ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 15/2015 για την Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συσκευών στην 115 Π.Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 15/2015 για την Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συσκευών στην 115 Π.Μ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:. ΠΡΟΣ: 115 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ KOIN.: 115ΠΜ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚΣΕΩΝ 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλ.: Φ.830/ΑΔ.2423 Σ.821 Σούδα, 28 Απρ 15 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 15/2015 για την Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συσκευών στην 115 Π.Μ. Προμήθεια και ΣΧΕΤ.: α. Φ.900/ΑΔ /Σ.425/ /ΓΕΑ/Γ2 β. Φ.812/ΕΠ /Σ.53/ /ΓΕΑ/Δ6 1. Έχοντας υπόψη: α. Το ΝΔ 721/70 (ΦΕΚ Α/251/70) «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ» β. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. γ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». δ. Το Π.Δ. 118/07(ΦΕΚ150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» ε. Τη Φ.800/133/134893/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β/2300/ ) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας κλπ.» στ. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». ζ. Την ανωτέρω (α) σχετική διαταγή με την οποία διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες οι οποίες χρηματοδοτούνται από τις Αμερικανικές Πιστώσεις, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Ν.2672/1953. η. Την ανωτέρω (β) σχετική διαταγή με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια δαπάνης θέματος. 2. Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια θέματος, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (19.999,68 ), απαλλασσόμενου Φ.Π.Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, με τους ακόλουθους τρόπους: α. Την αποστολής τους στην Διεύθυνση 115 Πτέρυγα Μάχης-Αεροδρόμιο Σούδας-ΤΚ (Κεντρική Γραμματεία-ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ) ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 13η Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

2 β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή Αγορών της 115ΠΜ, μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του ανοίγματος προσφορών-διαγωνισμού. 3. Η διαδικασία ανοίγματος προσφορών-διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 14η Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Διοικητήριο της 115ΠΜ. 4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 5. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή Αγορών της 115ΠΜ και δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον διαθέτουν το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 6. Οι τιμές των οικονομικών προσφορών που θα κατατεθούν είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε μειοδότη, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται σχόλια, ούτε αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς. 7. Για πληροφορίες που αφορούν στους όρους της παρούσας προμήθειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για οικονομικά θέματα στο Τμήμα Οικονομικού της 115ΠΜ, τηλέφωνα: , & και για τεχνικά θέματα στη ΔΥΠ/Τμήμα Εγκαταστάσεων, τηλέφωνα: & ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σμχος (Ι) Ιωαν. Γερόλυμος Δκτης Μ.Υ. Δ Γκατζούνη Κυριακή Αναπληρώτρια Τμχη Κ. Γραμμ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «Β» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Γ» ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Δ» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ 115ΠΜ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας Πληρωμή 1. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών συσκευών, ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας, για κάλυψη αναγκών της 115ΠΜ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (19.999,68 ), απαλλασσόμενου Φ.Π.Α, και συμπεριλαμβανομένου των προβλεπομένων κρατήσεων ποσοστού 6,2476% [το οποίο αναλύεται σε 4% υπέρ ΜΤΑ, 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ, 0,1476% υπέρ Δημοσίου και 0,10% υπέρ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)]. 2. Η πληρωμή θα γίνει από τη Διαχείριση Χρηματικού της 115ΠΜ, εντός τριάντα (30) έως εξήντα (60) ημερών από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης και αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Γραμμάτιο εισαγωγής του συστήματος στις αποθήκες της 115ΠΜ. β. Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή, θεωρημένο από την Οικονομική Εφορία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, δηλαδή βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος του προμηθευτή. δ. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του νόμου Ν.2065/92. ε. Λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται το Παράρτημα «Β» της παρούσας, δηλαδή: (1) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, μετά την παρέλευση 10ήμερης δοκιμαστικής λειτουργίας. (2) Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. (3) Γραπτή βεβαίωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 3. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (6,2476%), καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης. 4. Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος(φε) 4% σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν.4172/ Η πληρωμή διέπεται από τα διαλαμβανόμενα στο Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α 107/ ) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές». ΑΡΘΡΟ 2 ο Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών 3

4 1. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα). β. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 115ΠΜ υπ αριθμ. 15/2015, για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών συσκευών για κάλυψη αναγκών της 115ΠΜ, 2. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/ΦΕΚΑ 75, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο συμμετέχων δηλώνει ότι συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ότι το προσφερόμενο είδος καλύπτει την Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. β. Prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου, ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. γ. Πιστοποιητικά ISO 9001 του κατασκευαστή. δ. Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ). ε. Την Οικονομική Προσφορά, η οποία θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά στο έντυπο του συνημμένου Παραρτήματος «Γ». Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος θα δηλωθεί στο παραπάνω έντυπο, δεν δύναται να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. ΑΡΘΡΟ 3 ο Επιλογή Προμηθευτή, Κατάρτιση και Ισχύς Σύμβασης 1. Η επιλογή του προμηθευτή και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Μονάδας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αγορών. Η Υπηρεσία δύναται να κάνει αυξομείωση ποσοτήτων σε ποσοστό 30%. 2. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το σχέδιο του παραρτήματος «Δ» της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 3. Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε vα υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το ΠΔ 118/07 συνέπειες, μετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 4 ο Τεχνικές Προδιαγραφές-Περιγραφή-Χαρακτηριστικά Η προμήθεια των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής της Υπηρεσίας, ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 4

5 ΑΡΘΡΟ 5 ο Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή και Παράδοση Υλικών-Κυρώσεις 1. Ως χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους (συμπεριλαμβανομένου και της εγκατάστασης) ορίζονται οι σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2. Το υπό προμήθεια είδος θα παραδοθεί με δαπάνη, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Μονάδα. Η παραλαβή του θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή με σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί για λογαριασμό της Μονάδας. 3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που μπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία μόνο πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 4. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση της Μονάδας και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν. 5. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Μονάδας. ΑΡΘΡΟ 6ο Λοιπές Διατάξεις 1. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995 και του Π.Δ. 118/ Όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης κηρύσσονται ουσιώδεις. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σμχος (Ι) Ιωαν. Γερόλυμος Δκτης Μ.Υ. Δ Γκατζούνη Κυριακή Αναπληρώτρια Τμχη Κ. Γραμμ. 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην προμήθεια-εγκατάσταση τριάντα οκτώ (38) νέων επιτοίχιων κλιματιστικών συσκευών (αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου) στο οίκημα «ΜΙΝΩΑ» και ενός (1) δαπέδου στον ιερό ναό της Μονάδας. Σκοπός της εργασίας είναι ο κλιματισμός των χώρων ώστε να εξασφαλισθούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού. Η προμήθεια και εγκατάσταση των ανωτέρω θα χρηματοδοτηθεί από το Host Nation (NATO)OPM Budgets for the Host Nation(NATO)facilities at Souda Bay. Η προμήθεια, εγκατάσταση-δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία των κλιματιστικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Προμήθεια Θα γίνει προμήθεια-εγκατάσταση των παρακάτω κλιματιστικών συσκευών: Α/Α OIKHMA ΧΩΡΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΣ 1 MINΩΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΒΤU 2 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΝΤΟΣ ΒΤU Tα κλιματιστικά 9000ΒΤU να είναι ενεργειακής κλάσης Α++ επιτοίχια διαιρούμενου τύπου (SPLIT) σε λειτουργία ψύξης και να φέρουν οικολογικό ψυκτικό υγρό R-410A και το κλιματιστικό δαπέδου ενεργειακής κλάσης Α ή Α+ στη λειτουργία θέρμανσης και ψύξης Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων κλιματιστικών συσκευών θα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστo τα εξής : α. Τάση λειτουργίας 230/240 V, 50 HZ. β. Τεχνολογίας inverter γ. Ψυκτική απόδοση ως ανωτέρω πίνακα. δ. Στάθμη θορύβου εσωτερικής. μονάδας στη υψηλή 50dB/μεσαία 46 db /χαμηλή 38dB ταχύτητα για κλιματιστικά 12000BTU-υψηλή 50dB/μεσαία 46dB /χαμηλή 38 db για κλιματιστικά 9000BTU - υψηλή 54dB/μεσαία 48dB /χαμηλή 40dB για κλιματιστικά BTU-18000BTU. ε. Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας υψηλή 65dB/ μεσαία 58dB/ χαμηλή 54dB για18000btu, χαμηλή 54dB/μεσαία 58dB/υψηλή/ 62dB για κλιματιστικά 12000BTU, υψηλή 60dB/ μεσαία 56dB/ χαμηλή 52dB για 9000 BTU στ. Ανεξάρτητη λειτουργία αφύγρασης ζ. Επώνυμος κατασκευαστικός οίκος με πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 η. Δυνατότητα τηλεχειρισμού από απόσταση και δυνατότητα λειτουργίας χωρίς τηλεχειριστήριο. θ. Αυτόματη λειτουργία πτερυγίων αέρα. ι. Φίλτρο πλενόμενου τύπου. ια. Αντιδιαβρωτική προστασία εξωτερικής Μονάδας ιβ Θα φέρουν σήμανση CE και να πληρούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. 3. Εγκατάσταση Οι νέες κλιματιστικές συσκευές θα εγκατασταθούν από τον προμηθευτή τους (ώστε να ισχύει η εγγύησή τους), στους χώρους που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα. H σωληνώσεις που συνδέουν την εσωτερική και εξωτερική μονάδα θα είναι επικαλυμμένες με θερμομονωτικό υλικό. Ακριβές σημείο τοποθέτησης των συσκευών θα υποδειχθεί από τον επιβλέποντα. Οι εργασίες διάτρησης τοιχοποιιών και στήριξης των συσκευών θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή, και κατάλληλα εργαλεία ώστε να μην προκληθούν ζημιές και κακοτεχνίες. Σε περίπτωση, φθοράς της τοιχοποιίας η αποκατάσταση θα γίνει με φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου. Η ηλεκτροδότηση των κλιματιστικών συσκευών θα γίνει με ρευματολήπτη σούκο (με το καλώδιο να διέρχεται εντός πλαστικού καναλιού) από την υπάρχουσα πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου για τα 6

7 κλιματιστικά του «Μινώα» και από τον Γενικό εξωτερικό Ηλεκτρικό Πίνακα για τον Ιερό Ναό Μονάδος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τους παρακάτω κανονισμούς: α. Τεχνικές Προδιαγραφές Π-300, των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, του ΓΕΑ β. Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384). Η επιτοίχια βάση στήριξης του τηλεχειριστηρίου θα τοποθετηθεί πλησίον της εσωτερικής μονάδας σε ύψος 1,5-2m για τα κλιματιστικά 9000BTU. H αποχέτευση της εξωτερικής μονάδας θα συνδεθεί με την εσωτερική και θα καταλήγει 5cm από το δάπεδο. Όλες οι εμφανείς ψυκτικές σωληνώσεις και η αποχέτευση θα οδεύουν εντός πλαστικού καναλιού με την αποχέτευση να τερματίζει σε ύψος 5cm από το δάπεδο. Η συγκέντρωση-αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μονό σε χώρους που επιτρέπεται και με ευθύνη του Αναδόχου. 4. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις α. Όπου αναφέρονται τύποι υλικών είναι ενδεικτικοί και έχουν σχέση μόνο με τις ιδιότητες και προδιαγραφές των υλικών και όχι με τις συγκεκριμένες ονομασίες. β. Κάθε ελαττωματικό τεμάχιο θα αντικαθίσταται χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για την Υπηρεσία. γ. Οποιαδήποτε φθορά στις συσκευές ή στα λοιπά υλικά βαρύνει αποκλειστικά τον κατασκευαστή. Η Υπηρεσία διατηρεί κάθε δικαίωμα ελέγχου, σε ό,τι αφορά, που θα κριθεί ελαττωματικό, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση. δ. Ο κατασκευαστής οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών για την προστασία όλων των κατασκευών που έχουν προηγηθεί. Οπωσδήποτε θα γίνει αποκατάσταση με κατάλληλα υλικά όλων των κακοτεχνιών ή ζημιών, που θα προκληθούν στις παραπάνω κατασκευές, με δαπάνη του Ανάδοχου και επούλωση των κενών των οπών από εργασίες διάτρησης. ε. Τα υλικά που δεν αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο μόνο κατόπιν εγκρίσεως του επιβλέποντα και περίπτωση απόρριψης κάποιου υλικού υποχρεούνται προμηθευτεί το κατάλληλο υλικό που θα του υποδειχθεί. στ. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν με τον καλύτερο δυνατό και έντεχνο τρόπο, ακολουθώντας τους κανόνες της Τεχνικής και τους κανόνες Ασφαλείας. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι έμπειρο-εξουσιοδοτημένο με τις απαιτούμενες άδειες και να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλισης στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα, οι οποίες είναι ευθύνη του εργολάβου. ζ. Με το πέρας των εργασιών, θα γίνει εκτενής έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας των κλιματιστικών συσκευών. η. Απαιτείται επίσης γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και γραπτή βεβαίωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. θ. Υπογραφή του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής μετά την παρέλευση 10ήμερης δοκιμαστικής λειτουργίας.. ι. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού τους, να καταθέσουν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 9001 του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις μαζί με τα τεχνικά φυλλάδια ή προσπέκτους που επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρεται στο κεφάλαιο 2 της παρούσας τεχνικής περιγραφής. Α/Α 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Α ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ , ,68 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 9000BTU ΩΣ 7

8 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 18000BTU ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ , ,00 Σύνολο ,68 ΦΠΑ 0% 0 Τελικό σύνολο ,68 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σμχος (Ι) Ιωαν. Γερόλυμος Δκτης Μ.Υ. Δ Γκατζούνη Κυριακή Αναπληρώτρια Τμχη Κ. Γραμμ. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α 1 ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 9000BTU ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 115ΠΜ ΜΟΝΑ ΔΑ ΜΕΤΡ ΗΣΗΣ ΠΟΣ ΟΤΗΤ ΕΣ ΤΕΜΑ ΧΙΑ 38 ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ- ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Συμπληρώνετ αι από τον προμηθευτή) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 18000BTU ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑ ΧΙΑ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΩΣ. (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ) (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.15/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ:.) ΧΑΝΙΑ,./ /2015 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ( Υπογραφή-σφραγίδα) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σμχος (Ι) Ιωαν. Γερόλυμος Δκτης Μ.Υ. Δ Γκατζούνη Κυριακή Αναπληρώτρια Τμχη Κ. Γραμμ. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Η Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α Π Τ Ε Ρ Υ Γ Α Μ Α Χ Η Σ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ υπ αριθμ. Σ.. /15 Για την προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συσκευών στην 115 Π.Μ. 1. Στη Σούδα σήμερα μεταξύ των παρακάτω υπογεγραμμένων: α. Του Σμήναρχου ( Ι ) Ιωάννη Γερόλυμου της 115 Πτέρυγας Μάχης ως εκπρόσωπος της Π.Α και την,., Χανιά, Τ.Κ. - ΑΦΜ που εκπροσωπείται από τον.με Α.Δ.Τ.. συμφωνήθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών συσκευών, για κάλυψη αναγκών της 115ΠΜ, ως εξής: (1).. (2). 2. Η ανωτέρω προμήθεια θα ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του παρόντος. 3. Η πληρωμή θα γίνει από τη Διαχείριση Χρηματικού της 115ΠΜ, εντός τριάντα (30) έως εξήντα (60) ημερών από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης και αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Γραμμάτιο εισαγωγής του συστήματος στις αποθήκες της 115ΠΜ. β. Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή, θεωρημένο από την Οικονομική Εφορία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, δηλαδή βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος του προμηθευτή. δ. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του νόμου Ν.2065/92. ε. Λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται το Παράρτημα «Β» της υπ αριθμ.15/2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 115ΠΜ, δηλαδή: (1) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, μετά την παρέλευση 10ήμερης δοκιμαστικής λειτουργίας. (2) Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. (3) Γραπτή βεβαίωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 4.Τον Προμηθευτή-Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις υπολογιζόμενες επί της αρχικής αξίας: α. Υπέρ ΜΤΑ 4% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3981/59 β. Υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Α 2% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 398/74 γ. Υπέρ Χαρτοσήμου 0,144% σύμφωνα με την παράγ. 1 του άρθρου 10 του Ν.187/43 δ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,1036% σύμφωνά με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4013/11 10

11 3. Επιπρόσθετα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος με συντελεστή 4% για τις προμήθειες των υλικών, υπολογιζόμενος στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των προαναφερθέντων κρατήσεων από την αρχική αξία του τιμολογίου. Η Μονάδα θα χορηγήσει σχετική βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης του/της Αναδόχου στις οικίες Δ.Ο.Υ. 4. Ο Ανάδοχος αποδέχεται τους όρους της παρούσας και αναλαμβάνει την παραπάνω προμήθεια ονομαστικού ποσού (αρχική αξία απαλλασσόμενου ΦΠΑ).. ( ). 7. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους του παρόντος συμφωνητικού, ισχύουν οι όροι της υπ αριθμ.15/2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 115ΠΜ, με ΑΔΑ. καθώς και οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995 και του Π.Δ. 118/2007. Ο ΔΚΤΗΣ της 115 ΠΜ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σμχος (Ι) Ιωαν. Γερόλυμος Δκτης Μ.Υ. Δ Γκατζούνη Κυριακή Αναπληρώτρια Τμχη Κ. Γραμμ. 11

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ. Π. 1/09 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ./ΕΟΥ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμήμα Προμηθειών 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ. 2107464102 ΚΟΙΝ.: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΔΔ1-ΦΕΞΑ Φ.800/ΑΔ.77/2051

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προµήθεια Βιοµηχανικών Αερίων Yπ αριθµ. 1/14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προµήθεια Βιοµηχανικών Αερίων Yπ αριθµ. 1/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.919 ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 14-02-2014 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 02/12 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:149

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα