ο διακόπτης προσέγγισης ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται, όπως μετριέται από τη θέση αναφοράς με τη μετακίνηση του ελεγχόμενου α ντικειμένου (στόχος). Η "απόσταση ελέγχου" μάς δίνει τις τιμές ηου μετριούνται με το πρότυπο αντικείμενο. Η "απόσταση ασφαλείας" αναφέρ~ται στην απόσταση από την επιφάνεια εκπομπής μέχρι τη θέση διέλευσης του στόχου, που επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία του διακόπτη προσέγγισης χωρίς προβλήματα που μπορεί να οφείλονται σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας ή τάσης. Η ''συχνότητα aπόκρισης" αναφέρεται στη συχνότητα των εξόδων του διακόπτη ηροσέγγισης ανά δευτερόλεπτο σε ανταπόκριση στην κίνηση του αντικειμένου ανίχνευσης, όταν προσεγγίζει το διακόπτη. Το "ρεύμα διαρροής" αναφέρεται στο μετρημένο ρεύμα στο κύκλωμα εξόδου ενός διακόπτη προσέγγισης εναλλασσόμενου ρεύματος, όταν βρίσκεται σε κατάσταση OFF. Τέλος, άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν στοιχεία διάκρισης και κριτήρια επιλογής ανάμεσα στους διαφόρους τύπους διακοητών γενικά είναι: Η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η λειτοιφγία των διακοπτών δεν είναι εγγυημένα σωστή και αξιόηιστη για χρήση τους έξω από τα όρια τους και μπορεί να ο δηγήσει σε μόνιμη βλάβη. Ο βαθμός προστασίας IEC. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένες τιμές που συναντούμε σε διάφορους τύπους: ΙΡ 67 - Προστασία από εμβάπτιση σε υγρά δοκιμές κατά IEC 529. Ο διακόπτης μπορεί να μείνει βυθισμένος σε 1m υ γρού για 30 λεπτά. ΙΡ υγρά Προστασία από παρατεταμένη εμβάητιση σε Οι συνθήκες δοκιμών καθορίζονται από τον κατασκευαστή και το χρήστη. 2. Χωρητικοί διακόπτες προαέyyισης Ο όρος "απόσταση ελέvχου" αναφέρεται στην από

10 2η έκτακτη έκδοση '94 Τεχνικά Χρονικά 35 Ο χωρητικός διακόπτης περιλαμβάνει έναν ταλαντωτή, του οποίου οι πυκνωτές συνιστούν την επιφό.νεια aνίχνευσης. Όταν ένα αγώγιμο ή μονωτικό υλικό με διαπερατότητα> 1 βρεθεί μέσα σ' αυτό το πεδίο, τροποποιεί τη χωρητικότητα ζεύξης και προξενεί ταλαντώσεις. Η αλλαγή αυτή διεγείρει τη μονάδα εξόδου και γίνεται μεταγωγή aπό ΝΟ σε NC ή αντίστροφα. Οι χωρητικοί διακόπτες είναι κατάλληλοι για aνίχνευση μονωτικών αντικειμένων, υγρών η σε μορφή σκόνης. Ενδεικτικά, αναφερόμαστε στους εξείς τύπους χωρητικών διακοmών της OMRON: 1.1 Sr~Su~0.9 Sr t ΣtΟνταρ,..,αλΜχός.J I I στόχος 'Εξοδος 'ΕΙ;οδος ΟΝ OFF Su max Sr max s, ~-----s, Sr min min s, ~~ I I Su max+h Sr max+h Sn+ Η Sr min+h Su min +Η Εmφάνεια ανίχνευσης Ε2Κ Χ Πρόκειται για χωρητικό διακόπτη προσέγγισης με πλαστικό κυλινδρικό κέλυφος και σπείρωμα. Ανιχνεύει aχεδόν όλα τα είδη των μεταλλικών και μη μεταλλικών αντικειμένων συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού, του ξύλου, του νερού του λαδιού και των πλαστικών. Διαθέτει σταθερή απόσταση ανίχνευσης χωρίς aπαίτηση ρύθμισης της ευαισθησίας και έχει τάση λειτουργίας τόσο AC όσο και DC. E2K-C Είναι χωρητικός διακόπτης ρυθμιζόμενης ευαισθησίας. Ανιχνεύει μεταλλικά και μη μεταλλικά αντικείμενα χωρίς άμεση επαφή με τα αντικείμενα. Επίσης, κάνει έμμεση ανίχνευση αντικειμένων που βρίσκονται πίσω από μη μεταλλικές επιφάνειες ή α Μπορεί να ελέγχει φορτία μέχρι 200mA aτα VAC (για τους τύπους εναλλασσομένου) και aτα VDC (για τους τύπους συνεχούς). Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να ασχοληθούμε με τον ο ρισμό της απόστασης ανίχνευσης καθώς και με τους συντελεaτές διόρθωσης αυτής. Ονομαστική απόσταση ανίχνευσης Sn Είναι η απόσταση ανίχνευσης για την οποία η συσκευή aχεδιάστηκε. Δεν λαμβάνει υπόψη κατασκευαaτικές ντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε μη μεταλλικά δοχεία. ανοχές ή αλλαγές της τάaης θερμοκρασίας κ.λπ. κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr Η πραγματική aπόaτaση μετράται στην ονομαaτική τάση και στην ονομαστική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Βρίσκεται μεταξύ του 90% και 110% της ονομαστικής απόστασης ανίχνευσης, δηλαδή: 1.1 Sn~Sr~0.9 Sn. Χρήσιμη απόσταση ανίχνευσης Sυ Είναι αυτή που μετριέται στα όρια των επιτρεπτών μεταβολών της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της τάσης τροφοδοσίας. Βρίσκεται μεταξύ του 90% και 11% της πραγματικής απόστασης ανίχνευσης: Περιοχή λειτουργίας Sa Η περιοχή λειτουργίας βρίσκεται ανάμεσα στο Ο και στο 81% της ονομαστικής απόστασης Sn. Είναι η περιοχή, μέσα στην οποία η ανίχνευση ενός Έλεγχος στάθμης δεξαμενής Έλεγχος στάθμης με τη βοήθεια δύο διακοπτών προσέγγισης. Ένα γυάλινο By pass τοποθετημένο aτο πλάι της δεξαμενής μπορεί να ελέγχει τη aτάθμη με τη βοήθεια των διακοπτών προσέγγισης. ~ωρηηκος δοακοπτης πραιtγγισης E2!< Cl5ME1 για ονωτατη σταθμη στάνταρ μεταλλικού στόχου είναι βέβαιη, άσχετα α πό τις μεταβολές της τάaης ή της θερμοκρασίας. Τα παραπό.νω φαίνονται παραστατικά στο σχήμα που ακολουθεί: οι διακόπτες προσέγγισης, λόγω των πλεονεκτημά των που παρουσιάζουν, στη βιομηχανία. βρίσκουν ευρεία εφαρμογή Μερικές χαρακτηριστικές περιmώσεις χρησιμοποίησης των διακοπτών προσέγγισης φαίνονται στα παρακάτω σχήματα: Γ. Παλμογεvvήτριες (Encoders) Οι παλμογεννήτριες διακρίνονται σε δύο τύπους: 1. Τύπος lncremental Είναι ο τύπος που δίνει στην έξοδο παλμοσειρά, παλ-

11 36 Τεχνικά Χρονικά 2η έκτακτη έκδοση '94 Έλεγχος φιαλών χωρίς καπάκι Ένα φωτοκύτταρο και δύο τύποι διακοπτών προσέγγισης- χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της τοποθέτησης καπακιών σε μπουκάλια. Εάν ένα μπουκάλι δεν έχει καπάκι, ανάβει ενδεικτική λυχνία που μας εντοπίζει το πρόβλημα, Παρατηρήαεις Ο χωρητικός διακόπτης συγχρονισμού Ε2Κ μnορεί να ανιχνεύει, ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται πλαστικά μπουκάλια. Τροφοδότης υλικών Πωμάτωσις Φωτοκύτταρο με ενισχυτή E3S-2E4 Μονάδιι ελέγχου Για καταμέτρηση εξαρτημάτων Έλεγχος άδειων κουτιών γάλακτος αριθμός των εξαρτημάτων που μεταφέρονται με το δονητικό μεταφορέα, ελέvχονται με τη βοήθεια δακτυλιωτού διακόπτη προσέγγισης, Ο χωρητικός διακόπτης προσέγγισης ελέγχει τα άδεια χαρτόκουτο γάλακτος. Κουτί γάλακτος Ανιχνευμένο άδειο "aυτί Σωστι] κουτιά

12 2η έκτακτη έκδοαη '94 Τεχνικά Χρονικά 37 Γύπος lncremental CCW (δεξιά περιστροφή) J J ι-- 360"(Η) l 1~ _Ι-.--: ΕξοδοςΑ Ε_ξοδοςΒ L Διαφορά φάσης Εξαδος Α με έξοδο Β 000 ± 45 (τ/4 ± Τ/8) L CCW (αριστερά περιστροφή) ΕξοδοςΑ ΕξοδοςΒ J ι Διαφορά φάσης Εξοδος Β με έξοδο Α Εζοδος μηδέν μούς (τον ένα μετά τον άλλο), ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από τη γωνία περιστροφής του άξονα. παλμογεννήτρια δεν δίνει παλμούς, όταν ο άξονας δεν περιστρέφεται. Για την καταμέτρηση των παλμών απαιτείται επιπλέον ένας μετρητής παλμών (counter). Η γωνία περιστροφής γίνεται αντιληπτή από τον α ριθμό των παλμών. Αυτές οι παλμογεννήτριες κατατάσσονται κυρίως σε δύο κατηγορίες: α) Μιας κατεύθυνσης, όπου δίνουν παλμούς (έξοδο μόνο από το κανάλι Α) κατά τη διάρκεια περιστροφής του άξονα. β) Διπλής κατεύθυνσης (έξοδος από τα κανάλια Α και Β) και έτσι μπορεί να γίνει αντιληπτή και η φορό περιστροφής του άξονα (αριστερή ή δεξιά). Μια παραλλαγή των παραπάνω τύπων είναι παλμογεννήτριες που δίνουν έναν παλμό ανά περιστροφή σαν αημείο αναφοράς. Η Για τον τύπο του encoder διπλής κατεύθυνσης χρησιμοποιούνται δύο κανάλια εξόδου για τον καθορισμό της φοράς περιστροφής δεξιά (CW όπως οι δείκτες του ρολογιού) και αριστερά (CCW αντίθετα στους δείκτες), που βασίζεται στη διαφορά φάαης της εξόδου Α και εξόδου Β. Αν και η ιδανική διαφορά μεταξύ Α και Β είναι goo ± 0, μια διακύμανση της τάξεως ±45" είναι ανεκτή. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι με τον όρο Εξοδο μηδεν εννοούμε την Εξοδο που δίνει Εναν παλμό ανά πλήρη περιστροφή του άξονα. Αυτή η λειτουργία ένδειξης μηδέν συνήθως υπάρχει στον τύπο των incremental encoder και χρησιμοποιείται για Reset ενός εξωτερικά συνδεδεμένου μετρητή για αημεία α ναφοράς (home position). 2. Τύπος απολύτου θέσης Είναι Ενας τύπος encoder που στην Εξοδο δίνει παράλληλα κωδικοποιημενα σήματα που οι συνδυασμοί τους αντιστοιχούν σε ορισμένη γωνία στρέψης του ά ξονα. Αντίθετα από την παλμογεννήτρια τύπου incremental,

13 38 Τεχνικά Χρονικά 2η έκτακτη έκδοση '94 ο τύπος αυτός δεν χρειάζεται coυnter για τη μέτρηση των παλμών. Η γωνία στρέψης του άξονα είναι γνωστή από τα σήματα εξόδου. Ο τύπος απολύτου θέσης έχει καλύτερη διακριτικότητα και μπορεί να δώσει στην έξοδο μεγαλύτερη περιοχή τιμών. Εάν ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται με μια άλλη συσκευή, η θέση μηδέν του άξονα είναι καθορισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν απαρχή της μέτρησης. Εάν ο άξονας περιστραφεί γύρω από τη θέση μηδέν, η γωνία στρέψης μπορεί να aπεικονιστεί ψηφιακά στην οθόνη του οργάνου. Η έξοδος του encoder δεν επηρεάζεται από παράσιτα που δημιοuργοίινται από το aνοιγοκλείσιμο επαφών και δε χρειάζεται μικρο-.γ _j 4η εξuόuι; 3η tξuδος 2η tξοδος Ο uριtιμος 1 ov εξόδωv (tjιls) εξορ rά rαι οπό rη# διοκριtικόιηtο tou 11/ICUdιιr Ιηtξσδος Καθορισμός γωνίας και θέσης του βραχίονα ενός βιομηχανικού ρομπότ ' '., ο;:, Καθορισμός σημείων κοπής, κοπτικής μηχανής ρυθμιζόμενου μήκους μετρική ρύθμιση του άξονα. Επιπλέον και αν ακόμη το κωδικοποιημένο σήμα εξόδου δεν είναι αναγνώσιμο, λόγω μεγάλης ταχύτητας περιστροφής, η ακριβής θέση του άξονα θα εξακριβωθεί, μόλις χαμηλώσει αρκετά η ταχύτητα (ή σταματήσει τελείως). Τα σήματα εξόδου δεν παρουσιάζουν αστάθεια, όταν υπάρχει μηχανική ταλάντωση (νibration). Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε πως είναι οι έξοδοι για την παλμογεννήτρια απολύτου τύπου: Τα κύρια τεχνικό. χαρακτηριστικά των παλμογενvητριών, βάσει των οποίων γίνεται και η διάκριση στα διάφορα μοντέλα που υπάρχουν, παρουσιάζονται στη συνέχεια: Μέγιστη οuχνότητο οnόκpιοης Είναι η μέγιστη συχνότητα για την οποία μια παλμογεννήτρια μπορεί να ανταποκριθεi (παρέχει αναγνώσιμη έξοδο). Για τον τύπο του Jncremental encoder η συχνότητα αυτή ανταποκρίνεται στον αριθμό παλμών ανά δευτερόλεπτο, που μπορεί να δώσει στην έξοδο.

14 2η έκτακτη έκδοση '94 Τεχνικά Χρονικά 39 Με την συσκευή ελέγχου (S 3D 8) Τύπος Εφαρμογή: E6A-CW3C, E6B-CWZ5C, E6D-CWZ2C E63-WF5C Με το ψηφιακό ταχύμετρο (H7ER) Τύπος προς εφαρμογή: E6A-CS10/-CS60 Με τα ψηφιακό μετρητή (Η7ΑΝ) Τύπος προς εφαρμογή: E6B-CWZ3E, E6C-CWZ3E Η 7ΕΑ r'\at~ ΙΡι:ΙVΙ~Οιψ!1φΙQΙΙ.Ο tοχuμι:τpο ο Η7ΑΝ ~Ο μι:τρητης (aναοτριψιμος τunος) Με το ψηφιακό μετρητή μεγάλης ταχύτητας για το SYSMAC Vβ/C serles (3G2A2-CT001/3G2A5-C0001) CW/CCW έλεγχος αριστεράς δεξιάς φοράς (αναστρέψιμη μέτρηση) Τύπος εφαρμογής: E6A-CW3C, E6B-CWZ3C, E6C-CWZ5C, E6D-CWZ2C ΟΙΡ Διαιι.οrιτης ΕnιλΟνιlς

15 40 Τεχνικά Χρονικά 2η έκτακτη έκδοση '94 Γι αυτό ο incremental τύπος πρέπει να πληροί την παρακάτω σχέση: Μέγιοτη συχνότητα aπόκρισης ;, Αριθμός οτροφών ανά λεπτό χ 60 χ Διακριτικότητα Διακριτικότητα Για τον τύπο incremental παλμογεννήτριας αυτός ό ρος αναφέρεται οτον αριθμό των παλμών ανά πλήρη περιοτροφή του άξονα. Ροπή Αδράνειας Ροπή αδράνειας για περιστρεφόμενο άξονα. Όσο μικρότερη είναι αυτή η ροπή, τόσο ταχύτερα και ομαλά μπορεί να οταματήσει ο άξονας. Ροπή εκκίνησης Είναι η αναγκαία ροπή για να αρχίσει να περιστρέφεται ο άξονας. Όσο μικρότερη είναι η ροπή εκκίνησης, τόσο πιο ομαλά μπορεί να περιστραφεί ο άξονας. Μηχανική φόρτιση του άξονα Η μέγιοτη φόρτιση του άξονα αποτελείται από την α ξονική και ακτινωτή. Η μέγιοτη φόρτιση του άξονα ε πηρεάζει άμεσα τη διάρκεια ζωής των ρουλεμάν. Μέγιστη ταχύτητα μηχανικής αντοχής Είναι ο μέγιοτος αριθμός οτροφών ανά λεπτό που έ νας περιοτροφικός encoder μπορεί να αντέξει. Η χρή- ση encoder σε αριθμό οτροφών που ξεπερνούν αυτά τα όρια δε συνιστάται. Για την κανονική έξοδο του encoder πρέπει κανείς να είναι σίγουρος ότι τόσο η μέγιστη ταχύτητα μηχανικής αντοχής, όσο και η μέγιοτη ταχύτητα aπόκρισης δεν έχουν ξεπεραστεί. Για να κατανοήσουμε τον τρόπο χρήσης κα. εφαρμογής των παλμογεννητριών, βλέπουμε ορισμένα παραδείγματα σύνδεσης οτα σχήματα που προηγήθηκαν. Δ. Αισθητήρια υπερήχων Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν δύο είδη αισθητηρίων υπερήχων. Ι. Συσκευή ανίχνευσης με υπερήχους Πρόκειται για έναν ανιχνευτή υπερήχων κατάλληλο για ανίχνευση αντικειμένων οτη ζώνη της δέσμης των υπερήχων. Συναντούμε τους τύπους που ακολουθούν: 1. Ξεχωριστού τύπου (διακοπής δέσμης) Αυτό το αισθητήριο υπερήχων αισθάνεται τη μείωση ή διακοπή της δέσμης υπερήχων, η οποία υπάρχει μεταξύ πομπού και δέκτου, η οποία (διακοπή) προκαλείται από την παρουσία του αντικειμένου στη δέσμη, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Ποunό(: tτοχος Δtιιτης Όταν η δέσμη προσπίπτει η είσοδος του S3D είναι ΟΝ' Π911nός Vnερηχων

16 2η έκτακτη έκδοση '94 Τεχνικό Χρονικά 41 Όταν διακόπτεται η δέσμη ενεργοποιείται το ρελέ εξόδου. Πομπός Υπερήχων Δt<της Υnεp;,χων Στο σχήμα που ακολουθεί βλέπουμε τους δύο τρόπους συνδεσμολογίας για τα αντίστοιχα μοντέλα αισθητηρίων αυτού του τύπου. Όταν το φορτίο (π.χ. ρελέ) αυνδέεται απευθείας, η σύνθεση για την κατάσταση ενεργοποίησης φορτίου μπορεί να παρασταθεί στο παρακάτω σχήμα: 100 ma mιχ. Όταν διακοπεί η δέσμη ενεργοποιείται το φορτίο,...w_η,!e_ ~~~~ ~ LOMI Σημείωση: Για να ενεργοποιηθεί το φορτίο, όταν η δέσμη προσπίπτει, συνδέουμε το μαύρο σύρμα στο ΟΝ και το κόκκινο στο+ 12 έως 24V. 2. Τύπος συγκλίνουσας δέσμης Ο τύπος αυτός του αισθητηρίου ανιχνεύει μόνο την α- E48 LS70 I E48 LS20-0 λπροσδοοροατη Γ1cριοχη πότο αντικείμενο ανακλώμενη δέσμη, όταν αυτό βρίσκεται εντός της περιοχής ανίχνευσης, η οποία είναι δυνατόν να ρυθμιστεί. Στοχος Όταν διακόmεται η δέσμη ενεργοποιείται το ρελέ εξόδου* ΠομrtόςΙΔtιtτης Υnερι'!χων Όταν η δέαμη προσπίτει η είσοδος του S3D είναι ΟΝ' ο $30 ο ο νι:ι.c

17 42 Τεχνικά Χρονικά 2η έκτακτη έκδοση '94 Και πάλι συναντούμε δύο περιπτώσεις συνδεσμολογίας που είναι οι εξής: 3. Τύπος επιλεκτικής δέσμης Ο τύπος αυτός του αισθητηρίου ανιχνεύει μόνο την α πό το αντικείμενο ανακλώμενη δέσμη, όταν αυτό βρίσκεται εντός της περιοχής ανίχνευσης η οποία ρυθμίζεται με τον ειδικό διακόπτη. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η απροσδιόριστη περιοχή βρίσκεται εκτός της περιοχής ρύθμισης. Πλην, ό μως, στους τύπους συγκλίνουσας δέσμης και επιλεκτικής ζώνης, είναι δυνατόν να γίνει ανίχνευση στην περιοχή αυτή. Αυτό οφείλεται σε πολλαπλές ανακλάσεις. Η λειτουργία του αισθητηρίου υπερήχων στην απροσδιόριστη περιοχή είναι ασταθής, και ως εκ τοuτου, η λειτουργία του στην περιοχή αυτή θα πρέπει να αποφεύγεται Η κατάσταση ενεργοποίησης για τον τύπο ρυθμιζόμενης εστίασης και επιλεγόμενης ζώνης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Όταν προσφέρεται έξοδος ΝΡΝ για κύκλωμα ημιαγωγών για τον ξεχωριστό τύπο, τον τύπο ρυθμιζόμενης εστίασης και τον τύπο επιλεκτικής δέσμης, η κατάσταση ενεργοποίησης φορτίου παριστάνεται στο παρακάτω σχήμα: Τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων αισθητηρίων της OMRON είναι: α) Σταθερή ανίχνευση ανεξάρτητα από το χρώμα του ανιχνευόμενου αντικειμένου, τη διαφάνεια ή τη σύνθεση του υλικού. β) Δέσμη πλάτους ao που εξασφαλίζει την ανίχνευση χωρίς να επηρεάζεται από περιβάλλοντα εμπόδια. γ) Ανιχνεύει αντικείμενα μεγέθους το ελάχιστο 2 χ 2 cm. δ) Υπέρηχος 200 khz που δεν επηρεάζεται από εξωτερικούς θορύβους και άλλες παρεμβολές. ε) Ενδεικτικό σταθερότητας που βοηθάει τις ρυθμίσεις του άξονα της δέσμης και της ευαισθησίας. Για τις συνθήκες περιβάλλοντος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα εξής: c' E<B RS/0 20~ :Jι:ιι <Οι - SfJ_ sr'_ ~~ cm ΓΙ! ::" Β e':::ι -<l j I 1 ΑnροοόιΟΟιοtη Σrοχος Πtt>toxη - "Οταν η δέσμη προσπίπτει ενεργοποιείται το φορτίο nομπός Σημείωση: Για να ενεργοποιηθεί το φορτίο όταν η δέσμη διακόπτεται, συνδέουμε το κόκκινο σύρμα στο ΟΝ και το μαύρο στο+ 12 έως 24V. Ξεχωριστός Τύπος (διακοπή δέσμης), τύπος ρυθμιζόμενης εστίασης και επιλεκτικής δέσμης (με την προσθήκη Ε4 στο νούμερο του τύπου). Όταν διακοπεί η δέσμη η τάση εξόδου γίνεται υψηλή (HIGH) r , 1 Whίt I ΙΝΙ ~ ""' to +24 VH, ' r ~)..( 1.; ' ) '\. t J '..~.J I Blaclc (0 Vl -Στην επόμενη ημείωση: Για να έχουμε την τάση εξόδου υψηλή, όταν προσπίπτει η δέσμη, συνδέουμε το μαύρο καλώδιο στο V.

18 2η έκτακτη έκδοση '94 Τεχνικά Χρονικά Επειδή το αισθητήριο υπερήχων χρησιμοποιεί τον αέρα ως μέσο μετάδοσης των ηχητικών κυμάτων, πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτησή του σε χώρους, όπου υπάρχει σημαντικό ρεύμα αέρος. Η κακή λειτουργία του αισθητηρίου μπορεί να παρουσιαστεί α πό απότομη αλλαγή του ρεύματος αέρος που γίνεται εντός της περιοχής λειτουργίας του αισθητηρίου. 2. Ο θόρυβος που δημιουργείται από ακροφύσια περιέχει διάφορες συχνότητες που επιδρούν δυσμενώς στο αισθητήριο υπερήχων. 3. Τα αισθητήρια του τύπου συγκλίνουσας δέσμης ή ε πιλεκτικής ζώνης, δεν μπορούν να ανιχνεύσουν υλικά που απορροφούν τα ηχητικά κύματα, όπως επιφάνεια από λεπτό βαμβάκι. 11. Έλεγχος στάθμης με υπερήχους Το αισθητήριο υπερήχων της OMRON, Ε4Μ παρέχει τη δυνατότητα για έλεγχο οπάθμης με έξοδο ρελέ και αναλογική (4 ma-20 ma). Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: α) Ανιχνεύει σχεδόν όλα τα υλικά υγρά, στερεά, πούδρες κ.τ.λ. χωρίς να έρχεται σε επαφή με το υλικό. β) Κάνει μέτρηση απόσπασης από την επιφάνεια του υλικοu η εντοπισμό του υπολοίπου δεξαμενής. γ) Παρέχει ευκολοδιάκριτη φωτεινή σειρά LED για τη συνεχή παρακολούθηση περιεχομένου. δ) Είναι αισθητήριο στεγανής κατασκευής. ε) Τόσο στο αισθητήριο, όσο και οπη μονάδα ελέγχου και ρύθμισης υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και οπαθερότητας ήχου. Ο τύπος αυτός αισθητηρίου μπορεί να δείχνει ποσοστά και αποστόσεις. Η ένδειξη σε ποσοστά % μάς δείχνει σε % το υπόλοιπο της δεξαμενής, ενώ η απόσταση δίνεται σε μέτρα από την επιφάνεια του υλικού μέχρι το αισθητήριο. Type E4M-SC-A maunting bracket Type Ε4Μ-3ΑΚ controller unit -.+"''-'-:. ~NEWi "">,,_... ~... - λέ ενεργοποιείται σε απόσταση 0.5 m από το αισθητήριο. Κατά τον έλεγχο άνω στάθμης, το ρελέ απενεργοποιείται σε απόσταση 2.5 m από το αισθητήριο. Αναγκαία ελό.χιστη απόσταση μεταξύ άνω και κό.τω στάθμης εiναι το 0.1 του μέτρου. Η διάταξη για τη μέτρηση της στάθμης σε αυτήν την περίπτωση σχηματικά είναι η εξής: 2. Αναλογική έξοδος με ένδειξη ποσοστών % Άνω στάθμη Κάτω στάθμη 1. Έλεγχος με ρελέ ON OFF Κατά τον έλεγχο άνω στό.θμης, το ενσωματωμένο ρε- Η περιοχή μέτρησης είναι 1 έως 2 μέτρα. Κατά τη μέτρηση άνω στάθμης έχουμε αναλογική έ ξοδο 20mA σε απόσταση 1 μέτρου από το αισθητήριο. Κατά τη μέτρηση κάτω οπάθμης έχουμε αναλογική έ ξοδο 4mA σε απόσταση 2 μέτρων από το αισθητήριο. Ο έλεγχος γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ ό.vω και κάτω στάθμης είναι 0.5m.

19 44 Τεχνικά Χρονικά 2η έκτακτη έκδοση '94 Αναλογική έξοδος με ένδειξη ποσοστών% Άνω στάθμη Κάτω στάθμη κρίβειας επανάληψη και ρυθμιζόμενη ευαισθησία. ο Έλεγχος πίεσης αερίων ή κενού με υψηλής ακρίβειας γραμμική αναλογική έξοδο,υψηλή επaναληψιμότητα. ο 'Ελεγχος πίεσης ON/OFF με μονή ή διπλή έξοδο, διαφορικής πίεσης που βελτιώνει την αξιοπιστία του πνευματικού εξοπλισμού. ο Ανίχνευση πίεσης αερίων και υγρών με υψηλής α κρίβειας γραμμική έξοδο, σύστημα διπλού διαφράγματος (ατσάλι και πυρίτιο) και στιβαρή, ανοξείδωτη κατασκευή που εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή σε εξωτερικές επιδράσεις. Η Χωρητικά αισθητήρια στάθμης 3. Αναλογική έξοδος με ένδειξη απόστασης σε μέτρα Η περιοχή μέτρησης στάθμης είναι από 0.2 έως 3 m. Η αναλογική έξοδος (4-20mA) είναι ανάλογη με την απόσταση από μέτρα. Το ενσωματωμένο ρελέ ενεργοποιείται, όταν η στάθμη βρίσκεται 1.5 μέτρα κάτω από το αισθητήριο και απενεργοποιείται, όταν η στάθμη κατέβει στα 3 m α πό το αισθητήριο. Κατά τη χρήση του αισθητηρίου υπερήχων που εξετάζουμε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους περιορισμούς που προκύπτουν. Τα θερμά ρεύματα αέρος, που δημιουργούνται στην περιοχή λειτουργίας του αισθητηρίου ή κατά τόπους δημιουργούμενα ρεύματα που μπορεί να προκαλέσουν σκέδαση στα εκπεμπόμενα κύματα υπερήχων καθώς και η χρήση σε δεξαμενές υψηλής πίεσης είναι ενδεικτικά κάποιοι απ' αυτούς. Ε. Αισθητήρια πίεσης Στα αισθητήρια πίεσης χρησιμοποιούνται υψηλής α ξιοπιστίας κρύσταλλοι, συνήθως πυριτίου. Τα αισθητήρια αυτά είναι μεγάλης ευαισθησίας, ιδανικά για έλεγχο στάθμης δεξαμενής ή για aνίχνευση πούδρας, δημητριακών ή παχύρρευστων υγρών. Τα αισθητήρια για έλεγχο στάθμης δεξαμενής παρέχουν βελτιωμένο σύστημα ανίχνευσης που ελαχιστοποιεί τις αλληλεπιδράσεις, έτσι ώστε να επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο συσκευών σε απόσταση 300mm μεταξύ τους. Ταξινομούνται σε: α) Γενικής χρήσης με ανοξείδωτο ηλεκτρόδω ή ηλεκτρόδιο καλυμμένο με πλαστικό. β) Χαμηλής ευαισθησίας με ηλεκτρόδιο κα,υμμένο με πλαστικό. Σαν εφαρμογή αυτών των αισθητηρίων αναφέρουμε τον έλεγχο στάθμης υγρού σε μια δεξαμενή. Κατά τη διαδικασία ενός αυτομάτου ελέγχου το αισθητήριο ελέγχει τη στάθμη του υγρού και ανάλογα δίνει εντολή σ' ένα προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC) και αυτός με τη σειρά του ενεργοποιεί ή aπενεργοποιεί την αντλία που γεμίζει τη δεξαμενή. Η ρύθμιση της στάθμης αλλάζει με την ανάλογη ρύθμιση του αισθητηρίου. Στους διαθέσιμους τύπους διακρίνουμε τα εξής χαρακτηριστικά: ο Έλεγχος πίεσης κενού με έξοδο ON/OFF, υψηλής α- Αναλογική έξοδος με ένδειξη απόστασης σε μέτρα Αναλογική έξοδος (4:20mA) Πρόεδρος: Ο κ. Μέρμηγκας μήπως έχει έρθει; Όχι. Παρακαλείται ο κ. Δη μούλας να μας μιλήσει yια τους «Αισθητήρες - sensors - μετατροπείς)>. ΛΕΠΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 Κωδικοποιηµένα φωτοκύτταρα τοίχου, περιστροφής 180 και εµβέλειας έως 20 mt. Η κωδικοποίηση του σήµατος µετάδοσης, προς ρύθµιση της στιγµής της εγκατάστασης, ελαχιστοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος στροφών κινητήρα DC με ελεγκτή PI, και αντιστάθμιση διαταραχής.

Έλεγχος στροφών κινητήρα DC με ελεγκτή PI, και αντιστάθμιση διαταραχής. ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Έλεγχος στροφών κινητήρα DC με ελεγκτή PI, και αντιστάθμιση διαταραχής. Α) Σκοπός: Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι να επιδειχθεί ο έλεγχος των στροφών

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από την μία κατεύθυνση, ανάλογα με την πόλωσή της. Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

The best solution for home electronic integration

The best solution for home electronic integration The best solution for home electronic integration R 2 ZAS Έξυπνος ελεγκτής δωματίου KNX Τηλεχειριστήριο ZN1VI-TPZAS-B 1:1 (120 x 88 x 11 mm.) ZN1VI-TPZAS-S ZN1VI-TPZAS-W ZN1IR-ZAS (85.5 x 54 x 12 mm.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 11. Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου

ΑΣΚΗΣΗ 11. Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου ΑΣΚΗΣΗ 11 Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου Σκοπός : Να προσδιορίσουμε μια από τις φυσικές ιδιότητες του ηλεκτρονίου που είναι το πηλίκο του φορτίου προς τη μάζα του (/m

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης"

10η Ενότητα: Το υποσύστημα αίσθησης 10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά μεγέθη γενική δομή και συγκρότηση ΤΕΙ Πειραιά Καθηγητής Γ. Χαμηλοθώρης ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ISL I nt el l i gent Syst ems Lab 1 Το υποσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΠΥΚΝΩΤΕΣ Πυκνωτής Πυκνωτής δημιουργείται πάντα μεταξύ δύο αγωγών (οπλισμοί), όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να σχηματιστεί ηλεκτρικό πεδίο. Χωρητικότητα πυκνωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

e-sv Series Αισθητήρας προστασίας κατά της κίνησης εν Ξηρώ

e-sv Series Αισθητήρας προστασίας κατά της κίνησης εν Ξηρώ e-sv Series Αισθητήρας προστασίας κατά της κίνησης εν Ξηρώ Αισθητήρας ανίχνευσης παρουσίας νερού βασιμένος στην οπτο-ηλεκτρονική αρχή, συνεπώς μη επεμβατικός και χωρίς κινούμενα μέρη. Ο αισθητήρας παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Stagnoli ACNSEM3L - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για φωτεινούς σηματοδότες

Stagnoli ACNSEM3L - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για φωτεινούς σηματοδότες Stagnoli ACNSEM3L - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για φωτεινούς σηματοδότες Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου, τύπου ACNSEM3L, της εταιρείας Stagnoli T.G. S.r.l., για έλεγχο 2 φωτεινών σηματοδοτών (φαναριών

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Η πίεση είναι μια σημαντική παράμετρος σε πολλά κυκλώματα αυτοματισμού, κυρίως σε βιομηχανικές εφαρμογές, και η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 29 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σημείο Ο ομογενούς ελαστικής χορδής, τη χρονική στιγμή t= αρχίζει να εκτελεί Α.Α.Τ. με εξίσωση y=,5ημπt ( SI), κάθετα στη διεύθυνση της χορδής. Το κύμα που παράγεται διαδίδεται κατά τη θετική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών Νέα Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΙΜΠΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΞΙΝΟΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΙΜΠΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΞΙΝΟΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΙΜΠΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΞΙΝΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Τι είναι οι οπτικές ίνες λοιπόν; Οι οπτικές ίνες, είναι πολύ λεπτά νήματα από πλαστικό ή γυαλί, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Θόρυβος. Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος

Σύστημα. Θόρυβος. Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος Ενότητα1: Εισαγωγή Σύστημα Σύστημα είναι ένα σύνολο φυσικών στοιχείων, πραγμάτων, ατόμων, μεγεθών ή εννοιών, που σχηματίζουν μιαν ενότητα και λειτουργούν ως μια ενότητα. Ένα σύστημα που επικοινωνεί με

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Τελεστικοί Ενισχυτές Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής Είσοδος αντιστροφής Ισοδύναμα Είσοδος μη αντιστροφής A( ) A d 2 1 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 1.1. Γενικά 1.2. Αρχή λειτουργίας 1.3. Μέτρηση πάχους εξαρτημάτων 1.4. Εντοπισμός ελαττωμάτων 1.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Μ: 30086 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ: 33359 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ P.L.C. 1. Για τον προγραμματισμό ενός PLC, η γλώσσα προγραμματισμού είναι η Pascal.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ P.L.C. 1. Για τον προγραμματισμό ενός PLC, η γλώσσα προγραμματισμού είναι η Pascal. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ P.L.C. 1. Για τον προγραμματισμό ενός PLC, η γλώσσα προγραμματισμού είναι η Pascal. 2. Στην περίπτωση που θέλουμε να συνδέσουμε στο PLC έναν αισθητήρα που ανιχνεύει μια κατάσταση που συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Supersoniq 522LE Ελεγκτής Στάθμης με Υπέρηχους

Supersoniq 522LE Ελεγκτής Στάθμης με Υπέρηχους Supersoniq 522LE Ελεγκτής Στάθμης με Υπέρηχους Γενικά Ελεγκτής στάθμης δεξαμενών και μετρητής απόστασης με τη χρήση υπέρηχων. Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται έλεγχος της στάθμης μέσω διαδικασίας πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ. 3ο Γ/σιο Τρικάλων

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ. 3ο Γ/σιο Τρικάλων ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαυρομμάτη Ειρήνη - ΠΕ0401 3ο Γ/σιο Τρικάλων Σχολικό Έτος: 2014-2015 1ο ΠΕΙΡΑΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Κατασκευές στο εργαστήριο, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΣΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΣΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΣΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΙΑ ΠΙΈΣΕΩΣ Η πίεση ορίζεται σαν η εξασκούμενη δύναμη σε μια επιφάνεια δια της επιφάνειας αυτής, επομένως για να μετρηθεί η πίεση αρκεί να μετρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE. Gold-Sputtered Large-Diaphragm Studio Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE. Gold-Sputtered Large-Diaphragm Studio Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE Gold-Sputtered Large-Diaphragm Studio Condenser Microphone 2 SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Ενότητα 2.6 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αιτιολογείτε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους αυτοματισμού. Να διακρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η παραγωγή λευκού φωτός με τη χρήση λαμπτήρα πυράκτωσης. Η χρήση πηγών φωτός διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε

Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε στεγνωτήρες χεριών που αντί της θερμότητας, χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIMATIC S7-300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIMATIC S7-300 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIATIC S7-300 5. Σκοπός του προσομοιωτή. Χωρίς τον προσομοιωτή ο έλεγχος της ορθότητας ενός προγράμματος μπορεί να γίνει μόνο offline με τη χρήση του λογισμικού STEP 7 της Siemens

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια.

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας της σύγχρονης τριφασικής γεννήτριας. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Κώτσος Λαμία 2013 Περιεχόμενα 1. Οπτική πηγή 1.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά

Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά -1- Η τιμή της dc παραμέτρου β ενός npn transistor έχει τιμή ίση με 100. Το transistor λειτουργεί στην ενεργή περιοχή με ρεύμα συλλέκτη 1mA. Το ρεύμα βάσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕTΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

PRS xpxxx και LBB 4428/00 Ενισχυτές ισχύος

PRS xpxxx και LBB 4428/00 Ενισχυτές ισχύος Συστήματα επικοινωνίας PRS xpxxx και Ενισχυτές ισχύος PRS xpxxx και Ενισχυτές ισχύος www.boschsecrity.gr 1, 2, 4 ή 8 έξοδοι ήχου (επιλογή από εξόδους 100 / 70 / 50 V) Επεξεργασία και καθυστέρηση ήχου για

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β) ΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι δεκτή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι δεκτή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ 1ο Λ.Βουλιαγµένης 283, Αγ. ηµήτριος (Παναγίτσα), τηλ: 210-9737773 2ο Κάτωνος 13, Ηλιούπολη (Κανάρια), τηλ: 210-9706888 3o Αρχιµήδους 22 & ούναρη (Άνω λυφάδα), τηλ: 210-9643433 4ο Θεοµήτορος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων X, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι V = 25 kv. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Χειμερινό Εξάμηνο 007 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών Χειμερινό Εξάμηνο 007 Πρόβλημα 1 Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα