ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδεται µε σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλµατος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας: α) προκειµένου σε πρόσωπο στο οποίο ήδη έχει αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη, ή β) να εκτελεστεί ποινή ή µέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. 2. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την προσβολή των θεµελιωδών δικαιωµάτων και αρχών, που διατυπώνονται στο ισχύον Σύνταγµα και στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση, ο εκζητούµενος δεν αποµακρύνεται, ούτε απελαύνεται, ούτε εκδίδεται σε κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή µεταχείριση. Άρθρο 2 Περιεχόµενο και τύπος του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουµένου, β) όνοµα, διεύθυνση, αριθµό τηλεφωνικής και τηλεοµοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλµατος, γ) µνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης, του εντάλµατος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) φύση και νοµικό χαρακτηρισµό του εγκλήµατος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης του εγκλήµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης, καθώς και η µορφή συµµετοχής του εκζητουµένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για αµετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος και ζ) στο µέτρο του δυνατού, κάθε άλλη πληροφορία σχετικά µε την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της. 2. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης µπορεί να αφορά περισσότερα εγκλήµατα. 3. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης µεταφράζεται στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους εκτέλεσης του εντάλµατος. Άρθρο 3 Κεντρική αρχή 1. Το Υπουργείο ικαιοσύνης ορίζεται κεντρική αρχή για να επικουρεί τις αρµόδιες δικαστικές αρχές και για τη διοικητική διαβίβαση και παραλαβή του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, καθώς και της επίσηµης αλληλογραφίας. 2. Η κεντρική αρχή µπορεί επίσης να προβαίνει στην τήρηση στατιστικών στοιχείων.

2 3. Το Υπουργείο ικαιοσύνης ενηµερώνει τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δικαστικές αρχές που είναι αρµόδιες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ Άρθρο 4 Αρµόδια δικαστική αρχή έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης στην Ελλάδα Αρµόδια δικαστική αρχή έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης είναι ο εισαγγελέας εφετών, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η κατά τόπον αρµοδιότητα: α) για την εκδίκαση της αξιόποινης πράξης για την οποία ζητείται η σύλληψη και η προσαγωγή του εκζητουµένου ή β) για την εκτέλεση της ποινής ή του µέτρου ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. Άρθρο 5 Πότε επιτρέπεται η έκδοση ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκδίδεται για πράξεις, οι οποίες τιµωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών ή σε περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί ποινή ή µέτρο ασφαλείας τα οποία στερούν την ελευθερία για απαγγελθείσες καταδίκες διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών. Άρθρο 6 ιαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Όταν είναι γνωστός ο τόπος κατοικίας ή διαµονής του εκζητουµένου, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών διαβιβάζει το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης απευθείας στην αρµόδια δικαστική αρχή εκτέλεσης. 2. Ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών µπορεί να προβαίνει σε καταχώριση στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Η καταχώριση στο Σύστηµα αυτό πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 95 της Σύµβασης Σένγκεν, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2514/1997 (ΦΕΚ 140 Α ). Η καταχώριση αυτή ισοδυναµεί µε ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, εφόσον περιλαµβάνονται και τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος. 3. Όταν δεν είναι γνωστός ο τόπος κατοικίας ή διαµονής του εκζητουµένου, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών προβαίνει στις απαιτούµενες έρευνες, ιδίως µέσω του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν και των σηµείων επαφής του Ευρωπαϊκού ικαστικού ικτύου, ώστε να λάβει την πληροφορία αυτή από το κράτος εκτέλεσης. Για τη διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, ο εισαγγελέας εφετών µπορεί επίσης να προσφύγει στις υπηρεσίες της Ιντερπόλ. 4. Σε κάθε περίπτωση, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών µπορεί να διαβιβάζει το ένταλµα µε οποιοδήποτε ασφαλές µέσο που µπορεί να τεκµηριωθεί εγγράφως, υπό όρους που επιτρέπουν στο κράτος µέλος εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητα της διαβίβασης. 5. Οι δυσχέρειες σχετικά µε τη διαβίβαση ή τη γνησιότητα οποιουδήποτε εγγράφου που απαιτείται για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης αντιµετωπίζονται µε απευθείας επαφές µεταξύ των ενδιαφερόµενων δικαστικών αρχών ή, ενδεχοµένως, µε την παρέµβαση των κεντρικών αρχών των κρατών µελών.

3 6. Ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών µπορεί να διαβιβάζει οποτεδήποτε στη δικαστική αρχή εκτέλεσης του εντάλµατος κάθε χρήσιµη πληροφορία, πέραν εκείνων που περιέχονται στο ένταλµα. Άρθρο 7 Αίτηση για κατάσχεση και παράδοση πειστηρίων 1. Ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών έχει το δικαίωµα εκτός από τη διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης να ζητήσει από τη δικαστική αρχή εκτέλεσης του εντάλµατος την κατάσχεση και παράδοση σε κάθε περίπτωση αντικειµένων, τα οποία µπορούν να χρησι- µεύσουν ως πειστήρια ή βρίσκονται στην κατοχή του εκζητουµένου ως προϊόντα της αξιόποινης πράξης. 2. ιατηρούνται τα δικαιώµατα, τα οποία το κράτος µέλος εκτέλεσης ή τρίτα µέρη έχουν επί των αντικειµένων της παραγράφου 1. Εφόσον υφίστανται τέτοια δικαιώµατα, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών αποδίδει τα αντικείµενα στο κράτος µέλος εκτέλεσης του εντάλµατος, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του τελευταίου ή των τρίτων µερών µόλις περατωθεί η ποινική διαδικασία. Άρθρο 8 Αίτηση για άρση προνοµίου ή ασυλίας του εκζητουµένου Σε περίπτωση που ο εκζητούµενος απολαµβάνει προνόµιο ή εξαίρεση δικαιοδοσίας ή εκτέλεσης στο κράτος µέλος εκτέλεσης του εντάλµατος, η δικαστική αρχή του κράτους αυτού µπορεί να ζητήσει την άρση. Αν η άρση του προνοµίου ή της εξαίρεσης εµπίπτει στην αρµοδιότητα µιας αρχής άλλου κράτους ή διεθνούς οργανισµού, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών υποβάλλει στην αρχή αυτή σχετική αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ Άρθρο 9 Αρµόδια δικαστική αρχή εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης στην Ελλάδα 1. Αρµόδια δικαστική αρχή για την παραλαβή του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, τη σύλληψη και κράτηση του εκζητουµένου, την εισαγωγή της υπόθεσης στο αρµόδιο δικαστικό όργανο και την εκτέλεση της απόφασης για την προσαγωγή ή µη του εκζητουµένου είναι: α) ο εισαγγελέας εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαµένει ο εκζητούµενος, β) ο εισαγγελέας εφετών Αθηνών, στην περίπτωση που είναι άγνωστη η διαµονή του εκζητουµένου. 2. Όταν ο εκζητούµενος συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος, αρµόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλµατος είναι ο πρόεδρος εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαµένει ή συλλαµβάνεται ο εκζητούµενος. 3. Όταν ο εκζητούµενος δεν συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος, αρµόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλµατος είναι το συµβούλιο εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαµένει ή συλλαµβάνεται ο εκζητούµενος. Άρθρο 10 Πότε επιτρέπεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 13 του παρόντος, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκτελείται εφόσον:

4 α) Η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, συνιστά έγκληµα σύµφωνα και µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού, το οποίο τιµωρείται σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών. Στις περιπτώσεις που η αξιόποινη πράξη συνιστά έγκληµα σχετικά µε φόρους, τέλη, τελωνεία και συνάλλαγµα δεν αποτελεί λόγο άρνησης εκτέλεσης του εντάλµατος η διαπίστωση ότι το Ελληνικό Κράτος δεν επιβάλλει ιδίου τύπου φόρους ή τέλη ή δεν προβλέπει ιδίου τύπου ρύθµιση για φόρους, τέλη, τελωνεία και συνάλλαγµα µε εκείνη του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος. β) Τα δικαστήρια του κράτους έκδοσης του εντάλµατος καταδίκασαν τον εκζητούµενο σε ποινή ή µέτρο ασφαλείας, στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών για αξιόποινη πράξη, την οποία και οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι χαρακτηρίζουν ως πληµµέληµα ή ως κακούργηµα. 2. Η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης επιτρέπεται, χωρίς έλεγχο του διττού αξιόποινου, για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος, εφόσον τιµωρούνται στο κράτος αυτό µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τριών ετών: α) εγκληµατική οργάνωση, β) τροµοκρατικές πράξεις, γ) εµπορία ανθρώπων και σωµατεµπορία, δ) προσβολές κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εκµετάλλευση της γενετήσιας ζωής ανηλίκων, πορνογραφία ανηλίκων, ε) παράνοµη εµπορία και διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, στ) παράνοµη εµπορία και διακίνηση όπλων, πυροµαχικών και εκρηκτικών, ζ) εγκλήµατα διαφθοράς και δωροδοκίας, η) εγκλήµατα σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θ) νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, ι) εγκλήµατα σχετικά µε το νόµισµα, περιλαµβανοµένου του ευρώ, ια) εγκλήµατα σχετικά µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ιβ) εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος, περιλαµβανοµένου του παράνοµου εµπορίου απειλούµενων ζωικών ειδών και του παράνοµου εµπορίου απειλούµενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών, ιγ) παροχή βοήθειας για παράνοµη είσοδο και διαµονή στη χώρα, ιδ) ανθρωποκτονία µε πρόθεση, βαριά σωµατική βλάβη, ιε) παράνοµο εµπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών, ιστ) απαγωγή, παράνοµη κατακράτηση, αρπαγή και οµηρία, ιζ) ρατσισµός και ξενοφοβία, ιη) οργανωµένες ή ένοπλες ληστείες και κλοπές, ιθ) παράνοµη εµπορία πολιτιστικών αγαθών, περιλαµβανοµένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης, κ) απάτη, κα) εκβίαση, κβ) παράνοµη αποµίµηση και πειρατεία προϊόντων, κγ) πλαστογραφία δηµοσίων εγγράφων και εµπορία πλαστών εγγράφων, κδ) πλαστογραφία µέσων πληρωµής, κε) λαθρεµπορία ορµονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων, κστ) λαθρεµπορία πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών, κζ) εµπορία κλεµµένων οχηµάτων, κη) βιασµός, κθ) εµπρησµός µε πρόθεση, λ) εγκλήµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του ιεθνούς Ποινικού ικαστηρίου, λα) αεροπειρατεία και πειρατεία, λβ) δολιοφθορά.

5 Άρθρο 11 Πότε απαγορεύεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης αρνείται την εκτέλεση του εντάλµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, καλύπτεται από αµνηστία σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, εφόσον η Ελλάδα είχε την αρµοδιότητα για τη δίωξη αυτής της αξιόποινης πράξης, β) αν από τις πληροφορίες που διαθέτει η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος προκύπτει ότι ο εκζητούµενος έχει δικασθεί αµετακλήτως για τις ίδιες πράξεις από κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον, σε περίπτωση καταδίκης, η ποινή έχει εκτιθεί ή εκτίεται ή δεν µπορεί πλέον να εκτιθεί σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, γ) αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, είναι ανεύθυνο ποινικά λόγω της ηλικίας του για την αξιόποινη πράξη για την οποία έχει εκδοθεί το ένταλµα, σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, δ) αν έχει επέλθει παραγραφή του εγκλήµατος ή της ποινής σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους και η αξιόποινη πράξη υπάγεται στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστικών αρχών σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, ε) αν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί προς το σκοπό της δίωξης ή τιµωρίας προσώπου λόγω του φύλου, της φυλής, της θρησκείας, της εθνοτικής καταγωγής, της ιθαγένειας, της γλώσσας, των πολιτικών φρονηµάτων, του γενετήσιου προσανατολισµού του ή της δράσης του υπέρ της ελευθερίας, στ) αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή µέτρου ασφαλείας, στερητικών της ελευθερίας, είναι ηµεδαπός και η Ελλάδα αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την ποινή ή το µέτρο ασφαλείας σύµφωνα µε τους ποινικούς της νόµους, ζ) αν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί για αξιόποινη πράξη, η οποία: ι) θεωρείται κατά τον ελληνικό ποινικό νόµο ότι τελέστηκε εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στο έδαφος της Ελλάδας ή σε εξοµοιούµενο προς αυτό τόπο ή ιι) τελέστηκε εκτός του εδάφους του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος και κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους απαγορεύεται η δίωξη για το ίδιο έγκληµα που διαπράττεται εκτός του εδάφους της Ελλάδας, η) αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης προς το σκοπό της δίωξης, είναι ηµεδαπός και διώκεται στην Ελλάδα για την ίδια πράξη. Αν δεν διώκεται, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκτελείται αν διασφαλιστεί ότι, µετά από ακρόασή του, θα διαµεταχθεί στο Ελληνικό Κράτος, ώστε να εκτίσει σ αυτό την στερητική της ελευθερίας ποινή ή το στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας που θα απαγγελθεί εναντίον του στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος. Άρθρο 12 Πότε δύναται να απαγορευτεί η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση του εντάλµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

6 α) αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, διώκεται στην Ελλάδα για την ίδια αξιόποινη πράξη µε εκείνη που αναφέρεται στο ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, β) αν οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν είτε να µην ασκήσουν ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, είτε να παύσουν τη δίωξη, γ) αν ο εκζητούµενος έχει δικαστεί αµετακλήτως για την αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να κωλύεται η µεταγενέστερη άσκηση δίωξης, δ) αν από τις πληροφορίες που διαθέτει η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος προκύπτει ότι ο εκζητούµενος έχει δικαστεί αµετακλήτως για τις ίδιες πράξεις σε τρίτη χώρα, εφόσον, σε περίπτωση καταδίκης, η ποινή έχει εκτιθεί ή εκτίεται ή δεν µπορεί πλέον να εκτιθεί σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, ε) αν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή µέτρου ασφαλείας, στερητικών της ελευθερίας, εφόσον ο εκζητούµενος κατοικεί ή διαµένει στην Ελλάδα, και η Ελλάδα αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την ποινή ή το µέτρο ασφαλείας σύµφωνα µε τους ποινικούς της νόµους. Άρθρο 13 Εγγυήσεις για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Αν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή µέτρου ασφαλείας που έχει επιβληθεί µε απόφαση εκδοθείσα ερήµην του εκζητουµένου και το πρόσωπο αυτό δεν είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ούτε είχε ενηµερωθεί κατ άλλον τρόπο σχετικά µε την ηµεροµηνία και τον τόπο διεξαγωγής της ακροαµατικής διαδικασίας που οδήγησε στην ερήµην του εκδοθείσα απόφαση, η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης από την αρµόδια δικαστική αρχή µπορεί να εξαρτηθεί από την προϋπόθεση ότι η δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλµατος θα παράσχει επαρκείς εγγυήσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο εκζητούµενος µε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου στο κράτος µέλος έκδοσης του εντάλµατος και να παρίσταται κατά τη λήψη της απόφασης. 2. Αν η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη ή µε µέτρο στερητικό της ελευθερίας εφ όρου ζωής, η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης από την αρµόδια δικαστική αρχή µπορεί να εξαρτηθεί από την προϋπόθεση ότι στο νοµικό σύστηµα του κράτους έκδοσης του εντάλµατος ισχύουν διατάξεις για την επανεξέταση της επιβληθείσας ποινής κατ αίτηση ή το αργότερο µετά την πάροδο είκοσι ετών ή για την εφαρµογή των µέτρων επιείκειας που προβλέπει υπέρ του προσώπου το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος και τα οποία αποσκοπούν στη µη εκτέλεση µιας τέτοιας ποινής ή µέτρου. 3. Αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης προς το σκοπό της δίωξης, και πάντως µετά από απόδοση σε αυτό το πρόσωπο συγκεκριµένης αξιόποινης πράξης, κατοικεί στην Ελλάδα, η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης από την αρµόδια δικαστική αρχή µπορεί να εξαρτηθεί από την προϋπόθεση ότι ο εκζητούµενος, µετά από ακρόασή του, θα διαµεταχθεί στο Ελληνικό Κράτος, ώστε να εκτίσει σ αυτό τη στερητική της ελευθερίας ποινή ή το στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας που θα απαγγελθεί εναντίον του στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος. Άρθρο 14 Παραλαβή του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης

7 1. Όταν ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών λάβει το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης που έχει εκδοθεί µε το νόµιµο τύπο, µεριµνά για τη σύλληψη του εκζητουµένου. 2. Αν η αρχή που παραλαµβάνει το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης δεν είναι αρµόδια να επιληφθεί της εκτέλεσης του εντάλµατος, το διαβιβάζει στην αρµόδια αρχή και ενηµερώνει σχετικά τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλµατος. Άρθρο 15 Σύλληψη και δικαιώµατα του εκζητουµένου 1. Όταν ο εκζητούµενος συλλαµβάνεται βάσει του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, οδηγείται χωρίς αναβολή στον εισαγγελέα εφετών. Ο εισαγγελέας εφετών, αφού βεβαιώσει την ταυτότητά του, τον ενηµερώνει για την ύπαρξη και το περιεχόµενο του εντάλµατος, για το δικαίωµά του να προσφύγει στις υπηρεσίες νοµικού παραστάτη και διερµηνέα, καθώς και για τη δυνατότητα που του παρέχεται να συγκατατεθεί στην προσαγωγή του στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του παρόντος. Για την ανωτέρω ενηµέρωση και τις σχετικές δηλώσεις του εκζητουµένου συντάσσεται έκθεση σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 148 έως 153 του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. 2. Ο συλληφθείς δικαιούται ο ίδιος ή µέσω του συνηγόρου του να ζητήσει και να λάβει αντίγραφα όλων των εγγράφων µε δική του δαπάνη. 3. Με την καταχώριση στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Σύµβασης περί εφαρµογής της Συµφωνίας Σένγκεν του έτους 1985, η οποία δεν αποτελεί ακόµη ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, είναι δυνατό να γίνει σύλληψη του εκζητουµένου µε εντολή του εισαγγελέα εφετών. Η κράτηση του εκζητουµένου µπορεί να διαρκέσει δεκαπέντε ηµέρες, εντός των οποίων πρέπει να παραληφθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί από τον εισαγγελέα εφετών, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Για την παράταση αυτή, ο εισαγγελέας εφετών ενηµερώνει τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλµατος. Σε κάθε περίπτωση µετά την παρέλευση τριάντα ηµερών από τη σύλληψη, ο κρατούµενος απολύεται. 4. Ο συλληφθείς κατά τις προηγούµενες παραγράφους δικαιούται, αµφισβητώντας την ταυτότητά του, να προσφύγει στο συµβούλιο εφετών, µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την προσαγωγή του στον εισαγγελέα εφετών. Το συµβούλιο εφετών ορίζει δικάσιµο εντός δέκα ηµερών από την άσκηση της προσφυγής και αποφασίζει αµετάκλητα εντός πέντε ηµερών αφότου λήξει η διαδικασία και αφού ακούσει τον συλληφθέντα και τον συνήγορό του. Η προσφυγή µπορεί να γίνει και προφορικά στον εισαγγελέα εφετών, οπότε συντάσσεται σχετική έκθεση. Άρθρο 16 Κράτηση του εκζητουµένου 1. Μετά τη σύλληψη του εκζητουµένου και τη βεβαίωση της ταυτότητάς του, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών αποφασίζει εάν είναι αναγκαίο να τεθεί υπό κράτηση, ώστε να αποφευχθεί η διαφυγή του ή να αφεθεί ελεύθερος µε την επιβολή ή µη περιοριστικών όρων. Ο εισαγγελέας εφετών µπορεί να διατάξει την προσωρινή απόλυση του εκζητουµένου και την επιβολή περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον εκζητούµενο µπορούν να αντικατασταθούν µε κράτηση, αν ανακύψει κίνδυνος φυγής. 2. Σε περίπτωση που διατάχθηκε η κράτηση του εκζητουµένου ή η επιβολή περιοριστικών όρων, το πρόσωπο αυτό δικαιούται εντός δύο ηµερών από την έκδοση της σχετικής διάταξης να προσφύγει στο συµβούλιο εφετών. Η προσφυγή κατατίθεται στη γραµµατεία της εισαγγελίας εφετών και εισάγεται από τον εισαγγελέα στο συµβούλιο το οποίο ορίζει δικάσιµο εντός πέντε ηµερών και αφού τον ακούσει αποφασίζει αµέσως αµετάκλητα.

8 3. Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης αποφαίνεται και για την κράτηση ή µη του εκζητουµένου ή την επιβολή περιοριστικών όρων. Άρθρο 17 Συγκατάθεση στην προσαγωγή 1. Ο εισαγγελέας εφετών ενηµερώνει µε σαφήνεια τον εκζητούµενο για τις συνέπειες της συγκατάθεσης προσαγωγής, της παραίτησης από τον κανόνα της ειδικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 34 του παρόντος, καθώς και για το δικαίωµά του να παρίσταται µε συνήγορο όπως και µε διερµηνέα. Επίσης του επισηµαίνει το αµετάκλητο των ανωτέρω δηλώσεών του. 2. Για την ενηµέρωση της προηγούµενης παραγράφου και τις απαντήσεις του εκζητουµένου συντάσσεται έκθεση, σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 148 έως 153 του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. Εφόσον, µετά την ανωτέρω ενηµέρωση, ο εκζητούµενος δηλώσει ότι επιθυµεί να προβεί στις σχετικές δηλώσεις, στην έκθεση αυτή καταχωρίζονται στη συνέχεια η συγκατάθεση και ενδεχοµένως η παραίτηση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος. 3. Μετά τις ανωτέρω δηλώσεις, ο εισαγγελέας εφετών διαβιβάζει το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και όλα τα σχετικά έγγραφα στον πρόεδρο εφετών. Ο εκζητούµενος έχει δικαίωµα ακρόασης ενώπιον του προέδρου εφετών. Άρθρο 18 Μη συγκατάθεση στην προσαγωγή 1. Αν ο συλληφθείς δεν συγκατατίθεται στην προσαγωγή του, ο εισαγγελέας εφετών διαβιβάζει το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και όλα τα σχετικά έγγραφα στο αρµόδιο συµβούλιο εφετών. 2. Ο εκζητούµενος έχει δικαίωµα αυτοπρόσωπης εµφάνισης και ακρόασης ενώπιον του συµβουλίου εφετών. Το πρόσωπο αυτό δικαιούται να παραστεί µε συνήγορο της επιλογής του και διερµηνέα ή, αν δεν έχει, να ζητήσει να διοριστεί συνήγορος από τον πρόεδρο εφετών. Η διαδικασία ενώπιον του συµβουλίου διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 448 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. Άρθρο 19 Απόφαση για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Η απόφαση για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης εκδίδεται εντός των προθεσµιών που ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος. 2. Αν η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος κρίνει ότι οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από το κράτος µέλος έκδοσης του εντάλµατος δεν αρκούν, ώστε να της επιτρέψουν να αποφασίσει για την προσαγωγή, ζητεί, µέσω του εισαγγελέα εφετών, την κατεπείγουσα προσκόµιση των απαραίτητων συµπληρωµατικών στοιχείων, ιδίως σε σχέση µε τα άρθρα 2 και 11 έως 13 του παρόντος και µπορεί να τάξει προθεσµία για την παραλαβή τους, λαµβάνοντας υπόψη την υποχρέωση τήρησης των προθεσµιών που ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος. 3. Η απόφαση για την εκτέλεση ή µη του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη. Άρθρο 20 Απόφαση σε περίπτωση συρροής αιτήσεων

9 1. Αν πλείονα κράτη έχουν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης για το ίδιο πρόσωπο, η επιλογή του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης που θα εκτελεσθεί γίνεται από την αρµόδια δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος. Κατά τη λήψη της απόφασης συνεκτιµώνται όλες οι περιστάσεις και ιδίως η σχετική βαρύτητα και ο τόπος τέλεσης των αξιόποινων πράξεων, οι αντίστοιχες ηµεροµηνίες έκδοσης των ευρωπαϊκών ενταλµάτων σύλληψης, καθώς και το εάν το ένταλµα εκδόθηκε προς το σκοπό της δίωξης ή προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή µέτρου ασφαλείας στερητικών της ελευθερίας. 2. Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος µπορεί να ζητήσει τη γνώµη της «Euro-just», προκειµένου να λάβει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο Σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης και αίτησης έκδοσης που υποβάλλεται από τρίτη χώρα, η απόφαση για το εάν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο ένταλµα σύλληψης ή στην αίτηση έκδοσης λαµβάνεται από τον Υπουργό ικαιοσύνης µε συνεκτίµηση όλων των περιστάσεων, ιδίως όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και εκείνων που µνηµονεύονται στην εφαρµοστέα σύµβαση. 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις υποχρεώσεις των κρατών µελών που απορρέουν από το καταστατικό του ιεθνούς Ποινικού ικαστηρίου. Άρθρο 21 Προθεσµίες και διαδικασία της απόφασης για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Στην περίπτωση που ο εκζητούµενος έχει συγκατατεθεί στην προσαγωγή του, ο αρµόδιος πρόεδρος εφετών αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης εντός δέκα ηµερών από τη δήλωση συγκατάθεσης του εκζητουµένου. 2. Στην περίπτωση που ο εκζητούµενος δεν συγκατατίθεται στην προσαγωγή του, η τελεσίδικη απόφαση για την εκτέλεση του εντάλµατος λαµβάνεται εντός εξήντα ηµερών από τη σύλληψη του εκζητουµένου. 3. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης δεν µπορεί να εκτελεσθεί εντός των προβλεπόµενων στις παραγράφους 1 και 2 προθεσµιών, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών ενηµερώνει αµέσως τη δικαστική αρχή έκδοσης αναφέροντας τους σχετικούς λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προθεσµίες µπορεί να παραταθούν µέχρι τριάντα ηµέρες. 4. Όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος δεν µπορεί να τηρήσει τις προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο προθεσµίες, ενηµερώνει σχετικά την «Eurojust», αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης. Άρθρο 22 Ένδικο µέσο κατά της απόφασης 1. Σε περίπτωση µη συγκατάθεσης του εκζητουµένου επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον Άρειο Πάγο από τον εκζητούµενο ή τον εισαγγελέα κατά της οριστικής απόφασης του συµβουλίου εφετών, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δηµοσίευση της απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 451 του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση ενώπιον του γραµµατέα εφετών. 2. Ο Άρειος Πάγος σε συµβούλιο αποφαίνεται εντός οκτώ ηµερών από την άσκηση της έφεσης. Ο εκζητούµενος κλητεύεται αυτοπροσώπως ή µέσω του αντικλήτου του είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη συζήτηση µε µέριµνα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Άρθρο 23 Ακρόαση ή προσωρινή µεταγωγή του εκζητουµένου µέχρι τη λήψη της απόφασης εκτέλεσης

10 του εντάλµατος 1. Όταν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί προς το σκοπό της δίωξης, η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος υποχρεούται: α) είτε να δεχθεί σε ακρόαση τον εκζητούµενο κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, β) είτε να δεχθεί την προσωρινή µεταγωγή του εκζητουµένου στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου. 2. Η ακρόαση του εκζητουµένου διεξάγεται από τον κατά τόπο αρµόδιο πρόεδρο εφετών, επικουρούµενο από κάθε άλλο πρόσωπο που ορίζεται σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του αιτούντος δικαστηρίου. 3. Η ακρόαση του εκζητουµένου διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας, ανάλογα µε την ιδιότητα που έχει ο εκζητούµενος κατά το στάδιο της εξέτασής του και µε τους όρους που συµφωνούνται αµοιβαίως µεταξύ της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλµατος και της δικαστικής αρχής που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος. 4. Οι όροι και η διάρκεια της προσωρινής µεταγωγής συµφωνούνται αµοιβαίως µεταξύ της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλµατος και της δικαστικής αρχής που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος. 5. Σε περίπτωση προσωρινής µεταγωγής, ο εκζητούµενος έχει το δικαίωµα επιστροφής στην Ελλάδα, προκειµένου να παρίσταται στη διαδικασία προσαγωγής που τον αφορά. Άρθρο 24 Προνόµια και ασυλίες 1. Σε περίπτωση που ο εκζητούµενος απολαµβάνει είτε προνόµιο είτε εξαίρεση δικαιοδοσίας ή εκτέλεσης κατά την ελληνική νοµοθεσία, οι προθεσµίες του άρθρου 21 αρχίζουν από την ηµέρα κατά την οποία ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών πληροφορήθηκε την άρση του προνοµίου ή της εξαίρεσης. 2. Αν η άρση του προνοµίου ή της εξαίρεσης εµπίπτει στην αρµοδιότητα µιας αρχής του Ελληνικού Κράτους, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών υποβάλλει σε αυτήν αµελλητί σχετική αίτηση. 3. Μετά τη γνωστοποίηση της άρσης του προνοµίου ή της εξαίρεσης κινείται η διαδικασία προσαγωγής που αφορά τον εκζητούµενο κατά τα οριζόµενα στο παρόν. Άρθρο 25 Συρροή διεθνών υποχρεώσεων 1. Όταν ο εκζητούµενος έχει εκδοθεί στο Ελληνικό Κράτος από τρίτο κράτος και προστατεύεται από διατάξεις σχετικές µε τον κανόνα της ειδικότητας σύµφωνα µε τη σύµβαση, µε την οποία εκδόθηκε, η αρµόδια δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος δεν µπορεί να εκδώσει απόφαση για την εκτέλεση του εντάλµατος, αν προηγουµένως δεν δοθεί η συγκατάθεση του κράτους, από το οποίο εκδόθηκε ο εκζητούµενος, για την προσαγωγή του στο κράτος µέλος έκδοσης του εντάλµατος. Για το σκοπό αυτό η αρχή εκτέλεσης του εντάλµατος υποβάλλει µέσω του αρµόδιου εισαγγελέα σχετικό αίτηµα στην αρµόδια αρχή του τρίτου κράτους. 2. Η έναρξη των προβλεπόµενων στο άρθρο 21 προθεσµιών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία παύσης της εφαρµογής του κανόνα της ειδικότητας. Άρθρο 26 Κοινοποίηση της απόφασης Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης κοινοποιεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα στη δικαστική

11 αρχή έκδοσης του εντάλµατος την απόφαση επί του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης. Άρθρο 27 Προθεσµία προσαγωγής του εκζητουµένου 1. Με µέριµνα του εισαγγελέα εφετών, ο εκζητούµενος προσάγεται το ταχύτερο δυνατόν σε ηµεροµηνία που συµφωνείται µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλµατος. Η προθεσµία προσαγωγής του εκζητουµένου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα ηµέρες, αφότου εκδόθηκε η τελεσίδικη απόφαση για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης. Κατά την προσαγωγή, µε µέριµνα του ιδίου εισαγγελέα, διαβιβάζονται στην αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης του εντάλµατος όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τη διάρκεια κράτησης του εκζητουµένου στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης. 2. Αν η προσαγωγή του εκζητουµένου, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, αποδειχθεί αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας σε ένα από τα κράτη µέλη, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών και η δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλµατος συµφωνούν αµέσως για νέα ηµεροµηνία προσαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η προσαγωγή διενεργείται εντός δέκα ηµερών από τη συµφωνηθείσα νέα ηµεροµηνία. 3. Κατ εξαίρεση, η προσαγωγή µπορεί να αναστέλλεται προσωρινά για σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους, ιδίως όταν ευλόγως εκτιµάται ότι αυτή θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του εκζητουµένου. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκτελείται µόλις παύσουν να υφίστανται οι λόγοι αυτοί. Ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών ενηµερώνει σχετικά τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλµατος και συµφωνεί µε αυτή για νέα ηµεροµηνία προσαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η προσαγωγή διενεργείται εντός δέκα ηµερών µετά τη συµφωνηθείσα νέα ηµεροµηνία. 4. Αν µετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσµιών ο εκζητούµενος εξακολουθεί να κρατείται, απολύεται. Σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί σε βάρος του περιοριστικοί όροι, αυτοί αίρονται αυτοδικαίως. Άρθρο 28 Αναβολή της προσαγωγής ή προσαγωγή υπό όρους 1. Η αρµόδια δικαστική αρχή µπορεί, αφού αποφασίσει την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, να αναβάλει την προσαγωγή του εκζητουµένου, ώστε να διωχθεί στο Ελληνικό Κράτος ή, αν έχει ήδη καταδικασθεί, να εκτίσει στο ελληνικό έδαφος καταγνωσθείσα ποινή για έγκληµα διαφορετικό από εκείνο για το οποίο εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. 2. Η δικαστική αρχή που αποφασίζει την εκτέλεση του εντάλµατος, µπορεί, αντί να αναβάλει την προσαγωγή, να προσαγάγει προσωρινά τον εκζητούµενο στο κράτος µέλος έκδοσης του εντάλµατος υπό όρους που συµφωνούνται µε τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλµατος και διατυπώνονται εγγράφως. Άρθρο 29 Κατάσχεση και παράδοση αντικειµένων 1. Η αρµόδια δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος προβαίνει αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλµατος σε κατάσχεση και παράδοση των αντικειµένων, τα οποία δύνανται να χρησιµεύσουν ως πειστήρια ή βρίσκονται στην κατοχή του εκζητουµένου ως αποτέλεσµα της αξιόποινης πράξης. 2. Η κατάσχεση εκτελείται µε µέριµνα του εισαγγελέα εφετών κατ ανάλογη εφαρµογή των άρθρων του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» 1. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων Άρθρο 1 Καµιά ποινή χωρίς νόµο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά µόνο για τις πράξεις εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 135 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Από φαση Πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 11 Οκτωβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4198 Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ********************** Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νέος νόμος 4322/2015 (Μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Hλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια»

στο σχέδιο νόµου «Hλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Hλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια» Με την αριθ. 64062/27.9.2012 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 242 6 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4205 Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 Φ092.22/1394 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Βαρσοβία, 16.5.2005 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡ Π Ν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesisltd.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 146 14 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλο δαπούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ (ΤΕΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης» - 1 - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας» (άρθρα 5 παρ. 4, 3 Συντ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ Άρθρο 1ο Τµήµατα και Γραφεία Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ 1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 4144/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 88Α Μέγεθος κειμένου: 609 KB Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα