Αθήνα,31/03/2017 Αριθ.Πρωτ.:601436

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα,31/03/2017 Αριθ.Πρωτ.:601436"

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΟΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Τηλέφωνο: Fax: Αθήνα,31/03/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την 12/09/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση 01/01/ /12/2015 της εταιρείας με την επωνυμία «F&M FEED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: Εταιρεία: «F&M FEED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ/νση: ΚΩΝ ΣΑΨΑΛΗ 5 Τ.Κ.: 19014, ΩΡΩΠΟΣ Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, Ε/O.ΓΔ

2 Α.Φ.Μ.: Β.5 ΙΣΟΛ -ΚΑΧ-ΙΝΑ ΤΗΣ F & M FEED MOΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτη: ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣ Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ Υπόδειγμα Β.5 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν4308/ Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση (01/01/ /12/2015) Περιουσιακά στοιχεία Πάγια , ,74 Μείον: Αποσβεσμένα 7.934, ,4 Απομειωμένα 0,00 0,00 Αποθέματα 869,19 716,68 Απαιτήσεις , ,21 Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα Λοιπά , ,27 Σύνολο ενεργητικού , ,46 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά , ,73 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,73 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων , ,46 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2015 ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Υπόδειγμα Β.6 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν4308/ Κύκλος εργασιών (καθαρός) , ,78 Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 74,86 716,68 Αγορές εμπορευμάτων και υλικών , ,48 Παροχές σε εργαζόμενους ,05 0,00 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων 8.302, ,45 Λοιπά έξοδα και ζημιές 0, ,98 Λοιπά έσοδα και κέρδη ,33 0,00 Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 0, ,91 Αποτέλεσμα προ φόρων , ,46 Φόροι 4.108, ,08 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους , ,38 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΑΝΟΥ ΑΔΤ ΑΒ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤΑΖ /06/2016 Σελ. 1 από 1

3 Α.Φ.Μ.: Προσάρτημα ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ F & M FEED M.I.K.E.2015.xlsx Έτος: 2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ F & M FEED MΙΚΕ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων F & M FEED ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Κ.Ε. Από έως Κ.ΣΑΨΑΛΗ 5, ΑΦΙΔΑΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ: Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Συντάχτηκαν ισολογισμός (υπόδειγμα Β5) και κατάσταση αποτελεσμάτων (υπόδειγμα Β6) βάσει του ν.4308/2014 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΤ ΑΒ ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΖ /06/2016 Σελ. 1 από 1

4 F & M FEED MΙΚΕ ΑΦΜ : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Εν όψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως της 25ης Σεπτεμβρίου 2016 η Διαχειριστής της Εταιρίας Αικατερίνη Πιάνου εκθέτει προς αυτήν τα υπ αυτού πεπραγμένα που έχουν ως εξής: Η Διαχειριστής της Εταιρίας, καθ όλη την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσεως λειτούργησε εύρυθμα και τακτικά σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας και τον Νόμο, διοίκησε δε την εταιρία με σύμπνοια και ομοφωνία στην λήψη των αποφάσεων. Στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, με γνώμονα πάντοτε την ανάπτυξη της Εταιρίας και την σύννομη λειτουργία της κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα ανακύψαντα προβλήματα και να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις. Ειδικότερα: Σχεδίασε τα νέα βήματα ανάπτυξης της εταιρίας δίνοντας βάρος τόσο στον εκσυγχρονισμό του καταστήματος της εταιρίας όσο και στην διερεύνηση της μετοχικής της βάσης και μεγιστοποίηση της εταιρικής περιουσίας. Κύριοι Εταίροι, Υπό την έγκριση σας τίθεται τα αποτελέσματα της ληξάσης την 31/12/2015 εταιρικής χρήσεως, η εικόνα των οποίων εμφανίζεται εις τον υπό κρίσιν Ισολογισμό και εις την ανάλυση του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ». Α. Τα στοιχεία που αποτελούν το ενεργητικό και το παθητικό του Ισολογισμού τις 31/12/2015 που έχει τεθεί υπ όψη σας Α1 Κύκλος εργασιών : ,78 A2 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως ,71 Α3 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως ,93 Φόρος (Τέλος επιτηδεύματος) 1.000, ,20 Β Διάθεση αποτελεσμάτων Β1 Αποτελέσματα κερδών χρήσεως εις νέον ,20

5 Κύριοι Εταίροι, Αφού λάβετε γνώσιν του Ισολογισμού της 31/12/2015 και του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ», παρακαλείσθε όπως συμφώνως με το νόμο και το καταστατικό προέλθετε εις την λήψη των κάτωθι αποφάσεων: 1 Εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ», 2 Απαλλάξατε δια μυστικής ψηφοφορίας τον Διαχειριστή και τους ελεγκτές πάσης κατά νόμο ευθύνης δια την χρήση Απ όσα παραπάνω συνοπτικά εκτίθενται, καθίσταται προφανές ότι κατά την κλεισθείσα χρήση εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015 επιτελέσθηκε σημαντικό και συγκεκριμένο έργο που εκτιμάται ότι αποτελεί την βάση μιας περαιτέρω αναπτυξιακής πορείας της εταιρίας. Το έργο αυτό του Διαχειριστή, καθώς και οι προτάσεις του για το μέλλον, τίθεται με την παρούσα έκθεση προς έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των Εταίρων της Εταιρίας. Αθήνα 31 Αύγουστου 2016 Πιάνου Αικατερίνη