ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. Αρ. Προκ.: 3/2008 Αρ. Πρωτ.: Ιουνίου 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. Αρ. Προκ.: 3/2008 Αρ. Πρωτ.:1603 4 Ιουνίου 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. Αρ. Προκ.: 3/2008 Αρ. Πρωτ.: Ιουνίου 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MoS.Med.IA (Motorways of the Sea Mediterranean Impact Analysis) (INTERREG IIIB ARCHIMED) Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 1 από 65

2 O Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ Προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την Υλοποίηση του Έργου «Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου για τους θαλάσσιους διαδρόμους για τους λιμένες Ηγουμενίτσας, Πάτρας και Κέρκυρας»: που αποτελεί μέρος του έργου «MoS.Med.IA (Motorways of the Sea Mediterranean Impact Analysis)» Προϋπολογισμού ,36 χωρίς Φ.Π.Α ήτοι ,70 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του ΠΔ 59/2007 καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά κατά τις ειδικότερες διατάξεις της. Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 2 από 65

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών Παροχή διευκρινίσεων Άρθρο 3: Αντικείμενο Διάρκεια της Σύμβασης Άρθρο 4: Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Άρθρο 5: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Άρθρο 6: Ορισμοί Άρθρο 7: Γλώσσα Διαδικασίας και Εκπόνησης Έργου Άρθρο 8: Εφαρμοστέα νομοθεσία Κεφάλαιο Β Άρθρο 9: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία Άρθρο 10: Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Άρθρο 11: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό Ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των Υποψηφίων Άρθρο 12: Προσωπική κατάσταση των Υποψηφίων- Λόγοι αποκλεισμού Άρθρο 13: Περιεχόμενο Φακέλων Προσφοράς Χρόνος ισχύος προσφορών Άρθρο 14: Περιεχόμενο υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Άρθρο 15: Περιεχόμενο υποφακέλων Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς Άρθρο 16 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης Κεφάλαιο Γ Άρθρο 17: Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών Άρθρο 18 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς προσδιορισμός Αναδόχου Άρθρο 19: Ολοκλήρωση Ακύρωση Μερική επανάληψη Ανάθεση Άρθρο 20: Έλεγχος νομιμοποίησης & προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος Αναδόχου. Άρθρο 21: Σύναψη και υπογραφή Σύμβασης Άρθρο 22: Αμοιβή Αναδόχου Τρόπος πληρωμής Άρθρο 23: Αναπροσαρμογή τιμών Άρθρο 24: Εγγυητική ευθύνη Άρθρο 25: Τροποποίηση Σύμβασης Επέκταση αντικειμένου Άρθρο 26: Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις Άρθρο 27: Υπεργολαβία Άρθρο 28: Ζητήματα Κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας Άρθρο 29: Υποχρεώσεις Ασφάλισης Άρθρο 30: Εμπιστευτικότητα Άρθρο 31: Ανωτέρα βία Άρθρο 32: Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου Άρθρο 33: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 3 από 65

4 Παραρτήματα Παράρτημα Ι: Α.Π /ΥΔ 2680/ έγγραφο της ΕΥΔ ΚΠ INTERREG σχετικά με την ένταξη προγράμματος στην Κοινοτική Πρωτοβουλία CIP INTERREG IIIB ARCHIMED Παράρτημα ΙΙ: Παράρτημα ΙΙΙ: ΙΙΙ. 1. ΙΙΙ.2. ΙΙΙ. 3. ΙΙΙ.4. ΙΙΙ.5. ΙΙΙ.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Υποδείγματα Εντύπων Προσφοράς ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Παράρτημα ΙV: ΙV.1. ΙV.2. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Παράρτημα V: Σύμβαση Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 4 από 65

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Εισαγωγή - Αναθέτουσα Αρχή 1.1 Στα πλαίσια της χορήγησης κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης για έργα κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια του INTERREG IIIB ARCHIMED, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, έχει εγκρίνει το έργο «MoS.Med.IA» στο οποίο εντάσσεται η Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου για τους θαλάσσιους διαδρόμους για τους λιμένες Ηγουμενίτσας, Πάτρας και Κέρκυρας. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Παρατηρητηρίου, για στους λιμένες Ηγουμενίτσας, Πατρών και Κέρκυρας., ανέρχεται σε 1.2 : ,36 χωρίς Φ.Π.Α ήτοι ,70 συμπεριλαμβανομένουφ.π.α. Ο προϋπολογισμός αφορά τη παρούσα προκήρυξη. 1.2 Η Αναθέτουσα Αρχή που διεξάγει το Ανοικτό Διαγωνισμό, είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ στον οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και του οποίου η Διεύθυνση είναι: Οδός : Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός, Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Ηγουμενίτσα Ταχ. Κωδ. : Τηλ. : , 28771,29575 Fax : , Η μεταβολή των αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα ή η μεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της παρούσας ή της σύμβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η Αναθέτουσα Αρχή υπέχει υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τους ενδιαφερόμενους. 1.4 Ο παρών διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με το Α.Π /ΥΔ 2680/ έγγραφο της ΕΥΔ ΚΠ INTERREG σχετικά με την ένταξη προγράμματος στην Κοινοτική Πρωτοβουλία CIP INTERREG IIIB ARCHIMED, την Α.Π /24/07/07/09/2007 Απόφαση κ. Υπουργού ΥΕΝΑΝΠ, την Κοινοτική Οδηγία 2004/17/ΕΚ. όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το ΠΔ 59/2004, το υπ αριθμ. Πρωτ /ΥΔ5261/ έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG με το οποίο δίδεται η σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση του έργου Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου για τους θαλάσσιους διαδρόμους για τους λιμένες Ηγουμενίτσας, Πάτρας και Κέρκυρας» και την υπ αριθμ. 624/2008 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων 2.1. Η παρούσα Προκήρυξη και τα Τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από την Αναθέτουσα Αρχή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής καθώς επίσης και από την ηλεκτρονική διεύθυνση έως την Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 5 από 65

6 λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η Υπηρεσία παραδίδει τα τεύχη το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Προτείνεται στους ενδιαφερόμενους που θα προμηθευτούν ηλεκτρονικά, από την παραπάνω διεύθυνση, την προκήρυξη και τα τεύχη που την συνοδεύουν, να γνωστοποιούν γραπτώς την λήψη αυτών, στην Αναθέτουσα Αρχή Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού που διατίθενται, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει τα τεύχη διαγωνισμού της παραγράφου 2.1 μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν ή ιδιωτικών εταιρειών κατ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού μέχρι και την 6 η ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου της Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτήσεων των ενδιαφερομένων θα κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν τα τεύχη του διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και στους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει ηλεκτρονικά τα τεύχη και έχουν ενημερώσει γραπτώς την Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι και έξι ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Διευκρινίζεται ότι οι απαντήσεις επί των ερωτήσεων θα αναρτώνται επίσης από την Αναθέτουσα Αρχή και στην ηλεκτρονική σελίδα Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 3: Αντικείμενο Διάρκεια της Σύμβασης 3.1 Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου για τους Θαλάσσιους Διαδρόμους για τους λιμένες Ηγουμενίτσας, Πάτρας και Κέρκυρας»: 3.2 Το ειδικότερο αντικείμενο των ζητουμένων με την παρούσα αναφέρεται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 3.3 Η διάρκεια της σύμβασης που αφορά την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου καλύπτει χρονική περίοδο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 30/09/2008, ημερομηνία λήξης του έργου «MοS.Med.IA». Το ακριβές χρονοδιάγραμμα του έργου καθώς και η υποβολή των αντίστοιχων παραδοτέων αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 3.2 Ο επιλεγείς Ανάδοχος θα εργαστεί είτε στα γραφεία του, είτε, εφόσον απαιτηθεί από τις ανάγκες της σύμβασης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας και των άλλων εμπλεκομένων Οργανισμών. Μετακινήσεις μεταξύ των ανωτέρω τόπων δεν θα θεωρούνται εκτός έδρας μετακινήσεις, τα δε σχετικά έξοδα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Άρθρο 4: Προϋπολογισμός -Χρηματοδότηση 4.1 Ο προϋπολογισμός για την παροχή του συνόλου των έργων της παρούσας ανέρχεται σε ,36 χωρίς Φ.Π.Α ήτοι ,70 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 4.2 Η παρούσα Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το Α.Π /ΥΔ 2680/ έγγραφο της ΕΥΔ ΚΠ INTERREG σχετικά με την ένταξη προγράμματος στην Κοινοτική Πρωτοβουλία CIP INTERREG IIIB ARCHIMED, και την Α.Π /24/07/07/09/2007 Απόφαση ΥΕΝΑΝΠ. Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 6 από 65

7 Άρθρο 5: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης 5.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 9 (α) του Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ Α 63) και του άρθρου 40 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. 5.2 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», όπως ορίζεται στο Π.Δ. 59/2007 και στα άρθρα 54 και 55 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. 5.3 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων που δεν έχουν αποκλειστεί στα αρχικά στάδια σύμφωνα με την παρούσα 5.4 Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης αποτελέσματος του διαγωνισμού: α. για ολόκληρο το έργο όπως αναφέρεται στην διακήρυξη β. για μικρότερο μέρος του έργου που αναφέρεται στην διακήρυξη Η απόφαση ματαίωσης του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. στ του Π.Δ. 118/2007 δεν εδραιώνει αξίωση κατά του Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ από τους διαγωνιζόμενους. Άρθρο 6: Ορισμοί Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας Προκήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία: 6.1 «Ενδιαφερόμενος»: Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία 6.2 «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Υπηρεσία» Η Υπηρεσία που διεξάγει το Διαγωνισμό 6.3 «Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμπραξη ή Κοινοπραξία που υποβάλλει Προσφορά. 6.4 «Ανάδοχος»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, μέσω της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί. 6.5 «Αντίκλητος» Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 6.6 «Τεύχη Δημοπράτησης»: Τα Τεύχη που εκδίδει η Υπηρεσία και περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών Διαγωνισμός. 6.7 «Προσφορά»: Η προσφορά που υποβάλλουν οι Υποψήφιοι προς την Υπηρεσία στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Περιλαμβάνει το Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, την Τεχνική Προσφορά και την Οικονομική Προσφορά. 6.8 «Σύμβαση»: Η έγγραφη συμφωνία (ιδιωτικό συμφωνητικό) που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή της Αναθέτουσας Αρχής και του πλειοδότη. Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 7 από 65

