ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/ Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : Web : ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ " ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 o : Αντικείμενο: Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους Γενικούς και Ειδικούς συμβατικούς όρους, βάση των οποίων, σε συνδυασμό προς τους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί κατόπιν δημοπρασίας, οι εργασίες που προβλέπονται για το υπόψη έργο. ΑΡΘΡΟ 2 o : Ισχύουσες διατάξεις: Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 2.1 Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ). 2.2 Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6 στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α 137/ ) 2.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. ΑΡΘΡΟ 3 o : ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 1

2 Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 1. Το συμφωνητικό. 2. Η παρούσα Διακήρυξη. 3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. (ΕΤΕΠ) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές Εγκύκλιος 26/ /ΔΙΠΑΔ/οικ/356 Υπ. Ανταγωνιστικότητας Υποδομών μεταφορών και δικτύων 7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 10.Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. (2) Οι Ευρωκώδικες. (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ). (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. (5) Οι προδιαγραφές ΟΜΟΕ - ΣΑΟ ΑΡΘΡΟ 4 ο ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η δια της υποβολής προσφορά συμμετοχή στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής τις μεταφορές, διάθεση διαχείριση και τοποθέτηση υλικών δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού ηλεκτρικού ρεύματος και δρόμων προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης νερών και ποταμών, χειμάρρων ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες, στον τόπο των έργων, την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και μετά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία καθ οιανδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάζουν τις εργασίες την πρόοδο και το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης όπως και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν με την διακήρυξη, την βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. Παραλείψεις του αναδόχου για την ενημέρωσή του με κάθε λεπτομέρεια που αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. ΑΡΘΡΟ 5 ο 2

3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1) Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το έργο μέσα σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού. Κατά τα λοιπά και για ότι αφορά τις τμηματικές προθεσμίες, την παράταση περαίωσης των εργασιών και τις αναθεωρήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.1418/84, Π.Δ.609/85 και Ν.3263/04 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μέχρι σήμερα. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Η εγκατάσταση του αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την οποία θα παραδοθούν στον ανάδοχο όλα τα τεύχη της μελέτης πράγμα που θα μνημονευθεί λεπτομερώς σ αυτήν. 2. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% 2 επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 8.252,04 Ευρώ. 3. Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του 12 %, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισμού. 4. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 5. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3263/04 (άρθρο 5) και οι λοιπές σχετικές διατάξεις και του Ν.3669/08. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Στην παρούσα εργολαβία ορίζονται υποχρεωτικά οι παρακάτω τμηματικές προθεσμίες: 1.1 Από την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού έως το τέλος του 1 ου Δίμηνου, να έχουν εκτελεστεί οι εργασίες εγκατάστασης εργοταξίου, η τοπογραφική αποτύπωση φυσικού εδάφους και το 50% των χωματουργικών του έργου. 1.2 Από το τέλος του 1 ου Δίμηνου έως το τέλος του 2 ου Δίμηνου, να έχει εκτελεσθεί το 90% των χωματουργικών εργασιών, το 75% των τεχνικών 1.3 Από το τέλος του 2 ου Δίμηνου έως το τέλος του 3 ου Δίμηνου να έχει εκτελεσθεί το σύνολο των χωματουργικών και των τεχνικών εργασιών, το 75% των σιδηρουργικών και το 50% των πλαγιοκαλύψεων. 1.4 Οι παραπάνω προθεσμίες είναι ενδεικτικές. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49, του Ν3669/08. 2 Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις μέχρι ποσοστό 10%. 3

4 ΑΡΘΡΟ 9 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Δ/σα Υπηρεσία μέσα σε (15) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου ανταποκρινόμενο προς τις από τη σύμβαση υποχρεώσεις του. Το χρονοδιάγραμμα θα κλιμακωθεί εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τα συμβατικά τεύχη και το άρθρο 5 της παρούσης και θα συνταχθεί με βασική επιδίωξη τον συντονισμό των δραστηριοτήτων προς απόδοση κατά το εφικτό ολοκληρωμένου κατά χρησιμοποιήσιμα τμήματα έργου. Το χρονοδιάγραμμα θα συνεχισθεί υπό τύπου γραμμικού διαγράμματος, θα απεικονίζει την ανάπτυξη των επί μέρους έργων ή εργασιών στον χρόνο και θα συνοδεύεται από έκθεση που θα αναλύσει και αιτιολογεί πλήρως τον προτεινόμενο προγραμματισμό. Η διευθύνουσα Υπηρεσία θα αποφανθεί επί του υποβληθέντος χρονοδιάγραμμα εντός (10) ημερών από της υποβολής του, δυναμένη να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ως προς την σειρά και την διάρκεια κατασκευής των έργων και την εις τον χρόνο κλιμάκωση των πιστώσεων. Το κατά ανωτέρω εγκρινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι υποχρεωτικό για τον ανάδοχο ο οποίος οφείλει να αναπτύξει κάθε επιμέλεια και δραστηριότητα για την εφαρμογή του. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 32 του ΠΔ 609/85. Κατά το άρθρο 33 του ΠΔ 609/85 οφείλει ο ανάδοχος να τηρεί ημερολόγιο κατασκευής έργου. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Την Τεχνική Διεύθυνση των έργων θα έχει καθ όλη την διάρκεια της κατασκευής του, είτε αυτοπροσώπως ο ανάδοχος, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού διπλωματούχος Μηχανικός ή Μηχανικός Τ.Ε. Ο ανάδοχος ή ο αντ αυτού διευθύνων τα έργα νόμιμος εκπρόσωπος, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας, υποχρεούται να συνοδεύσει τον επιβλέποντα διευθύνοντα ή επιθεωρούντα τα έργα τεχνικό υπάλληλο κατά τις επί τόπου του έργου μεταβάσεις των για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση των έργων σύμφωνα με το ΠΔ 218/99. Εάν η έδρα του αναδόχου είναι εκτός της έδρας της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας οφείλει αυτός να ορίσει αντίκλητο κοινής αποδοχής. ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Για την επί τόπου των έργων εφαρμογή της συμβάσεως και για τις επί τόπου καταμετρήσεις ο ανάδοχος θα διαθέσει το απαιτούμενο επιστημονικό και βοηθητικό τεχνικό προσωπικό. Η Δ/νουσα Υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την απομάκρυνση εκ του έργου των απειθών ή ακατάλληλων από το παραπάνω αναφερόμενο προσωπικό του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτελέσεως του έργου, έχουν εφαρμογήν το άρθρο 10 του ΝΔ 1418/84 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων και το άρθρο 41 του ΠΔ 609/85, όπως τροποπ. και συμπληρώθηκαν από τον Ν.2229/94, το ΠΔ.286/94 και ΠΔ.218/99 καθώς και Ν.2940/01 την εγκύκλιο 22/01 και το Ν.3263/04. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα εργολαβία. 4

5 ΑΡΘΡΟ 14 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ 1. - Εάν κατά την κατασκευή των έργων παραστεί ανάγκη εκτελέσεως νέων εργασιών μη προβλεπόμενων από το τιμολόγιο της σύμβασης, κανονίζονται για αυτές αντίστοιχες τιμές μονάδος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα και του άρθρου 43 του ΠΔ.609/85 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα Για τον κανονισμό των τιμών μονάδος νέων εργασιών καθώς και για τον υπολογισμό του συντελεστή σ, ισχύουν τα αναγραφόμενα στις παρ.3β, 4 του άρθρου 43 του Π.Δ.609/85 και θα εφαρμόζονται τα ενιαία τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις διάφορες κατηγορίες έργων. 3. Στο συγκεκριμένο έργο είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών υπό τους περιορισμούς που τίθενται με βάση την διακήρυξη του έργου. ΑΡΘΡΟΝ 15 ο ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΦΕΛΟΣ κλπ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ) 1. Στην παρούσα εργολαβία δεν ισχύουν εργολαβικά ποσοστά επί των τιμών του τιμολογίου. Οι εκδιδόμενες πιστοποιήσεις προς πληρωμή εργασιών επί τη βάσει τιμών μονάδος, μετά ποσοστών γενικών εξόδων, οφέλους κλπ. επί δαπανών απολογιστικών εργασιών, υπόκεινται στις κάτωθι επιβαρύνσεις: α. Φόρο Δημοσίου (προπληρωμή κατά νόμον) β. ΤΣΜΕΔΕ 0,2%, 1% και 6 %ο υπέρ τρίτων. γ. ΕΜΠ 0,5% Οι κατά σύνταξη των τιμών μονάδος ληφθείσες βασικές τιμές υλικών περιλαμβάνουν τις παντός είδους επιβαρύνσεις αυτών η τους φόρους τέλη, δασμούς, ΦΠΑ, ειδικούς φόρους κλπ. Κάθε τυχόν δοσμένη κατά την εκτέλεση του έργου απαλλαγή εξ οποιονδήποτε των επιβαρύνσεων της παρούσης παραγράφου εκπίπτει επ' ασφαλεία του έργου. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) θα βαρύνει τον εργοδότη. Τα έξοδα των εκ του Νόμου απαραιτήτων δημοσιεύσεων της διακηρύξεως της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ιδίου έργου καθώς και τα έξοδα των μη απαραιτήτων εκ του Νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου (Ν.3263/04 άρθρο 2 παρ.5) Προ της εισπράξεως των πιστοποιήσεων ο εργολάβος υποχρεούται όπως προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Επίσημο τιμολόγιο με εξοφλητική απόδειξη. β) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. γ) Γραμμάτιο εισπράξεως της καταβολής του υπέρ του Δημ. εισοδήματος. δ) Γραμμάτιο εισπράξεως της καταβολής υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Κάθε απαλλαγή εξ οιασδήποτε των επιβαρύνσεων γίνεται επ ωφελεία του έργου, του αντίστοιχου ποσού αφαιρουμένου εκ του λογαριασμού του εργολάβου. Αντιθέτως κάθε τυχόν επιπρόσθετη επιβάρυνση καταβάλλεται υπό του εργολάβου για λογαριασμό του εργοδότου, πιστοποιείται δε αυτή υπέρ εκείνου άνευ εργολ. ποσοστού στους αντίστοιχους λογαριασμούς. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις τυχόν κανονισθησομένες νέες τιμές μονάδος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα από το άρθρο 40 του ΠΔ.609/85 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.2229/94, το ΠΔ.286/94 καθώς και Ν.2940/01 και εγκύκλιο 22/01, Ν.3263/04 και όποιες άλλες ισχύουσες διατάξεις για έργα που είναι εγγεγραμμένα στο Π.Δ.Ε. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η καταμέτρηση των αφανών εργασιών θα συντελείται κατά τις διατάξεις του ΝΔ.1418/84 περί εκτελέσεως των Δημ. Έργων και του σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντος ΠΔ. 609/85, όπως τροπ. και συμπληρώθηκαν από το Ν.2229/94, το ΠΔ286/94 και ΠΔ218/ Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών ή ενσωματωμένων εργασιών θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο εκτελέσεως των αντιστοίχων εργασιών και ουδέποτε εκ των υστέρων, άλλως θα θεωρούνται άκυρα, οι δε εργασίες ως μη εκτελεσθείσες και συνεπώς μη ούσες επιδεικτικές πιστοποιήσεως. 5

6 ΑΡΘΡΟ 17 ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η πιστοποίηση ή εντολή πληρωμών και η επιμέτρηση των εκτελουμένων έργων συντελούνται κατά τις διατάξεις του Ν.1418/84 περί εκτελέσεως των Δημ. Έργων και του εκτελεστικού αυτού υπ αρ. ΠΔ609/85, όπως τροπ. και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2229/94, το ΠΔ.286/94, το ΠΔ218/99 καθώς και Ν.2940/01 την εγκύκλιο 22/01 και το Ν.3263/04 και ειδικότερα κατά τους όρους της συμβάσεως της εργολαβίας και της παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 18 ο ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ 1. Ο υπό των σχεδίων, Τεχνικών Περιγραφών, Τεχνικών Προδιαγραφών και των ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων καθορισμός των οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, κατά τις προβλεπόμενες επί μέρους διαστάσεις και τρόπον εκτελέσεως των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της υποχρεώσεως όπως λάβει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των ποικίλων ειδών κατασκευών. 2. Με την εφαρμογή των ανωτέρω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται τι υπό των σχεδίων λεπτομερειών ή υπό ετέρων στοιχείων της εργολαβίας, είτε τέλος υπό των οδηγιών ή διαταγών της Υπηρεσίας, παν απλούν ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο, τόσον ως προς την κατασκευήν και άμεμπτη εμφάνισή του, όσον και ως προς την άμεση σύνδεσή του προς τα λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. 3. Ο εργολάβος υποχρεούται όπως, προ της εφαρμογής των σχεδίων της μελέτης, προβαίνει εις τον συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και εις περίπτωσιν ασυμφωνίας των, οφείλει να ζητήσει εγκαίρως και εγγράφως παρά του εργοδότου την σχετική διόρθωση μη δικαιουμένου άνευ της τοιαύτης εντολής του εργοδότου, εις ουδεμία τροποποίηση αυτών καθόσον ούτος δια της συμβάσεως ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόσει πιστώς τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα εις τα τεύχη της μελέτης καθοριζόμενα. ΑΡΘΡΟ 19 ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν κατά τους κανόνες της τέχνης υπό ειδικευμένου προσωπικού, κατά τρόπον άμεμπτο από τεχνικής απόψεως και συμφώνως προς τις σχετικές διατάξεις του ΝΔ.1418/84 και του εκτελεστικού τούτου ΠΔ.609/85, όπως τροποπ. και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2229/94, τα ΠΔ.286/94 και ΠΔ218/99, το Ν.3263/04, τους όρους της συμβάσεως εν γένει και τις εντολές του οικείου οργάνου της επιβλέψεως του έργου. 2. Επί διαπιστουμένων ελαττωμάτων, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, όσο και μέχρι της οριστικής παραλαβής, εφαρμόζονται διατάξεις του άρθρου 7 ου του ΝΔ.1418/84 και αυτές του άρθρου 46 και 54 του υπ αρ. ΠΔ.609/85 όπως τροπ. και συμπληρώθηκαν από τον Ν.2229/94, το ΠΔ.286/94 και ΠΔ218/99 καθώς και Ν.2940/01 την εγκύκλιο 22/01 και το Ν.3263/ Ως προς την ευθύνη του αναδόχου του έργου επί διαπιστουμένων ελαττωμάτων μετά την οριστική παραλαβή, έχουν εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του Α. Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 20 ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1. Συμφώνως προς τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ.609/85 και του Ν.3263/04 τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος ο δε υπό της Υπηρεσίας ασκούμενος πάσης φύσεως έλεγχος ουδόλως απαλλάσσει τον ανάδοχο αυτής της ευθύνης. 2. Ωσαύτως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των χρησιμοποιούμενων εν γένει υλικών, την χρησιμοποίηση αυτών και την εν γένει εκτέλεση της 6

7 εργασίας κατά τους όρους της παρούσης, των οικείων προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. ΑΡΘΡΟ 21 ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί τα αναγκαία για το έργο μη προερχόμενα από το εμπόριο υλικά, εκ των οριζομένων μερών ή θέσεων από την σύμβαση. Η δαπάνη για την αποκάλυψη των λατομείων και ορυχείων, για την αποζημίωση των ιδιοκτητών, για την χρήση αυτών και τις τυχόν φθορές ή βλάβες στις ιδιοκτησίες των κατά την εξαγωγή μεταβολή ή εναποθέτηση των υλικών περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδος των αντιστοίχων εργασιών. Εάν εκ των πραγμάτων προκύψει αδυναμία χρησιμοποιήσεως συνολικά ή εν μέρει των από τη σύμβαση πηγών λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να βρει και προτείνει νέες πηγές χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Η χρήση των πηγών τούτων θα γίνει μόνο μετά από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μετά κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών για τυχόν επί πλέον ή έλαττον δαπάνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί προς την έγκριση αυτήν της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα των υλικών κατά τα υπό των οικείων όρων της σύμβασης προδιαγραφόμενα. Η ποιότητα των υλικών υπόκεινται στον έλεγχο της διευθύνουσας Υπηρεσίας η οποία δύναται να απαγορεύσει την χρησιμοποίηση αυτών πριν από την άσκηση του προσήκοντος ελέγχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει από το εργοτάξιο τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία αδόκιμα υλικά. Η μη ενάσκηση ελέγχου ή η τυχόν μη διάγνωση υπό διενεργηθέντος ελέγχου ελαττωμάτων των εισκομισθέντων και χρησιμοποιηθέντων υλικών δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση του για καλή εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν 3669/2008, που λέγει ότι : 1. Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. 2. Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου σε κάθε δημόσιο έργο (Κατασκευή ή Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός, αν πρόκειται για κατασκευή, υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεύτερης τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/ (ΦΕΚ 1265 Β ), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ (ΦΕΚ 1013 Β ), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/ (ΦΕΚ 928 Β ) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξ ίας και Δημόσιων Έργων. Την ποιότητα των δημόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ (ΦΕΚ 94 Β ), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/ (ΦΕΚ 624 Β ) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και γ) η Δ14/43309/ (ΦΕΚ 332 Β ) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. ΑΡΘΡΟ 22 ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΠΟ ΕΤΕΡΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΦΘΟΡΕΣ ΕΞ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολάβους που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες μη συμπεριλαμβανόμενες στην σύμβασή του και να διευκολύνει αυτή δια των υπ αυτού χρησιμοποιουμένων μέσων ρυθμίζοντας τη σειρά εκτελέσεως των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλεται κανένα εμπόδιο απ αυτόν στις εκτελούμενες υπό του κυρίου του έργου ή υπό ετέρων αναδόχων εργασίες. 7

8 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως μορφώνει ή διανοίγει και επαναφέρει στην αρχική κατάσταση, βάσει των χορηγουμένων υπό του εργοδότου μελετών και των οδηγιών της επιβλέψεως στα εκτελούμενα υπ αυτού παντός είδους τμήματα των διαφόρων εργασιών άνευ ιδιαιτέρας αποζημιώσεως, των σχετικών δαπανών περιλαμβανομένων στις συμβατικές τιμές των αντιστοίχων εργασιών. 3. Οπωσδήποτε απαγορεύεται η υπό του αναδόχου διάνοιξη ή μόρφωση οπών ή φωλεών ή αυλάκων στα από οπλισμένο σκυρόδεμα τμήματα του έργου χωρίς την έγγραφη έγκριση του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για τα διάφορα τμήματα του έργου που ήδη έχουν αποπερατωθεί. 4. Κάθε φθορά ή ζημία που γίνεται κατά την διάρκεια της παρούσης εργολαβίας και από υπαιτιότητα του εργολάβου, επί οιουδήποτε στοιχείου του έργου, βαρύνει τον εργολάβο, υποχρεούμενο όπως αποκαταστήσει αυτές και επαναφέρει τα θιγέντα τμήματα στην πρότερη των κατάσταση. ΑΡΘΡΟ 23 ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. 1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37παρ.7). β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/ και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ , στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ ). Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έ ργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ. 8 και αρ.182). γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ 8

9 (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9δ) του (τ.)υπεχωδε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) κ αι ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/ ) και την αρ. πρωτ / εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 5. Διευκρινίσεις σχετικά μ ε τ ην εκπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι τ ην κατάρτιση του Φ ΑΥ περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/ του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας Ο ανάδοχος υποχρεούται : α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). δ. Σ τα πlαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και τ ων : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων 9

10 εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α /1984 του (τ.)υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ότι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 ( αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 / Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, 10

11 ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τ ους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92-95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ ), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπα ρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ ), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 4.2 Εργοταξιακή σήμανση σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ Ο ανάδοχος υποχρεούται : α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : - Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/ του τ.υπυμεδι: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) - Τη ΚΥΑ αριθ.6952/ του τ.υπεκα και τ.υπυμεδι «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» - Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.ivμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ ), ΠΔ 82/ Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.iv μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 11

12 β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.iv, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 2. Άδεια κυκλοφορίας 3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 5.1 Κατεδαφίσεις : Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18-33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.iv μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/ Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες: ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.iv μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες: ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/ Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. (Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 12

13 (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ιιι), ΥΑ /20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.iv μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 13

14 ΑΡΘΡΟ 24 ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ως προς την προσωρινή παραλαβή, τον χρόνο εγγυήσεως και την οριστική παραλαβή, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.1418/84 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων και του εις εκτέλεση αυτού εκδοθέντος υπ αρ. ΠΔ.609/85 (άρθρα 54, 53 και 55 του ανωτέρου ΠΔ, (ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ : 15 μήνες) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τον Ν2229/94 και το ΠΔ286/94) το Ν.2940/01, την εγκύκλιο 22/01 και το Ν.3263/04. ΑΡΘΡΟ 25 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.- Ο εργολάβος υποχρεούται, όπως εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις του ΠΔ 305/96 «περί ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 14

15 συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57 ΕΟΚ», των εγκεκριμένων Τεχνικών Κανονισμών οπλισμένου σκυροδέματος, υδραυλικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων κ.λ.π. ως επίσης και τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων Αστυνομικές διατάξεις, υπέχων πλήρη και ακέραια την ευθύνη δι οιονδήποτε ατύχημα ή βλάβη επερχόμενη εις τον ίδιον, το προσωπικό του ή τρίτους συνεπεία ενεργειών εχουσών έμμεση σχέση προς την εκτέλεση της εργολαβίας Ο εργολάβος υποχρεούται, όπως, άνευ ιδιαιτέρας τινός αποζημιώσεως πάσης σχετικής δαπάνης περιλαμβανομένης εις το ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κ.λ.π. προβεί εις την κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση των υπό του ΠΔ. 609/85 επιβαλλομένων προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων των εργοταξίων. 3.- Ο εργολάβος υποχρεούται, όπως με δικές του δαπάνες εγκαταστήσει εις τα εργοτάξια άπαντα τα προβλεπόμενα υπό των όρων υγιεινής του άρθρου 24 του ΠΔ 609/1985 (ΦΕΚ 142/Λ/ ). 4.- Προ της ενάρξεως των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει δια την έκδοση πάσης κατά νόμον αδείας (ουχί της τοιαύτης της απαιτουμένης δια την ανέγερση των οικοδο μών) καθιστάμενος ουσιαστικώς και αποκλειστικώς υπεύθυνος δια πάσα παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. Υποχρεούται επίσης να υποβάλει στην υπηρεσία Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) (ΠΔ 305/96 και σύμφωνα με την υπ.αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/ απόφαση Υφ. ΥΠΕΧΩΔΕ, εγκ.11/4-4-01) εφόσον κρίνει ότι δεν τον πληρεί το υποβαλλόμενο από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. και να τηρεί Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας, θεωρημένο από τις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΦΕΚ 154/Β/ ). 5.- Γενικώς ο εργολάβος πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των κατά το νόμο απαιτουμένων στοιχείων και για την εφαρμογήν των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας καθ όλη την διάρκεια των εργασιών (Π.Δ. 609/1985 ΦΕΚ 142/Λ/ ) «περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών» Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικώς και αστικώς για κάθε ατύχημα οφειλόμενο εις την μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφάλειας. 7.- Ο ανάδοχος υπεύθυνος ων της τηρήσεως των Νόμων κ.λ.π. εν τω υπ αριθ. 609/85 Π.Δ. τι ορίζεται, υποχρεούται όπως ανακοινώνει αμελλητί εις την Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της εκτελέσεως του έργου απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικώς με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.λ.π. ΑΡΘΡΟΝ 26 ο ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως λαμβάνει δαπάνες του και καθ υπόδειξη του εργοδότου έγχρωμες φωτογραφίες σε κάθε κτίριο προ της ενάρξεως των εργασιών (εμφαινούσης την προϋπάρχουσα κατάσταση) κατά την εκτέλεση αυτών (των πλέον ενδιαφερουσών φάσεων της κατασκευής) και μετά το πέρας αυτών σε όλες τις όψεις όλων των κτιρίων. Οι ως άνω φωτογραφίες πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές να λαμβάνονται με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τουλάχιστο 2,0 MP και να παραδοθούν τόσο σε φωτογραφικό χαρτί όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (Compact Disk). ΑΡΘΡΟ 27 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1.- Κατά την εκτέλεση των κατασκευών εκ σκυροδέματος οιασδήποτε κατηγορίας ποιότητος ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως συμμορφωθεί πλήρως προς τις διατάξεις του από κανονισμού ΠΔ 266/Β/ «κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος υλικά παρασκευής και έλεγχος σκυροδέματος» που ορίζει και τα σχέδια προτύπων ΕΛΟΤ 344, 345, 346, 408, 515, 517 Ν.Κ.Σ Για έκαστη κατηγορία ποιότητος σκυροδέματος ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση, μερίμνα και δαπάνη του, μελέτης συνθέσεως βάσει αντιπροσωπευτικών ποσοτήτων υλικών και των προσκομισθέντων στο εργοτάξιο. Η μελέτη συνθέσεως οφείλει να επαναλαμβάνεται οσάκις μεταβάλλεται η πηγή προμήθειας ή το είδος ή η ποιότητα των συνιστώντων υλικών ή οι καιρικές συνθήκες. Η μελέτη αυτή υπόκειται εις τον έλεγχο της Υπηρεσίας. 3.- Εάν κατά την εκτέλεση κατασκευών εκ σκυροδέματος χρησιμοποιείται έτοιμο σκυρόδεμα ο ανάδοχος υποχρεούται όπως συμμορφωθεί πλήρως προς την πρότυπη προδιαγραφή «έτοιμο σκυρόδεμα» ΕΛΟΤ 346 του ΠΔ 266/Β/ και Ν.Κ. Σ

16 4.- Η συμπύκνωση του σκυροδέματος όλων των οπλισμένων τμημάτων της κατασκευής θα γίνεται με τη χρήση δονητών, άνευ ιδιαιτέρως τινός αποζημιώσεως του αναδόχου λόγω χρήσεως των δονητών, ταύτης περιλαμβανομένης στις τιμές του Τιμολογίου. Η μόρφωση οιασδήποτε επιφανείας σκυροδέματος οριζοντίου ή κεκλιμένου που γίνεται χωρίς την χρήση ξυλοτύπων δεν απαιτεί ιδιαιτέρως της αποζημίωσης του αναδόχου ταύτης περιλαμβανομένης εις τας τιμάς του Τιμολογίου. 5.- Για τον έλεγχο του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές αντοχής δια λήψεως δοκιμίων κατά την διάστρωση τούτου όπως ορίζει το άρθρο 13 του ΠΔ 266/Β/ Η λήψη των δοκιμίων θα πραγματοποιείται υπό της επιβλέψεως όποτε αυτό ζητηθεί μερίμνα (Προμήθεια και προσκόμιση) και δαπάνες του αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση Θα λαμβάνονται έξι δοκίμια ανά ημέρα και ανά σύνθεση και μέχρι όγκου παραγομένου σκυροδέματος 100 μ Η συμπύκνωση των δοκιμίων θα γίνεται κατά τον αυτόν τρόπον ως και η εφαρμοζόμενη στο έργον. Ειδικότερα κατά την συμπύκνωση του σκυροδέματος δια κοπανίσματος η συμπύκνωση των δοκιμίων θα γίνει σε δύο στρώσεις, δια είκοσι πέντε κτύπων δια ράβδου Φ.16 μήκους 60 cm ανά στρώση Η θραύση των ως άνω δοκιμίων θα διενεργείται εις το αρμόδιο Εργαστήριο του ΥΔΕ δια την περιοχή εκτελέσεως του έργου, δαπάνες του αναδόχου του έργου. 6.- Δειγματοληψία με λήψη πυρήνων (καρώτων ) από την έτοιμη κατασκευή του σκυροδέματος πραγματοποιείται οσάκις τα δοκίμια τα λαμβανόμενα κατά την διάστρωση του σκυροδέματος υπολείπονται της συμβατικής αντοχής. Ο αριθμός των πυρήνων θα ορίζεται κατά την κρίσιν του αρμοδίου οργάνου της Υπηρεσίας (επίβλεψη επιτροπή παραλαβής κ.λ.π.) 7.- Οι δαπάνες των δειγματοληψιών του ελεγχομένου σκυροδέματος βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν το 6% της ολικής δαπάνης της ποσότητος του κατασκευασθέντος σκυροδέματος. Πρόσθετες τέτοιες δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο μόνον σε περίπτωση κατά την οποία στις δειγματοληψίες στις δαπάνες διαπιστωθεί ευθύνη του αναδόχου. 8.- Στην προκειμένη εργολαβία θα γίνει χρήση σκυροδεμάτων κατηγορίας C12/15 και C16/ Σε περίπτωσιν μη λήψεως δοκιμίων ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα 100. (εκατό.) ανά εκάστη ελλειπούσα ομάδα εκ 6 δοκιμίων. Σύμφωνα με την υπ αρ. Γ 1748/οικ/00-188/ όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ. Γ3γ/0/14/125-Ω/ απόφαση του ΥΔΕ, ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των απαιτούμενων εκ των τεχνικών προδιαγραφών εργαστηριακών δοκιμών. Στην περίπτωση κατά την οποίαν εκ της παραβολής των ποσοτήτων των εκτελεσθεισών εργασιών και των αντιστοίχων δοκιμών κατά τις τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις προκύψει ότι οι γενόμενες δοκιμές είναι μικρότερες των ελαχίστων καθοριζομένων, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα 100,00 ανά δεκάδα ελλειπουσών δοκιμών και θα παρακρατείται βάση αποφάσεως του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας και εκπίπτεται εκ του πρώτου συντασσομένου λογαριασμού του αναδόχου. Η ποινική ρήτρα αυτή είναι ανέκκλητος, του ελλείποντος αριθμού δοκιμών μη δυναμένου να καλυφθεί από περισσότερες δοκιμές σε επόμενα στάδια εργασίας. Για τους υπόλοιπους εργαστηριακούς ελέγχους θα εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές που συνοδεύουν τα εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ. Μελέτες συνθέσεως: Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υποβολή του προγράμματος κατασκευής του έργου να προσκομίσει πρόσφατη μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος / ασφαλτοσκυροδέματος που πρόκειται να χρησιμοποιήσει στην κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Α. Συμπυκνώσεις: 1. Σκάφης ορυγμάτων ή εδράσεως επιχωμάτων ανά 300 μ. μήκους ή μικρότερου αυτοτελούς τμήματος ανά κλάδον οδού Δοκιμή μία (1). 2. Επιχωμάτων και στρώσεων εξυγιάνσεως ανά μ3 συμπυκνωμένου όγκου Δοκιμή μία (1). 3. Υποβάσεων Βάσεων και βάσεων μηχανικώς σταθεροποιημένων δι εκάστην στρώση ανά 300 μ. μήκους κλάδου οδού Δοκιμή μια (1). 4. Ασφαλτικαί επιστρώσεις ανά 200 μ. μήκους οδού Δοκιμή μια (1). 16

17 Β. Έλεγχος κοκκομετρικής διαβαθμίσεως: 1. Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέματα) οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300 μ3. Δοκιμή μια (1). 2. Αδρανή στραγγιστήρων ή άλλων ειδικών κατασκευών (π.χ. Β450 λεπτά σκυροδέματα) ανά 200 μ3. Δοκιμή 1. Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάμου άμμου: 1. Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 μ3, Δοκιμή Αδρανή σκυροδεμάτων 300 μ3 Δοκιμή Στρώσεις εξυγιάνσεις ανά 1000 μ3 Δοκιμή 1. Δ. Υγεία Πετρωμάτων: 1. Δια πάσης φύσεως αδρανή εκ της πηγής αυτής ανά μ3 ή κλάσμα αυτών αν πρόκειται δια πηγήν εκ της οποίας λαμβάνεται αδρανές υλικόν εις μικροτέραν ποσότητα. Ε. Δοκίμια Σκυροδέματος: 1. Δια σκυροδέματα παραγόμενα εις μονίμους εγκαταστάσεις και δια μη οπλισμένα στοιχεία ανά 150 μ3 ομάδα, εξ έξι δοκιμίων ή τουλάχιστον μια ομάδα. 2. Ομοίως δι οπλισμένα σκυροδέματα ανά 50 μ3 ομάδα εξ έξι δοκιμίων ή τουλάχιστον μια ομάδα. 3. Δια προεντεταμένα σκυροδέματα ανά 50 μ3 ή κλάσμα αυτών καλύπτον την ημερήσιαν διάστρωση ομάδα, εξ έξι δοκιμίων ή τουλάχιστον μια ομάδα, 4. Δια σκυροδέματα των ως άνω κατηγοριών, παρασκευαζόμενα εις τοπικάς εγκαταστάσεις δια έκαστο στοιχείο έργου, ομάδα εξ έξι δοκιμίων. ΣΤ. Έλεγχος ποσοστού ασφάλτου και κοκκομέτρησης ασφαλτομίγματος: Ανά 300μμ Δοκιμή μια (1). Ζ. Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέματος κατά MARSALL: Ανά 300 μ3 Δοκιμή μια (1). Η. Έλεγχος ισοδυνάμου άμμου αδρανών ασφαλτικών κατά την παραγωγή του ασφαλτομίγματος: Ανά 300 μ3 Δοκιμή μια (1). ΑΡΘΡΟΝ 28 ο ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.- Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως μετά την ολική περαίωση των εγκαταστάσεων, προβεί δι ιδίων αυτού μέσων, οργάνων και δαπανών, εις τις απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποιήσεως των απαιτητών αποτελεσμάτων αυτών, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών υπογραφόμενο υπό του επιβλέποντος μηχανικού και του αναδόχου και όπερ θα διαλαμβάνεται εις το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Η δαπάνη του απαιτουμένου για τις δοκιμές ηλεκτρικού ρεύματος, ως και η τοιαύτη των καυσίμων βαρύνει τον κύριο του έργου. 2.- Οι δοκιμές θα εκτελούνται συμφώνα προς τους ισχύοντες κανονισμούς. 3.- Ο ανάδοχος οφείλει όπως, μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και προς της παραλαβής, να συντάξει άνευ ιδιαιτέρας αμοιβής και να υποβάλλει εις την επίβλεψη εις διπλούν πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντηρήσεως των παρ αυτού εκτλελεσθεισών εγκαταστάσεων. Μία σειρά των οδηγιών τούτων καταχωρείται εις τον φάκελο της Επιβλέψεως η δε άλλη διαβιβάζεται εις το αρχείο του Κυρίου του έργου. 4.- Ο ανάδοχος οφείλει, επίσης προ της παραδόσεως των εγκαταστάσεων να διδάξει εις το προσωπικό του Κυρίου του έργου την χρήση και χειρισμό των εγκαταστάσεων. 5.- Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο εργολάβος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να διατηρεί ταύτας εις αρίστη κατάσταση, άνευ ιδιαιτέρας προς τούτο αποζημιώσεως. 6.- Σε περίπτωσιν καθ ην ο ανάδοχος, εντός της οριζόμενης προθεσμίας δεν ήθελε να προβεί εις την επανόρθωση βλάβης ή ζημίας που ο ίδιος ευθύνεται, ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτήν απ ευθείας εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 7.- Για την συναρμολόγηση των μηχανημάτων ο ανάδοχος υποχρεούται να περιορισθεί εις τον εντός του έργου υποδειχθησόμενων από της επιβλέψεως χώρο και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ίνα μη παρεμποδίζεται η εντός του εργοταξίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού ετέρων εργολαβιών. ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 17

18 ΑΡΘΡΟΝ 29 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 1.- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.) 1.1- Ο Ανάδοχος δέον να έχει υπ όψιν του, ότι ενδέχεται εις την περιοχή του έργου να υφίσταται εναέριες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. αίτινες δέον να μετατοπισθούν υπό των κυρίων των Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμειξη θα έχει ο ανάδοχος, υποχρεούται όμως ούτος όπως διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, μη δικαιούμενος εκ του λόγου τούτου ιδιαιτέρας αποζημιώσεως λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών παρουσιαζομένων εις τις υπ αυτού εκτελούμενες εργασίες. 2.- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.) 2.1- Ο Ανάδοχος δέον να έχη υπ όψιν του, ότι ενδέχεται εις την περιοχή του έργου να υφίσταται εναέριες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. αίτινες δέον να μετατοπισθούν υπό των κυρίων των Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμειξη θα έχει ο ανάδοχος, υποχρεούται όμως ούτος όπως διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, μη δικαιούμενος εκ του λόγου τούτου ιδιαιτέρας αποζημιώσεως λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών παρουσιαζομένων εις τις υπ αυτού εκτελούμενες εργασίες ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλο οικίσκο (τύπου box ή βαγόνι κλπ) εντός του οποίου θα φυλάσσονται όλα τα έντυπα σχετικά με την εκτέλεση του έργου, όπως τεύχη προμετρήσεων, τεχνικές περιγραφές, σχέδια, συμβατικά τεύχη κλπ. Ο χώρος θα είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρονικό υπολογιστή και θα πρέπει να είναι επαρκούς μεγέθους για της επί τόπου συσκέψεις των επιβλεπόντων με τον ανάδοχο. Στον χώρο αυτό θα εδρεύει ο υπεύθυνος εργοταξίου. 4.- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1- Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες και προ της παραδόσεως προς χρήση εκάστου τμήματος του έργου, ως και μετά την περαίωση ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει από τα πέριξ του τμήματος τούτου χώρων και γενικώς εκ των εργοταξίων, πάσα απαιτηθείσα προσωρινή εγκατάσταση, τ απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π. ν άρει (καταστρέψει κ.λ.π.) παν βοηθητικό έργο κ.λ.π. το οποίον ήθελε αποδειχθεί υπό της Υπηρεσίας ως άχρηστο ή επιζήμιο δια την μετέπειτα λειτουργία των κτιρίων, να ισοπεδώσει τους χώρους όπου αυτά ήταν αποτεθειμένα ή εγκαταστημένα κ.λ.π. να παραδώσει τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσον και τους πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικώς μεριμνήσει για κάθε έτερο απαιτούμενο για την παράδοση του έργου προς εύρυθμη λειτουργία τούτου κατά τους όρους της Συμβάσεως ή προδιαγραφόμενο εις την παρούσα Ε.Σ.Υ Ωσαύτως ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προβαίνει, εκλιπόντος του λόγου, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, και εις την άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κ.λ.π.) πάσης κατασκευασθείσης κ.λ.π. δια την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) προστατευτικής κατασκευής, επιβληθείσης εξ οιουδήποτε λόγου, προς αποφυγήν πάσης φύσεως ζημιών, φθορών ατυχημάτων κ.λ.π. εις ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμους εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως έργα ως και απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων Εάν εντός δέκα (10) ημερών από της εγγράφου υπομνήσεως υπό της διευθυνούσης Υπηρεσίας δεν προβεί εις την έναρξη και εντός εν λόγου προθεσμίας περαίωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται εις βάρος του αναδόχου, εκπιπτόμενης της γενομένης δαπάνης εκ της πρώτης προς τούτο πληρωμής, πέραν της μη εκδόσεως βεβαιώσεως εμπροθέσμου εκτελέσεως του έργου ή τμήματος τούτου εκ του λόγου τούτου. 18

19 ΑΡΘΡΟΝ 30 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος των υποχρεώσεων δημοσιότητας των δικαιούχων είναι η ενημέρωση του κοινού για το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς και η εξασφάλιση διαφάνειας στη συνδρομή των Διαρθρωτικών Ταμείων. Οι υποχρεώσεις αυτές αναφέρονται σαφώς στο Γενικό Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 και τον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 (διατίθενται στο τέλος της σελίδας). Πινακίδα εργοταξίου Ο ανάδοχος κατά την υλοποίηση της πράξης, αναρτά διαφημιστική πινακίδα στο εργοτάξιο, που περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής: 1. Tο έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ακριβείς προδιαγραφές που περιγράφονται στις σχετικές οδηγίες του οδηγού δημοσιότητας του Προγράμματος: INFORMATION AND PUBLICITY GUIDELINES FOR GREEK ROJECT PARTNERS (διαθέσιμο στο 1. τη φράση : 2. Τα παραπάνω καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας (βλ. Σχετικά αρχεία - Οδηγίες & προδιαγραφές). Με την ολοκλήρωση της πράξης, η πινακίδα αντικαθίσταται από τη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα που αναφέρεται στη συνέχεια. Μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα 2. Το αργότερο έξι (6 ) μήνες μετά την ολοκλήρωση της πράξης, ο δικαιούχος αναρτά ευδιάκριτη και ευμεγέθη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα, όπου αναφέρονται ο τύπος και η ονομασία της πράξης. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πινακίδας, καθορίζονται επακριβώς στον οδηγό δημοσιότητας του Προγράμματος: INFORMATION AND PUBLICITY GUIDELINES FOR GREEK ROJECT PARTNERS (διαθέσιμο στο ΑΡΘΡΟ 31 Ο : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος θα έχει συμβόλαιο αστικής ευθύνης προς τρίτους με όρια αποζημίωσης σε μεμονωμένο ατύχημα , σε ομαδικό ατύχημα , για υλικές ζημιές προς τρίτους και ανώτατο όριο κάλυψης Για την ευθύνη του εργοδότη απέναντι στο προσωπικό ο Ανάδοχος θα έχει συμβόλαιο αστικής ευθύνης, για μεμονωμένο ατύχημα , σε ομαδικό ατύχημα , για υλικές ζημιές προς τρίτους και ανώτατο όριο κάλυψης

20 ΑΡΘΡΟ 32 ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σαν Ανωτέρα Βία θεωρούνται όλα τα περιστατικά ή γεγονότα εκείνα τα οποία ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συμβαλλομένων και τα οποία (περιστατικά ή γεγονότα) είναι αδύνατον ακόμη και με τα μέτρα σύνεσης και επιμελείας να προβλεφθούν ή αποτραπούν, όπως θεομηνίες, πλημμύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, δολιοφθορές (σαμποτάζ), πόλεμοι, επαναστάσεις, ανταρσίες, επιβολή στρατιωτικού νόμου, παρακώλυση εργασιών από τρίτους, νόμιμες απεργίες κηρυγμένες επίσημα και από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών και παρόμοιας φύσης περιστατικά, εφόσον και στο βαθμό που τα γεγονότα ή περιστατικά αυτά επιφέρουν αδυναμία συνέχισης των εργασιών του έργου. Εν τούτοις, η καθυστέρηση στην προσκόμιση υλικών από τον Ανάδοχο, η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου λόγω έλλειψης προσωπικού, η μη εκπλήρωση από κάποιον υπεργολάβο ή προμηθευτή του Αναδόχου των υποχρεώσεών του ή η καθυστέρησή του για την εκπλήρωση αυτή, η έκπτωσή του ή η αποτυχία κατασκευής πρώτης ύλης, υλικών ή τμημάτων του έργου ρητά συνομολογείται ότι δεν θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Ρητά συνομολογείται ότι δεν αποτελεί Ανωτέρα Βία διαταγή Αρχής, δικαστική απόφαση ή άλλο γεγονός που επιφέρει διακοπή ή καθυστέρηση στις παραδόσεις υλικών, μηχανημάτων ή εφοδίων ή στην εκτέλεση των εργασιών και οφείλεται σε παράβαση εργασιακών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων ή σε επίδειξη αμέλειας εκ μέρους του Αναδόχου ή/και υπεργολάβου ή προμηθευτή του. Δεν αποτελεί, επίσης, Ανωτέρα Βία, η κλοπή, ο βανδαλισμός ή άλλη απώλεια εξοπλισμού του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά του Εργοδότη. Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς τον σκοπό αποτροπής, και αν τούτο καθίσταται ανέφικτο, περιορισμού των εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια προς εξουδετέρωση, άνευ χρονοτριβής, των συνεπειών οποιασδήποτε Ανωτέρας Βίας (π.χ. ζημιές στον εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κλπ.) Για τους κινδύνους από Ανωτέρα Βία μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, ο Ανάδοχος με ίδια ευθύνη και έξοδα θα ασφαλίζει τον Εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ. ΑΡΘΡΟ 33 ο : ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ρητά συμφωνείται ότι, χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε ειδικότερη υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα θεωρηθεί υπόχρεο προς το άλλο, ούτε ο Εργοδότης προς τους προμηθευτές ή/και υπεργολάβους του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης και έκτασης έμμεσες και αποθετικές ζημίες ή/και διαφυγόντα κέρδη (με την έννοια που τους προσδίδεται από την ισχύουσα νομοθεσία) σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση και το έργο. ΑΡΘΡΟ 34 ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες µε τη σύμβαση ή το νόμο κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου αν συντρέχει µια από τις παρακάτω περιπτώσεις (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3263/2004): α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συμβάσεως, την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και µε τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. β) Υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόμενο στην σύμβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο τουλάχιστον μήνες, έστω και µια αποκλειστική προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Κατ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί µε τις τυχόν υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση 20

Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο».

Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ MEΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αρ. Πρωτ. : 13513 / 16-09-2014 Οικ. έτος 2014 Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση Συντήρηση Στέγης Σχολείου στη θέση: «ΙΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ΑΡ. ΜΕΛ.: 06/ 2016 Κ.Α. 30.7326.0026 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 ο

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ Τ.Κ. ΚΕΡΤΕΖΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 22 /2013 Έργο.: «Κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου ΤΔ Ζάρκου». ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 33 / 2016 Έργο.: Επικαιροποίηση της αριθ. 1/2016 τεχνικής μελέτης «Συντήρηση κοιμητηρίου Φαρκαδόνας» ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΤΕΙ ΑΜΘ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισμός: Στεγανοποίηση Δωμάτων Γ και Ζ στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο της Σύμβασης) Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η - Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η - Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 10/2017 Κ.Α:30-7333.0049 Προϋπ 150.000,00 (συμπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗ- ΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2014) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελ.. 30/2014 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο της Σύμβασης) Η παρούσα Ειδική Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Κοζάνη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Κοζάνη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 47/2015 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 02/2017 Κ.Α:30-7333.0046 Προϋπ 73.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΈΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρον 2 ον Διατάξεις που ισχύουν

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρον 2 ον Διατάξεις που ισχύουν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΕΡΓΟ: «Ενέργειες για την αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου Μανταμάδου» ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρον 1 ον

Διαβάστε περισσότερα

4.6. Ο εργολάβος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο και να καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην υπηρεσία.

4.6. Ο εργολάβος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο και να καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην υπηρεσία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθ. Μελέτης : 26 / 2014 Αρ. Πρωτ. Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18 / 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο : «Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του δημοτικού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Λιμνών του Δήμου Άργους - Μυκηνών» Προϋπολογισμός: 299.912,05 (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 5017/15 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σερρών έτους 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης 45/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 26168/03-12-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευές συντηρήσεις ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017 ΠΡ/ΣΜΟΣ: 30.000,00 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,00 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,00 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης: 33/2016 ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛ- ΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡ/ΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αναπλάσεις Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΕΛ ΑΡΜΕΝΩΝ 252.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) ΕΡΓΟ: «Άμεσες επεμβάσεις επισκευήςαντικατάστασης εσχαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΩΣΣΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΤΕΜΠΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΔΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΜΕΣΩ «ΜΕΡΙΑ» ΚΑΙ «ΣΤΑΥΡΟΥ» ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΥΡΓΕΤΟΥ Αρ. Μελ.: 4/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ημερομηνία: Αρ. πρωτ.: ΕΡΓΟ: 12/08/2014 12021 ΚΈΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΎΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΌ ΑΝΑΤΟΛΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΤΕΜΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΤΥΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013) ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΘΕΣΗ: Παν/μιο Μακεδονίας Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτ. Προϋπ.. 0863

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΠΑΛΗ - ΖΑΙΜΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ,

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΕΡΓΟ : «Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών» ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Ασφαλτόστρωση δρόμου Κάτω Ζαρός-Λαλουμάς Προϋπολογισμός: 420.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Ασφαλτόστρωση δρόμου Κάτω Ζαρός-Λαλουμάς Προϋπολογισμός: 420.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Ασφαλτόστρωση δρόμου Κάτω Ζαρός-Λαλουμάς Προϋπολογισμός: 420.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 (με το Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΑΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ" Α.Μ.17/2014 Προυπ.:300.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114 Πληροφορίες : Θανάσης Λαλλάς, Τηλέφωνο : 210 9970082 ΕΡΓΟ : «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΗ: 2011 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ.: 44.993,64 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Αρ. Πρωτ..10837/24/04/2014 ΑΔΑ:... ΑΔΑΜ:... 14SYMV002011701 2014-04-28 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15/01/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 19172/19-12-2014 ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΟΔΟΎ ΙΕΡΆΠΕΤΡΑ ΚΑΛΑΜΑΎΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Ποσού: 159.000,00 ( με ΦΠΑ )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.594,00 Ευρώ με ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μυτιλήνη 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αριθµ, Μελέτης: 66/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2015 ΠΡΟΫΠ. : 32.500,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο. Αντικείμενο της εργολαβίας Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ημερομηνία: Αρ. πρωτ.: ΕΡΓΟ: 17/03/2014 4088 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ 14SYMV001936249

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 34/2015 ΠΡΟΫΠ. : 50.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Α.Μ.: 91/14 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 268.000,00 (με ΦΠΑ) ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισμό των Μαλίων Προϋπολογισμός: 1.390.000.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Για την εκπόνηση κατά το Ν. 4412 / 2016 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΜΕΣΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5 X 5 ΣΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5 X 5 ΣΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ : ΤΕΜΠΩΝ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5 X 5 ΣΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ.Μελ.: 5/2015 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης :3/2017 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία : 14/3/2017 Αριθμ. Πρωτ. : 2984/ΠΡ416

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΣΟΣ : ,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΣΟΣ : ,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΣΟΣ : 505.000,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α. : 30.7323.35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕIΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕIΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜ. & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ & ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Χώρας ΣΑΤΑ, Ι.Π. 90.000,00 ΕΥΡΩ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΤΑΒΕΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα