ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδεται µε σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλµατος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας: α) προκειµένου σε πρόσωπο στο οποίο ήδη έχει αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη, ή β) να εκτελεστεί ποινή ή µέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. 2. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την προσβολή των θεµελιωδών δικαιωµάτων και αρχών, που διατυπώνονται στο ισχύον Σύνταγµα και στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση, ο εκζητούµενος δεν αποµακρύνεται, ούτε απελαύνεται, ούτε εκδίδεται σε κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή µεταχείριση. Άρθρο 2 Περιεχόµενο και τύπος του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουµένου, β) όνοµα, διεύθυνση, αριθµό τηλεφωνικής και τηλεοµοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλµατος, γ) µνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης, του εντάλµατος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) φύση και νοµικό χαρακτηρισµό του εγκλήµατος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης του εγκλήµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης, καθώς και η µορφή συµµετοχής του εκζητουµένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για αµετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος και ζ) στο µέτρο του δυνατού, κάθε άλλη πληροφορία σχετικά µε την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της. 2. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης µπορεί να αφορά περισσότερα εγκλήµατα. 3. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης µεταφράζεται στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους εκτέλεσης του εντάλµατος. Άρθρο 3 Κεντρική αρχή 1. Το Υπουργείο ικαιοσύνης ορίζεται κεντρική αρχή για να επικουρεί τις αρµόδιες δικαστικές αρχές και για τη διοικητική διαβίβαση και παραλαβή του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, καθώς και της επίσηµης αλληλογραφίας. 2. Η κεντρική αρχή µπορεί επίσης να προβαίνει στην τήρηση στατιστικών στοιχείων.

2 3. Το Υπουργείο ικαιοσύνης ενηµερώνει τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δικαστικές αρχές που είναι αρµόδιες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ Άρθρο 4 Αρµόδια δικαστική αρχή έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης στην Ελλάδα Αρµόδια δικαστική αρχή έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης είναι ο εισαγγελέας εφετών, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η κατά τόπον αρµοδιότητα: α) για την εκδίκαση της αξιόποινης πράξης για την οποία ζητείται η σύλληψη και η προσαγωγή του εκζητουµένου ή β) για την εκτέλεση της ποινής ή του µέτρου ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. Άρθρο 5 Πότε επιτρέπεται η έκδοση ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκδίδεται για πράξεις, οι οποίες τιµωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών ή σε περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί ποινή ή µέτρο ασφαλείας τα οποία στερούν την ελευθερία για απαγγελθείσες καταδίκες διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών. Άρθρο 6 ιαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Όταν είναι γνωστός ο τόπος κατοικίας ή διαµονής του εκζητουµένου, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών διαβιβάζει το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης απευθείας στην αρµόδια δικαστική αρχή εκτέλεσης. 2. Ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών µπορεί να προβαίνει σε καταχώριση στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Η καταχώριση στο Σύστηµα αυτό πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 95 της Σύµβασης Σένγκεν, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2514/1997 (ΦΕΚ 140 Α ). Η καταχώριση αυτή ισοδυναµεί µε ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, εφόσον περιλαµβάνονται και τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος. 3. Όταν δεν είναι γνωστός ο τόπος κατοικίας ή διαµονής του εκζητουµένου, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών προβαίνει στις απαιτούµενες έρευνες, ιδίως µέσω του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν και των σηµείων επαφής του Ευρωπαϊκού ικαστικού ικτύου, ώστε να λάβει την πληροφορία αυτή από το κράτος εκτέλεσης. Για τη διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, ο εισαγγελέας εφετών µπορεί επίσης να προσφύγει στις υπηρεσίες της Ιντερπόλ. 4. Σε κάθε περίπτωση, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών µπορεί να διαβιβάζει το ένταλµα µε οποιοδήποτε ασφαλές µέσο που µπορεί να τεκµηριωθεί εγγράφως, υπό όρους που επιτρέπουν στο κράτος µέλος εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητα της διαβίβασης. 5. Οι δυσχέρειες σχετικά µε τη διαβίβαση ή τη γνησιότητα οποιουδήποτε εγγράφου που απαιτείται για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης αντιµετωπίζονται µε απευθείας επαφές µεταξύ των ενδιαφερόµενων δικαστικών αρχών ή, ενδεχοµένως, µε την παρέµβαση των κεντρικών αρχών των κρατών µελών.

3 6. Ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών µπορεί να διαβιβάζει οποτεδήποτε στη δικαστική αρχή εκτέλεσης του εντάλµατος κάθε χρήσιµη πληροφορία, πέραν εκείνων που περιέχονται στο ένταλµα. Άρθρο 7 Αίτηση για κατάσχεση και παράδοση πειστηρίων 1. Ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών έχει το δικαίωµα εκτός από τη διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης να ζητήσει από τη δικαστική αρχή εκτέλεσης του εντάλµατος την κατάσχεση και παράδοση σε κάθε περίπτωση αντικειµένων, τα οποία µπορούν να χρησι- µεύσουν ως πειστήρια ή βρίσκονται στην κατοχή του εκζητουµένου ως προϊόντα της αξιόποινης πράξης. 2. ιατηρούνται τα δικαιώµατα, τα οποία το κράτος µέλος εκτέλεσης ή τρίτα µέρη έχουν επί των αντικειµένων της παραγράφου 1. Εφόσον υφίστανται τέτοια δικαιώµατα, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών αποδίδει τα αντικείµενα στο κράτος µέλος εκτέλεσης του εντάλµατος, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του τελευταίου ή των τρίτων µερών µόλις περατωθεί η ποινική διαδικασία. Άρθρο 8 Αίτηση για άρση προνοµίου ή ασυλίας του εκζητουµένου Σε περίπτωση που ο εκζητούµενος απολαµβάνει προνόµιο ή εξαίρεση δικαιοδοσίας ή εκτέλεσης στο κράτος µέλος εκτέλεσης του εντάλµατος, η δικαστική αρχή του κράτους αυτού µπορεί να ζητήσει την άρση. Αν η άρση του προνοµίου ή της εξαίρεσης εµπίπτει στην αρµοδιότητα µιας αρχής άλλου κράτους ή διεθνούς οργανισµού, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών υποβάλλει στην αρχή αυτή σχετική αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ Άρθρο 9 Αρµόδια δικαστική αρχή εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης στην Ελλάδα 1. Αρµόδια δικαστική αρχή για την παραλαβή του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, τη σύλληψη και κράτηση του εκζητουµένου, την εισαγωγή της υπόθεσης στο αρµόδιο δικαστικό όργανο και την εκτέλεση της απόφασης για την προσαγωγή ή µη του εκζητουµένου είναι: α) ο εισαγγελέας εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαµένει ο εκζητούµενος, β) ο εισαγγελέας εφετών Αθηνών, στην περίπτωση που είναι άγνωστη η διαµονή του εκζητουµένου. 2. Όταν ο εκζητούµενος συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος, αρµόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλµατος είναι ο πρόεδρος εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαµένει ή συλλαµβάνεται ο εκζητούµενος. 3. Όταν ο εκζητούµενος δεν συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος, αρµόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλµατος είναι το συµβούλιο εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαµένει ή συλλαµβάνεται ο εκζητούµενος. Άρθρο 10 Πότε επιτρέπεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 13 του παρόντος, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκτελείται εφόσον:

4 α) Η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, συνιστά έγκληµα σύµφωνα και µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού, το οποίο τιµωρείται σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών. Στις περιπτώσεις που η αξιόποινη πράξη συνιστά έγκληµα σχετικά µε φόρους, τέλη, τελωνεία και συνάλλαγµα δεν αποτελεί λόγο άρνησης εκτέλεσης του εντάλµατος η διαπίστωση ότι το Ελληνικό Κράτος δεν επιβάλλει ιδίου τύπου φόρους ή τέλη ή δεν προβλέπει ιδίου τύπου ρύθµιση για φόρους, τέλη, τελωνεία και συνάλλαγµα µε εκείνη του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος. β) Τα δικαστήρια του κράτους έκδοσης του εντάλµατος καταδίκασαν τον εκζητούµενο σε ποινή ή µέτρο ασφαλείας, στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών για αξιόποινη πράξη, την οποία και οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι χαρακτηρίζουν ως πληµµέληµα ή ως κακούργηµα. 2. Η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης επιτρέπεται, χωρίς έλεγχο του διττού αξιόποινου, για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος, εφόσον τιµωρούνται στο κράτος αυτό µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τριών ετών: α) εγκληµατική οργάνωση, β) τροµοκρατικές πράξεις, γ) εµπορία ανθρώπων και σωµατεµπορία, δ) προσβολές κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εκµετάλλευση της γενετήσιας ζωής ανηλίκων, πορνογραφία ανηλίκων, ε) παράνοµη εµπορία και διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, στ) παράνοµη εµπορία και διακίνηση όπλων, πυροµαχικών και εκρηκτικών, ζ) εγκλήµατα διαφθοράς και δωροδοκίας, η) εγκλήµατα σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θ) νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, ι) εγκλήµατα σχετικά µε το νόµισµα, περιλαµβανοµένου του ευρώ, ια) εγκλήµατα σχετικά µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ιβ) εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος, περιλαµβανοµένου του παράνοµου εµπορίου απειλούµενων ζωικών ειδών και του παράνοµου εµπορίου απειλούµενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών, ιγ) παροχή βοήθειας για παράνοµη είσοδο και διαµονή στη χώρα, ιδ) ανθρωποκτονία µε πρόθεση, βαριά σωµατική βλάβη, ιε) παράνοµο εµπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών, ιστ) απαγωγή, παράνοµη κατακράτηση, αρπαγή και οµηρία, ιζ) ρατσισµός και ξενοφοβία, ιη) οργανωµένες ή ένοπλες ληστείες και κλοπές, ιθ) παράνοµη εµπορία πολιτιστικών αγαθών, περιλαµβανοµένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης, κ) απάτη, κα) εκβίαση, κβ) παράνοµη αποµίµηση και πειρατεία προϊόντων, κγ) πλαστογραφία δηµοσίων εγγράφων και εµπορία πλαστών εγγράφων, κδ) πλαστογραφία µέσων πληρωµής, κε) λαθρεµπορία ορµονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων, κστ) λαθρεµπορία πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών, κζ) εµπορία κλεµµένων οχηµάτων, κη) βιασµός, κθ) εµπρησµός µε πρόθεση, λ) εγκλήµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του ιεθνούς Ποινικού ικαστηρίου, λα) αεροπειρατεία και πειρατεία, λβ) δολιοφθορά.

5 Άρθρο 11 Πότε απαγορεύεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης αρνείται την εκτέλεση του εντάλµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, καλύπτεται από αµνηστία σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, εφόσον η Ελλάδα είχε την αρµοδιότητα για τη δίωξη αυτής της αξιόποινης πράξης, β) αν από τις πληροφορίες που διαθέτει η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος προκύπτει ότι ο εκζητούµενος έχει δικασθεί αµετακλήτως για τις ίδιες πράξεις από κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον, σε περίπτωση καταδίκης, η ποινή έχει εκτιθεί ή εκτίεται ή δεν µπορεί πλέον να εκτιθεί σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, γ) αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, είναι ανεύθυνο ποινικά λόγω της ηλικίας του για την αξιόποινη πράξη για την οποία έχει εκδοθεί το ένταλµα, σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, δ) αν έχει επέλθει παραγραφή του εγκλήµατος ή της ποινής σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους και η αξιόποινη πράξη υπάγεται στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστικών αρχών σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, ε) αν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί προς το σκοπό της δίωξης ή τιµωρίας προσώπου λόγω του φύλου, της φυλής, της θρησκείας, της εθνοτικής καταγωγής, της ιθαγένειας, της γλώσσας, των πολιτικών φρονηµάτων, του γενετήσιου προσανατολισµού του ή της δράσης του υπέρ της ελευθερίας, στ) αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή µέτρου ασφαλείας, στερητικών της ελευθερίας, είναι ηµεδαπός και η Ελλάδα αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την ποινή ή το µέτρο ασφαλείας σύµφωνα µε τους ποινικούς της νόµους, ζ) αν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί για αξιόποινη πράξη, η οποία: ι) θεωρείται κατά τον ελληνικό ποινικό νόµο ότι τελέστηκε εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στο έδαφος της Ελλάδας ή σε εξοµοιούµενο προς αυτό τόπο ή ιι) τελέστηκε εκτός του εδάφους του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος και κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους απαγορεύεται η δίωξη για το ίδιο έγκληµα που διαπράττεται εκτός του εδάφους της Ελλάδας, η) αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης προς το σκοπό της δίωξης, είναι ηµεδαπός και διώκεται στην Ελλάδα για την ίδια πράξη. Αν δεν διώκεται, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκτελείται αν διασφαλιστεί ότι, µετά από ακρόασή του, θα διαµεταχθεί στο Ελληνικό Κράτος, ώστε να εκτίσει σ αυτό την στερητική της ελευθερίας ποινή ή το στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας που θα απαγγελθεί εναντίον του στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος. Άρθρο 12 Πότε δύναται να απαγορευτεί η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση του εντάλµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

6 α) αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, διώκεται στην Ελλάδα για την ίδια αξιόποινη πράξη µε εκείνη που αναφέρεται στο ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, β) αν οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν είτε να µην ασκήσουν ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, είτε να παύσουν τη δίωξη, γ) αν ο εκζητούµενος έχει δικαστεί αµετακλήτως για την αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να κωλύεται η µεταγενέστερη άσκηση δίωξης, δ) αν από τις πληροφορίες που διαθέτει η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος προκύπτει ότι ο εκζητούµενος έχει δικαστεί αµετακλήτως για τις ίδιες πράξεις σε τρίτη χώρα, εφόσον, σε περίπτωση καταδίκης, η ποινή έχει εκτιθεί ή εκτίεται ή δεν µπορεί πλέον να εκτιθεί σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, ε) αν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή µέτρου ασφαλείας, στερητικών της ελευθερίας, εφόσον ο εκζητούµενος κατοικεί ή διαµένει στην Ελλάδα, και η Ελλάδα αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την ποινή ή το µέτρο ασφαλείας σύµφωνα µε τους ποινικούς της νόµους. Άρθρο 13 Εγγυήσεις για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Αν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή µέτρου ασφαλείας που έχει επιβληθεί µε απόφαση εκδοθείσα ερήµην του εκζητουµένου και το πρόσωπο αυτό δεν είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ούτε είχε ενηµερωθεί κατ άλλον τρόπο σχετικά µε την ηµεροµηνία και τον τόπο διεξαγωγής της ακροαµατικής διαδικασίας που οδήγησε στην ερήµην του εκδοθείσα απόφαση, η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης από την αρµόδια δικαστική αρχή µπορεί να εξαρτηθεί από την προϋπόθεση ότι η δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλµατος θα παράσχει επαρκείς εγγυήσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο εκζητούµενος µε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου στο κράτος µέλος έκδοσης του εντάλµατος και να παρίσταται κατά τη λήψη της απόφασης. 2. Αν η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη ή µε µέτρο στερητικό της ελευθερίας εφ όρου ζωής, η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης από την αρµόδια δικαστική αρχή µπορεί να εξαρτηθεί από την προϋπόθεση ότι στο νοµικό σύστηµα του κράτους έκδοσης του εντάλµατος ισχύουν διατάξεις για την επανεξέταση της επιβληθείσας ποινής κατ αίτηση ή το αργότερο µετά την πάροδο είκοσι ετών ή για την εφαρµογή των µέτρων επιείκειας που προβλέπει υπέρ του προσώπου το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος και τα οποία αποσκοπούν στη µη εκτέλεση µιας τέτοιας ποινής ή µέτρου. 3. Αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης προς το σκοπό της δίωξης, και πάντως µετά από απόδοση σε αυτό το πρόσωπο συγκεκριµένης αξιόποινης πράξης, κατοικεί στην Ελλάδα, η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης από την αρµόδια δικαστική αρχή µπορεί να εξαρτηθεί από την προϋπόθεση ότι ο εκζητούµενος, µετά από ακρόασή του, θα διαµεταχθεί στο Ελληνικό Κράτος, ώστε να εκτίσει σ αυτό τη στερητική της ελευθερίας ποινή ή το στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας που θα απαγγελθεί εναντίον του στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος. Άρθρο 14 Παραλαβή του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης

7 1. Όταν ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών λάβει το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης που έχει εκδοθεί µε το νόµιµο τύπο, µεριµνά για τη σύλληψη του εκζητουµένου. 2. Αν η αρχή που παραλαµβάνει το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης δεν είναι αρµόδια να επιληφθεί της εκτέλεσης του εντάλµατος, το διαβιβάζει στην αρµόδια αρχή και ενηµερώνει σχετικά τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλµατος. Άρθρο 15 Σύλληψη και δικαιώµατα του εκζητουµένου 1. Όταν ο εκζητούµενος συλλαµβάνεται βάσει του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, οδηγείται χωρίς αναβολή στον εισαγγελέα εφετών. Ο εισαγγελέας εφετών, αφού βεβαιώσει την ταυτότητά του, τον ενηµερώνει για την ύπαρξη και το περιεχόµενο του εντάλµατος, για το δικαίωµά του να προσφύγει στις υπηρεσίες νοµικού παραστάτη και διερµηνέα, καθώς και για τη δυνατότητα που του παρέχεται να συγκατατεθεί στην προσαγωγή του στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του παρόντος. Για την ανωτέρω ενηµέρωση και τις σχετικές δηλώσεις του εκζητουµένου συντάσσεται έκθεση σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 148 έως 153 του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. 2. Ο συλληφθείς δικαιούται ο ίδιος ή µέσω του συνηγόρου του να ζητήσει και να λάβει αντίγραφα όλων των εγγράφων µε δική του δαπάνη. 3. Με την καταχώριση στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Σύµβασης περί εφαρµογής της Συµφωνίας Σένγκεν του έτους 1985, η οποία δεν αποτελεί ακόµη ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, είναι δυνατό να γίνει σύλληψη του εκζητουµένου µε εντολή του εισαγγελέα εφετών. Η κράτηση του εκζητουµένου µπορεί να διαρκέσει δεκαπέντε ηµέρες, εντός των οποίων πρέπει να παραληφθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί από τον εισαγγελέα εφετών, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Για την παράταση αυτή, ο εισαγγελέας εφετών ενηµερώνει τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλµατος. Σε κάθε περίπτωση µετά την παρέλευση τριάντα ηµερών από τη σύλληψη, ο κρατούµενος απολύεται. 4. Ο συλληφθείς κατά τις προηγούµενες παραγράφους δικαιούται, αµφισβητώντας την ταυτότητά του, να προσφύγει στο συµβούλιο εφετών, µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την προσαγωγή του στον εισαγγελέα εφετών. Το συµβούλιο εφετών ορίζει δικάσιµο εντός δέκα ηµερών από την άσκηση της προσφυγής και αποφασίζει αµετάκλητα εντός πέντε ηµερών αφότου λήξει η διαδικασία και αφού ακούσει τον συλληφθέντα και τον συνήγορό του. Η προσφυγή µπορεί να γίνει και προφορικά στον εισαγγελέα εφετών, οπότε συντάσσεται σχετική έκθεση. Άρθρο 16 Κράτηση του εκζητουµένου 1. Μετά τη σύλληψη του εκζητουµένου και τη βεβαίωση της ταυτότητάς του, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών αποφασίζει εάν είναι αναγκαίο να τεθεί υπό κράτηση, ώστε να αποφευχθεί η διαφυγή του ή να αφεθεί ελεύθερος µε την επιβολή ή µη περιοριστικών όρων. Ο εισαγγελέας εφετών µπορεί να διατάξει την προσωρινή απόλυση του εκζητουµένου και την επιβολή περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον εκζητούµενο µπορούν να αντικατασταθούν µε κράτηση, αν ανακύψει κίνδυνος φυγής. 2. Σε περίπτωση που διατάχθηκε η κράτηση του εκζητουµένου ή η επιβολή περιοριστικών όρων, το πρόσωπο αυτό δικαιούται εντός δύο ηµερών από την έκδοση της σχετικής διάταξης να προσφύγει στο συµβούλιο εφετών. Η προσφυγή κατατίθεται στη γραµµατεία της εισαγγελίας εφετών και εισάγεται από τον εισαγγελέα στο συµβούλιο το οποίο ορίζει δικάσιµο εντός πέντε ηµερών και αφού τον ακούσει αποφασίζει αµέσως αµετάκλητα.

8 3. Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης αποφαίνεται και για την κράτηση ή µη του εκζητουµένου ή την επιβολή περιοριστικών όρων. Άρθρο 17 Συγκατάθεση στην προσαγωγή 1. Ο εισαγγελέας εφετών ενηµερώνει µε σαφήνεια τον εκζητούµενο για τις συνέπειες της συγκατάθεσης προσαγωγής, της παραίτησης από τον κανόνα της ειδικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 34 του παρόντος, καθώς και για το δικαίωµά του να παρίσταται µε συνήγορο όπως και µε διερµηνέα. Επίσης του επισηµαίνει το αµετάκλητο των ανωτέρω δηλώσεών του. 2. Για την ενηµέρωση της προηγούµενης παραγράφου και τις απαντήσεις του εκζητουµένου συντάσσεται έκθεση, σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 148 έως 153 του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. Εφόσον, µετά την ανωτέρω ενηµέρωση, ο εκζητούµενος δηλώσει ότι επιθυµεί να προβεί στις σχετικές δηλώσεις, στην έκθεση αυτή καταχωρίζονται στη συνέχεια η συγκατάθεση και ενδεχοµένως η παραίτηση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος. 3. Μετά τις ανωτέρω δηλώσεις, ο εισαγγελέας εφετών διαβιβάζει το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και όλα τα σχετικά έγγραφα στον πρόεδρο εφετών. Ο εκζητούµενος έχει δικαίωµα ακρόασης ενώπιον του προέδρου εφετών. Άρθρο 18 Μη συγκατάθεση στην προσαγωγή 1. Αν ο συλληφθείς δεν συγκατατίθεται στην προσαγωγή του, ο εισαγγελέας εφετών διαβιβάζει το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και όλα τα σχετικά έγγραφα στο αρµόδιο συµβούλιο εφετών. 2. Ο εκζητούµενος έχει δικαίωµα αυτοπρόσωπης εµφάνισης και ακρόασης ενώπιον του συµβουλίου εφετών. Το πρόσωπο αυτό δικαιούται να παραστεί µε συνήγορο της επιλογής του και διερµηνέα ή, αν δεν έχει, να ζητήσει να διοριστεί συνήγορος από τον πρόεδρο εφετών. Η διαδικασία ενώπιον του συµβουλίου διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 448 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. Άρθρο 19 Απόφαση για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Η απόφαση για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης εκδίδεται εντός των προθεσµιών που ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος. 2. Αν η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος κρίνει ότι οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από το κράτος µέλος έκδοσης του εντάλµατος δεν αρκούν, ώστε να της επιτρέψουν να αποφασίσει για την προσαγωγή, ζητεί, µέσω του εισαγγελέα εφετών, την κατεπείγουσα προσκόµιση των απαραίτητων συµπληρωµατικών στοιχείων, ιδίως σε σχέση µε τα άρθρα 2 και 11 έως 13 του παρόντος και µπορεί να τάξει προθεσµία για την παραλαβή τους, λαµβάνοντας υπόψη την υποχρέωση τήρησης των προθεσµιών που ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος. 3. Η απόφαση για την εκτέλεση ή µη του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη. Άρθρο 20 Απόφαση σε περίπτωση συρροής αιτήσεων

9 1. Αν πλείονα κράτη έχουν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης για το ίδιο πρόσωπο, η επιλογή του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης που θα εκτελεσθεί γίνεται από την αρµόδια δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος. Κατά τη λήψη της απόφασης συνεκτιµώνται όλες οι περιστάσεις και ιδίως η σχετική βαρύτητα και ο τόπος τέλεσης των αξιόποινων πράξεων, οι αντίστοιχες ηµεροµηνίες έκδοσης των ευρωπαϊκών ενταλµάτων σύλληψης, καθώς και το εάν το ένταλµα εκδόθηκε προς το σκοπό της δίωξης ή προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή µέτρου ασφαλείας στερητικών της ελευθερίας. 2. Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος µπορεί να ζητήσει τη γνώµη της «Euro-just», προκειµένου να λάβει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο Σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης και αίτησης έκδοσης που υποβάλλεται από τρίτη χώρα, η απόφαση για το εάν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο ένταλµα σύλληψης ή στην αίτηση έκδοσης λαµβάνεται από τον Υπουργό ικαιοσύνης µε συνεκτίµηση όλων των περιστάσεων, ιδίως όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και εκείνων που µνηµονεύονται στην εφαρµοστέα σύµβαση. 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις υποχρεώσεις των κρατών µελών που απορρέουν από το καταστατικό του ιεθνούς Ποινικού ικαστηρίου. Άρθρο 21 Προθεσµίες και διαδικασία της απόφασης για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Στην περίπτωση που ο εκζητούµενος έχει συγκατατεθεί στην προσαγωγή του, ο αρµόδιος πρόεδρος εφετών αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης εντός δέκα ηµερών από τη δήλωση συγκατάθεσης του εκζητουµένου. 2. Στην περίπτωση που ο εκζητούµενος δεν συγκατατίθεται στην προσαγωγή του, η τελεσίδικη απόφαση για την εκτέλεση του εντάλµατος λαµβάνεται εντός εξήντα ηµερών από τη σύλληψη του εκζητουµένου. 3. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης δεν µπορεί να εκτελεσθεί εντός των προβλεπόµενων στις παραγράφους 1 και 2 προθεσµιών, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών ενηµερώνει αµέσως τη δικαστική αρχή έκδοσης αναφέροντας τους σχετικούς λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προθεσµίες µπορεί να παραταθούν µέχρι τριάντα ηµέρες. 4. Όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος δεν µπορεί να τηρήσει τις προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο προθεσµίες, ενηµερώνει σχετικά την «Eurojust», αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης. Άρθρο 22 Ένδικο µέσο κατά της απόφασης 1. Σε περίπτωση µη συγκατάθεσης του εκζητουµένου επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον Άρειο Πάγο από τον εκζητούµενο ή τον εισαγγελέα κατά της οριστικής απόφασης του συµβουλίου εφετών, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δηµοσίευση της απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 451 του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση ενώπιον του γραµµατέα εφετών. 2. Ο Άρειος Πάγος σε συµβούλιο αποφαίνεται εντός οκτώ ηµερών από την άσκηση της έφεσης. Ο εκζητούµενος κλητεύεται αυτοπροσώπως ή µέσω του αντικλήτου του είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη συζήτηση µε µέριµνα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Άρθρο 23 Ακρόαση ή προσωρινή µεταγωγή του εκζητουµένου µέχρι τη λήψη της απόφασης εκτέλεσης

10 του εντάλµατος 1. Όταν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί προς το σκοπό της δίωξης, η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος υποχρεούται: α) είτε να δεχθεί σε ακρόαση τον εκζητούµενο κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, β) είτε να δεχθεί την προσωρινή µεταγωγή του εκζητουµένου στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου. 2. Η ακρόαση του εκζητουµένου διεξάγεται από τον κατά τόπο αρµόδιο πρόεδρο εφετών, επικουρούµενο από κάθε άλλο πρόσωπο που ορίζεται σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του αιτούντος δικαστηρίου. 3. Η ακρόαση του εκζητουµένου διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας, ανάλογα µε την ιδιότητα που έχει ο εκζητούµενος κατά το στάδιο της εξέτασής του και µε τους όρους που συµφωνούνται αµοιβαίως µεταξύ της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλµατος και της δικαστικής αρχής που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος. 4. Οι όροι και η διάρκεια της προσωρινής µεταγωγής συµφωνούνται αµοιβαίως µεταξύ της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλµατος και της δικαστικής αρχής που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος. 5. Σε περίπτωση προσωρινής µεταγωγής, ο εκζητούµενος έχει το δικαίωµα επιστροφής στην Ελλάδα, προκειµένου να παρίσταται στη διαδικασία προσαγωγής που τον αφορά. Άρθρο 24 Προνόµια και ασυλίες 1. Σε περίπτωση που ο εκζητούµενος απολαµβάνει είτε προνόµιο είτε εξαίρεση δικαιοδοσίας ή εκτέλεσης κατά την ελληνική νοµοθεσία, οι προθεσµίες του άρθρου 21 αρχίζουν από την ηµέρα κατά την οποία ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών πληροφορήθηκε την άρση του προνοµίου ή της εξαίρεσης. 2. Αν η άρση του προνοµίου ή της εξαίρεσης εµπίπτει στην αρµοδιότητα µιας αρχής του Ελληνικού Κράτους, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών υποβάλλει σε αυτήν αµελλητί σχετική αίτηση. 3. Μετά τη γνωστοποίηση της άρσης του προνοµίου ή της εξαίρεσης κινείται η διαδικασία προσαγωγής που αφορά τον εκζητούµενο κατά τα οριζόµενα στο παρόν. Άρθρο 25 Συρροή διεθνών υποχρεώσεων 1. Όταν ο εκζητούµενος έχει εκδοθεί στο Ελληνικό Κράτος από τρίτο κράτος και προστατεύεται από διατάξεις σχετικές µε τον κανόνα της ειδικότητας σύµφωνα µε τη σύµβαση, µε την οποία εκδόθηκε, η αρµόδια δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος δεν µπορεί να εκδώσει απόφαση για την εκτέλεση του εντάλµατος, αν προηγουµένως δεν δοθεί η συγκατάθεση του κράτους, από το οποίο εκδόθηκε ο εκζητούµενος, για την προσαγωγή του στο κράτος µέλος έκδοσης του εντάλµατος. Για το σκοπό αυτό η αρχή εκτέλεσης του εντάλµατος υποβάλλει µέσω του αρµόδιου εισαγγελέα σχετικό αίτηµα στην αρµόδια αρχή του τρίτου κράτους. 2. Η έναρξη των προβλεπόµενων στο άρθρο 21 προθεσµιών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία παύσης της εφαρµογής του κανόνα της ειδικότητας. Άρθρο 26 Κοινοποίηση της απόφασης Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης κοινοποιεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα στη δικαστική

11 αρχή έκδοσης του εντάλµατος την απόφαση επί του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης. Άρθρο 27 Προθεσµία προσαγωγής του εκζητουµένου 1. Με µέριµνα του εισαγγελέα εφετών, ο εκζητούµενος προσάγεται το ταχύτερο δυνατόν σε ηµεροµηνία που συµφωνείται µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλµατος. Η προθεσµία προσαγωγής του εκζητουµένου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα ηµέρες, αφότου εκδόθηκε η τελεσίδικη απόφαση για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης. Κατά την προσαγωγή, µε µέριµνα του ιδίου εισαγγελέα, διαβιβάζονται στην αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης του εντάλµατος όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τη διάρκεια κράτησης του εκζητουµένου στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης. 2. Αν η προσαγωγή του εκζητουµένου, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, αποδειχθεί αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας σε ένα από τα κράτη µέλη, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών και η δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλµατος συµφωνούν αµέσως για νέα ηµεροµηνία προσαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η προσαγωγή διενεργείται εντός δέκα ηµερών από τη συµφωνηθείσα νέα ηµεροµηνία. 3. Κατ εξαίρεση, η προσαγωγή µπορεί να αναστέλλεται προσωρινά για σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους, ιδίως όταν ευλόγως εκτιµάται ότι αυτή θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του εκζητουµένου. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκτελείται µόλις παύσουν να υφίστανται οι λόγοι αυτοί. Ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών ενηµερώνει σχετικά τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλµατος και συµφωνεί µε αυτή για νέα ηµεροµηνία προσαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η προσαγωγή διενεργείται εντός δέκα ηµερών µετά τη συµφωνηθείσα νέα ηµεροµηνία. 4. Αν µετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσµιών ο εκζητούµενος εξακολουθεί να κρατείται, απολύεται. Σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί σε βάρος του περιοριστικοί όροι, αυτοί αίρονται αυτοδικαίως. Άρθρο 28 Αναβολή της προσαγωγής ή προσαγωγή υπό όρους 1. Η αρµόδια δικαστική αρχή µπορεί, αφού αποφασίσει την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, να αναβάλει την προσαγωγή του εκζητουµένου, ώστε να διωχθεί στο Ελληνικό Κράτος ή, αν έχει ήδη καταδικασθεί, να εκτίσει στο ελληνικό έδαφος καταγνωσθείσα ποινή για έγκληµα διαφορετικό από εκείνο για το οποίο εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. 2. Η δικαστική αρχή που αποφασίζει την εκτέλεση του εντάλµατος, µπορεί, αντί να αναβάλει την προσαγωγή, να προσαγάγει προσωρινά τον εκζητούµενο στο κράτος µέλος έκδοσης του εντάλµατος υπό όρους που συµφωνούνται µε τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλµατος και διατυπώνονται εγγράφως. Άρθρο 29 Κατάσχεση και παράδοση αντικειµένων 1. Η αρµόδια δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος προβαίνει αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλµατος σε κατάσχεση και παράδοση των αντικειµένων, τα οποία δύνανται να χρησιµεύσουν ως πειστήρια ή βρίσκονται στην κατοχή του εκζητουµένου ως αποτέλεσµα της αξιόποινης πράξης. 2. Η κατάσχεση εκτελείται µε µέριµνα του εισαγγελέα εφετών κατ ανάλογη εφαρµογή των άρθρων του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας.

Νόμος 3251/2004. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3251/2004. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις. Νόμος 3251/2004 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 133(Ι) του 2004. Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόµος του 2004

Αριθµός 133(Ι) του 2004. Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόµος του 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ.3850, 30.4.2004 Ν. 133(Ι)/2004 Ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Σύλληψης και των ιαδικασιών Παράδοσης Εκζητουµένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόµος του 2004 εκδίδεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί της Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Χρηµατικές Ποινές Νόµος του 2007 (179(I)/2007)

Ο περί της Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Χρηµατικές Ποινές Νόµος του 2007 (179(I)/2007) Ο περί της Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Χρηµατικές Ποινές Νόµος του 2007 (179(I)/2007) Προοίµιο Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 69(Ι)/2014 69(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ Η ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Ν.4057/2012 & Ν.4093/2012)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Ν.4057/2012 & Ν.4093/2012) Φώτης Χαριτάκης Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου τηλ.: 6947981322 email: fxar12@gmail.com http://charitakis.wordpress.com Αλεξ/πολη 03/03/2013 Προς: Συναδέλφους, εκπαιδευτικούς Π.Ε. Έβρου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το ΝΕΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3126 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 66 20030319 Τέθηκε σε ισχύ: 19.03.2003 Ηµ.Υπογραφής: 18.03.2003 Τίτλος: Ποινική ευθύνη των Υπουργών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής Επιμέτρηση της ποινής Άρθρα 79 ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής Ι. Γενικοί κανόνες ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Άρθρο 79 Δικαστική επιμέτρηση της ποινής 1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής στα όρια που διαγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥΝ. 4235/2015«ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥΝ. 4235/2015«ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν κατά την έκδοση ή τη σύνταξή τους παραλείπει να βεβαιωθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ********************** Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νέος νόμος 4322/2015 (Μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3346/Α 140/17.6.2005

ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3346/Α 140/17.6.2005 - 557 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3346/Α 140/17.6.2005 Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου

Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 57(Ι) του 1992 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Αριθµός 57(Ι) του 1992 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 2724, 10.7.92 Ν. 57(Ι)/92 Ο περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικοµανών Νόµος του 1992 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1.ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Το Ποινικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που αφορά την τιμωρία των εγκλημάτων (ποινικών αδικημάτων). Διακρίνεται σε Ουσιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 275 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 25 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4043 Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων Άρθρο 1 Καµιά ποινή χωρίς νόµο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά µόνο για τις πράξεις εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ Αριθ. Πρωτ.:1124837/693/0015 ΠΟΛ: 1165 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων. Άρθρο 1. Καμιά ποινή χωρίς νόμο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων. Άρθρο 1. Καμιά ποινή χωρίς νόμο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων Άρθρο 1 Καμιά ποινή χωρίς νόμο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για τον παρόντα νόμο θεωρείται: 1. ενδοοικογενειακή βία, η τέλεση αξιόποινης πράξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα