ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αποστολής και της θέσης του στο κοινοτικό δημοσιονομικό σύστημα από την ίδρυση του μέχρι σήμερα. Στη μελέτη της ελεγκτικής του δραστηριότητας στον ελληνικό χώρο είναι αφιερωμένο το δεύτερο μέρος της εργασίας μας. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο τρόπος λειτουργίας του Συνεδρίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τα όργανα δημοσιονομικού ελέγχου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφεται αναλυτικά η ελεγκτική του δράση στην χώρα μας από το 1995 και τέλος, παρουσιάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα από ελέγχους που έχει διενεργήσει στην Ελλάδα. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παραθέτουμε κάποια συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της αποστολής του Συνεδρίου, ως ανώτατο ελεγκτικό όργανο των δημόσιων οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέξεις-Κλειδιά Έλεγχος των δημόσιων οικονομικών Γενικός προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Εθνικά όργανα ελέγχου Αποστολές ελέγχου στην Ελλάδα Έλεγχος δαπανών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων-Τμήμα Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) Έλεγχος δαπανών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) 1

2 SUMMARY The subject of this study is the Auditing of public funds and particularly, its auditorial task in Greece over the last years. In the first part there is a presentation, of this European Union institutional tool, of its mission and its status at the public financial community from its foundation up until now. The second part of this study is devoted to the exploration of its auditorial activity across the Greek land. Specifically, there is an illumination of its functionality, over its collaboration framework with the other European Union auditing of public funds, a detailed recording of its activity in our country since 1995 and finally, some specific auditing examples carried out in Greece. In the last part of this study we come into some conclusions for the goal of its existing mission, as the superior public auditing fund of the European Union. Words-Keys Auditing of public funds General budget of the European Union European Court of Auditors National Audit Institutions Audit Missions in Greece Audits carried out in the field of agriculture (E.A.G.G.F.) Audits carried out in the field of structural measures (E.R.D.F.) 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.6 II. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Ιστορική εξέλιξη Νομική κατάσταση, σύνθεση και οργάνωση Τρόπος λειτουργίας Αρμοδιότητες Μεθοδολογία ελέγχου Φύση και έκταση ελέγχου Αποτελέσματα των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.37 III. ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.39 3

4 2. Το ελεγκτικό έργο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Ελλάδα Διαδικασία πραγματοποίησης των αποστολών ελέγχου Παραδείγματα ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Ελλάδα ) Δημοσιονομικός έλεγχος δαπανών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων-Τμήμα Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) για το έτος ) Έλεγχος δαπανών του Περιφερειακού τομέα-ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), στο πλαίσιο της Δήλωσης Αξιοπιστίας για το έτος α) Έλεγχος επιχειρησιακού προγράμματος Βιομηχανία 68 β) Έλεγχος επιχειρησιακού προγράμματος Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 73 γ) Έλεγχος επιχειρησιακού προγράμματος Στερεά Ελλάδα..77 δ) Έλεγχος του Κανονισμού 2064/97, στο πλαίσιο της DAS 2000 για το Ε.Τ.Π.Α..79 III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.84 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 93 I. Τα Ανώτατα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών της Ε.Ε..93 4

5 ΙΙ. Βασικά μεγέθη του Γενικού Προϋπολογισμού της Ε.Ε.95 ΙΙΙ. Δομή και Λειτουργίες των Ευρωπαϊκών Θεσμών 96 IV. Αποσπάσματα της Συνθήκης Ε.Κ 97 V. Αποσπάσματα του Δημοσιονομικού Κανονισμού

6 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μέριμνα για τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών και την διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος αποτελεί στοιχείο επιβίωσης για τους λαούς και τις κοινωνίες με συγκροτημένη κεντρική εξουσία και διαχείριση. Ο θεσμός του ελέγχου των αρμοδίων αρχών που διαχειρίζονται τα δημόσια οικονομικά απαντάται στις νομοθεσίες ακόμα και των αρχαιότερων πολιτισμών. 1 Ιδιαίτερα, όμως, στα σύγχρονα κράτη η δραστηριότητα αυτή θεωρείται από την συνταγματική οργάνωση ένα από τα στοιχεία που εγγυώνται τόσο την δημοκρατική διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων όσο και την σωστή λειτουργία και πρόοδο του Κράτους. Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχουν και λειτουργούν θεσμοθετημένα όργανα ελέγχου, τα οποία, σύμφωνα με τη θεωρία και την πρακτική της δημόσιας ελεγκτικής, διακρίνονται σε όργανα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της δημόσιας διαχείρισης. 2 Σε πρώτο επίπεδο, στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου έχουμε τα ελεγκτικά όργανα της Διοίκησης, η οποία αποτελεί τον κατεξοχήν αρμόδιο φορέα για την εκτέλεση και την διαχείριση του εθνικού προϋπολογισμού. Η Διοίκηση μέσω των οργάνων αυτών ελέγχει την κατάσταση και την πορεία των οικονομικών του Κράτους, προκειμένου να χαράσσεται και να εκτελείται ορθά η δημοσιονομική πολιτική της εκάστοτε Κυβέρνησης (εκτελεστική εξουσία). Αντίθετα, ο τομέας του εξωτερικού ελέγχου είναι περισσότερο συνυφασμένος με την δημιουργία των κοινοβουλευτικών θεσμών ενσωματώνοντας κατά κανόνα τον πολιτικό χαρακτήρα του ελέγχου των 1. W. Meigs, E. Larsen, R. Meigs, «Ελεγκτική», εκδ, Παπαζήση, Αθήνα, 1984, σελ. 17. επ. 2. «Curia Rationum», Έλεγχος των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σελ.2. 6

7 δημοσιονομικών του Κράτους. Το κοινοβούλιο έχει τις δικές του συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτροπές και διαδικασίες που προπαρασκευάζουν όχι μόνο το νομοθετικό αλλά και το ελεγκτικό του έργο, όργανα και διαδικασίες που υπάρχουν και λειτουργούν στα πλαίσια της νομοθετικής εξουσίας και υπάγονται σε αυτό. Βέβαια, η δημοσιονομική πρακτική του ελέγχου που ακολουθείται τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο όσο και διεθνώς δεν εξαντλείται στο παραπάνω σχήμα. Η ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια και κυρίως για πάταξη φαινομένων αυθαιρεσίας στην διαχείριση του Δημοσίου Χρήματος οδηγεί ενίοτε σε διάφορες μορφές προσέγγισης και ποικίλα οργανωτικά σχήματα ελέγχου. Κατά κανόνα, όμως, η θεσμική έκφραση της ανάγκης αυτής ενσαρκώνεται μέσα από την δημιουργία του θεσμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 3 ως ανώτατου ελεγκτικού οργάνου στον χώρο του εξωτερικού ελέγχου των δημοσιονομικών του Κράτους. Υπό την συγκεκριμένη λοιπόν οπτική της ενίσχυσης του δημοσιονομικού ελέγχου, η νομοθετική εξουσία εξασφαλίζει την συνδρομή ενός ανώτατου ελεγκτικού οργάνου, το οποίο επιβλέπει την δημοσιονομική διαχείριση της εκτελεστικής εξουσίας και συνεισφέρει στην βελτίωση τόσο των αποτελεσμάτων της οικονομικής διαχείρισης όσο βέβαια και της λογοδοσίας (accountability) των αρμόδιων πολιτειακών παραγόντων στους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες. 4 Ανεξάρτητα, όμως, από τις διαφοροποιήσεις που μπορούμε να διαπιστώσουμε στην δομή, την κρατική οργάνωση και βέβαια, στο 3. Ν.Μηλιώνης, «Συγκριτική επισκόπηση της νομικής φύσης των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων των κρατών μελών της ΕΕ», στο τόμο «Οι δικαιοδοσίες του ΕΣ και η συμβολή του στους θεσμούς», Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, 1998, σελ «State audit in the European Union», National State audit, αναθεωρημένη έκδοση, 2000, σελ.1.επ. 7

8 δημοσιονομικό σύστημα των χωρών, η λειτουργία ενός ιδιαίτερου θεσμικού ελεγκτικού οργάνου, όπως είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενισχύει σημαντικά την αξιοπιστία του εξωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου είτε αυτός εξειδικεύεται μέσα από την ισότιμη συνεργασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το Κοινοβούλιο είτε συνιστά άλλες φορές μία λειτουργική εξάρτηση του πρώτου από το δεύτερο. Στα σημερινά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στα πλαίσια των διαφορετικών ελεγκτικών συστημάτων που εφαρμόζουν παρατηρούμε μία σύγκλιση ως προς την ύπαρξη και λειτουργία ανώτατων ελεγκτικών οργάνων, 5 τα οποία εμφανίζονται είτε ως όργανα συλλογικού χαρακτήρα (γερμανικό ομοσπονδιακό Ελεγκτικό Συνέδριο Bundesrechnungshof και ολλανδικό Ελεγκτικό Συνέδριο Algemene Rekenkamer) είτε ως πολυπρόσωποι ελεγκτικοί οργανισμοί (αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο Rechnungshof) είτε τέλος, ως μονοπρόσωπα όργανα δημοσιονομικού ελέγχου (βρετανός Γενικός Ελεγκτής Comptroller and Auditor General, καθώς και ο ιρλανδός Comptroller and Auditor General και ο δανός Rigsrevisor). Κοινό χαρακτηριστικό των ελεγκτικών αυτών οργάνων, το οποίο εγγυάται άμεσα και την αξιοπιστία τους, αποτελεί το γεγονός ότι διασφαλίζουν θεσμικά την ανεξαρτησία τους από την εκτελεστική εξουσία, την οποία κατά κύριο λόγο ελέγχουν, είτε αυτά εντάσσονται στη δικαστική εξουσία είτε απλά επιτελούν ρόλο επικουρικό της νομοθετικής εξουσίας. Παράλληλα, βέβαια, στο υφιστάμενο σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου που παρατηρούμε σε εθνικό επίπεδο στον ευρωπαϊκό χώρο σήμερα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κοινοτικό σύστημα ελέγχου και ειδικότερα, η ύπαρξη και λειτουργία ενός ιδιαίτερου 5. Βλ, Ν. Μηλιώνης, οπ. υποσ. 3 σελ. 73, επίσης Βλ. Παράρτημα I, σελ

9 ελεγκτικού οργάνου, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 6 ως υπερεθνική οντότητα διακεκριμένη από τα κράτη μέλη που την απαρτίζουν, έχει το δικό της ετήσιο προϋπολογισμό, με έσοδα τους ιδίους πόρους της Κοινότητας και έξοδα που δαπανώνται για την ανάπτυξη και εκτέλεση των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων, οι οποίες αποβλέπουν στην πραγμάτωση του κοινοτικού σκοπού. Είναι, επομένως, απόλυτα λογικό ένα από τα θεσμικά της όργανα να έχει επιφορτισθεί με το ιδιαίτερο καθήκον του ελέγχου του συνόλου των εσόδων και εξόδων του κοινοτικού προϋπολογισμού. 7 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατέχει μία ιδιαίτερη θέση στο τριπλό κοινοτικό σύστημα ελέγχου, το οποίο εκτείνεται, πρώτον, στον εσωτερικό έλεγχο που διενεργούν τα επιμέρους κοινοτικά όργανα (δημοσιονομικός ελεγκτής) υπό την ευθύνη πάντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως αρμόδιας αρχής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, δεύτερον, στον εξωτερικό έλεγχο που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έχει περισσότερο νομικό χαρακτήρα και τρίτον, στον πολιτικό έλεγχο που γίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφενός μέσω του προϋπολογισμού που ψηφίζει και αφετέρου μέσω της απόφασης του για την απαλλαγή ευθύνης της Επιτροπής. Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Κοινότητας, στην παρουσίαση του οποίου είναι αφιερωμένο το πρώτο μέρος της εργασίας μας, αποτελεί την θεσμική συνισταμένη των διαφορετικών ελεγκτικών δομών και μεθόδων που εφαρμόζονται στα επιμέρους κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6. Π. Δ. Δαγτόγλου, «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1985, σελ. 5. επ. 7. Δ. Παπαγιάννης, «Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό δίκαιο», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 1999, σελ επ. 9

10 Ονομάζεται «Δικαστήριο των Λογαριασμών» (Curia Rationum), κατ απομίμηση του συνόλου, σχεδόν, των Ελεγκτικών Συνεδρίων της ηπειρωτικής Ευρώπης και έχει ιδιαίτερη θεσμική σχέση και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο ως προς τον διορισμό των μελών του όσο και κατά την υποβολή σε αυτό της ετήσιας έκθεσης, των ειδικών εκθέσεων, καθώς και της δήλωσης αξιοπιστίας (Declaration d Assurance, D.A.S.). Ελέγχει τους λογαριασμούς των κοινοτικών εσόδων και δαπανών, την νομιμότητα και κανονικότητα αυτών, καθώς και την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, αρμοδιότητα, η οποία σταδιακά θεσπίζεται και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά Ελεγκτικά Συνέδρια. Ένα σημαντικό μέρος του ελεγκτικού έργου που επιτελεί το Συνέδριο περιλαμβάνει τους ελέγχους που διενεργεί αυτό στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου του γεγονότος ότι η διαχείριση 8 των ευρωπαϊκών κονδυλίων πραγματοποιείται σε ποσοστό περίπου 90% σε εθνικό επίπεδο από τα ίδια τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο που χαράσσεται τόσο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό όσο και από τις κοινοτικές κανονιστικές προβλέψεις. Η ελεγκτική αυτή δραστηριότητα, όπως εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό χώρο, θα μας απασχολήσει στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας. Μέσα από παραδείγματα ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Ελλάδα, θα προσπαθήσουμε αφενός να καταγράψουμε τις βασικές πτυχές της ελεγκτικής πρακτικής που ακολουθείται και αφετέρου να αναδείξουμε την αναγκαιότητα και χρησιμότητα του ιδιαίτερου αυτού θεσμικού ελεγκτικού οργάνου στο σημερινό κοινοτικό-ενωσιακό σύστημα. 8. Βλ. άρθρ. Π. Ι. Κανελλόπουλου στο τόμο «Το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι σχέσεις του με την Βουλή, την Κυβέρνηση και την Κοινωνία», Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, 2000, σελ. 21. επ. 10

11 II. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 2. Ιστορική εξέλιξη. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημιουργήθηκε με την συνθήκη «περί τροποποιήσεως ορισμένων δημοσιονομικών διατάξεων των Συνθηκών περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», τη γνωστή ως «Δεύτερη Συνθήκη Προϋπολογισμού» της 22 ας Ιουλίου 1975 (τέθηκε σε ισχύ την 1 η Ιουλίου 1977) και άρχισε το έργο του στις 18 Οκτωβρίου του 1977 στο Λουξεμβούργο. Οι λόγοι που συνέβαλαν στην ίδρυση του συνδέονται αφενός με την διαπιστωμένη ανεπάρκεια του ισχύοντος συστήματος εξωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου, κυρίως όμως, με το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άρχισε από το 1975 να χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τους ιδίους πόρους της Κοινότητας, οι οποίοι αντικατέστησαν τις μέχρι τότε χρηματικές εισφορές των κρατών μελών. Το γεγονός αυτό συνιστούσε, σύμφωνα άλλωστε και με το προοίμιο της συνθήκης αυτής, την αύξηση των εξουσιών του Κοινοβουλίου επί του προϋπολογισμού και συνεπώς την ένταση των ελέγχων της εκτελέσεως του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αναλυτικότερα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το διάδοχο των υπηρεσιών της Επιτροπής Ελέγχου και του Επιτρόπου των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.), των δύο αρμόδιων θεσμικών οργάνων που ασκούσαν τον 11

12 εξωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο των προϋπολογισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι το Η Δημοσιονομική Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 της Συνθ. Ε.Ο.Κ., 108 της Συνθ. Ε.Κ.Α.Ε. και 78 δ της Συνθ. Ε.Κ.Α.Χ. διενεργούσε τον έλεγχο της νομιμότητας, της κανονικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης όλων των διαχειριστικών πράξεων των κοινοτικών οργάνων, με εξαίρεση τον λειτουργικό προϋπολογισμό της Ε.Κ.Α.Χ., καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είχε εννέα μέλη και βοηθητικό προσωπικό περίπου στα είκοσι πέντε άτομα. Τα μέλη της διορίζονταν για μια περίοδο πέντε ετών και ασκούσαν τα καθήκοντα τους με μερική απασχόληση. Η Επιτροπή δεν δημοσίευε τις εκθέσεις της, οι οποίες, αντίθετα, διαβιβάζονταν στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και μόνο για ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως προς το δεύτερο όργανο εξωτερικού ελέγχου, ο Επίτροπος λογαριασμών της Ε.Κ.Α.Χ. είχε ορισθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 78 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και ο έλεγχος του περιοριζόταν στα λειτουργικά έξοδα και έσοδα της Ε.Κ.Α.Χ.. Διοριζόταν από το Συμβούλιο για μια περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα, όμως, ανανέωσης της. Ο ανεπαρκής θεσμικός χαρακτήρας των δύο αυτών ελεγκτικών οργάνων στο οικονομικό κοινοτικό σύστημα και βέβαια, η αδυναμία ανταπόκρισης τους στις νέες ελεγκτικές απαιτήσεις που δημιουργούνται, με την αύξηση των ιδίων πόρων και την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί του προϋπολογισμού, δημιούργησαν το κατάλληλο κλίμα για την ίδρυση ενός ανώτατου ελεγκτικού οργάνου σε κοινοτικό πια επίπεδο. 9. Daniel Strasser, «Τα δημόσια οικονομικά της Ευρώπης», Λουξεμβούργο, 1980, σελ επ. 12

13 Όσον αφορά στο σύστημα ιδίων πόρων της Κοινότητας, 10 στα έσοδα που ήδη υπήρχαν (τελωνειακοί δασμοί, γεωργικές εισφορές και εισφορές για την παραγωγή και αποθεματοποίηση της ζάχαρης και της ισογλυκόζης) με την απόφαση της 21 ης Απριλίου 1970 καθιερώνεται ο ίδιος πόρος Φ.Π.Α., βασισμένος στον καθορισμό ενός ενιαίου συντελεστή (+/- 1%) που εφαρμόζεται στις φορολογητέες βάσεις Φ.Π.Α. των κρατών μελών. Ο πόρος αυτός εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά μόλις το 1980 και συνοδεύτηκε, μερικά χρόνια αργότερα, το 1998 από ένα τέταρτο ίδιο πόρο, βασισμένο στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν των κρατών μελών. Το σύστημα ιδίων εσόδων και η κατ επέκταση οικονομική αυτονομία της Κοινότητας σε συνδυασμό με την αυξανόμενη διεύρυνση του κοινοτικού προϋπολογισμού, 11 (το 1958 το ύψος του προϋπολογισμού ανερχόταν σε 50,3 εκατομμύρια νομισματικές μονάδες, ενώ το 2001 ξεπέρασε τα 96 δις ευρώ), ως άμεση συνέπεια και της ανάπτυξης νέων κοινοτικών πολιτικών, επέβαλαν τη δημιουργία ενός ελεγκτικού οργάνου αντιστοίχου κύρους με τα εθνικά Ελεγκτικά Συνέδρια των κρατών μελών. Τέλος, καταλυτικό ρόλο στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου διαδραμάτισε το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο με την Συνθήκη της 22 ας Ιουλίου 1975 αναγορεύεται πλέον, μαζί με το Συμβούλιο σε ένα από τα όργανα δημοσιονομικής εξουσίας. Ειδικότερα, η εξουσία αποφάσεως για την απαλλαγή της Επιτροπής ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αφού ανατέθηκε στο Συμβούλιο ( ), μοιράστηκε ύστερα μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ( ), για να αναληφθεί στη συνέχεια πλήρως από 10. Θωμάς Σακκάς, Επιθεωρητής-Ελεγκτής, Γ.Λ.Κ.«Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ»,Αθήνα, Βλ. Παράρτημα II, σελ

14 το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο μιας συνεχόμενης προσπάθειας για την δημοκρατικοποίηση των οικονομικών της Ευρώπης. Στην προσπάθεια αυτή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ως εξωτερικός οργανισμός που φέρει κάθε εγγύηση πολιτικής ανεξαρτησίας, έρχεται να στηρίξει σημαντικά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των δημοσίων οικονομικών της Κοινότητας, ανταποκρινόμενο τόσο στις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («Για ένα Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο», έκθεση του Heinrich Aigner, αντιπροέδρου της Επιτροπής των Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου) όσο και αυτές των κυβερνήσεων των κρατών μελών (διάσκεψη κορυφής της Κοπεγχάγης στις 15 Δεκεμβρίου 1973). 2. Νομική κατάσταση, σύνθεση και οργάνωση. Στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πολιτικής και οικονομικής, η ενδυνάμωση του ρόλου και της θέσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση των διαδικασιών δημοσιονομικού ελέγχου στη Κοινότητα. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Σ.Ε.Ε.), γνωστή και ως Συνθήκη του Μάαστριχ 12 που άρχισε να ισχύει την 1 η Νοεμβρίου 1993, έφερε σειρά σημαντικών τροποποιήσεων στο υφιστάμενο σύστημα της κοινοτικής δημοσιονομικής διαδικασίας. Μία από τις σπουδαιότερες καινοτομίες της Σ.Ε.Ε., αποτελεί η αναγόρευση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ως το πέμπτο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 13 μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο των Υπουργών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Μέρος 1 ο της Συνθήκης, άρθρ. 4.παρ. 1). 12. Π. Κ. Ιωακειμίδης, «Η συνθήκη του Μaastricht και η Ελλάδα», εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, 1993, σελ επ. 13. Βλ. Παράρτημα III, σελ

15 Αργότερα, με την Συνθήκη του Άμστερνταμ (τέθηκε σε ισχύ την 1 η Μαΐου 1999) και την αναθεώρηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο θεσμικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επιβεβαιώνεται και ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς αναγνωρίζεται πράγματι ως συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρ.ε/5 Σ.Ε.Ε.), με επέκταση της ελεγκτικής του αρμοδιότητας στους τομείς της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτική ασφάλειας (2 ος πυλώνας) και της συνεργασίας στους τομείς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (3 ος πυλώνας). Επιπλέον, μία σημαντική ρύθμιση που ενισχύει την θέση του Συνεδρίου στο θεσμικό κοινοτικό οικοδόμημα αποτελεί το δικαίωμα του να προσφεύγει στο Δικαστήριο (δυνατότητα που είχαν ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) για θέματα που συνδέονται με τη διατήρηση των προνομίων του (τροποποίηση άρθρ. 173/230 Σ.Ε.Κ.). 14 Όσον αφορά στην εσωτερική θεσμική οργάνωση του Συνεδρίου και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την διάρθρωση και λειτουργία του, 15 οι σχετικές ρυθμίσεις διαγράφονται από το άρθρο 188 Β της Σ.Ε.Ε., αναλυτικότερα όμως, αυτές εξειδικεύονται στον εσωτερικό κανονισμό του Σώματος που εγκρίνει κάθε φορά το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις ισχύουσες διατάξεις, το σώμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι οργανωμένο και λειτουργεί ως συλλογικό όργανο, καθώς το νομικό καθεστώς των μελών του δεν διαφέρει από εκείνο του προέδρου του Σώματος, ο οποίος αναλαμβάνει απλώς το ρόλο του πρώτου μεταξύ ίσων (primus inter pares). 14. Π. Κ. Ιωακειμίδης, «Η συνθήκη του Αμστερντάμ», εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, 1998, σελ επ. 15. Ν. Μηλιώνης, «Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 1999, σελ. 35. επ. 15

16 Το Συνέδριο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη, ένα από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου από την Ελλάδα είναι ο σύμβουλος, Ιωάννης Σαρμάς). Αυτά διορίζονται για μία περίοδο έξι ετών, η οποία, όμως, είναι ανανεώσιμη (άρθρ.188 Β, παρ. 3 της Σ.Ε.Ε.). Αρμόδιο όργανο για το διορισμό και επαναδιορισμό των μελών του Συνεδρίου είναι το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει ομοφώνως, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρά το γεγονός, όμως, της εμπλοκής αυτής του Κοινοβουλίου, αυτό δεν μπορεί να ακυρώσει υποψηφιότητα μέλους και επιπλέον, οι γνωμοδοτήσεις του σε πολλές περιπτώσεις μέχρι σήμερα έχουν αγνοηθεί από το Συμβούλιο. Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής των μελών η Σ.Ε.Ε. (άρθρ.188 Β, παρ. 2) ορίζει ότι η επιλογή τους γίνεται μεταξύ προσωπικοτήτων που διαθέτουν, διαζευκτικά, τα εξής προσόντα: α) είτε να υπηρετούν ή να έχουν υπηρετήσει στις χώρες τους σε όργανα εξωτερικού ελέγχου και β) είτε να διαθέτουν ειδικά προσόντα για το λειτούργημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και βέβαια να ασκούν τα καθήκοντα τους με πλήρη ανεξαρτησία προς το γενικό συμφέρον της Κοινότητας (άρθρ.188 Β, παρ. 4, εδάφιο α ), χωρίς να ζητούν και να δέχονται οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οποιονδήποτε οργανισμό. Επιπρόσθετα, πρέπει να πούμε, ότι οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες των δικαστών του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βρίσκουν ανάλογη εφαρμογή και στα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διασφαλίζοντας την ύπαρξη μιας σειράς κριτηρίων αξιολόγησης, ανεξαρτησίας και διαθεσιμότητας για τα μέλη του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους Βλ. άρθρ. 11 του Πρωτοκόλλου σε συνδυασμό με το άρθρ. 188 Β, παρ. 9 της Συνθ. Ε.Ε. 16

17 Αναλυτικότερα, σχετικά με τις προϋποθέσεις της ανεξαρτησίας και διαθεσιμότητας των μελών του Συνεδρίου, η ίδια η Σ.Ε.Ε. καθορίζει λεπτομερώς, πως δεν μπορούν, κατά την διάρκεια της θητείας τους, να ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη, τηρώντας καθ όλη την διάρκεια της θητείας τους, αλλά και μετά την λήξη αυτής, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την θέση τους και ιδίως τις υποχρεώσεις εντιμότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, μετά την αποχώρηση τους, ορισμένων θέσεων ή ορισμένων πλεονεκτημάτων (άρθρ.188 Β, παρ. 5). Η θητεία των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός του θανάτου, της μη ανανέωσης και της παραίτησης, λήγει και με απαλλαγή από τα καθήκοντα τους με απόφαση του Δικαστηρίου, κατόπιν αιτήσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Δικαστήριο μπορεί επιπρόσθετα να κηρύξει οποιοδήποτε μέλος έκπτωτο του δικαιώματος προς σύνταξη ή άλλων ωφελημάτων, εφόσον συντρέχουν λόγοι μη εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την θέση του (άρθρ.188 Β,παρ.7). Τέλος, οι όροι απασχόλησης, οι αποδοχές, συντάξεις κ.λ.π. καθορίζονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία (άρθρ.188 Β,παρ.7), όπως, άλλωστε, συμβαίνει και με τα μέλη του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Πρωτοδικείου (άρθρ. 154 της Σ.Ε.Ε.). Στο πλαίσιο της εσωτερικής αυτονομίας τα μέλη του Συνεδρίου, εκλέγουν τον πρόεδρο του Σώματος, όπως συμβαίνει και με το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για μία περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα, όμως, επανεκλογής του ιδίου προσώπου. Ο ρόλος του είναι συντονιστικός και αναλαμβάνει, κυρίως, την κατανομή των χαρτοφυλακίων στα μέλη, μεριμνά για την σύγκληση των συνεδριάσεων του Σώματος και προεδρεύει των συζητήσεων για το ετήσιο πρόγραμμα 17

18 εργασίας του Συνεδρίου. Επίσης, έχει τακτικές επαφές με τους επικεφαλείς των άλλων οργάνων της Κοινότητας και τέλος, εξασφαλίζει την εκπροσώπηση του Σώματος στις εξωτερικές του σχέσεις. Σημαντικό, επίσης, ρόλο στο συντονισμό των εργασιών του Συνεδρίου έχει η γενική γραμματεία του Σώματος και ειδικότερα, ο γενικός γραμματέας, ο οποίος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ασκεί τα καθήκοντα του για εξαετές χρονικό διάστημα. Αρμοδιότητα του είναι να εξασφαλίζει την γραμματειακή υποστήριξη του Συνεδρίου σε θέματα διοίκησης, προσωπικού, προϋπολογισμού, λογιστικής, τεκμηρίωσης και μετάφρασης. Εκτός από τα δεκαπέντε μέλη του Σώματος, ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που εργάζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο σήμερα (είτε ως μόνιμοι είτε ως έκτακτοι) ανέρχεται περίπου σε 550 άτομα. Από αυτά περίπου 280 άτομα είναι ελεγκτές, 60 μεταφραστές, 150 διοικητικοί υπάλληλοι και τα υπόλοιπα 60, άλλων επαγγελματικών κατηγοριών. Η λειτουργική κατανομή του προσωπικού λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο της πολυγλωσσίας στο οποίο λειτουργούν και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι ελεγκτές, πρέπει να πούμε, ότι είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Συνεδρίου και μεταξύ αυτών, δεκαπέντε ελεγκτές είναι αποσπασμένοι από τα Εθνικά Ελεγκτικά Συνέδρια των κρατών μελών. Τέλος, το ισχύον σύστημα των υπαλληλικών αποδοχών είναι το ίδιο με αυτό, των άλλων ευρωπαϊκών οργάνων. Οι επιχειρησιακές και λειτουργικές ανάγκες του Συνεδρίου καλύπτονται από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες σε τμήμα του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο, βέβαια, βρίσκεται και υπό την άμεση διαχείριση του. Χαρακτηριστικά, ο προϋπολογισμός του Συνεδρίου για το 2002 ανήλθε σε 84,8 εκατομμύρια 18

19 ευρώ με τις δαπάνες του προσωπικού να ξεπερνούν το 50% των πιστώσεων αυτών. Οι συνθήκες δεν προβλέπουν κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς για τον έλεγχο των εσόδων και εξόδων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και συνεπώς, ο έλεγχος της διαχείρισης των πιστώσεων αυτών ανήκει στο ίδιο το Συνέδριο, όπως συμβαίνει και με τον έλεγχο των δαπανών λειτουργίας για τα υπόλοιπα κοινοτικά όργανα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη διαφάνεια σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του, ανέθεσε με δική του πρωτοβουλία τον έλεγχο των πιστώσεων σε ιδιωτική εταιρεία ελέγχου. Τα αποτελέσματα από τους ελέγχους αυτούς, πρέπει να πούμε, ότι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την επιμελή άσκηση των ελεγκτικών του καθηκόντων, το Συνέδριο έχει συγκροτήσει ομάδες ελέγχου, 17 οι οποίες κατανέμουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες μεταξύ των μελών του που τις αποτελούν. Οι ομάδες αυτές δεν έχουν κρίσιμη αρμοδιότητα, όσον αφορά στις αποφάσεις του Συνεδρίου, συμβάλλουν, όμως, στην προετοιμασία του προγράμματος εργασίας του, στην κατανομή του προσωπικού σε κάθε τμήμα, στη διαχείριση των αποστολών του, καθώς και στην προετοιμασία των διαφόρων προσχεδίων για τις εκθέσεις και τις γνωμοδοτήσεις του. Σύμφωνα, λοιπόν, με την νέα διάρθρωση του Σώματος, όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Juan Manuel Fabra Valles, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Φεβρουαρίου 2002, οι ομάδες 17. Βλ. ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, «www.eca.eu.int/el/organigramme/secteurs/presidence.htm». 19

20 ελέγχου είναι πέντε. Από αυτές οι τέσσερις πρώτες ομάδες (I, II, III, IV) έχουν κάθετη αρμοδιότητα επί ειδικών ζητημάτων, ενώ η πέμπτη και τελευταία ομάδα (Audit Development And Reports (A.D.A.R.) and Declaration d Assurance (D.A.S.) έχει οριζόντια αρμοδιότητα, παρέχοντας βοήθεια στις υπόλοιπες τέσσερις ομάδες. Κάθε μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει την αρμοδιότητα ενός ή περισσοτέρων τμημάτων που αποτελούν μέρος μιας ομάδας ελέγχου. Ειδικότερα, όσον αφορά στην κατανομή των δεκαπέντε μελών του Σώματος στις πέντε ομάδες ελέγχου, οι τέσσερις πρώτες ομάδες (I, II, III, IV) έχουν από τρία μέλη η κάθε μία, ενώ η πέμπτη ομάδα,«a.d.a.r. and D.A.S.», είναι επταμελής, αποτελούμενη από τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από έξι μέλη του Σώματος. Οι αρμοδιότητες ή αλλιώς οι τομείς ελέγχου που κατανέμονται μεταξύ των πέντε ομάδων έχουν ως εξής: Η I ομάδα (Audit Group) ελέγχει όλες τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων-Τμήμα Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) στα πλαίσια της κοινής ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες της άπτονται θεμάτων όπως: Ζωικά και φυτικά προϊόντα, λοιπές δαπάνες του Ε.Γ.Τ.Π.Ε και ενέργειες στον τομέα της γεωργίας, αγροτική ανάπτυξη, αλιεία και θάλασσα, αροτραίες καλλιέργειες, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, βόειο κρέας, διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του προϋπολογισμού, ανάλυση κινδύνων και, τέλος, διάφορα γενικά θέματα. Στην ομάδα ελέγχου II ανήκουν οι αρμοδιότητες για τον περιφερειακό τομέα (διαρθρωτικές αλλαγές), το ταμείο συνοχής (υποδομή μεταφορών, περιβαλλοντικές δράσεις κ.λ.π.), τις εσωτερικές πολιτικές και έρευνα (συμπεριλαμβανομένου του κοινού κέντρου ερευνών), την απασχόληση και, τέλος, τις κοινωνικές υποθέσεις. 20

21 Στην ομάδα ελέγχου III ανήκουν τα ευρωπαϊκά ταμεία ανάπτυξης, οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, τα νέα ανεξάρτητα κράτη, η Μογγολία (ΧΚΑΕ-ΝΑΚ-Μ) και η συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες και τις τρίτες χώρες (γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Στην ομάδα ελέγχου IV ανήκουν οι ίδιοι πόροι, οι επιστροφές στα κράτη μέλη, οι δαπάνες λειτουργίας των οργάνων, η υπηρεσία επισήμων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξωτερικά γραφεία και αντιπροσωπείες των Κοινοτήτων, επιχορηγήσεις, τραπεζικές δραστηριότητες και Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.), τα ευρωπαϊκά σχολεία, οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, καθώς και ο οργανισμός εφοδιασμού της Ευρατόμ. Τέλος, στην πέμπτη ομάδα ADAR-DAS, μετά την ενοποίηση των ξεχωριστών τομέων ελέγχου ADAR και DAS, ανήκει ο συντονισμός των εργασιών της ετήσιας έκθεσης και η επίβλεψη της τήρησης των καθοριζόμενων προθεσμιών, ο συντονισμός της διαδικασίας διαβούλευσης, ο έλεγχος της μορφής των εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων, η επαγγελματική επιμόρφωση, το πρόγραμμα εργασίας, οι μέθοδοι εργασίας και το ελεγκτικό εγχειρίδιο, η υποστήριξη του πληροφορικού ελέγχου, η πληροφορική ασφάλεια, οι μελέτες, ο συντονισμός των οριζόντιων θεμάτων, η εκ των υστέρων αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου, οι σχέσεις με την ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (O.L.A.F.), η προετοιμασία του σχεδίου της δήλωσης αξιοπιστίας, ο συντονισμός του δημοσιονομικού ελέγχου και ο έλεγχος της γενικής λογιστικής. 21

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς τoυ Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2110(DEC) 2.2.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2110(DEC) 2.2.2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2009/2110(DEC) 2.2.2010 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1.1. Ιστορική εξέλιξη Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα το 1974 ως φόρουμ συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. Γρήγορα εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λουξεμβούργο 5 Νοεμβρίου 2013 ECA/13/37 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1. Ενέκρινε το ΕΕΣ τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους 2012; Ναι. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία Ανθρώπινοι πόροι Πρόσληψη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 20 8 94 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ L 216/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 2062/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2125(DEC) 2.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ:

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. : 264 41 Τ.Θ. : 2502 Πληροφορίες : Αντώνης Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Γραφείου 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 2020 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Επ. Πα. ΠΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/75/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/75/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 41/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/75/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Φεβρουαρίου 2014 περί του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου την προγραμματική περίοδο

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου την προγραμματική περίοδο Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου την προγραμματική περίοδο 2014-2020 για Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα