ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το σχέδιο νόμου (στο εξής : Σ/Ν) επιχειρεί την εφαρμογή/ εισαγωγή των ενιαίων κανόνων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (και ερμηνευτικής ευρωπαϊκής νομολογίας) σε όλες τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων : έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, με πρωταρχικό στόχο την ενοποίηση των διαδικασιών. Οι παρεμβάσεις του είναι οριζόντιες και καλύπτουν όλο το φάσμα της δημόσιας σύμβασης, αρχόμενης από την διαγωνιστική διαδικασία (προπαρασκευή, διενέργεια διαγωνισμού) έως την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης (και μερικώς και την εκτέλεση αυτής), θεσπίζοντας παράλληλα και νέους κανόνες έννομης προστασίας (κυρίως στην ενδικοφανή διαδικασία). Επίσης στους κοινούς κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, άρα αφορά και στα δημόσια έργα, θεσπίζεται διαδικασία κατάθεσης προσφοράς σε διάφορα στάδια (ανοικτή/ κλειστή διαδικασία). Για αρκετά ζητήματα που αφορούν σε ειδικότερες λεπτομέρειες, όπως αναπροσαρμογές ορίων, παραβόλων, ορισμοί νέων αποφασιστικών οργάνων κλπ υπάρχει πρόβλεψη για μεθύστερη έκδοση αρκετών Προεδρικών Διαταγμάτων. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ο ολοένα και αυξανόμενος ρόλος, με την συνακόλουθη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία «αναβαθμίζεται» με τις διατάξεις του παρόντος, αφενός ως αποφασιστικό όργανο (λήψη αποφάσεων επί προσφυγών σε πρώτο και τελευταίο βαθμό) και αφετέρου ως γνωμοδοτικό (σύμφωνη γνώμη για έκδοση ΠΔ). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν Επιχειρείται να γίνει μια παρουσίαση του Σ/Ν με ορθολογιστική κατηγοριοποίηση των κυριοτέρων προτεινόμενων διατάξεων, καθώς η έκταση του Σ/Ν είναι πολύ μεγάλη και η διάρθρωσή των διατάξεων του προβληματική [1]

2 στην κατανόησή τους. Για να γίνει οικεία η παρουσίαση αναλύθηκε σε 4 μέρη : Ι) ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Σ/Ν, ΙΙ) ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ και ΙV) ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Σ/Ν Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΟΡΙΣΜΟΙ) (άρθρα 1-9) Δίδεται ορισμός : του δημόσιου έργου (αρ. 2β), για τις αναθέτουσες αρχές (αρ. 5) και φορείς (αρ. 6) και υπάρχει ρητή αναφορά στις υποχρεωτικές γενικές αρχές (αρ. 3) Εισάγονται νέες έννοιες όπως Κεντρική αρχή προμηθειών (αρ. 7) ΙΙ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρα 10-13) Θεσπίζονται οι εξής κατηγορίες (αρ. 10) : Δημόσια Σύμβαση ήσσονος αξίας (εκτός ΦΠΑ Έως ) Δημόσια Σύμβαση Υψηλής αξίας (εκτός ΦΠΑ ): Αναθέτουσες.Αρχές / Φορείς από και άνω Δημόσια Σύμβαση Χαμηλής αξίας (εκτός ΦΠΑ ) Αναθέτουσες.Αρχές / Φορείς από έως Παράλληλα θεσπίζεται τρόπος υπολογισμού τςη αξίας των συμβάσεων και για τις συμφωνίες πλαίσιο και για το δυναμικό σύστημα αγορών. ΙΙΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (άρθρα 13-18) Το Σ/Ν δεν εφαρμόζεται στις απόρρητες συμβάσεις (αρ. 13) σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες (αρ ) στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (αρ. 17) και σε συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών (αρ. 18) ΙV ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (άρθρα 21, 27,28,29, 33,34) Γίνεται αναφορά σε οικονομικούς φορείς, (αρ. 21), σε έγγραφα της σύμβασης (αρ. 27) σε τεχνικές προδιαγραφές (αρ. 28) σε τήρηση υποχρεώσεων που [2]

3 απορρέουν από φορολογία/ προστασία περιβάλλοντος και συνθήκες εργασίας (αρ. 29). Θεσπίζονται ρυθμίσεις για την σύγκρουση συμφερόντων (αρ. 33) και ειδική ρήτρα ακεραιότητας (αρ. 34). V ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρα 31, 32) Τίθενται το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψης προσφορά (με στάθμιση κριτηρίων) και αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή (αρ. 31) Συνοδεύεται από ρύθμιση για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, με την υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να ζητήσει διευκρινήσεις για αυτές πριν την απόρριψή τους. (αρ. 32) VΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρα ) Θεσπίζεται ότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανεξαρτήτως ποσού σύμβασης (αρ. 132). Θεσπίζεται ότι οι δημόσιες συμβάσεις θα προγραμματίζονται με λεπτομέρειες για το επόμενο οικονομικό έτος (αρ. 133) με δυνατότητα προκαταρκτικής διαβούλευσης της αγοράς (αρ. 134) σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες (αρ. 135). Τέλος υποχρεούται η αναθέτουσα αρχή να έχει ετοιμάσει προκαταρκτικό φάκελο πριν την δημοπράτηση (αρ. 136) VΙΙ ΟΡΓΑΝΑ (άρθρα και ): Ως προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: (άρθρα ): Το Σ/Ν περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αναβαθμίζουν τον ρόλο της Αρχής, και διευρύνουν την αρμοδιότητά της Μετατρέπεται η απλή γνώμη της σε «σύμφωνη γνώμη» για σειρά διατάξεων (αρ γγ, δ και ε). Το σημείο ε χρήζει προσοχής καθόσον θεσπίζει ότι η Αρχή διαβουλεύεται για πρότυπα τεύχη κλπ κλπ μόνο με αρμόδιους δημόσιους φορείς. Επαναλαμβάνεται η υποχρέωση της αρχής να τηρεί Εθνική Βάση δεδομένων Δημοσίων συμβάσεων καθώς και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. [3]

4 Τέλος η Αρχή μετατρέπεται σε αποφασιστικό όργανο εξετάσεως προσφυγών, με δικονομική διαδικασία για την εκδίκαση ενδικοφανών προσφυγών (αρ. 164). Ως προς την καθιέρωση Οργάνων Διενέργειας Διαγωνισμών: (άρθρα ): Ιδρύονται με ΠΔ «γνωμοδοτικά» (περιλαμβάνουν και τις σημερινές Επιτροπές Διαγωνισμού) και «αποφαινόμενα όργανα» που αφορούν στην διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. ΙΙ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Ι ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ/ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρα 35-43,και 52,53): Οι διαδικασίες αυτές αφορούν τις Αναθέτουσες Αρχές του άρθρου 5. Προβλέπονται ανοικτή και κλειστή διαδικασία, ανταγωνιστικός διάλογος και διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρθρο 36) Θεσπίζεται η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου (άρθρο 37) η οποία έχει ως αποκλειστικό κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 37 παρ. 2). Θεσπίζεται η διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 38) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο. Επίσης θεσπίζεται η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 39) σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις του άρθρου (κυριότερη των οποίων είναι η υποχρέωση επισήμανσης της διαδικασίας στην αρχική προκήρυξη του διαγωνισμού ). Θεσπίζεται η δυνατότητα των Αναθετουσών Αρχών να συνάπτουν συμφωνίες πλαίσιο (άρθρο 40) με έναν (άρθρο 41) ή περισσότερους οικονομικούς φορείς (άρθρο 42). Θεσπίζονται ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών (σύστημα μελέτης κατασκευής) (άρθρο 43) Θεσπίζεται το σύστημα εναλλακτικών προσφορών (άρθρο 52), με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς. Ρυθμίζεται το σύστημα της υπεργολαβίας που ζητά η αναθέτουσα αρχή στην προκήρυξη του διαγωνισμού (άρθρο 53) [4]

5 ΙI ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (άρθρα 44-51): Υφίσταται η δυνατότητα δημοσίευσης προκήρυξης ως προϋπόθεση για σύναψη σύμβασης (άρθρο 44) με λεπτομέρειες που αναφέρονται σε επόμενο άρθρο (άρθρο 45). Προβλέπεται δυνατότητα μη δημοσίευσης (άρθρο 46). Ρυθμίζονται οι διαδικασίες και οι προθεσμίες παραλαβής προσφορών (άρθρο 47) (ανοικτές διαδικασίες 52 ημέρες, κλειστές διαδικασίες 37 ή 40 ημέρες, με δυνατότητες σύντμησης κ.λ.π.). Ρυθμίζονται οι διαδικασίες υποβολής των προσφορών, ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, πρόσβασης στα έγγραφα του διαγωνισμού (άρθρα 48-51) ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρα και και και και και άρθρα 83,,85, 90,91 και άρθρα ): ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Α:, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (άρθρα 54-64): Θεσπίζεται η συμμετοχή φυσικών/ Νομικών προσώπων και ενώσεων αυτών (άρθρο 54). Υπάρχουν ελάχιστες προϋποθέσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τεχνικών ή και επαγγελματικών ικανοτήτων (άρθρο 55 παρ. 2 ) και δυνατότητα περιορισμού των υποψηφίων (άρθρο 55 παρ. 3 &4 ). Ρυθμίζονται ενδεικτικά οι λόγοι αποκλεισμού από την συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση για συγκεκριμένα παραπτώματα και υποχρεώσεις σε συνάρτηση με την προσκόμιση συγκεκριμένων βεβαιώσεων (άρθρο 56). Ρυθμίζονται οι βεβαιώσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 57) και τα δικαιολογητικά της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (άρθρο 58) καθώς και οι τεχνικές/ επαγγελματικές ικανότητες (άρθρο 59) με διάφορους τρόπους και κριτήρια. Θεσπίζεται ακόμα η υποχρέωση για προσκόμιση πιστοποιητικών εξασφάλισης πρότυπων ποιότητας, (άρθρο 60), εξασφάλισης πρότυπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, (άρθρο 61) καθώς επίσης και το δικαίωμα της αναθέτουσας Αρχής να ζητάει συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορία (άρθρο 62). Θεσπίζεται το καθεστώς των επισήμων καταλόγων εγκεκριμένων εργοληπτών (άρθρο 63), κατάλογοι που πιστοποιούν συγκεκριμένες ικανότητες/ επάρκεια [5]

6 ή τεκμήριο καταλληλότητας, το οποίο όπμως μπορεί αιτιολογημένα να αμφισβητηθεί (άρθρο 63 παρ. 3 & 4 ). Οι διαδικασίες των επισήμων καταλόγων εγκεκριμένων εργοληπτών θα ρυθμιστούν με εκδιδόμενο ΠΔ των αρμοδίων Υπουργών, που είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου (άρθρο 63 παρ. 8 ) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ(άρθρα ): Θεσπίζεται η υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής για δημοσίευση προκηρύξεων στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 137 παρ. 1). Αναφέρονται με απαρίθμηση οι λόγοι αποκλεισμού υποψηφίου από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό (άρθρο 138). Προβλέπονται δικαιολογητικά και κριτήρια συμμετοχής (και οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια) (άρθρο 139). Ρυθμίζεται ο τρόπος υποβολής προκαταρκτικών αποδεικτικών μέσων προσόντων με υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 140), χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής (άρθρο 140 παρ. 1 ) Διατηρείται το δικαίωμα της αναθέτουσας Αρχής, κατά την διαδικασία να ζητήσει σύνολο των πιστοποιητικών (άρθρο 140 παρ. 2 ) ή να αναζητήσει εφόσον είναι εφικτό μόνη της όλα τα έγγραφα (άρθρο 140 παρ. 3 ) Ο τύπος της υπεύθυνης δήλωσης εκδίδεται από την ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 140 παρ. 6 ). Θεσπίζεται και ρυθμίζεται την διαδικασία επίκλησης ικανοτήτων τρίτων φορέων (επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία, χρηματοοικονομική επάρκεια) (άρθρο 141) με δυνατότητα για την αναθέτουσα αρχή να ζητήσει να ευθύνονται αλληλέγγυα κα εις ολόκληρον για την εκτέλεση της σύμβασης. Θεσπίζονται εγγυήσεις (άρθρο 142): α)συμμετοχής (έως το 5% της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ) β) καλής λειτουργίας και γ) ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (άρθρο 141 παρ. 1 ) Επίσης οι αναθέτουσες αρχές ζητούν : «Εγγύηση καλής εκτέλεσης» (έως το 5% της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ) (άρθρο 140 παρ. 2 ) και «Εγγύηση προκαταβολής» σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής (άρθρο 140 παρ. 3). Ο τύπος της υπεύθυνης δήλωσης σε δεσμευτικό πρότυπο ή υπόδειγμα μπορεί να εκδίδεται από την ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 140 παρ. 5 ). Ρυθμίζεται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 143 ) καθώς και το περιεχόμενο των προσφορών στις [6]

7 ανοικτές και κλειστές διαδικασίες καθώς και στην διαδικασία διαπραγμάτευση (άρθρο 144). με Θεσπίζεται η δυνατότητα για την αναθέτουσα αρχή να ζητήσεις διευκρινίσεις, για επουσιώδεις ασάφειες ή επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα (άρθρο 145 παρ. 1 και 2 ) σε συγκεκριμένη προθεσμία και χωρίς την εισαγωγή διακρίσεων ή άνισης μεταχείρισης (άρθρο 145 παρ. 3) Η αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ζητήσει διευκρινίσεις εάν επίκειται αποκλεισμός του διαγωνιζομένου λόγω ασάφειας των δικαιολογητικών (άρθρο 145 παρ. 5 ). Θεσπίζεται ως χρόνος ισχύος των προσφορών οι 120 ημέρες (άρθρο 146) με δυνατότητα παράτασης. Θεσπίζεται απαρίθμηση λόγων απόρριψης προσφοράς, μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση της (άρθρο 147). Θεσπίζεται η διαδικασία αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 148) από τα όργανα του άρθρου 191, και τα κριτήρια ανάθεσης : πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή η χαμηλότερη τιμή. Προβλέπονται διαδικασίες σε περίπτωση ισοβαθμίας ή ισοτιμίας προσφορών. (άρθρο 148 παρ. 3 και 4). Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία (άρθρο 149) διενεργείται σε διαφορετικά στάδια: αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, σε επόμενη συνεδρίαση η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών, λήψη εκτελεστής διοικητικής πράξης της αναθέτουσας αρχής ως προς τα ως άνω αποτελέσματα, πρόσκληση των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί και αποσφράγιση των προσφορών τους (έλεγχος κατάταξη) Ακολουθεί σύνταξη πρακτικού του αρμόδιου οργάνου. Παρόμοια είναι και η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών στην κλειστή διαδικασία (άρθρο 150) και διενεργείται σε διαφορετικά στάδια: αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, έλεγχος τους, έκδοση πρακτικού(εκτελεστή διοικητική πράξη) και στη συνέχεια πρόσκληση στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, για υποβολή προσφορών. Διενεργείται η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών, ο έλεγχος και η βαθμολόγησή τους. Συντάσσεται πρακτικό (εκτελεστή διοικητική πράξη) και καλούνται οι εναπομείναντες προσφέροντες για υποβολή οικονομικής προσφοράς, Σε συνεδρίαση γίνεται η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η κατακύρωση ανάλογα με το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης. [7]

8 Παρόμοιοι κανόνες εφαρμόζονται και στην διαδικασία με διαπραγμάτευση ή στον ανταγωνιστικό διάλογο (άρθρο 151) Για την διαδικασία κατακύρωσης από την αναθέτουσα Αρχή προϋπόθεση είναι η υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο (προθεσμία 10 ημέρες) (άρθρο 152). Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ελέγχονται εντός 10 ημερών, και σε περίπτωση ελλείψεων δίδεται προθεσμία 5 ημερών για συμπλήρωση (άρθρο 152 παρ. 2 & 3). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή ανακρίβειας υποβληθέντων στοιχείων προβλέπεται η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και η έκπτωση του προσωρινού αναδόχου. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (άρθρα ) ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη χαμηλή τιμη ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. (άρθρο 152 παρ. 6 ) Η διαδικασία περαιώνεται με την έκδοση πρακτικού από το αρμόδιο όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα αρχή για λήψη απόφασης. (άρθρο 152 παρ. 8 ). Θεσπίζεται η δυνατότητα σε περίπτωση οψιγενών μεταβολών στο πρόσωπο του αναδόχου, και με την προϋπόθεση έγκαιρης ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής να μην καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου. (άρθρο 153 ). Θεσπίζονται οι διαδικασίες για την απόφαση κατακύρωσης (άρθρο 154 ) που συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη και η οποία κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα (προϋπόθεση νομιμότητας). (άρθρο 154 παρ. 2 ). Για να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της πρέπει να εκπνεύσει η προθεσμία άσκησης προσφυγής (ή να εκδοθεί απόφαση) και να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εφόσον απαιτείται) (άρθρο 154 παρ. 3 ). Στην συνέχεια και κατόπιν προσκλήσεως ο ανάδοχος οφείλει να προσέλθει εντός δέκα ημερών. (άρθρο 154 παρ. 4 ). Εάν δεν προσέλθει ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο. Εάν δεν προσέλθει κανένας από τους προσφέροντες η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. (άρθρο 154 παρ. 5 ) Θεσπίζεται το δικαίωμα ματαίωσης (ακόμα και τμηματικά εάν είναι εφικτό) της διαδικασίας ανάθεσης με ενδεικτική απαρίθμηση των λόγων (άρθρο 155 ). Επίσης δίνεται η δυνατότητα για την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας ή την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Προβλέπεται η έκδοση ΠΔ του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ. για τον «Κανονισμό Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων» (άρθρο 156 ) μετά από σύμφωνη [8]

9 γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπου ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα και διαδικασίες. ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ (άρθρα ): ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ Θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για τις συμβάσεις χαμηλής αξίας (άρθρο 125). Οι διαδικασίες που θεσπίζονται είναι ανοικτή/ κλειστή με διαπραγμάτευση και ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 126) ο συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 128) και η απευθείας ανάθεση (άρθρο 129) Θεσπίζεται ο συνοπτικός διαγωνισμός για ποσό έως (άρθρο 128) με υποχρέωση δημοσίευσης απλοποιημένης προκήρυξης και ελάχιστο αριθμό προσφερόντων τριών συμμετεχόντων (άρθρο 128 παρ. 2). Επίσης διενεργείται από τριμελή επιτροπή (άρθρο 128παρ. 4 ). Θεσπίζεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 129) για ποσό έως Διενεργείται από αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρ ςι συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τη διενέργεια του. (άρθρο 129 παρ. 2 ) Κριτήριο ανάθεσης είναι ο συνδυασμός καλής και έγκαιρης εκτέλεσης σε συνάρτηση με την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου (άρθρο 129 παρ. 3 ). Υποχρεούται η αναθέτουσα αρχή να δημοσιεύσει την απόφαση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 129 παρ. 4 ). Θεσπίζονται προθεσμίες ως εξής : ανοικτή διαδικασία 22 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης προκήρυξης (άρθρο 130 παρ. 1α ), κλειστή διαδικασία 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης προκήρυξης και 10 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης (άρθρο 130 παρ. 1β), συνοπτικός διαγωνισμός 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης (άρθρο 130 παρ. 1γ ), ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Δ: (άρθρα 73-82): ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Θεσπίζεται το όριο εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων στα (άρθρο 73) οι εξαιρέσεις (άρθρο 74) οι διαδικασίες δημοσιότητας (άρθρο 75) οι προθεσμίες (52 ημέρες από την δημοσίευση) (άρθρο 76) η υποχρεωτική υπεργολαβία από την αναθέτουσα αρχή σε ποσοστό 30% (άρθρο 77) και το καθεστώς των συμπληρωματικών εργασιών (σε ποσοστό έως 50% του αρχικού έργου) (άρθρο 78). Ρυθμίζονται επίσης οι κανόνες που εφαρμόζονται όταν οι ανάδοχοι της σύμβασης είναι αναθέτουσες αρχές (άρθρα 79-81) [9]

10 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ(άρθρα ): Ρυθμίζεται η δυνατότητα προσφυγής σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, με όλες τις διαδικασίες (ανοικτές, κλειστές με διαπραγμάτευση με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) (αρ. 118). Αντίθετα στο δυναμικό σύστημα αγορών εφαρμόζονται οι κανόνες τςη ανοικτής διαδικασίας (αρ. 119) Για την χρήση των δυο συστημάτων αυτών θεσπίζεται υποχρεωτικά η εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ (αρ ) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (άρθρα 83,,85, 90,91 και άρθρα ): Θεσπίζεται ως μέρος του πεδίου εφαρμογής των εξαιρούμενων τομέων και ο τομέας του ύδατος (άρθρο 83) όπου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις έχουν εφαρμογή οι συγκεκριμένες διατάξεις (άρθρο 85). Θεσπίζεται επίσης διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον η δεδομένη δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό (άρθρο 91) Ο τομέας του ύδατος ως προς τις διαγωνιστικές διαδικασίες υπόκεινται στα άρθρα , που στην ουσία επαναλαμβάνουν τις περισσότερες διατάξεις των άρθρων 39-66, και ΙΙΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Ι ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρα ) Θεσπίζεται ως γενική αρχή η τήρηση των διατάξεων για το περιβάλλον τις εργασιακές σχέσεις και κοινωνικής πρόνοιας (αρ. 157). Επίσης δίνεται η δυνατότητα θέσπισης ειδικών όρων στις συμβάσεις (αρ. 158). Για την υπεργολαβία θεσπίζεται η δυνατότητα, υπό προυποθέσεις, απευθείας πληρωμής από την αναθέτουσα αρχή (αρ. 159). Θεσπίζονται προϋποθέσεις για την τροποποίηση της σύμβασης, που υπόκεινται στην έννοια της ουσιώδους (άρα απαιτείται νέα διαδικασία ανάθεσης) ή μη ουσιώδους τροποποίησης. (αρ. 160). Προβλέπεται στο άρθρο 161 η έκδοση «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» με ΠΔ του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ. [10]

11 ΙV ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ;) (άρθρα ): Ως προς την έννομη προστασία: (άρθρα ): Θεσπίζεται ότι κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για : α) προσωρινά μέτρα, β) ακύρωση ζημιογόνας πράξης και γ) επιδίκαση αποζημίωσης (αρ. 163) Η Αρχή (αρ ) εκδικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό προσφυγές, με προϋποθέσεις (αρ. 164) (ποσό και άνω). Με ΠΔ ορίζεται το παράβολο και οι διαδικασίες. Η ταχθείσα προθεσμία είναι 10 ημέρες (αρ. 165) και το παράβολο θα είιναι κλιμακωτό (από 200 έως ευρώ). Κατά των αποφάσεων της Αρχής διατηρείται η δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων (αρ. 167) καθώς και η αίτηση ακύρωσης, η οποία όμως διαχωρίζεται από την αίτηση αναστολής ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών Εφετείων (εξαίρεση του (αρ. 169), αρμοδιότητα ΣτΕ). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της ισχύουσας έννομης προστασίας. Υφίστανται δυνατότητες κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης για παραβιάσεις της διαδικασίας. επίσης Υπάρχει ρητή πρόβλεψη προσφυγής στην Διαιτησία, εφόσον προβλέπεται ρητά στα έγγραφα της σύμβασης(αρ. 177) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Παρότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο καλύπτει το σύνολο της έννομης προστασίας, και κατά το στάδιο της ανάθεσης (προσυμβατικό στάδιο) και κατά το στάδιο της εκτέλεσης, εντύπωση προκαλεί η έλλειψη των νομικών όρων «ένσταση» και «αίτηση θεραπείας» κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.... Ιανουάριος 2014 Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθύμιος. Αναγνωστόπουλος [11]

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σ Α Τ Ε

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σ Α Τ Ε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σ Α Τ Ε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΑΑ ΗΣΥ «ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 29 η /2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 29 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. Ε.Κ.Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠ - Ταχ. Δ/νση. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 54630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3470 27/11/2014 Πληροφορίες: Λαδάς Σωκράτης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 29 η /2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 29 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. Ε.Κ.Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠ - Ταχ. Δ/νση. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 54630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3470 27/11/2014 Πληροφορίες: Λαδάς Σωκράτης

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 12-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1154 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Τηλέφωνο:210-9602130

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091043 2015-09-25

15PROC003091043 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΠΥ) Απόφαση Δ.Σ. 206/30.09.2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΠΥ) Απόφαση Δ.Σ. 206/30.09.2008 Διεύθυνση Οργάνωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΠΥ) Απόφαση Δ.Σ. 206/30.09.2008 Εκπονήθηκε: α. Ομάδα Εργασίας: - Γ. Ευταξίας (Συντονιστές) - Ε. Μ. Παναγιωτάκης - Ε. Σταθόπουλος (Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. Αρ. Προκ.: 3/2008 Αρ. Πρωτ.:1603 4 Ιουνίου 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. Αρ. Προκ.: 3/2008 Αρ. Πρωτ.:1603 4 Ιουνίου 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. Αρ. Προκ.: 3/2008 Αρ. Πρωτ.:1603 4 Ιουνίου 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MoS.Med.IA (Motorways of the Sea Mediterranean Impact

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Διεύθυνση :Τσόχα 5 Αθήνα 115 21 Τμήμα :Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Τ.Κ. : 81100 - Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350500 Fax : 2251350578 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:dimos@mytilene.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA Οκτώβριος 2012 Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η Αθήνα: 08-10-2013 Aρ.Πρωτ.: 28028 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο Δήμος Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο Δήμος Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής 14PROC002130142 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Νέας Προποντίδας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19607/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 26-09-14 Aρ.Πρωτ.: 32388

Αθήνα: 26-09-14 Aρ.Πρωτ.: 32388 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-09-14 Aρ.Πρωτ.: 32388 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ KAI ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα