ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την"

Transcript

1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ : - Του Σωματείου μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", του οποίου η έδρα είναι στο Παρίσι, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος πρωτοκόλλου από τον κ. Ιβάν ΝΤΕΛΜΠΑΡ (Ivan DELBARRE), Διευθυντή της Ελληνογαλλικής Σχολής, κατοίκου Αγίας Παρασκευής (οδός χλόης και Τρικάλων-B.P ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ). - Της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Α. ΜΙΧΟΣ και Σία-ΕΠΕ", που έχει την έδρα της στο Ν. Ηράκλειο Αττικής (οδός Δελφών 38) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος πρωτοκόλλου από τον κ. Αργύριο Μίχο, και, Του κυρίου (και/η κυρίας) ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. Όνομα.γεννηθείς (θείσα), την. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την... όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την.. μαθητής (τές) στην τάξη.της Ελληνογαλλικής Σχολής, (σε περίπτωση ενήλικων μαθητών, να υπογράφεται από τους ιδίους). Αρ. Λεωφορείου :... Στάση... ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : ΑΡΘΡΟ 1 : Προς διευκόλυνση της φοίτησης των μαθητών, και ύστερα από αίτηση των γονέων, το ως άνω Σωματείο, καλούμενο κατωτέρω "Η Σχολή" οργανώνει έναντι ανταλλάγματος, μία υπηρεσία μεταφοράς των μαθητών για τα δρομολόγια προς και από την Σχολή και ενδεχομένως για διάφορα άλλα δρομολόγια (παιδαγωγικές έξοδοί, επισκεψεις, αθλητικές μετακινήσεις). 1

2 Το έργο της σχολικής αυτής μεταφοράς ανατίθεται, με ειδική σύμβαση, σε ένα Μεταφορέα, φυσικό η νομικό πρόσωπο, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι η ως άνω αναφερόμενη εταιρία. Το παρόν πρωτόκολλο έχει ως σκοπό να προσδιορίσει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα καθενός των εμπλεκομένων στην μεταφορά των μαθητών μερών, καθώς και την σχετική ευθύνη αυτών έναντι αλλήλων. ΑΡΘΡΟ 2 : Η Σχολή αναλαμβάνει την υποχρέωση να οργανώνει την υπηρεσία μεταφοράς των μαθητών, κατά τρόπο τέποιο ώστε να πραγματοποιείται υπό προϋποθέσεις, οι οποίες εγγυώνται πλήρως την ασφάλεια των μαθητών και να ικανοποιεί τις ανάγκες των γονέων όλων των τάξεων, καθώς και τις απαιτήσεις λειτουργίας του σχολείου. Προς το σκοπό αυτό η Σχολή υποχρεούται να επιλέξει ένα Μεταφορέα κατάλληλο για το έργο αυτό, ο οποίος θσ συμμορφωθεί προς τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με το παρόν πρωτόκολλο. Η Σχολή ορίζει την αμοιβή του Μεταφορέα από κοινού με αυτόν, σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς και του ανταγωνισμού. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται στον Μεταφορέα απ ευθείας από την Σχολή, που είναι η μόνη υπεύθυνη έναντι αυτού για την εν λόγω καταβολή. Η Σχολή ορίζει επίσης το ύψος και τον τρόπο πληρωμής της δαπάνης μεταφοράς των μαθητών από τους γονείς, οι οποίοι υποχρεούνται να τα δεχθούν, εφ όσον εγγραφούν για τη σχολική μεταφορά. Για τα γεγονότα, τα οποία ενδεχομένως συμβούν, πριν από την άνοδο των μαθητών στα σχολικά λεωφορεία κατά την έξοδο από τις τάξεις η μέτα την κάθοδο από αυτά προκειμένου να εισέλθουν στο σχολείο, η ευθύνη βαρύνει την Σχολή, ενώ για τα γεγονοτά τα συμβαίνοντα καθ οδόν ο Μεταφορέας είναι ο μόνος υπεύθυνος. ΑΡΘΡΟ 3 : Η ευθύνη του Μεταφορέα έναντι της Σχολής και των μαθητών, είναι αυτή η οποία υφίσταται γενικά για κάθε μεταφορέα σύμφωνα με την ελληνικά νομοθεσία, σε σχέση με τα γεγονότα τα συμβαίνοντα κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Αυτή η ευθύνη αρχίζει κατά την στιγμή που ο μαθητής ανεβαίνει στο λεωφορείο και περαιούται με την πλήρη κάθοδο από το λεωφορείο. Ο Μεταφορέας υπόχρεούται να εκτελεί το έργο της μεταφοράς των μαθητών σύμφωνα με το κανονισμό, τον οποίο επιβάλλει η Σχολή και τα άρθρα 5,6 και 7 του παρόντος. 2

3 Κατά την διάρκεια του δρομολογίου, ο Μεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει την πειθαρχία με ένα δικό του υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού της μεταφοράς των μαθητών, οι οποίες γνωστοποιούνται δια του δελτίου εγγραφής στο παρόν πρωτόκολλο. Η ευθύνη του Μεταφορέα έναντι των γονέων μπορεί να έλθει σε αντίθεση προς αυτήν της Σχολής. ΑΡΘΡΟ 4 : Η ευθύνη του (η των) ενήλικου μαθητού (των), η των γονέων υφίσταται έναντι της Σχολής, του Μεταφορέα η και κάθε άλλου τρίτου, σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του κανονισμού μεταφοράς μαθητών, που γνωστοποιούνται δια του δελτίου εγγραφής του συνημμένου στο παρόν η των κανόνων ασφαλείας. Αυτή η ευθύνη αφορά στα γεγονότα τα συμβαίνοντα καθ οδόν η κατά την άνοδο και κάθοδο και οφείλονται στην μή τήρηση εκ μέρους ενός η περισσοτέρων μαθητών των κανόνων ασφαλείας. Η Σχολή θα μπορεί ανα πάσα στιγμή ν αποκλείσει από την σχολική μεταφορά προσωρινά η οριστικά κάθε μαθητή, που η συμπεριφορά του δεν θα είναι σύμφωνη προς τους κανόνες ασφαλείας και την επιβεβλημένη πειθαρχία και ειδικότερα εάν ο μαθητής έχει καταστρέψει την ζώνη ασφαλείας. Σε καμμία περίπτωση οι γονείς δεν θα μπορούν ν αναζητήσουν, για οποιοδήποτε λόγο, ευθύνη του Μεταφορέα η της Σχολής για κάθε γεγονός, το οποίο θα συμβεί στον δημόσιο δρόμο, πριν από την έναρξη της ανόδου η μετά την πραγματική κάθοδο από το λεωφορείο του μαθητού. ΑΡΘΡΟ 5 : Ο Μεταφορέας οφείλει να προβεί με δικές του δαπάνες σε ασφάλιση κατά των κινδύνων σωματικών βλαβών στην διάρκεια της μεταφοράς των μεταφερομένων μαθητών και συνοδών. Ο Μεταφορέας υποχρεούται επίσης να παραδόσει στη Σχολή τουλάχιστον 10 ημέρες πριν και το αργότερο την ημέρα της έναρξης της ισχύος της συμβάσεως, φωτοτυπίες : - των ασφαλιστικών συμβολαίων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. - Των αποδείξεων πληρωμής των ασφαλίστρων για τα ως άνω ασφαλιστικά συμβόλαια. Η διεύθυνση της Σχολής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το δρομολόγιο των γραμμών η την τοποθεσία ορισμένων στάσεων κατά την διάρκεια της σύμβασης. Επίσης, μπορεί να τροποποιηθούν οι ώρες αναχώρησης, κατά 10 λεπτά περισσότερο η ολιγότερο, στην διάρκεια του σχολικκού έτους, λόγω του προγράμματος του οριζομένου από την διεύθυνση της Σχολής. 3

4 Η υπηρεσία της μεταφοράς μαθητών θα μπορεί να διακόπτεται, ευκαιριακά, καθ ολοκληρίαν η έν μέρει, σε περίπτωση κατά την οποία η κυκλοφορία των λεωφορείων δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό ομαλές συνθήκες, ιδίως σε περιπτώσεις κακοκαιριών, διαδηλώσεων η ανωμαλιών επί των δημοσίων οδών. Ο Μεταφορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει τους μαθητές με δικά του μέσα, ήτοι με λεωφορεία τύπου ΠΟΥΛΜΑΝ των 50 θέσεων τουλάχιστον, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό όσον αφορά στο τεχνικό μέρος. Τα λεωφορεία μπρέπει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, άνετα, καθαρά, εφοδιασμένα υποχρεωτικά με ζώνες ασφαλείας (υποχρεωτικές για τους μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού). Πρίν από την πρώτη ημέρα του σχολικού έτους, ο Μεταφορέας πρέπει να βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι : 1. Τα λεωφορεία που χρησιμοποιεί η που θα χρησιμοποιήσει έχουν όλα περάσει από τον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο που προβλέπεται και έχουν άδεια κυκλοφορίας. 2. Ο κάθε οδηγός που έχει προσλάβει η που θα προσλάβει, είναι κάτοχος της επαγγελματικής άδειας οδηγησης λεωφορείου. 3. Θα διατηρεί στην διαθεσή του γραφείου κίνησης της Ελληνογαλλικής Σχολής και θα παρέχει διαρκώς σ αυτό εκατό (100) ζώνες ασφαλείας. 4. Καθε λεωφορείο το οποίο θα απομακρύνεται με απόφαση της διεύθυνσης της Σχολής δεν θα μπορεί να τοποθετηθεί σε άλλη γραμμή. 5. Ο Μεταφορέας αναλαμβάνει την δέσμευση, να παρουσιάσει τα συμβόλαια, που ενδεχομένως έχει υπογράψει με τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων. 6. Κάθε λεωφορείο πρέπει να διάθετει ένα κινητό τηλέφωνο, ενεπιστευμένο κατά προτίμηση στη συνοδό της κάθε γραμμής. 7. Τα λεωφορεία πρέπει να είναι στην διάθεση της Σχολής καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Κάθε λεωφορείο πρέπει να φέρει πινακίδα στο εμπρός μέρος του οχήματος με την ένδειξη : Lycée Franco-Hellénique καθώς και τον αριθμό της γραμμής, και στο πίσω μέρος μία αφίσα, η οποία αφορά στη Σχολή και θα παρέχεται από αυτήν. ΑΡΘΡΟ 6 : Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Μεταφορέας (οδηγοί, συνοδοί, κλπ.) θα πληρώνεται αποκλειστικά από τον ίδιο. Ουδεμία συμβατική σχέση θα συνδέει το προσωπικό αυτό με την Σχολή, η οποία ουδεμία υποχρέωση η ευθύνη θα υπέχει έναντι αυτού, ιδιαίτερα όσον αφορά στα ατυχήματα τα συμβαίνοντα κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Για τα τυχόν επαγγελματικά λάθη του εν λόγω προσωπικού, μόνος υπεύθυνος είναι ο Μεταφορέας. 4

5 Ο Μεταφορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί οδηγούς ικανούς και έμπειρους. Οι οδηγοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των συνοδών σχετικά με την διαδρομή, τις στάσεις και το ωράριο. Οι οδηγοί πρέπει να έχουν την πρέπουσα συμπεριφορά έναντι των μαθητών και των συνοδών. Τους απαγορευέται το κάπνισμα κατά την διάρκεια του δρομολογίου. Ο Μεταφορέας έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί σε κάθε οδηγό τις ώς άνω οδηγίες, και να τους τις υπενθυμίζει κάθε φορά που είναι αναγκαίο. Μόνον η διεύθυνση της Σχολής δικαιούται να ζητά από τον Μεταφορέα την αλλαγή η την οριστική απομάκρυνση ενός οδηγού για την μή συμμόρφωσή του προς τους κανόνες. Ο Μεταφορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπάρχει σε κάθε λεωφορείο μία συνοδός η οποία θα επιλέγεται και θα αμείβεται από αυτόν. Οι συνοδοί πρέπει να είναι πρόσωπα κατάλληλα γι αυτή την εργασία και εξαιρετικού χαρακτήρα. Κάθε νέα συνοδός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία φορά το δρομολόγιο το οποίο της ανατίθεται, πριν από την πραγματική ανάληψη των καθηκόντων της, είτε χωρίς την παρουσία των μαθητών πριν από την έναρξη του σχολικού έτους, είτε με την παρούσια της προηγούμενης συνοδού η κάθε άλλου οριζομένου από τον Μεταφορέα προσώπου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Εν πάσει περιπτώσει, η διεύθυνση της Σχολής διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει και να εγκρίνει την επιλογή των συνοδών. Τα καθήκοντα της συνοδού είναι τα ακόλουθα : - Nα είναι παρούσα κατά τη στιγμή της αναχώρησης και μέχρι το τέλος του δρομολογίου. - Να βοηθάει τα μικρά παιδιά να ανέβουν και να κατέβουν από το λεωφορείο, να συνοδεύει τα παιδιά του νηπιαγωγείου μέχρι την τάξη τους. - Να γνωρίζει τα δρομολόγια και τις στάσεις. - Να παρακολουθεί το καθορισμένο ωράριο κάθε λεωφορείου και κάθε στάσεως χωριστά. - Να φροντίζει για την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχετικού με την σχολική μεταφορά εντός του λεωφορείου. Να φροντίζει να κάθονται τα παιδιά μικρής ηλικίας στο εμπρός μέρος του λεωφορείου και τα μεγαλύτερα στο πίσω μέρος αυτού. 5

6 - Να φροντίζει ώστε όλα τα παιδιά κάτω των 12 ετών να δένουν τη ζώνη ασφαλείας τους σε κάθε δρομολόγιο. - Να χωρίζει τα μικρά παιδιά από τα μεγάλα. - Να ειδοποιεί αμέσως τη Σχολή γιά κάθε σημαντικό συμβάν και ιδίως σε περίπτωση καθυστέρησης λεωφορείου βλάβης αυτού, χαμένων παιδιών κλπ Θα λαμβάνει την πρωτοβουλία όλων εκείνων των μέτρων που θα εξασφαλίζουν λαμβανομένων υπ όψιν και των συνθηκών, την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των μαθητών για την μεταφορά τους στη Σχολή η στη κατοικία τους. - Να αναφέρει προς τη διεύθυνση της Σχολής τα ονόματα των μαθητών οι οποίοι ανήλθαν στο λεωφορείο και δεν είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο που συνέταξε η διεύθυνση της Σχολής. - Να επιστρέφει στη Σχολή η να παίρνει στην κατοικία της κάθε παιδί, στην περίπτωση που οι γονείς δεν είναι παρόντες στην προκαθορισμένη στάση (παιδιά ηλικίας μέχρι 10 ετών). Να ειδοποιεί την οικογένεια τηλεφωνικώς ώστε να προσέλθει να παραλάβει το παιδί και να αναφέρει το συμβάν αμέσως στο γραφείο κίνησης η στο θυρωρό της Σχολής καθώς επίσης και στο Μεταφορέα. - Να βεβαιώνεται ότι τα παιδιά δεν ξέχασαν τίποτα στο λεωφορείο. - Να αναφέρει αμέσως στο γραφείο κίνησης, οποιδήποτε συμβάν το οποίο έχει επέλθει κατά τη μεταφορά. - Κάθε σοβαρή η επαναλαμβανόμενη παράλειψη του κανονισμού της μεταφοράς θα αποτελεί αντικείμενο αναλυτικής και γραπτής εκθέσεως. - Απαγορεύεται να καπνίζει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ο Μεταφορέας έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει σε κάθε συνοδό τις οδηγίες που εκτίθενται ανωτέρω και να τους τις υπενθυμίζει όσες φορές και αν χρεισθεί. Συντάχθηκε το παρόν σε 2 αντίτυπα : - 1 αντίτυπο να επιστραφεί στο γραφείο μεταφοράς η στη γραμματεία του λογιστηρίου - 1 αντίτυπο γιά την οικογένεια Ελαβα γνώση ότι αυτό το συμφωνητικό ισχύει γιά όλη τη διάρκεια της φοίτησης του (των) παιδιού (ών) μου στην Ελληνογαλλική Σχολή. Αθήνα.. Για τον Μεταφορέα Για τη Σχολή Αναγνώστηκε και έλαβε γνώση, ο ενήλικας μαθητής η ο νόμιμος εκπρόσωπος Υπογραφή.. 6

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ έτος 2013 HELEXPO PALACE - Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ κατά την παραχώρηση χρήσης του σε Οργανωτές Εκθέσεων, Συνεδρίων και Εκδηλώσεων ΟΡΟΛΟΓΙΑ HELEXPO: Ελληνικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑΣ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑΣ I. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το πλήρωμα ασθενοφόρου υποχρεούται να προσέρχεται για ανάληψη υπηρεσίας εγκαίρως, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 η /2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 54.000 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 η /2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 54.000 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ.: 1475 ΑΔΑΜ: 15REQ002757529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΤΗΛ: FAX: ΚΙΝΗΤΟ: EMAIL: Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ: ΥΠΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ./ΚΙΝΗΤΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα