ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ αριθ 18/ Ισχύει για Διδακτορικές Διατριβές που ορίσθηκαν στην ΓΣΕΣ μετά την Η Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών, η οποία συγκροτήθηκε με το υπ αριθμ. Α2089/ έγγραφο του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής, καθηγητού κ. Βασίλειου Ταρλατζή, τροποποίησε τον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών, σύμφωνα με το Ν. 3794/4/9/2009 άρθρο 27 παραγρ. 4 (ΦΕΚ 156), το οποίο αναφέρεται στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και καταργεί το τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148), όπως ίσχυε με την προσθήκη του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177Α ). Συντμήσεις ΕΔΔ Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών ΔΔ Διδακτορική Διατριβή ΠΜΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΔΕ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΓΣΕΣ Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 3ΣΕ Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 7ΕΕ Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή ΤΙΑΠΘ Τμήμα Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Βαθμίδα Καθηγητών: Καθηγητή/τριας, Αναπληρωτή/τριας, Επίκουρου/ης Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) πρέπει να πληροί προϋποθέσεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης Ιατρικής Επιστήμης, της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. 2. Ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο ή έτος, προκηρύσσονται οι διαθέσιμες θέσεις ανά Εργαστήριο/Κλινική και ανά Επιβλέποντα Καθηγητή για εκπόνηση ΔΔ. Η προκήρυξη γίνεται τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΤΙΑΠΘ) και οπουδήποτε αλλού θεωρείται κατάλληλο από τον Επιβλέποντα. Στην προκήρυξη αναφέρονται σχετικές πληροφορίες που θεωρεί χρήσιμες ο Επιβλέπων. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν απαραίτητα το γενικότερο πεδίο της έρευνας, τη μονάδα που θα εκπονηθεί η ΔΔ και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (η οποία μπορεί να είναι και ανοικτή). Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται με κριτήρια, όπως π.χ., το βαθμό 1

2 πτυχίου, μεταπτυχιακό δίπλωμα, ξένες γλώσσες (κατά προτίμηση αγγλικά), σχετικές δημοσιεύσεις, και κατά κύριο λόγο την προφορική συνέντευξη. 3. Η εκπόνηση ΔΔ πραγματοποιείται μέσα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΤΙΑΠΘ και σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΙΑΠΘ. Σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008, άρθρο 9, παραγρ.1β: «Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση ΔΔ έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΜΔΕ». Με βάση το ανωτέρω εδάφιο, οι πτυχιούχοι του ΤΙΑΠΘ μπορούν να εκπονήσουν ΔΔ χωρίς την κατοχή ΜΔΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών του ΤΙΑΠΘ, εφόσον εγκριθεί η αίτησή τους από τη ΓΣΕΣ. 4. Μετά την επιλογή του από τον Επιβλέποντα Καθηγητή για μια διαθέσιμη θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που έχει προκηρυχτεί, ο υποψήφιος διδάκτορας, υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του ΤΙΑΠΘ αναφέροντας τον Επιβλέποντα και την Ακαδημαϊκή Μονάδα του ΤΙΑΠΘ και προσδιορίζοντας, σε γενικές γραμμές, το αντικείμενο της ΔΔ. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται: α) Αντίγραφο πτυχίου. β) Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου, εφόσον υπάρχει. γ) Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά σε τυχόν δημοσιευμένες εργασίες) δ) Βεβαίωση του Επιβλέποντα Καθηγητή για την επιλογή του σε διαθέσιμη θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που έχει προκηρυχτεί. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, διαβιβάζονται στη Γραμματεία της Ακαδημαϊκή Μονάδας του ΤΙΑΠΘ (Εργαστηρίου ή Κλινικής), συνοδευόμενα με βεβαίωση της Γραμματείας του ΤΙΑΠΘ για τη διαθεσιμότητα του Επιβλέποντος, όσον αφορά στον αριθμό ΔΔ που δικαιούται να επιβλέψει, με παράλληλη κοινοποίηση στον Επιβλέποντα. 5. Μετά από έγγραφη έγκριση του Διευθυντή/τριας και της πλειοψηφίας των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου ή της Κλινικής, για την εκπόνηση της ΔΔ στον αντίστοιχο χώρο, η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται προς τον Τομέα με ευθύνη του Επιβλέποντος και με γραπτή του εισήγηση για την προοπτική περάτωσης μέσα στα οριζόμενα χρονικά πλαίσια από τον κανονισμό και την εξασφάλιση πόρων και τεχνογνωσίας. Σε περίπτωση άρνησης της έγκρισης από τον Διευθυντή/τρια ή τα μέλη ΔΕΠ, αυτή αιτιολογείται και κατατίθεται στον Τομέα εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, για έγκριση ή μη του αιτήματος του υποψηφίου διδάκτορα. 6. Στον Τομέα ορίζονται τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (3ΣΕ) και ταυτόχρονα ο τίτλος της ΔΔ, εφόσον είναι δυνατόν, και κοινοποιούνται στην Γραμματεία του ΤΙΑΠΘ για έγκριση από τη ΓΣΕΣ του ΤΙΑΠΘ. Σε περίπτωση που θα συμμετέχουν στην 3ΣΕ Καθηγητές από άλλο Τομέα ή Τομείς, γίνεται αλληλογραφία μεταξύ των Τομέων, για τη συμπλήρωση της 3ΣΕ και τον ορισμό του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση, ο τίτλος της ΔΔ θα πρέπει να κατατεθεί σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών στον Τομέα και να κοινοποιηθεί στη Γραμματεία του ΤΙΑΠΘ, προς έγκριση από τη ΓΣΕΣ. 2

3 7. Η 3ΣΕ, ο τίτλος και το πειραματικό πρωτόκολλο της ΔΔ, ελέγχονται συμβουλευτικά από την Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών (ΕΔΔ), η οποία εισηγείται στη ΓΣΕΣ του ΤΙΑΠΘ την έγκριση των ανωτέρω. 1. Δικαίωμα εκπόνησης ΔΔ έχουν: Άρθρο 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ α) Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι κατέχουν ΜΔΕ. Κατ εξαίρεση γίνονται δεκτοί οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι δεν κατέχουν ΜΔΕ, εφόσον διαθέτουν επιστημονική συνεργασία με το Εργαστήριο/Κλινική που θα εκπονήσουν τη διατριβή τους (έγγραφη βεβαίωση του Καθηγητή που θα συνεργασθούν) και επιστημονικό έργο που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις δημοσιεύσεις (όχι ανακοινώσεις) σε επιστημονικά περιοδικά. Το επιστημονικό έργο θα αποδεικνύεται και με το βιογραφικό σημείωμα αλλά και με προσκόμιση ανατύπων των δημοσιεύσεων. β) Οι απόφοιτοι Τμημάτων με γνωστικό αντικείμενο συγγενές προς την Ιατρική ή άλλων Τμημάτων των Θετικών Επιστημών, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι κατέχουν συναφές ΜΔΕ. Οι απόφοιτοι θα πρέπει να συνεργάζονται αποδεδειγμένα με το ΤΙΑΠΘ (έγγραφη βεβαίωση ενός εκ των Καθηγητών της 3ΣΕ) και να έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον δύο (2) επιστημονικές εργασίες, σχετικές με το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούν. γ) Οι απόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων της κατηγορίας β, οι οποίοι δεν κατέχουν ΜΔΕ του Τμήματος προέλευσής τους, εφόσον έχουν ΜΔΕ του ΤΙΑΠΘ. δ) Οι πτυχιούχοι όλων των υπολοίπων Τμημάτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων Τμημάτων μόνο εφόσον κατέχουν ΜΔΕ του ΤΙΑΠΘ. ε) Κατ εξαίρεση, μπορούν να εκπονήσουν ΔΔ ως υπεράριθμοι και χωρίς υποχρέωσης κατοχής ΜΔΕ, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ: (i) οι υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ή άλλων Οργανισμών της Ελλάδας, ή διακρατικών και άλλων συμφωνιών, και (ii) οι έμμισθοι ερευνητές χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων (της Ελλάδας, ή Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλων διεθνών Οργανισμών) σχετικών με το θέμα της ΔΔ τους. 2. Η κατάθεση ή βεβαίωση των απαιτούμενων εγγράφων για τους υποψήφιους διδάκτορες γίνεται ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης εκπόνησης ΔΔ στη Γραμματεία του ΤΙΑΠΘ. Άρθρο 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της ΔΔ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία ορισμού της 3ΣΕ, για τους κατέχοντες ΜΔΕ (Ν. 3685/2008 άρθρο 9). 3

4 2. Εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός από τη ΓΣΕΣ δίχως ΜΔΕ, κατ εξαίρεση, η ελάχιστη χρονική διάρκεια της ΔΔ είναι τέσσερα (4) έτη (Ν. 3685/2008, άρθρο 9). Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκπόνησης ΔΔ ο υποψήφιος προσκομίσει πιστοποιητικό κατοχής ΜΔΕ, η διάρκεια της διατριβής του παραμένει τέσσερα (4) έτη. 3. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ (2009), που διαμορφώθηκε μετά το νόμο 3685/2008, το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης ΔΔ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη και κατά περίπτωση μπορεί να δίνεται παράταση για ένα (1) ημερολογιακό έτος, με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της 3ΣΕ. Η πάροδος και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και την αφαίρεση του θέματος της διδακτορικής διατριβής, με απόφαση της ΓΣΕΣ. Άρθρο 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 1. Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε κατηγορίας, υποχρεούται να παρακολουθήσει κύκλο μαθημάτων από οργανωμένους κύκλους σπουδών του ΤΙΑΠΘ. Το σύνολο των μαθημάτων αυτών είναι απο τρία (3) έως έξι (6), 1-3 ανά ακαδημαϊκό έτος. Η επιλογή τους θα γίνεται σε συνεννόηση και έγκριση από τον Επιβλέποντα. Η επιλογή των μαθημάτων θα γίνεται από το σύνολο των οργανωμένων κύκλων σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών (υποχρεωτικών ή επιλεγόμενων) μαθημάτων (εκτός μαθημάτων κλινικής άσκησης) που προσφέρονται από το ΤΙΑΠΘ. Η επιτυχής τους παρακολούθηση θα βεβαιώνεται με έγγραφο του συντονιστή του κάθε μαθήματος προς την Γραμματεία της Επιτροπής Διδακτορικών Διατριβών. 2. Ο υποψήφιος διδάκτορας είναι υποχρεωμένος, σε συνεργασία με την 3ΣΕ, να μεριμνά για την πιστή τήρηση του Κανονισμού Διδακτορικών Διατριβών του ΤΙΑΠΘ. 3. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο ΤΙΑΠΘ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ν. 3685/2008 άρθρο 9). Άρθρο 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1. Κάθε Καθηγητής, μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες (Ν. 3685/2008, άρθρο 9). 2. Ο αριθμός των υπό εκπόνηση ΔΔ σε κάθε Εργαστήριο/Κλινική εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των Καθηγητών που ανήκουν στο Εργαστήριο ή στην Κλινική. Καλό θα είναι όλοι οι Καθηγητές, που δικαιούνται εκ του νόμου, να αναλαμβάνουν την επίβλεψη ΔΔ. 3. Μέλη ΔΕΠ μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας με τον υποψήφιο, δεν συμμετέχουν στην 3ΣΕ. 4

5 4. Σε περίπτωση που η ΔΔ εκπονείται σε Κλινική και έχει εργαστηριακή μεθοδολογία που εκτελείται σε κάποιο Εργαστήριο, συνιστάται η συμμετοχή ενός Καθηγητή στην 3ΣΕ από το αντίστοιχο Εργαστήριο. Επίσης, για ΔΔ η οποία εκπονείται σε Εργαστήριο και εμπεριέχει και κλινικό αντικείμενο, συνιστάται η συμμετοχή ενός Καθηγητή στην 3ΣΕ από αντίστοιχη Κλινική. 5. Εφόσον υπάρχει η σχετική τεχνογνωσία στο ΤΙΑΠΘ, στην 3ΣΕ συνιστάται να συμμετέχουν Καθηγητές του ΤΙΑΠΘ που ασχολούνται με το αντικείμενο. Η διατμηματική και διαπανεπιστημιακή συνεργασία ενθαρρύνονται πάντοτε, όταν τηρούνται οι κανόνες που διέπουν την έρευνα. 6. Τα Εργαστήρια και οι Κλινικές του ΤΙΑΠΘ τηρούν αρχείο ΔΔ, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων διδακτόρων, του Επιβλέποντος και των δύο μελών της 3ΣΕ, καθώς και οι ημερομηνίες της αρχικής αίτησής τους, της συγκρότησης της 3ΣΕ, του ορισμού του θέματος με τον τίτλο του, και των διαδοχικών εκθέσεων προόδου. Άρθρο 6 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη ΓΣΕΣ 3ΣΕ για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένας (1) Καθηγητής του ΤΙΑΠΘ της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου, ως Επιβλέποντος, και άλλα δύο μέλη, τα οποία μπορεί να είναι του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β, Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΔΔ (Ν.3685/2008, άρθρο 9). 2. Τα μέλη της 3ΣΕ πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. 3. Η 3ΣΕ σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει και υποβάλλει το θέμα της ΔΔ εντός δύο (2) μηνών στον Τομέα, και διά της ΕΔΔ στην ΓΣΕΣ προς έγκριση. Με τον καθορισμό του θέματος η 3ΣΕ σε συνεργασία με τον υποψήφιο, υποβάλλει και την Έκθεση «Πρωτοτυπίας και Σκοπιμότητας», σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1. Κατά τη συμπλήρωση της Έκθεση «Πρωτοτυπίας και Σκοπιμότητας» θα πρέπει να ακολουθούνται απαραίτητα οι διεθνώς αποδεκτές οδηγίες ανάλογα με τον τύπο της μελέτης (περιγραφικές, τυχαιοποιημένες, διαγνωστικές κλπ), όπως αυτές περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία (http://www.equator-network.org και Simera I et al, Eur J Clin Invest.2010 Jan;40(1):35-53). Ο τίτλος της ΔΔ θα πρέπει να αναδεικνύει το στόχο, να είναι σύντομος, σαφής, κατατοπιστικός και εάν είναι δυνατόν χωρίς ξενόγλωσσα στοιχεία και συντομογραφίες. Εάν υπάρχει υπότιτλος να διατυπώνεται με λιγότερες από τον τίτλο λέξεις. 4. Με ευθύνη του Επιβλέποντος, η ΔΔ θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκρίνεται από την Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας του ΤΙΑΠΘ. Για μελέτες που αφορούν σε πειραματόζωα, απαιτείται έγκριση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Επίσης θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και 5

6 απαιτήσεις για τη διεξαγωγή έρευνας σε ανθρώπους, ανθρώπινο υλικό, πειραματόζωα και κύτταρα. 5. Η ΔΔ εκπονείται σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια ή Κλινικές, με δυνατότητα χρησιμοποίησης στοιχείων και από Κρατικές Κλινικές/Εργαστήρια ή Ερευνητικά Ιδρύματα, όπως ορίζονται αυτά από το Νόμο. Επίσης, η συνεργασία με ιδιωτικά εργαστήρια/κλινικές/μονάδες θα επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου από τη ΓΣΕΣ. 6. Εφόσον κατά την εκπόνηση της ΔΔ υπάρχει συνεργασία του υποψηφίου με επιστημονικά κέντρα εξωτερικού ή εσωτερικού, όπως Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία ή Ερευνητικά ιδρύματα, Δημόσια Ερευνητικά κέντρα, και κυρίως όταν ο υποψήφιος προτίθεται να χρησιμοποιήσει υλικό ή μεθοδολογία από αυτά, η πρόθεση αυτή θα πρέπει να πιστοποιείται εγγράφως από το αντίστοιχο κέντρο. Επίσης, στην περίπτωση αυτή η 3ΣΕ οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι, αυτά τα στοιχεία αποτελούν μέρος της ΔΔ. Τα παραπάνω, όπως και το Κέντρο προέλευσης, θα αναφέρονται και στη τελική εκτύπωση της ΔΔ. 7. Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει, μετά τον ορισμό του θέματος από τη ΓΣΕΣ του ΤΙΑΠΘ και πριν τη λήξη του πρώτου έτους εκπόνησης της ΔΔ, μονογραφία-ανασκόπηση σχετική με το θέμα της ΔΔ, έκτασης λέξεων, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη βιβλιογραφία. 8. Η 3ΣΕ σε συνεργασία με τον υποψήφιο, υποβάλλει έκθεση προόδου (1 η, 2 η, 3 η, κλπ.) προς τη ΓΣΕΣ, στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της. Η έκθεση προόδου υποβάλλεται, δια του Τομέα, στη Γραμματεία του ΤΙΑΠΘ, ελέγχεται από την ΕΔΔ και εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ. Με την έκθεση προόδου πρέπει να βεβαιώνεται η πρόοδος του υποψηφίου στις διαδικασίες εκπόνησης της ΔΔ (συλλογή βιβλιογραφίας, πειραματικό/κλινικό μέρος, στατιστική επεξεργασία ευρημάτων, μερική εξαγωγή συμπερασμάτων κλπ.) και να αναφέρονται τυχόν δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις. Ο υποψήφιος πρέπει υποχρεωτικά να παρουσιάζει την ετήσια πρόοδο του στα μέλη του Εργαστηρίου/Κλινικής όπου εκπονείται η ΔΔ και να βεβαιώνεται με έγγραφο της 3ΣΕ. Ο Επιβλέπων μπορεί να παρουσιάζει την πρόοδο του υποψηφίου πολύ συνοπτικά στο Τομέα, όταν συζητείται η έκθεση προόδου για έγκριση, εφόσον του ζητηθεί. 9. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να εργάζεται υπό την καθοδήγηση και ευθύνη του Επιβλέποντος και να τηρεί αρχείο των εργασιών του, όπως και ο Επιβλέπων οφείλει να έχει πιστό αντίγραφο του αρχείου. Στο αρχείο του κάθε υποψηφίου θα περιλαμβάνονται στοιχεία και έγγραφα, όπως π.χ.: α) Οι φάκελοι των ασθενών / μαρτύρων (ή πειραματοζώων, σε περίπτωση αντίστοιχης πειραματικής μελέτης) με την καταγραφή των δεδομένων από τους οποίους προκύπτουν τα αποτελέσματα της ΔΔ. β) Τα αποτελέσματα των μετρήσεων στην πρωτογενή τους μορφή (raw data) που έχουν διεξαχθεί (π.χ., για τις κλινικές μελέτες, καταστάσεις υπογεγραμμένες από τους υπεύθυνους των Εργαστηρίων όπου έγιναν οι μετρήσεις). γ) Η έγκριση από την Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας ή της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (όπου αυτή απαιτείται). δ) Άλλα έγγραφα που αφορούν στη ΔΔ (χρηματοδότηση, ετήσιοι πρόοδοι, αιτήσεις παράτασης και συγκρότησης 7ΕΕ, κλπ.). 6

7 ε) Δημοσιεύσεις που προκύπτουν από τη ΔΔ (περιλήψεις που υποβλήθηκαν και ανακοινώθηκαν, πλήρεις δημοσιεύσεις που υποβλήθηκαν και έγιναν δεκτές, κλπ Τα μέλη της 3ΣΕ, καθώς και η Διοίκηση του ΤΙΑΠΘ μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα παραπάνω έγγραφα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 10. Σε περίπτωση μετακίνησης του Επιβλέποντος σε άλλο Εργαστήριο/Κλινική, ή αλλαγής Επιβλέποντος, ο οποίος ανήκει σε άλλο Εργαστήριο/Κλινική, ο υποψήφιος διδάκτορας ακολουθεί υποχρεωτικά τον Επιβλέποντα. 11. Όταν διαπιστωθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην πορεία εκπόνησης της ΔΔ από υπαιτιότητα του υποψηφίου διδάκτορα ή προκύψουν άλλοι λόγοι, η 3ΣΕ αιτείται τη διακοπή της ΔΔ, με έγγραφό της προς τη ΓΣΕΣ του ΤΙΑΠΘ, δια του Τομέα. Η διατριβή διακόπτεται, επίσης, και μετά από αίτηση του υποψηφίου. 12. Με την περάτωση της ΔΔ και πριν τον ορισμό 7μελούς εξεταστικής επιτροπής, ο υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να έχει δημοσιεύσει (ή να έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση) μία (1) τουλάχιστον πλήρη εργασία (όχι περίληψη), που να αφορά μέρος των αποτελεσμάτων της ΔΔ του, σε διεθνές περιοδικό με δείκτη εμβέλειας (impact factor - IF) μεγαλύτερο της μονάδας (>1). Σε περίπτωση που το γνωστικό αντικείμενο της ΔΔ δεν έχει περιοδικά με μεγάλο IF, ο υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να έχει δημοσιεύσει (ή να έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση) μία (1) ή περισσότερες πλήρεις εργασίες (όχι περιλήψεις) με συνολικό IF μεγαλύτερο της μονάδας. Ο υποψήφιος στη δημοσίευση/εις αυτή θα πρέπει να είναι πρώτος συγγραφέας. 13. Εφόσον κριθεί ότι έχει ολοκληρωθεί το επιστημονικό έργο και η συγγραφή της ΔΔ, η 3ΣΕ, με ευθύνη του Επιβλέποντος και με την προϋπόθεση της δημοσίευσης των επιστημονικών εργασιών, που προέκυψαν από τη ΔΔ, ζητά τον ορισμό της 7ΕΕ από τη ΓΣΕΣ του ΤΙΑΠΘ. 14. Στην 7ΕΕ δεν μπορούν να συμμετέχουν εξεταστές μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας με τον υποψήφιο. 15. Τα έντυπα αλληλογραφίας της 3ΣΕ προς τα Εργαστήρια, τις Κλινικές, τους Τομείς και το ΤΙΑΠΘ, είναι τυποποιημένα για όλα τα στάδια εκπόνησης της ΔΔ. Υποδείγματα, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΙΑΠΘ ή στην ΕΔΔ. Άρθρο 7 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1. Δομή. Για το ομοιόμορφο του τρόπου συγγραφής, σε ότι αφορά τις βιβλιογραφικές αναφορές, προτείνεται να ακολουθείται το σύστημα Vancouver, το οποίο παρουσιάζεται στο περιοδικό «Ελληνική Ιατρική» (Δεκέμβριος 1982, 6, ) και στο δικτυακό τόπο Η έκδοση μπορεί να γίνεται είτε με τη μέθοδο της εκτύπωσης, είτε με φωτοαντιγραφική παραγωγή, σε δύο όψεις, εφ όσον πληρούνται οι όροι της καλαισθησίας του κειμένου και της ευκρίνειας των σχημάτων, διαγραμμάτων, εικόνων, ακτινογραφιών κλπ. 7

8 2. Εξώφυλλο. Στο εξώφυλλο θα αναφέρονται, στο άνω μέρος, η Σχολή Επιστημών Υγείας, το ΤΙΑΠΘ, ο Τομέας, το Εργαστήριο ή η Κλινική, ο Διευθυντής, το Πανεπιστημιακό Έτος και ο αριθμός της ΔΔ. Ακολουθούν ο τίτλος της ΔΔ, το όνομα και η ιδιότητα του συγγραφέα και ο χαρακτηρισμός «ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ». Στο κάτω μέρος αναγράφονται ο τόπος και ο χρόνος κατάθεσής της. Τα ίδια επαναλαμβάνονται στο εσώφυλλο, στη δεύτερη σελίδα του οποίου αναφέρονται τα ονόματα και η βαθμίδα των μελών της 3ΣΕ και της 7ΕΕ, κατά αλφαβητική σειρά, διαχωρισμένα μεταξύ τους, και με πρώτο το όνομα του Επιβλέποντος και στις 2 περιπτώσεις. 3. Εκτύπωση. Η Εκτύπωση της ΔΔ γίνεται μετά από άδεια, κατόπιν ελέγχου των δοκιμίων και του τελικού κειμένου, από την 3ΣΕ. Η οριστική εκτύπωση της ΔΔ γίνεται μετά από την επιτυχή προφορική δοκιμασία και τις τυχόν προτάσεις για βελτιώσεις ή διορθώσεις από την 7ΕΕ. 4. Ανάτυπα διατριβής. Ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει, στη Γραμματεία του ΤΙΑΠΘ δώδεκα (12) ανάτυπα της ΔΔ του και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία διανέμονται ως εξής: δύο (2) για τη Γραμματεία, επτά (7) για την 7ΕΕ, ένα (1) για τον οικείο Τομέα, ένα (1) για το Μουσείο του ΤΙΑΠΘ και ένα (1) στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Τα δύο ανάτυπα σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται ένα (1) στη Βιβλιοθήκη του ΤΙΑΠΘ και ένα (1) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Η Γραμματεία αναλαμβάνει τη διανομή των 6 ανατύπων (Γραμματεία, Τομέα, Μουσείο και Βιβλιοθήκες), τα υπόλοιπα αποστέλλονται με ευθύνη του υποψηφίου. Άρθρο 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 1. Η προφορική δοκιμασία και η τελική κρίση των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται από την 7ΕΕ που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ και αποτελείται από τα μέλη της 3ΣΕ και άλλα τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον, πρέπει να είναι Καθηγητές από το ΤΙΑΠΘ. Τα υπόλοιπα μέλη της 7ΕΕ μπορεί να είναι Καθηγητές Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ ή μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β, Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΔΔ. Όλα τα μέλη της 7ΕΕ πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτήν στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη ΔΔ του (Ν. 3685/2008, άρθρο 9). 2. Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη ΔΔ του, δημόσια, στον Τομέα όπου εκπονήθηκε η ΔΔ. Ο χρόνος της παρουσίασης της ΔΔ από τον υποψήφιο προσδιορίζεται από τον Τομέα. Διαφάνειες ή άλλα απεικονιστικά βοηθήματα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε περιορισμένο αριθμό με σκοπό να γίνουν κατανοητά ορισμένα αποτελέσματα της ΔΔ (γραφικές παραστάσεις, σχήματα κλπ). Μετά το πέρας της παρουσίασης, τα μέλη της 7ΕΕ, καθώς και μέλη της Γ.Σ του Τομέα, υποβάλλουν ερωτήσεις προς τον υποψήφιο. 3. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει κατ ιδίαν κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη και 8

9 βαθμολογεί τον υποψήφιο, συνεκτιμώντας την παρουσίαση και συγγραφή, με «άριστα με διάκριση» στις περιπτώσεις: α) όταν έχουν προκύψει τρείς (3) τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε περιοδικά με IF 3 ή β) μία (1) ή δύο (2) δημοσιεύσεις σε περιοδικά με IF 10 αθροιστικά και με ομόφωνη απόφαση της εξεταστικής επιτροπής, «άριστα», «λίαν καλώς», «καλώς» και ανακοινώνει την απόφασή της στον υποψήφιο και στη Γ.Σ. του Τομέα. 4. Ο υποψήφιος θα πρέπει να πάρει πέντε (5) θετικές ψήφους τουλάχιστον για να περάσει την προφορική δοκιμασία επιτυχώς (Ν. 3685/2008, άρθρο 9). Η 7ΕΕ ανακοινώνει άμεσα την απόφασή της στον υποψήφιο και στη ΓΣ του Τομέα. 5. Τα πρακτικά της όλης διαδικασίας κοινοποιούνται στη ΓΣΕΣ του ΤΙΑΠΘ. 6. Η επίσημη αναγόρευση των διδακτόρων του ΤΙΑΠΘ γίνεται σε ειδική τελετή παρουσία της ΓΣΕΣ. Άρθρο 9 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Αντικατάσταση μέλους της 3ΣΕ επιτρέπεται να γίνει κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΔ εφόσον υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι. 2. Επίσης, επιτρέπεται η αντικατάσταση του Επιβλέποντος. Στην περίπτωση αυτή, ένα εκ των άλλων δύο μελών της 3ΣΕ, ή άλλος Καθηγητής, εφόσον κριθεί απαραίτητο, αναλαμβάνει την επίβλεψη, και η εκπόνηση της διατριβής συνεχίζεται κανονικά. 3. Βελτίωση τίτλου και πρωτοκόλλου επιτρέπεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της 3ΣΕ, συνοδευόμενη από καινούριο βελτιωμένο ερευνητικό πρωτόκολλο προς την ΕΔΔ. 4. Με απόφαση της ΓΣΕΣ ορίζεται η γλώσσα της συγγραφής της ΔΔ (Ν. 3685/2008, άρθρο 9). 5. Θέματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζονται από τη ΓΣΕΣ. 6. Ο πρόεδρος της ΕΔΔ συμμετέχει στην ΓΣΕΣ όταν συζητούνται θέματα της Επιτροπής ΔΔ. 7. Ο Κανονισμός Εκπόνησης ΔΔ μπορεί να αναθεωρείται ανά διετία κατά το μήνα Μάϊο. Ο Πρόεδρος του ΤΙΑΠΘ αναθέτει στην ΕΔΔ την υποβολή των προτάσεωνεισηγήσεων προς τη ΓΣΕΣ του ΤΙΑΠΘ για τυχόν τροποποιήσεις του κανονισμού. 8. Σε περίπτωση προβλήματος συνεργασίας μεταξύ του υποψήφιου διδάκτορα και του Επιβλέποντος ή της 3ΣΕ το θέμα θα παραπέμπεται στον Πρόεδρο του ΤΙΑΠΘ, ο οποίος ορίζει τριμελή επιτροπή από τα μέλη της ΕΔΔ, συμμετέχοντος του Προέδρου της ΕΔΔ, η οποία επιτροπή θα εξετάζει το θέμα και θα υποβάλλει το πόρισμα στην ΓΣΕΣ για κρίση. 9

10 9. Ισχύει το Άρθρο 12 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ. «Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία». Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή, ο/η φοιτητής/τρια ή ο υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης-δημοσιευμένης ή μηχωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΓΣΕΣ για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της Επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας- η ΓΣΕΣ μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας. Άρθρο 10 Ο παρόν Κανονισμός Εκπόνησης διδακτορικών Διατριβών ισχύει για διδακτορικές διατριβές που ορίσθηκαν στην ΓΣΕΣ από την επομένη της ημερομηνίας (18/ ) έγκρισής του από τη ΓΣΕΣ του ΤΙΑΠΘ. 10

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 9 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχια κών και Διδακτορικών Σπουδών. H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (κατηγορίες μεταπτυχιακών σπουδαστών Ε.Ι.Π. κατανομή μεταπτυχιακών σπουδαστών με υποτροφία Ε.Ι.Π. στα εργαστήρια του Ε.Ι.Π. διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Γενική διάταξη Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα