ΑΔΑ: ΒΙΕΕΦ-ΗΙΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΕΕΦ-ΗΙΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8732 / Γ ΟΠ 179 Κορνάρου 1, Αθήνα Πληροφορίες: Π. Παπαδόπουλος - Α. Βούρβαχης Τηλ.: , Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Απόφαση για δηµιουργία και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προµηθευτών της Γενικής Γραµµατείας του ΥΠΑΑΝ για την υλοποίηση της οριζόντιας πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση, παρακολούθηση και συντονισµό των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εµπορίου» Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ A 267) «ιαχείριση έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » όπως ισχύει. 2. Τις ιατάξεις: - του άρθρου 50 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ A 98) «Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» - του π.δ. 178 (ΦΕΚ A 165) «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας». 3. Τα π.δ. 118 (ΦΕΚ A 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών και Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως.» και π.δ.119/2013 (ΦΕΚ Α 153) «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 4. Την Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων µε αριθ. πρωτ / Ε- 6770/ για «τακτοποίηση πληρωµών ηµοσίων Επενδύσεων.». 5. Την Υ.Α / ΙΟΕ 879/ (ΦΕΚ Β 2343) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων & δικαιώµατος υπογραφής.» που παραπέµπει στην Υ.Α / ΙΟΕ656/ (ΦΕΚ Β 1623). 6. Την Π.Υ.Σ. 2/ (ΦΕΚ Α 19) µε την οποία συστήθηκε η Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή για τη ιευκόλυνση του Εξωτερικού Εµπορίου (ΕΣΕ). 7. Την υπ αριθ. 2006/C179/02 ερµηνευτική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων. 8. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε(2007) 5444/ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής». 9. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α 3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων». 10. Την Υ.Α /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ Β 1856) «Καθορισµός των στοιχείων των Προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» και ιδίως τα άρθρα 5,6 & 7 του µέρους Β αυτής.

2 11. Η Υ.Α. ένταξης του έργου µε κωδικό 2013ΣΕ στη ΣΑΕ 019/8 του Π Ε 2013 µε αριθ. πρωτ / Ε-3901/ Τις ανάγκες της ΕΣΕ για την υλοποίηση των δράσεων του Οδικού Χάρτη που έχει εκπονηθεί για τη ιευκόλυνση του Εξωτερικού Εµπορίου. 13. Το ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Εκδίδουµε τη συνηµµένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στους καταλόγους δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προµηθευτών της Γενικής Γραµµατείας (ΓΓ) του ΥΠΑΑΝ, για την υλοποίηση της οριζόντιας πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής (ΕΣΕ) για την υλοποίηση, παρακολούθηση και συντονισµό των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εµπορίου». 2. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δηµοσιοποιηθεί στο δικτυακό τόπο: και θα παραµείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις H συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων & φακέλων των ενδιαφερόµενων θα διενεργείται από τη Γενική ιεύθυνση ιεθνούς Οικονοµικής Πολιτικής (Γ / ΟΠ) του ΥΠΑΑΝ. 4. Η ΓΓ ΥΠΑΑΝ κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων παρόχων υπηρεσιών ή προµηθευτών, θα εκδίδει βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο, η οποία και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. 5. Η ΓΓ ΥΠΑΝΝ θα δηµιουργήσει και θα επικαιροποιεί συστηµατικά και σε συνεχή βάση, για τις ενέργειες ΤΥΕ του άρθρου 11 του π.δ. 4/2002, κατάλογο µε τους εγεγραµµένους προµηθευτές / παρέχοντες υπηρεσίες, οι οποίοι θα έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συµβληθούν µε τη ΓΓ ΥΠΑΑΝ και θα µπορούν να συµµετέχουν στις διαδικασίες επιλογής βάσει του καταλόγου. 6. Πάροχοι υπηρεσιών και προµηθευτές, οι οποίοι έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγγραφεί σε αντίστοιχους καταλόγους των Ειδικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ (π.χ. ΕΥ ΕΠΑΕ, ΕΥΘΥ) µέχρι τις 14 Μαρτίου 2014, δύνανται να εγγραφούν στον κατάλογο της Γενικής Γραµµατείας του ΥΠΑΑΝ για την υλοποίηση της δράσης για τη ιευκόλυνση του Εξωτερικού Εµπορίου µε την υποβολή µόνο απλής αίτησης τους και αντιγράφου της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο κατάλογο. 7. Για κάθε σχεδιαζόµενο έργο τεχνικής υποστήριξης για το οποίο επιλέγεται δυνητικός ανάδοχος από τον αντίστοιχο κατάλογο και δεν προσφεύγει η Γ.Γ ΥΠΑΑΝ σε διαγωνισµό ή απευθείας ανάθεση βάσει άλλης διατάξεως - η ΓΓ ΥΠΑΑΝ κατά τους όρους του άρθρου 5 της ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/ / (ΦΕΚ Β 1856/ ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σε έναν ή περισσότερους εγεγραµµένους, οι οποίοι βάσει των στοιχείων του καταλόγου είναι σε θέση να υλοποιήσουν µε επάρκεια το υπό ανάθεση έργο. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος θα προσδιορίζεται το φυσικό αντικείµενο των προµηθειών ή υπηρεσιών που θα ζητηθούν από το δυνητικό ανάδοχο και οι ειδικότεροι όρο και προδιαγραφές της ανάθεσης. 2

3 8. Οι δαπάνες για τις επιµέρους αναθέσεις και συµβάσεις που θα προκύψουν από την εφαρµογή των κατωτέρω περιγραφόµενων διαδικασιών επιλογής θα καλυφθούν από τον προϋπολογισµό του αντίστοιχου εγκεκριµένου έργου τεχνικής υποστήριξης (MIS ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να απευθύνουν ερωτήσεις γραπτά στη Γ / ΟΠ, Κορνάρου 1 & Ερµού, fax: , Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Σεραφείµ Τσόκας Συνηµµένα: - Πρόσκληση για εγγραφή στον κατάλογο της ΓΓ ΥΠΑΑΝ για την «Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής για την Υλοποίηση, Παρακολούθηση & Συντονισµό των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τη ιευκόλυνση του Εξωτερικού Εµπορίου» Εσωτερική ιανοµή: 1. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα ΥΠΑΑΝ 2. Γραφείο Αναπλ. Προϊσταµένης Γεν. /νσης ΟΠ 3. Γραφείο Προϊσταµένου Γεν. /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 4. Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή (Κορνάρου 1, Αθήνα 10563, 5 ος όρ.) 3

4 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για την εγγραφή σε Κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προµηθευτών της Γενικής Γραµµατείας του ΥΠΑΑΝ για την υλοποίηση της οριζόντιας πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση, παρακολούθηση και συντονισµό των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εµπορίου». Η Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας µε υπεύθυνο επικοινωνίας την Γενική ιεύθυνση ιεθνούς Οικονοµικής Πολιτικής, στο πλαίσιο υποστήριξης της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής - ΕΣΕ (Π.Υ.Σ. 2/ /ΦΕΚ Α 19) για τη ιευκόλυνση του Εξωτερικού Εµπορίου και την υλοποίηση των δράσεων του Οδικού Χάρτη που έχει εκπονηθεί για το σκοπό αυτό, καθώς της υλοποίησης της οριζόντιας πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής για την Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Συντονισµό των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τη ιευκόλυνση του Εξωτερικού Εµπορίου µε κωδικό (MIS ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) , για την οποία είναι δικαιούχος, ενδιαφέρεται για τη δηµιουργία καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προµηθευτών, µε σκοπό την υλοποίηση του έργου του σχετικού Οδικού Χάρτη για τη ιευκόλυνση του Εξωτερικού Εµπορίου. Η Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΓΓ ΥΠΑΑΝ) καλεί τους ενδιαφερόµενους που πληρούν τις κατωτέρω αναφερόµενες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση για ένταξη σε Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες και προµηθευτών για λογαριασµό της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής για τη ιευκόλυνση του Εξωτερικού Εµπορίου που συστήθηκε µε την Π.Υ.Σ. 2/ (ΦΕΚ Α 19), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Υπουργική Απόφαση α.π / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / (ΦΕΚ Β 1856) «Καθορισµός των στοιχείων των Προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του µέρους Β αυτής. Προς το σκοπό κάλυψης ενδεχόµενων αναγκών υλοποίησης ενεργειών τεχνικής υποστήριξης για το επόµενο χρονικό διάστηµα και µέχρι , η ΓΓ του ΥΠΑΑΝ, για λογαριασµό της ΕΣΕ, δύναται να αναθέσει δηµόσιες συµβάσεις που υπάγονται στις κατηγορίες όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι. Το διαθέσιµο ποσόν για την κάλυψη των παραπάνω ενδεχόµενων αναγκών ανάθεσης θα προκύπτει κατά την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, και θα καλύπτεται από τους κωδικούς 2013ΣΕ Στον Κατάλογο, µπορούν να ενταχθούν : Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος- µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων (Σ Σ) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν ενασχόληση και αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και σηµαντική εµπειρία σε τοµείς µελετών και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, ανάλυσης, αναπτυξιακού προγραµµατισµού, σχεδιασµού προγραµµάτων κ.λπ. και εν γένει θεµάτων συναφών µε τους τοµείς δραστηριοποίησης ή τους τοµείς που σχετίζονται µε την επιτέλεση των σκοπών της ΕΣΕ. 4

5 Από την εγγραφή στον Κατάλογο αποκλείονται αιτούντες: Για τους οποίους υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες Για τους οποίους υπάρχει καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους, για τέλεση σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο. Που έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους) Για τους οποίους έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία Που δεν έχουν εκπληρώσει τις από το νόµο προβλεπόµενες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τους. Περαιτέρω, για την εγγραφή στον κατάλογο οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν: Ι. Στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους ΙΙ. Στοιχεία σχετικά µε τις τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητές τους και ιδίως αναφορικά µε: την εµπειρία τους στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης το απασχολούµενο προσωπικό (αριθµός, εξειδίκευση κ.ά.) την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας: ΙΙΙ. Στοιχεία σχετικά µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του ενδιαφερόµενου φυσικού/νοµικού προσώπου αναφορικά µε το ύψος του κύκλου εργασιών τους Η ΓΓ ΥΠΑΑΝ για λογαριασµό της ΕΣΕ µπορεί να επιβεβαιώσει µε όποιο µέσο κρίνει πρόσφορο την ακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να ενηµερωθούν για την πρόσκληση µπορούν να απευθύνονται στην Γενική ιεύθυνση ιεθνούς Οικονοµικής Πολιτικής, Κορνάρου 1 & Ερµού, τηλ , fax: , Για την καταχώριση στον Κατάλογο απαιτείται: Α. η υποβολή αίτησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ, Β. η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος και, 5

6 Γ. η υποβολή συµπληρωµένου του συνηµµένου στην παρούσα µηχανογραφηµένου δελτίου καταγραφής που περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, µε τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες καθώς και την οικονοµική ή/και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του αιτούντος σύµφωνα µε τα στοιχεία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. Το υπόδειγµα δελτίου διατίθεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας (Για φυσικά πρόσωπα υποβάλλονται ειδικό µηχανογραφηµένο δελτίο, βιογραφικό σηµείωµα και φορολογικά στοιχεία) και η υποβολή τους γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (µε την ένδειξη «Κατάλογος παρεχόντων Υπηρεσίες και Προµηθευτών») Αιτήσεις για καταχώριση στον Κατάλογο ή για τροποποιήσεις µπορούν να υποβάλονται µέχρι 31/12/2015. Για την εγγραφή στον κατάλογο και για τις ενδεχόµενες µεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή εκδίδεται βεβαίωση από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποστέλλεται στους αιτούντες. Η παρούσα να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΓ ΥΠΑΑΝ για την υλοποίηση του έργου της ΕΣΕ Κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής του άρθρου 11 του π.δ. 4/2002 για την υλοποίηση του έργου της ΕΣΕ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α1. Εξοπλισµός Γραφείων Α2. Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισµός Υπολογιστές (pc, laptop, notebook κ.λπ.) Περιφερειακά (εκτυπωτές, οθόνες Η/Υ κ.λπ.) ιαδικτυακός εξοπλισµός (server, switches, routers κ.λπ.) Μηχανές γραφείου (προτζέκτορες, τηλεφωνικές συσκευές µε δυνατότητα τηλεδιασκέψεων κ.λπ.) Α3. Λογισµικό Προµήθεια Έτοιµων Λογισµικών Προµήθεια αδειών χρήσης βάσεων δεδοµένων (νοµική βιβλιοθήκη, βάσεις δεδοµένων διεθνών οργανισµών κλπ) Α4. Έντυπα βιβλία κ.λπ. Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β1. Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισµού & λογισµικού Ανάπτυξη, εγκατάσταση, επέκταση, υποστήριξη και συντήρηση πληροφοριακών συστηµάτων και βάσεων δεδοµένων Ανάπτυξη, συντήρηση και επέκταση τοπικών πληροφοριακών συστηµάτων Κατασκευή διαδικτυακών τόπων & ιστοσελίδων και υποστήριξη της λειτουργίας τους Επισκευές, εγκατάσταση, αναβάθµιση και συντήρηση HW, περιφερειακών, SW, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και συστηµάτων Β2. Εκπόνηση Μελετών - Εµπειρογνωµοσυνών Ερευνών Μελέτες, εµπειρογνωµοσύνες και έρευνες για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου της ΕΣΕ (π.χ. µελέτες BPA) Β3. Υπηρεσίες Συµβούλων Β3.1 Σύµβουλοι Τεχνική, διαχειριστική και επιστηµονική υποστήριξη της ΕΣΕ σε θέµατα της αρµοδιότητάς της Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων ή διαδικτυακών τόπων Νοµική υποστήριξη 7

8 Β4 ηµοσιότητα, Προβολή και πληροφόρηση Υπηρεσίες προβολής, προώθησης, διαφήµισης, δηµοσιότητας του του έργου της ΕΣΕ και των υπο-οµάδων εργασίας Εκδηλώσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Γ1. Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων συσκέψεων Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων Βραχυχρόνιες µισθώσεις αιθουσών Υπηρεσίες τροφοδοσίας, γευµάτων Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης, εκδόσεων Μεταφράσεις, συγγραφή και απόδοση κειµένων σε άλλη κοινοτική γλώσσα, διερµηνεία Μαγνητοφώνηση και αποµαγνητοφώνηση πρακτικών Οπτικοακουστικός εξοπλισµός και υπηρεσίες υποστήριξης Μεταφορά συµµετεχόντων µε µισθωµένο µεταφορικό µέσο κάθε είδους κ.λπ. Έξοδα συµµετεχόντων προσκεκληµένων και εισηγητών Γ2. Μίσθωση εξοπλισµού και Μεταφορικών Μέσων Μίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισµού και εξοπλισµού για διερµηνεία, µαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση πρακτικών και υπηρεσίες υποστήριξης Μίσθωση µεταφορικών µέσων Μεταφορές, µετακοµίσεις Γ3. Γενικά Έξοδα Λειτουργίας Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης φύλαξης αρχείων Σύνδεση µε τράπεζες πληροφοριών Υπηρεσίες µεταφράσεων, διερµηνείας Εκτυπώσεις - εκδόσεις Προµήθεια αναλώσιµων υλικών φιλοξενίας Γ4 Έξοδα δηµοσίων σχέσεων - λοιπά έξοδα φιλοξενίας Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 8

9 Γ5. Εκπαίδευση του Προσωπικού & Συµµετοχή σε Ηµερίδες Συνέδρια ή Fora Γ5.1 Εκπαίδευση του προσωπικού Υπηρεσίες εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναµικού σε θεµατικά αντικείµενα που ενδιαφέρουν την ΕΣΕ Υπηρεσίες διοργάνωσης ή/και υποστήριξης σεµιναρίων, εκδηλώσεων, συνεδρίων Συνεδριακή υποδοµή (αίθουσες εκδηλώσεων ή σεµιναρίων ή συνεδρίων) Οπτικοακουστικός εξοπλισµός και υπηρεσίες υποστήριξης Υπηρεσίες διερµηνείας / µετάφρασης Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό Υπηρεσίες τροφοδοσίας Υπηρεσίες µαγνητοφώνησης αποµαγνητοφώνησης πρακτικών Υλικά και γραφική ύλη για συνέδρια και σεµινάρια Γ5.2 Συµµετοχή σε ηµερίδες συνέδρια της ΕΣΕ Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων, σεµιναρίων, fora τα οποία οργανώνουν άλλοι φορείς και στα οποία πιθανόν θα ενδιαφέρονταν να συµµετάσχουν συµµετέχοντες στην ΕΣΕ Γ6. Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτ. Εξωτ. Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό Γ.7. Έξοδα δηµοσιεύσεων - ανακοινώσεων Υπηρεσίες δηµοσίευσης προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισµών ή διακηρύξεων στον Τύπο 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ για εγγραφή στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες και προµηθευτών προς την ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ µε την ένδειξη «Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση, παρακολούθηση και συντονισµό των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εµπορίου». (ενδεικτικό κείµενο) Από: (επωνυµία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, νόµιµη εκπροσώπηση) Προς : Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία ΥΠΑΑΝ Γ ΟΠ Κορνάρου 1, Αθήνα Με την παρούσα, δηλώνω το ενδιαφέρον µου να εγγραφώ στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες και προµηθευτών προς την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την/τις εξής κατηγορία / κατηγορίες ενεργειών ΤΥΕ: Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση): 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 σχετικά µε την προσωπική µου κατάσταση 2. Συµπληρωµένο το µηχανογραφηµένο δελτίο καταγραφής (υποβάλλεται και ηλεκτρονικά) 3. Βιογραφικό σηµείωµα και φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΓΓ ΥΠΑΑΝ Ο Η Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: Ηµεροµηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθµός ελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): /νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail): Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο υποβληθέν µηχανογραφηµένο δελτίο καταγραφής είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς. 2. εν υπάρχει σε βάρος µου αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 3. εν υπάρχει σε βάρος µου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή µου, για τέλεση σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος 4. εν έχω τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση 5. εν έχει κινηθεί σε βάρος µου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία 6. Έχω εκπληρώσει τις από το νόµο προβλεπόµενες ασφαλιστικές και φορολογικές µου υποχρεώσεις. 7. Αναλαµβάνω την υποχρέωση να παράσχω πρόσθετα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και βεβαιώσεις εφόσον ζητηθούν, καθώς και να ενηµερώνω την ΓΓ ΥΠΑΑΝ παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και δικαιολογητικά στην περίπτωση µεταβολών στο υποβληθέν µηχανογραφικό δελτίο 8. Εγώ και η εταιρεία ή φορέας που εκπροσωπώ, έχουµε λάβει γνώση των όρων ένταξης στον Κατάλογο και τις διαδικασίες ανάθεσης και τα αποδεχόµαστε. (ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 9. Αποδέχοµαι ότι η Γ ΟΠ δύναται να επιβεβαιώσει µε όποιο µέσο κρίνει πρόσφορο την ακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων. (4) Ηµεροµηνία: 2014 Ο Η ηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 11

Αθήνα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1891/Φ.20

Αθήνα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1891/Φ.20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 08/11/2012 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ Ταχ. /νση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας: 105 64, Αθήνα Πληροφορίες: Ασηµίνα Μισούλη Email: eyseyt@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από: Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η Ε Α ΠΝΑ µε βάση: α) Το Π 4/2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ: Β5Ο7Β-ΜΚ0 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-20013» ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΔ Α.Ε. 1. Αναθέτουσα αρχή: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Ταχ. διεύθυνση : Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα