ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β, Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των B, Γ, Δ τάξεων Εσπε ρινών ΕΠΑ.Λ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 8 και της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013 (Α 235) καθώς και τις παρ. 16, 17 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α 118). 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 4) Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 153). 5) Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ αριθμ / ΣΤ5/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ. Αρβανιτό πουλου (Β 1667). 6) Την με αρ. 22/ πράξη του Δ.Σ. του Ινστι τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Τον καθορισμό των Ωρολογίων Προγραμμάτων των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανα τολισμού των Β, Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των B, Γ, Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β, Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμο γών ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Βασικά Θέματα Πληροφορικής +2Ε Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 6. Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες Προγραμματισμός Υπολογιστών +1Ε Δίκτυα Υπολογιστών +1Ε Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 1Θ+5Ε Εφαρμογή και Συντήρηση Πληροφοριακών Πληροφορική σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς +1Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Βασικά Θέματα Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών

2 18978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εγκατάσταση Συντήρηση Υπολογιστικών +3Ε 6. Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων Σύνολο 23 Προγραμματισμός Υπολογιστών +1Ε Δίκτυα Υπολογιστών +1Ε Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών 1Θ+5Ε Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Πληροφορική σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς +1Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας Σύνολο 23 Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Βασικά Θέματα Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Βάσεις Δεδομένων με Εφαρμογές στο Διαδίκτυο 6. Σχεδίαση και Διαχείριση Ιστότοπων +3Ε Προγραμματισμός Υπολογιστών +1Ε Δίκτυα Υπολογιστών +1Ε Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Διαδικτύου και Κινητών Συσκευών 1Θ+5Ε Ανάπτυξη και Διαχείριση Διαδικτυακών Εφαρμογών Πληροφορική σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς +1Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ: Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Κατεργασίες Μετάλλων Συγκολλήσεις +4Ε Βασική Ηλεκτρολογία Μηχανολογικό Σχέδιο 3Ε Τεχνολογία Υλικών Μηχανολογικών Κατασκευών Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων +3Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας Θερμορευστομηχανική Στοιχεία Μηχανών Εργαλειομηχανές +3Ε Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού +3Ε Μηχανολογική Σχεδίαση με Η/Υ 2Ε 6. Μηχανολογικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκατα στάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Θερμικές Εγκαταστάσεις Ι +5Ε Θερμάνσεις Ι Τεχνολογία Καυσίμων Συστήματα Ελέγχου και Ρύθμισης Κεντρικών Θερμάνσεων +3Ε Σχέδιο Ειδικότητας (και με Η/Υ) 3Ε Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης Εξοικονόμηση Ενέργειας 6. Αγγλικά Ειδικότητας Θερμορευστομηχανική Στοιχεία Μηχανών Θερμικές Εγκαταστάσεις ΙΙ +4Ε Θερμάνσεις ΙΙ Συσκευές Αερίων Καυσίμων 6. Ειδικές Εφαρμογές Η/Υ 2Ε Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού Τεχνολογία Ψύξης και Ψυκτικές Εγκαταστάσεις +4Ε Βασική Μεταλλοτεχνία και Συγκολλήσεις Μετάλλων +3Ε Βασική Ηλεκτρολογία +3Ε Τεχνικό Μηχανολογικό Σχέδιο 3Ε Αγγλικά Ειδικότητας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θερμορευστομηχανική Στοιχεία Μηχανών Εγκαταστάσεις Κλιματισμού και Αερισμού +4Ε Βιομηχανική και Εμπορική Ψύξη Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και 2Ε Κλιματισμού 6. Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων Τεχνολογία Κινητήρων Οχημάτων +3Ε Τεχνολογία Οχημάτων +3Ε Μηχανολογική Σχεδίαση Οχημάτων 3Ε Εργαστήριο Βασικής Μηχανολογίας 2Ε Βασική Ηλεκτρολογία Ηλεκτρικό Σύστημα Οχημάτων 6. Αγγλικά Ειδικότητας Θερμορευστομηχανική Στοιχεία Μηχανών ΜΕΚ Συστήματα Ψεκασμού Έλεγχος Εκπομπής Ρύπων +3Ε Εναλλακτικά Καύσιμα Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων Συστήματα Αυτοκινήτων και Υβριδικά Συστήματα Οχημάτων +3Ε Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών Αρχές Αεροδυναμικής Θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών +4Ε Κινητήρες Αεροσκαφών Ι +4Ε Σχέδιο Ειδικότητας 2Ε Συγκολλήσεις 6. Αγγλικά Ειδικότητας Θερμορευστομηχανική Στοιχεία Μηχανών Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ +3Ε Συντήρηση Αεροσκαφών +3Ε Μετρήσεις Όργανα Μετρήσεων Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτομα τισμού: Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών, Εγκαταστάσεων Βασικά Ηλεκτρονικά +3Ε Ψηφιακά Ηλεκτρονικά +3Ε Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα +3Ε Ηλεκτρονικές Διατάξεις 2Ε Ηλεκτρονικές κατασκευές 2Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνία Ψηφιακά Συστήματα Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 6Ε Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων Διαχείριση και Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών 1Θ+4Ε και Δικτύων 6. Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών, Εγκαταστάσεων και Δικτύων Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος Ηλε κτρομαγνητισμός +3Ε Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι +4Ε Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τε χνολογίας Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκατα στάσεων 3Σ Αγγλικά ειδικότητας Ηλεκτροτεχνία Ψηφιακά Συστήματα Ηλεκτρικές Mηχανές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ +3Ε

4 18980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών 3Ε 6. Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής 1Θ+4Ε Ειδικότητα: Τεχνικός Αυτοματισμού Βασικά Ηλεκτρονικά +3Ε Ψηφιακά Ηλεκτρονικά +3Ε Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Αισθητήρες Ενεργοποιητές Ηλεκτρονικές κατασκευές 2Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνία Ψηφιακά Συστήματα Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 6Ε Ηλεκτρονικά Ισχύος Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές 1Θ+4Ε 6. Μηχατρονική Ειδικότητα: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Βασικά Ηλεκτρονικά +3Ε Ψηφιακά Ηλεκτρονικά +3Ε Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες +3Ε Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών στοιχείων 2Ε Ηλεκτρονικές κατασκευές 2Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνία Ψηφιακά Συστήματα Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 6Ε Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Εφαρμογές Τηλεματικής 1Θ +4Ε 6. Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας Τομέας Δομικών Έργων: Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπλη ροφορικής Οικοδομικό Σχέδιο 4Ε Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά +2Ε Τοπογραφία και Πολεοδομία Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ 5Ε Τοπογραφικό Σχέδιο Ψηφιακή Χαρτογραφία 2Ε 6. Αγγλικά ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 4Ε Οικοδομική +2Ε Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού 2Ε Σχέδιο Τεχνικών Έργων με Η/Υ και Γεωπληροφορικής 6Ε Οργάνωση Τεχνικών Έργων 6. Σχέδιο Έργων Υποδομής 2Ε Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων: Ειδικότητα: Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών Τεχνολογία Αξιοποίησης Απορριμμάτων Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Ι +3Ε Διαχείριση Αποβλήτων +3Ε Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 6. Αγγλικά Ειδικότητας I Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι Βιομηχανικά και Αγροτικά Απόβλητα +1Ε Συστήματα Μετρήσεων και Ελέγχου +3Ε Τεχνολογίες Ανακύκλωσης ΙΙ +3Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας II Ειδικότητα: Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκατα στάσεων Αντιρρύπανσης Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συστήματα και Εγκαταστάσεις Αντιρρύπανσης Τεχνικές Προσδιορισμού Ρύπανσης +3Ε Κατασκευαστικές Τεχνολογίες +3Ε Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 6. Αγγλικά Ειδικότητας I Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι Τεχνικές Απορρύπανσης +3Ε Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου Αντιρρυπαντική Τεχνολογία +3Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας II Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας: Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών Λογιστικές Εφαρμογές +4Ε Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου +4Ε Στοιχεία Δικαίου (Αστικού Εμπορικού Εργατικού) Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική Σύγχρονες Συναλλαγές 1Θ+1Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας I Πολιτική Οικονομία Δεοντολογία Επαγγέλματος Ηθική Επιχειρήσεων Φορολογική Πρακτική +4Ε Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 6. Αγγλικά Ειδικότητας II Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης και Εφοδιασμού Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) +3Ε Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών +3Ε Έλεγχος Ποιότητας Στοιχεία Δικαίου (Αστικού Εμπορικού Εργατικού) Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 6. Αγγλικά Ειδικότητας I Πολιτική Οικονομία Δεοντολογία Επαγγέλματος Ηθική Επιχειρήσεων Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics) 5Ε Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών 4Ε Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 6. Αγγλικά Ειδικότητας II Ειδικότητα: Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης Εισαγωγή στο Marketing +3Ε Εισαγωγή στη Διαφήμιση +2Ε Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις Στοιχεία Δικαίου (Αστικού Εμπορικού Εργατικού) Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 6. Αγγλικά Ειδικότητας I Πολιτική Οικονομία Δεοντολογία Επαγγέλματος Ηθική Επιχειρήσεων Εφαρμογές Marketing 4Ε Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας 5Ε Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 6. Αγγλικά Ειδικότητας II Ειδικότητα: Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό Εισαγωγή στον Τουρισμό Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων +4Ε Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων +3Ε Στοιχεία Δικαίου (Αστικού Εμπορικού Εργατικού Τουριστικού) 5Θ Αγγλικά Ειδικότητας I

6 18982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Γαλλικά ή Γερμανικά Πολιτική Οικονομία Δεοντολογία Επαγγέλματος Ηθική Επιχειρήσεων Εφαρμογές στον Τουρισμό 6Ε Γεωγραφία Τουρισμού 5Θ Αγγλικά Ειδικότητας II 6. Γαλλικά ή Γερμανικά Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Δια τροφής: Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία Γεωργική Μηχανική Ι +3Ε Φυτοπροστασία Φυτική Παραγωγή 6. Αμπελουργία 1Θ+1Ε Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις +1Ε Περιβάλλον και Γεωργία Ανθοκομία Λαχανοκομία Δενδροκομία +2Ε Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 6. Αγγλικά Ειδικότητας Ειδικότητα: Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία Γεωργική Μηχανική ΙΙ Διατροφή Αγροτικών Ζώων Πτηνοτροφία Χοιροτροφία +2Ε Ζωική Παραγωγή +1Ε 6. Μελισσοκομία Σηροτροφία Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις +1Ε Περιβάλλον και Γεωργία Βοοτροφία Αιγοπροβατοτροφία +3Ε Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων Βιολογική Διατροφή Ζώων +1Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας Ειδικότητα: Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Ενυδρεία Ιχθυοκαλλιέργειες Θαλάσσιων Ειδών Ι Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία Αλιευτικές Κατασκευές +3Ε Υδατοκαλλιέργειες Αλιευτική Τεχνολογία 6. Επεξεργασία Μεταποίηση Αλιευμάτων Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις +1Ε Περιβάλλον και Γεωργία Ιχθυοπαθολογία Ιχθυοκαλλιέργειες Θαλάσσιων Ειδών και Γλυκών Νερών II +2Ε Υδατοκαλλιέργειες Ασπόνδυλων και Καλλιέργειες Πλαγκτού 6. Αγγλικά Ειδικότητας Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Θερμοκήπια και Εξοπλισμοί Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία Γεωργική Μηχανική ΙΙΙ +3Ε Φυτοτεχνία Φυτοπροστασία Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων 6. Αρχιτεκτονική Τοπίου Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις +1Ε Περιβάλλον και Γεωργία Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων Κηποτεχνίας Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών +2Ε Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων και Η/Υ 6. Αγγλικά Ειδικότητας

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Πο τών Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών +1Ε Κατασκευές Αγροβιοτεχνίας +3Ε Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργικών Βιομηχανιών Παραγωγή και Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων 6. Παραγωγή Έτοιμων Τροφίμων και Ποτών Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις +1Ε Περιβάλλον και Γεωργία Επεξεργασία Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων +2Ε Επεξεργασία Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων +2Ε Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών +1Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας Ειδικότητα: Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυ σικού Περιβάλλοντος Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία Δασικές Κατασκευές +3Ε Οργάνωση Δασικής Παραγωγής Αρχές Δασικής Οικολογίας Παραγωγή Δασικών Φυτών 6. Δασικοί Χάρτες 1Θ+1Ε Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις +1Ε Περιβάλλον και Γεωργία Δασικά Οικοσυστήματα +1Ε Διαχείριση Πανίδας Εκτροφεία Θηραμάτων Διαχείριση Αστικών και Περιαστικών Αλσυλλίων +3Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελ μάτων Τομέας Πλοιάρχων: Ειδικότητα: Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού Ναυσιπλοΐα Ι Ναυτική Μετεωρολογία +3Ε Ευστάθεια Μεταφορά Φορτίων Ναυτική Τέχνη Έκτακτες Ανάγκες +2Ε Τήρηση Φυλακής Γέφυρας Ι Ναυτικές Επικοινωνίες +1Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας Ι Ναυσιπλοΐα ΙΙ +2Ε Μεταφορά Φορτίων +1Ε Ναυτικό Δίκαιο Διαχείριση Πλοίου Τήρηση Φυλακής Γέφυρας ΙΙ Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας +3Ε Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 6. Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ Τομέας Μηχανικών: Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού Μηχανές Πλοίου I +3Ε Βοηθητικά Μηχανήματα I +3Ε Μηχανολογικό Σχέδιο 2Ε Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου I Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου I 2Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας Ι Μηχανές Πλοίου II +3Ε Βοηθητικά Μηχανήματα II +3Ε Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου II Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ 2Ε Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου II 2Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμο γών ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Βασικά Θέματα Πληροφορικής +2Ε Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών

8 18984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Εφαρμογή και Συντήρηση Πληροφοριακών Πληροφορική σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς +1Ε Προγραμματισμός Υπολογιστών +1Ε Δίκτυα Υπολογιστών +1Ε Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 1Θ+5Ε Αγγλικά Ειδικότητας Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ Βασικά Θέματα Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Εγκατάσταση Συντήρηση Υπολογιστικών +3Ε Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Πληροφορική σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς +1Ε Προγραμματισμός Υπολογιστών +1Ε Δίκτυα Υπολογιστών +1Ε Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών 1Θ+5Ε Αγγλικά Ειδικότητας Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού Βασικά Θέματα Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Βάσεις Δεδομένων με Εφαρμογές στο Διαδίκτυο Σχεδίαση και Διαχείριση Ιστότοπων +3Ε Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Ανάπτυξη και Διαχείριση Διαδικτυακών Εφαρμογών Πληροφορική σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς +1Ε Προγραμματισμός Υπολογιστών +1Ε Δίκτυα Υπολογιστών +1Ε Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Διαδικτύου & Κινητών Συσκευών 1Θ+5Ε Αγγλικά Ειδικότητας ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ: Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Κατεργασίες Μετάλλων Συγκολλήσεις +4Ε Βασική Ηλεκτρολογία Τεχνολογία Υλικών Μηχανολογικών Κατασκευών Αγγλικά Ειδικότητας Μηχανολογικό Σχέδιο 3Ε Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων +3Ε Εργαλειομηχανές +3Ε Μηχανολογικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θερμορευστομηχανική Στοιχεία Μηχανών Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού +3Ε Μηχανολογική Σχεδίαση με Η/Υ 2Ε Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκατα στάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Θερμικές Εγκαταστάσεις Ι +5Ε Θερμάνσεις Ι Τεχνολογία Καυσίμων Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης Εξοικονόμηση Ενέργειας Αγγλικά Ειδικότητας Συστήματα Ελέγχου και Ρύθμισης Κεντρικών Θερμάνσεων +3Ε Θερμικές Εγκαταστάσεις ΙΙ +4Ε Σχέδιο Ειδικότητας (και με Η/Υ) 3Ε Θερμορευστομηχανική Στοιχεία Μηχανών Θερμάνσεις ΙΙ Συσκευές Αερίων Καυσίμων Ειδικές Εφαρμογές Η/Υ 2Ε Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού Βασική Μεταλλοτεχνία και Συγκολλήσεις Μετάλλων +3Ε Βασική Ηλεκτρολογία +3Ε Τεχνικό Μηχανολογικό Σχέδιο 3Ε Αγγλικά Ειδικότητας Τεχνολογία Ψύξης και Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Κλιματισμού και Αερισμού +4Ε Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και 2Ε Κλιματισμού Βιομηχανική και Εμπορική Ψύξη Θερμορευστομηχανική Στοιχεία Μηχανών Εγκαταστάσεις Κλιματισμού και Αερισμού 1Θ+4Ε Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων Τεχνολογία Κινητήρων Οχημάτων +3Ε Μηχανολογική Σχεδίαση Οχημάτων 3Ε Εργαστήριο Βασικής Μηχανολογίας 2Ε Βασική Ηλεκτρολογία Ηλεκτρικό Σύστημα Οχημάτων Τεχνολογία Οχημάτων +3Ε ΜΕΚ Συστήματα Ψεκασμού Έλεγχος Εκπομπής Ρύπων +3Ε Εναλλακτικά Καύσιμα Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων Θερμορευστομηχανική Στοιχεία Μηχανών Συστήματα Αυτοκινήτων και Υβριδικά Συστήματα Οχημάτων +3Ε Αγγλικά Ειδικότητας Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών Αρχές Αεροδυναμικής Θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών Κινητήρες Αεροσκαφών Ι +4Ε Συγκολλήσεις

10 18986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών Σχέδιο Ειδικότητας 2Ε Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ +3Ε Μετρήσεις Όργανα Μετρήσεων Θερμορευστομηχανική Στοιχεία Μηχανών Συντήρηση Αεροσκαφών +3Ε Αγγλικά Ειδικότητας Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτομα τισμού: Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών, Εγκαταστάσεων Βασικά Ηλεκτρονικά +3Ε Ψηφιακά Ηλεκτρονικά +3Ε Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα 3Ε Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων Διαχείριση και Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών και Δικτύων 1Θ+4Ε Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας Αγγλικά Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνία Ψηφιακά Συστήματα Ηλεκτρονικές Διατάξεις 2Ε Ηλεκτρονικές Κατασκευές 2Ε Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 6E Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών, Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι +4Ε Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 3Σ Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος Ηλεκτρομαγνητισμός +3Ε Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ +3Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ηλεκτροτεχνία Ψηφιακά Συστήματα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών 3Ε Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής 1Θ+4Ε Αγγλικά Ειδικότητας Ειδικότητα: Τεχνικός Αυτοματισμού Βασικά Ηλεκτρονικά +3Ε Ψηφιακά Ηλεκτρονικά +3Ε Αισθητήρες Ενεργοποιητές Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ηλεκτρονικά Ισχύος Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές 1Θ+4Ε Μηχατρονική Ηλεκτροτεχνία Ψηφιακά Συστήματα Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 6Ε Ηλεκτρονικές Κατασκευές 2Ε Αγγλικά Ειδικότητας

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ειδικότητα: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Βασικά Ηλεκτρονικά +3Ε Ψηφιακά Ηλεκτρονικά +3Ε Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα 3Ε Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Εφαρμογές Τηλεματικής 1Θ +4Ε Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας Αγγλικά Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνία Ψηφιακά Συστήματα Ηλεκτρονικές Διατάξεις 2Ε Ηλεκτρονικές Κατασκευές 2Ε Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 6E Τομέας Δομικών Έργων: Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπλη ροφορικής Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά +2Ε Τοπογραφία και Πολεοδομία Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ 5Ε Τοπογραφικό Σχέδιο Ψηφιακή Χαρτογραφία 2Ε Οικοδομικό Σχέδιο 4Ε Αγγλικά ειδικότητας Σχέδιο Τεχνικών Έργων με Η/Υ και Γεωπληροφορικής 3Ε Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού 2Ε 6. Σχέδιο Έργων Υποδομής 2Ε Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 4Ε Οικοδομική +2Ε Σχέδιο Τεχνικών Έργων με Η/Υ και Γεωπληροφορικής 3Ε Οργάνωση Τεχνικών Έργων Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων: Ειδικότητα: Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών Τεχνολογία Αξιοποίησης Απορριμμάτων Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Ι +3Ε Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαχείριση Αποβλήτων +3Ε Βιομηχανικά και Αγροτικά Απόβλητα +1Ε Τεχνολογίες Ανακύκλωσης ΙΙ Αγγλικά Ειδικότητας I Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι Συστήματα Μετρήσεων και Ελέγχου +3Ε Τεχνολογίες Ανακύκλωσης ΙΙ 1Θ+1Ε Αγγλικά Ειδικότητας II Ειδικότητα: Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκατα στάσεων Αντιρρύπανσης Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Συστήματα & Εγκαταστάσεις Αντιρρύπανσης Τεχνικές Προσδιορισμού Ρύπανσης +3Ε Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αγγλικά Ειδικότητας I

12 18988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατασκευαστικές Τεχνολογίες +3Ε Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικές Απορρύπανσης +3Ε Αγγλικά Ειδικότητας II Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου Αντιρρυπαντική Τεχνολογία +3Ε Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας: Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών Λογιστικές Εφαρμογές +4Ε Στοιχεία Δικαίου (Αστικού Εμπορικού Εργατικού) Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική Αγγλικά Ειδικότητας I Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου +4Ε Σύγχρονες Συναλλαγές 1Θ+1Ε Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις Πολιτική Οικονομία Δεοντολογία Επαγγέλματος Ηθική Επιχειρήσεων Φορολογική Πρακτική +4Ε Αγγλικά Ειδικότητας II Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης και Εφοδιασμού Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) +3Ε Έλεγχος Ποιότητας Στοιχεία Δικαίου (Αστικού Εμπορικού Εργατικού) Αγγλικά Ειδικότητας I Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών +3Ε Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics) 5Ε Αγγλικά Ειδικότητας II Πολιτική Οικονομία Δεοντολογία Επαγγέλματος Ηθική Επιχειρήσεων Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών 4Ε Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Ειδικότητα: Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης Εισαγωγή στο Marketing +3Ε Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις Στοιχεία Δικαίου (Αστικού Εμπορικού Εργατικού) Αγγλικά Ειδικότητας I Εισαγωγή στη Διαφήμιση +2Ε Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική Εφαρμογές Marketing 4Ε Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας 3Ε Πολιτική Οικονομία Δεοντολογία Επαγγέλματος Ηθική Επιχειρήσεων Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας 2Ε Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Αγγλικά Ειδικότητας II

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ειδικότητα: Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό Εισαγωγή στον Τουρισμό Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων +3Ε Στοιχεία Δικαίου (Αστικού Εμπορικού Εργατικού Τουριστικού) 5Θ Γαλλικά ή Γερμανικά Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων +4Ε Γεωγραφία Τουρισμού 5Θ Γαλλικά ή Γερμανικά Αγγλικά Ειδικότητας I Πολιτική Οικονομία Δεοντολογία Επαγγέλματος Ηθική Επιχειρήσεων Εφαρμογές στον Τουρισμό 6Ε Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Δια τροφής: Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγή Φυτική Παραγωγή Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία Γεωργική Μηχανική Ι +3Ε Αμπελουργία 1Θ+1Ε Φυτοπροστασία Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Ανθοκομία Λαχανοκομία Δενδροκομία +1Ε Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις +1Ε Περιβάλλον και Γεωργία Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων +3Ε Αγγλικά Ειδικότητας Ειδικότητα: Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής Ζωική Παραγωγή Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία Γεωργική Μηχανική ΙΙ +3Ε Μελισσοκομία Σηροτροφία Διατροφή Αγροτικών Ζώων Βοοτροφία Αιγοπροβατοτροφία +3Ε Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων Βιολογική Διατροφή Ζώων Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις +1Ε Περιβάλλον και Γεωργία Πτηνοτροφία Χοιροτροφία +2Ε 4 Αγγλικά Ειδικότητας Ειδικότητα: Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Υδατοκαλλιέργειες Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία Αλιευτικές Κατασκευές +3Ε Επεξεργασία Μεταποίηση Αλιευμάτων Υδατοκαλλιέργειες Ασπόνδυλων και Καλλιέργειες Πλαγκτού Αλιευτική Τεχνολογία Ιχθυοπαθολογία +1Ε Ενυδρεία Ιχθυοκαλλιέργειες Θαλάσσιων Ειδών Ι Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις +1Ε Περιβάλλον και Γεωργία

14 18990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ιχθυοκαλλιέργειες Θαλάσσιων Ειδών και Γλυκών Νερών II +3Ε Αγγλικά Ειδικότητας Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Θερμοκήπια και Εξοπλισμοί Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία Γεωργική Μηχανική ΙΙΙ +3Ε Αρχιτεκτονική Τοπίου Φυτοτεχνία Φυτοπροστασία Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών +2Ε Αγγλικά Ειδικότητας Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις +1Ε Περιβάλλον και Γεωργία Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων Κηποτεχνίας Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων και Η/Υ Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Πο τών Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργι κών Βιομηχανιών Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία Κατασκευές Αγροβιοτεχνίας +3Ε Παραγωγή Έτοιμων Τροφίμων και Ποτών Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών Παραγωγή και Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων Επεξεργασία Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων +2Ε Αγγλικά Ειδικότητας Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις +1Ε Περιβάλλον και Γεωργία Επεξεργασία Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων +2Ε Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών +1Ε Ειδικότητα: Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυ σικού Περιβάλλοντος Αρχές Δασικής Οικολογίας Αγροτική Ανάπτυξη & Οικονομία Δασικές Κατασκευές +3Ε Δασικοί Χάρτες 1Θ+1Ε Δασικά Οικοσυστήματα Παραγωγή Δασικών Φυτών Διαχείριση Αστικών και Περιαστικών Αλσυλλίων +3Ε Αγγλικά Ειδικότητας Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις +1Ε Περιβάλλον και Γεωργία Διαχείριση Πανίδας Εκτροφεία Θηραμάτων Οργάνωση Δασικής Παραγωγής Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελ μάτων Τομέας Πλοιάρχων: Ειδικότητα: Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού Ευστάθεια Μεταφορά Φορτίων Ναυτική Τέχνη Έκτακτες Ανάγκες +2Ε Τήρηση Φυλακής Γέφυρας Ι Αγγλικά Ειδικότητας Ι Ναυσιπλοΐα Ι Ναυτική Μετεωρολογία +3Ε Ναυτικές Επικοινωνίες +1Ε

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τήρηση Φυλακής Γέφυρας ΙΙ Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας +3Ε Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ Ναυσιπλοΐα ΙΙ +2Ε Μεταφορά Φορτίων +1Ε Ναυτικό Δίκαιο Διαχείριση Πλοίου Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ 1Θ Τομέας Μηχανικών: Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού Μηχανές Πλοίου I +1Ε Βοηθητικά Μηχανήματα I +1Ε Μηχανολογικό Σχέδιο 2Ε Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου I Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου I 2Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας Ι Μηχανές Πλοίου I Βοηθητικά Μηχανήματα I Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου II Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου II 2Ε Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ Μηχανές Πλοίου II +3Ε Βοηθητικά Μηχανήματα II +3Ε Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ 2Ε Η ισχύς της παρούσης αρχίζει για τη Β τάξη Ημερησί ων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος , για τη Γ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος , για τη Δ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 16 Μαΐου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

16 18992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε. 250 Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1501 6 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/85022/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/46539/Β6/27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 5 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 94 Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Με τονομασία Σχολής και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Αριθ. Πρ. 85427/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικό τητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ τισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 87. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολι κής Μακεδονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2305 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 545/Β7/20.07.2004 (ΦΕΚ 115 Β 30.07.2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα