ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2131 Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: :51:43 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου καθορίζουν το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσι ών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενσωµατώνοντας συγχρόνως τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν σύµφωνα µε τις Οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 2009/ 140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 2. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εµπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δί κτυα και οι µεµονωµένοι σταθµοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδι οερασιτέχνη µέσω δορυφόρου και όσα χρησιµοποιού νται αποκλειστικώς για πειραµατικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, καθώς και της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB). Οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12 περίπτωση κ, του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και για τα δίκτυα και τους µεµονωµένους σταθµούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδι οερασιτέχνη µέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και µεµονω µένους σταθµούς που χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς για πειραµατικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επί δειξη, τους σταθµούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλε κτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουµένων των δικτύων και εγκαταστάσεων των Ενόπλων υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας, του Λιµενικού Σώµατος και της Ε.Υ.Π.. Για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν έχει αρµοδιότητα επιβολής κυρώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. ότι οι παρεµβολές προέρχονται από κρατικό δίκτυο, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενηµερώνει άµεσα το φορέα του κρατικού δικτύου για την άρση της παρεµβολής, καθώς και το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12 περίπτωση λα εφαρµόζονται και για τα δίκτυα και τους µεµονωµένους σταθµούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδι οερασιτέχνη µέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και µεµονω µένους σταθµούς που χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς για πειραµατικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επί δειξη, τους σταθµούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρο νικών επικοινωνιών, εφόσον κατά περίπτωση απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται: α) Στο περιεχόµενο και τη σχετική µε το περιεχόµενο του οπτικοακουστικού τοµέα πολιτική. β) Στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύ θερης λήψης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσµατος ρα διοσυχνοτήτων και επιβολής των σχετικών κυρώσεων και του εδαφίου ιβ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαµβάνεται η υποδοµή ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήµατος µέχρι το σηµείο εκποµπής, καθώς και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για µεταφορά σήµατος και παροχή πρόσθετων ευκολιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73.

2 2132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2 :. ( ) ) «-»: -, - -. ) : - -, - -. ) «- ( - )»: -, - -, -. ) : - / - / -,. ) : -, - -. ) : -,, -, - -. ) : , -,. ) «-»:. ) «-»: -, - -. ) : ) : - -. ) : ) «( PI)»: -,, - -. ) «( )»:. ) : -. ) : -. ) : -,, -, -,,, -,, -, - ( -, ) -,,, -, -,. ) : -,. ) : -. ) : - (....). ) : -, -,, -, : ), - -, -

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2133, - ) -,, ) : 2002/20/ ( ), 2002/19/ ( ), 2002/22/ ( ) 2002/58/ ( ). ) : - -,, -, -. ) : -,, -, -,, -,. ) : -. ) : - -, -. ) : -. ) :, -,, /,. ) : -,,,... ) : -,, -. ) : -,,. ) «-»: - -. ) : / -, ,, - (, - - ), ( -, ), -, -, - -, -,, -,, -,,, - -. ) (...):.,... -,. ) :, - -. ) : ) : - / - / /.,,,,, -,, -,,. ) : - / - / - / -.,, - -, -, -,. ) :

4 2134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ). ) : - /, - -,, -. ) : - -. ) :,,,. ) : - -. ) : - -. ) :. -, -. ) : «-» -. ) :, /. ) : -,, :9. ) : - -,, -,, , - -, /2001 ( 28),,, -. ) : - -. ) (Body of European Regulators of Electronic Communications - BEREC): ( ) 1211/ (L 337,.1), , - -, - -. ) : ) : ) : -, - -,, -,. ) «.»: - ) : SA (2011/N) SA (2011/N) ) « »: - ) «,»: -,,, -,,,,, - -,,, -. ) «. - ) : - -»:, - -,, - -., - ) «.»: - ) «,»: - - /,, - - /, SA (2011/N) SA (2011/N) ) :., ) :,. ) :. -, ) : - -,,, -, -, - -.,, -.,, -. - ) «/. - ) «/ -»:»:,,, -,. -

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2135

6 2136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) -, -,, ), ). ),, : ) -,,, ) -, -,, ).... (...) -, - - (BEREC), - -. ),,, : ) -,, ), -,, ) -, ), - - -, ) -,,, ) ) -, ,,,, - : ), - - ),, - - ),, ), , - ) -, - ) (ex-ante) - -, ), - -,, : ) -, -, - - -,, -, ) - -, - -, , , -,,.... -

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) / - -., , ,, 1., 1., (Administration), - (Administration), - (International Telecommunication Union - ITU). (International Telecommunication 2., Union - ITU) :, - ) : - ). - ). - ) - -,. -, ). ), -,. - ). - - ) - -, -, (ITU), - -,, (ITU), -,,,, -,. -, ). -, ) - -, -, -, -. ),. - ), (....), - (....), (, ( 2 -, 56). 2 - ) 56). ) -, - -,. - ). - ), - -, - - (CEPT), - - (CEPT), - (ITU),. ), -, - (.....), -,,,, - / - -. ),...., (...), ,, -. ), -, -, -. ) - -,, -. ) -. ),, -,...., - (...) -, 40. ),, -, -, -, -. ) - -,. ),,. -, - -, , -, -,, -. -, -.

8 2138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , -, - - (....), (National Regulatory Authority) -, /1994 ( 172) (9),., ,, , -,.,...., -. -,, , ,, , ,.....,,, , -, -, ,. 4., , ,,., -, , (. 3528/2007, 26), , -, , , : )...., : ), -,, -, ),, -, ),,,,, - -,,,,, -,, -,, - -, , , , ,

10 2140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) / ( 309),, /2003 ( 309),, ,, ,,,, -...., -, -, -,, -, , : )...., : ), -,, -., ),., -, ),,,,, - -,,,,, - -,, -,, -, , -, -, - -,, - -., -.. ),. ),,....,, -...., , , 2, - - 2, - -,. - -, , , , ,, ,...., -., ,, ,, - -,, , ,. -. -,.,. -, -, -. 3., ,, ,,, (- ) -, ,, / ,,, -,. -, , -, , -

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ,, , , -. -,....,, (BEREC) : ), ,. ) /. ) -,. ) ,,. ) -,. ) /2011 ( 93), -, ( - ), 1/2003/ (L 001) ) -, -,, -,,,,, -,. -,. ) -, -. ) - -, -. ), - BEREC -, ) BEREC - -,,.,, - -, -. ),,, -, -. ) - -, -,,. ) - - -,. -, , - 4,,,,

12 2142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) -. ) -. ), -, -, -, -,,, -. -,, - -, ) - -,. ), -,., - -, - -,,,,, -. ) -,. ) -., - -,....., -.,.... -, , -, , -,. ) (...).,, -,, -. ), -. ) - /. ) - «.gr», «.gr»,,,, -, -, - «.gr», -. -, -...., , -,,,, -, -, ) -,. - : ),, - - -, -,. ) -, -. ),,.. 150/2001 ( 125) -. ) -. ) -.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2143 ),, -. ) -,,,, -, V. ),, -.,. ), -,,, - -, -,. - -, -,, - -. ) -,,,. ), -, /2000 ( 46),, , - -,,,. ),..... ) -,. ), - -, -,. 3959/2011 ( 93) - -. ) - -.,, -, - -, /2002 ( 44) ),,, -,,, ,. -,, ), , -, ) -. -,,....,. -,...., : )...., , ) «-» (..).,,....,. ) - -. ) BEREC, -,. ) -,,, (IPv4 Pv6), -

14 2144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) -. ) - 3. ) -. ) - -,,,, / - - o , ).... -,.. 150/2001 ( 125), ,, - -, -. : ) ) - - (....) - 7 ( 7) -. /.60/38/232 «- -», ( 799), (247), - (75) -, (27), (137) - -, (7) - (1)., /2001 ( 39), /1991 ( 50) : , -.., -...., -, ,, -...., -.,...., ,,,, (20) , (2), -,,,, , /1982 ( 65) / 1991 ( 101)...., /2012 ( 54) -., ,....,...., -, , -, -...., -,, -, -,...., -. -,

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ,,...., - -, -, -, , -,....,, (2),,...., , /2011 ( 180) (10) :. (75), - :.1. (8) - ( ) :. - : (7) -.. : (1)..2. (49) - ( ) :. - : (15).. : (34) (17) - ( ) :. - : (4) -.. : (3).. - : (10)..4. (1) - ( ).. (27),, - :.1. (1) - ( ) (7) - ( ) :. : (5) -.. : (2)..3. (19) ( ) :. : (17). : (2). (137) - (...) - :. - / (7). 8. (1). -, , -, :. - - (. 3528/2007, 26). 4024/2011, -,.. -, (.. 410/1988, 191),,. 3801/2009 ( 163) /17127/0022 ( 498/2012).. 2/17132/0022/ ( 498/2012) , -, -,...., -...., -, -,, (3) -

16 2146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), , - -, /2011 ( 93)., -, - -, -,, -, -,,,, , -, /2011 ( 93) -, -...., - -., /2011 ( 93) , -, , -. -, -, , , - BEREC , (Commission), (BEREC) BEREC ,, (100) (Body of European Regulators of Electronic Communications - BEREC) / ,, -, - - -, , ,, ,...., - -,, -, -,, -, - -,,. - -, , : 34 35, : ) - ) ), - ), - ), ),

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ,. -, ,,, ,,,, - -,, -,,,, -,,, -,., , , - -,,, -....,, -....,, -., , -,,....,.... -, - -,,, -,, / -. / M M M M 1, - 3 1, 1, 1,, ,,, 21 22, / ,,, / / ,,,,,,.....,,, 3.,,, , ,,, , ,,,. -, ,,,,,,, 21, , 21, , -,, ,, - VII,, -, - -., / , 47 1, 2, ,, ,, / -, :,,, - (...), - (...),, - -, -. 7.,, 5, , -,, -,, , -, - /,

18 2148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) -. -, : ) -. ), -, - (CB) -, ,,, -, - / : ) -, ) , : ),, ( ) -, ) - / ,,,. 2. : ), ) -, ) -, ) -,, ), ) -, ), ) -, ) -. 3.,,, ,,, - -.,....,,,,, -,, -,,, -, -. 4.,...., - - -, - -,, ,...., /2002/ (, L 144/77), -, - -,. 6. -,,, -, -

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (CEPT), : ),,, -, -, ) -, ) -, ), ) -,, ). 7., - - ( - ), : ) -, -. ) ) -, - -,. - ( ), - ( TU), - (CEPT) ,,....,, -, - -, : ), ) -, ) -, ) -, ) -, ) , -. ),,....,, -,,,, - ITU. ),,...., , : ), ), -, ) ) -,.. -. ),,...., , -,,, -. ) 8 9,, , -,....,,, , - ( ) ,,, -, -.,....

20 2150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) -,,, ,, , , : ), ) -, ) -, ) -, VII, ,,, : ) ), - -,. ) , ,.,, -, -, , -., ,, -, , , 18, 2, , , , - - -, ,,,, -. 9.,,, - -

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ,,, , - -.,, -...., , ,,, ,...., (30), , , -, - -,, ,....,, -., , - -, ,, : ) - -, ), -,, 17 ), , , , MHz 3700 MHz 3770 MHz 3800 MHz, , , , , - -, -,, -.,

22 2152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , , -, , -, , /411/ , -., , , ( - ), VII, , -,,....,. -,,,....., , ,..., , -,, (6) -. 5., - -,. 6.,.... -, ,

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , -,,,, ,,...., -...., 17, - -, -.,,,. 3.,....,, - - -, ,,. 4.,,, -,,....,, -,, -,. -, -, - -, , -,. 5. -,, ,,, -, ,....,, ( ), , ,, -, , ,,,. -, - -,. 3., , -, , : ),, ) ,, -...., : ), /2002/,

24 2154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ), -, ) -,, : ), ) - - -,,,, -, , - - -, - -., ,,...., -,, -, , , - -,...., - 17,, - -, ,...., -,, ,. -, -, ,, - VII,., -...., - 3 3, 4, 5, ,.... -, , , (...) -, ,,,...,

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , -,, , -, - -,. -, : )....,, -, ) - ) -. -, , - 17,,, -, -, ,, - - -, -, , ,. -, -. -, , / -., -,,, -, -, -, -. -., -,. -, -,,.....,, -,, ,, , -, -, - -,, -, /, / / / -, , -, ,, -, -, ,,,. -, -,,

26 2156 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ,, -, /, , - -,, , -, -, -,, , -,,,, - -,.... -, -,,,,,, -,,,, ( - ), -, , , - 17.,...., / ,,. -,, -, - -, ,....,.... -, 1. 5.,.... -, , -,, E , /2000 ( 46). 2. (....),, - - : ), - 20% -...., ).... -,, -

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2157., ,, -...., -...., , -,, % , /3839/ ( 1105) -, -,, -, ,...., -. 6.,, -,...., -. 7., -, -, - : ). ). ). ). 8.,, - -,...., -. -,, - -,,, /2000 ( 46), -,. 9., , 70% /3839/ ,,, -, , -,, 60% /3839/ ,, -, ,,, - -, - -., /2000 ( 46) -,. 12., -,, -, -,,, «- -», ,, -, - -, -, /2000 ( 46) /1992 ( 129)

28 2158 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 20KW (..) -. -,, ,, -,,,.....,, /3839/ «- -» , (2) , , -, -, , /1998 ( 195) /2001 ( 222), ,, -. -,,, -, :. -, -, - ( )., - / : ) (...). ) ,. ) - (....). ) - -,. ) - -. ),. ). 1599/ ,, /. / , -, (6) -, -, -. - / -,, (3), /2012 ( 44) -, /,

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2159, - : ( ), -. ( ) - -, /2012 ( 44) /2012 ( 44) -.., -, - -, : ) ) - /, / ) - /......, : ), - -,. ) - - -,,,.....,, -. ) (GIS) , -, - : ) - -. ), /., - -.., - -, : ) - / / -. ), - - /, : ) ) /, / ) - /. )...., / -, ,, -. - (6). 19., -, -, : ,. 20., -

30 2160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) / 2000 ( 46),, , -., -,...., -, - -,,, ,, -,...., -,,,,,,, - (eirp) 164W, VSAT, 1W 2W /2000 ( 46) -, /2000 ( 46),, , -, ,,., -, -.,, -. -,, (6) - -., -, -, -,. -,, - -, -, ,, - -, , -, ( ), ,, , - (ITU) : ) - ) - -

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2161 ) -, , , , - -.., : ), - -, - -,.,, , ) -, , , , -, -,...., -, -, , -, / - -, - - /, , - 3,,,,, -, ,,.... -, ,. - (4)....,,, (4) , -, -....,, -. 6., /2011 ( 93)....,

32 2162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , / - -, - 2, ,, BEREC BEREC -.,.... BEREC, BEREC , -, - -.,, , -, - BEREC , : ) -,,, -,. ) -, / - /. ). ) -, , , -,. 6. -, -, ,, -,,, -, ,,, , -...., , -, -, -....,,

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , , -, - (...),....,..., ,,. 14..,, ,,., -. -,, -, , - -,, -...., 23,.,, ,, -...., , -, , , ,, -, ,, -, , : ),,,... -., -,, -,, -. ), -. ) -. ), -,, ,, ,...., ,,

34 2164 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ),...., -, 45. -,, -, , , , ,, -, , -, , -, ,,, - -, -., -, -,, : ). ), , ,....,., ,, -,, -, -,,. 44.,,, 46,, : ) 1.467, 146,7, ) , 440, ) , 880, ) , 1.320, ) , 1.760, ) , 4.402, ) , ,, -,. 46., - :

35 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2165 ) % - 8% ) % - 7% ) % - 6% ) % - 5% ) % - 4% ) % - 3% -, ,,,, , -, -, -,., ( - ), ,.....,, /1954 ( 235) ,, (....). 4. O - - E.E.T.T. -,...., , , (ENISA) , ENISA , 1 2, -, - -, , -, , ,,. 3115/2003 ( 47),. 703/1977 ( 278). 3674/2008 ( 136), ,, - -,

36 2166 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) -, /, - 44, 47 1, 2, : ) 1 2, VII 44, 47 1, 2, , ) VII,...., ), ), ), ) - -, -, ) -, ) ,, ,, -. 4.,.... -,. 5. -,...., - -,, -., , , -,,,, -, -, -,....,, ,, - - 1,. 3., -,,.... -,, -, - -,. 4., , /, - - / -. 2., /, - - -, - - / /, /, -. -, -. - / / ( ETSI, CENELEC, CEN), - (CEPT)

37 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2167 (ITU), - (ISO) - (IEC). 4., -...., -, ( ) , -, - - -,, , -,. -,, -, -,.....,, - -, -,., -,. 5268/5137/ ( 1853), -, /2315/ ( 21)., -. 7., -,, -, -, -, -, , ,, / - /, -., ,,,, -, - -.,,., , -, - -, , -,, , , /, , /5137/2007 ( 1853) , -

38 2168 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ),. -, - -,,, , -, (...),, /2002 ( 44), ,,,, , -,, - - -, I /2002 ( 44), /5/ ,,, -, -,,. ( - ), ( ), -, -.,, -, 50 52, -, , -, - -,. 3., -, , -,, ,, - -, , -, -, , 16, , -, 42, ,...., - -,, - -, , -.,...., -,, - -,,, - -,,,, -, , , :,. :,., ,.

39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2169,.,.., -, -,, -., ,.. -,, - -, -, -,, - -, , , 171, , : - ) 45: - )., -,., -,, -....,...., ), ),, BEREC BEREC....., BEREC,....., - BEREC,, , , 41 -,,, ,, - - ( ), ( ( ) ),, 42, 42 -,, , , , -, -,,, -,, , - -, , -, ( ). -,, - -,...., , / -,...., - 17, : ) ) - -,, BEREC - -, , BEREC ,, - 1 : )

40 2170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) - ), , , 2, -...., , ,...., BEREC BEREC , -,...., -, - 1 2, -, BEREC....., - 1 2,. 7., 1,.... BEREC -...., - -,.....,...., -, BEREC. 8. 7, BEREC - 3, -, BEREC, - 7, BEREC -,.... BEREC ,.... : ) 7, BEREC ). 10. : ) BEREC ) 7 - : )...., -, BEREC - ) 7,...., -, BEREC., , - 10, -, , /,,, - /., -

41 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2171 / -, - -, -,,, VII, -, -, - - /. 3. -, -, , , -,, -, ,, -. 5., ,, , 3,, -, -,, ,.... : ),,,, -, -, ),,, ) - (API) (EPG),, -, - -, ,, - 16, ,, -. 3., - 1,...., - 3, - 16, 17, 34, ,, 43 -,,, - 50, , , , : ) 1, - 29, 33, 49, 68, , ) -, ) - - -, 7 - VII, )

42 2172 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), ,, - 50, 51 52, -. -, , - -,, - - (API), 1, ( PI), 1, , - (API) -,, -,, - (API) ,, VIII VIII. 2. 1,...., - 43,, -.,,...., - -, -, -, 16, 17 45, : ),, , ) , /, : ) : ), -,, -,,, / -, ,. ) -, -.,,, , -

43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2173,. ) -, -, ),, : ) / - -,, ) ) ,, -.,...., -, ,, - - / -, -...., ,...., , -, -, -, , , ,, ,.... -,, -, : ) /, - /,,, / -, ), ), ), ) -, -, ) -, ) -, -, ), -, ), ), -, , - 3, - : ), - / -, -, ) -, ),,, ) - -, ), -, ). 3. -, / - -

44 2174 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , ,....,, -, -, - - /., -,.... -, , -, -, ,, -. 4., ,., (benchmarking), , -, -, , -, ,, E.E.T.T. - 50, / -,,, 5 47, ,,,, -, ,, : ), 1, ) - - -, )...., -, -, -,, -,, ) : ) -, -, ) -, -, ) - -

45 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2175,. ), ), -, ) -, , 5 47, ,...., -,, 16, , 51 52, , -, -, , , -., ,...., -,, 16, / - 50, 51 52, , : ), 57. ) 58. ) -, 59. ) -, ,....,. -,, -, ,.... -, - -, - ( - ),, 55, 57, 58, 59, , ,, -,,, - -, ( ) 57, 58, 59 60,

46 2176 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ),.,, ,,, , , (6),...., -, , , - -,...., -, -, : ) -,., - -,, -. ), -, - 1,, -.,...., -, -. 2., :.,,, -,....,,, , -. 2., - -, , ,, - -,,,.., -,,,

47 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , -,,, «112»,, -, , -,...., -, ,....,, - -, , - - 1, , -, -, 55, 57, 58, , -. 2.,, -...., - - -,, , 59 60, -, -, -,, -. 3., - -,...., - -, , - 2, -. -,,.... (20) , , 55, 57, 58, 59, : ) - 55, 57, 58, 59, , ),, , , 55, 57, 58, 59, ,, -, -

48 2178 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) -,, - - V (7). H....,, -,,, ,, : ),,, , ), , ). - -, -, ,,...., -,, -.,....,, ,, , , -, , 56, 57, 58, 59, 60, ,....: ) -, -, - VI, A, ), -, , -,, - VI, , -, -, - (- ). 6., 2,,.... -, /, -, / /1994 ( 191), - - / - -,, -, :

49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2179 ). ), : - - -, 70, - /,, -,, - -, -,, -,...., - -, - -, -, -, -, - -. ). ), -,. ) -,, : - - -, -, - -,. ) -. ) 5. ) -,, -. ). 2. -, - / , -, , -, ,....,, - /, / / -. -, - -, -,, -, -, -, - -, -., , -, 17, - / -,, - -, -,

50 2180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), IV., ,, -, ,,.....,, , -, , - 17, -, - /, / -, , -, 17, - / - : ) -. -,.... -, ) - - -, ) - /,,,, ) -,,, ), - ) - -.,...., ,, -. -, - - : ) -, -, - ) -, , -, 17, - -, -, ,,, - -, -,,,, -. -,,

51 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2181 V , , , -, -,. - (BEREC)....., , -.. -, ,,....,, : ) - ) ,,...., , -, -, ( ),,. 2. / , , , -,, -, -., ,, , 77,, -.,,,, , , , -,

52 2182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), , - /,, -, ,,. 3., -,, , , ,, - / - -, - (SMS), «112»,, -, -,, ( 112) «112» - (..,,,..) -, - SOS «1056» «116000», - -., -, , - -, - -, : ) - «112» - (SIM card). ) «112». ) ( ), - -., -, O - «112» , - «112», -, 3.

53 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ,, - - «112». 5. «00» -. 71, «116» 2007/116/, , «116» «116» «116», , -, - «116» 1, 2 3, «116000» , - -, - -, : ) - - ), - -, ( ) -, / - -, ,, -,, - - -, - - -, - -. : ) - - ) - -., -, -,, -, /, -, , -,

54 2184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , -,, : ),, -, ), -, ) - 44, 47 1, 2, , ), ). 2. : ),, 1 -,,....,, /, - 44, 47 1, 2, , (BEREC),, - -, -,, 13, - - ),,, -. 3., ,, ,, ,...., -...., (30%) ,.... -, -. -, ,, ,, , - - -, , 74 -, , -, - -,,.,, ,, ( - ), -,, -., 80%, -,,.,....,, -, -

55 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2185, - -,,,,,, -,, / -, -, -,, -, -. -, /2011 ( 226) , , -, /, -, (3.000) - ( ) , -, /2002 ( 44): , - /, -, 44, 47 1, 2, 4, 5 49,, -, , - - / , 1, -, - : ). ) (....) ) /,, -.,.... -,,. ) -,,, , -, -,, - - -,.... -, : )., - -,.. 44/2002 ( 44). ) /2002 ( 44) - 16, (60.000), - / -. (60.000) -

56 2186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ).. 44/2002 ( 44). ) -...., (10) -., , (30), -...., 2/ / , -, ,,,..... ( ) , -.. -,, ,,, , ,, -....,, -,, -,,. 3.,...., -, -, (30%) -, ,,, , -, BEREC , , 21, VII, (6) , ,,, , -....,. 3., - /,,. 4., - - -, / , - «Hellas Sat..» «SAT» «HELLAS SAT» -.

57 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , , -. 8., ,. 3431/2006, /2008 ( 239), /1388/ , 42227/1434/ /1703/ , -....,, ,,...., 13, /2007 -, / : ) /2000 ( 46), -, : «) / -,, - -, - / -, -,, - - / -, (2) (7.500) (38.000) ) (2) ( ), -, -, - -., -.., 242. )....,, : ) - ), -, (10.000) ( ). -., (....). ), -, - - (20.000),, -,,. ) -,, /1998 ( 195). ) ,, - (30%) » ) 186,. 3852/2010 ( 87), , : «40. -

58 2188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 50268/5137/2007 ( 1853) 15492/1178/05/2007 ( 523) -.» ) /1971 ( 63) : «( ) (), - «- -» «-» - ( 3 3).» ) H /1971 ( 63) - : «1. - ( - - ) -, - - ( ) » ) , /2010 ( 87) - : « CB. 21.,, - -, -.» ) To 13 v. 3592/2007 (A 161) - : «13 « , , , ,, ,..P., -,, -, -. 5, 7, 8, 8 8, 9, 10,11,12, 13,14,16,17,18, ,..., - ( ), ( ) ( - )....., -, -,. -..., ,,,, -, ,. - 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, , 4 5, - 4,6,7,8,9 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, , ,,, , , -, -. 9., - -

59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ,...., - -., -,, ,, -,, -. -, ,, , » ) / 2007 ( 161) : «2. ) -,, -.» ) /2007 ( 161) - : « » ) /2007 ( 161) : «3. )....., -,, -, , » ) /2007 ( 161) - : «4., , » ) /2007 ( 161) : «1. -, -.» ) /2007 ( 161) : «18. -,,,,, -.,,....,,, -, -, -,, - -,.» ) /2007 ( 161) : «- 7 14,. -, /2012.» ) /2004 ( 107) /2004 ( 107). ) /2004 ( 107) 7 : « «-», -.» ) /2004 ( 107) - : ««112» -.» - : «-

60 2190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «112», - «112»,, 112, «112» -, «112», - «112» - «112».» «- «112» - 25, 26 2, » ) /2004 ( 107) : « » 2. - : ). 3431/2006 ( 13),, 2 70, ) / ( 7/2002), ).. 123/1998 ( 103) - - -, 90/388/, - 95/51/. ).. 124/1998 ( 103) - 90/388/, 96/2/. ).. 212/1997 ( 166) 94/46/. ) 165/1999 ( 159), 181/ 1999 ( 170) 40/1996 ( 27),,.. 157/1999 ( 153). ).. 388/2002 ( 335). ), -,...., -. ), -, - -,. : ) /1972 ( 181),, ).. 271/1976 ( 102), /1986, ) /1982 ( 896). ).. 482/1987 ( 220) 1-2, ).. 587/1988 ( 282) 5-1, 5, 6, 7 8. ) /2002 ( 43). ) /2008 ( 161). ) 11, /2010 ( 87). ) « , «-» - ()» /5137/2007 ( 1853). ) /2007 ( 161) , - 1.,, - -,,, - -, (, ) -, (, ),,,,, -, - -, - -,, - -., - 2.,. - 2.,,, - -,,,, -,,,, , ( - 1,,, ), ( - -,, ),, -,, -., - 3.., - 3.,, - -,,, - -, (, ) -, (, ) -,,, - -, ( - - ( ), - ), -, - -,, -., ,.

61 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2191, /1998 ( 233) /1998 ( 233) , (3) -,. (3) / ( 233) / 1998 ( 233), - (0,5%), - -, (0,5%) - - (0,5%, -, 1% (0,5%..), 1% 3%..) -. 3% / / / / : 1. : : (...) - 1. (...) (...) - - (9), (9),,. : )... (5).. ( ) )... : : ) ) (6) (5) (9) ( ) ( ) ) ) ( ) (6). (9) ( ) ( ) , - 87,, , ,, : : : -,, - - -,,,, : : : : : : - - -,, - -,,...,,, ,, : : : ,, :. : )... :, , ) : , -...,..... : :...,, -, - :. : -.. :. 8. :..., -...,, : ( ) 2 ( ) :..., : , : ) /1997 (

62 2192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 244) / 2006 ( 114). ) - : ), -, / 2010 ( 87), ) -, -,, /2010 ( 87), 3. -, (2) -, ,, /1997 ( 244), /2003 ( 38),. 2801/2000 ( 46), -,. 2801/2000 ( 46) , , :., , -, -. 4., (6), - -,. 5., , ( ) , : = {( + )/1000}* i : , -, 1095 =(365 X 3). i , 1, , i - 1 (0,10) (0,50). - -,, -, -, -, , -,, -, - EURO V. -,. i -,

63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , - 1, , (1), (1) - (1)... -, (1) - - (1) (3) , -, -, -, ,.,, ,, , -,,, , , -,. - (5%) ( ) (3%) ( )., (20), - (2) :.... ( ), -,.,. (,, -,, - ),., -, , 1, /1986 ( 196) , / (5) ,,...,

64 2194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), , - -,,,, ,,,, - - (,, ) :. (4) -.. (5), , ,, , :.,. 1 90,..,.. -,, -, , -, -, -, :. /.... -, , / /1987,, ,,,,,, -,, , (15), (18), , - (20) , - (24) , ,,, - EURO V., / 1989 ( 222) ( ), /1988 ( 222)..,, -, -,, - -,,,

65 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ,,. -, ,. 1575/1985 ( 207)., ( ) , , ( ) ,,,, , -. -, (1) (180), :. (4) -.. (6) (9),, , , , -, -,, -,,, -, , (12), (15), , (17) , ,,, EURO V. - -, ,....

66 2196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)... ( G..S., - ). 94,, / /1982 ( 65),......, :.,...., /1982 ( 65),,. - -, ,.,., -,., - -,. 4 -,. - - (24).. (50). - (2) -, ,,, - :. 1599/1986, -, -, ( 2),, -, - -, -, , - -., - -, 2. 4.,. -, - -, ,, ,, -, (300).... -, -...,... - (2.000)... (3) -, (6) , , -..., -...,

67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , -,, , - 3, :. -,.... -,. -,.... -,.,., , - 103, :., (400),., (700),., (1.200) % - 1, -, - 103, :., (600),., (1.000),., (1.800). 4. -, ,, -... ( ),, -, -, -, ( - ),,, -, -,, : ( ) ,, -,, -,, -,,,, -,,,,, -,,,,,,,,, -, -,,,. -, - - : (i), - (15) -, (ii). ( ) (2), (6) -. ( ) % (1) (6) (6) (1). ( )

68 2198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) -., :. (1) (3) -,...,, (3) -, (2).. (3) (6), - (2) - (2) -.. (6) (1) -, - (1) - (10) , , -., , - - : ( ). ( ), ( ). ( ) (5)...,... -, -,, ( ). ( ) -. ( ). ( ) , ( ) (5) -..., -,,,, , , ,, , , , -, , -,, -, -,,

69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ,,. 2800/2000 ( 41),. 2801/2000 ( 46). 3446/2006 ( 49), -, - -,.,, -, ,..., - (15) : ) - ( - ). ) ( 1 2). ). ). ) ( -,,, -, ). 2.,, -,. 3., - (FERRY BOAT) ,,....,, -.., -..., -, - (100).,, - -.., -, ,. 2. (2), , -, ( -... ). -,, : ( ),, ( ) (, ), ( ) (2) (1) -, ( ) -,, - ( ) -., -, - 67%. -,., -,

70 2200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , ( ) ,,...,, -, -,... (... ), -, -. -,., -, -., , , ( ), - : ) -... ( ),, - -,, - (1). -. )... ( ) - -, -, -., ,..., -, 20. -, , (10) , - : ( ) -. ( ) ( ). ( ) , -. ( ) -, -, (5) , - : ( ) - -. ( ) , - -. ( ). ( ) , -. ( ) -, -

71 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2201, (5) : ( ) , ( ) -, , - : ( ) (i). (ii) ( ). (iii). (iv) -. (v) 110, (vi) (5)..., -, -,, ( ) (i), -, - -. (ii),... (iii), -,, -. (iv) (v). (vi). (vii) 110, (viii) (5)..., -, -,, , , (5.000 ) : ( ), ( ), ( ), ( ), ( ). 4. : ( ),, ( ) - (3), ( ),, ( ) (1) , ,, , , 85., 106 -

72 2202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)..., -., , -... : ) , (100)..., (30) ( ), ) , (30)..., (9) ( ), ) -,, - (10)..., (3) - ( )...., , ,......, -, , : /1997 ( 28) /462/ ( 46) ( ) /2003 ( 38), /2006 ( 49) ( ) /1996 ( 391) (...) : , 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ( ) , 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, /2003 ( 38). 3. o 2,. 5 3, 1, /1984 ( 59). 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, /1984 ( 165) / 2008 ( 216) /1999 ( 57), - : «7., -, : ), - - (.....) -,. ) - (.....) -. ) -,, -, - -. ).» /2007 ( 40), : «10. (14) -. -

73 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2203,, -. -, /1999 ( 57).» /2002 ( 194), /2003 ( 291), : «6. -,, - (......). - 3, -., - -, -, -, -.,......» 4. 14, 15, 16, ( ).. 208/2002 ( 194) -, : «« , ,., : ) -, - -,,. ) - - TE,. TE, ). ), -., -. -, -,,.,. -, - -, : 3. : ) - ) -,. ),. - ) ). - ) : ) : ),. ). ) ,, -, -,, , : ), ),,,

74 2204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ),, ) ), ), ),, - ),, -., ( ) - ( ) ( - ). - ( - ) - ( ) - (. ) ,, : : ,, (1),, - -..,, - -,, - -,, - - (1),, ,, ,,,,,,,,,, - -,,,,,,,,,, - -,, - -,, - -,, (10) (90) ,, (1),, - -,, - -..,, ,, - -,, (1) - -,, ,, , - (1),,., - -, -, (1) -,. 4. -, - -,. (1), -., - -, -, (1) -, (1), - (). -, - - (2) (1), -,. -, (3) - (6) (1), -,,., - (2) (1) (3), - -, -,., - (6) (2)., -,,,

75 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (1), , (3) (1), -, , , (2) (6) - (2), , (3),, , - - (1) , , - -, -,., - (1),, (6) -, - (2)., ,, (3) (2) (3),, /2007,. -, - (6) -, (12). -, - -, , ,, - (......) -., (1), -, -.,,, (1), ,, -,, -, -., - -, , -, - - -, /2011 ( 32), - -, (.....) (.....) , - -., -.

76 2206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (6), ,, , , - - (2) , ( ),, (1), , -,,. - -,. - - (3),, - - (6), - -, - - (2) , ,, -, /2011 ( 32), , , , , -,, , - - -, , , -, - (1) (6). -, - -.» /636/2008 ( 2187). 6., /2002 ( 194) -, /1994 ( 189) 8 : «8., (ADR), -. -,, -.» / /1970 ( 91), : «-,, /2001( 268) - (),, (5), -., - - -

77 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , -.» /2008 ( 216), /2010 ( 208), : «. -, - -,.. 78/1988 ( 34),, /1985 ( 207),, (3) , /2011 ( 23).» 3. - (LPG) /1970,, - -, / /1989 ( 69), -,,. -,, /1970,,, -,,,.. 143/1989 ( 69), / : « , - -, - (LPG) (CNG).» /2008 ( 216) 9 : «9.. - (LPG), -, -. - (LPG) - -,.. 595/1984 ( 218).. 455/1976 ( 169), -., - (LPG) -, , - - -, /2000 ( 46), /2010 ( 208).»., - (LPG) - : 1) - -, 2) - -,,, -, -, -,, - -., / /1984, -, -,, - (LPG).. - -, -, / /1981,.. 118/ / /1976, -, - (LPG),,.. 455/ /1984,.» /2008 ( 216) 10 : «10.

78 2208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) - -, - 9, - -, - -.» 7. - «-» -,, -,.,,, -. -, - (6) -,, -,,, /2006 ( 119) -, - 9,0..,,,, - (LPG) -, H /2001 ( 268) - : « ,,. :., -, ,,. - -,,, -,,...., -,. - (...), (...), (...) - (......) - (...), -., -.., -, , - ADR ATP, :,,, -, -,, (ADR) / (ATP),, -. (...), - (...) ,..,, -...., -,,,.» 115 -, /2009 ( 201) /2010 ( 174) : «- -, (5).» /2010 : «

79 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , - :» / : « /2010, /2009, 2%. -. -, -, » /2010 ( 174) : «-, - (60.000). -, -.» /2010 ( 174) /2012 ( 14) - : « /2010.» /2007 ( 40) /2010 (A 208) : «12 1., / / (AETR),, - :., (50) (1.000). - (10) - (1).., - (200) (4.000). 2 (10) (2).., - (2.000) - (4.000). (1) - (3). 2., -, /1985, 561/ (AETR) / 2006 ( 49). 3446/2006» / /2011 ( ( 170) 170) / : 3. « /2001 : 2 3 « ,,,,.» ». 2963/ : / « : - «4., , , - - 3, » / (.» 261) « / ( 261) «. 2963/2001 :..

80 2210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «. 2963/2001, : - «,, - -, » - 4..» / ( 268), / ( 268), /2005 ( 91) / , ( 91) : - «1 11, : - «. - -,,. -,,,, (15), (15)., -. (27) - -, (27) - -,, - -, » -.» / : / : ««- - « ,,,,,, / ( 188). 1 : 7. «3891/2010 ( 188), : «, -, - -.», » /1977 « » 8 (. 284), 711/1977 «- -» /1996 ( 284), ( 276) - -, 8 :. 2446/1996 ( 276) -, «: 1, «1, : 1. : ,.....,. 1 7,. 1 7, -, -,... -, /1977 ( 284), /2011 ( 180), - 2, - 1, : «2., - -., -,,.» /2001 ( 268),. 3717/2008 ( 239) : « /2001 ( 208) ,,, , /2008 ( 239) ( ). 1998/ ( L 379/ ) / » /1977 ( 284), /1996 ( 276), : «. - - (27) , 13, -.» 120 7, /2011 ( 7, 152), /2011 ( 1152), /2011 ( 226) /2011 ( 226) ( 268) ( : 268) - «) : i) :, ii)t «) : i), iii), ii)t,, iv) iii) - - -,, v) iv) - - &-, vi) v), - & vi),

81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2211 «.. ()». - -, ( 268),,.» /2011 ( 33) : « , - -, -...., ,,,,...» : «, -, -..» «..», : «- -..» : «.,, » : «. -..,...» /2005, /2011, : «(48), -,, -,.»» /2001 ( 17) : «,,, - (. ), -, -.» /2001 ( 17) - : «3. -, -, / 2003 ( 303). (3) -,.» /2001 ( 17) : «, -, 15,.» /2001 ( 17) : «,, - -,,, -, -., -

82 2212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) -, (9),.» /2001 ( 17) : «- -, -, -, -.» /2001 ( 17) : «-,,, ,., -» /2001 ( 17) : «- -,, -, (4) -.» / 2001 ( 17), /2002 ( 18), : «-, -, -.» /2001 ( 17), /2002 ( 18), - : «-, » /2001 ( 17), /2002 ( 18), -, : «-, - -, 3,..» /2001 ( 17), /2002 ( 18), : «,, -, - (18),.» /2001 ( 17) - : « (30), - -.» /2001 ( 17) 6 : «6. - -, , , 10,., -,.» /2001 ( 17), 4, 5, : «, -,, 7. -,, - (2) -.»

83 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) /2001 ( 17) - : «1. -, 7. -, - -.» /2001 ( 17) : «-, -,, -.» , /2001 ( 17) /2011 ( 152) : «, - - 1,, -,, - 4. : ), - ) , 1-15,,. -, -, -,,. -. -, , (60), -. -, (30) (60) -, - (20), -., -, 6 19.» /2001 ( 17) - : «4. 30%,, ,. -. -, - 3, -, -,. -.» / 2001 ( 17), : «, -, -.» /2001 ( 17) - : «4. - -, ,, -,, - -.» / 2001 ( 17), :

84 2214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «- (5),,, -, -,, -,, -,, - -. (10), -.» / 2001 ( 17), : «, - -,, -, -.» /2001 ( 17) /2003 ( 266) /2002 ( 18) - : «6. -, - - -,., -,. - -, -,. 653/ 1977 ( 214).» /2001 ( 17) - : «4..,, -, -., -.,,, » /2001 ( 17) - : «8. -,,, - -, (60), -, -.» /2001 ( 17), /2003 ( 76), - : «,, , /2011 ( 32), -,, -, - (...).» /2001 ( 17) : « /1995 ( 247) -, -.» / 2001 ( 17) : «,, (60) -. -, ), -,,,,,,,, )., - -,,,

85 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2215,,,, -.» /2001 ( 17) : «, -, (5) -.» / 2001 ( 17) - : «-, - (6.000) -.» / 2001 ( 17) 10 : «10., , 1 11, -.» /2001 ( 17) 4 : «4. (20),, , -,, -. -., -, , /2001 ( 17) - : «5. -, - (30.000)» / 2001 ( 17) : «, - 70% -.» , / 2001 ( 17) /2002 ( 18), : «3., - (15), 18,, -., - - -, /2003 ( 303)., ) -, 16, ) -,, -. -,. 4. -,, - -,, (2), - -, , -,, -» /2001 ( 17) - : «11. - : ) - -, ) - -, ),, - -,

86 2216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 16 ) ,, , -, -.» /2008 ( 116) - : « » / 2008 ( 116) 5, : «5., -,, ,, -,,, ,,.... -, -.» /2008 ( 116) - : «3. -, -, ,,, -, - -, - -, %» /2008 ( 116) : «-, -» /2008 ( 116) - : « ,,,, ,. -,. -,, - - -, -.,,. - - («-»)., (- ),, , -,.

87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2217, - -» /2008 ( 116) : «11. -,. - : ),, -,, - 8,,, -, ),. - -, - (20%). -, -, - -» /2008 : «- -,,.» / 2008 ( 116) 2, : «2.,, -, -, ISO/IEC ISO , - SO 14001, OHSAS 18001». -, -, 4.» /2008 ( 116) : «-,, - -» / 2008 ( 116) : «) -» /2008 ( 116) - : «1., -, (10) -,, -. -, -, (10), ( - )., (30) ,» /2008 ( 116) - : «(6), 71 2, -,, (2),, - -., - -.,. -

88 2218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), - (30) , - (60) -.,,,,,, -,.,, -,» /2008 ( 116) : «4. -, -,, - -,,,, -» /2008 ( 116) : «-, - (60) » /2008 ( 116) - 75 : «75 - -,,, (2) -» /2008 ( 116) - : «6. -,.» /1954 ( 235), / 1977 ( 300), : «-. - (4) -, -» / ( 430) /1984 ( 161) 41 : «(...) - -,, -,,, -,,, -,. -» /2005 ( 42) - : «1., , (...), -,.» : «5.,, (...)» /2001 ( 178) 5 : « ,, -

89 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) » /2006 ( 114) /2010 ( 87) -,. -, /2001 ( 169) : «, -,, -» , -,, -, - -, 1, /2005 ( 314), -,,, , -,, - - 1,, ,., -, -, -, -., - -, ,,. -, -, (3).,. -., -, ,. -,, /2010 ( 87), /2002 ( 143), /2011 ( 60), : «1. - -, -, ,. - -, » /1980 ( 190), /1998 ( 25), /2006 ( 162), : «7., - (....) - (...), - -,

90 2220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), :. - (....) - - ( 7),. -,,,. - -,. -, -,...., - (...) ( 7), -,, -., -, -, -, , ( 7),., -, / 1999 ( 45).» (...), -, /2008 ( 116) , , - (60) /2007 ( 81) : «- (...), - (...) (..) /1995 ( 69), ,, -, - - -,.» /2010 ( 188) 8 : «8.,, - -, - «.....», -, /2011 ( 249), - -, (....) -.,, -, (.....), / /2011 ( 249),, -, -, - -.» ,, -, 3555/2007 ( 81), 3597/2007 ( 168), 3605/2007 ( 190), 3559/2007 ( 102), 3621/2007 ( 279) - -

91 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2221, -, -. -, ,. - -, 0,04 (...), /1999 ( 57) 12, : « , ( ) » /1999 ( 57) : «, -, - ( , 53, 55, 57, 61, 62, 64, 68, 70, 78, , 7, 8, 11, ), 10-29, /1976.» / : «19 -, -, -, -, 3555/2007 ( 81), 3597/2007 ( 168), 3605/2007 ( 190), 3559/2007 ( 102), 3621/2007 ( 279) - -.,, - -.,,, - -.» /1999 ( 57) «-», /2011 ( 33), : «-, » 6. ( ), , /2007 ( 81), 3597/2007 ( 168), 3605/2007 ( 190), 3559/2007 ( 102) 3621/ 2007 ( 279) ( ) -, -, -, , -, 3555/2007 (A 81), 3597/2007 ( 168), 3605/2007 ( 190), 3559/2007 ( 102) 3621/2007 ( 279), - - -, - -, /1970 ( 150) (2) : «- -,,

92 2222 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), - - -, , » 9. H /1999 ( 57) : «4., -, -, -, - -, , - -,,.....,,,., -.,. - -, 50% 50% , - - -, (10) (3).» /2011 ( 18) -,. 2. -, -,. 3.,, / , - (...), , ,,.. 50/2001, -, /1991 ( 112) : «1. : ( ),,,,, - - -,... ( ), - -, -, ( ), -, - -.» /1991 ( 112) - : «( ),,,,,,, -,, -.»

93 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , , /2001 ( 2. 17), / ( 17),, ,,,,., /2001 (. 17), / ( 4 17), 124, , -,, -,., /2001 ( 17), /2001 ( ),, 125,,, -, -, /2001 ( 5. 17), / ( 17), 126, ,, - -, ,. -, /2001 ( 6. 17), / (, 17), , / ( 17), / ( 17), 126, , - - -,, /2001 ( 17), / ( 3 17), /2001 ( 17), /2001 ( 17),, , , - -, : ) , ) : 15, ) 4 ) , ) 13, 4 ) , ) 15, 8 ) , ) 16, 1, ) 84 9, 6 ) 1 18, ) ) 3, 4, , ) 1, , ) / ( 17), ) 3, 4, /2001 ( 17), 128, 129, 130, , 128, 129, 130, , /2001 ( 17), / ( 17), -, , /2005. ( 42) /2008 ( 116) 3316/2005 ( 42) 3669/2008, ( 116),, -,,, - -,, /2008 «( 116)» 105 « /2008» ( 116) «-» /2010 ( 87) /2010 ( 87) /1996 ( 213) /1996 ( 213) VII /2010 ( 87), VII /2010 ( 87), /1952 ( 200) /1952 (...), ( 200) - - (...), /1971 ( 79) /1971. ( 79) /2011 : : ««- -..,, - -,, - -,, - -,, /1994 ( ( 28),

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.09.21 09:17:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2015.08.14 23:29:34 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.02.24 14:04:18 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.08.03 17:42:36 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.09.21 09:17:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άγνωστη η εγκυρότητα Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2009.05.19 09:50:44 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 4993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.12.22 17:35:53 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.06.07 20:12:35 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2007.02.13 09:13:55 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.10.27 11:08:32 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 33625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2015.08.18 11:34:42 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 20379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.09.09 18:51:10 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 27303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2015.08.14 23:29:34 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.30 09:18:40 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.09.09 18:11:49 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.03.02 00:52:29 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.09.06 19:42:33 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 4255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2015.10.26 21:07:41 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµοσίευση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της ΕΕΤΤ όπως αυτά προκύπτουν από τις µη εµπιστευτικές απαντήσεις των ενδιαφεροµένων µερών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ρυθµιστικού πλαισίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ1-334 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΑΘΗΝΑ 21 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ1-334 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΑΘΗΝΑ 21 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ----------------------------------------------------------- ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.04.16 10:35:00 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 14023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown ΑΔΑ: ΒΙΞΒ1-334 Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.03.20 11:27:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.11.06 20:56:17 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 4137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.10 18:44:28 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 36947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 21-3 - 2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 472 / 155 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης «Κανονισμός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων για Νόμιμους Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνιών Εγκατεστημένους

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003250213 2015-11-03

15PROC003250213 2015-11-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 14:22:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΝΔ9ΟΞ3Μ-ΒΜΓ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 3-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε την εναρµόνιση της ζώνης συχνοτήτων 2010-2025 MHz για φορητές ή κινητές ασύρµατες βιντεοζεύξεις και ασύρµατες κάµερες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή προγράµµατος και

Διαβάστε περισσότερα

2918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2919 2920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2921 2922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεπικοινωνιών 300 Έκδοση 1.0

Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεπικοινωνιών 300 Έκδοση 1.0 Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεπικοινωνιών 300 Έκδοση 1.0 Ψηφιακά δισημειακά συστήματα ραδιοαναμετάδοσ που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων τ σταθερής υπηρεσίας (1.4 GHz - 55 GHz) 98/34/ΕΚ Κοινοποίηση αριθ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση», (Α 169),

1. της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση», (Α 169), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 39121 : « ) : : : : Fax: E mail: ( 8. 4. 1599/1986) (1) :

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 39121 : « ) : : : : Fax: E mail: ( 8. 4. 1599/1986) (1) : ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 39121 ( 8.1599/1986) ( 8. 4. 1599/1986) «(.....)» :. :.. *. *.. :. :*. * (1) : : : : : Fax: E mail: *. / (2) ( ) :. : : : : :. : : Fax: E mail: 39122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.17 09:11:14 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 38037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα. Κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας της Α ΑΕ

Παράρτηµα. Κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας της Α ΑΕ Παράρτηµα Κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας της Α ΑΕ 82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1642/2003 Β ), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Reason: ΜΕΡΙΜΝΑΣ 15PROC003600506 2015-12-31 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Reason: ΜΕΡΙΜΝΑΣ 15PROC003600506 2015-12-31 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ INFORMATICS ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY ΚΑΙ ΔΙ ΑΒΙΟΥ Date: 2015.12.31 12:36:53 ΜΑΘΗΣΗΣ T AGENCY EET ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Reason: ΜΕΡΙΜΝΑΣ Digitally signed by INFORMATICS Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4070/2012 ΦΕΚ A-82/

ΝΟΜΟΣ 4070/2012 ΦΕΚ A-82/ ΝΟΜΟΣ 4070/2012 ΦΕΚ A-82/10.4.2012 Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Α' ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) Μαρούσι, 22/7/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ : 573/001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Χορήγηση γνώμης της ΕΕΤΤ, κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, επί του Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου καθορίζουν το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003183995 2015-10-19

15PROC003183995 2015-10-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.10.19 11:05:50 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΦΙ77ΛΡ-Χ5Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 16/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες αδειοδότησης κατασκευών κεραιών»

«Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες αδειοδότησης κατασκευών κεραιών» «Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες αδειοδότησης κατασκευών κεραιών» Γερωνυμάκης Χάρης, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος, ΕΕΤΤ Δεκέμβριος 2015 Περιεχόμενα Κατηγορίες Κατασκευών Κεραιών Αρμόδιες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 E Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.08.08 19:57:00 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 8161 8 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Οργάνωση και Λειτουργία του Τοµέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Γενικά Οι διατάξεις του παρόντος νόµου καθορίζουν το πλαίσιο παροχής δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026 Μαρούσι, 11-10-11 Αρ. Πρωτ.: 623/026 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002 Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για χρήση στην σταθερή και κινητή υπηρεσία ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/194445/115279/9761 Ηµ/νία: 13/07/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/194445/115279/9761 Ηµ/νία: 13/07/2015 ΑΔΑ: ΨΟΜΕ465ΦΘ3-3ΔΘ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.14 13:14:28 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/194445/115279/9761

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/46/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/46/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 105 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,0 868,6 MHz, 868,7 869,2 MHz, 869,4 869,65 MHz, 869,7 870,0 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.10.15 10:55:11 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΔΙ7Λ9-0ΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.17 14:24:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1Γ3ΟΞΛΔ-Ε2Η Α Α Η Α O Α Ο Α Α Η Α Ο Η Ο Ο Ο Α Α Α Η Α ΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ/102249/60494/3250 Ηµ/νία: 20/04/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ/102249/60494/3250 Ηµ/νία: 20/04/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.22 10:51:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ω10465ΦΘ3-ΗΔΡ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ/102249/60494/3250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 15 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4307 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ Μαρούσι, Ιούνιος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 667 16 Απριλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 472/154 Έγκριση τελικών κείμενων διεπαφής σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του π.δ. 44/2002.

Διαβάστε περισσότερα

: 83 - : 16-01-2015 ..: 210 / 74 / 2 .. 63/2005 ( 98/ /22-4-2005). 2..3614/2007 ( 267/ 3.12.2007) «,

: 83 - : 16-01-2015 ..: 210 / 74 / 2 .. 63/2005 ( 98/ /22-4-2005). 2..3614/2007 ( 267/ 3.12.2007) «, : 83- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.16 15:08:49 EET Reason: Location: Athens, 2. / : 56. : 115 27 :.,..: 210 7450896, 7450817 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.01 11:13:18 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 33765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 της υπ αριθ. 4708 διακήρυξης του ΚΚ Νεάπολης AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Σελίδα 1 της υπ αριθ. 4708 διακήρυξης του ΚΚ Νεάπολης AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ NIKOLAOS SARAKINOS Ψηφιακά ΑΔΑ: ΩΥΧΣ46ΨΧ0Θ-ΡΓΡ υπογεγραμμέν ο από NIKOLAOS signed by INFORMATICS Digitally INFORMATICS SARAKINOS AGENCY DEVELOPMEN DEVELOPMENT Date: 2015.09.04 07:40:50 Ημερομηνία: EEST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1605

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1605 E Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.07 21:12:28 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18661 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7829 8 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 147 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002914421 2015-07-15

15PROC002914421 2015-07-15 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 12:52:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΖΧΦ465ΦΘΘ-628 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις

Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΣΤ, 6 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΖΔΜΟΡ1Υ-Ν2Χ 2010/75/ (IPPC) / : : 3570, 2723/ Fax:

ΑΔΑ: ΒΖΔΜΟΡ1Υ-Ν2Χ 2010/75/ (IPPC) / : : 3570, 2723/ Fax: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.11 10:58:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΖΔΜΟΡ1Υ-Ν2Χ Ω Δ Δ 2010/75/ (IPPC) Δ Ω Δ Δ - Δ/ XΩ Δ/ KAI

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.16 14:29:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΔ0ΙΩΕΗ-Θ1Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 629/50/17-11-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1945 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71 30 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4063 Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 286 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 286 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ INFORMATIC S DEVELOPME NT AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.11 14:10:27 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός DEVELOPMEN με κριτήριο κατακύρωσης DEVELOPMENT την AGENCY ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Date: 2015.06.11

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΔ7Υ9-7ΒΨ INFORMATICS Βαθμός Ασφαλείας : DEVELOPMEN Να διατηρηθεί μέχρι : T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.19 14:45:46 EEST Reason: Location: Athens Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2512 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 624/216 (1) Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνο τήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/23 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/23 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/23 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) Του κ. Χρήστου Πολίτη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/56/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/56/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2051 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 9 59,750, 59,750 60,250,60,250-70,

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 390/1 Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρή σης Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδει ας για την παροχή Δικτύων ή

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 82 10 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4070 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση: Ποιος είναι ο αριθμός ανακοίνωσης του εν λόγω διαγωνισμού στην Ε.Ε.;

Ερώτηση: Ποιος είναι ο αριθμός ανακοίνωσης του εν λόγω διαγωνισμού στην Ε.Ε.; INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.25 16:59:02 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΧΑΖ465Θ1Ε-Σ38 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GONTIKAS

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων για την έκδοση κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7013 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7013 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ T. ΑΔΑ: ΨΠ33465ΦΘΘ-ΛΡΨ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 14:10:22 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/50/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/50/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 201 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για τοπικά ραδιοδίκτυα (RLAs) οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2 400 2 483,5 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 401 V.1.0: Ναυτιλιακοί κινητοί ποµποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες MF και HF

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 401 V.1.0: Ναυτιλιακοί κινητοί ποµποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες MF και HF Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 401 V.1.0: αυτιλιακοί κινητοί ποµποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες MF και HF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΚΟΙΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/108/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3006 28 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 623/026 Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1680 20 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 21161 Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική

Διαβάστε περισσότερα