Ανακοίνωση / Δημοσίευση εγγράφων σχετικών με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιανουαρίου 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοίνωση / Δημοσίευση εγγράφων σχετικών με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιανουαρίου 2011"

Transcript

1 Ανακοίνωση / Δημοσίευση εγγράφων σχετικών με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιανουαρίου 2011 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ 3. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ 4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 21ης Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Παροχή ειδικής αδείας - έγκρισης από την Γενική Συνέλευση κατ άρθρο 23 α παρ. 2, 3 κ.ν. 2190/1920, για την σύναψη συμβάσεων με συνδεδεμένη εταιρεία, κατά τους ορισμούς της παρ. 5 του ιδίου άρθρου. 2. Μεταφορά έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού. ΘΕΜΑ 1 ο : Παροχή ειδικής αδείας - έγκρισης από την Γενική Συνέλευση κατ άρθρο 23 α παρ. 2, 3 κ.ν. 2190/1920, για την σύναψη συμβάσεων με συνδεδεμένη εταιρεία, κατά τους ορισμούς της παρ. 5 του ιδίου άρθρου. Προτείνεται να ληφθεί απόφαση προκειμένου να παρασχεθεί η απαιτούμενη ειδική άδεια (έγκριση) που προβλέπεται στο άρθρο 23α Ν 2190/1920 παρ. 2, 3 για τη σύναψη από την Εταιρεία συμβάσεων μισθώσεως και παροχής στεγαστικών υπηρεσιών με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΙΟΧΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΜΙΟΧΑ Α.Ε», προς το σκοπό μεταστέγασης των γραφείων της Εταιρείας σε κτήριο ιδιοκτησίας της εταιρείας αυτής που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, στη θέση «ΛΟΓΟΘΕΤΗ» ή «ΠΕΥΚΑ ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ» στο 529 Ο.Τ το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Παραδείσου, Αρτέμιδος με αριθ. 8, Επιδαύρου και Αιγιαλείας με αριθ. 4. Η παρούσα ειδική άδεια παρέχεται δεδομένου ότι πλειοψηφών μέτοχος της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας ΑΜΙΟΧΑ ΑΕ είναι ο κ. Ιωάννης Μυτιληναίος, ο οποίος είναι Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της

2 Εταιρείας, η σύζυγος του κου Ι. Μυτιληναίου, κα Χάννα Ρόμπερσον του Σίντνεϋ, είναι επίσης μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας και τέλος Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας διατελεί η κα Αικατερίνη Δοντά, η οποία τυγχάνει διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας. Περαιτέρω όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. ΘΕΜΑ 2 ο : Μεταφορά έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού. Σε συνέχεια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης επί του προηγούμενου θέματος, προτείνεται να ληφθεί απόφαση για την μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Νέου Ηρακλείου Αττικής, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και την τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού περί έδρας της Εταιρείας. Το Άρθρο 2 του Καταστατικού μετά την ως άνω τροποποίηση θα έχει επί λέξει ως εξής: «Άρθρον 2 Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του νομού Αττικής. Δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εν Ελλάδι και εν τη αλλοδαπή.» Τέλος όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση και της απόφασης αυτής. ΕΓΓΡΑΦΟ 2 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. που υφίστανται την ημερομηνία της Πρόσκλησης των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα μιας ψήφου εκάστη. ΕΓΓΡΑΦΟ 3 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ Στην Αθήνα σήμερα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: ΑΦΕΝΟΣ Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΙΟΧΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΜΙΟΧΑ Α.Ε», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα αριθ. 11, με Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, η

3 οποία εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από την κα Αικατερίνη Δοντά, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο δυνάμει της από 17 Ιουνίου 2010 αποφάσεως του ΔΣ, που θα αποκαλείται εφεξής ως η «Εκμισθώτρια», ΑΦΕΤΕΡΟΥ Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ)», που εδρεύει στο Ν.Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα 11, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Γεώργιο Μαμμά, Δ/τνή Οικονομικών & Διοικητικών υπηρεσιών, δυνάμει της από 2 Νοεμβρίου 2010 αποφάσεως του ΔΣ, που θα αποκαλείται εφεξής ως η «Μισθώτρια», συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 1. Η Εκμισθώτρια έχει στην αποκλειστική και πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της ένα κτίριο γραφείων (εφεξής το «Κτίριο») το οποίο αποτελείται από: α) δεύτερο (Β) υπόγειο, που περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους, συνολικής επιφάνειας 2.141,56 τμ., β) πρώτο υπόγειο, που περιλαμβάνει χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων, συνολικής επιφάνειας 2.208,19 τμ., γ) ισόγειο, που περιλαμβάνει γραφεία συνολικής επιφάνειας 1.492,58 τμ., καθώς και βοηθητικά κτίσματα (θυρωρεία), επιφανείας του πρώτου 12,02 τμ. και του δεύτερου 63,46 τμ., με υπόγειο χώρο επιφανείας 77,48 τμ., δ) πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο, που περιλαμβάνει γραφεία συνολικής επιφάνειας 1.668,44 τμ., ε) δεύτερο (Β) πάνω από το ισόγειο όροφο, που περιλαμβάνει γραφεία συνολικής επιφάνειας 1.668,44 τμ., στ) τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο όροφο, που περιλαμβάνει γραφεία συνολικής επιφάνειας 912,44 τμ. και ζ) τέταρτο (Δ) πάνω από το ισόγειο όροφο, που περιλαμβάνει γραφεία συνολικής επιφάνειας 689,24 τμ., που έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου εκτάσεως ,49 τμ. και κατόπιν προσκυρώσεως 129,97 τμ. και ρυμοτομίας 1,25 τμ. θα είναι εκτάσεως ,21 τμ., που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, στη θέση «ΛΟΓΟΘΕΤΗ» ή «ΠΕΥΚΑ ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ» και καταλαμβάνει ολόκληρο το 529 Ο.Τ το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Παραδείσου, Αρτέμιδος με αριθ. 8, Επιδαύρου και Αιγιαλείας με αριθ Με την παρούσα σύμβαση η Εκμισθώτρια εκμισθώνει προς την Μισθώτρια τους εξής χώρους του Κτιρίου, ήτοι: α) χώρους γραφείων επιφανείας 2.161,48 τμ., και β) βοηθητικούς χώρους επιφανείας 82,50 τμ., ήτοι χώρους συνολικής επιφάνειας 2.243,98 τμ., της μίσθωσης νοούμενης ενιαίας ως προς τους ως άνω χώρους (εφεξής το «Μίσθιο»), όπως οι χώροι αυτοί εμφαίνονται στην κάτοψη των ορόφων και τα σχέδια που επισυνάπτονται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, υπό τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες. 3. Το Μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς και μόνο για την στέγαση των γραφείων της καταστατικής έδρας της Μισθώτριας και βοηθητικών χώρων, για την άσκηση των καταστατικών σκοπών της. Η Μισθώτρια έλαβε γνώση και συμφωνεί με την κάτοψη των ορόφων και τα σχέδια που επισυνάπτονται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και ότι το Μίσθιο και οι χώροι που περιγράφονται ανωτέρω στην παρ. 2 είναι απόλυτα κατάλληλοι για τον σκοπό που τους προορίζει, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στην παρ. 5. Η Μισθώτρια υποχρεούται να κάνει καλή και επιμελή χρήση του Μισθίου, διατηρώντας το Μίσθιο καθαρό και ευπρεπές άλλως ευθύνεται για αποζημίωση για τις φθορές και τις βλάβες οι οποίες προξενήθηκαν στο μίσθιο από αυτήν ή το προσωπικό της ή οποιονδήποτε τρίτο που ενήργησε ή μπήκε στο Μίσθιο με συγκατάθεση της Μισθώτριας, ή χρησιμοποιεί τούτο επ ονόματί της. Ακόμη η Μισθώτρια υποχρεούται να διατηρεί το Μίσθιο και τις εν γένει εγκαταστάσεις του καθαρά και ευπρεπή και να χρησιμοποιεί αυτό κατά τρόπο που δεν θίγει την ησυχία, την υγεία, διαμονή, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη της Εκμισθώτριας και των λοιπών γραφείων και χώρων του Κτιρίου.

4 Απαγορεύεται η εναπόθεση στο Μίσθιο και στις εν γένει αυτού εγκαταστάσεις εύφλεκτων υλικών ή άλλων αντικειμένων που μπορούν να εκθέσουν το Μίσθιο σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ρυπάνσεως ή που προκαλούν αναθυμιάσεις ή οιασδήποτε φύσεως μολύνσεις. Τέλος, απαγορεύεται στη Μισθώτρια να τοποθετεί οποιαδήποτε αντικείμενα, εμπορεύματα ή μηχανήματα στους κοινόχρηστους χώρους εν γένει του Κτιρίου, πέραν του καθ αυτού χώρου του Μισθίου. 4. Το Μίσθιο θα παραδοθεί στην Μισθώτρια μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτιρίου ήτοι την ημέρα κατά την οποία το Κτίριο θα λειτουργήσει και θα είναι έτοιμο για την εγκατάσταση της Μισθώτριας και των λοιπών συστεγαζόμενων επιχειρήσεων και το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο 2010 κατάλληλο προς χρήση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης του Κτιρίου, οπότε και θα υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, στο οποίο η Μισθώτρια θα βεβαιώνει ότι το Μίσθιο είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει. Η Μισθώτρια δικαιούται, κατόπιν ενημέρωσης της Εκμισθώτριας, να επιφέρει όποιες βελτιώσεις επιθυμεί στο Μίσθιο με δαπάνες της, σε περίπτωση δε που απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε άδειας εκ μέρους της Μισθώτριας από τις αρμόδιες αρχές, η Εκμισθώτρια θα είναι υποχρεωμένη να υπογράψει ή/και χορηγήσει κάθε έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί από τις αρχές, προκειμένου η Μισθώτρια να προβεί στις ανωτέρω τροποποιήσεις αλλά και για την λειτουργία της επιχείρησής της. Οι βελτιώσεις αυτές, πλην των κινητών, μετά την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση της Μισθώτριας θα παραμείνουν προς ωφέλεια του Μισθίου χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης της Μισθώτριας. Σε κάθε περίπτωση, η Μισθώτρια θα δικαιούται να αφαιρέσει τυχόν δικές της προσθήκες κατά την διάρκεια της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν συνδεθεί παγίως με το Μίσθιο και θα μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς ζημία του. Κατά την υπογραφή της παρούσας, η Εκμισθώτρια παρέδωσε στην Μισθώτρια αντίγραφο των αρχιτεκτονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών σχεδίων του Μισθίου, προκειμένου η Μισθώτρια να προετοιμάσει τυχόν μελέτες για την τελική διαμόρφωσή του. 5. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας ή διοικητικής έγκρισης, απαραίτητης για τη συγκρότηση και λειτουργία της επιχείρησης της Μισθώτριας, την αποκλειστική ευθύνη φέρει η ίδια και η τυχόν μη έκδοσή της ή η τυχόν μη ανανέωση ή παράτασή της, ανεξαρτήτως του λόγου, δεν επιδρά στο κύρος της παρούσας, η οποία παραμένει νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή. Η Μισθώτρια θα διαμορφώσει με ευθύνη και δαπάνες της το Μίσθιο, προκειμένου να καταστεί κατάλληλο για την ως άνω χρήση. 6. Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως του Μισθίου ή η υπεκμίσθωσή του από την Μισθώτρια ολικά ή μερικά και με οποιαδήποτε μορφή ή αιτία, σε τρίτο αφού λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εκμισθώτριας. Απαγορεύεται στην Μισθώτρια να αλλάξει τη νομική μορφή αυτής, να συγχωνευθεί, να αλλάξει ιδιοκτησία ή έλεγχο, ή να μεταβιβάσει τις μετοχές της με αποτέλεσμα να μεταβιβαστεί η πλειοψηφία (51%) του μετοχικού κεφαλαίου σε άλλους από τους σημερινούς μετόχους, ή να χάσουν οι σημερινοί μέτοχοι της πλειοψηφίας αυτή την ιδιότητα ή να αλλάξει σε οποιαδήποτε περίπτωση τη νομική της υπόσταση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εκμισθώτριας. 7. Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται 12ετής από την παράδοση του Μισθίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω στην παρ. 4, οπότε και λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη, ακόμη και αν από την ισχύουσα νομοθεσία ή μέλλουσα να ισχύσει νομοθετική ρύθμιση, ο χρόνος της παραταθεί αναγκαστικά πέραν της 12ετίας. Ρητά επίσης συμφωνείται η δυνατότητα ανανέωσης της παρούσας για 4περαιτέρv έτη με μονομερή δήλωση της Μισθώτριας, η οποία θα πρέπει να τύχει της αποδοχής της εκμισθώτριας απευθυντέα προς τη Εκμισθώτρια το αργότερο έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της εδώ οριζόμενης αρχικής ισχύος της, καθώς και ότι κατά την λήξη της παρούσας ή τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω, η Μισθώτρια θα έχει δικαίωμα προτίμησης έναντι τρίτων για σύναψη νέας συμβάσεως για το

5 Μίσθιο, με τους παρόντες όρους, λαμβανομένων όμως υπόψη των κατά τον χρόνο εκείνο συνθηκών της αγοράς και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 8. Το μηνιαίο μίσθωμα, συμφωνείται στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων πεντακόσια (52.500,00) Ευρώ για το πρώτο έτος της μισθώσεως, πλέον τέλους χαρτοσήμου (3,6%). Για τα επόμενα έτη διάρκειας της μισθώσεως, καθώς και για την κατά νόμιμη παράταση διάρκειά της, το μίσθωμα συμφωνείται να αναπροσαρμόζεται ετησίως βάσει του Δείκτη Αύξησης Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας πλέον δύο (2). ποσοστιαίων μονάδων με ελάχιστο ποσοστό αναπροσαρμογής 3%. Η αναπροσαρμογή θα υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μισθώματος για το έτος που προηγείται της αναπροσαρμογής. Για τον υπολογισμό των ετών, πρώτο έτος θα θεωρείται το διάστημα από την ημερομηνία παράδοσης του Μισθίου έως την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους οπότε και θα γίνει η πρώτη αναπροσαρμογή. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μισθωτικού μηνός είτε στην έδρα της Εκμισθώτριας είτε σε λογαριασμό Τραπέζης που θα γνωρίσει εγγράφως η Εκμισθώτρια στην Μισθώτρια. Η καταβολή θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου της πληρωμής ακόμη και του όρκου. 9. Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων και συμφωνιών του παρόντος συμφωνητικού η Μισθώτρια κατέβαλλε σήμερα στην Εκμισθώτρια συνολικά το ποσό των εκατόν πέντε ( ,00) Ευρώ, που ισούται προς δύο (2) μηνιαία μισθώματα, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της Μισθώτριας, του παρόντος επέχοντος και θέση αποδεικτικού καταβολής και είσπραξης του ανωτέρω ποσού. Το ποσό της ως άνω εγγυήσεως θα αναπροσαρμόζεται κατ έτος ανάλογα με την αναπροσαρμογή του μισθώματος. Το ποσόν της εγγύησης θα επιστραφεί άτοκο στην Μισθώτρια μετά την εμπρόθεσμη κατά την λήξη της μίσθωσης αποχώρησή της από το Μίσθιο, την παράδοση της ελεύθερης χρήσης του και των κλειδιών του, και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης εκκαθάρισης όλων των τυχόν εκκρεμών λογαριασμών όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευση, δημοτικά τέλη κλπ., την διαπίστωση από την Εκμισθώτρια ότι δεν υπάρχουν βλάβες, φθορές, ζημίες και ατέλειες στο Μίσθιο και γενικά εφόσον δεν συνέτρεξε περίπτωση καταπτώσεως της εγγύησης ή συμψηφισμού της εγγύησης προς την τυχόν γενομένη ή απαιτουμένη δαπάνη από την Εκμισθώτρια για την αποκατάσταση φθορών ή βλαβών που προκάλεσε η μισθώτρια στο Μίσθιο πέραν της συνήθους χρήσεως. Συμφωνείται ρητά ότι η Μισθώτρια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμψηφίσει την δοθείσα εγγύηση με οφειλόμενα μισθώματα ή άλλες οφειλές της προς την Εκμισθώτρια, πλην εάν συμφωνηθεί μεταγενέστερα από τους συμβαλλόμενους. 10. Πάσα τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας, θα αποδεικνύεται αποκλειστικώς και μόνο εγγράφως, αποκλειομένου οιουδήποτε ετέρου αποδεικτικού μέσου, ως και αυτού του όρκου. 11. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, του αναλογούντος χαρτοσήμου, ως και των βαρυνουσών το Μίσθιο κάθε είδους δαπανών έναντι της Εκμισθώτριας από την παρούσα ή άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των μερών σχέση έχουσα με το μισθωθέν ακίνητο, ή η παράβαση οιουδήποτε εκ των όρων του παρόντος, συμφωνουμένων απάντων ως ουσιωδών, ή άλλως έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των μερών, παρέχει στην Εκμισθώτρια το δικαίωμα να καταγγείλει την μίσθωση και να ζητήσει την απόδοση του Μισθίου κατά τις ειδικές διατάξεις του ΚΠολΔ περί αποδόσεως του μισθίου. Στην περίπτωση αυτή θα καταπίπτει η εις χείρας της Εκμισθώτριας εγγύηση και θα καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά τα μισθώματα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ως ποινική ρήτρα, η οποία ρητά συμφωνείται ότι είναι δίκαιη και εύλογη παραιτουμένης της Μισθώτριας κάθε δικαιώματός της για μείωση αυτής. Αφού συμφωνήθηκαν όλα τα ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από όλα τα μέρη, έλαβε ένα ο καθένας, για κάθε νόμιμη χρήση και το τρίτο θα κατατεθεί από τον εκμισθωτή στην αρμόδια εφορία για θεώρηση.

6 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΜΑΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ 4 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα μεταξύ: ΑΦΕΝΟΣ Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΙΟΧΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΜΙΟΧΑ Α.Ε», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα αριθ. 11, με Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από την κα. Αικατερίνη Δοντά, Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλο δυνάμει της από 2 Νοεμβρίου 2010 αποφάσεως του ΔΣ, που θα αποκαλείται εφεξής ως η Συμβαλλόμενη», ΑΦΕΤΕΡΟΥ Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ).», που εδρεύει στο Ν.Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα 11, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον κ.γεώργιο Μαμμά, Δ/ντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών δυνάμει της από 2 Νοεμβρίου αποφάσεως του ΔΣ, που θα αποκαλείται εφεξής ως η «Αντισυμβαλλόμενη», συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, ρητά και ανεπιφύλακτα, τα ακόλουθα:

7 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η Συμβαλλόμενη έχει στην αποκλειστική και πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της ένα κτίριο γραφείων (εφεξής το «Κτίριο») το οποίο αποτελείται από: α) δεύτερο (Β) υπόγειο, που περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους, συνολικής επιφάνειας 2.141,56 τμ., β) πρώτο υπόγειο, που περιλαμβάνει χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων, συνολικής επιφάνειας 2.208,19 τμ., γ) ισόγειο, που περιλαμβάνει γραφεία συνολικής επιφάνειας 1.492,58 τμ., καθώς και βοηθητικά κτίσματα (θυρωρεία), επιφανείας του πρώτου 12,02 τμ. και του δεύτερου 63,46 τμ., με υπόγειο χώρο επιφανείας 77,48 τμ., δ) πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο, που περιλαμβάνει γραφεία συνολικής επιφάνειας 1.668,44 τμ., ε) δεύτερο (Β) πάνω από το ισόγειο όροφο, που περιλαμβάνει γραφεία συνολικής επιφάνειας 1.668,44 τμ., στ) τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο όροφο, που περιλαμβάνει γραφεία συνολικής επιφάνειας 912,44 τμ. και ζ) τέταρτο (Δ) πάνω από το ισόγειο όροφο, που περιλαμβάνει γραφεία συνολικής επιφάνειας 689,24 τμ., που έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου εκτάσεως ,49 τμ. και κατόπιν προσκυρώσεως 129,97 τμ. και ρυμοτομίας 1,25 τμ. θα είναι εκτάσεως ,21 τμ., που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, στη θέση «ΛΟΓΟΘΕΤΗ» ή «ΠΕΥΚΑ ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ» και καταλαμβάνει ολόκληρο το 529 Ο.Τ το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Παραδείσου, Αρτέμιδος με αριθ. 8, Επιδαύρου και Αιγιαλείας με αριθ Το Κτίριο έχει διαμορφωθεί στην σημερινή του κατάσταση, ως εξής: Επί του ως άνω ενιαίου οικοπέδου, μετά την έκδοση της υπ αριθμόν 120/1984 της άδειας οικοδομής της Πολεοδομίας του Δήμου Αμαρουσίου, όπως αναθεωρήθηκε με αριθμούς Τ.Υ.155/85 της και Τ.Υ. 735/85 της , ανεγέρθηκε τετραώροφη οικοδομή - κτίριο γραφείων, με δώμα και δύο υπόγεια, καθώς και βοηθητικό κτίσμα (θυρωρείο) στο ισόγειο, μετά δε την έκδοση της με αριθμό 260/ άδειας προσθηκών του ίδιου Γραφείου Πολεοδομίας του Δήμου Αμαρουσίου, ανεγέρθηκε βοηθητικό κτίσμα (θυρωρείο) στο ισόγειο, με βοηθητικό χώρο στο υπόγειο και επεκτάθηκαν ο χώρος των γραφείων του ισογείου και τα Α και Β υπόγεια της οικοδομής. Τέλος, επί του άνω οικοπέδου εκδόθηκε η υπ αριθμόν 212/ άδεια προσθήκης κατ επέκταση νέου κτιρίου Γραφείων του ίδιου Γραφείου Πολεοδομίας του Δήμου Αμαρουσίου, όπως αναθεωρήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 5318/ και ισχύει μέχρι , η οποία δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. 3. Το Κτίριο είναι ένα ακίνητο το οποίο διαθέτει χώρους σε περισσότερα του ενός επίπεδα και λειτουργεί υπό την ενιαία διαχείριση και εκμετάλλευση της Συμβαλλομένης, δηλαδή διαχείριση με ενιαίους κανόνες για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων και διαθέτοντας χώρους κατάλληλους για άσκηση δραστηριότητας στέγασης γραφείων και παροχής υπηρεσιών. Η Συμβαλλόμενη δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να καταρτίσει κανονισμό με ενιαίους κανόνες για την σωστή λειτουργία του Κτιρίου (εφεξής ο «Κανονισμός Λειτουργίας»). Στην περίπτωση αυτή τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας θα αποτελούν υποχρεώσεις και περιορισμούς που θα διέπουν τις σχέσεις όλων των αντισυμβαλλομένων επιχειρήσεων του Κτιρίου και θα είναι υποχρεωτικός, όχι μόνο για όσους συμβάλλονται σ αυτόν, αλλά και για τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών. Στο Κτίριο συμπεριλαμβάνονται και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του, που στοχεύουν στη διασφάλιση ενιαίας λειτουργίας των αλληλένδετων εμπορικών δραστηριοτήτων, υπό την καθοδήγηση και διεύθυνση της διοίκησής του από την Συμβαλλόμενη. Η Συμβαλλόμενη έχει όλες τις εξουσίες διοίκησης και ελέγχου του Κτιρίου. 4. Οποτεδήποτε στην παρούσα σύμβαση χρησιμοποιείται ο όρος Έναρξη Λειτουργίας, αυτός αναφέρεται στην ημέρα κατά την οποία το Κτίριο θα λειτουργήσει και θα είναι έτοιμο για την εγκατάσταση των συστεγαζόμενων επιχειρήσεων.

8 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5. Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Στεγαστικών Υπηρεσιών (εφεξής η «Σύμβαση») αποτελεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών και όχι σύμβαση εμπορικής μίσθωσης. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αποβλέπουν στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η διάθεση των κατωτέρω περιγραφόμενων κοινόχρηστων χώρων στην Αντισυμβαλλόμενη, και συμφωνούν ότι η διάθεση των χώρων αυτών αποτελεί αναπόσπαστο και αδιαίρετο μέρος αυτών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη Συμβαλλόμενη προς τις αντισυμβαλλόμενες εταιρείες ορίζονται ειδικότερα στην Σύμβαση. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συνιστούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της επιχείρησης και των λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων που διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του Κτιρίου. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 6. Δυνάμει της από 3/11/2010 σύμβασης εμπορικής μισθώσεως που έχει υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων (εφεξής η «Σύμβαση Μίσθωσης»), η Συμβαλλόμενη εκμίσθωσε στην Αντισυμβαλλόμενη τους εξής χώρους του Κτιρίου, ήτοι: α) χώρους γραφείων επιφανείας 2.161,48 τμ., και β) βοηθητικούς χώρους επιφανείας 82,50 τμ., ήτοι χώρους συνολικής επιφάνειας 2.243,98 τμ. (εφεξής οι «Παραχωρούμενοι Χώροι» ή οι «Χώροι»), όπως εμφαίνονται στην κάτοψη των ορόφων και τα σχέδια των Παραχωρούμενων Χώρων, που επισυνάπτονται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Σε συνέχεια της Σύμβαση Μίσθωσης, η Συμβαλλόμενη αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στην Αντισυμβαλλόμενη τις κατωτέρω στην Σύμβαση συμφωνούμενες υπηρεσίες και συμφωνούνται περαιτέρω τα εξής. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 7. Όπως έχει συμφωνηθεί ρητά και στην Σύμβαση Μίσθωσης, οι Παραχωρούμενοι Χώροι θα παραδοθούν στην Αντισυμβαλλόμενη μέχρι την Έναρξη Λειτουργίας του Κτιρίου και το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο 2010 κατάλληλοι προς χρήση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης του Κτιρίου, οπότε και θα υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, στο οποίο η Αντισυμβαλλόμενη θα βεβαιώνει ότι οι Παραχωρούμενοι Χώροι είναι κατάλληλοι για τη χρήση για την οποία τους προορίζει. Η Αντισυμβαλλόμενη δικαιούται, κατόπιν ενημέρωσης της Συμβαλλόμενης, να επιφέρει όποιες βελτιώσεις επιθυμεί στους Παραχωρούμενους Χώρους με δαπάνες της, σε περίπτωση δε που απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε άδειας εκ μέρους της Αντισυμβαλλόμενης από τις αρμόδιες αρχές, η Συμβαλλόμενη θα είναι υποχρεωμένη να υπογράψει ή/και χορηγήσει κάθε έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί από τις αρχές, προκειμένου η Αντισυμβαλλόμενη να προβεί στις ανωτέρω τροποποιήσεις αλλά και για την λειτουργία της επιχείρησής της. Οι βελτιώσεις αυτές, πλην των κινητών, μετά την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση της Αντισυμβαλλόμενης θα παραμείνουν

9 προς ωφέλεια των Παραχωρούμενων Χώρων χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης της Αντισυμβαλλόμενης. Σε κάθε περίπτωση, η Αντισυμβαλλόμενη θα δικαιούται να αφαιρέσει τυχόν δικές της προσθήκες κατά την διάρκεια της Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν συνδεθεί παγίως με τους Παραχωρούμενους Χώρους και θα μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς ζημία των. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, η Συμβαλλόμενη παρέδωσε στην Αντισυμβαλλόμενη αντίγραφο των αρχιτεκτονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών σχεδίων των Παραχωρούμενων Χώρων, προκειμένου η Αντισυμβαλλόμενη να προετοιμάσει τυχόν μελέτες για την τελική διαμόρφωση των Χώρων αυτών. ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 8. Όπως έχει συμφωνηθεί ρητά και στην Σύμβαση Μίσθωσης, για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας ή διοικητικής έγκρισης, απαραίτητης για τη συγκρότηση και λειτουργία της επιχείρησης της Αντισυμβαλλόμενης, την αποκλειστική ευθύνη φέρει η ίδια και η τυχόν μη έκδοσή της ή η τυχόν μη ανανέωση ή παράτασή της, ανεξαρτήτως του λόγου, δεν επιδρά στο κύρος της Σύμβασης, η οποία παραμένει νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή. Η παραχώρηση του παραπάνω δικαιώματος (αποκλειστικής χρήσης χώρων και λήψης υπηρεσιών) γίνεται με σκοπό η Αντισυμβαλλόμενη να αναπτύσσει την αποκλειστικά οριζόμενη στην παρούσα Σύμβαση εμπορική της δραστηριότητα εντός των Παραχωρούμενων Χώρων και των υποδομών και υπηρεσιών που της παρέχονται με σκοπό την διατήρηση ενιαίας λειτουργίας των επί μέρους εμπορικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Συμβαλλομένης που θα διατηρεί την διαχείριση του Κτιρίου. Η Αντισυμβαλλόμενη θα διαμορφώσει με ευθύνη και δαπάνες της τους Παραχωρούμενους Χώρους, προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν ως γραφεία της έδρας της και βοηθητικοί χώροι, για την άσκηση των καταστατικών σκοπών της. Η υποχρέωση της Αντισυμβαλλόμενης για χρήση του Παραχωρούμενων Χώρων αποκλειστικά και μόνο για την συμφωνημένη δραστηριότητα, συνιστά ουσιώδη όρο της Σύμβασης, δεδομένου ότι η δραστηριότητά της ασκείται στα πλαίσια ενός ενιαίου και αλληλοεξαρτώμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, που διοικείται από την Συμβαλλόμενη και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Κτιρίου. 9. Όπως έχει συμφωνηθεί ρητά και στην Σύμβαση Μίσθωσης, επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως των Παραχωρούμενων Χώρων ή η υπεκμίσθωσή τους από την Αντισυμβαλλόμενη ολικά ή μερικά και με οποιαδήποτε μορφή ή αιτία, καθώς και η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Συμβάσεως αυτής και της εξ αυτής σχέσης σε οποιονδήποτε τρίτο αφού λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εκμισθώτριας. Απαγορεύεται στην Αντισυμβαλλόμενη να αλλάξει τη νομική μορφή αυτής, να συγχωνευθεί, να αλλάξει ιδιοκτησία ή έλεγχο, ή να μεταβιβάσει τις μετοχές της με αποτέλεσμα να μεταβιβαστεί η πλειοψηφία (51%) του μετοχικού κεφαλαίου σε άλλους από τους σημερινούς μετόχους, ή να χάσουν οι σημερινοί μέτοχοι της πλειοψηφίας αυτή την ιδιότητα ή να αλλάξει σε οποιαδήποτε περίπτωση τη νομική της υπόσταση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Συμβαλλόμενης. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ 10. Η Αντισυμβαλλόμενη φέρει πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη έναντι των φορολογικών αρχών για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, την τήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, την έκδοση κάθε απαραίτητου παραστατικού για τη άσκηση της δραστηριότητάς της, την διενέργεια κάθε απαραίτητης διαδικασίας για τη λειτουργία των Χώρων όπου δραστηριοποιείται μέσα στο

10 Κτίριο, καθώς και την πληρωμή των εξόδων και των φορολογικών υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη χρήση των Παραχωρούμενων Χώρων. 11. Η Αντισυμβαλλόμενη φέρει πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη έναντι των ασφαλιστικών φορέων για όλες τις δαπάνες και έξοδά της για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητάς της σχετικής με την Σύμβαση όπως εργατικά, μισθοδοσίες και αμοιβές του προσωπικού της και των συνεργατών της, γενικά έξοδα, ασφαλίσεις προσωπικού και για όλους τους φόρους που ισχύουν ή πρόκειται να επιβληθούν σε σχέση με αυτή και ειδικότερα στο κέρδος της και για τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση. 12. Η Αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται να λειτουργεί η ίδια τους Παραχωρούμενους Χώρους και να ενημερώνει την Συμβαλλόμενη για το προσωπικό που απασχολεί καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Η Αντισυμβαλλόμενη θα συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται στο Κτίριο. Η ασφάλεια των Παραχωρούμενων Χώρων και των προϊόντων ή του εξοπλισμού που υπάρχει εντός αυτών ανήκουν στην αποκλειστική και εξ ολοκλήρου ευθύνη της Αντισυμβαλλόμενης. Η Συμβαλλόμενη δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε καθέναν από τους Χώρους αυτούς ή τον εξοπλισμό της Αντισυμβαλλόμενης χωρίς δικό της πταίσμα, από οποιαδήποτε αιτία, όπως π.χ. (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) από κλοπή, ληστεία, υγρασία, φωτιά ή άλλη πράξη τρίτου. Συμφωνείται ρητά ότι εάν η Αντισυμβαλλόμενη επιθυμεί να τοποθετήσει στους Παραχωρούμενους Χώρους οποιεσδήποτε πρόσθετες των ανωτέρω εγκαταστάσεις ασφαλείας, πρέπει να λάβει την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Συμβαλλόμενης. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ 13. Η Συμβαλλόμενη θα προσφέρει στην Αντισυμβαλλόμενη για την εξυπηρέτηση των Παραχωρούμενων Χώρων, τις συμφωνούμενες δια της Σύμβασης υπηρεσίες έτσι ώστε η Αντισυμβαλλόμενη να επικεντρωθεί στην άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Η Συμβαλλόμενη οφείλει να είναι συνεπής ως προς τις υπηρεσίες που παρέχει στην Αντισυμβαλλόμενη κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 14. Η Συμβαλλόμενη μεριμνά για την παροχή στην Αντισυμβαλλόμενη των ακόλουθων υπηρεσιών, οι οποίες ειδικότερα περιγράφονται κατωτέρω: Χρήση κοινόχρηστων χώρων υγιεινής, αποθηκευτικών χώρων, χώρων φόρτωσης, κλιμάκων, κοινόχρηστων ανελκυστήρων και εξόδων πυροπροστασίας. Χρήση κοινοχρήστων αιθουσών συμβουλίου, αμφιθεάτρου, καντίνας, υπογείων και υπαίθριων χώρων στάθμευσης και χώρου πρασίνου. Συντήρηση όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων, ώστε το Κτίριο να έχει πάντα την καλύτερη δυνατή εμφάνιση και λειτουργικότητα. Φύλαξη των κοινόχρηστων χώρων καθ όλο το εικοσιτετράωρο με φύλακες, αλλά και με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (cctv) και με σύστημα συναγερμού σε ειδικούς χώρους. Καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων του Κτιρίου. Μεγαφωνική εγκατάσταση δια της οποίας θα ακούγονται ανακοινώσεις εντός του Κτιρίου, κατά την κρίση της Συμβαλλόμενης. Κεντρικό σύστημα ελέγχου όλων των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων. Γενικό εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό κοινόχρηστων χώρων.

11 Παροχή γραμματειακής υποστήριξης. Κεντρικό σύστημα κλιματισμού για θέρμανση/ψύξη των παραχωρούμενων και κοινοχρήστων χώρων. Υποδομή δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξη των πληροφορικών συστημάτων (ΙΤ) της Αντισυμβαλλόμενης. Κατά τη χρήση των ως άνω χώρων και τυχόν κοινόχρηστου εξοπλισμού, η Αντισυμβαλλόμενη οφείλει να τηρεί τους όρους της Σύμβασης, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κτιρίου σε περίπτωση που καταρτισθεί από την Συμβαλλόμενη, καθώς επίσης και τις εγκυκλίους ή αποφάσεις που εκδίδει η Συμβαλλόμενη ως Διοικούσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Κτιρίου. 15. Πέραν των ανωτέρω η Συμβαλλόμενη θα μεριμνά για την κάλυψη κοινόχρηστων δαπανών του Κτιρίου ήτοι μεταξύ άλλων τις δαπάνες λειτουργίας, καθαρισμού, φροντίδας, συντήρησης και επισκευής των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων, ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά, τις κατωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες: τις δαπάνες σχετικά με τις διόδους πρόσβασης, τους χώρους πρασίνου και τους άλλους εξωτερικούς χώρους και τον εξωτερικό φωτισμό τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης κοινόχρηστων εγκαταστάσεων, όπως εγκαταστάσεις εισόδου, υάλινες οροφές, μεταλλικά και υάλινα τμήματα των εξωτερικών προσόψεων, διαδρόμους, όλες τις τουαλέτες και εγκαταστάσεις υγιεινής, κλίμακες, ανελκυστήρες, πυροσβεστικό σύστημα μη εγκατεστημένο εντός των Παραχωρούμενων Χώρων τις δαπάνες σχετικά με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, συλλογή απορριμμάτων, παροχή νερού και αποχέτευσης συμπεριλαμβανομένων δημοσίων τελών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κατανάλωσης ύδατος στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και τους κήπους και σε αυτές που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους της Αντισυμβαλλόμενης (π.χ. τουαλέτες και εγκαταστάσεις υγιεινής) τις δαπάνες σχετικά με την εποπτεία και τη διαχείριση του Κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που απαιτείται για αυτές και συγκεκριμένα τα έξοδα του προσωπικού διαχείρισης, διαχειριστών λειτουργίας, τεχνικών, γραμματέων, προσωπικού για τα σημεία πληροφόρησης των επισκεπτών κ.ά. τις δαπάνες σχετικά με τις μεταβολές στις υπάρχουσες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις μετά από κατασκευαστικές μεταβολές του Κτιρίου τις δαπάνες σχετικά με κάθε τύπου σήμανση, τις φωτεινές επιγραφές και πινακίδες, εντός και εκτός του Κτιρίου και στους δημόσιους χώρους τις δαπάνες σχετικά με το τηλεφωνικό κέντρο, τα μεγάφωνα και τα μέσα ανακοινώσεων όπου απαιτείται, τα σημεία πληροφόρησης των επισκεπτών και το χώρο πρώτων βοηθειών τις δαπάνες σχετικά με όλα τα δημόσια βάρη του Κτιρίου, όπως ενδεικτικά φόροι, τέλη (συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών), εισφορές, καθώς και τα έξοδα ασφάλισης της Συμβαλλόμενης για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων τις δαπάνες φύλαξης του Κτιρίου τις δαπάνες αποχέτευσης νερού, στο μέτρο που η Συμβαλλόμενη συμμετέχει σε αυτή, και τις δαπάνες απεντόμωσης τις δαπάνες κλιματισμού του Κτιρίου και, πιο συγκεκριμένα, τα έξοδα λειτουργίας, καθαρισμού, φροντίδας, συντήρησης και επισκευής των κεντρικών συστημάτων

12 κλιματισμού, που έχουν εγκατασταθεί από την Συμβαλλόμενη για τον κλιματισμό των Παραχωρούμενων Χώρων και των κοινών συστημάτων και εγκαταστάσεων τις δαπάνες λειτουργίας, καθαρισμού, φροντίδας, συντήρησης και επισκευής όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τη σωστή λειτουργία όλων των χώρων του Κτιρίου. 16. Η Συμβαλλόμενη οφείλει να είναι συνεπής ως προς τις κατηγορίες και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στην Αντισυμβαλλόμενη κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Υπηρεσίες που προβλέπονται ήδη πρέπει να υφίστανται, με κάθε δυνατή προσπάθεια βελτίωσής τους εκ μέρους της Συμβαλλόμενης, ενώ νέες δύνανται να προστεθούν, με βάση τις ανάγκες του Κτιρίου και των συστεγαζόμενων επιχειρήσεων. Η Συμβαλλόμενη δεν ευθύνεται για διακοπή ή αναστολή των υπηρεσιών αυτών που δεν οφείλεται σε δικό της πταίσμα. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ - ΑΜΟΙΒΗ 17. Ως αντάλλαγμα για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και για την χρήση των εγκαταστάσεων που τίθενται στη διάθεση της Αντισυμβαλλόμενης, όπως προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, η Αντισυμβαλλόμενη θα καταβάλλει στην Συμβαλλόμενη κάθε μήνα σαν Αντάλλαγμα - Αμοιβή (εφεξής η «Αμοιβή») το συνολικό ποσό των εκατόν δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ( ,00) Ευρώ. Η Συμβαλλόμενη δικαιούται να αυξήσει το ποσό της Αμοιβής κατά το ποσό που προκύπτει από την αύξηση της δαπάνης του Κτιρίου εκ της αύξησης των τιμολογίων Δ.Ε.Κ.Ο. (Δ.Ε.Η, Ε.ΥΔ.Α.Π, κ.λπ.), οπότε θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αντισυμβαλλόμενη την σχετική αύξηση καθώς και τους λόγους αυτής. 18. Η Αμοιβή, καθώς και κάθε άλλη εισφορά ή καταβολή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν σε ποινικές ρήτρες και/ή αποζημιώσεις που οφείλει η Αντισυμβαλλόμενη, θα προσαυξάνονται κατά τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. και θα βαρύνουν την Αντισυμβαλλόμενη, η οποία υποχρεούται να τον καταβάλλει στην Συμβαλλόμενη με τα ανωτέρω ποσά. 19. Η Αμοιβή, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, θα καταβάλλεται μετρητοίς με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών το αργότερο την πέμπτη (5 η ) ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα. 20. Η υποχρέωση καταβολής της Αμοιβής άρχεται κατά την ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας του Κτιρίου και παράδοσης των Παραχωρούμενων Χώρων. Με την υπογραφή της Σύμβασης, η Αντισυμβαλλόμενη κατέβαλε στην Συμβαλλόμενη ως προκαταβολή το ποσό των διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων ( ,00) Ευρώ, εις εξόφληση των Αμοιβών για τους πρώτους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία Έναρξης της Λειτουργίας του Κτιρίου - παράδοσης των Παραχωρούμενων Χώρων. 21. Η Αμοιβή θα αναπροσαρμόζεται ετησίως βάσει του Δείκτη Αύξησης Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας πλέον δύο (2) ποσοστιαίων μονάδων με ελάχιστο ποσοστό αναπροσαρμογής 3%. Η αναπροσαρμογή θα υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού Αμοιβής για το έτος που προηγείται της αναπροσαρμογής. Για τον υπολογισμό των ετών, πρώτο έτος θα θεωρείται το διάστημα από την ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας του Κτιρίου - παράδοσης των Παραχωρούμενων Χώρων έως την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους οπότε και θα γίνει η πρώτη αναπροσαρμογή.

13 ΕΓΓΥΗΣΗ 22. Για την εμπρόθεσμη καταβολή της Αμοιβής και για την επακριβή τήρηση των όρων του Συμφωνητικού αυτού από την Αντισυμβαλλόμενη, η τελευταία κατέθεσε σήμερα στα χέρια της Συμβαλλόμενης ως εγγύηση τοις μετρητοίς το ποσό των διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων ( ,00) Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό Αμοιβής και εισφορά Κεφαλαίου Λειτουργίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η πιο πάνω εγγύηση αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 21 ανωτέρω, θα παραμείνει στα χέρια της Συμβαλλόμενης άτοκα, καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, μη συμψηφιζόμενη σε καμία περίπτωση με παρελθόντα (δεδουλευμένα) ή τρέχοντα ποσά Αμοιβής, θα επιστραφεί δε στην Αντισυμβαλλόμενη μετά τη λήξη ή λύση της Σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μετά την απομάκρυνση του εξοπλισμού της από τους Παραχωρούμενους Χώρους και την απόδοση ελεύθερων των Χώρων αυτών στην Συμβαλλόμενη, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και εφόσον η Αντισυμβαλλόμενη έχει εκπληρώσει απόλυτα απέναντι στην Συμβαλλόμενη όλες τις κύριες και δευτερεύουσες υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Σύμβαση αυτή. Ρητά δε συμφωνείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η Αντισυμβαλλόμενη καθυστερεί ή δεν εκπληρώνει τις εκ της Σύμβασης υποχρεώσεις της, η Συμβαλλόμενη δικαιούται, κατ επιλογή της και κατά την διακριτική της ευχέρεια, αντί να καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 32 κατωτέρω, να ζητήσει κατάπτωση της εγγύησης, για ποσό ίσο με το τυχόν οφειλόμενο ποσό, με προηγούμενη ειδοποίηση της Αντισυμβαλλόμενης δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στην περίπτωση που η Αντισυμβαλλόμενη καθυστερεί να συμμορφωθεί σε κάποια από τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Είναι αυτονόητο, ότι και σε αυτή την περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, υφίσταται η υποχρέωση της Αντισυμβαλλόμενης για επαναφορά της εγγύησης στο ποσό που είχε συμφωνηθεί σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο για την συνέχιση λειτουργίας της Σύμβασης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 23. Η Συμβαλλόμενη θα ασφαλίζει τους κοινόχρηστους χώρους και γενικά ολόκληρο το κτήριο κατά παντός κινδύνου συμπεριλαμβανόμενης και ευθύνης για τυχόν ατυχήματα στους κοινόχρηστους χώρους. Η Συμβαλλόμενη θα ασφαλίζει και θα τηρεί ασφαλισμένο στην πλήρη αξία αντικατάστασής του το σύνολο του Κτιρίου (εξαιρουμένων κινδύνων και αξιών η ασφάλιση των οποίων βαρύνει τους αντισυμβαλλόμενους), κατά του κινδύνου απώλειας ή ζημίας από κεραυνό - έκρηξη από κάθε αιτία, φωτιά, καταιγίδα, θύελλα, σεισμό και πυρκαγιά συνεπεία σεισμού, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές - τρομοκρατικές ενέργειες και τρομοκρατικές ενέργειες κατά τη διάρκεια στάσεων - κακόβουλες ενέργειες βανδαλισμό - πρόσκρουση οχήματος, πλημμύρα και άλλες ζημιές σχετικές με το νερό (όπως διαρροές στέγης, υγρασία τοίχων και δαπέδου κ.λπ.), θύελλα, θραύση σωληνώσεων, διαρροή, υπερχείλιση δεξαμενών - Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων, θραύση κρυστάλλων και οφείλει να καταβάλλει τα απαραίτητα προς το σκοπό αυτό ασφάλιστρα. ΡΗΤΡΑ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ 24. Η Αντισυμβαλλόμενη θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και η Συμβαλλόμενη δεν θα έχει απολύτως καμία ευθύνη, για ζημίες που αφορούν στους Παραχωρούμενους Χώρους και οι οποίες

14 οφείλονται σε πρόσωπα που έχει χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιούνται από την Αντισυμβαλλόμενη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της (όπως, ενδεικτικά, υπαλλήλους, προστηθέντες ή συνεργάτες της, προμηθευτές κ.λπ.). Σε περίπτωση που η Αντισυμβαλλόμενη ή προστηθέντες της προξενήσουν οποιαδήποτε ζημία στο Κτίριο ή στους κοινόχρηστους χώρους αυτού, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από πρόσωπα επιλογής της Συμβαλλόμενης, η σχετική δαπάνη όμως θα βαρύνει αποκλειστικά την Αντισυμβαλλόμενη. Η Συμβαλλόμενη δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη έναντι της Αντισυμβαλλόμενης για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί η τελευταία και που οφείλεται στους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους λόγους: κλοπή ή άλλη αξιόποινη πράξη στους Παραχωρούμενους Χώρους στους οποίους η Συμβαλλόμενη δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση φύλαξης, διακοπή της παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και κάθε άλλης παροχής δικτύου Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Συμβαλλόμενης, ζημίες στους Παραχωρούμενους Χώρους, στα εμπορεύματα, στα κινητά, στις εγκαταστάσεις κλπ., οφειλόμενες σε διαρροές, υγρασία ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες για τις οποίες η Αντισυμβαλλόμενη οφείλει, σύμφωνα με τα παραπάνω, να ασφαλιστεί, εκτός εάν τα παραπάνω οφείλονται σε λανθασμένο σχεδιασμό ή κατασκευαστικό σφάλμα της Συμβαλλόμενης, οποιοδήποτε ατύχημα στους Παραχωρούμενους Χώρους, για λόγους που οφείλονται σε άλλους αντισυμβαλλόμενους του Κτιρίου, στο προσωπικό τους, στους προμηθευτές, ή στους πελάτες τους κλπ. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 25. Με την επιφύλαξη της ευθύνης της Αντισυμβαλλόμενης για την αποκατάσταση εκ μέρους της κάθε παράβασης και τις εξ αυτής συνέπειες σύμφωνα με την Σύμβαση, κάθε υπαίτια παραβίαση των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα προβλέπεται στις ακόλουθες παραγράφους, θα συνεπάγεται την καταβολή στην Συμβαλλόμενη, ως ποινική ρήτρα, των κατωτέρω χρηματικών ποσών, τα οποία αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη κρίνουν δίκαια και εύλογα ενόψει του χαρακτήρα και της ιδιαιτερότητας της Σύμβασης: (α) Ποσού ίσου με τρία (3) μηνιαία Ελάχιστα Εγγυημένα Ανταλλάγματα - Αμοιβές, εάν η Αντισυμβαλλόμενη: (i) Δεν εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και επισκευής των Παραχωρούμενων Χώρων ή εκτελεί μη εγκεκριμένες εργασίες. (ii) Παρακωλύει τον τεχνικό έλεγχο των Παραχωρούμενων Χώρων ή παρεμποδίζει την εκτέλεση τυχόν εργασιών σε αυτούς, που είναι απαραίτητες και σχετίζονται με τη λειτουργία κοινόχρηστων εγκαταστάσεων. (iii) Δεν καταβάλλει ολοσχερώς και εγκαίρως το Ελάχιστο Αντάλλαγμα - Αμοιβή. (iv) Ασκεί στους Παραχωρούμενους Χώρους, δραστηριότητα που δεν είναι σύμφωνη με την αναφερόμενη στην παρ. 8 ανωτέρω. (β) Ποσού ίσου με ένα τριακοστό (1/30) του μηνιαίου Ελάχιστου Ανταλλάγματος - Αμοιβής για κάθε ημέρα καθυστέρησης, εάν η Αντισυμβαλλόμενη: (i) Καθυστερεί να παραδώσει τους Παραχωρούμενους Χώρους, στην Συμβαλλόμενη κατά τη λήξη ή τη λύση της Σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο.

15 (ii) Δεν καταβάλει, ανανεώσει ή αποκαταστήσει προβλεπόμενες εκ της παρούσας εγγυήσεις. 26. Η ποινική ρήτρα καταπίπτει μετά την κοινοποίηση στην Αντισυμβαλλόμενη εξώδικης δήλωσης εκ μέρους της Συμβαλλόμενης περί της ύπαρξης παράβασης και την άπρακτη παρέλευση του τεθέντος από την Συμβαλλόμενη κατά περίπτωση εύλογου χρόνου συμμόρφωσης της Αντισυμβαλλόμενης. Η υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε ποινικής ρήτρας, όπως ορίζεται στην Σύμβαση, καθίσταται ληξιπρόθεσμη κατά την ημερομηνία που καθίσταται ληξιπρόθεσμο το επόμενο Ελάχιστο Αντάλλαγμα - Αμοιβή μετά την κοινοποίηση της εξώδικης δήλωσης περί κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας από την Συμβαλλόμενη στην Αντισυμβαλλόμενη, και το πλήρες ποσό της θα πρέπει να καταβληθεί στην Συμβαλλόμενη μαζί με το ποσό της Αμοιβής. 27. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν αποκλείει το δικαίωμα της Συμβαλλόμενης να αξιώσει αποζημίωση από την Αντισυμβαλλόμενη για κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων) που προκλήθηκε από τη μη εκπλήρωση υποχρέωσης, ούτε επηρεάζει το δικαίωμα της Συμβαλλόμενης να καταγγείλει τη Σύμβαση λόγω μη εκπλήρωσης. Η Αντισυμβαλλόμενη απαλλάσσεται από την επιβολή ποινικής ρήτρας, εάν η παράβαση που επιφέρει την κατάπτωση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 28. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται δωδεκαετής 12ετής) από την Έναρξη Λειτουργίας του Κτιρίου - παράδοσης των Παραχωρούμενων Χώρων, οπότε και λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη, ακόμη και αν από την ισχύουσα νομοθεσία ή μέλλουσα να ισχύσει νομοθετική ρύθμιση, ο χρόνος Σύμβασης παραταθεί αναγκαστικά πέραν της..ετίας. Από τυχόν τέτοια παράταση, τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά δηλώνουν δια της Σύμβασης ότι παραιτούνται αμετακλήτως, δηλώνοντας τη βούλησή τους για περιορισμό των σχετικών δικαιωμάτων τους για τερματισμό της σύμβασης την ανωτέρω ημερομηνία. Ρητά επίσης συμφωνείται η δυνατότητα ανανέωσης της Σύμβασης για τέσσερα (4) επιπλέον έτη με μονομερή δήλωση της Αντισυμβαλλόμενης, η οποία θα πρέπει να τύχη της αποδοχής της Συμβαλλόμενης απευθυντέα προς τη Συμβαλλόμενη το αργότερο έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της εδώ οριζόμενης αρχικής ισχύος της Σύμβασης, καθώς και ότι κατά την λήξη της παρούσας ή τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω, η Αντισυμβαλλόμενη θα έχει δικαίωμα προτίμησης έναντι τρίτων για σύναψη νέας συμβάσεως για τους στην Σύμβαση αυτή προβλεπόμενους Χώρους και υπηρεσίες, με τους παρόντες όρους, λαμβανομένων όμως υπόψη των κατά τον χρόνο εκείνο συνθηκών της αγοράς και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 29. Σε περίπτωση αναγκαστικής παράτασης της διάρκειας της Συμβάσεως πέραν της αρχικής διάρκειας ή ως άνω ανανέωσης, η Αντισυμβαλλόμενη θα υποχρεούται να καταβάλει στη Συμβαλλόμενη ως Αμοιβή (κατά τα ανωτέρω οριζόμενα) το τρέχον την ημέρα έναρξης της αναγκαστικής παρατάσεως μηνιαίο Ελάχιστο Αντάλλαγμα-Αμοιβή, προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην παρ. 21 της Σύμβασης. 30. Η Αντισυμβαλλόμενη θα δικαιούται να αποχωρήσει από τους Παραχωρούμενους Χώρους και να λύσει πρόωρα την Σύμβαση μόνο υπό τους όρους που διέπουν την Σύμβαση Εμπορικής Μίσθωσης. 31. Ενδεχόμενη διακοπή από τους οικείους οργανισμούς της απ αυτούς παρεχόμενης εξυπηρέτησης στους Παραχωρούμενους Χώρους (ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), που δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Συμβαλλόμενης, δεν επιδρά με κανέναν τρόπο στο κύρος της Σύμβασης. Καθ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω ανυπαίτιας διακοπής, η Αντισυμβαλλόμενη απαλλάσσεται από τις αναλογούσες στο σχετικό χρονικό διάστημα

16 οικονομικές υποχρεώσεις της προς τη Συμβαλλόμενη. Αν όμως η ανυπαίτια διακοπή παρατείνεται για πάνω από τριάντα (30) ημέρες, η Αντισυμβαλλόμενη έχει ειδικό εκ της παρούσας παραγράφου δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας της Σύμβασης. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 32. Η από μέρους της Αντισυμβαλλόμενης παράβαση οποιασδήποτε από τις νόμιμες ή συμβατικές υποχρεώσεις της, καθώς και η τυχόν πτώχευσή της, συνεπάγεται, κατά ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων: α) την αυτόματη λύση της Σύμβασης, β) την εις χείρας της Συμβαλλόμενης κατάπτωση της ανωτέρω οριζόμενης εγγύησης και θα καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά τα ποσά των Αμοιβών είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ως ποινική ρήτρα, η οποία ρητά συμφωνείται ότι είναι δίκαιη και εύλογη παραιτουμένης της Μισθώτριας κάθε δικαιώματός της για μείωση αυτής, και γ) τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών και την άμεση αποβολή της από τους Παραχωρούμενους Χώρους. 33. Σε περίπτωση καταγγελίας ή λήξεως της Σύμβασης, οι Παραχωρούμενοι Χώροι, θα πρέπει να αποδοθούν από την Αντισυμβαλλόμενη ελεύθεροι και κενοί, οι εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης του εξοπλισμού της Αντισυμβαλλόμενης δεν είναι δυνατόν να διαρκέσουν περισσότερο από μία (1) εβδομάδα, άλλως θα καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση ίση με το 1/30 του μηνιαίου Ελάχιστου Ανταλλάγματος - Αμοιβής. Στο διάστημα αυτό, η Συμβαλλόμενη δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει καμία υπηρεσία στην Αντισυμβαλλόμενη πλην της χρήσης των τεχνικών εγκαταστάσεων, χώρων φόρτωσης, ανελκυστήρων κ.λπ. και όλων γενικώς των κοινόχρηστων χώρων. Κάθε αντίθετη προσπάθεια της Αντισυμβαλλόμενης και άρνησή της να παραδώσει τους Παραχωρούμενους Χώρους, ρητά συμφωνείται ότι αποτελεί προσβολή της νομής της Συμβαλλόμενης και της δίνει το δικαίωμα να ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα για την άμεση απόδοση της νομής, και να διεκδικήσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας της. Σε κάθε περίπτωση, η Αντισυμβαλλόμενη θα οφείλει αποζημίωση για κάθε ζημία που προκλήθηκε από υπαιτιότητά της σε κοινόχρηστο χώρο ή/και στους Παραχωρούμενους Χώρους από οποιαδήποτε αιτία, εκτός από ζημίες που οφείλονται στη συνήθη χρήση και φθορά. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των μερών κατά τη λήξη της Σύμβασης ως προς το κόστος αποκατάστασης τυχόν ζημιών στους Παραχωρούμενους Χώρους, το σχετικό ποσό θα προσδιορίζεται από πραγματογνώμονα που θα διορίζεται από κοινού από τα μέρη ή, εφόσον τα μέρη δεν συμφωνούν σε πρόσωπο κοινής αποδοχής, από πραγματογνώμονα που θα ορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Τα έξοδα της πραγματογνωμοσύνης βαρύνουν το μέρος που βαρύνεται με την καταβολή αποζημίωσης. 34. Εάν, κατά την ημερομηνία κατά την οποία η Συμβαλλόμενη ανακτά στην κατοχή της τους Παραχωρούμενους Χώρους, υπάρχουν προϊόντα, έπιπλα, μηχανήματα ή άλλα αντικείμενα στους Παραχωρούμενους Χώρους (εφεξής «τα Πράγματα») που η Αντισυμβαλλόμενη δικαιούται να απομακρύνει, η Συμβαλλόμενη τα διατηρεί επί τριάντα (30) ημέρες με την ιδιότητα του θεματοφύλακα, οφείλει δε να καταρτίσει κατάλογο με τα Πράγματα και θα δύναται να τα μεταφέρει σε άλλη τοποθεσία με έξοδα της Αντισυμβαλλόμενης. Εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών και έναντι καταβολής στην Συμβαλλόμενη όλων των δαπανών στις οποίες αυτή υπεβλήθη ως θεματοφύλακας, κυρίως των εξόδων μεταφοράς των Πραγμάτων σε άλλη τοποθεσία και των εξόδων αποθήκευσής τους, η Αντισυμβαλλόμενη δύναται να αναλάβει τα Πράγματα, εκτός εάν η Συμβαλλόμενη έχει ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης, με έγγραφη δήλωση κοινοποιούμενη προς την Αντισυμβαλλόμενη, επί του συνόλου ή μέρους αυτών λόγω μη εξόφλησης από την Αντισυμβαλλόμενη οποιωνδήποτε ποσών κατά την ημερομηνία στην οποία αποκτά ισχύ η δήλωση καταγγελίας της Σύμβασης. Εάν η Συμβαλλόμενη ασκήσει το ως άνω

17 δικαίωμα επίσχεσης, η ανάληψη των Πραγμάτων από την Αντισυμβαλλόμενη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον μετά από την εξόφληση όλων των ποσών που οφείλονται στην Συμβαλλόμενη. Με την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, ακόμα και αν η Αντισυμβαλλόμενη δεν αναλάβει τα Πράγματα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, παύει η ευθύνη της Συμβαλλόμενης γι αυτά και η ίδια δεν υποχρεούται πλέον ούτε να τα κρατήσει, ούτε να εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις της ως θεματοφύλακος. Η Συμβαλλόμενη μπορεί να μεταφέρει και να αποθηκεύσει τα Πράγματα σε άλλη τοποθεσία με έξοδα της Αντισυμβαλλόμενης, καθώς και να εκθέσει τα Πράγματα σε εκούσιο πλειστηριασμό. 35. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων της Σύμβασης, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούνται να καταγγείλουν την Σύμβαση σε περίπτωση σπουδαίου λόγου. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας για σπουδαίο λόγο επέρχονται την ημέρα κοινοποίησης της καταγγελίας. Ενδεικτικά, η Συμβαλλόμενη δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση για σπουδαίο λόγο, στην περίπτωση που η Αντισυμβαλλόμενη: α) Κηρυχθεί ή περιέλθει σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση πληρωμών, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία, ή κατατίθεται αίτηση, ή κινείται η διαδικασία για να κηρυχθεί η Αντισυμβαλλόμενη σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση πληρωμών, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία. β) Δεν καταβάλλει εγκαίρως και δεν εξοφλεί προσηκόντως και πλήρως ποσά που προβλέπονται στην Σύμβαση. γ) Παραχωρήσει με οποιονδήποτε τρόπο ή μεταβιβάσει την χρήση των Παραχωρούμενων Χώρων σε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Συμβαλλόμενης. δ) Δεν εξασφαλίζει, δεν παραδίδει ή δεν διατηρεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο την ασφάλιση που προβλέπεται στην Σύμβαση. ε) Δεν καταβάλει, διατηρεί ή αναπροσαρμόζει την ως άνω εγγύηση. στ) Αλλάξει τη νομική μορφή αυτής, συγχωνευθεί, αλλάξει ιδιοκτησία ή έλεγχο, ή μεταβιβάσει τις μετοχές της με αποτέλεσμα, να μεταβιβαστεί η πλειοψηφία (51%) του μετοχικού κεφαλαίου σε άλλους από τους σημερινούς μετόχους, ή να χάσουν οι σημερινοί μέτοχοι της πλειοψηφίας αυτή την ιδιότητα ή να αλλάξει σε οποιαδήποτε περίπτωση τη νομική της υπόσταση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Συμβαλλόμενης. ζ) Δεν εκπληρώνει εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις της εκ της Σύμβασης Μίσθωσης. 36. Σε περίπτωση παράβασης από την Αντισυμβαλλόμενη των παραπάνω υποχρεώσεών της [πλην της υπό (α)], η Συμβαλλόμενη θα της τάσσει εγγράφως ελάχιστη προθεσμία οκτώ (8) ημερών και ανώτατη είκοσι (20) ημερών για τη συμμόρφωσή της προς τις υποχρεώσεις της, προειδοποιώντας την παράλληλα για την πρόθεσή της να καταγγείλει τη Σύμβαση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ορισθείσας προθεσμίας, η Συμβαλλόμενη θα δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την Σύμβαση άμεσα και χωρίς άλλες διατυπώσεις, τα δε αποτελέσματα της καταγγελίας θα επέρχονται από τη στιγμή της περιέλευσής της στην Αντισυμβαλλόμενη. 37. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από την Αντισυμβαλλόμενη λόγω μη εκπλήρωσης εκ μέρους της Συμβαλλόμενης οποιασδήποτε εκ των συμβατικών της υποχρεώσεων, η Αντισυμβαλλόμενη θα δικαιούται αποζημίωσης για κάθε θετική ζημία της. 38. Σε περίπτωση μερικής καταστροφής, η οποία εμποδίζει ή παρακωλύει σημαντικά τη χρήση του Κτιρίου ή των Παραχωρούμενων Χώρων, η ισχύς της Σύμβασης αναστέλλεται. Εάν η

18 αναστολή διαρκέσει περισσότερο από έξι (6) μήνες και οι συνθήκες που την προκάλεσαν εξακολουθούν να υφίστανται, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση αζήμια και για τα δύο μέρη. 39. Σε περίπτωση που η Έναρξη Λειτουργίας του Κτιρίου και η παράδοση των Παραχωρούμενων Χώρων δεν πραγματοποιηθεί την ημερομηνία που όρισε σύμφωνα με την Σύμβαση η Συμβαλλόμενη, για οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο ευθύνεται η Συμβαλλόμενη, η Αντισυμβαλλόμενη θα έχει δικαίωμα να καταγγείλει την Σύμβαση, μετά την παρέλευση μηνός από την ανωτέρω ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, η Αντισυμβαλλόμενη θα δικαιούται αποζημίωσης για κάθε ποσό που κατέβαλε στην Συμβαλλόμενη σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και επιστροφή της καταβληθείσας εγγύησης και περαιτέρω θα δικαιούται αποζημίωσης από την Συμβαλλόμενη για τις θετικές ζημίες που θα έχει υποστεί η Αντισυμβαλλόμενη για την κατάρτιση της Σύμβασης και την εκτέλεσή της (λ.χ. αμοιβές μηχανικών για την τυχόν εκπόνηση μελετών διαμόρφωσης των Παραχωρούμενων Χώρων, κατασκευαστικές εργασίες και υλικά, κόστος απόλυσης προσωπικού που προσελήφθη ειδικώς για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού). Τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν στην Αντισυμβαλλόμενη στην περίπτωση αυτή οφείλονται ατόκως. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 40. Ανωτέρα βία θεωρείται ένα γεγονός που τα συμβαλλόμενο μέρη δεν μπορούν ακόμη και με μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας να προβλέψουν και να αποτρέψουν, όπως θεομηνίες, πόλεμοι, επαναστάσεις, ανταρσίες, παρακώλυση εργασιών από τρίτους, δολιοφθορές (σαμποτάζ), πλημμύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, διακοπή λειτουργίας των κοινοχρηστών εγκαταστάσεων που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του επικαλούμενου την ανωτέρα βία συμβαλλόμενου μέρους, απεργίες κηρυγμένες από νόμιμα συνεστημένο σωματείο και κατά τη νόμιμη διαδικασία, εφόσον τα γεγονότα αυτά πράγματι επέφεραν αδυναμία συνέχισης λειτουργίας. Δεν θεωρείται ανωτέρα βία η έλλειψη χρημάτων ή μέσων, η ενδεχόμενη αύξηση τιμής εξοπλισμού, υλικών ή των ημερομισθίων, η έλλειψη προσωπικού κλπ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η Συμβαλλόμενη μπορεί να αποφασίσει να διακόψει προσωρινά την λειτουργία του Κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή, η Συμβαλλόμενη θα πρέπει να ενημερώσει τους Αντισυμβαλλομένους, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα επόμενα μέτρα και θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 31 ανωτέρω. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 41. Κατά την διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης και για διάστημα τριών (3) ετών από την με οποιονδήποτε τρόπο καταγγελία, λήξη ή λύση του, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να μην αποκαλύψουν και να μην χρησιμοποιήσουν για σκοπούς που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, οποιαδήποτε τεχνική και εμπορική ή άλλη εμπιστευτική πληροφορία, την οποία έλαβαν ενδεχομένως λόγω της εκτέλεσης της Σύμβασης. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες στους εργαζομένους τους, στους

19 αντιπροσώπους τους, εργολάβους και τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα και λοιπό προσωπικό που απασχολούν, υπό τον όρο και τα παραπάνω πρόσωπα να συμφωνήσουν στην τήρηση της αντίστοιχης υποχρέωσης εμπιστευτικότητας. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρήσουν εμπιστευτική τόσο την Σύμβαση όσο και τους όρους της. Η Συμβαλλόμενη διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να γνωστοποιεί κάθε τμήμα ή ολόκληρο το κείμενο της Σύμβασης για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών της σκοπών ή για τη συμμόρφωσή της με οποιαδήποτε νομοθετική πρόβλεψη κατόπιν ενημέρωσης της Αντισυμβαλλομένης, πλην όμως οφείλει να τηρεί και να θεωρεί εμπιστευτικές και να μην αποκαλύπτει όλες τις πληροφορίες, καθώς και τα έγγραφα και στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τον κύκλο εργασιών της Αντισυμβαλλομένης, καθώς και κάθε έγγραφο που είναι εμπιστευτικό και χαρακτηρίζεται ρητά ως τέτοιο από την Αντισυμβαλλόμενη. Η Αντισυμβαλλόμενη δεν δικαιούται να αποκαλύψει την Σύμβαση και τους όρους της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Συμβαλλόμενης. Η ως άνω υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας παύει για αμφότερα τα μέρη σε περίπτωση που πληροφορία ή στοιχείο είναι γνωστά στο ευρύ κοινό με άλλο τρόπο, καθώς και σε περίπτωση που η αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή νομοθετική διάταξη. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 42. Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι είναι πιθανό κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή επ ευκαιρία αυτής, να τεθούν υπόψη τους εμπιστευτικές πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου δεσμεύονται ότι θα συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας εμπορικού απορρήτου και περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στα πλαίσια των ως άνω υποχρεώσεών τους, οφείλουν να δεσμεύουν, με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, τους υπαλλήλους και προστηθέντες τους, για τις εμπιστευτικές πληροφορίες ή και τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να τεθούν υπόψη τους κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή επ ευκαιρία αυτής. ΕΚΧΩΡΗΣΗ 43. Η Σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Συμβαλλόμενης και της Αντισυμβαλλόμενης με βάση το προφίλ, τις ιδιότητες και τις εγγυήσεις που παρέχει η τελευταία και έχοντας ως προϋπόθεση και δικαιοπρακτικό θεμέλιο την ταυτότητα αυτής. H Αντισυμβαλλόμενη έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή να διαθέσει με άλλο τρόπο ή να παραχωρήσει πλήρως ή εν μέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Σύμβαση, μόνο κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της Συμβαλλόμενης. 44. Η Συμβαλλόμενη δικαιούται, με οποιονδήποτε τίτλο ή πράξη, να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει, μερικά ή ολικά, την Σύμβαση και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της από την Σύμβαση και τις κάθε μορφής επιχειρηματικές δραστηριότητες που διενεργεί στο Κτίριο ανεξαρτήτως της προηγούμενης γνώσης ή συναίνεσης της Αντισυμβαλλόμενης, σε οποιοδήποτε τρίτο κατά την διακριτική της ευχέρεια. 45. Ειδικά στην περίπτωση που η Συμβαλλόμενη προτίθεται να μεταβιβάσει το Κτίριο (οικόπεδο, κτηριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται επ αυτού κλπ.), η Αντισυμβαλλόμενη θα έχει δικαίωμα να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης για την αγορά του, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις: (α) Η Συμβαλλόμενη να έχει δεχθεί έγγραφη, ενυπόγραφη, δεσμευτική και μη υποκείμενη σε αίρεση προσφορά (η «Προσφορά») οποιουδήποτε αγοραστή για την αγορά του Κτιρίου με

20 συγκεκριμένο τίμημα και με ισχύ τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες, η οποία απαιτεί μόνον απλή αποδοχή εκ μέρους της Συμβαλλόμενης. (β) Τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες πριν από τη λήξη της Προσφοράς, θα την έχει κοινοποιήσει στην Αντισυμβαλλόμενη. (γ) Η Αντισυμβαλλόμενη εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της Προσφοράς θα έχει το δικαίωμα να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης για την αγορά του Κτιρίου, υπό τους αυτούς όρους που συμπεριλαμβάνονται στην Προσφορά. Παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας απράκτου τεκμαίρεται ως απόρριψη της προσφοράς. Σε περίπτωση που το αυτό ως άνω δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί συγχρόνως με την Αντισυμβαλλόμενη και από άλλες αντισυμβαλλόμενες - συστεγαζόμενες επιχειρήσεις στο Κτίριο, τότε το Κτίριο θα μεταβιβάζεται κατά ποσοστά εξ αδιαιρέτου στις αντισυμβαλλόμενες που άσκησαν το δικαίωμα αυτό (συμπεριλαμβανομένης της Αντισυμβαλλομένης) κατ αναλογία της επιφανείας των παραχωρούμενων χώρων εκάστης, εκτός εάν συμφωνήσουν άλλως. 46. Το ίδιο δικαίωμα προτίμησης θα έχει η Αντισυμβαλλόμενη και στην περίπτωση που της γνωστοποιηθεί εγγράφως από την Συμβαλλόμενη ότι προτίθεται να αξιοποιήσει τον υπόλοιπο συντελεστή δόμησης του Κτιρίου για την ανέγερση προσθέτων ορόφων ή επέκταση του Κτιρίου. Εάν η Αντισυμβαλλόμενη δηλώσει εγγράφως στην Συμβαλλόμενη εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση, ότι ασκεί το εν λόγω δικαίωμα προτίμησης, τότε η Συμβαλλόμενη θα μεταβιβάσει το σχετικό δικαίωμα στην Αντισυμβαλλόμενη με την μορφή εκχωρήσεως. Σε περίπτωση που το αυτό ως άνω δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί συγχρόνως με την Αντισυμβαλλόμενη και από άλλες αντισυμβαλλόμενες - συστεγαζόμενες επιχειρήσεις στο Κτίριο, τότε το δικαίωμα αξιοποίησης του συντελεστή δόμησης θα εκχωρείται στις αντισυμβαλλόμενες που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης (συμπεριλαμβανομένης της Αντισυμβαλλομένης) κατ αναλογία της επιφανείας των παραχωρούμενων χώρων εκάστης, εκτός εάν συμφωνήσουν άλλως. 47. Τέλος συμφωνείται ότι η Συμβαλλόμενη δικαιούται να εκχωρήσει κάθε δικαίωμά της άσκησης διαχείρισης σε εταιρεία διαχείρισης του Κτιρίου, με τους όρους που προβλέπονται στην παρ. 45 κατωτέρω. ΕΞΟΔΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ 48. Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες οιασδήποτε φύσης που απορρέουν από την εκτέλεση της Σύμβασης βαρύνουν αποκλειστικά την Αντισυμβαλλόμενη. Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τα έξοδά του σχετικά με την προετοιμασία, διαπραγματεύσεις και υπογραφή της Σύμβασης. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 49. Στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας του Κτιρίου, η Συμβαλλόμενη μπορεί να αναθέσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της επιλογής της: να την εκπροσωπεί έναντι της Αντισυμβαλλόμενης για την είσπραξη του ανταλλάγματος/αμοιβής και την τήρηση των όρων της Σύμβασης και του Κανονισμού Λειτουργίας σε περίπτωση καταρτίσεώς του. να διαχειρίζεται τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και να προβαίνει στην είσπραξη των κοινόχρηστων δαπανών. να επιλαμβάνεται κάθε θέματος που έχει σχέση με την εύρυθμη και σύμφωνα με τους στόχους της Συμβαλλόμενης λειτουργία του Κτιρίου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα Αφενός,το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει επί της οδού Μ. Ανδρόνικου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης 2 : Συμβατικό τίμημα 3 : Τρόπος πληρωμής 4 : Διάρκεια εκτέλεσης Προθεσμίες πέρατος 5 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας 6 : Ευθύνες Αναδόχου 7 : Αυξομειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Θρησκευτικό Καθίδρυµα > Ν. Π. Ι.., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Βασιλέως Ηρακλείου 26, Τ. Κ. 546 24-Α. Φ. Μ. 090027217/Α. Ο. Υ. Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ

Ι Ρ Υ Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ 1 Ι Ρ Υ Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟY 4, 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.& FAX. 2310. 260.203. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιοικούσα Επιτροπή του Ιδρύµατος " ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ",

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. O.T.A. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) Η ανώνυμη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 25185/16-02-11 Ε. Τ. Α. Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ περί ΜΙΣΘΩΣΗΣ δύο (2) Γραφείων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η διακήρυξη μίσθωσης δύο (2) Γραφείων που ακολουθεί, θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη:

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-11- 2016 Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι υπογράφοντες το παρόν: Αφενός η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λιοσίων, αρ. 301,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ : Διοικ/κό Οικ/κό Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/νση : Κριάρη 40 (1 ος όροφος) Χανιά τ.κ.73135 Τηλ: 28213 41773 Fax:28213 41769 e-mail: schepitropi2@chania.gr Χανιά:08-11-12 Αριθμ. Πρωτ.:854

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΩΓ-Ζ0Φ ΑΠ: Γ31/661/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΩΓ-Ζ0Φ ΑΠ: Γ31/661/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΑΠ: Γ31/661/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1.Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟ ΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤ Ι ΚΩ Ν ΛΕΙΤΟΥ ΡΓ ΙΩΝ ΒΕΡΤ Ι Σ ΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟ ΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤ Ι ΚΩ Ν ΛΕΙΤΟΥ ΡΓ ΙΩΝ ΒΕΡΤ Ι Σ ΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ Μ ΕΛΕΤΗ 1/ 2016 Π Α ΡΟ ΧΗ Σ ΛΟ ΓΙΣΤ Ι ΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ο ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Υ ΠΗΡΕ Σ ΙΩΝ ΣΤ ΗΝ ΚΟ ΙΝΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στ..... (τόπος υπογραφής) σήμερα... (ημερομηνία υπογραφής) τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη: 1. Αφενός η. εταιρεία με την επωνυμία οποία εδρεύει στο.., και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου τους έτους 2016 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3173 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Σύμφωνα με τον Α.Ν.1864/51

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ»- «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η» Λήψη απόφασης περί εκµισθώσεως

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθμ Πρωτ. 5578 14SYMV001874438 2014-02-17 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Ορεστιάδα σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ31/404 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αριθ. Πρωτ.: Γ31/404 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 Αριθ. Πρωτ.: Γ31/404 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 54 & ΚΩΛΕΤΤΗ 13 ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ 12 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σύμφωνα με τον Α.Ν.1864/51

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ: Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η 1 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η για τη δράση «Δημιουργία Κέντρου αξιοποίησης των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων, στο παλαιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Τοπικής Κοινότητας Κοιλιωμένου Ζακύνθου»,

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΒ7ΩΞ0-ΔΜ5 Καναλλάκι:30-10-2015 Αριθμ. Πρωτ.:14238 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Λαμβάνοντας υπ όψιν: Την υπ αριθμ. 125/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Στη Ζάκυνθο σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 7502 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 10.000 ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ 7502 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 10.000 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ 7502 Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 10.000 ΕΥΡΩ ----------------------------------------- Στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µήνα Μαϊου του έτους δύο χιλιάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 29649 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 162 Κατάστημα 45,78 τμ 40 /τμ, ήτοι 1832 Πανεπιστημίου 46 Ισόγειο κατάστημα με είσοδο από την

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 162 Κατάστημα 45,78 τμ 40 /τμ, ήτοι 1832 Πανεπιστημίου 46 Ισόγειο κατάστημα με είσοδο από την 1 AΠ: Γ31/662/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Σύμφωνα με τον Α.Ν.1846/51

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ υλοποίησης έργου με τίτλο Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα 02/12/2013 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2011 ΑΔΑ: 4Α9Φ46ΨΖ2Ν-Ξ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210368-9042 και 210368-9043 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας διαχείρισης κινητών πραγμάτων για την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό των δημοσίων υπηρεσιακών μονάδων αρμοδιότητας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 28/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: -11084- ΣΥΜΒΑΣΗ για την εκτέλεση της εργασίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» για χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Λάρισα 22-05-2012 Αριθμ. Πρωτ: 45152 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στην Κατερίνη σήμερα την 31η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός μεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα