ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΤΕΠ 06-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ Εργα αεροδροµίων 05 Μεταφορικές ταινίες αεροσταθµών 02 Μεταφορικές ταινίες κλειστού βρόχου µε επάλληλα πέλµατα 00 - Έκδοση Μάιος 2006

2 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ηµοσίων Έργων (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ιοίκησης Έργου (2η Ο Ε). Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων Περιγραφή Hµεροµηνία Παρατηρήσεις Πρώτη έκδοση 05/2006 Κείµενο 2 ης Ο Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.

3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΜΕ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ Μεταφορική επιφάνεια Πέλµατα Kλίνη µεταφορικής τανίας Κινητήριος µηχανισµός ιατάξεις ασφαλείας ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.4 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 5 ΠΕΤΕΠ: i

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΜΕ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ii ΠΕΤΕΠ:

5 Μεταφορικές ταινίες κλειστού βρόχου µε ΠΕΤΕΠ επάλληλα πέλµατα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η προµήθεια και εγκατάσταση µεταφορικών ταινιών µε επάλληλα πέλµατα, για την διακίνηση των αποσκευών εντός των χώρων των αεροσταθµών σε οριζόντια διάταξη, εδραζόµενες επί δαπέδου. Έχει κάτοψη σε σχήµα κλειστού βρόχου µε κινούµενη επιφάνεια για τοποθέτηση ή παραλαβή αποσκευών. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Τα υλικά που περιλαµβάνονται είναι τα ακόλουθα: 1. Μεταφορική επιφάνεια - Πέλµατα 2. Κλίνη µεταφορικής ταινίας 3. Κινητήριος µηχανισµός 4. ιατάξεις ασφαλείας 2.2. ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση θα προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προϊόντα από άλλα κράτη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πρώτες ύλες από κράτη µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή, θα θεωρούνται ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν µε αυτούς θα επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθµό διαρκώς η απαιτούµενη µέθοδος προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ Μεταφορική επιφάνεια Πέλµατα Θα αποτελείται από µία ατέρµονα σειρά αλληλοεπικαλυπτοµένων ελαστικών πελµάτων, τα οποία δηµιουργούν µία οµαλή κινούµενη επιφάνεια µορφής ταινίας κλειστού βρόχου σε ύψος 35 έως 45 cm από το επίπεδο έδρασης, χωρίς διάκενα, ούτως ώστε να αποκλείεται η εµπλοκή των αποσκευών και το ενδεχόµενο τραυµατισµού. ΠΕΤΕΠ: /5

6 Τα ελαστικά πέλµατα θα επικαλύπτονται και θα ολισθαίνουν οµαλά µεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να ακολουθούν ευθύγραµµη ή/και καµπύλη τροχιά µε ελάχιστη εσωτερική ακτίνα καµπυλότητος από 500 mm. Τα ελαστικά πέλµατα θα είναι κατασκευασµένα από πολυµερές ελαστικό µαύρου κατά κανόνα χρώµατος (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την µελέτη). Θα έχουν σχήµα παραλληλόγραµµο µε την µεγαλύτερη πλευρά τους κάθετη στον άξονα της ταινίας. Η άνω επιφάνειά τους θα είναι λεία ώστε να διευκολύνεται η µεταξύ τους ολίσθηση αλλά και η εύκολη παραλαβή των αποσκευών. Τα πέλµατα θα στηρίζονται σταθερά µέσω κοχλιών σε βάση από µορφοσίδηρο ή άλλο µεταλλικό ισχυρό υλικό στο µέσο της οποίας θα είναι προσαρµοσµένο σταυροειδές στοιχείο, το οποίο θα φέρει τριβείς κυλίσεως σε όλα τα άκρα και θα αποτελεί τµήµα µιας ατέρµονης κινούµενης αλυσίδας εντός οδηγού σταυροειδούς σχήµατος από µορφοσίδηρο. Η ταχύτητα µεταφοράς θα είναι τυπικά 0,30 m/sec έως 0,50 m/sec και το πλάτος των πελµάτων 980 έως 1.000mm (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την µελέτη) Kλίνη µεταφορικής τανίας Αποτελεί την φέρουσα µεταλλική κατασκευή επί της οποίας στηρίζεται η κινούµενη ατέρµονη σειρά των πελµάτων, ο οδηγός της κινούµενης αλυσίδας, ο κινητήριος µηχανισµός και τα προστατευτικά πλευρικά τοιχώµατα. Γενικά χαρακτηριστικά Το σχήµα και το µήκος της κλίνης θα ανταποκρίνεται προς την διάταξη της µεταφορικής ταινίας. Η κλίνη θα είναι κατάλληλη για ωφέλιµο πλάτος πελµάτων 980 έως 1.100mm. Όλα τα µεταλλικά µέρη της κλίνης, πλην αυτών που προκύπτουν από µηχανουργική κατεργασία, θα είναι βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή (εκτός αν άλλως ορίζεται στην µελέτη). Ο οδηγός της αλυσίδας µεταφοράς θα αποτελείται από στοιχεία µορφοσιδήρου µε εσωτερικές επιφάνειες διαµορφωµένες µε µηχανουργική επεξεργασία. Η συναρµογή των τεµαχίων µεταξύ τους θα εξασφαλίζει απόλυτα οµαλή εσωτερική επιφάνεια για την κύλιση των τριβέων, που υπάρχουν στα σταυροειδή στοιχεία της αλυσίδας. Η κλίνη θα είναι διαστασιολογηµένη για κινητό γραµµικό φορτίο 100 kg/m, συν δυναµική φόρτιση τουλάχιστον 50 kg/m. Η αντοχή της σε στατική φόρτιση θα είναι τουλάχιστον 200 kg/m. Η κλίνη θα εξυπηρετεί τις ακόλουθες λειτουργίες: α. στήριξη του οδηγού της κινητήριας αλυσίδας κατά τον διαµήκη άξονα του κλειστού βρόγχου, β. στήριξη και ολίσθηση των δύο ελευθέρων άκρων των ελαστικών πελµάτων σε ύψος 35 έως 45cm από το δάπεδο,, γ. στήριξη της όλης κατασκευής σε οριζόντιο δάπεδο µε ποδαρικά επαρκούς διατοµής ανά 1,5m για την ανάληψη των ανωτέρω φορτίσεων, δ. στήριξη της κινητήριας µονάδας, ε. στήριξη όλων των πλευρικών πετασµάτων (ώστε η όλη κατασκευή να έχει το σχήµα κλειστού κουτιού). Η όλη κατασκευή θα αποτελείται από στοιχεία τυποποιηµένης µορφής και διαστάσεων (modules). Η συνολική κατασκευή δεν θα παρουσιάζει διάκενα, οπές, εγκοπές και ανωµαλίες. Θα στηρίζεται στο δάπεδο µέσω κοχλιών µε τυποποιηµένα ποδαρικά, ρυθµιζόµενα καθ ύψος, που στα πέλµατα τους θα υπάρχει ελαστική αντικραδασµική βάση για τον περιορισµό της µετάδοσης κραδασµών στα δοµικά στοιχεία. 2/5 ΠΕΤΕΠ:

7 Η στάθµη θορύβου στον χώρο επιβατών δεν θα είναι µεγαλύτερη από 65 db(a). Οι εξωτερικές επιφάνειες της κλίνης στους χώρους επιβατών θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτα διαµορφωµένα ελάσµατα πάχους τουλάχιστον 2 mm προσαρµοσµένα αποκλειστικά µε κοχλίες (µε µη εµφανή περικόχλια), ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη αποσυναρµολόγηση. Στους λοιπούς χώρους του αεροσταθµού µπορούν να είναι από γαλβανισµένα ελάσµατα πάχους 2,5 mm βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή ή γαλβανισµένα εν θερµώ µετά την µηχανική τους κατεργασία. Στην εξωτερική πλευρά και πλησίον του δαπέδου η πλευρική κάλυψη θα είναι σε εσοχή 10 cm, ώστε να διευκολύνεται η στάση ορθίων επιβατών πλησίον της ταινίας. Η εσωτερική επιφάνεια του κλειστού βρόχου, εφ όσον ευρίσκεται εντός της αίθουσας επιβατών, θα φέρει κάλυψη από ανοξείδωτα ελάσµατα πάχους 2 mm µε σατινέ επιφάνεια Κινητήριος µηχανισµός Θα είναι ενιαίο συγκρότηµα (block) αποτελούµενο από ηλεκτροκινητήρα, µε µειωτήρα στροφών και µετάδοση τύπου caterpillar drive. Θα είναι σταθερά προσαρµοσµένος στην κλίνη κατά τρόπο που αποκλείει µετάδοση κραδασµών και εξασφαλίζει οµαλή ώθηση µέσω των ωστηρίων στην κινητήρια αλυσίδα. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι τριφασικός 400 V/50 Hz, και θα ελέγχεται από ηλεκτρονικό σύστηµα οµαλής εκκίνησης υπό πλήρες φορτίο. Το κιβώτιο του ηλεκτροµειωτήρα θα είναι ερµητικού τύπου, µε ελικοειδή γρανάζια για αθόρυβη λειτουργία. Μπορεί να υπάρχει και δεύτερος κινητήριος µηχανισµός εφ όσον προβλέπεται από την µελέτη ανάλογα µε τις απαιτήσεις µήκους - φορτίου. Εναλλακτικά µπορεί να εφαρµοσθεί κινητήριος µηχανισµός µε απ ευθείας µετάδοση ώθησης εφοδιασµένος µε γραµµικό επαγωγικό κινητήρα. Στην περίπτωση αυτή ο στάτορας θα είναι προσαρµοσµένος στην κλίνη ενώ ο κινούµενος οπλισµός θα είναι σταθερά προσαρµοσµένος σε στοιχεία της κινητήριας αλυσίδας. Εναλλακτικά γίνεται δεκτός και µηχανισµός µετάδοσης κίνησης διά τριβής. Ολοι οι χρησιµοποιούµενοι τριβείς κύλισης θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον ώρες λειτουργίας υπό το ονοµαστικό φορτίο. Οι αλυσίδες του µηχανισµού caterpillar θα είναι διαστασιολογηµένες µε συντελεστή ασφαλείας 8, και θα διαθέτουν σύστηµα ρύθµισης της τάνυσης. Σε όσα σηµεία απαιτείται λίπανση αυτή θα εξασφαλίζεται δια χειρός κατά την διάρκεια της συντήρησης ή αυτόµατα. Kάθε κινητήριος µηχανισµός θα συνοδεύεται από ηλεκτροµαγνητική πέδη ακινητοποίησης υπό πλήρες φορτίο σε διάστηµα το πολύ 300 mm. H πέδη θα είναι αυτορρυθµιζόµενη έναντι φθοράς του υλικού τριβής. Υπό συνθήκες έλλειψης τάσεως θα εξασφαλίζεται αυτόµατη πέδηση µε αυτόµατη επαναφορά ιατάξεις ασφαλείας Στο πλευρικό κάλυµµα της κλίνης θα ευρίσκονται ενσωµατωµένα σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες των 5 m, κοµβία κινδύνου εντόνου χρώµατος (συνήθως κίτρινα) τύπου «µανιτάρι» σε ειδικά διαµορφωµένη υποδοχή για αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης, µε λυχνία ένδειξης λειτουργίας του κοµβίου. Για την επανεργοποίηση της ταινίας θα απαιτείται επέµβαση τεχνικού. Σε εµφανές σταθερό σηµείο θα εγκατασταθεί προειδοποιητικός αναλάµπων φανός ερυθρού χρώµατος, µε δυνατότητα ηχητικού σήµατος, ο οποίος θα ενεργοποιείται πριν την έναρξη της ΠΕΤΕΠ: /5

8 κίνησης της ταινίας (λόγοι ασφαλείας). Χρόνος καθυστέρησης εκκίνησης µετά το προειδοποιητικό σήµα 5 sec. 3. ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η εγκατάσταση του συστήµατος θα γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό του κατασκευαστικού οίκου ή των αντιπροσώπων του ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την επίτευξη αρίστων συνθηκών συναρµολόγησης και λειτουργίας θα απαιτείται πλήρης οριζοντίωση όλης της τανίας. Για προστασία της ταινίας αλλά και για την εξασφάλιση εργονοµίας στον χώρο φόρτωσης, η ταινία θα εδράζεται επί υπερυψωµένου δαπέδου από σκυρόδεµα. 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατουµένων υλικών. Έλεγχος φακέλου εργοστασιακών δοκιµών ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έλεγχος συµµόρφωσης εξοπλισµού προς τα προβλεπόµενα πρότυπα της µελέτης. Έλεγχος γεωµετρικής ακριβείας της κατασκευής. Οπτικός έλεγχος για εµφανή µειονεκτήµατα κατασκευαστικά ή εκ της µεταφοράς. οκιµαστική λειτουργία υπό πλήρες φορτίο για έλεγχο ταχύτητος, αµπεροµέτρηση κινητήρα, έλεγχο υπερθέρµανσης, διαπίστωση θορύβων. Τυχόν συµµορφώσεις ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ, θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας χωρίς ουδεµία πρόσθετη αποζηµίωση. Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη ή/και την Μελέτη του Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα ΠΕΤΕΠ. 5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτιµώνται πιθανοί κίνδυνοι κατά την µεταφορά, εκφόρτωση, κίνηση του υλικού λόγω του µεγάλου όγκου και βάρους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την εφαρµογή της απαιτούµενης τάνυσης της αλυσίδας του µηχανισµού caterpillar και της κινητήριας αλυσίδας. Υποχρεωτική η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας και ιδιάιτερα η προστασία κεφαλής, ποδιών, χεριών και βραχιόνων κατά τα πρότυπα του ΕΛΟΤ. 4/5 ΠΕΤΕΠ:

9 Προστασία χεριών και βραχιόνων Προστασία κεφαλιού Προστασία ποδιών EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας. EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345: Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εγκατάσταση επιµετράται σε αξονικά µέτρα µηχανισµών. µέσου µήκους κλίνης και τεµάχια κινητηρίων Η τιµή έχει εφαρµογή για όλα τα αποδεκτά πλάτη πελµάτων, σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ. ΠΕΤΕΠ: /5

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-01-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 01 Σωληνώσεις Μαύρων Χαλυβδοσωλήνων µε Ραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-20-01-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 01 Σωληνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-02-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 02 Βαρυτικά ίκτυα Υγρών 01 Σωληνώσεις µε Πλαστικούς Σωλήνες 01 Ευθύγραµµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-01-03 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-07-03-10 07 Σιδηροδροµικά Έργα 07 Συγκολλήσεις 03 Σκυρόγραµµα συνεχώς συγκολληµένων Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 10 Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-01-01 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-04-00 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από ωπλισµένο σκυρόδεµα 04 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 01 Σωληνώσεις & Μέσα Ανάρτησης 06 Κανάλια Καλωδίων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-01-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 01 Χωµατουργικά Υδραυλικών Έργων 02 Καθαρισµοί και Εκβαθύνσεις Κοίτης Ποταµών - Ρεµάτων 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 04 Οπλισµένες Επιχώσεις 00 -

ΠΕΤΕΠ 02-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 04 Οπλισµένες Επιχώσεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-04-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 04 Οπλισµένες Επιχώσεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 01 Βαθιές Θεµελιώσεις 02 Πάσσαλοι δι εκτοπίσεως (Εµπηγνυόµενοι Πάσσαλοι) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 03 Σωληνώσεις Χαλκοσωλήνων 00 - Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ. Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00. 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 03 Ικριώµατα 00-00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00. 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 03 Ικριώµατα 00-00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 03 Ικριώµατα 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 15-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. θερµικές µεθόδους Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 15-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. θερµικές µεθόδους Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-02-02 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 02 Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών 02 Καθαιρέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 08 Κουφώµατα 04 Κουφώµατα από συνθετικά υλικά 00 - Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Τοιχοδοµές 02 Θερµοµονώσεις 02 Θερµοµονώσεις εξωτερικών τοίχων Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 18 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 01 Ασφαλτική επάλειψη συντήρησης Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30 07 Σιδηροδροµικά έργα 06 Συσκευές γραµµής 03 Συσκευές διαστολής 30 Ρύθµιση Συσκευών ιαστολής Γαλλικού Τύπου (UIC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 13-02-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 13-02-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-06-00 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 06 Αδιαπέρατη επίχωση 00 - Έκδοση 1.0 -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 02 Χωµατουργικά Έργα 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 05 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 20 Κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής (επιδοµή) Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση 02 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-08-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 08 Επικόλληση Ινοπλισµένων Πολυµερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 01 Κατασκευές από Σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και ιάστρωση Σκυροδέµατος 01 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος 00 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα