ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές Μετρήσεων... 3 Β. Κοινές Μετρήσεις για Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνίας... 4 Γ. Σημεία Μέτρησης... 5 Δ. Μεθοδολογία Μετρήσεων... 6 Ε. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

3 Εισαγωγή Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι γενικές αρχές και τα κύρια χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας που θα διέπουν την αξιολόγηση της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που προκύπτουν από τις εκπομπές των εγκατεστημένων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας οι οποίοι αποτελούν μέρος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (π.χ. σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμοί εκπομπής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, συστήματα ασύρματης πρόσβασης), για συμμόρφωση των εξουσιοδοτημένων οργανισμών με τους σχετικούς όρους της εξουσιοδότησης τους. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να διασαφηνίσει κάποια σημεία αναφορικά με τη διενέργεια και την παρουσίαση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Τίποτα που αναφέρεται πιο κάτω δεν αντικαθιστά οποιοδήποτε όρο ή υποχρέωση που περιλαμβάνεται στις εξουσιοδοτήσεις ραδιοεπικοινωνιών που έχουν χορηγηθεί στους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς. Α. Γενικές Αρχές Μετρήσεων 1. Για κάθε εγκατεστημένο σταθμό ραδιοεπικοινωνίας που αποτελεί μέρος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα ετοιμάζεται σχετική έκθεση Οι μετρήσεις και η εκτίμηση της αβεβαιότητας θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που επεξηγείται στη Σύσταση CEPT/ECC/REC/(02)04 με τίτλο «Μέθοδοι Μέτρησης μη Ιονίζουσας Ακτινοβολίας (9 khz 300 GHz) («Measuring Non-Ionizing Radiation (9 khz GHz)») και συγκεκριμένα βάσει της Περίπτωσης 3 (Case 3), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 3. Η επεξεργασία της έκθεσης σε πηγές με πολλαπλές συχνότητες θα γίνεται όπως καθορίζεται στη Σύσταση 1999/519/EC του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) της 12ης Ιουλίου 1999 «περί του Περιορισμού της Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (0 Hz 300 GHz)» (EE L 199 της , σ. 59), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 4. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, θα συγκρίνονται με τα Εθνικά Όρια Έκθεσης. Ως Εθνικά Όρια Έκθεσης έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας τα επίπεδα αναφοράς που αναφέρονται στη σύσταση της ΕΕ 1999/519/ΕΚ. Το Υπουργείο Υγείας έχει δικαίωμα να αναθεωρεί αυτά τα πρότυπα. 5. Αρχικά θα πρέπει να γίνεται σάρωση του φάσματος για εντοπισμό του σημείου όπου η έκθεση σε ΗΜΠ είναι μέγιστη σύμφωνα με το Παράρτημα της Σύστασης CEPT/ECC/REC/(02) Οι μετρήσεις σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας στους οποίους αναφέρεται το παρόν έγγραφο γίνονται στο απομακρυσμένο πεδίο (far field) και στο κοντινό πεδίο ακτινοβολίας 2 (radiating near field), όχι στο αντενεργό /αντιδραστικό κοντινό πεδίο 3 (reactive near field). Στο απομακρυσμένο πεδίο μπορεί να γίνει μέτρηση είτε της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είτε της έντασης του μαγνητικού πεδίου. Για σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και τηλεοπτικές εκπομπές η μέτρηση είτε της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είτε της έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι ικανοποιητικές εφόσον αυτή γίνεται πέραν της απόστασης ενός μήκος κύματος, λ 1 Όταν εγκατεστημένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας σε συγκεκριμένη τοποθεσία πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια κοινής μέτρησης (βλ. παράγραφο Β), τότε θα ετοιμάζεται μια έκθεση η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλους τους εγκατεστημένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας στη συγκεκριμένη τοποθεσία. 2 Κατακόρυφο άκρο της περιοχής που μετράται από την κεραία με απόσταση λ μέχρι λ+2d 2 /λ. 3 Κατακόρυφο άκρο της περιοχής που μετράται από την κεραία με απόσταση 0 μέχρι λ. 3

4 (π.χ. 30 εκ για GSM 900 MHz, 15 εκ για GSM 1800 MHz, 50 εκ για τηλεοπτικές εκπομπές στην ζώνη IV/V). 7. Θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των συνολικών επιπέδων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Δηλαδή, θα πρέπει να υπολογίζονται οι συνεισφορές όλων των πηγών εκπομπής, όχι μόνο οι εκπομπές του υπό αξιολόγηση σταθμού ραδιοεπικοινωνίας. Σημειώνεται ότι από τη μεθοδολογία επεξεργασίας των μετρήσεων που εισηγείται η Σύσταση της ΕΕ, που αναφέρεται στην Παράγραφο 3 πιο πάνω, το όριο του συνολικού Συντελεστή Έκθεσης EQ είναι η μονάδα, τόσο για αποτελέσματα πεδίου όσο και για αποτελέσματα ισχύος. Για σκοπούς ομοιόμορφης παρουσίασης των αποτελεσμάτων, θα πρέπει να παρουσιάζονται αποτελέσματα μετρήσεων έντασης ηλεκτρικού πεδίου σε μονάδα μέτρησης (dbμv/m ή V/m) καθώς και ο συνολικός Συντελεστής Έκθεσης EQ. 8. Για σκοπούς ελέγχου θα πρέπει να δίδονται για κάθε σημείο μέτρησης τα ακόλουθα στοιχεία: η τοποθεσία που έγινε η μέτρηση, η διεύθυνση του σημείου που έγινε η μέτρηση (όπου αυτό είναι δυνατό), οι ακριβείς συντεταγμένες του σημείου που έγινε η μέτρηση, η ημερομηνία μέτρησης, η ώρα έναρξης και λήξης της μέτρησης, η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μέτρησης, η σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια της μέτρησης, φωτογραφίες πάνω στις οποίες να φαίνεται η ημερομηνία που έγινε η μέτρηση, κατάλογος τυχών άλλων ορατών ραδιοεπικοινωνιακών εκπομπών καθώς και η απόσταση του σημείου μέτρησης από τον υπό εξέταση σταθμό ραδιοεπικοινωνίας. Στην περίπτωση κοινών μετρήσεων σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας, τότε ή μέτρηση της απόστασης θα γίνεται με αναφορά τον κοντινότερο εγκατεστημένο σταθμό ραδιοεπικοινωνίας. Β. Κοινές Μετρήσεις για Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνίας 1. Κοινές μετρήσεις για περισσότερους από ένα σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας μπορούν να διενεργούνται από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς όταν οι κεραίες των σταθμών τους χρησιμοποιούν: (i) (ii) τον ίδιο ιστό/κεραιοσύστημα ή την ταράτσα ιδίου κτιρίου και οι κεραίες βρίσκονται εντός ενός κύκλου με διάμετρο 14m ή (iii) την ταράτσα διαφορετικού κτιρίου και οι κεραίες βρίσκονται εντός ενός κύκλου με διάμετρο 14m ή (iv) ιστούς που ανεγείρονται στο έδαφος όταν βρίσκονται εντός ενός κύκλου με διάμετρο 20m. 2. Στις περιπτώσεις σταθμών ραδιοεπικοινωνίας οι οποίοι αποτελούν μέρος δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληρούν τα κριτήρια της Παραγράφου Β.1 (εφεξής «σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας που πληρούν τα κριτήρια για κοινές μετρήσεις»), θα μπορούν να διενεργούνται μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από ένα από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς που έχουν σταθμό ραδιοεπικοινωνίας στην συγκεκριμένη τοποθεσία και τα αποτελέσματα να ισχύουν και για τους υπόλοιπους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς που έχουν σταθμό ραδιοεπικοινωνίας στην ίδια τοποθεσία και πληροί τα κριτήρια για κοινές μετρήσεις. 3. Κοινό πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ εξουσιοδοτημένων οργανισμών (είτε διμερή είτε πολυμερή συμφωνία) το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει συμφωνημένο κατάλογο με τις τοποθεσίες των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας που πληρούν τα κριτήρια για κοινές μετρήσεις καθώς και τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό που αναλαμβάνει να διενεργήσει την κοινή μέτρηση για τους σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας σε κάθε 4

5 τοποθεσία. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται στο ΤΗΕ το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του εκάστοτε εξαμήνου μετρήσεων, με κοινοποίηση στο Εγκεκριμένο Πρόσωπο (το οποίο περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Προσώπων) που θα αναλάβει τη διενέργεια μετρήσεων εκ μέρους του εξουσιοδοτημένου οργανισμού για το εκάστοτε εξάμηνο. Ο κατάλογος θα αναθεωρείται κάθε εξάμηνο και θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει είτε πρόκειται για προσθήκη νέας περίπτωσης σταθμών ραδιοεπικοινωνίας που πληροί τα κριτήρια για κοινές μετρήσεις με την τοποθεσία και τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό που θα διενεργήσει την κοινή μέτρηση σε κάθε τοποθεσία, είτε απώλεια υφιστάμενης περίπτωσης κοινών μετρήσεων λόγων απώλειας/κλείσιμο κάποιου σταθμού. Σημειώνεται ότι σε οποιεσδήποτε τοποθεσίες σταθμών ραδιοεπικοινωνίας που πληρούν τα κριτήρια για κοινές μετρήσεις δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των εξουσιοδοτημένων οργανισμών, ο κάθε εξουσιοδοτημένος οργανισμός είναι υπόχρεος να συνεχίσει να διενεργεί ξεχωριστά τις μετρήσεις για το σταθμό ραδιοεπικοινωνίας του. Γ. Σημεία Μέτρησης 1. Στις οικιστικές περιοχές θα επιλέγονται συνολικά τρία σημεία μέτρησης: (i) Το ένα σημείο μέτρησης πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στον/στους σταθμό(-ούς) ραδιοεπικοινωνίας, π.χ. στην ταράτσα όπου είναι εγκατεστημένες οι κεραίες (εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην ταράτσα, η μέτρηση να γίνεται στο δρόμο όσο πιο κοντά στις κεραίες γίνεται) στο σημείο όπου τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχουν τη μέγιστη ένταση λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις των γειτονικών κεραιών. Για την επιλογή αυτού του σημείου, θα πρέπει πρώτα να γίνεται σάρωση του φάσματος σε διάφορα σημεία του χώρου μέτρησης και να επιλέγεται το σημείο όπου η έκθεση είναι μέγιστη. (ii) Τα άλλα δύο σημεία πρέπει να επιλέγονται εκεί όπου μπορεί να υπάρξει ή υπάρχει πιθανότητα έκθεσης του κοινού, π.χ. απέναντι βεράντα, κοντινά σπίτια, σχολεία, πάρκα κλπ στην κατεύθυνση όπου τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχουν τη μέγιστη ένταση. Για την επιλογή αυτών των σημείων, θα πρέπει πρώτα να γίνεται σάρωση του φάσματος σε διάφορα σημεία του χώρου μέτρησης και να επιλέγονται τα δυο σημεία όπου η έκθεση είναι μέγιστη. Γενικά η επιλογή των σημείων μέτρησης, όπου αυτό είναι εφικτό, θα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της δυσμενέστερης περίπτωσης. 2. Στις μη οικιστικές 4 περιοχές θα επιλέγονται συνολικά δύο σημεία μέτρησης: (i) Το ένα σημείο μέτρησης πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στον/στους σταθμό(- ούς) ραδιοεπικοινωνίας, στο σημείο όπου τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχουν τη μέγιστη ένταση. Για την επιλογή αυτού του σημείου, πρέπει να γίνεται πρώτα σάρωση του φάσματος σε διάφορα σημεία του χώρου μέτρησης και να επιλέγεται το σημείο όπου η έκθεση είναι μέγιστη. (ii) Το άλλο σημείο πρέπει να επιλέγεται εκεί όπου μπορεί να υπάρξει ή υπάρχει πιθανότητα έκθεσης του κοινού και πάλι στην κατεύθυνση όπου τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχουν τη μέγιστη ένταση. Για την επιλογή αυτού του σημείου, θα πρέπει πρώτα να γίνεται σάρωση του φάσματος σε διάφορα σημεία του χώρου μέτρησης και να επιλέγεται το σημείο όπου η έκθεση είναι μέγιστη. 4 Περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν κτίρια σε ακτίνα 200 μέτρων από την κεραία. 5

6 Γενικά, η επιλογή των σημείων μέτρησης, όπου αυτό είναι εφικτό, θα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της δυσμενέστερης περίπτωσης. 3. Τα σημεία μέτρησης δεν πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των μέτρων από το σημείο που βρίσκεται ο σταθμός, εκτός αν δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες (απότομη βουνοκορφή, περιφραγμένος χώρος) ή αν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος (π.χ. σχολείο). Δ. Μεθοδολογία Μετρήσεων 1. Θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις και στους 3 άξονες (,, ). Η κάθε μέτρηση θα πρέπει να έχει χρονική διάρκεια 6 λεπτών. Στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη τιμή που λαμβάνεται στην περίοδο των 6 λεπτών και όχι ο μέσος όρος. Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι: E Ex 2 Ey 2 Ez 2 2. Σε κάθε σημείο μέτρησης θα πρέπει να γίνεται μία αρχική σάρωση όλου του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για τη χαρτογράφηση όλων των συνεχόμενων πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σύμφωνα με την Παράγραφο Α5. Σημειώνεται ότι οι πηγές των οποίων η ένταση είναι πολύ χαμηλή δεν λαμβάνονται υπόψη. Στη Σύσταση CEPT/EEC/REC/(02)04 αναφέρονται τα ακόλουθα: Το κατώτατο όριο για τις πηγές των οποίων η ένταση είναι πολύ χαμηλή και δεν λαμβάνονται υπόψη είναι 40 db κάτω από το επίπεδο αναφοράς. Εάν δεν υπάρχει εκπομπή που να υπερβαίνει αυτό το κατώτατο όριο εντός μιας ζώνης συχνοτήτων, τα 2 ψηλότερα επίπεδα εκπομπών μπορούν να αναφερθούν στην έκθεση. 3. Η συνολική επιβάρυνση θα υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπόψη το χειρότερο σενάριο. Δηλαδή, οι συνεισφορές των άλλων πηγών θα συνυπολογίζονται με τα αποτελέσματα από το σταθμό ραδιοεπικοινωνίας για τον οποίο γίνονται οι μετρήσεις στο σημείο που αυτά είναι μέγιστα. 4. Μετρήσεις Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας 4.1 Μετρήσεις Σταθμών Βάσης GSM Όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας GSM 900 και 1800 πρέπει να ακολουθούνται τα εξής βήματα: (i) Προσδιορισμός του καναλιού ελέγχου (control channel) με τον αναλυτή φάσματος. (ii) Μέτρηση και υπολογισμός της συνολικής έντασης του ηλεκτρικού πεδίου του καναλιού ελέγχου σύμφωνα με την Παράγραφο Δ.1. (iii) Προσδιορισμός του αριθμού των n-1 καναλιών κίνησης (traffic channels) 5 και υπόθεση ότι όλα τα κανάλια κίνησης του σταθμού είναι κατειλημμένα, η ένταση ηλεκτρικού πεδίου που αξιολογείται υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: E max E Co n tro lch a n n el n 5 Ο κάθε εξουσιοδοτημένος οργανισμός πρέπει να παρέχει πληροφορίες για το μέγιστο αριθμό των καναλιών κίνησης ανά ζώνης συχνοτήτων (GSM ) στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή/και σε Εγκεκριμένο Πρόσωπο το οποίο περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Προσώπων. 6

7 4.2 Μετρήσεις Σταθμών Βάσης UMTS Όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας UMTS πρέπει να ακολουθούνται τα εξής βήματα: (i) (ii) Προσδιορισμός της κεντρικής συχνότηταςf 0 της εκπομπής UMTS για την οποία γίνεται η μέτρηση. Προσδιορισμός και μέτρηση της ισχύοςτου κάθε Primary Common Pilot Channel (P-CPICH), P P-CPICHi, της συγκεκριμένης εκπομπής UMTS για την οποία γίνεται η μέτρηση χρησιμοποιώντας αναλυτή φάσματος με αποκωδικοποιητή WCDMA. (iii) Υπολογισμός της συνολικής ισχύος των P-CPICH σύμφωνα με τον τύπο: P f P CPICH 0 P CPICHi 0 i f P (iv) Υπολογισμός του μέγιστου ηλεκτρικού πεδίου που αξιολογείται από τον τύπο: E M AX f E f 0 P CPICH 0 P P M AX P CPICH Όπου P MAX 6 είναι η μέγιστη δυνατή ισχύς της εκπομπής του σταθμού βάσης (Node B) UMTS. 4.3 Σημειώνεται ότι για τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας πρέπει να γίνεται διαχωρισμός στις τρεις φασματικές ζώνες 900, 1800 και 2100 MHz καθώς και διαχωρισμός ανά εταιρεία σε αυτές τις φασματικές ζώνες. 5. Μετρήσεις Σταθμών Εκπομπής Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (DVB-T) Όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία από σταθμούς εκπομπής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) πρέπει να ακολουθούνται τα εξής βήματα: (i) (ii) Προσδιορισμός και μέτρηση της ισχύς στο κανάλι ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται το ψηφιακό σήμα DVB-T με τη χρήση αναλυτή φάσματος που διαθέτει Channel Power mode. Μέτρηση και υπολογισμός της συνολικής έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο κανάλι σύμφωνα με την Παράγραφο Δ.1. Ε. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 1. Στοιχεία Σταθμού Τα στοιχεία που αφορούν κάθε σταθμό ραδιοεπικοινωνίας θα περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: (α) Ταχυδρομική διεύθυνση. 6 Ο κάθε εξουσιοδοτημένος οργανισμός πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τη μέγιστη δυνατή ισχύ της εκπομπής των σταθμών βάσης (Node B) UMTS στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή/και σε Εγκεκριμένο Πρόσωπο το οποίο περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Προσώπων. 7

8 (β) (γ) (δ) (ε) Γεωγραφικές συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και πλάτος). Ύψος κεραίας και τύπος σταθμού. Ραδιοσυχνότητες που είναι σε λειτουργία για κάθε σταθμό. EIRP (effective isotropically radiated power) ανά κανάλι σε dbw Επιπρόσθετα για σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας να δίνονται και τα ακόλουθα στοιχεία: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Συχνότητες όλων των καναλιών ελέγχου και ο μέγιστος αριθμός των καναλιών κίνησης στο εύρος 900 MHz, Συχνότητες όλων των καναλιών ελέγχου και ο μέγιστος αριθμός των καναλιών κίνησης στο εύρος 1800 MHz, Μέγιστος αριθμός πομποδεκτών ανά κυψέλη που δυνατό να χρησιμοποιηθεί στο εύρος 900 MHz, Μέγιστος αριθμός πομποδεκτών ανά κυψέλη που δυνατό να χρησιμοποιηθεί στο εύρος 1800 ΜΗz και Συχνότητες των συγκεκριμένων καναλιών ελέγχου των σταθμών που βρίσκονται εγκατεστημένοι στον ίδιο χώρο (συνεγκατάσταση των δύο παροχέων στον ίδιο πύργο/ιστό ή οροφή κτιρίου) ή σε διπλανά κτίρια. «scrambling codes» των Primary Common Pilot Channels του κάθε καναλιού ραδιοσυχνοτήτων (frequency channel) UMTS και η μέγιστη δυνατή ισχύς, P MAX, της εκπομπής των σταθμών βάσης (Node B) UMTS. 2. Στοιχεία Εξοπλισμού Θα αναφέρεται ο εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί για τις μετρήσεις, δηλαδή ο κατασκευαστής, το μοντέλο, η ημερομηνία της τελευταίας βαθμονόμησης του εξοπλισμού και ο σειριακός αριθμός του. 3. Μετρήσεις Πεδίου Να παρουσιάζονται οι μετρήσεις που αναφέρονται στις Παραγράφους Δ.4.1 ή/και Δ.4.2 ή/και Δ.5 ανάλογα με την περίπτωση και η επεξεργασία τους να γίνεται σύμφωνα με τις Παραγράφους Α.2 Α.3 και. Α.4.Σημειώνεται, ότι τα σημεία μέτρησης θα πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με την Παράγραφο Γ και θα πρέπει να δίδονται τα άλλα υποβοηθητικά στοιχεία που αναφέρονται στην Παράγραφο Α Συνεισφορές Άλλων Πηγών Θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σάρωσης, σύμφωνα με την Παράγραφο Δ Μέγιστα Επίπεδα Έκθεσης Θα υπολογίζεται η συνολική επιβάρυνση, σύμφωνα με την Παράγραφο Δ.3 για κάθε σημείο μέτρησης. 6. Εκτίμηση της Αβεβαιότητας (Uncertainty Analysis) Η εκτίμηση της αβεβαιότητας θα γίνεται όπως καθορίζεται στη Σύσταση CEPT/ECC/REC/(02)04. 8

Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια Αγ.Παρασκευή Αττικής

Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια Αγ.Παρασκευή Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Αγ. Παρασκευή, 30062009 Αρμόδιος: Δρ. Ε. Καραμπέτσος Α.Π.: Μ.ι./411/2637 Tηλ. : 2106506745, 2106506700

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών Έκθεση στην Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 346 3 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2300 ΕΦΑ (493) Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ OΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα θέµατα υγείας, που σχετίζονται µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα επιστηµονικά δεδοµένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013 M. Xριστοπούλου, Δ. Κουτουνίδης, Ε. Καραμπέτσος Ελληνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ O 6 ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τμήμα: Α1Π Υπεύθυνοι καθηγητές: Σταυρόπουλος Γεώργιος, Τεχν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση 1.0 Μάιος 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν Εγχειρίδιο απευθύνεται προς τους Ανεξάρτητους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθμός Θέσης 1002123 Θέση ΦΥΛΛΟΝ Γεωγρ.Πλάτος 39 26 30 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 17 06 Διεύθυνση Θέσης ΎΨΩΜΑ «ΣΤΑΛΑΣ», ΤΟΠΙΚΗ (Οδός, αριθμός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

2006-07-05 ICS: 33.020. Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 3: Tεχνικές δοκιµών και µετρήσεων Όρια

2006-07-05 ICS: 33.020. Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 3: Tεχνικές δοκιµών και µετρήσεων Όρια 2006-07-05 ICS: 33.020 ΕΛΟΤ 1422-3 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 3: Tεχνικές δοκιµών και µετρήσεων Όρια Radiocommunication Antenna

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-7-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/2 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. τον Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας Εργαστήριο Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002 Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 146(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΒΛΑΧΑΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: A.A.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Α.ΜΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ Χορήγηση στην Εταιρεία με την Επωνυμία «..» και το διακριτικό τίτλο «.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμ. Ασφαλείας: Αναστάσεως 2, ΠΑΠΑΓΟΥ 101 91 210-6508569, 210-6508554 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμ. Ασφαλείας: Αναστάσεως 2, ΠΑΠΑΓΟΥ 101 91 210-6508569, 210-6508554 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Βαθμ. Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή µας

Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή µας Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή µας Ο καταναλωτής είναι απαραίτητο να είναι ορθά πληροφορηµένος, ώστε να µπορεί να κάνει σωστές επιλογές. Γι αυτό και η Cyta δεσµεύεται να κρατά το κοινό ενήµερο αναφορικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο θόρυβος, που προέρχεται από την κίνηση των μέσων μεταφοράς, αποτελεί την πιο διαδεδομένη και άμεσα αισθητή επίπτωση των μεταφορών στο περιβάλλον. Στην

Διαβάστε περισσότερα