8 6.9 «Υπεύθυνη Δήλωση»: Η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στα ελληνικά ή σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. ένορκη δήλωση). Η Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα νόμιμο εκπρόσωπο «Έργο» Το έργο και υπηρεσίες όπως περιγράφονται στην παρούσα. Άρθρο 7: Γλώσσα Διαδικασίας και Εκπόνησης Έργου 7.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. 7.2 Η υποψηφιότητα στο Διαγωνισμό, τα έγγραφα που την συνοδεύουν ή συνυποβάλλονται, η Προσφορά, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή προσφυγής, αίτησης κ.λπ. διατυπώνονται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Πρωτότυπα έγγραφα που εκδίδονται από χώρες του εξωτερικού θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στα ελληνικά. 7.3 Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. 7.4 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας, και του Αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 7.5 Τα παραδοτέα του έργου θα υποβληθούν στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα εκτός εάν άλλως υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Άρθρο 8: Εφαρμοστέα νομοθεσία Ο παρών Διαγωνισμός, διέπεται από τις διατάξεις : -Των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (L 134, 30/04/2004), η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ. 59/2007, συμπληρωματικά με το Π.Δ. 118/2008 και των λοιπών κείμενων διατάξεων που εφαρμόζονται για το ύψος υπηρεσιών και προμηθειών του συγκεκριμένου έργου. -Του Ν. 2856/2000 για το Φ.Π.Α (Φ.Ε.Κ. Α 248), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.3336/2005 (Φ.Ε.Κ Α 95) -Του Ν. 2522/97 Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 9: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία 9.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας Προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν και β) της ισχύουσας νομοθεσίας. 9.2 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας. 9.3 Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 8 από 65

9 Άρθρο 10: Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 10.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με τρόπο συμβατό προς τις απαιτήσεις της παρούσας, τον φάκελο της Προσφοράς, έως την Δευτέρα 14 Ιουλίου 2008 και ώρα π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας (Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ, Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός, Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Τ.Κ , Ηγουμενίτσα). Αιτήσεις και προσφορές που τυχόν υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός κι αν προκύψει ανάγκη αναβολής της συνεδρίασης, κατά τα αναφερόμενα στην παρ παρακάτω. Οι περιπτώσεις αποκλεισμού από τη διαδικασία επισημαίνονται ρητώς στην παρούσα Προκήρυξη Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα. Ο φάκελος της Προσφοράς κάθε Υποψηφίου θα περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κλειστούς υποφακέλους: (α) υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής (β) υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς (γ) υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς. Το περιεχόμενο καθενός από τους υποφακέλους προσφοράς περιγράφεται στα άρθρα 13, 14 και 15 της παρούσας Οι Προσφορές υποβάλλονται μέσα σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας Διενέργειας, ήτοι: «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ» Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης «Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου για τους Θαλάσσιους Διαδρόμους για τους λιμένες Ηγουμενίτσας, Πάτρας και Κέρκυρας» και ο αριθμός αυτής. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι: «Δευτέρα 14 Ιουλίου 2008». Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (επωνυμία και διεύθυνση) ή κάθε συμμετέχοντα χωριστά στην περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Σημειώνεται επίσης η φράση «να ανοιχθεί μόνον από την αρμόδια Επιτροπή» και η αναφορά στο περιεχόμενό του. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς τον Ο.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ.3/2008 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου για τους Θαλάσσιους Διαδρόμους για τους λιμένες Ηγουμενίτσας, Πάτρας και Κέρκυρας Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:... Προσφέρων:... Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς:... Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 9 από 65

10 Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα: Η εγγύηση συμμετοχής Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και ότι προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Η δήλωση ορισμού Αντικλήτου Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, που φέρουν τις ενδείξεις "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" αντίστοιχα. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισμένος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισμένος κατά τα ανωτέρω, ο Υποψήφιος αποκλείεται από τις περαιτέρω διαγωνιστικές διαδικασίες Οι φάκελοι προσφοράς υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα (προθεσμία) που αναφέρεται στο άρθρο ανωτέρω. Επίσης οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός, Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Τ.Κ , Ηγουμενίτσα) με ευθύνη του Υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που θα περιέλθουν αυτές στην ως άνω Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές θα πρέπει να παραληφθούν και πρωτοκολληθούν ομοίως μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζονται στο άρθρο ανωτέρω. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή ή τη μη παραλαβή της υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί Υποψήφιοι που θα υποβάλλουν το φάκελο της Προσφοράς, που θα πρωτοκολληθεί κατά τα ανωτέρω. Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει φακέλους κ.λ.π. έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου της Προσφοράς έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Υποψηφίου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, κανένα νέο στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή του. Η Επιτροπή δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους Υποψηφίους να συμπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή φάκελοι Προσφοράς μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Άρθρο 11: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό Ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των Υποψηφίων 11.1 Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και παρέχουν ως κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους έργα, όπως τα περιγραφόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, εμπίπτουσες στην Κατηγορία 12 του Παραρτήματος ΧVΙΙΑ, Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 10 από 65

11 11.2 Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν Υποψήφιοι που πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας με μέσο όρο του κύκλου εργασιών του αυτοτελώς φυσικού ή νομικού προσώπου ή της σύμπραξης ή κοινοπραξίας που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, τουλάχιστον το διπλάσιο του προϋπολογισμού του έργου που θα αποδεικνύεται από τους δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή από σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις Σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας παρ σημειώνεται ότι: Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα λαμβάνεται υπόψιν ο σταθμισμένος μέσος όρος του κύκλου εργασιών κάθε μέλους αυτής, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, συναφών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού ή με αντικείμενο που θα αναλάβουν στα πλαίσια της σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προσώπων που λειτουργούν για λιγότερο χρονικό διάστημα από τρία έτη, θα ληφθεί υπ όψιν ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των ετών που αυτά λειτουργούν. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για την χρηματοοικονομική κατάσταση του Υποψηφίου (ενδεικτικώς: τραπεζικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, Υπεύθυνη Δήλωση άλλων φορέων, στις δυνατότητες των οποίων στηρίζεται ο Υποψήφιος, για τη σχετική δέσμευσή τους) από τα οποία θα προκύπτει ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών του χρονικού διαστήματος που αυτό λειτουργεί. Σε περίπτωση Υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης με όλα τα ανωτέρω στοιχεία Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δικαιούται να συμμετέχει σε περισσότερες από μία (1) πρόταση σχετική με το «πρόγραμμα MoS.MeD.IA». Σε αυτή τη περίπτωση αποκλείεται το νομικό ή φυσικό πρόσωπο από τον παρόντα διαγωνισμό Η Επιτροπή δύναται να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από Υποψηφίους ή τον Ανάδοχο ή να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία για την επαλήθευση του δικαιώματος συμμετοχής του Υποψηφίου Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Ιδίως, οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται καμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Προσφοράς κλπ. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων ή επιφυλάξεων, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη του Υποψηφίου που τις διατυπώνει Σε περίπτωση που οι Υποψήφιοι προτίθενται να αναθέσουν τμήματα της σύμβασης υπεργολαβικά, για την παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης, υποχρεούνται να το δηλώσουν στην Αίτησή τους (παρ κατωτέρω), αναφέροντας τα στοιχεία του/των υπεργολάβων και καθορίζοντας τα τμήματα αυτά. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των υπεργολάβων (όπως αυτά αναφέρονται στις κατωτέρω παραγράφους) θα προσμετρώνται στην αξιολόγηση των Υποψηφίων, εφόσον δηλώνονται από τον Υποψήφιο Εναλλακτικές προσφορές είναι απαράδεκτες και οδηγούν σε αποκλεισμό του υποβάλλοντος αυτές. Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 11 από 65

12 11.10 Εκτός από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 11.1 έως 11.9 ανωτέρω, ο Υποψήφιος οφείλει να διαθέτει επιπλέον ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για όλα τα επιμέρους θέματα και συγκεκριμένα εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην τεχνική προσφορά. Η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται: είτε μέσω της εμπειρίας του Υποψηφίου ή μέλους του, σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε μέσω της εμπειρίας άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του Υποψηφίου με αυτούς, αρκεί να αποδεικνύεται εγγράφως ότι ο Υποψήφιος θα έχει στη διάθεσή του την ανωτέρω εμπειρία Η ειδική ικανότητα αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών, παρόμοιων με την υπό ανάθεση κατά τα ανωτέρω, που έχουν παρασχεθεί από την σύμπραξη η κοινοπραξία, καθώς και από το στελεχιακό δυναμικό που ανήκει στην επιχείρηση των Υποψηφίων (συμπεριλαμβανομένων των μελών των συμπράξεων ή κοινοπραξιών και των υπεργολάβων τους) ως εξής: Συνολική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών για τον Διευθύνοντα το έργο (Project Manager) και τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τα κύρια μέλη της ομάδας έργου του, στα θέματα που σχετίζονται με έργα παρόμοιες με τα υπό ανάθεση (άρθρο 3 ανωτέρω) Οι Υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω στοιχεία, θα αποκλειστούν Άρθρο 12: Προσωπική κατάσταση των Υποψηφίων- Λόγοι αποκλεισμού Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ο Υποψήφιος είναι δημόσια αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ο Υποψήφιος αποκλείεται από την διαδικασία εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί σύμπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 12.1 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Έχει καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή και δη για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 12 από 65

13 12.8 Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές Δεν συμφωνεί με τις κείμενες διατάξεις περί βασικού μετόχου. Άρθρο 13: Περιεχόμενο Φακέλων Προσφοράς Χρόνος ισχύος προσφορών 13.1 Ο φάκελος της Προσφοράς θα περιέχει τρεις χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, στους οποίους τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την Προσφορά στοιχεία, ως εξής: α) Στον υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, τα απαιτούμενα στο άρθρο 14 της παρούσας έγγραφα. β) Στον υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως περιγράφονται στο άρθρο της παρούσας. Ο υποφάκελος θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και τέσσερα (4) απλά φωτοαντίγραφα. Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή. γ) Στον υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, τα απαιτούμενα στο άρθρο της παρούσας οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Οι τρεις υποφάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο εξωτερικός φάκελος και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά περίπτωση. Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης και θα ακολουθούν τα προσαρτώμενα υποδείγματα, η χρήση των οποίων είναι υποχρεωτική Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου της παρούσας. Αντιπροσφορές οποιασδήποτε φύσης δεν γίνονται επίσης δεκτές Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψηφίους για έξι (6) μήνες προσμετρούμενους από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία θα απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τους Υποψηφίους, το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την λήξη ισχύος των προσφορών. Αν οι Υποψήφιοι αποδεχθούν την παράταση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ζητηθεί, παραμένουν ως Υποψήφιοι, ενώ αν δεν την αποδεχθούν παύουν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν πριν από τη λήξη ισχύος τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, για χρόνο που θα καλύπτει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη της χρονικής επέκτασης του Διαγωνισμού. Εάν δεν απαντήσουν εντός της ως άνω προθεσμίας, αυτόματα θεωρούνται εκτός Διαγωνισμού στην οποία περίπτωση τους επιστρέφονται οι εγγυήσεις συμμετοχής που έχουν προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από σχετικό γραπτό αίτημα τους. Άρθρο 14:Περιεχόμενο υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Ο υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα, σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο: 14.1 Την αίτηση υποβολής προσφοράς στο Διαγωνισμό, υπογεγραμμένη (κατά περίπτωση) από Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 13 από 65

14 - το νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου νομικού προσώπου, ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο - τους νομίμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συμπραττόντων ή τον από κοινού ορισθέντα με το κατωτέρω υπό ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο. Η αίτηση συνοδεύεται με κατάλογο των συνημμένων δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στις κατωτέρω παραγράφους Την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου Επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας και σε περίπτωση που ο Υποψήφιος ή το μέλος της κοινοπραξίας ή σύμπραξης είναι ανώνυμη εταιρία απαιτείται πρακτικό απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, με το οποίο: (α) (β) (γ) Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή σύμπραξη Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και την προσφορά. Οι άνω (α & β ) απαιτήσεις δεν τίθενται, αν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος βασίζεται στο καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ, κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας διατάξεις των άρθρων 211 επ. του Αστικού Κώδικα. Ορίζεται αντίκλητος (ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με το νόμιμο εκπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αυτού), με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κλπ) προκειμένου να μπορεί η Υπηρεσία ή/και η Επιτροπή να έλθει σε επαφή με τον Υποψήφιο. Επί υποψηφίου αλλοδαπού νομικού προσώπου προσκομίζεται απόφαση του κατά το νόμο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, περί συμμετοχής στο διαγωνισμό και διορισμού του νομίμου εκπροσώπου του Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης, προσκομίζεται επιπλέον δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που την απαρτίζουν περί: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) αποδοχής της ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, και περί επιλογής της μίας ή της άλλης μορφής (σύμπραξης ή Κοινοπραξίας), αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις ολόκληρο, ποσοστά συμμετοχής των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, ορισμού του κοινού εκπροσώπου και αντικλήτου της σύμπραξης ή κοινοπραξίας και (επί συμπράξεων): καθορισμού του τρόπου κατανομής της αμοιβής (με μορφή πίνακα) των υπό υλοποίηση υπηρεσιών ή (επί κοινοπραξιών): ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση και πριν την υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία με ιδιωτικό συμφωνητικό Οι Υποψήφιοι για την απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής στο Διαγωνισμό υποβάλλουν τα ακόλουθα αναφορικά με την εμπειρία: Κατάλογο εκτελεσθέντων έργων, καθώς και κατάλογο των εν εξελίξει συμβάσεων ίδιων ή συναφών με το αντικείμενο της παρούσας έργων που εκτελεί ο Υποψήφιος ή/και οι συνεργάτες του για άλλους φορείς, όπου θα περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως τίτλος έργου, αναθέτουσα αρχή, περιγραφή αντικειμένου, προϋπολογισμός, χρονική διάρκεια, ποσοστό συμμετοχής, ποσοστό εκτέλεσης, ρόλος κλπ. (Παράρτημα IIΙ.2) και που θα τεκμηριώνουν τα ανωτέρω. Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 14 από 65

15 Βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού του Υποψήφιου ή/και των συνεργατών του (που συνδέονται με τον Υποψήφιο με συμβάσεις υλοποίησης έργων). Στα βιογραφικά σημειώματα θα δηλώνεται μεταξύ άλλων η εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο (Παράρτημα IIΙ.5) Όλοι οι Υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναφορικά με την οικονομική φερεγγυότητά τους δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο ανωτέρω Για την απόδειξη της ζητουμένης από τις παρ της παρούσας ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι Υποψήφιοι προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα: α. Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν από τον Υποψήφιο, σχετικά με το έργο, τη χρονική διάρκεια και τον εργοδότη (σύμφωνα με το Παράρτημα IIΙ.2), συνοδευόμενο από πιστοποιητικά του εργοδότη-δημοσίου φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη. Αν τέτοια πιστοποιητικά ή βεβαίωση δεν μπορούν να εκδοθούν, Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου, για την έντεχνη, επιτυχή και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. β. Πίνακα στελεχιακού δυναμικού σύμφωνα με το Παράρτημα IIΙ α. Για τις περιπτώσεις των παρ έως 12.4 (άρθρο 53 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ), οι Υποψήφιοι που δεν είναι δημόσιες αρχές ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υποβάλλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζομένου ή κάθε μέλους του (σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έκδοσης του τελευταίου τριμήνου προ της ημερομηνίας υποβολής της υποψηφιότητας. Εφόσον ο Υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, τα ποινικά μητρώα πρέπει να αφορούν: - τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές (σε περίπτωση ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών), - τους διαχειριστές του (σε περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης), - τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας), - τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), - και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονομική προσφορά για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω. Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα, για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σ αυτά που κατά την παρούσα Προκήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό του Υποψηφίου, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικημάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήματα αυτά επιφέρει τον αποκλεισμό, συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, προκειμένου να κριθεί αν σχετίζεται ή όχι με την επαγγελματική διαγωγή του στελέχους. β. Εκτός των περιπτώσεων που ο Υποψήφιος είναι δημόσια αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οι μεμονωμένοι Υποψήφιοι υποβάλουν στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής Υπεύθυνη Δήλωση, συνταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα IIΙ.1. της παρούσας, περί μη συνδρομής στο πρόσωπό τους κανενός από τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 12 της παρούσας (άρθρο 53 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ). Οι διαγωνιζόμενες συμπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη Δήλωση για καθένα από τα μέλη τους, υπογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε μέλους. Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπο του διαγωνιζομένου, αλλιώς αποκλείεται. Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 15 από 65

16 Άρθρο 15:Περιεχόμενο υποφακέλων Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς 15.1 Ο κλειστός υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς, θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 18 της παρούσας, ταξινομημένα και αριθμημένα σύμφωνα με την ταξινόμηση και αρίθμηση των παρακάτω παραγράφων και υπογεγραμμένα (ή μονογραμμένα) από τον / τους νόμιμο / ους Εκπρόσωπο /ους του Υποψηφίου σε κάθε φύλλο. Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει: Τεχνική έκθεση με το ακόλουθο περιεχόμενο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Εκτίμηση και αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου του έργου. Περιγραφή των βασικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα υπό ανάθεση έργα, κατά την υλοποίηση του έργου και τρόπος αντιμετώπισης αυτών κατά την αντίληψη του Υποψηφίου. Ανάλυση σε ομάδες/πακέτα εργασίας φάσεις εργασιών και περιγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων για κάθε φάση εξέλιξης του έργου, με τις οποίες, κατά τη γνώμη του Υποψηφίου, θα υλοποιηθεί επιτυχώς το έργο. Προσδιορισμός των παραδοτέων του έργου που προτείνει ο Υποψήφιος, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Προκήρυξης, και τα οποία πρέπει να συνδέσει με τις ομάδες - φάσεις εργασιών και επιμέρους δραστηριότητες. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ομάδων - φάσεων του έργου και των επιμέρους δραστηριοτήτων του Αναδόχου με τουλάχιστον μηνιαία ανάλυση (διάγραμμα Gantt). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα και διοίκηση έργου για την επιτυχή υλοποίηση του έργου του Αναδόχου. Για κάθε μέλος της ομάδας έργου θα αναφέρονται τα καθήκοντα και ο ρόλος του στο έργο. Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας πρέπει να ληφθεί υπόψη η συμμετοχή των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας και /ή των υπεργολάβων στην οργάνωση του Αναδόχου και στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τους. Κατάλογος των προτεινόμενων από τον Υποψήφιο ειδικών συνεργατών (experts), είτε για ειδικά έργα είτε για ειδικά θέματα, που θα είναι διαθέσιμοι στο έργο. Μέθοδος επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της διάρθρωσης της ομάδας έργου και του συντονιστή της, θα πρέπει να υποβληθούν επιπλέον τα εξής στοιχεία: (α) (β) Πίνακας Ομάδας Έργου, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο, στον οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά η στελέχωσή της (ο συντονιστής, τα επιστημονικά στελέχη και το λοιπό προσωπικό) και ο αριθμός των ανθρωπομηνών που ο συντονιστής και τα λοιπά στελέχη θα απασχοληθούν με το αντικείμενο της παρούσας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII.4. της παρούσας. Δήλωση του συντονιστή της ομάδας έργου, στην οποία θα δηλώνει σε πόσες και ποιες συμβάσεις υλοποίησης έργων άσκησε παρόμοια καθήκοντα Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες από τους αναφερόμενους εργοδότες/ αναθέτουσες αρχές. Σημειώνεται ότι με ποινή απόρριψης η ελάχιστη αποδεκτή ανθρωποπροσπάθεια για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στους 120 Α/Μ Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 16 από 65

17 15.2 Ο κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, θα είναι ασφαλώς σφραγισμένος κατά τα οριζόμενα και στο άρθρο 10.4 ανωτέρω και θα ακολουθεί το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα IIΙ.6). Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του Υποψηφίου, κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση ως προς την ταυτότητά του και να υπογράφεται από τον Υποψήφιο. Όλα τα οικονομικά μεγέθη που περιλαμβάνονται στην Προσφορά και λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Οι μετατροπές άλλου νομίσματος σε ΕΥΡΩ θα γίνονται από τον Υποψήφιο με την τρέχουσα ισοτιμία η οποία θα δηλώνεται. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να αναγράφονται, ολογράφως, με ποινή αποκλεισμού του Υποψηφίου. Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της ισχύος αυτής. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου της Σύμβασης ή σε περίπτωση παράτασής της, καθώς και σε περίπτωση παροχής συμπληρωματικών ή νέων υπηρεσιών, απορρίπτονται. Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ή είναι αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας Προκήρυξης θα απορριφθούν ως απαράδεκτες. Απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που διατυπώνουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας η έχουν προσφέρει εκπτώσεις πάνω από το 20% του προϋπολογισμού για την υλοποίηση του έργου. Άρθρο 16: Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 16.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Κάθε Προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙV.1 και θα έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ενός (1) μηνός μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος των προσφορών. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή τα κράτη προέλευσης των Υποψηφίων και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι εγγυητικές επιστολές των Υποψηφίων (πλην του Αναδόχου) θα επιστραφούν αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση αποκλεισμού Υποψηφίου σε ενδιάμεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται μετά από αίτησή του, εφόσον η απόφαση του αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές. Η εγγυητική επιστολή του επιλεγέντος Αναδόχου θα επιστραφεί με την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άμεσα σε όλους τους Υποψηφίους σε περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή, της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και τον Υποψήφιο. Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας και περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών αλληλεγγύως. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει σε περίπτωση που, από τα δικαιολογητικά στοιχεία που θα προσκομίσει ο επιλεγείς ανάδοχος, αποδειχθεί ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 59/2005 ή εάν δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 20 της παρούσας και τα λοιπά που απαιτούνται σύμφωνα με τις Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 17 από 65

18 κείμενες διατάξεις ή το τυχόν οριστικό Κοινοπρακτικό του Συμφωνητικό εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα, ή εάν η προθεσμία μέσα στην οποία θα κληθεί να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης περάσει άπρακτος, ή εάν αρνηθεί να υπογράψει τη Σύμβαση, ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως αυτή προβλέπεται κατωτέρω Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Υποψήφιος, είναι υποχρεωμένος, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα αφορά το 10% του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος τουλάχιστον δυο μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης και μέχρις της επιστροφής της στην Τράπεζα, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙV.2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 17: Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών 17.1 Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 10.1 της παρούσας, οπότε η Επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους προσφοράς που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο. Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης Υποψηφίων στο Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της προθεσμίας, με ευθύνη της Επιτροπής θα πρωτοκολλούνται και θα παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς όλων των ενδιαφερομένων που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας Η Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, ελέγχει κατ αρχήν την εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου προσφοράς και την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο κατά το άρθρο 10.4, αριθμεί και μονογράφει όλους τους φακέλους προσφοράς, καθώς και τους περιεχόμενους σε αυτούς υποφακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους υποφακέλους των Δικαιολογητικών Συμμετοχής όλων των Υποψηφίων, μονογράφει το περιεχόμενό τους και συντάσσει το Πρακτικό Η Επιτροπή ελέγχει τους υποφακέλους των Δικαιολογητικών Συμμετοχής για κάθε έναν Υποψήφιο, εξετάζοντας την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 14 και 16 της παρούσας εκτός αυτών της τεχνικής επάρκειας που έχουν υποβληθεί με την τεχνική προσφορά Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποφακέλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής όλων των Υποψηφίων, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό 2, όπου καταχωρούνται, σύμφωνα με την αρίθμηση των φακέλων, η επωνυμία του Υποψηφίου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η Προκήρυξη, όπως η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κ.λ.π. Το Πρακτικό 2 ολοκληρώνεται με αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής περί του αποκλεισμού των Υποψηφίων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Το Πρακτικό 2, αφού εγκριθεί, τοιχοκολλείται, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Σχετική γραπτή ανακοίνωση αποστέλλεται στους Υποψηφίους. Αντίγραφο του πρακτικού 2 καθώς και του Πρακτικού 1 χορηγείται αυθημερόν στους Υποψηφίους στα γραφεία της Υπηρεσίας. Οι υποφάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς των Υποψηφίων που αποκλείσθηκαν κατά τα ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως, ότι παραιτούνται του δικαιώματος προσβολής των σχετικών πρακτικών Μετά την ανακοίνωση των Πρακτικών 1 και 2, την ίδια ημέρα, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε μία από τις αμέσως επόμενες εργάσιμες που γνωστοποιείται στους Υποψηφίους που δεν Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 18 από 65

19 αποκλείστηκαν, η Επιτροπή ανοίγει σε δημόσια συνεδρίαση τους υποφακέλους Τεχνικής Προσφοράς των Υποψηφίων αυτών, μονογράφει το περιεχόμενο κάθε υποφακέλου και το καταγράφει στο Πρακτικό 3. Εν συνεχεία, σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές, τις βαθμολογεί με τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 18 της παρούσας και συντάσσει το Πρακτικό 4. Το Πρακτικό συνοδεύεται από πίνακες με τις βαθμολογίες των Υποψηφίων επί καθενός κριτηρίου και αναγράφει την τελική βαθμολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, με αιτιολόγηση της βαθμολογίας, Το Πρακτικό 4, αφού εγκριθεί, ανακοινώνεται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής με τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας και αποστολή σχετικής γραπτής ανακοίνωσης προς τους Υποψηφίους που δεν αποκλείστηκαν στο προηγούμενο στάδιο. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στους Υποψηφίους, στα γραφεία της Υπηρεσίας Στη συνέχεια, η Επιτροπή καλεί εγγράφως σε δημόσια συνεδρίαση τους Υποψηφίους, που οι τεχνικές τους προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές. Η διεξαγωγή της δημόσιας συνεδρίασης ορίζεται τουλάχιστον δύο ημέρες μετά την έγγραφη πρόσκληση. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης. Κατά την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή αποσφραγίζει τις Οικονομικές Προσφορές, τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους στο Πρακτικό 5. Οι οικονομικές προσφορές αξιολογούνται, εφόσον κριθούν παραδεκτές, δηλαδή είναι συνταγμένες όπως ορίζει η παρ της παρούσας. Για τις Οικονομικές Προσφορές που χαρακτηριστούν ως ασυνήθιστα χαμηλές σύμφωνα με το άρθρο 57 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του άρθρου 48 του Π.Δ. 59/2007, η Επιτροπή θα ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό και είναι δυνατόν ακολουθώντας τις διαδικασίες του να τις απορρίψει. Η Επιτροπή θα απορρίπτει προσφορές που περιλαμβάνουν υπερβολικές εκπτώσεις Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραδεκτών οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή προχωρεί σε στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε Υποψηφίου, προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανάθεση, στο Πρακτικό 6. Σε περίπτωση που περισσότεροι Υποψήφιοι έλαβαν την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία, προκρίνεται ο Υποψήφιος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς. Το Πρακτικό 6, αφού εγκριθεί, τοιχοκολλείται με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Σχετική γραπτή ανακοίνωση αποστέλλεται στους Υποψηφίους που δεν αποκλείσθηκαν σε προηγούμενα στάδια. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στους Υποψηφίους, στα γραφεία της Υπηρεσίας Γλώσσα σύνταξης των πρακτικών Τα πρακτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα Διευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους Υποψηφίους να αποσαφηνίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως αποσαφήνιση εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως συμπλήρωση υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους αναφερόμενους στους σχετικούς Πίνακες εργοδότες των Υποψηφίων, προκειμένου να συνεκτιμήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των Υποψηφίων, τα στοιχεία της εμπειρίας του άρθρου 11 της παρούσας. Συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών εκτιμώνται Παρατηρητήριο MoS.Med.IA Σελίδα 19 από 65

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Ο.Λ.ΗΓ.) Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Ο.Λ.ΗΓ.) Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ: 1.1 ΕΡΓΟ: GIPSY ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ: 1.2 ΕΡΓΟ: SECURITY CHECK-IN SYSTEMS (SECINS) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του προγράμματος GUIDEPORT στον Λιμένα Πατρών». Στα πλαίσια του : EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 28 10438 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛ. ΚΟΥΤΑΝΤΖΗ ΑΡ.ΤΗΛ.: 210-5272555 ΑΡ. ΦΑΞ: 210-5225183

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο Δήμος Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο Δήμος Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής 14PROC002130142 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Νέας Προποντίδας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19607/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι: 20-03-2015 Αρ. πρωτ. : 4914 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» Αριθ. Μελέτης: 4/ 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη τεχνικών - γεφυρών από Χ.Θ. 14+000 έως Α/Κ Α14 (Ραιδεστού - Αεροδρομίου) (59.3.2) της Εξωτερικής Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (GCD)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (GCD) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (GCD) ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5340 100.000 ευρώ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 K:\Promithies\2014_GCD για ΧΥΤΑ Σίφνου\new_Diak_5340.doc - 1 - N1100/5340/Β01

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ENVIROMENTAL HIGHWAY OBSERVATORY"

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002008152 2014-04-25

14PROC002008152 2014-04-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιµ. Χερσονήσου, 22 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 10368 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:

Διαβάστε περισσότερα

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση: Βικέλα 4, 59100 Βέροια Αριθμ. Μελέτης: 65 / 2014 Κ.Α.: 30.7411.039 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983671 2015-08-21

15PROC002983671 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 21/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26935/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065796 2015-09-18

15PROC003065796 2015-09-18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 70/2015 1 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840610 2015-06-11

15PROC002840610 2015-06-11 Πρόχειρος Διαγωνισμός: «Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής της πράξης Ανάδειξη-Βελτίωση του ιστορικού μονοπατιού προς Άγιο Αρσένιο» Αριθ. Διακήρυξης 10/2015 Δήμος Ηγουμενίτσας Τμήμα προμηθειών Σουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα