ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθµ. 01/2014. Ανοικτού διαγωνισµού για την ανάθεση υλοϖοίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον αϖό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ϖλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταϖολέµησης του άκου της Ελιάς έτους 2014 στη Περιφερειακή Ενότητα ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ». Η Οικονοµική Εϖιτροϖή Περιφέρειας υτικής Ελλάδας Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισµό µε έγγραφες και σφραγισµένες ϖροσφορές, για την ανάθεση υλοϖοίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον αϖό εδάφους ψεκασµό ϖερίϖου ελαιοδέντρων στα ϖλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταϖολέµησης του άκου της Ελιάς έτους 2014 στη Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας όϖως αναλυτικά ϖεριγράφονται στις τεχνικές ϖροδιαγραφές ϖροϋϖολογιζόµενης αξίας ,00 (συµϖεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα αϖό συντετµηµένη ϖροθεσµία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ϖαραγράφων 4, 5, και 6 του άρθρου 32 του Π.. 60/2007, αϖό την ηµεροµηνία αϖοστολής της διακήρυξης αυτής στο Συµϖλήρωµα της Εϖίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωϖαϊκής Ένωσης, στο τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύϖο. Ο διαγωνισµός θα γίνει την 29 η Αϖριλίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 ϖ.µ. στα γραφεία της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας στο ιοικητήριο - Μεσολόγγι, ϖαρουσία της Εϖιτροϖής Παραλαβής και Αϖοσφράγισης ϖροσφορών, µε κριτήριο κατακύρωσης την ϖλέον χαµηλότερη αϖό οικονοµική άϖοψη ϖροσφορά. Οι ενδιαφερόµενοι, δύνανται να ζητήσουν αϖό την /νση Αγροτικής Οικονοµίας και κτηνιατρικής Π.Ε Αιτωλ/νίας τα σχετικά έγγραφα µέχρι την 28 η Αϖριλίου ηµέρα ευτέρα και µέχρι ώρα µ.µ. εν αϖαιτείται για τη λήψη αυτών κατάθεση ϖοσού. Περίληψη της ϖαρούσας διακήρυξης έχει αϖοσταλεί στην Εϖίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωϖαϊκής Ένωσης. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση Πληροφορίες : Ποιοτικού και Φυτ/κου Ελέγχου. : ιοικητήριο. : Π. εληγιάννης. Τηλέφωνο : ΦΑΞ : Ταχ. Κωδ. : Προκαταρτική διακήρυξη δηµοσιεύτηκε στην Εϖίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωϖαϊκής Ένωσης την 14/01/2014 (Ηµεροµηνία αϖοστολής 10/01/2014.). ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ι. Π. Μεσολογγίου : 05/03/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου : /

2 Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους ϖου ϖεριέχονται ΑΔΑ: στην ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ ϖαρούσα ϖροκήρυξη, η οϖοία ϖεριλαµβάνει τα εξής αναϖόσϖαστα µέρη : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Νοµικό ϖλαίσιο ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 2 ο : Συνολικός εκτιµώµενος ϖροϋϖολογισµός διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 3 ο : Είδος διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 4 ο : Κριτήριο κατακύρωσης ΑΡΘΡΟ 5 ο : Τόϖος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 6 ο : Τόϖος και χρόνος υϖοβολής των ϖροσφορών ΑΡΘΡΟ 7 ο : ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό ΑΡΘΡΟ 8 ο : ικαιολογητικά συµµετοχής ΑΡΘΡΟ 9 ο : Τιµές Προσφορών Νόµισµα ΑΡΘΡΟ 10 ο : Αντιϖροσφορές ΑΡΘΡΟ 11 ο : Ισχύς των ϖροσφορών ΑΡΘΡΟ 12 ο : Εγγυήσεις ΑΡΘΡΟ 13 ο : ιαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού και Αξιολόγησης των ϖροσφορών ΑΡΘΡΟ 14 ο : Αξιολόγηση των ϖροσφορών ΑΡΘΡΟ 15 ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης - Aνάθεση ΑΡΘΡΟ 16 ο : Ενστάσεις ΑΡΘΡΟ 17 ο : Υϖογραφή σύµβασης ΑΡΘΡΟ 18 ο : Χρόνος εφαρµογής των ψεκασµών ΑΡΘΡΟ 19 ο : Αυξοµείωση φυσικού αντικειµένου ΑΡΘΡΟ 20 ο : Προθεσµία εκτέλεσης εργασιών - Κυρώσεις ΑΡΘΡΟ 21 ο : Κήρυξη εργολάβου εκϖτώτου ΑΡΘΡΟ 22 ο : ιαϖίστωση καλής εκτέλεσης εργασίας - ιαιτησία ΑΡΘΡΟ 23 ο : Εκχώρηση εργασίας ΑΡΘΡΟ 24 ο : Αϖαιτούµενα δικαιολογητικά ϖληρωµής ΑΡΘΡΟ 25 ο : Πιστώσεις ΑΡΘΡΟ 26 ο : Λοιϖά θέµατα εφαρµοστέο ίκαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Υϖόδειγµα Εγγύησης Συµµετοχής Υϖόδειγµα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Tις διατάξεις του Ν..2413/53 όϖως έχει αντικατασταθεί µε το Ν..2939/54 ϖερί «Καταϖολέµησης του δάκου της ελιάς». 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ϖερί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αϖοκεντρωµένης ιοίκησης». 3. Τις διατάξεις του Π. 132/2010 (ΦΕΚ 225Α) ϖερί «Οργανισµός Περιφέρειας υτικής Ελλάδος». 4. Την αριθµ 2115/ αϖόφαση του Περιφερειάρχη υτικής Ελλάδος ϖερί «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιϖεριφερειάρχες της Περιφέρειας υτικής Ελλάδος» (ΦΕΚ 133Β/2011). 5. Την αριθ /3232/2011 Αϖόφαση Περιφέρειας υτικής Ελλάδας ϖου δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2513/τ/Β / Την αριθµ.6 εγκύκλιο µε αρ.ϖρωτ.2067/ του Υϖ. Εσωτερικών, Αϖοκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, ϖερί «ηµόσιες συµβάσεις έργων, ϖροµηθειών και υϖηρεσιών της Τοϖικής Αυτοδιοίκησης και της Αϖοκεντρωµένης ιοίκησης αϖό Τις διατάξεις του Ν /95 (ΦΕΚ 19 Α/1995) ϖερί «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 8. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α/1999) ϖερί «Ενιαίος Φορέας Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υϖ. Ανάϖτυξης και λοιϖές διατάξεις». 9. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α/141/2010) ϖερί «ηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης» 10. Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α 173) «ικαστική ϖροστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 11. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 «Κύρωση κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας». 12. Την υϖουργική αϖόφαση αρ /739/10 (Φ.Ε.Κ. 1291/β/ ) «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ϖοσών του άρθρου 83 ϖαρ.1 του Ν.2362/95 (για σύναψη συµβάσεων ετήσιας δαϖάνης αϖευθείας µέχρι , ϖρόχειρος, διαγωνισµός µέχρι και ϖάνω αϖό τακτικός διαγωνισµός). 13. Την υϖουργική αϖόφαση αρ. 2/59649/0026/ (ΦΕΚ 1427/Β/ ) «Αναϖροσαρµογή χρηµατικού ϖοσού του άρθρου 80 του Ν. 2362/95 (υϖοχρέωση σύναψης ιδιωτικού εγγράφου «σύµβασης» ϖάνω αϖό )». 14. Το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε το οϖοίο θεσϖίστηκε υϖοχρεωτικός ϖροληϖτικός έλεγχος νοµιµότητας όλων των δηµοσίων συµβάσεων των Ο.Τ.Α. (έργων, ϖροµηθειών και υϖηρεσιών). 15. Το Π.. 60(Α 64)/2007 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ε Κ «ϖερί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, ϖροµηθειών και υϖηρεσιών» όϖως τροϖοϖοιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51 ΕΚ της Εϖιτροϖής και την οδηγία 2005/75/εκ του Ευρωϖαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου Το Π.. 394/96. «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ 266 Α 1996) για θέµατα διαδικασίας, όϖως τροϖοϖοιήθηκε µε το ν. 3377/ (ΦΕΚ 202 Α 2005). 17. Οι διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α 1995) «ϖερί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαϖανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 18. Ο Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178 Α 1997) «Περί δικαστικής ϖροστασίας κατά το στάδιο ϖου ϖροηγείται της σύµβασης». 19. Το Ν. 3242/2004 «ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και ιδίως το άρθρο 5 αυτού. 20. Το Ν. 3310/ «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αϖοτροϖή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ 30 Α 2005) όϖως τροϖοϖοιήθηκε µε το Ν. 3414/ (ΦΕΚ 279 Α 2005). 21. Τον ΚΑΝ 1564/ της Εϖιτροϖής (ΕΕ L 257/ ). ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ 22. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150 Α /2007) Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου.

4 23. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94), σχετικά µε την «ϖαρακράτηση φόρου εισοδήµατος αϖό Εµϖορικές Εϖιχειρήσεις» 24. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 25. Τις διατάξεις του Π.. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ϖερί ϖροµηθειών του ηµοσίου ϖρος το Κοινοτικό δίκαιο, ειδικότερα ϖρος τις διατάξεις της Οδηγίας του Συµβουλίου της Ε.Ε. 93/36/ΕΕ», όϖως αυτή τροϖοϖοιήθηκε µε το Π.. 105/ Το Π.. 346/98 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις ηµόσιες συµβάσεις υϖηρεσιών, ϖρος τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», (ΦΕΚ 230/Α/98), όϖως τροϖοϖοιήθηκε αϖ το Π.. 18/00 (ΦΕΚ 15/Α/00). 27. Την υϖ αρ. 2/45564/0026/2001 Αϖόφαση του Υϖουργού Οικονοµικών. ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ 28. Την υϖ αρ /601/0026/ (ΦΕΚ 431/Β/98), Αϖόφαση Υϖουργού Οικονοµικών, όϖως αυτή τροϖοϖοιήθηκε µε την υϖ αρ. 2/29097/0026/ όµοια (ΦΕΚ 684/Β/02) 29. Το Α.Π 663/9259/ έγγραφο της /νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υϖουργείου Αγροτικής Ανάϖτυξης και Τροφίµων. 30. Την αριθµ. 1423/18890/ Αϖόφαση του Υϖουργείου Αγροτικής Ανάϖτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) ϖερί εϖιχορήγησης Περιφερειακών Υϖηρεσιών Ελαιοκοµικών νοµών για εφαρµογή του ϖρογράµµατος δακοκτονίας Την αριθµ 2751/ (Α Α: ΒΙΡ5Ν-03Ψ) Αϖόφαση του Υϖουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης σχετικά µε την εϖιχορήγηση Περιφερειών της χώρα αϖό τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 ϖρος κάλυψη δαϖανών δακοκτονίας. 32. Την αριθµ ϖρωτ.: 43256/3838/ Αϖόφαση Ανάληψης αϖάνης 717 (Α Α: ΒΙΕΟ7Λ6-2ΣΤ). 33. Την αριθµ 238/2013 αϖόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας υτικής Ελλάδας. 34. Την αρίθµ. 157/2014 αϖόφαση της Οικονοµικής Εϖιτροϖής της Περιφέρειας υτικής Ελλάδος. ΑΡΘΡΟ 2 ο : Εκτιµώµενος ϖροϋϖολογισµός. Ο συνολικός εκτιµώµενος ϖροϋϖολογισµός της σύµβασης συµϖεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ είναι ,00. ΑΡΘΡΟ 3 ο : Είδος διαγωνισµού «ηµόσιος Τακτικός ιεθνής Ανοικτός Μειοδοτικός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 ϖαρ. 1 του Π.. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96), του άρθρου 6 ϖαρ. 1 του Π.. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95), του άρθρου 2 ϖαρ. 12 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), του άρθρου 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ), καθώς και της υϖ αρ. 2/45564/0026/2001 Αϖόφαση του Υϖουργού Οικονοµικών. ΑΡΘΡΟ 4 ο : Κριτήριο κατακύρωσης Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό τ ε ρ η (χαµηλότερη) τ ι µ ή. ΑΡΘΡΟ 5 ο : Τόϖος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα γίνει την 29 η Αϖριλίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 ϖ.µ. στα Γραφεία της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, ιοικητήριο - Μεσολόγγι, ϖαρουσία της Εϖιτροϖής Παραλαβής και Αϖοσφράγισης ϖροσφορών, µε κριτήριο κατακύρωσης την ϖλέον χαµηλότερη αϖό οικονοµική άϖοψη ϖροσφορά. Η αϖοσφράγιση των «κυρίως φακέλων» των ϖροσφορών και των αντίστοιχων φακέλων των «Τεχνικών Προσφορών» & «Πιστοϖοιητικών Συµµετοχής», θα γίνει την ίδια ϖροαναφερόµενη ηµέρα και ώρα. Αµέσως µετά και εφόσον υϖάρχει διαθέσιµος χρόνος θα γίνει η αϖοσφράγιση των φακέλων των «Οικονοµικών Προσφορών». Σε αντίθετη ϖερίϖτωση,η αϖοσφράγισή τους θα γίνει την ίδια ώρα, την εϖόµενη εργάσιµη ηµέρα.

5 ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ ΑΡΘΡΟ 6 ο : Τόϖος και χρόνος υϖοβολής των ϖροσφορών Οι ϖροσφορές υϖοβάλλονται ή αϖοστέλλονται συστηµένες, στη /νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγγι, µε οϖοιοδήϖοτε τρόϖο και ϖαραλαµβάνονται µε αϖόδειξη υϖό την αϖαραίτητη ϖροϋϖόθεση ότι αυτές θα ϖεριέρχονται στην Υϖηρεσία µέχρι την ηµέρα και την ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές ϖου κατατίθενται στην Εϖιτροϖή µετά την ϖαραϖάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν γίνονται και δεν αϖοσφραγίζονται, αλλά χαρακτηρίζονται ως εκϖρόθεσµες. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό Α ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α.. όλα τα φυσικά και νοµικά ϖρόσωϖα, β.. οι συνεταιρισµοί γ.. οι ενώσεις ϖροµηθευτών ϖου υϖοβάλλουν κοινή ϖροσφορά (άρθ. 6 & 7 του Π.. 394/96) και δ.. οι κοινοϖραξίες ϖροµηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοϖραξίες αυτές δεν είναι υϖοχρεωµένες να έχουν λάβει ορισµένη νοµική µορφή ϖροκειµένου να υϖοβάλουν την ϖροσφορά. Όµως η εϖιλεγείσα ένωση ή κοινοϖραξία δύναται να υϖοχρεωθεί να το ϖράξει, εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύµβαση, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοϖοιητική εκτέλεση της σύµβασης. Β Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί : Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς ηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούµενα για την συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς υποβολής προσφοράς, στοιχεία. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο. Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωµών µε δικαστική απόφαση και υφίσταται εκκρεµής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή µερική απώλεια του δικαιώµατος διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων. Εϖίσης αϖοκλείονται κατά την αξιολόγηση ϖροσφορές ϖου: Είναι αόριστες, ώστε να µην µπορεί να εκτιµηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία. Είναι εναλλακτικές, σε σχέση µε τις ζητούµενες υπηρεσίες. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ικαιολογητικά συµµετοχής α.. Κ α τ ά τ η ν η µ έ ρ α δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς τ ο υ δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ κ α ι γ ι α ό λ ο υ ς τ ο υ ς σ υ µ µ ε τ έ χ ο ν τ ε ς. Με ϖοινή να µη γίνει δεκτή, η «οικονοµική ϖροσφορά» υϖοβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η «οικονοµική ϖροσφορά» ϖρέϖει να είναι : 1..δακτυλογραφηµένη, 2.. σε δύο αντίγραφα, 3..χωρίς διαγραφές, ϖροσθήκες, τροϖοϖοιήσεις, διορθώσεις ή αλλοιώσεις του κειµένου, (σχ. το άρθρο 9 της ϖαρούσης) Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ του φακέλου κάθε ϖροσφοράς ϖρέϖει να αναγράφονται ευκρινώς: 1.Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 2.Ο ϖλήρης τίτλος της αρµόδιας υϖηρεσίας ϖου διενεργεί την ϖροµήθεια (Περιφέρεια υτικής Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας, /νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής -Μεσολόγγι). 3 Ο τίτλος του διαγωνισµού «Ανάδειξη εργολάβων» 4 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 5 Τα στοιχεία του αϖοστολέα υϖοψηφίου εργολάβου.

6 ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ Β ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ του φακέλου της ϖροσφοράς τοϖοθετούνται τρεις υϖοφάκελοι: 1 ος Υϖοφάκελος: Στον υϖοφάκελο αυτό µε την ένδειξη «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τοϖοθετούνται τα ϖαρακάτω δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 5 β και 6 του Π.. 118/07 : 1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της ϖαρούσης διακήρυξης. 2 Υϖεύθυνη δήλωση της ϖαρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α 75), όϖως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υϖογραφής, στην οϖοία : Α.. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού Β.. Θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υϖοβολής της ϖροσφοράς, Β.1.. εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη αϖόφαση, για κάϖοιο αϖό τα αδικήµατα της ϖαρ. 1 του άρθρου 43 του ϖ. δ/τος 60/2007, για κάϖοιο αϖό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της εϖαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάϖοιο αϖό τα αδικήµατα της υϖεξαίρεσης, της αϖάτης, της εκβίασης, της ϖλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοϖίας. Β.2.. εν τελούν σε ϖτώχευση καθώς και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ϖτώχευσης. Β.3.. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι. Β.4.. Είναι εγγεγραµµένοι οι µεν Γεωϖόνοι στο ΓΕΩΤΕΕ οι δε λοιϖοί στο οικείο Εϖιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό εϖάγγελµα κατά ϖερίϖτωση. Β.5.. εν τελούν υϖό ειδική εκκαθάριση του κ. ν. 1892/1990 (A 101),όϖως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖά νοµικά ϖρόσωϖα) και, εϖίσης, ότι δεν τελούν υϖό διαδικασία έκδοσης αϖόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υϖό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖά νοµικά ϖρόσωϖα). Γ.. Θα δηλώνεται ότι αναλαµβάνουν την υϖοχρέωση για την έγκαιρη και ϖροσήκουσα ϖροσκόµιση των δικαιολογητικών ϖου αναφέρονται στην εϖόµενη ϖαράγραφο της ϖροκήρυξης αυτής ( ικαιολογητικά µετά την αξιολόγηση των ϖροσφορών). 3 Εφόσον οι Προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκϖροσώϖους τους, υϖοβάλλουν µαζί µε την ϖροσφορά βεβαίωση εκϖροσώϖησης. 2 ος Υϖοφάκελος: Στον υϖοφάκελο αυτό µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοϖοθετούνται τα ϖαρακάτω δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 5 β του Π.. 118/07 : 1.. Κατάσταση σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 2.. Μια Υϖεύθυνη ήλωση µε θεώρηση γνησίου υϖογραφής στην οϖοία θα δηλώνονται τα ϖαρακάτω: α. ότι για τα αναφερόµενα στην συνηµµένη κατάσταση (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) ονοµατεϖώνυµα αυτών ϖου θα εργαστούν στη δακοκτονία, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία µε κάθε νόµιµο τρόϖο (ϖ.χ. υϖογραφή συµβάσεων, υϖεύθυνων δηλώσεων κ.λ.ϖ.) για το χρονικό διάστηµα 15/6/2014 έως 15/11/2014. β. ότι θα εξασφαλίσουν τον αϖαραίτητο αριθµό ψεκαστών καθώς και τον αριθµό ψεκαστήρων ϖλάτης ϖου αϖαιτούν τα συνεργεία ψεκασµού και ότι σε κάθε συνεργείο θα υϖάρχουν και δύο (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες.

7 γ. ότι όλες οι υϖογραφές των εργαζοµένων ϖου αναφέρονται στον ΑΔΑ: ΠΙΝΑΚΑ ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ ΙΙ είναι γνήσιες. δ. Ότι θα ϖαρέχει στους ψεκαστές µέσα ϖροστασίας (φόρµες µάσκες γάντια κ.λ.ϖ.) όϖως αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ «Τεχνικές ϖροδιαγραφές» άρθρο V, ϖαρ.2, της ϖαρούσας ϖροκήρυξης, τα οϖοία θα χρησιµοϖοιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασµών. ε. ότι έλαβε γνώση και αϖοδέχεται ανεϖιφύλαχτα τους όρους της ϖαρούσας διακήρυξης. Στην ϖερίϖτωση ϖου ο συµµετέχων είναι νοµικό ϖρόσωϖο, συνεταιρισµός ή ένωση, την υϖεύθυνη δήλωση θα την υϖογράψει ο νόµιµος εκϖρόσωϖός τους όϖως ο νόµος ορίζει. εν χρειάζεται να ϖροσκοµισθούν στην εϖιτροϖή διεξαγωγής του διαγωνισµού οι συµβάσεις, οι υϖεύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα µε τα οϖοία οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό εξασφάλισαν τις ϖροαναφερόµενες συνεργασίες. Αυτά θα ϖαραµείνουν στο διαγωνιζόµενο να τα ελέγξει η υϖηρεσία αν δηµιουργηθεί ϖρόβληµα. Σε ϖερίϖτωση αδυναµίας συγκρότησης συνεργείων ψεκασµού σε κάϖοιο δηµοτικό διαµέρισµα, αϖό αυτά ϖου ϖαρουσιάστηκαν στο διαγωνισµό, ο εργολάβος ϖου θα αναλάβει το έργο θα υϖοστεί τις συνέϖειες της ψευδούς δηλώσεως καθώς και τις συνέϖειες ϖου ϖροβλέϖονται αϖό το διαγωνισµό για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 3 ος Υϖοφάκελος: Τα οικονοµικά στοιχεία τοϖοθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, εϖίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο οϖοίος, όϖως αναφέρεται ϖαραϖάνω, ϖεριέχει την ϖροσφορά η οϖοία ϖρέϖει να είναι δακτυλογραφηµένη, στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο αντίγραφα, χωρίς διαγραφές, ϖροσθήκες, τροϖοϖοιήσεις, διορθώσεις ή αλλοιώσεις του κειµένου, (σχ. το άρθρο 9 της ϖαρούσης) Οι τρεις ϖαραϖάνω, σφραγισµένοι, υϖοφάκελοι, ϖου ϖεριέχονται στον κυρίως φάκελο, δηλ. ο υϖοφάκελος των «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο υϖοφάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», και ο υϖοφάκελος της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα ϖρέϖει οϖωσδήϖοτε να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε ϖερίϖτωση κατά την οϖοία τα ϖαραϖάνω δικαιολογητικά δεν συνυϖοβληθούν µαζί µε την ϖροσφορά, αυτή αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. Η αϖοσφράγιση των ϖροσφορών γίνεται µόνο ϖαρουσία αυτών ϖου υϖέβαλαν ϖροσφορά ή εξουσιοδοτηµένων εκϖροσώϖων τους. Προσφορές ϖου υϖοβάλλονται µετά τη λήξη της ϖροθεσµίας υϖοβολής των, όϖως αυτή αναφέρεται σε άρθρο της ϖαρούσης, δεν αϖοσφραγίζονται αλλά εϖιστρέφονται σ αυτούς ϖου τις υϖέβαλαν. Προσφορά αόριστη και ανεϖίδεκτη εκτίµησης ή υϖό αίρεση ή µη σύµφωνη ϖρος τους όρους της διακήρυξης αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. β.. Μ ε τ ά τ η ν α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ω ν ϖ ρ ο σ φ ο ρ ώ ν Μετά την αξιολόγηση των ϖροσφορών, ο ϖροσφέρων (ή ϖροσφέροντες) στον οϖοίο (ή οϖοίους) ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός ϖροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών αϖό την κοινοϖοίηση της σχετικής έγγραφης ειδοϖοίησης σ αυτόν (ή αυτούς), µε βεβαίωση ϖαραλαβής, σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υϖοβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οϖοία θα αϖοσφραγισθούν και θα ελεγχθούν κατά τη διαδικασία ϖου ϖροβλέϖεται στο άρθρο 19 ϖαρ.6 του Π.. 118/07 µετά αϖό σχετική ειδοϖοίηση.

8 α.. Ο ι Έ λ λ η ν ε ς ϖ ο λ ί τ ε ς ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ (1) Αϖόσϖασµα ϖοινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ϖριν αϖό την κοινοϖοίηση της ως άνω έγγραφης ειδοϖοίησης, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει,ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική αϖόφαση, για κάϖοιο αϖό τα αδικήµατα της ϖαρ. 1 του άρθρου 43 του ϖ. δ/τος 60/2007, για κάϖοιο αϖό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της εϖαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάϖοιο αϖό τα αδικήµατα της υϖεξαίρεσης, της αϖάτης, της εκβίασης, της ϖλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοϖίας. (2) Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ϖριν αϖό την κοινοϖοίηση της ως άνω έγγραφης ειδοϖοίησης, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι δεν τελούν σε ϖτώχευση και, εϖίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ϖτώχευσης. (3) Πιστοϖοιητικό ϖου εκδίδεται αϖό αρµόδια κατά ϖερίϖτωση αρχή, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοϖοίησης, είναι ενήµεροι ως ϖρος τις υϖοχρεώσεις τους ϖου αφορούν Α.. τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και εϖικουρικής) και Β.. ως ϖρος τις φορολογικές υϖοχρεώσεις τους. Σε ϖερίϖτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαϖή, τα δικαιολογητικά των ϖαραϖάνω ϖεριϖτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ϖου είναι εγκατεστηµένοι, αϖό την οϖοία και εκδίδεται το σχετικό ϖιστοϖοιητικό. (4) Πιστοϖοιητικό του οικείου Εϖιµελητηρίου, µε το οϖοίο θα ϖιστοϖοιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό εϖάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να ϖαραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της εϖίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοϖοίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό εϖάγγελµα, αϖαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης εϖαγγέλµατος, αϖό αρµόδια αρχή του ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. (5) Εϖαρκή ταυτοϖοιητικά στοιχεία (εϖώνυµο, όνοµα, όνοµα ϖατέρα, όνοµα µητέρας, ϖατρικό και συζυγικό εϖώνυµο, χώρα γέννησης, τόϖος γέννησης, έτος γέννησης) ϖροκειµένου η Υϖηρεσία να αναζητήσει την αρνητική ή καταφατική αϖάντηση για την ϖοινική κατάσταση του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό. 6) α. Για όσους είναι οι ίδιοι Γεωϖόνοι υϖεύθυνη δήλωση ότι θα αϖασχοληθούν ϖλήρως και αϖοκλειστικά για το διάστηµα αϖό 15/6/2014 έως 15/11/2014 µε τη δακοκτονία. β. Για όσους δεν είναι Γεωϖόνοι ή είναι Γεωϖόνοι αλλά δεν µϖορούν να αϖασχοληθούν ϖλήρως και αϖοκλειστικά για το διάστηµα αϖό 15/6/2014 έως 15/11/2014 µε τη δακοκτονία, αϖαιτείται σύµβαση µε ιδιώτη Γεωϖόνο µε θεώρηση γνησίου υϖογραφής µε τον οϖοίο έχει εξασφαλισθεί σύµβαση ϖλήρους και αϖοκλειστικής αϖασχόλησης για το διάστηµα αϖό 15/6/2014 έως 15/11/2014. β.. Ο ι α λ λ ο δ α ϖ ο ί Τα δικαιολογητικά ϖου αναφέρονται στο άρθρο 6 ϖαρ. 2 εδάφιο β του Π.. 150/2007 γ.. Τ α ν ο µ ι κ ά ϖ ρ ό σ ω ϖ α η µ ε δ α ϖ ά ή α λ λ ο δ α ϖ ά Τα δικαιολογητικά ϖου αναφέρονται στο άρθρο 6 ϖαρ. 2 εδάφιο γ του Π.. 150/2007 δ.. Ο ι Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ µ ο ί Τα δικαιολογητικά ϖου αναφέρονται στο άρθρο 6 ϖαρ. 2 εδάφιο δ του Π.. 150/2007

9 ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ ΑΡΘΡΟ 9 ο : Τιµές Προσφορών Νόµισµα 1. Η ϖροσφερόµενη τιµή θα αφορά όλες τις ϖεριοχές ή κάϖοιες αϖό αυτές. Σε καµιά ϖερίϖτωση δεν θα γίνονται ϖροσφορές δεκτές ϖου αφορούν τµήµατα ϖεριοχών. 2. Η τιµή θα δίνεται σε ευρώ ( ) και θα αναφέρεται ανά ϖροστατευόµενο ελαιόδεντρο. Οι αριθµοί θα γράφονται αριθµητικώς µέχρι τρία (3) δεκαδικά ψηφία και ολογράφως. 3. Προσφορές ϖου αναφέρονται σε άλλο τρόϖο αµοιβής του αναλαµβανόµενου έργου αϖορρίϖτονται. 4. Στην τιµή ϖεριλαµβάνονται οι τυχόν υϖέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη εϖιβάρυνση, ε κ τ ός τ ο υ Φ Π Α. 5. Η αξία του ψεκασµού υϖόκειται σε κρατήσεις 3,072% για Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτόσηµο και 8% για φόρο εισοδήµατος. 6. Ο ΦΠΑ (13%) θα βαρύνει την Υϖηρεσία και δεν θα συµϖεριλαµβάνεται στην τιµή ϖροσφοράς. 7. Προσφορά ϖου θέτει όρο αναϖροσαρµογής, χωρίς αυτό να ϖροβλέϖεται αϖό την διακήρυξη, αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. 8. Εφόσον αϖό την ϖροσφορά δεν ϖροκύϖτει µε σαφήνεια η ϖροσφερόµενη τιµή, η ϖροσφορά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη, µε αϖόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα αϖό γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των ϖροσφορών οργάνου. ΑΡΘΡΟ 10 ο : Αντιϖροσφορές Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιϖροσφορές. Σε ϖερίϖτωση υϖοβολής τους αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 11 ο : Ισχύς των ϖροσφορών Οι ϖροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ϖροµηθευτές έως και την ολοκλήρωση του «έργου» ϖου θα αναλάβουν µε την ϖαρούσα ϖροκήρυξη. Προσφορά ϖου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερου του ϖαραϖάνω αναφερόµενου χρόνου αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 12 ο : Εγγυήσεις Α. Ε γ γ ύ η σ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς σ τ ο δ ι α γ ω ν ι σ µ ό : 1.. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υϖέρ του συµµετέχοντος για ϖοσό ϖου αντιστοιχεί σε ϖοσοστό 5% εϖί του ϖροϋϖολογισµού δύο (02) γενικών ψεκασµών, µε Φ.Π.Α. (13%) µε βάση την τιµή ϖου ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι. 2..Οι εγγυήσεις εκδίδονται αϖό ϖιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά ϖρόσωϖα ϖου λειτουργούν στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών το δικαίωµα, συνοδευόµενες αϖό εϖίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική. 3..Οι εγγυήσεις θα είναι συµϖληρωµένες, σύµφωνα µε το συν/νο υϖόδειγµα της ϖαρούσης ϖροκήρυξης. 4..Σε ϖερίϖτωση ϖου ο ϖροµηθευτής στον οϖοίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να υϖογράψει εµϖρόθεσµα τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Εϖιστολή Καλής Εκτέλεσης,σύµφωνα µε τα οριζόµενα της εϖόµενης ϖαραγράφου του ϖαρόντος άρθρου ή να εκϖληρώσει εµϖρόθεσµα οϖοιαδήϖοτε άλλη υϖοχρέωσή του, ϖου αϖορρέει αϖό τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκϖτωτος, οϖότε η εγγύηση συµµετοχής καταϖίϖτει αυτοδικαίως υϖέρ της Υϖηρεσίας ϖου διενεργεί τον ιαγωνισµό. 5..Η εγγύηση συµµετοχής ϖρέϖει να είναι ισχύος αορίστου χρόνου. 6..Στην ϖερίϖτωση ένωσης ϖροµηθευτών οι εγγυήσεις ϖεριλαµβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύϖτει τις υϖοχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 7..Η εγγύηση συµµετοχής ϖου αφορά τον ϖροµηθευτή υϖέρ του οϖοίου κατακυρώθηκε το έργο εϖιστρέφεται µετά την κατάθεση της ϖροβλεϖόµενης εγγύησης

10 καλής εκτέλεσης και µέσα σε ϖέντε (5) ηµέρες αϖό την υϖογραφή ΑΔΑ: της σύµβασης. ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ Οι εγγυήσεις των λοιϖών συµµετεχόντων στο διαγωνισµό εϖιστέφονται µέσα σε ϖέντε (5) ηµέρες αϖό την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Α. Ε γ γ ύ η σ η κ α λ ή ς ε κ τ έ λ ε σ η ς τ η ς σ ύ µ β α σ η ς : 1.. Ο ϖροσφέρων στον οϖοίο θα γίνει η κατακύρωση υϖοχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οϖοίας αντιστοιχεί σε ϖοσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας (2) ψεκασµών (χ ω ρ ί ς τ ο ν Φ Π Α ). 2.. Η εγγύηση κατατίθεται ϖρο ή κατά την υϖογραφή της σύµβασης. 3..Οι εγγυήσεις θα είναι συµϖληρωµένες, σύµφωνα µε το συν/νο υϖόδειγµα της ϖαρούσης ϖροκήρυξης. 4..Η αϖαλλαγή αϖό την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται µε εϖιστροφή της εγγυητικής εϖιστολής στον ϖροµηθευτή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εϖιστρέφεται µετά την οριστική ϖοσοτική και ϖοιοτική ϖαραλαβή του έργου και ύστερα αϖό την εκκαθάριση των τυχόν αϖαιτήσεων αϖό τους συµβαλλόµενους. 5..Και οι εγγυήσεις αυτές,εκδίδονται αϖό ϖιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά ϖρόσωϖα ϖου λειτουργούν στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών το δικαίωµα, συνοδευόµενες αϖό εϖίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική. ΑΡΘΡΟ 13 ο : ιαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των ϖροσφορών Η δηµόσια αϖοσφράγιση των «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΩΝ» των ϖροσφορών καθώς και των υϖοφακέλων των «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», όϖως αναφέρεται και στο άρθρο 5, θα γίνει την 29 η Αϖριλίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00 ϖ.µ. στο Μεσολόγγι, στο χώρο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, ως εξής :..Όλοι οι «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΙ» των ϖροσφορών αριθµούνται και µονογράφονται αϖό τα µέλη της εϖιτροϖής... Αϖοσφραγίζονται οι «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΙ» και µονογράφονται οι τρεις υϖοφάκελοι, δηλ. ο υϖοφάκελος των «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο υϖοφάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», και ο υϖοφάκελος της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»..Αϖοσφραγίζεται και ο υϖοφάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και µονογράφονται κ α τ ά φ ύ λ λ ο όλα τα δικαιολογητικά ή ϖαραστατικά ή έγγραφα ϖου υϖοβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. Στη συνέχεια ελέγχονται όλα τα ϖαραϖάνω δικαιολογητικά ή ϖαραστατικά ή έγγραφα ή οτιδήϖοτε άλλο ϖεριέχει αυτός, ως ϖρος την ϖληρότητα και συµµόρφωση µε τους όρους και τις αϖαιτήσεις της ϖροκήρυξης. Αϖοκλείονται οι ϖροµηθευτές εκείνοι για τους οϖοίους διαϖιστώνονται ουσιώδεις ελλείψεις και ϖαραλήψεις στα αϖαιτούµενα δικαιολογητικά...για όλα τα ϖαραϖάνω συντάσσεται ϖρακτικό στο οϖοίο καταχωρούνται 1 ο.. αυτοί ϖου υϖέβαλαν ϖροσφορές, 2 ο.. τα δικαιολογητικά ϖου υϖέβαλαν, καθώς και 3 ο..οι τυχόν ελλείψεις αυτών ϖου αϖοκλείσθηκαν...για όσες ϖροσφορές δεν κριθούν αϖοδεκτές, οι υϖοφάκελοι των «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» δεν αϖοσφραγίζονται και οι οικονοµικές αυτές ϖροσφορές δεν αξιολογούνται...την ίδια ηµέρα και µετά την ολοκλήρωση της ϖαραϖάνω διαδικασίας, και εφόσον υϖάρχει διαθέσιµος χρόνος, η εϖιτροϖή του διαγωνισµού ϖροβαίνει στην δηµόσια αϖοσφράγιση των υϖοφακέλων των «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», συντάσσοντας σχετικό ϖρακτικό. Σε αντίθετη ϖερίϖτωση η αϖοσφράγιση των υϖοφακέλων των «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», διενεργείται την ίδια ώρα την εϖόµενη εργάσιµη ηµέρα.

11 ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ Για την αξιολόγηση των ϖροσφορών λαµβάνονται υϖόψη τα ϖαρακάτω στοιχεία: Υϖό την εϖιφύλαξη όσων ορίζονται αµέσως ϖαρακάτω, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον υϖοψήφιο εργολάβο µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των εργολάβων των οϖοίων οι ϖροσφορές έχουν κριθεί ως αϖοδεκτές µε βάση τις τεχνικές ϖροδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι ϖροσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και ϖου είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές ϖροδιαγραφές της διακήρυξης και της ϖρόσκλησης. Όταν ο υϖοψήφιος εργολάβος ο οϖοίος ϖροσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν ϖροσκοµίζει ένα ή ϖερισσότερα αϖό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά ϖου ϖροβλέϖονται στο άρθρο 8 ϖαρ. β της ϖαρούσης διακήρυξης η κατακύρωση γίνεται στον ϖροµηθευτή µε την αµέσως εϖόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε ϖερίϖτωση ϖου και αυτός δεν ϖροσκοµίζει ένα ή ϖερισσότερα αϖό τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οϖοία αϖαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον ϖροµηθευτή µε την αµέσως εϖόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας αϖό τους ϖροµηθευτές δεν ϖροσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις ϖροϋϖοθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή ϖερισσότερα αϖό τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οϖοία αϖαιτούνται αϖό αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Στις ϖεριϖτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υϖοβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υϖεύθυνες δηλώσεις ή ο υϖόχρεος ϖρος τούτο ϖροσφέρων δεν ϖροσκοµίσει εγκαίρως και ϖροσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή ϖερισσότερα αϖό τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 ϖαρ. β και, εφόσον έχουν ζητηθεί αϖό την διακήρυξη, καταϖίϖτει υϖέρ του ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. ΑΡΘΡΟ 14 ο : Αξιολόγηση των ϖροσφορών Το κριτήριο βάση του οϖοίου θα γίνει η ανάθεση είναι η χαµηλότερη (µικρότερη) συνολικά ϖροσφερόµενη τιµή ανά ϖεριοχή (τοµέα). Για την αξιολόγηση των ϖροσφορών θα ληφθούν υϖόψη τα ϖαρακάτω στοιχεία : 1..Η συµφωνία της ϖροσφοράς ϖρος τους όρους και τις τεχνικές ϖροδιαγραφές της διακήρυξης και µάλιστα µε ϖοινή αϖοκλεισµού. 2..Η ϖροσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές ϖου ϖροσφέρθηκαν σε ϖροηγούµενους διαγωνισµούς για την τρέχουσα στην αγορά τιµή. H Εϖιτροϖή διενέργειας και αξιολόγησης των αϖοτελεσµάτων του διαγωνισµού µϖορεί να ϖροτείνει όσα αναφέρονται στο Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 15 ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης 1 Η κατακύρωση των αϖοτελεσµάτων του ϖαραϖάνω διαγωνισµού θα γίνει αϖ την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. 2. Στον ϖροσφέροντα στον οϖοίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υϖηρεσία, αϖοστέλλεται σχετική ανακοίνωση ϖου ϖεριλαµβάνει τουλάχιστον τα ϖαρακάτω στοιχεία: α. Την ϖρος ψεκασµό ϖεριοχή β. Τον αριθµό των ελαιοδέντρων γ. Την τιµή ανά ϖροστατευόµενο ελαιόδεντρο δ. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της ϖρόσκλησης και τις τυχόν αϖοδεκτές τροϖοϖοιήσεις των όρων τούτων. ε. Την ϖροθεσµία υϖογραφής της σύµβασης 3. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης ϖου ακολουθεί έχει αϖοδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 4. Ο εργολάβος στον οϖοίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η ϖαραϖάνω εργασία, υϖοχρεούται να ϖροσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες αϖό την ηµεροµηνία κοινοϖοίησης της ανακοίνωσης, για την υϖογραφή της σχετικής σύµβασης, ϖροσκοµίζοντας και την ϖροβλεϖόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής καθώς και τα λοιϖά ϖροβλεϖόµενα

12 δικαιολογητικά. Σε αντίθετη ϖερίϖτωση κηρύσσεται έκϖτωτος µε αϖόφαση ΑΔΑ: του ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου. 5. Σε ϖερίϖτωση ϖου κατά τον ϖαρόντα διαγωνισµό δεν αναδειχθεί εργολάβος ψεκασµού σε κάϖοιο ή κάϖοιους τοµείς, τότε ο διαγωνισµός εϖαναλαµβάνεται µε τους ίδιους όρους και ϖροϋϖοθέσεις την 12/05/2014 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:00 και στον αυτό χώρο. ΑΡΘΡΟ 16 ο : Ενστάσεις 1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής ϖροµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική αϖόφαση, εϖιτρέϖεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής ϖροσφυγή). Με την ένσταση ϖου ασκείται κατά της κατακυρωτικής αϖόφασης εϖιτρέϖεται και η ϖροβολή λόγων ϖου αφορούν την ϖληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οϖοία ϖροσκοµίζει ο ϖροσφέρων ϖρος τον οϖοίον ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση Οι ανωτέρω ενστάσεις υϖοβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής: α ) Κ α τ ά τ η ς δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς τ ο υ δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ : Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος αϖό τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της ϖροθεσµίας υϖοβολής των ϖροσφορών. Για τον καθορισµό της ϖροθεσµίας αυτής συνυϖολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υϖοβολής των ϖροσφορών. β) Κ α τ ά τ ω ν ϖ ρ ά ξ ε ω ν ή ϖ α ρ α λ ε ί ψ ε ω ν Κατά των ϖράξεων ή ϖαραλείψεων της αναθέτουσας αρχής ϖου αφορούν την συµµετοχή οϖοιουδήϖοτε ϖροµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως ϖρος τη διαδικασία ϖαραλαβής και αϖοσφράγισης των ϖροσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της εϖόµενης εργάσιµης ηµέρας αϖό αυτήν κατά την οϖοία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν εϖιφέρει αναβολή ή διακοϖή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αϖοτελεσµάτων του διαγωνισµού αϖό το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική αϖόφαση µετά αϖό γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής ϖροµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοϖοιείται υϖοχρεωτικά σε αυτόν κατά του οϖοίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών αϖό της υϖοβολής της. γ) Κ α τ ά τ η ς δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α ς τ ο υ δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική αϖόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος ϖροµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής ϖράξεως ή ϖαραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοϖοιείται υϖοχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών αϖό την υϖοβολή της, σε αυτόν κατά του οϖοίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται αϖό το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αϖοφασίζων όργανο εκδίδει την σχετική αϖόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες αϖό την λήξη της ϖροθεσµίας υϖοβολής ενστάσεων. δ) K α τ ά τ η ς κ α τ α κ υ ρ ω τ ι κ ή ς α ϖ ό φ α σ η ς Εκτός των ανωτέρω ϖεριϖτώσεων, κατά της κατακυρωτικής αϖόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και ϖληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του ϖ.δ/τος 118/07, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος ϖροµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής αϖόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοϖοιείται υϖοχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών αϖό την υϖοβολή της στον µειοδότη κατά του οϖοίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται αϖό το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αϖοφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική αϖόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες αϖό την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου ϖροθεσµίας. 3. Ενστάσεις ϖου υϖοβάλλονται για οϖοιουσδήϖοτε άλλους λόγους, εκτός αϖό τους ϖροαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.

13 4. Η σχετική αϖόφαση εϖί της ενστάσεως κοινοϖοιείται στους ενιστάµενους ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ χωρίς υϖαίτια καθυστέρηση της Υϖηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν ϖλήρη γνώση της σχετικής αϖόφασης, µετά την κοινοϖοίηση του σώµατός της σε αυτούς, αϖό την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 5. Ο ϖροµηθευτής µϖορεί κατά των αϖοφάσεων ϖου εϖιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του ϖ.δ/τος 118/07 να υϖοβάλει ϖροσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεϖτική ϖροθεσµία τριάντα (30) ηµερών, αϖό την ηµεροµηνία ϖου έλαβε γνώση της σχετικής αϖόφασης αϖό την αναθέτουσα αρχή. Εϖί της ϖροσφυγής, αϖοφασίζει ή το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο. Η εν λόγω αϖόφαση δεν εϖιδέχεται ϖροσβολή µε άλλη οιασδήϖοτε φύσεως διοικητική ϖροσφυγή. 6. Για το ϖαραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις ϖαραγράφους 1 και 2, ϖροσκοµίζεται ϖαράβολο κατάθεσης υϖέρ του ηµοσίου ϖοσού ίσου µε το 0,10 εϖί τοις εκατό (0,10%) εϖί της ϖροϋϖολογισµένης αξίας του υϖό ϖροµήθεια είδους, το ύψος του οϖοίου δεν µϖορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των ϖέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το ϖαράβολο αϖοτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( ϖαράβολα αϖό κάθε αιτία). ΑΡΘΡΟ 17 ο :Υϖογραφή σύµβασης 1. Μετά την κατακύρωση του αϖοτελέσµατος του διαγωνισµού, εκδίδεται αϖόφαση έγκρισης αϖοτελέσµατος αϖό τον Περιφερειάρχη και για την ανάθεση υϖογράφεται σύµβαση αϖό τον Περιφερειάρχη ή όϖοιος σύµφωνα µε την ανάθεση αρµοδιοτήτων δύναται να υϖογράφει «Με εντολή Περιφερειάρχη» και τον εργολάβο. σύµφωνα µε το συνηµµένο υϖόδειγµα. 2. Η σύµβαση ϖεριλαµβάνει όλα τα στοιχεία όϖως ϖροβλέϖει το άρθρο 24 ϖαρ. 2 (α- ια ) του Π.. 118/ Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οϖοίο τούτο στηρίζεται, όϖως ϖροσφορά, διακήρυξη και αϖόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή ϖαραδροµών. 4. Η σύµβαση τροϖοϖοιείται όταν τούτο ϖροβλέϖεται αϖό συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν ϖρος τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα αϖό γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν όλοι οι ψεκασµοί στο τέλος της ϖεριόδου ψεκασµών ( ) έχουν γίνει σύµφωνα µε όλους τους όρους της ϖροκήρυξης. Η σύµβαση ϖεριλαµβάνει: α. Την ϖρος ψεκασµό ϖεριοχή β. Τον αριθµό των ελαιοδέντρων γ. Την τιµή ανά ϖροστατευόµενο ελαιόδεντρο δ. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της ϖρόσκλησης και τις τυχόν αϖοδεκτές τροϖοϖοιήσεις των όρων τούτων. ε. Την ϖροθεσµία υϖογραφής της σύµβασης 1. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης ϖου ακολουθεί έχει µόνο αϖοδεικτικό χαρακτήρα. 2. Ο ϖροσφέρων στον οϖοίο κατακυρώθηκε η εργασία υϖοχρεούται να ϖροσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες αϖό την ηµεροµηνία κοινοϖοίησης της ανακοίνωσης, για την υϖογραφή της σχετικής σύµβασης, ϖροσκοµίζοντας και τη σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 3. Εάν ο ϖροσφέρων στον οϖοίο έγινε η ανακοίνωση δεν ϖροσέλθει να υϖογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκϖτωτος µε αϖόφαση, ύστερα αϖό γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/ Οι ανάδοχοι εργολάβοι υϖοχρεούνται στην εξόφληση της δηµοσίευσης σε εφηµερίδες της ϖερίληψης του διαγωνισµού.

14 ΑΡΘΡΟ 18 ο : Χρόνος εφαρµογής των ψεκασµών Ο χρόνος ψεκασµού διαρκεί 5 µήνες (αϖό 15/6/2014 έως 15/11/2014). ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ ΑΡΘΡΟ 19 ο : Αυξοµείωση φυσικού αντικειµένου Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωµα αύξησης του αριθµού των ψεκασµών στην ϖερίϖτωση ϖου οι κλιµατολογικές συνθήκες ή το ύψος του δακοϖληθυσµού το αϖαιτούν. Η υϖηρεσία διατηρεί το δικαίωµα εξαίρεσης ϖεριοχών στις οϖοίες διαϖιστώνει ότι δεν υφίστανται οι αϖαραίτητες ϖροϋϖοθέσεις εφαρµογής του ϖρογράµµατος (δακοκτονία εφαρµόζεται όταν η καρϖοφορία ελαιοδέντρων είναι µεγαλύτερη αϖό 25% για τις ελαιοϖοιήσιµες και 20% για τις βρώσιµες και εξασφαλίζεται συνεργασία µε τις τοϖικές αρχές) καθώς και διενέργειας λιγότερων ψεκασµών αϖό αυτών ϖου αναφέρονται στην ϖαρούσα διακήρυξη αν το ύψος του δακοϖληθυσµού δεν εϖιβάλλει τη διενέργεια ψεκασµού. ΑΡΘΡΟ 20 ο : Προθεσµία εκτέλεσης εργασιών - Κυρώσεις Σε ϖερίϖτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή ϖεράτωσης ή ενδιαµέσου διακοϖής συγκεκριµένου ψεκασµού εϖιβάλλεται στον εργολάβο ϖρόστιµο ϖεντακόσια ευρώ (500 ) ανά ηµέρα καθυστέρησης του κάθε συνεργείου ψεκασµού. Το ϖοσό ϖαρακρατείται αϖό την αµοιβή ή την εγγύηση. Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ηµερών ο εργολάβος κατόϖιν αϖοφάσεως του Περιφερειάρχη κηρύσσεται έκϖτωτος αϖό τη σύµβαση και αϖό κάθε δικαίωµα αϖ αυτήν και εϖιβαρύνεται µε τη διαφορά µεταξύ δύο ϖροσφορών για όλους τους υϖόλοιϖους ψεκασµούς. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκϖίϖτει υϖέρ της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας κατά το ϖοσοστό των µη εκτελεσθέντων έργων και ο εργολάβος αϖοκλείεται ϖροσωρινά ή µόνιµα του διαγωνισµού της δακοκτονίας. Εϖίσης καταλογίζεται σε βάρος του ζηµιά ϖου άµεσα ή έµµεσα έχει ϖροκύψει αϖό τη µη εκτέλεση της σύµβασης. Ο εργολάβος δεν κηρύσσεται έκϖτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υϖηρεσία ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Η εϖίκληση λόγων ανώτερης βίας µϖορεί να γίνεται αυθηµερόν (24 ώρες) και εντός τριών (3) ηµερών η ϖροσκόµιση των αϖοδεικτικών στοιχείων. ιαφορετικά χάνει το δικαίωµα να εϖικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας. Οι Αϖοφάσεις του Περιφερειάρχη ϖερί καθορισµού και καταλογισµού των αϖό την ϖαρούσα ϖροβλεϖόµενων κυρώσεων αϖοτελούν βέβαιους και εκκαθαρισµένους τίτλους αϖαιτήσεων της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας., αναγνωρίζονται δε ως τέτοιοι αϖό τους εργολάβους. ΑΡΘΡΟ 21 ο : Κήρυξη εργολάβου εκϖτώτου Ο εργολάβος κηρύσσεται έκϖτωτος στις ϖαρακάτω ϖεριϖτώσεις: Α. Όταν δεν υϖογράφει τη σύµβαση στην ϖροθεσµία ϖου ορίζεται αϖό τη διακήρυξη αυτή. Β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 22 ο : ιαϖίστωση καλής εκτέλεσης εργασίας - ιαιτησία Η διαϖίστωση της καλής εκτέλεσης των ψεκασµών γίνεται µε ϖρακτικό ϖου συντάσσεται και υϖογράφεται αϖό τον Εϖόϖτη δακοκτονίας και αϖό τον εργολάβο ή εκϖρόσωϖό του και θεωρείται αϖό τον /ντή δακοκτονίας. Το ϖρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ηµερήσιων δελτίων εργασίας τα οϖοία θα συντάσσονται αϖό τον εργολάβο και ένα τοµεάρχη και θα εγκρίνονται αϖό τον Εϖόϖτη ακοκτονίας. Τα ϖροστατευόµενα ελαιόδεντρα θα υϖολογίζονται αϖό τη /νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας βάσει των δικών της στοιχείων. Σε ϖερίϖτωση διαφωνίας του εργολάβου ως ϖρος την ψεκασθείσα έκταση ή άλλο θέµα ϖαραϖέµϖεται σε εϖιτροϖή καθοριζόµενη αϖό το /ντή Αγροτικής Οικονοµίας και

15 Κτηνιατρικής η αϖόφαση της οϖοίας είναι οριστική και τελεσίδικη και ΑΔΑ: δεν υϖόκειται ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ σε κανένα ένδικο µέσο. ΑΡΘΡΟ 23 ο :Εκχώρηση εργασίας Αϖαγορεύεται µε ϖοινή έκϖτωσης η εκχώρηση αϖό τον εργολάβο µέρους ή του συνόλου του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υϖηρεσίας και υϖογραφή της σχετικής ϖράξης. ΑΡΘΡΟ 24 ο :Αϖαιτούµενα δικαιολογητικά ϖληρωµής Για την ϖληρωµή της αξίας του ψεκασµού θα ϖροσκοµίζεται στην υϖηρεσία Τιµολόγιο ή ελτίο Παροχής Υϖηρεσιών θεωρηµένο αϖό την αρµόδια ΟΥ καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, ϖου τυχόν ήθελε ζητηθεί αϖό τις υϖηρεσίες ϖου διενεργούν τον έλεγχο και την ϖληρωµή. Η ϖληρωµή της αµοιβής του εργολάβου θα γίνει µετά το ϖέρας των ψεκασµών και τη σύνταξη του σχετικού ϖρακτικού διενέργειας ψεκασµού όϖως ϖροβλέϖεται αϖό την ϖαρούσα και θα καταβάλλεται µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµά του αϖό τη /νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και σε βάρος των σχετικών ϖιστώσεων δακοκτονίας αµέσως µετά την ϖροσκόµιση των ϖροβλεϖόµενων εγγράφων και λοιϖών δικαιολογητικών. ΑΡΘΡΟ 25 ο :Πιστώσεις Οι ϖιστώσεις κατανέµονται αϖό τον Λογαριασµό του Υϖουργείου Εσωτερικών, Αϖοκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ϖου τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», σε Περιφέρειες της Χώρας αϖοκλειστικά και µόνο ϖρος κάλυψη δαϖανών ακοκτονίας τρέχοντος έτους. ΑΡΘΡΟ 26 ο : Λοιϖά θέµατα εφαρµοστέο ίκαιο 1..Ως ϖρος τα λοιϖά θέµατα ισχύουν οι ϖροαναφερθείσες διατάξεις. 2..Εϖί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται αϖό τα Ελληνικά ικαστήρια, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, Εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι ϖάντοτε το Ελληνικό. 3.. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να ζητήσουν αϖ την Υϖηρεσία µας την ϖαρούσα διακήρυξη όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες δωρεάν. 4.. Περίληψη της ϖαρούσας διακήρυξης εστάλη στην Εϖίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωϖαϊκών Κοινοτήτων. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΥΠΟΛΟΓΟΣ Ο /ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Ε.Π. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Εϖιτροϖής ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ Υϖόδειγµα Εγγύησης Συµµετοχής ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Ποσοστό 5% εϖί του ϖροϋϖολογισµού δύο (02) γενικών ψεκασµών, µε Φ.Π.Α. 13%) Εκδότης Ηµεροµηνία Έκδοσης Προς την ιοικητήριο Κύϖρου 30 Τ.Κ Μεσολόγγι Εγγύησή µας υϖ αριθµόν..για ευρώ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της ϖαρούσης εϖιστολής ανέκλητα και ανεϖιφύλακτα ϖαραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ϖοσού των ευρώ µε Φ.Π.Α. υϖέρ της Εταιρείας, οδός, αριθµός..(ή σε ϖερίϖτωση Ένωσης υϖέρ των εταιρειών (1)., (2)., κλϖ. ατοµικά και για κάθε µία αϖό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υϖόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ϖροµηθευτών), δια την συµµετοχής εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της.. δια την εκϖόνηση του έργου µε τίτλο σύµφωνα µε την υϖ. αρ. ϖροκήρυξή σας. Η ϖαρούσα εγγύηση καλύϖτει µόνο τις αϖό την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό αϖορρέουσες υϖοχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το ϖαραϖάνω ϖοσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία αϖό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί τα βάσιµο ή µη της αϖαίτησης σε τρεις (3) ηµέρες αϖό αϖλή έγγραφη ειδοϖοίησή µας. Σε ϖερίϖτωση κατάϖτωσης της εγγύησης το ϖοσό της κατάϖτωσης υϖόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Η ϖαρούσα είναι ισχύος αορίστου χρόνου. Βεβαιούται υϖεύθυνα ότι το ϖοσό των εγγυητικών µας εϖιστολών ϖου έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα ΝΠ, συνυϖολογίζοντας και το ϖοσό της ϖαρούσας δεν υϖερβαίνει το όριο εγγυήσεων ϖου έχει καθοριστεί αϖό το Υϖουργείο Οικονοµικών για την Τράϖεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υϖογραφή)

17 ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ Υϖόδειγµα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας (2) ψεκασµών (χ ω ρ ί ς τ ο ν Φ Π Α ). Εκδότης Ηµεροµηνία Έκδοσης Προς την.. ιοικητήριο Κύϖρου 30 Τ.Κ Μεσολόγγι Εγγύησή µας υϖ αριθµόν..για ευρώ Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών.., οδός.., αριθµός, σαν ϖροµηθευτής ϖρόκειται να συνάψει µαζί σας, σαν αγοραστές σύµβαση, ϖου θα καλύϖτει την εκϖόνηση του έργου µε τίτλο., συνολικής αξίας, και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η Εταιρεία ή Ένωση υϖοχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ϖοσού ίσου ϖρος 10% της συµβατικής αξίας του έργου, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. ευρώ. Μετά τα ϖαραϖάνω η Τράϖεζα.ϖαρέχει την αϖαιτούµενη εγγύηση υϖέρ της Εταιρείας (ή σε ϖερίϖτωση Ένωσης υϖέρ των εταιρειών (1)., (2)., κλϖ. ατοµικά και για κάθε µία αϖό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υϖόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ϖροµηθευτών), και εγγυάται ϖρος εσάς µε την ϖαρούσα, ανεκκλήτως και ανεϖιφυλάκτως, ϖαραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα αϖό τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της αϖαίτησή σας, µε αϖλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία ϖαρέβει ή ϖαρέλειψε να εκϖληρώσει οϖοιοδήϖοτε όρο της σύµβασης, κάθε ϖοσό ϖου θα ορίζεται στη δήλωσή σας και ϖου θα ξεϖερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή. Σε ϖερίϖτωση κατάϖτωσης της εγγύησης το ϖοσό της κατάϖτωσης υϖόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Η ϖαρούσα είναι ισχύος αορίστου χρόνου Βεβαιούται υϖεύθυνα ότι το ϖοσό των εγγυητικών µας εϖιστολών ϖου έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα ΝΠ, συνυϖολογίζοντας και το ϖοσό της ϖαρούσας δεν υϖερβαίνει το όριο εγγυήσεων ϖου έχει καθοριστεί αϖό το Υϖουργείο Οικονοµικών για την Τράϖεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υϖογραφή)

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο εργολάβος υϖοχρεούται να ϖροστατεύει όλα τα δέντρα ϖου αναφέρονται στην ϖροκήρυξη, ψεκάζοντας τα όσες φορές χρειαστεί µε την ίδια τιµή. 2. Οι ψεκασµοί θα γίνουν αϖό 15/6/2014 έως 15/11/2014. Η έκταση και η ηµεροµηνία έναρξης του ψεκασµού θα καθορίζεται αϖό τη /νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας µετά αϖό έγγραφη εντολή. 3. Ο εργολάβος υϖοχρεούται να αρχίσει τον ψεκασµό µέσα σε 24 ώρες αϖό την ειδοϖοίηση εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υϖάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οϖοίοι ϖρέϖει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών αϖό τον εργολάβο στην υϖηρεσία. 4. Ο εργολάβος υϖοχρεούται να συµµορφώνεται ϖρόθυµα στις υϖοδείξεις των γεωϖόνων της δακοκτονίας (Εϖόϖτες Τοµεάρχες). 5. Σε ϖερίϖτωση ϖου ο ψεκασµός δε γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις υϖοδείξεις της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, ο εργολάβος ϖέραν των κυρώσεων ϖου αναφέρονται στα άρθρα της ϖαρούσας διακήρυξης δε θα αµείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ηµέρα αυτή και θα του καταλογίζεται και η αξία των χρησιµοϖοιηθέντων φυτοϖροστατευτικών ϖροϊόντων για την ϖαρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Εϖί ϖλέον ο χρόνος ϖου χάθηκε µέχρι την εφαρµογή του σωστού ψεκασµού, λογίζεται σαν υστέρηση έναρξης και εϖιβάλλονται οι ϖροβλεϖόµενες κυρώσεις. 6. Εφόσον ο εργολάβος τηρήσει τις οδηγίες της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας για τους ψεκασµούς δεν φέρει ευθύνη για την αϖοτελεσµατικότητα των ψεκασµών. 7. Τα δακοκτόνα υλικά ϖαρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και ϖαραδίδονται σ αυτόν αϖό την αϖοθήκη της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας. Αυτά µεταφέρονται και διανέµονται στα συνεργεία, ευθύνη εργολάβου. Τα ϖερισσεύµατα κάθε ψεκασµού ή όϖοια άλλα αϖοθέµατα, θα µένουν στον εργολάβο, θα φυλάσσονται σε κλειστούς και δροσερούς χώρους καλά ασφαλισµένους µέχρι τελικής ϖαράδοσης. Για το σκοϖό αυτό θα ϖρέϖει ο εργολάβος να ορίσει το χώρο καθώς και τον υϖεύθυνο για τη φύλαξη των υλικών δακοκτονίας και να το γνωστοϖοιήσει εγγράφως στη /νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας. 8. Τα κενά δοχεία των δακοκτόνων υλικών είναι δηµόσιο υλικό και αϖοτελούν και αϖοδεικτικό υλικό χρήσης τους. Γι αυτό θα τοϖοθετούνται χωρίς υϖολείµµατα στα χαρτόκουτα ϖου ήταν γεµάτα και θα ϖαραδίδονται αϖό τον εργολάβο στην αϖοθήκη της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους στους υϖευθύνούς της. 9. Ο εργολάβος θα ϖρέϖει να ειδοϖοιεί τις ϖεριοχές ψεκασµού για την έναρξη των ψεκασµών και να συνεργάζεται στενά µε αυτές για τη σύνταξη ϖρογράµµατος ψεκασµού των τοϖοθεσιών του ηµοτικού ιαµερίσµατος ανά ηµέρα, ώστε να ειδοϖοιούνται τόσο οι ελαιοϖαραγωγοί όσο και οι κτηνοτρόφοι. 10. Ο εργολάβος θα µεριµνά για την άριστη λειτουργία των ψεκαστικών µηχανηµάτων και ψεκαστήρων, έχοντας και αρκετά εϖιϖλέον των αϖαραιτήτων σε ετοιµότητα (ρεζέρβες) ώστε να µην ϖαρουσιάζεται καµία καθυστέρηση την ώρα των ψεκασµών. 11. Οι εργαζόµενοι θα ϖρέϖει να έχουν την αϖαραίτητη αϖό το νόµο ηλικία και µάλιστα θα ϖρέϖει να αϖοφεύγονται οι ακραίες ηλικίες (να είναι ετών). 12. Ευθύνη του εργολάβου θα ϖρέϖει να λάβουν γνώση όλοι οι εργάτες των τεχνικών ϖροδιαγραφών της δακοκτονίας. ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ Α. Σκευάσµατα - οσολογίες Για τους ψεκασµούς και τις δοσολογίες εντοµοκτόνων ϖου θα γίνουν µέχρι 31/8/2013 θα χρησιµοϖοιηθούν σκευάσµατα τα οϖοία θα υϖοδείξει το Υϖουργείο Αγροτικής Ανάϖτυξης. Για τους ψεκασµούς και τις δοσολογίες εντοµοκτόνων ϖου θα γίνουν µετά τις 1/9/2013 θα χρησιµοϖοιηθούν σκευάσµατα ϖου θα υϖοδείξει το Υϖουργείο Αγροτικής Ανάϖτυξης. Στο ψεκαστικό υγρό θα ϖροστίθεται ϖάντα 2-3 κιλά ελκυστικής ουσίας. Πιθανή χρήση εντοµοκτόνων µε άλλη δραστική ουσία εκτός των ϖιο ϖάνω αναφεροµένων θα καθοριστεί µε αϖόφαση Υϖουργού και θα εφαρµόζονται όσα αναγράφονται στην Αϖόφαση έγκρισης κυκλοφορίας. Β. Εφαρµογή 1. Κατά τον ψεκασµό θα διασϖείρονται 300 cm 3. ϖερίϖου ψεκαστικού διαλύµατος ανά ψεκαζόµενο δέντρο κανονικής ανάϖτυξης. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες µε αραιή ϖυκνότητα δέντρων (λιγότερα

19 ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ αϖό 10 δέντρα στο στρέµµα), ανά δεύτερο δέντρο στους µέτριας ϖυκνότητας ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέµµα) και ανά τρίτο δέντρο ϖυκνούς ελαιώνες (ϖερισσότερα αϖό 18 δέντρα ανά στρέµµα) 2. Το ψεκαστικό µηχάνηµα θα ϖρέϖει να έχει µικρή ϖίεση (λιγότερη αϖό 10 atm), ώστε το ψεκαστικό υγρό να ϖέφτει συγκεντρωµένο µε χοντρή σταγόνα (δ>1mm) για να µϖορεί να ϖαραµένει ϖερισσότερο χρόνο νωϖό και ϖροσελκυστικό για βόσκηση αϖό το δάκο και να µην ξηραίνεται γρήγορα. 3. Το µϖεκ θα ϖρέϖει να κλείνει κατά τη µετάβαση αϖό δέντρο σε δέντρο, για να µην χάνεται άσκοϖα ψεκαστικό υγρό και για την ϖροστασία του ϖεριβάλλοντος. 4. Το ψεκαστικό υγρό θα ϖρέϖει να κατευθύνεται στη βορινή ϖλευρά του δέντρου και στο εσωτερικό του φυλλώµατος ώστε να ϖαραµένει ϖερισσότερο χρόνο σε νωϖή κατάσταση. 5. Ψεκασµοί δεν γίνονται τις αϖογευµατινές ώρες λόγω συνθηκών υψηλών θερµοκρασιών, ϖεριορισµένης δυνατότητας ελέγχων και λόγω µειωµένης κίνησης του δάκου δύο ώρες ϖερίϖου ϖριν τη δύση του ηλίου. 6. Το βυτίο θα ϖρέϖει να είναι ϖάντοτε καλά σφραγισµένο και µετά το τέλος των ψεκασµών να ϖλένεται µε σόδα. 7. Τα βυτία και οι ψεκαστές µϖορεί να ϖαίρνουν νερό αϖό ϖηγές, ϖοτάµια, ρυάκια και ϖηγάδια, αν αυτό είναι ϖολύ καθαρό. Ποτέ όµως δεν θα ϖροστίθενται τα εντοµοκτόνα κοντά σε αυτά. 8. Κατά την ϖαρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος ϖρέϖει να γίνεται τριϖλό ϖλύσιµο του κενού συσκευασίας του εντοµοκτόνου. 9. Ο εργολάβος εϖιβαρύνεται µε όλες τις δαϖάνες καλής εφαρµογής και εξυϖηρέτησης των ψεκασµών, δηλαδή µεταφορά των εργατών, των δακοκτόνων υλικών, του νερού και την ϖαρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος. 10. Για τις τοϖοθεσίες ϖου δεν µϖορεί να καλύψει το ψεκαστικό µηχάνηµα (έλλειψη δρόµου, µεγάλη κλίση εδάφους, αλλεϖάλληλοι ϖεριφραγµένοι ελαιώνες κ.λ.ϖ.) θα ϖρέϖει ο εργολάβος να διαθέτει 1-2 ψεκαστές µε ψεκαστήρα ϖλάτης εργαζόµενοι ϖαράλληλα µε το βυτίο, για την κάλυψη και αυτών των ϖεριοχών. Αν οι ϖεριοχές είναι εκτεταµένες σε ορισµένες κοινότητες τότε θα ϖρέϖει να συγκροτείται ένα εϖιϖλέον συνεργείο µε ψεκαστήρες ϖλάτης. Οι ϖεριοχές αυτές θα γνωστοϖοιηθούν αϖό την /νση Αγροτικης Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας στον εργολάβο. 11. Ο εργολάβος φέρει την ευθύνη για να µην ψεκαστούν βιολογικά κτήµατα µε την ϖροϋϖόθεση ότι αυτά έχουν σηµανθεί ϖεριµετρικά. 12. Το ψεκαστικό διάλυµα θα ϖαρασκευάζεται και θα χρησιµοϖοιείται την ίδια ηµέρα. Η αξία µη χρησιµοϖοιηθέντος ψεκαστικού διαλύµατος της ίδιας ηµέρας, θα καταλογίζεται στον εργολάβο εκτός ϖεριϖτώσεων ανωτέρας βίας (ϖ.χ. αϖότοµη µεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχηµα κ.α.) 13. Αν χρειαστεί να αϖορριφθεί ψεκαστικό υγρό θα ϖρέϖει να ανοίγεται ειδικός λάκκος στον οϖοίο µετά το ψεκαστικό υγρό θα ϖρέϖει να ϖέσει αρκετός ασβέστης και χώµα. 14. Η διάρκεια των ψεκασµών σε καµιά µέρα δεν θα υϖερβαίνει τις οκτώ (8) συνεχόµενες ηµέρες όϖως εϖιβάλλει και ο νόµος για τη διεξαγωγή της δακοκτονίας. 15. Η αϖόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήµατος (βυτίο, οδηγός και αυλοφόρος) δεν θα υϖερβαίνει τα λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά ηµέρα (ψεκασµός δέντρων) και σε ορισµένες δύσκολές ϖεριοχές τα 500 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός δέντρων). Αυτό θα ϖροκύψει αϖό τη συνεργασία του εργολάβου και της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας και θα ϖρέϖει να είναι γνωστό στην Υϖηρεσία για τους ελέγχους. Όταν ϖρόκειται για ψεκαστήρες ϖλάτης η εφαρµογή ψεκαστικού υγρού ανά ψεκαστή δεν θα υϖερβαίνει τα 150 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός 500 δέντρων) ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 1. Ο ψεκασµός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταµατάει όταν η θερµοκρασία υϖερβαίνει τους 28 ο C. 2. εν θα γίνονται ψεκασµοί όταν ϖρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει άνεµος ϖερισσότερο αϖό ϖέντε (5) µϖοφόρ. Για την εφαρµογή των ϖαραϖάνω την ευθύνη θα φέρουν οι εϖόϖτες και οι τοµεάρχες δακοκτονίας, οι οϖοίοι θα ϖρέϖει καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών να ϖαρακολουθούν τα δελτία καιρού. IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Τα συνεργεία συγκροτούνται µε ευθύνη και µέριµνα του εργολάβου όϖως αυτά αναφέρονται στην ϖαρούσα διακήρυξη. V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ Με ευθύνη και δαϖάνη του εργολάβου, ϖροκειµένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής δακοκτονίας θα ϖρέϖει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρµογής φυτοϖροστατευτικών ϖροϊόντων, δηλαδή: 1. Να µην υϖάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύµατος αϖό τους ψεκαστήρες. 2. Ο ψεκαστής να χρησιµοϖοιεί αδιάβροχα ϖλαστικά γάντια, να φοράει ολόσωµη αδιάβροχη φόρµα και καϖέλο, κατάλληλη µάσκα για την αϖοφυγή εισϖνοών, γυαλιά για την ϖροστασία των µατιών και ελαστικές µϖότες. 3. Τα γάντια µετά αϖό κάθε εφαρµογή ϖρέϖει να ϖλένονται µε σαϖούνι ϖριν βγουν αϖό τα χέρια καθώς και η φόρµα µετά τη χρησιµοϖοίησή της. Ο Εργολάβος ευθύνεται για κάθε µορφής ατύχηµα του ϖροσωϖικού.

20 ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ6-ΦΦΞ VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται αϖό τους εϖόϖτες και τους τοµεάρχες της δακοκτονίας. Καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών ο εργολάβος θα συµϖληρώνει ένα ηµερήσιο δελτίο εργασίας ϖου θα του χορηγήσει η υϖηρεσία, στο οϖοίο θα αναγράφονται τα ψεκαστικά µέσα, οι εργάτες, η ϖοσότητα του ψεκαστικού διαλύµατος ϖου καταναλώθηκε, ο αριθµός των ϖροστατευθέντων δέντρων κ.α. Τα ηµερήσια δελτία θα συνυϖογράφονται αϖό τον εργολάβο και τον τοµεάρχη δακοκτονίας και θα υϖοβάλλονται στην υϖηρεσία το αργότερο σε µια εβδοµάδα µετά το τέλος του ψεκασµού. VII. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΤΩΝ Η αµοιβή των εργατών εξαρτάται αϖό τη συµφωνία τους µε τον εργολάβο. Σε ϖερίϖτωση όµως ενυϖόγραφης καταγγελίας ενός ή ϖερισσοτέρων αϖ τους εργαζόµενους ϖου αναφέρονται στον ϖίνακα ΙΙ της ϖαρούσας διακήρυξης ότι ϖαρόλο ϖου ο εργολάβος έχει εξοφληθεί εντούτοις αυτός δεν έχει εισϖράξει τα συµφωνηθέντα (τα οϖοία θα αϖοδεικνύονται εγγράφως), η υϖηρεσία δύναται να ϖαρακρατήσει την εγγυητική εϖιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο /ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Ε.Π. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Εϖιτροϖής ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 22 / 09 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Σπάρτη 04/02/2015 Αρ. πρωτ.: 3158 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ο Δήμαρχος Σπάρτης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-1-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 64387 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ... Ταχ.Διεύθυνση:..Αγίου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 27/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4166 ΑΡ.ΑΠΟΦ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>>

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση:κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος Πληροφορίες:2234350113 Fax:22343-50114 Κάτω Τιθορέα 23/11 /2012 Αρ. Πρωτ. :14305 ιακήρυξη επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πύργος, 20-11- 2015 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 305878/8138 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών γίνονται δεκτές.

Προσφορές για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών γίνονται δεκτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 2516 Μυτιλήνη, 21 Μαΐου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα