«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)"

Transcript

1 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ » 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάθεση της υλοποίησης της δράσης για την υποστήριξη των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), σε εφαρμογή των όρων: της από την Προγραμματικής Σύμβασης, του έργου «Παρακολούθηση της εφαρμογής των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Ε.Σ.Π.Α.) από την Αυτοδιοίκηση και Επιστημονική Υποστήριξη των Εκπροσώπων της Κ.Ε.Δ.Ε. στις Επιτροπές Παρακολούθησης» και της από την 10 η Μαΐου 2012 σύμβασης μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε και Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. με αντικείμενο: «Υποστήριξη των ΠΕΔ για την πορεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ». Συγκεκριμένα, στόχος της παρούσας είναι, να παρέχει ενημέρωση και υποστήριξη σε ενδιαφερόμενες Π.Ε.Δ. για την πορεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων , καθώς και για την ένταξη, υλοποίηση έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των τροποποιήσεων αυτών βάσει του νόμου 4073/ Οι διατάξεις των άρθρων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (N.3463/2006), σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύουν τροποποιημένες. 3. Οι διατάξεις του Π.Δ. 75 / 2011 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. 4. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) με αριθμό 54/ Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 234/ της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. 3

4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ, Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας) είναι σε εφαρμογή. Στη συγκυρία της προώθησης της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της δημοσιονομικής στενότητας αυξάνεται η σημασία της προώθησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η πλήρης και ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας υλοποίησης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση των Ε.Π αποτελεί βασικό εργαλείο για την χάραξη και την προώθηση της πολιτικής και των μέτρων εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών για την Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει υπογραφεί η από την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, Κ.Ε.Δ.Ε. και Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., με αντικείμενο: «Παρακολούθηση της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Σ.Π.Α.) από την Αυτοδιοίκηση και επιστημονική υποστήριξη». Στο άρθρο 2 παρ.γ8 της σύμβασης προβλέπεται η δράση παροχής ενημέρωσης και υποστήριξης σε ενδιαφερόμενες Π.Ε.Δ. για την πορεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων , καθώς και για την ένταξη, υλοποίηση έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα , η δαπάνη της οποίας, σύμφωνα με το εδ.β της παρ. (α) του άρθρου 5 αυτής, δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της από την σύμβασης και η αμοιβή για την υλοποίηση της ορίζεται με ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. και ΠΕΤΑ Α.Ε. Γι αυτό το λόγο έχει υπογραφεί από τις Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. με αντικείμενο: «Υποστήριξη των ΠΕΔ για την πορεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων » η οποία καθορίζει τους όρους και την αμοιβή για την υλοποίηση της δράσης «Υποστήριξη των ΠΕΔ», σε συνέχεια της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΕΣ., Κ.Ε.Δ.Ε. και Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. με τίτλο «Παρακολούθηση εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) από την Αυτοδιοίκηση και επιστημονική στήριξη των εκπροσώπων της ΚΕΔΕ στις Επιτροπές Παρακολούθησης» και ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης». Προς αυτή την κατεύθυνση, η Π.Ε.Τ.Α Α.Ε αποφάσισε να προχωρήσει στη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου που θα υποστηρίξει την ΠΕΤΑ ΑΕ στην υλοποίηση των παραπάνω συμβάσεων και ειδικότερα στην υποστήριξη των ΠΕΔ. Στον 4

5 πρόχειρο διαγωνισμό θα υποβληθούν τρεις (3) προσφορές τουλάχιστον, ενώ θα διενεργηθεί βάσει του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ανάθεσης ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ υλικών» της ΠΕΤΑ ΑΕ. Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I. Οι ζητούμενες από τον Ανάδοχο εργασίες, τις οποίες αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης με την υπογραφή σύμβασης, είναι οι εξής: 1. Να παρακολουθεί για λογαριασμό των Π.Ε.Δ. το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων , ήτοι 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) (που τα διαχειρίζονται οι 13 Περιφέρειες), 7 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής, το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», το Πρόγραμμα «Αλιεία ». 2. Να συντάξει και να παραδώσει πέντε (5) Εκθέσεις για την πορεία εφαρμογής των Ε.Π από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Συγκεκριμένα, οι Εκθέσεις θα περιλαμβάνουν πλήρη απεικόνιση της πορείας των έργων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και θα συνταχθούν ως εξής: Α Παραδοτέο: Μία (1) έκθεση για την πορεία εφαρμογής των παραπάνω σε πεδίο εφαρμογής 4 Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.). Β, Γ, Δ Παραδοτέα: Τρεις (3) Εκθέσεις για την πορεία εφαρμογής των παραπάνω σε πεδίο εφαρμογής 3 Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.). Ε Παραδοτέο: Μία (1) Επιτελική Σύνοψη για την πορεία εφαρμογής των έργων της Αυτοδιοίκησης στο σύνολο των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.). 5

6 3. Να παραδίδει αναφορές, σημειώματα, σχετικά με το ΕΣΠΑ , όποτε ζητηθούν από τις Π.Ε.Δ. II. Ομάδα έργου Σχήμα Διοίκησης Η ομάδα έργου του Αναδόχου, καθώς και το σχήμα Διεύθυνσης και Διοίκησης του έργου, αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Για την επιτάχυνση της υλοποίησης και τη βελτίωση της λειτουργίας του έργου, ο Ανάδοχος δεσμεύεται να: 1. Διαθέτει έγκαιρα και κανονικά το σύνολο των απαραίτητων πόρων για την ολοκλήρωση των παραδοτέων του έργου. 2. Ενισχύσει της ομάδα έργου με τουλάχιστον τρία (3) στελέχη των οποίων η πρόσληψη τελεί υπό την έγκριση της αναθέτουσας αρχής και τα οποία απασχολούνται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης στο έργο. 3. Υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης του συνόλου - ή μέρους - της ομάδας έργου σε χώρους εργασίας που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή ή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.). 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δικαίωμα συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό, έχουν: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και θα κατατεθούν στη «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), Ηπείρου 11, 10433, 3ος όροφος, το αργότερο μέχρι τις 25/05/2012 και ώρα 11:30 π.μ. μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα εξής: 6

7 ΠΡΟΣ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Αποστολέας) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ » ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο ανωτέρω κυρίως φάκελος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού δύο ανεξάρτητους υποφακέλους με τις ενδείξεις: Α) Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος θα περιέχει στοιχεία όπως: 1) Τεχνικά χαρακτηριστικά του υποψήφιου που θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία του υποψηφίου (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ορισμός και στοιχεία νόμιμων εκπροσώπων για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό) και 2) Τεχνική προσφορά βάσει των ζητούμενων υπηρεσιών του Άρθρου 4 που προσδιορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ρητά και ξεκάθαρα τη δέσμευση για συμμόρφωση με τον ποσοτικό, ποιοτικό και χρονικό προσδιορισμό των παραδοτέων που ζητούνται στην παρούσα προκήρυξη και το άρθρο 4 αυτής. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί ως προς την πληρότητά της σε σχέση με τις ζητούμενες εργασίες και δεσμεύσεις. Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι οι τεχνικές προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των προσφορών. Σε περίπτωση που 7

8 διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η Επιτροπή Αξιολόγησης, μπορεί να αποκλείσει την αντίστοιχη προσφορά από περαιτέρω αξιολόγηση. και Β) Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς, όπου θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως, άνευ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες και με την υποχρεωτική συμπλήρωση του πίνακα που παρατίθεται. Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς καθ οιονδήποτε άλλον τρόπο συνεπάγεται απόρριψή της. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ή ένωσης (χωρίς το ΦΠΑ) (Ολογράφως σε Ευρώ) (Αριθμητικά σε Ευρώ) ΦΠΑ (Ολογράφως σε Ευρώ) (Αριθμητικά σε Ευρώ) Συνολικό ποσόν οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ή ένωσης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (Ολογράφως σε Ευρώ) (Αριθμητικά σε Ευρώ) Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, τα έμμεσα έξοδα του έργου και κάθε δαπάνη που αφορά σε οποιοδήποτε τρίτο σχετικά με το έργο αυτό, όπως οι εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης. 8

9 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της παραπάνω αναγραφόμενης ή δεν αναφέρουν διάρκεια ισχύος θα απορρίπτονται. 6. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται η 25/05/2012 ημέρα Παρασκευή, μέχρι τις 11:30 π.μ. στην «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), Ηπείρου 11, 10433, 3ος όροφος. Το τεύχος Προκήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της ΠΕΤΑ Α.Ε. την 14/05/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (58.000,00 ) χωρίς Φ.Π.Α. ή στο ποσό των εβδομήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (71.340,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 8. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος που τελικά θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης του αποτελέσματος και σχετικής έγγραφης πρόσκλησης για υπογραφή, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά 9

10 που περιγράφονται στη συνέχεια και να προσέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. β. Τα νομικά πρόσωπα: (1) Τα έγγραφα σύστασης της εταιρείας καθώς και καταστατικό επικαιροποιημένο όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, νομίμως επικυρωμένα. (2) Τα έγγραφα εκπροσώπησης της εταιρείας. (3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), και γενικά οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από 10

11 τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (4) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων α.2 και α.3 του παρόντος. (5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια` και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. γ. Οι ενώσεις υποψηφίων και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην Ένωση ή για κάθε μέλος της κοινοπραξίας. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία των πέντε (5) ημερών από έγγραφη πρόσκληση χωρίς ο Ανάδοχος να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και παρουσιασθεί για να υπογράψει, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΤΑ Α.Ε. Ομοίως κηρύσσεται έκπτωτος αν τα πιστοποιητικά που θα προσκομίσει δεν είναι σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. της ΠΕΤΑ Α.Ε. μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο 11

12 περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του έκπτωτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της ΠΕΤΑ Α.Ε. Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου και την Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, από την οποία διέπεται και κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει στο μέλλον θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων. 9. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα: 1. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. 2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 3. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στην περίπτωση που ο φορέας δεν κρίνει απαραίτητη την ανάγκη για παροχή υποστήριξης των υπηρεσιών του ή όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο θα έχει διάρκεια δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της. 12

13 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε το Έργο, χωρίς να δικαιούται ο Ανάδοχος αποζημίωση. Σε τέτοια περίπτωση, εξοφλείται το παρασχεθέν έργο του Αναδόχου και λήγει η Σύμβαση, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή του έργου του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση και παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του έργου, η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής θα συντάξει σχετικό πρακτικό οριστικής παραλαβής του έργου, το οποίο θα υποβληθεί στο Δ.Σ. της ΠΕΤΑ Α.Ε. Η παραλαβή κάθε παραδοτέου θα πραγματοποιείται δεδομένης της καλής υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο καθώς και της επιτυχούς εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων ελέγχων που καθορίζονται με ακρίβεια στην σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ανάδοχου. 11. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ I. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, καθώς και σε περιπτώσεις που τα παραδοτέα και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και της Σύμβασης που θα υπογραφεί, τότε ο Ανάδοχος καθίσταται αυτομάτως υπερήμερος στην εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών του και υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 2 επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν. II. Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την ολοκλήρωση οποιασδήποτε υπηρεσίας πάνω από πέντε (5) ημέρες ως προς την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο από την Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, για το σύνολο των συμφωνημένων υπηρεσιών. 13

14 III. Στην περίπτωση της έκπτωσης καταλογίζεται στον Ανάδοχο ποσό ίσο με το 10% της αξίας του μέρους του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος ή του συνόλου του έργου. Εάν οι υπηρεσίες που δεν παραδόθηκαν επηρεάζουν δυσμενώς την αξιοποίηση των υπηρεσιών που παραδόθηκαν, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος του Έργου. IV. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ. Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνεται τμηματικά, και είναι ανάλογη με την παραλαβή των, συμφωνηθέντων από τη σύμβαση, παραδοτέων του Αναδόχου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Με την έναρξη του έργου και την απόδοση του Α Παραδοτέου θα καταβληθεί ποσό ίσο με το 30% του συνολικού ποσού της σύμβασης, που θα ανέρχεται σε ,00. Στη συνέχεια, και με την απόδοση ισάριθμων παραδοτέων (Β, Γ και Δ Παραδοτέων) θα καταβληθούν τρεις (3) ισόποσες δόσεις ίσες με το 20% του συνολικού ποσού σύμβασης έκαστη, ήτοι τρεις (3) δόσεις ύψους ,00. Τέλος, με την ολοκλήρωση της σύμβασης, την υποβολή του Ε Παραδοτέου και την οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, θα καταβληθεί το υπόλοιπο 10% του συνολικού ποσού της σύμβασης, ήτοι ποσό ύψους 7.134,00. Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα προχωρά σε καμία πληρωμή για την ολοκλήρωση παραδοτέου ή/και παροχή υπηρεσίας εάν το παραδοτέο/υπηρεσία δεν έχει δοθεί/παρασχεθεί από τον 14

15 Ανάδοχο και δεν έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξη. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΤΑ Α.Ε. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΕΤΑ Ευστάθιος Ραγκούσης 15

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα