ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - WIMA «Η άλλη πρόταση στην εξυπηρέτηση της ναυτιλίας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - WIMA «Η άλλη πρόταση στην εξυπηρέτηση της ναυτιλίας»"

Transcript

1 Αφιέρωµα WIMA: Το πρώτο πετυχηµένο ελληνικό cluster επιχειρήσεων στον ναυτιλιακό χώρο Στη µνήµη του Καπ. Γιάννη Κουφοπαντελή ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - WIMA «Η άλλη πρόταση στην εξυπηρέτηση της ναυτιλίας» Το ΕΛΝΑΒΙ θέλοντας να προωθήσει και να ενισχύσει τις συνέργιες και την δικτύωση των επιχειρήσεων στον ναυτιλιακό χώρο παρουσιάζει την WIMA (Worldwide Industrial & Maritime Association) η οποία έχει δηµιουργηθεί εδώ και 7 χρόνια µε έδρα το κέντρο του Πειραιά, Σκουζέ 14, και έχει ως στόχο την προώθηση των δραστηριοτήτων των µελών της και την ενίσχυση της εξωστρέφειας στον ναυτιλιακό τοµέα. Η «ιεθνής Ναυτική και Βιοµηχανική Ένωση», η WIMA ( Worldwide Industrial & Marine Association ), ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2006 µε σκοπό να προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες στο χώρο της ναυτιλίας, µε την οργάνωση ενός δικτύου ναυτιλιακών επιχειρήσεων που θα κάλυπταν συνολικά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις απαιτήσεις των πλοιοκτητών. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο κ. Άγγελος Ι. ρακόπουλος, ικηγόρος, Πρόεδρος της WIMA, µας µιλάει για την επτάχρονη πορεία της Ένωσης. - Παρακαλώ αναφερθείτε στην έως τώρα λαγές απόψεων και προτάσεων και δίδεται η ευκαιρία στα µέλη µέσα από τη δεδοµένη επανά- 7χρονη πορεία της WIMA προκειµένου να προωθήσει την συνένωση και αλληλεγγύη µεταξύ ληψη των συναντήσεων, να γνωριστούν µεταξύ τους και να ενηµερωθούν αναλυτικά για τις εταιριών από το χώρο της εµπορικής και τεχνικής υποστήριξης της ναυτιλίας. επί µέρους δραστηριότητές τους και να αναζητήσουν, αφενός βάση τυχόν συνεργασίας τους και Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης επτά χρόνων από την ίδρυση της WIMA, είναι αναγκαίο αφετέρου να συνειδητοποιήσουν ότι σε κάποια να αναφερθώ στον καπτ. Γιάννη Κουφοπαντελή, που τον χάσαµε πρόωρα και αιφνιδιαστικά συστήσει άλλο µέλος για άλλη τυχόν συµπλη- εργασία που εκτελεί το µέλος, θα µπορούσε να πριν από δύο χρόνια, τον άνθρωπο, που έχοντας το όραµα της βελτίωσης των παρεχοµένων Πέρα από τις παραπάνω τακτικές συναντήσεις ρωµατική εργασία. υπηρεσιών και εργασιών στον χώρο της ναυτιλίας και τη προσφορά κοινωνικού έργου, ίδρυ- µελές ιοικητικό Συµβούλιο, συνεδριάζει του- των µελών µας, που σκόπιµα πρόταξα, το επτασε µαζί µε άλλους διακεκριµένους ανθρώπους λάχιστον µία µε δυο φορές το µήνα, αλλά και σε των επιχειρήσεων, την Ένωσή µας, µε έµβλη- κάθε ευκαιρία που παρίσταται ανάγκη, κάνοντας µα στόχο µότο : «Συνεργασία-Αλληλεγγύη- ενηµέρωση, ανάλυση και συντονισµό των υπαρχουσών στην ναυτιλιακή αγορά ευκαιριών προ- Κοινωνικότητα». Ευθύς εξαρχής, µε γνώµονα και θεµέλιο, για την σφοράς έργου και υπηρεσιών για τα µέλη µας. Ο πρόεδρος της WIMA κ. Άγγελος ρακόπουλος προώθηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των µελών, την αξιόπιστη, φερέγγυη, πιστοποιηµένη και αλληλένδετη ρους δραστηριοτήτων στα µέλη του, αναζητεί τους προσφορότερους τρό- Ακόµα το.σ. έχοντας κατανείµει τοµείς επί µέ- εξειδίκευσή τους στην εξυπηρέτηση των αναγκών της ναυτιλίας, έγινε προσπάθεια να γίνεται κοινωνός το κάθε µέλος των δραστηριοτήτων των άλσεις, σεµινάρια, δηµοσιεύσεις, συναντήσεις µε ναυτιλιακούς παράγοντες και πους προβολής του έργου της WIMA, µε συµµετοχές σε ναυτιλιακές εκθέλων, προκειµένου να αξιοποιηθούν τυχόν ευκαιρίες οικονοµικής συνεργασίας. Ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό, αλλά και σε εκδηλώσεις φιλανθρωπι- επιµελητήρια, παρεµβάσεις στα ναυτιλιακά δρώµενα, και εκδηλώσεις στον Πιστεύω η Ένωσή µας, η WIMA, κατά την επτάχρονη διαδροµή της, έχει κού ενδιαφέροντος. φθάσει σε ένα επίπεδο, να αξιοποιούν τα µέλη της το ευεργέτηµα της συνύπαρξής τους κάτω από την ίδια στέγη, µε ανταλλαγή των επαγγελµατικών παρουσία της, έχοντας την πεποίθηση ότι, υπάρχει η απαιτούµενη δυναµι- Αυτά είναι τα εργαλεία µε τα οποία η WIMA υποστηρίζει και προβάλλει τη γνωριµιών και ευκαιριών τους, σε τρόπο που το ατοµικό εγώ του καθενός κή, ώστε το όραµα ενός δικτύου επιχειρήσεων προσφοράς στην κυριολεξία ολοκληρωµένων υπηρεσιών εµπορικής και τεχνικής φύσεως στη ναυτι- να γίνεται εµείς και για τους άλλους, µε εµφανή προσοδοφόρα οικονοµικά αποτελέσµατα για όλους. λία, να αποτελεί πραγµατικότητα µέσα από τη WIMA. - Εξηγήστε µας πως είναι οργανωµένη η WIMA (διοικητικό συµβούλιο, Εξάλλου, η επτάχρονη δηµιουργική και συνεχώς βελτιούµενη παρουσία µας οµάδες εργασίας) και πως οραµατίζεστε το ρόλο της ως ένα δίκτυο επιχειρήσεων προσφοράς ολοκληρωµένων ναυτιλιακών υπηρεσιών εµποριρο και περιστασιακό, αλλά έχει τα εχέγγυα της ύπαρξής του στο ναυτιλια- στον ναυτιλιακό χώρο, συνηγορεί ότι, το εγχείρηµά µας δεν είναι εφήµεκής και τεχνικής φύσεως. κό χώρο και αξίζει της υποστήριξης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, Ελληνικών και ξένων. Η Ένωσή µας, η WIMA, κάτω από τη νοµική µορφή ενός µη κερδοσκοπικού σωµατείου, έχει αναπτύξει και καλλιεργεί τις επαφές και γνωριµίες των µελών της µε τακτικές µηνιαίες συναντήσεις τους στον χώρο της, που κατά τη µατειακή υποστήριξη στην έδρα της WIMA, που καλύπτει την επικοινωνία Θα ήταν παράλειψή µου να µην αναφερθώ στην υπάρχουσα µόνιµη γραµγνώµη µου αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα της ύπαρξής της. Κατά τις της Ένωσης µε τα µέλη της, την επαφή των συνεργατών της µε ναυτιλιακές συναντήσεις αυτές συζητείται, κάθε θέµα κοινού ενδιαφέροντος, µε ανταλ- επιχειρήσεις, τις σχέσεις της µε δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες µε παρεµ- ΕΛΝΑΒΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 φερή δίκτυα εταιρειών µε την µορφή οµοειδών ενώσεων, clusters, ή και θεσµικών παραγόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Λίβανο, Αίγυπτο κ.α. Ακόµη παρακολουθεί και ενηµερώνει τον ιστότοπο της Ένωσης µε καταχωρήσεις νέων µελών και γενικά, αποτελεί ένα σταθερό σηµείο αναφοράς και πρώτης αντιµετώπισης κάθε θέµατος ενηµερωτικού ενδιαφέροντος. - Θεωρείτε ότι το σχήµα συνένωσης δυνάµεων µεταξύ εταιριών που έχουν κοινούς στόχους και επιδιώξεις ταιριάζει στο προφίλ της ελληνικής ναυτιλίας; Στο ερώτηµά σας, η απάντησή είναι τα επτά χρόνια της ζωής της WIMA, σε πείσµα των δυσκολιών που αντιµετωπίσαµε και στην εγγενή επιφυλακτικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων να κάνουν µία υπέρβαση µε την χρησιµοποίηση ενός δικτύου για την ολοκληρωµένη εκτέλεση των εργασιών τους, είτε στο τεχνικό τοµέα, είτε στο τοµέα των υπηρεσιών, αντί των επί µέρους συνήθων, κατά περίπτωση συνεργασιών τους. Είναι αλήθεια ότι, η κάθε ναυτιλιακή εταιρεία στη πορεία της ύπαρξής της έχει δηµιουργήσει τις συνεργασίες της, πράγµα που δυσκολεύει τη λήψη νέων αποφάσεων για µια νέα συνεργασία, όπως αυτήν µε τη WIMA. Οι λόγοι είναι προφανείς και γι αυτό, εκείνο για το οποίο επαίρεται η WIMA, είναι ότι τα µέλη της, ένα προς ένα, είναι η ενδεδειγµένη αξιόπιστη και φερέγγυα λύση σε οποιαδήποτε απαίτηση προσφοράς εργασίας από τις ναυτιλιακές εταιρείες. Η γνώση µας αυτή για τις ικανότητες των µελών µας δεν είναι αβάσιµη αλλά στηρίζεται στον ενδελεχή έλεγχο των υπηρεσιών των µελών µας, όχι µόνο σε σχέση µε τη πληρότητα, ποιότητα και την αποτελεσµατικότητά τους, αλλά και στην καλή προϊστορία και καλή φήµη τους στο ναυτιλιακό χώρο. Έτσι, η δική µας ολοκληρωµένη πρόταση εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών από πιστοποιηµένες εταιρείες και άτοµα µέλη µας, µπορεί να καλύψει στο σύνολό τους τις απαιτήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών και να προσαρµόσει ένα νέο προφιλ συνεργασιών γι αυτές. Έχουµε γνώση ότι στο παρελθόν, απώτερο και κοντινό, παρεµφερείς δράσεις στο ναυτιλιακό χώρο απέτυχαν και µάλιστα πριν καλά καλά αποκτήσουν σάρκα και οστά. Για το λόγο αυτό, η WIMA επέλεξε, ευθύς εξαρχής, τα µικρά αλλά σταθερά βήµατα της παρουσίας της στην Ελληνική ναυτιλία, για να µπορεί να αποτελεί πρόταση αξιόπιστης επιλογής (µέσα από τα µέλη της πάντοτε) για συνεργασία µε τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Νιώθουµε ακό- µα νέοι στη προσπάθεια και αυτό µας δηµιουργεί την ευθύνη να βρισκόµαστε σε διαρκή εγρήγορση να ενοχλούµε µε την παρουσία µας τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις προκειµένου να αποδεχθούν τη δική µας πρόταση συνεργασίας και να την καταχωρήσουν µεταξύ των επιλογών τους ως πρώτη επιλογή. - Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειµένου να γίνει ευρύτερα γνωστός ο ρόλος της WIMA στην ελληνική ναυτιλία; Η WIMA έχοντας διαγνώσει από την ίδρυσή της την δυσκολία του εγχειρή- µατός της, να γίνει δηλαδή γνωστή και αποδεκτή στο ναυτιλιακό επιχειρη- µατικό χώρο σαν αξιόπιστος συνοµιλητής και συνεργάτης, λειτούργησε και λειτουργεί µε εξωστρέφεια, όπως προανέφερα, συµµετέχοντας σε συνέδρια, σεµινάρια, εκθέσεις ναυτιλιακού περιεχοµένου και δηµιουργώντας συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μπορώ να αναφέρω επιγραµµατικά την συµµετοχή µας στα ακόλουθα: 1. Υπογραφή στην Μασσαλία αµοιβαίας συνεργασίας µε το Γαλλικό δίκτυο επιχειρήσεων Riviera Yachting Network, παρουσία των πρέσβεων Ελλάδος και Γαλλίας 2. Υπογραφή συµφωνίας αντιπροσώπευσης µε τον ιευθύνοντα Σύµβουλο του λιµένα της Οστάνδης ως εκπρόσωπος της WIMA για το Βέλγιο και συµµετοχή αποστολής της WIMA στο συνέδριο PATCH (Ports Adapting to Change) στο Βέλγιο. 3. Επίσκεψη εκπροσώπων της WIMA στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας στο Λίβανο και υπογραφή συµφωνίας συνεργασίας µε εταιρείες του Yachting. Κοινή συµµετοχή της Ένωσης µε τον τοπικό εκπρόσωπο της στο Ναυτικό Σαλόνι - BEIRUT BOAT SHOW. Ο πρόεδρος της WIMA κ. Άγγελος ρακόπουλος µε µέλη του.σ. κ.κ. Γ. Παπαµανώλης. Η. Χατζηεφραιµίδης, Γ. Λυγερός και η κα Καρολίνα Σάρδη 4. Συµµετοχή της W.I.M.A. στο κοινοτικό πρόγραµµα IC-MED (Inter-Clusters Mediteranee) µαζί µε απεσταλµένους αντίστοιχων cluster της Μεσογείου, που είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία γέφυρας συνεργασίας µε τους υπευθύνους λιµένων ΙΤΑΛΙΑΣ- ΓΑΛΛΙΑΣ-ΙΣΠΑΝΙΑΣ 5. Συµµετοχή στο Black Sea Business Forum στη Θεσσαλονίκη 6. Συµµετοχή ως επίτιµο µέλος της Ένωσης, το Ελληνο-Τουρκικού Εµπορικού Επιµελητηρίου, και της W.I.M.A. αντίστοιχα ως επίτιµου µέλους του ΕΤΕΕ 7. Συµµετοχή στην ιεθνή Έκθεση & Συµπόσιο PORTS & HUBS που έγινε υπό την αιγίδα της WIMA 8. Συµµετοχή στη διεθνή συνάντηση Cruise & Tourism Industry Summit στο Ηράκλειο Κρήτης 9. Συµµετοχή στην διεθνή έκθεση / συνέδριο SYRREN (SuperYacht Repair & Refit Networking) στη Μασσαλία, σε ετήσια βάση 10. Συµµετοχή στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση POSIDONIA 11. Συνεργασία και συµµετοχή σε ηµερίδες του ήµου Πειραιά και του ΒΕΠ 12. Επαφές µε πρεσβείες, εµπορικούς ακολούθους Γαλλίας, Ισπανίας, Κίνας, Ταιβάν, Γκάνας, Νιγηρίας και Ν. Αφρικής. Πέρα από τις παραπάνω σηµαντικές δραστηριότητες, η WIMA έχει οργανώσει τρείς εκδηλώσεις φιλανθρωπικού περιεχοµένου µε µεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση και στους χαλεπούς σηµερινούς καιρούς συµµετέχει σε κοινωνικές δράσεις βοήθειας των συνανθρώπων µας που έχουν ανάγκες. Η παρουσία µας µέσα από τις φιλόξενες σελίδες του περιοδικού σας, είναι από µόνη της µια δράση προβολής της WIMA στο πλέον ενηµερωµένο και απαιτητικό κοινό των αναγνωστών σας. Άµεσα, έχουµε αποφασίσει τη συµµετοχή µας τον Νοέµβριο 2013 στην έκθεση SYRREN στην Μασσαλία όπου µας επιφυλάσσεται µια ιδιαίτερη διάκριση από τους διοργανωτές. Ακόµη, µετά την επιτυχηµένη συµµετοχή µας στα POSIDONIA 2012, έχου- µε ήδη ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις µε τους διοργανωτές για τα POSIDONIA 2014, σε µεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο. Παρακολουθούµε κάθε δράση στον Ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό, που µπορούµε να παρουσιάσουµε το δίκτυο των εταιρειών µελών µας. - Περιγράψτε µας σε γενικές γραµµές το αντικείµενο δουλειάς των µελών σας. Το δίκτυο των µελών της WIMA αποτελείται από πιστοποιηµένες εταιρείες και ανεξάρτητους επαγγελµατίες, που ειδικεύονται στην εκτέλεση ναυτιλιακών εργολαβιών, στη κατασκευή και επισκευή σκαφών και εξυπηρέτηση υπηρεσιών στους τοµείς της νοµικής, πρακτορειακής, τελωνειακής, µεταφορικής, ναυλοµεσιτικής (φορτίων και πλοίων), εφοδιαστικής (τροφοδοσία, ανταλλακτικά, εξοπλισµός κλπ.) και τον αγοραπωλησιών πλοίων. Τα µέλη µας παρέχουν τις υπηρεσίες τους όχι µόνο στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και σε οποιοδήποτε µέρος της υδρογείου τους ζητηθεί. Φιλοδοξούµε το δίκτυο των µελών µας να καλύπτει κάθε απαίτηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε τρόπο που η WIMA να είναι Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΥΣΗ γι αυτές. Στη συνέχεια του αφιερώµατος για τη WIMA, παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότητες των µελών της. - Περιγράψτε µας πως µπορεί να γίνει µια εταιρία εµπορικής ή τεχνικής υποστήριξης µέλος της WIMA και τι είδους πλεονεκτήµατα θα έχει ως αποτέλεσµα αυτής της ενέργειας; Η WIMA καταστατικά, λειτουργεί µε επιλογή µελών, που οι δραστηριότητές τους δεν είναι ανταγωνιστικές αλλά συµπληρωµατικές των δραστηριοτήτων των άλλων µελών. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο µια επιχείρηση ή ένας επαγγελ- µατίας από κάθε ειδικότητα ναυτιλιακού ενδιαφέροντος µπορεί να είναι µέλος της WIMA, µε την πρόβλεψη δευτέρου ή και τρίτου µέλους της ίδιας ειδικότητας, µε την σύµφωνη γνώµη και συναίνεση του υφιστάµενου µέλους. Στις περιπτώσεις που το µέλος µας διαθέτει πολλαπλές ναυτιλιακές δραστηριότητες, δηλώνει τη βασική του δραστηριότητα, µε την οποία συµµετέχει στην ένωσή µας προκειµένου να µην αποκλείονται νέα µέλη µε τις υπόλοιπες δραστηριότητες του µέλους αυτού. 60 ΕΛΝΑΒΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

3 Εποµένως, γίνεται κατανοητό, ότι το δίκτυο των µελών της WIMA λειτουργεί συµπληρωµατικά, έχοντας αποφύγει το σκόπελο της ανταγωνιστικής παρουσίας άλλου µέλους µε την ίδια δραστηριότητα, αλλά κυρίως κάθε µέλος µας γνωρίζει ότι συµµετέχει σε µια οµάδα συλλογικής δράσης µε συνεχή ενηµέρωση και προβολή από την βάση της Ένωσής µας και την υποστήριξη των άλλων µελών. Τα πλεονεκτήµατα για επιχειρήσεις που γίνονται µέλη της WIMA, µέσα από την πλατφόρµα εργασίας που σας έχω περιγράψει διεξοδικά, είναι προφανή και αναφέρονται στην εξασφαλισµένη δυνατότητα προσοδοφόρας διεύρυνσης του κύκλου εργασιών τους. Εξάλλου, η διαµόρφωση των οικονοµικών και εµπορικών δραστηριοτήτων, όπως έχει διαµορφωθεί παγκοσµίως, υπαγορεύει την ανάγκη στενότερων συνεργασιών και συνεργειών µε την δηµιουργία επιχειρηµατικών συσπειρώσεων, όπως αυτή της WIMA. - Ο κ. Άγγελος Ι. ρακόπουλος, Πρόεδρος της WIMA από το 2008, είναι δικηγόρος, πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε µεταπτυχιακές σπουδές στο Ναυτικό ίκαιο στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου (University College), συνεργάτης και νοµικός σύµβουλος Ναυτιλιακών Εταιρειών. Hermes Lines S.A. (Μέλος Δ.Σ.) Ο κ. Κώστας Πισιµίσης, υπεύθυνος της Hermes Lines S.A. Ο κ. Κώστας Πισιµίσης, υπεύθυνος της εταιρίας µας περιγράφει επιγραµµατικά την πορεία της Hermes Lines S.A. Ξεκινήσαµε το 1987 και µέχρι σήµερα προσφέρουµε σταθερά και µε συνέπεια στους πελάτες µας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες µεταφορικού έργου. Με την 25ετή και πλέον δραστηριότητά µας αλλά και το έµπειρο προσωπικό µας, εξυπηρετούµε µε συνέπεια, εχεµύθεια και αξιοπιστία τους εισαγωγείς & εξαγωγείς της χώρας µε όλα τα µέσα µεταφοράς, έχοντας ως βασικό άξονα της φιλοσοφίας µας, αλλά και πρωταρχικό µας µέληµα τη πλήρη ικανοποίηση του πελάτη στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουµε σε συνδυασµό πάντα µε ανταγωνιστικά κοστολόγια. Το 2009 η εταιρεία µας έγινε µέλος της WIMA, γεγονός που ισχυροποίησε τη θέση µας στον χώρο των µεταφορών ναυτιλιακού εξοπλισµού. Σήµερα έχουµε καταφέρει η HERMES LINES S.A. να θεωρείται πλέον από τις κυρίαρχες επιχειρήσεις στον τοµέα των διαµεταφορών από και προς την Ελλάδα, µε εντυπωσιακό πελατολόγιο, και σταθερά ανοδική πορεία, αναδεικνύοντας έτσι το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών µας. Ο κ. Πισιµίσης αναφέρεται στο ρόλο της WIMA Με τη συνεχιζόµενη αύξηση του αριθµού των µελών της WIMA και µε τη µεταξύ τους συνεργασία, οραµατιζόµαστε η ένωσή µας να εδραιωθεί στο χώρο της ναυτιλίας και της βιοµηχανίας έτσι ώστε να προσφέρει στο µέλλον ένα ολοκληρω- µένο πακέτο προσφοράς στους επαγγελµατίες που θα επιλέξουν τα µέλη της για τις υπηρεσίες τους. Επίσης θα ήταν πολύ θετικό να µπορέσουµε ως Ένωση να επεκτείνουµε σε παγκόσµιο επίπεδο τις συνεργασίες µας, γεγονός που θα µπορέσει να ενισχύσει ακόµα περισσότερο και το µεγάλο φιλανθρωπικό έργο που προσφέρει η Ένωση από την ίδρυσή της από τον κπτ. Γιάννη Κουφοπαντελή. Στην συνέχεια ο κ. Πισιµίσης εκφράζει την άποψη του αν είναι εφικτή η συνένωση δυνάµεων στον ναυτιλιακό χώρο. Θεωρούµε ότι η συνένωση δυνάµεων µεταξύ εταιρειών είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Το ότι εί- µαστε στη WIMA µας βοήθησε να κατανοήσουµε καλύτερα τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των πελατών µας και θεωρούµε ότι και οι πελάτες µας µπόρεσαν να κατανοήσουν καλύτερα τις όποιες ιδιοµορφίες ενός µεταφορικού έργου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την απόλυτα εναρµονισµένη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων που είναι και το ζητούµενο προκειµένου η Ελληνική ναυτιλία να παραµείνει κυρίαρχη παγκοσµίως. Για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης από την εταιρία αναφέρει τα εξής Η αλήθεια είναι ότι η προσεγµένη διαχείριση της εταιρείας, από τους ιδιοκτήτες της Κωνσταντίνο και Απόστολο Κατσουλάρη, των ετών που προηγήθηκαν της κρίσης, τόσο στα οικονοµικά της εταιρείας όσο και στα θέµατα συνεργασίας µε πελάτες και προµηθευτές, µείωσαν τους κραδασµούς σε σχέση µε τον ανταγωνισµό - που επέφερε η κρίση. Παρά τις όποιες αντιξοότητες της εποχής καταφέραµε να διατηρήσουµε χαµηλά τα κοστολόγια χωρίς όµως να µειώσουµε σε καµία περίπτωση το επίπεδο των υπηρεσιών µας. Προσαρµοστήκαµε άµεσα στα νέα δεδο- µένα της αγοράς. Μειώσαµε όσο µπορούσαµε τα λειτουργικά έξοδα και, γνωρίζοντας ότι σε κάθε κρίση υπάρχουν και ευκαιρίες, κάναµε µε σύνεση κάποια ανοίγµατα σε νέες αγορές κάτι στο οποίο βοήθησε σηµαντικά και η WIMA. Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε το καλό όνοµα τη εταιρείας µας στο χώρο των προµηθευτών αλλά και των πελατών, µας καθιστούν από τις λίγες υγιείς και µε µέλλον, Ελληνικές εταιρείες διεθνών µεταφορών. Τώρα για το µέλλον ευελπιστούµε να αναπτύξουµε ακόµα περισσότερο την επιχείρηση µας τουλάχιστον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο βασιζόµενοι πάντα στο όραµα, στις αρχές και τις αξίες των ιδρυτών της HERMES LINES S.A. Alphameks Hydraulic Services Ο κ. Μηνάς Αντωνάκος, ιδρυτής της Alphameks Hydraulic Services Η εταιρία Alphameks Hydraulic Services ασχολείται από το 1997 µε την επισκευή κατασκευή προµήθεια ηλεκτροϋδραυλικών συστηµάτων υψηλής χα- µηλής πίεσης ελαίου που αφορούν πλοίο. Η εταιρεία µας διαθέτει όλων των τύπων ανταλλακτικά καινούργια και µεταχειρισµένα. Η δραστηριότητά µας επεκτείνεται σε όλο τον κόσµο, σηµειώνει ο κ. Μηνάς Αντωνάκος, ιδρυτής της εταιρίας. Ο κ. Αντωνάκος επισηµαίνει τα εξής ότι Μεγάλος σταθµός της εταιρείας µας είναι η ανάθεση από το Πολεµικό Ναυτικό µέσω Ναυπηγείων Ελευσίνας της τοποθέτησης των υδραυλικών συστηµάτων των τεσσάρων (4) αρµαταγωγών το Το 2002 η τοποθέτηση των υδραυλικών συστηµάτων του πετρελαιοφόρου του Πολεµικού Ναυτικού «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». Η µετατροπή του Μ/T FLORIN σε Μ/V FLORIN. Τοποθέτηση των συστηµάτων των Hatch Covers και των Windlass Mooring. Η µετατροπή του συστήµατος των Windlass Mooring από ατµοκίνητα σε υδραυλικά του M/V CHARLES MARTIN. Η Alphameks αναπτύσσεται και εκσυγχρονίζεται παρά τον περιορισµό εξόδων και την αναµονή των εξελίξεων λόγω της οικονοµικής κρίσης. Τη WIMA την θέλει όπως είναι, ένα δίκτυο επιχειρήσεων ναυτιλιακού περιεχοµένου προσφοράς τεχνικών εµπορικών υπηρεσιών. Η Alphameks Hydraulic Services ασχολείται µε την επισκευή κατασκευή προµήθεια ηλεκτροϋδραυλικών συστηµάτων υψηλής χαµηλής πίεσης ελαίου που αφορούν πλοίο ΕΛΝΑΒΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

4 WIMA WIMA Όµιλος Σπανόπουλου Ο παραπάνω όµιλος επιχειρήσεων είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα όσον αφορά την ναυτιλία και τα λιµενικά έργα, αλλά και διεθνώς. Ιδρύθηκε από τα αδέλφια Ιγνάτιο & Μιχάλη Σπανόπουλο ακολουθώντας την παράδοση του πατέρα τους. Ο κ. Μιχάλης Σπανόπουλος τονίζει τα εξής Η θετική παρουσία του Οµίλου SPANOPOULOS τριάντα και πλέον έτη στο χώρο της ναυτιλίας και των λιµενικών έργων, µας κατατάσσει δικαίως ανάµεσα στους πρωτοπόρους του κλάδου: Με συµµετοχή στον ευρύτερο Ναυτιλιακό και Κατασκευαστικό Τοµέα (ως εργολάβοι και υπερο κ. Μιχάλης Σπανόπουλος, του Οµίλου γολάβοι) αναλαµβάνοντας έργα Σπανόπουλου από Κρατικούς - Ιδιωτικούς φορείς για την κατασκευή των Λιµένων - Μαρίνων κλπ. Με παροχή καινοτόµων και αξιόπιστων υπηρεσιών για όλες τις ενδεχόµενες ανάγκες - κινδύνους και απαιτήσεις των πλοίων. Με συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρονα πλωτά µέσα και µηχανήµατα. Με έµπειρο και εξειδικευµένο επιστηµονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο εγγυάται την άριστη ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών από πλευράς χρόνου, κόστους και εκτέλεσης. Ο Όµιλος SPANOPOULOS διαθέτει τις απαραίτητες οργανωτικές υποδοµές, οι οποίες του επιτρέπουν να αναλαµβάνει οποιοδήποτε έργο του πεδίου δραστηριοτήτων του, στηριζόµενος αποκλειστικά και µόνο µε ιδιαίτερη αυτοτέλεια στα δικά του µέσα. Τοµείς ραστηριοτήτων Εκτέλεση λιµενικών έργων κατασκευή λιµένων και προβλητών. Εκβαθύνσεις εκσκαφή βραχώδους και αµµώδους θαλάσσιου πυθµένα. Ανατινάξεις βραχώδους πυθµένα. Επισκευή και ενίσχυση προβλητών κρηπιδωµάτων. Τοποθετήσεις και µεταφορά τεχνητών και φυσικών ογκολίθων. Γεωτρήσεις, δειγµατοληψίες βυθού Ρυµουλκήσεις Ναυαγιαιρέσεις ιασώσεις Πλοίων. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και διάθεση µέσων απορρύπανσης. Φορτοεκφορτώσεις χύδην & στερεών φορτίων Μεταφορτώσεις και βαριές µεταφορές. Ναυπηγικές εργασίες - κατασκευές - επισκευές (ιδιόκτητο Ναυπηγείο) Ανελκύσεις Καθελκύσεις σκαφών θαλαµηγών. Υποθαλάσσιες εργασίες, επισκευές και έρευνα. Ποντίσεις και επισκευές παντός τύπου καλωδίων αγωγών (ηλεκτρ. ρεύµατος, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης και αποχετευτικού δικτύου). Σήµερα, ο ιδιόκτητος στόλος απαριθµεί εξήντα πέντε (65) πλοία & πλωτά µέσα, τα οποία είναι πλήρως εξοπλισµένα σύµφωνα µε τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και των εργαζοµένων. Για την WIMA ο κ. Σπανόπουλος υποστηρίζει Ο ρόλος της WIMA είναι να προασπίζει τα συµφέροντα της Ένωσης ως συνόλου, µέσω της: Αναγνωρισιµότητας και της συλλογικής προσπάθειας για την ενίσχυση και προβολή των µελών της µε προωθητικές ενέργειες και δράσεις που απευθύνονται στο ναυτιλιακό, εµπορικό και τεχνικό κλάδο. Οργάνωσης και συνένωσης όλων των µελών της µε τη δυνατότητα πραγµατοποίησης µεγάλων και ολοκληρωµένων projects ιαπίστευσης και εγγύησης, παρέχοντας επίσηµη αναγνώριση ότι τα µέλη της είναι ικανά να πραγµατοποιούν έργα και να δραστηριοποιούνται τόσο στον ελληνικό χώρο αλλά και διεθνώς. Το όνοµα WIMA να είναι συνώνυµο της ποιότητας και εµπιστοσύνης για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που θα παρέχεται από τα µέλη της. Παλαιότερα, η Ελληνική ναυτιλία είχε τόσο µεγάλη άνθιση που υπήρχε χώρος για τον καθένα ξεχωριστά να αναπτυχθεί και δεν θα την χαρακτήρι62 ΕΛΝΑΒΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Φωτογραφίες στα πλαίσια ρυµούλκησης από τα ισχυρά ρυµουλκά του Οµίλου Σπανόπουλου ζε καθόλου ένα προφίλ συνένωσης και σύµπραξης µεταξύ των εταιριών. Στις δύσκολες εποχές που διανύουµε οι εταιρείες ενδυναµώνουν τις θέσεις τους θεµελιώνοντας επιχειρηµατικούς συνεργατικούς σχηµατισµούς σε ιδιαίτερους τοµείς του ναυτιλίας, ως κλειδί στην αντιµετώπιση της κατάστασης, «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ «, σηµειώνει ο κ. Σπανόπουλος. Τέλος, παρά τη δίνη της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, ο όµιλος SPANOPOULOS, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις επενδύσεις στην εξέλιξη του οικονοµικού κύκλου µέσω επιθετικής πολιτικής Ανάπτυξης και Ποιοτικής Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του. Επιπλέον, εστίασε στην επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό, αναπτύσσοντας και εδραιώνονται συνεργασίες µε οίκους της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς. Ως συνέπεια των παραπάνω δράσεων είναι η διατήρηση και εξασφάλιση των ήδη θέσεων εργασίας µε γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη, η οποία αποτελεί προτεραιότητα του Οµίλου. ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ (Μέλος Δ.Σ.) Ο κ. Γιώργος Παπαµανώλης µε συνεργάτες της εταιρίας ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ Σύµφωνα µε τον κ. Γιώργο Παπαµανώλη, εκπρόσωπο της εταιρίας H εταιρεία ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1982 και είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή και εµπορία πιστοποιηµένων ακαύστων προϊόντων για την εσωτερική διακόσµηση των πλοίων, όπως Panels (διαχωριστικά τοιχεία), οροφές, πόρτες κ.α. Τα προϊόντα της χρησιµοποιούνται µε επιτυχία και στην ξηρά. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ βρίσκονται στη Μάνδρα Αττικής και καταλαµβάνουν έκταση τετραγωνικών µέτρων (στεγασµένος χώρος). Είναι εξοπλισµένες µε σύγχρονες γραµµές παραγωγής και απασχολούν απόλυτα εξειδικευµένο προσωπικό. Είναι πολλοί αυτοί που χαρακτηρίζονται ως «κύριοι σταθµοί» σε µια επαγγελµατική πορεία τριάντα και πλέον χρόνων, όταν µάλιστα η ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ έχει συµµετάσχει στην κατασκευή/µετασκευή 350 και πλέον πλοίων. Αναφέρουµε µερικούς µόνο από τους χαρακτηριστικούς σταθµούς.

5

6 Το 1990 η ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ προχωράει σε συµφωνία µε την ΑΝΕΚ Lines και γίνεται προµηθευτής της στα πλοία της τελευταίας. Προϊόντα της ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ βρίσκονται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των εν λόγω πλοίων, µε αποκορύφωµα τη διετία , όπου η ΑΝΕΚ προχωρά στη µετασκευή του περίφηµου επιβατηγού οχηµαταγωγού «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», του πλοίου-σύµβολο της εταιρείας, µε την ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ να παρέχει όλα τα προϊόντα της για τους εσωτερικούς χώρους. Την ίδια εποχή κλείνει συµφωνία µε τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και προµηθεύει µε υλικά της τα νεότευκτα αρµαταγωγά του Πολεµικού Ναυτικού. Το 1994 η ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ προχωρά σε συµφωνία µε την AVIN για την προµήθεια προϊόντων της στα νεότευκτα oil tanker της τελευταίας. Οι εργασίες λάµβαναν χώρα στα ναυπηγεία Black Sea Shipbuilding Yard στο Nikolaev (Ουκρανία) και για παραπάνω από δέκα χρόνια η ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ έστελνε τα προϊόντα της για τα πλοία της AVIN. Αξίζει να σηµειωθεί πως ακόµα και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην Ουκρανία, η ΕΛΒΙΚ συνέχισε να προµηθεύει µε υλικά της το εν λόγω ναυπηγείο (το οποίο είχε στο µεσοδιάστηµα αλλάξει την επωνυµία του σε Chernomorsky Shipyard), για µια περίοδο πάνω από πέντε χρόνια. To 2002 κερδίζει σε διεθνή διαγωνισµό την ανάθεση προµήθειας υλικών για το νεότευκτο ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Πολεµικό Ναυτικό), προδιαγραφών R.I.N.A., στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Το 2005 η ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ επιλέγεται από την εταιρεία Enterprises Shipping & Trading του µεγαλοεπιχειρηµατία Βίκτορα Ρέστη, για την προµήθεια προϊόντων της στο κρουαζιερόπλοιο Aegean Paradise (ex Delphin Voyager ), του οποίου η κατασκευή πραγµατοποιήθηκε στο Πέραµα. Το 2011 η εταιρεία Variety Cruises του επίσης µεγαλοεπιχειρηµατία στη ναυτική ζωή της χώρας µας Τριαντάφυλλου Βενετόπουλου, επιλέγει την ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ για προµηθευτή στην κατασκευή του νεότευκτου Mega-Yacht Variety Voyager (ex Harmony A ), η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Πέραµα. Για µια ακόµα φορά η ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ ανταποκρίθηκε µε επιτυχία, προµηθεύοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα στους επιθυµητούς χρόνους. Στην WIMA ο κ. Γιώργος Παπαµανώλης έχει συµβάλλει τα µέγιστα µε τις προτάσεις και τις δράσεις του. Γι αυτό και οι παρακάτω απόψεις του έχουν µεγάλη σηµασία. Η W.I.M.A. χρησιµοποιεί σαν motto της το «Ισχύς εν τη ενώσει». Το ίδιο πιστεύουµε και υιοθετούµε και εµείς. Είναι πολύ πιο εύκολο να επιτύχουµε στόχους όταν είµαστε πολλοί και ενωµένοι. Το αποδείξαµε περίτρανα, ενώνοντας τις δυνάµεις µας δέκα εταιρείες-µέλη της W.I.M.A. και συµµετέχοντας σαν εκθέτες στα Ποσειδώνια Το κόστος συµµετοχής και τα όποια έξοδα προέκυψαν λόγω αυτής καθαυτής της συµµετοχής διαιρέθηκαν µε τον αριθµό των συµµετεχόντων και αυτό ήταν σηµαντική αναπνοή για κάθε εταιρεία που µπήκε στο περίπτερο σαν εκθέτης, κάτω από την οµπρέλα της W.I.M.A. Θεωρούµε ότι η Ένωσή ΜΑΣ (όπως αρεσκόµαστε να την αποκαλούµε), θα είναι αυτή που θα µπορεί να κάνει επαφές µε διάφορες εταιρείες/κλάστερ και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού και θα προωθεί «πακέτο» τις εταιρείες που εκπροσωπεί. Στεκόµαστε στο κοµµάτι «πακέτο» µια και οι περισσότερες εταιρείες στη ναυτιλία, πλοιοκτήτριες ή/και διαχειρίστριες, προτιµούν τις ολοκληρωµένες λύσεις «µε το κλειδί στο χέρι». Οι εταιρείες που βρίσκονται στη W.I.M.A. δραστηριοποιούνται όλες στη ναυτιλία και λίγο-πολύ έχουν κοινούς στόχους, τον εξής ένα. Να έχουν δουλειά και να µπορούν να παίρνουν δουλειές εδώ στην Ελλάδα, τουλάχιστον. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ή/και εφοπλιστές θεωρούν ότι είναι η πλέον ενδεδειγµένη λύση όταν έχουν απέναντί τους ένα κλάστερ, το οποίο µπορεί να αναλάβει «πακέτο» όλο το καράβι, αντί να ψάχνουν δεξιά και αριστερά για εργολάβους και υπεργολάβους, σηµειώνει ο κ. Παπαµανώλης. Τέλος, για την οικονοµική κρίση πιστεύει ότι ΕΝ έχουµε βρει τρόπο να αντι- µετωπίσουµε την οικονοµική κρίση! Το µόνο που έχουµε κάνει είναι να µειώνουµε συνεχώς έξοδα, όσο µπορούµε βέβαια, αφού κάποια από αυτά είναι αδύνατο να κοπούν ή ακόµα και να περιοριστούν. Προσπαθούµε να κάνουµε όσο το δυνατό περισσότερες επαφές στο εξωτερικό, ταξιδέψαµε στο εξωτερικό, παρά το γεγονός ότι τα έξοδα ήταν υπερβολικά για την περίοδο που διανύουµε, δυστυχώς όµως, εισπράττουµε µόνο υποσχέσεις. H αναξιοπιστία διαφόρων Ελλήνων που κατά καιρούς έστηναν εταιρείες στο εξωτερικό έχει αφήσει το στίγµα της και αγωνιζόµαστε να αποδείξουµε ότι έχου- µε ταυτότητα, ότι έχουµε το Know-How, ότι είµαστε σοβαροί και αξιόπιστοι και ότι προσβλέπουµε σε µακροχρόνια συνεργασία και όχι σε βραχυπρόθεσµο-ευκαιριακό κέρδος. Πολύτιµη βοήθεια στην προσπάθειά µας αυτή είχα- µε από τις ελληνικές αρχές και δη από το εµπορικό τµήµα των πρεσβειών. Πιο συγκεκριµένα, στο ταξίδι που πραγµατοποιήσαµε στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, είχαµε µαζί µας, σε όλες τις επαγγελµατικές µας επαφές, την οικονοµική ακόλουθο της ελληνικής πρεσβείας στα Εµιράτα, την κυρία Φανή Λένου, της οποίας η αρωγή ήταν τουλάχιστον πολύτιµη, µια και πρόσδωσε το ανάλογο κύρος στην αποστολή µας εκεί. Τα µελλοντικά µας σχέδια είναι στην ουσία η επιβίωση στην αγορά και οι συνεχείς προσπάθειες για καινούργιες δουλειές, µέρα µε τη µέρα! Ποτέ δεν υπήρχαν για µας «µεγάλες και µικρές δουλειές», πόσο µάλλον τώρα. Επισκευές δεν πραγµατοποιούνται στη χώρα µας, οι Έλληνες πλοιοκτήτες προτιµούν τους «γείτονες». Ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος σε παγκόσµιο επίπεδο. Το εγχείρηµά µας είναι δύσκολο, ωστόσο πρέπει να αντέξουµε για να κοιτάξουµε το µέλλον µας µε αισιοδοξία. Eagle Shipping Πρόκειται για µια νέα εταιρία που ιδρύθηκε από τον κ. Αντώνη Στεφάνου και φιλοδοξεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στον τοµέα των ναυλώσεων. Η Eagle Shipping SA ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 2010, µε κύριο αντικεί- µενο τις ναυλώσεις ξηρού φορτίου, από 10,000 DWT µέχρι PANAMAX, παγκοσµίως. Ο ιδρυτής της εταιρείας, κ. Αντώνης Στεφάνου, µε ναυτιλιακές σπουδές στην Ο κ. Αντώνης Στεφάνου, ιδρυτής της Eagle Shipping Ελλάδα και την Αγγλία, και σχεδόν δύο δεκαετίες εµπειρίας στον τοµέα αυτό, έχει καταφέρει να δηµιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο µε σοβαρούς πλοιοκτήτες και ναυλωτές. Για την συµµετοχή του στη WIMA και το όραµά του ο κ. Στεφάνου επιση- µαίνει Πιστεύουµε ότι η πορεία της WIMA από την ίδρυσή της µέχρι και σήµερα, είναι ανοδική, οπότε αυτό που οραµατιζόµαστε είναι µια πιο στενή σχέση και συνεργασία µεταξύ των µελών της για καλύτερα αποτελέσµατα. Με αυτό το τρόπο, η WIMA θα µπορέσει να αποτελέσει ένα ισχυρό σύµβολο εγγύησης ποιότητας και αξιοπιστίας. Για τις συνενώσεις δυνάµεων µεταξύ εταιριών της ελληνικής ναυτιλίας ο κ. Στεφάνου προσθέτει και τα εξής Η µακρόχρονη εµπειρία, µας έχει διδάξει ότι η παγκόσµια ναυτιλία έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις και ευκαιρίες για κάθε είδους συνεργασία µεταξύ των εταιρειών που σχετίζονται µε τη θάλασσα. Πόσο µάλλον οι Έλληνες, οι οποίοι κατέχουν ένα µεγάλο κοµµάτι της «πίτας». Το µόνο που χρειάζεται είναι να αποβάλλουµε το «εγώ» και να επιβάλλουµε το «εµείς». Τέλος, για τα µελλοντικά σχέδια της εταιρίας αναφέρει Προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε την οικονοµική κρίση µειώνοντας δραστικά τα έξοδα, ενώ παράλληλα εφαρµόζουµε µία «επιθετική» στρατηγική «εξωστρέφειας». Ο κ. Αντώνης Στεφάνου σε ώρα εργασίας µε στέλεχος της εταιρίας 64 ΕΛΝΑΒΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

7 Zea Maritime Services (ZMS) Inc. Η κα Ζωή Χάσουρα, διευθύντρια της Zea Maritime Services Η ZEA MARITIME SERVICES (ZMS) Inc. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2009, από την κα Χασούρα Ζωή, µε εµπειρία ήδη 20 ετών στην παροχή υπηρεσιών, στο χώρο της ναυτιλίας. Το όραµα της ιδρύτριας ήταν να φέρει στο χώρο της ναυτιλίας την προσωπική της σφραγίδα, όπου το όνοµα της ZMS, θα σηµαίνει, ποιότητα, συνέπεια, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση, σε ανταγωνιστικές τιµές. Τα χρόνια που ακολούθησαν, η εταιρία αποδείχθηκε πολύτι- µος συνεργάτης για πολλές παραδοσιακές πλοιοκτήτριες εταιρίες, στον τοµέα της προµήθειας ανταλλακτικών µέσω προσεκτικά επιλεγµένων και αξιολογηµένων προµηθευτών ανά το κόσµο, αποδεικνύοντας το µότο της : «Committed to serve you». Από το 2011, εφαρµόζοντας την πολιτική της συνεχούς ανανέωσης, η εταιρία µπήκε δυναµικά στο χώρο της αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, υπογράφοντας συµβόλαια µε ηγετικές εταιρίες, (Boyd Steamship Corp. /Panama, El Moutaz Marine Agency/ Egypt, Intercop, SL./Spain, Marland Boat Service/Hong Kong, etc.) συνεχίζοντας να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην αγορά, σε ένα ευρύτερο πελατολόγιο, µε πιο επιθετική δυναµική. Η ένταξη της ΖΜS στην WIMA, πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο του 2013, απολαµβάνοντας την τιµή να γίνει µέλος, σε µια ένωση της οποίας τα µέλη είναι καταξιωµένοι επιχειρηµατίες µε δραστηριότητες αναγνωρισµένες στο χώρο της ναυτιλίας, στους τοµείς όπου δραστηριοποιούνται. Απόλυτο δεδοµένο, ότι κάθε µέλος επιλέγεται µε αυστηρά κριτήρια, που αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του και την συνέπειά του. Με την σύσφιξη των σχέσεων και την εξοικείωση τους µε το αντικείµενο ενασχόλησης του κάθε µέλους, δηµιουργείται ένα διαδραστικό δίκτυο ναυτιλιακών υπηρεσιών, όπου οι ζητήσεις που είναι εκτός του πεδίου δραστηριοτήτων του ενός, µπορούν να προωθηθούν σε έτερο µέλος. Τα οφέλη είναι προφανή για την ένωση αλλά και το ευρύτερο πελατολόγιό της. Σηµαντική βέβαια είναι και η δυνατότητα που δηµιουργείται µε κοινό στόχο την αναζήτηση νέων αγορών, αφού η προσπάθεια διερεύνησης και οικονοµικής καταπόνησης, επιµερίζεται, δίνοντας παράλληλα πολλαπλάσια δυνατότητα προβολής και επιβολής τους στην αγορά. Είναι γνωστό ότι η ναυτιλιακή κοινότητα έχει στεγανά που είναι αδύνατον να διαπεραστούν χωρίς την σωστή προσέγγιση. Το σχήµα αυτό είναι ιδανικό, αφού ταιριάζει «γάντι» στο προφίλ της ελληνικής ναυτιλίας, όπου, η άµεση ανταπόκριση στις συνήθως επείγουσες απαιτήσεις είναι µια σοβαρή παράµετρος αξιολόγησης και επιτυχούς ανάθεσης. Σηµαντικότατος παράγοντας επίσης, ότι η WIMA, ως ανα- γνωρισµένο Group of Companies, θα παρέχει εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών. Από την άλλη µεριά, η οικονοµική κρίση σε παγκόσµια κλίµακα, δεν αφήνει περιθώρια λάθος επιλογών. Επιχειρώντας να διασφαλίσεις ένα µικρό αλλά αξιοπρεπές κέρδος από την επαγγελµατική σου δραστηριότητα, αναγκάζεσαι να κινείσαι επιφυλακτικά έναντι κάθε νέας προσέγγισης, αφού η κατάσταση είναι πλέον τόσο ρευστή, ώστε πρότερα έντιµοι και φερέγγυοι πελάτες, αποδεικνύονται επισφαλείς συνεργάτες. Με σκληρή δουλειά και συνέπεια, πρέπει να αντιµετωπιστεί η παρούσα κατάσταση, η οποία φυσικά είναι άγνωστο πόσο σύντοµα θα µπορέσει να ανατραπεί, αφού οι προβλέψεις αναιρούνται συνεχώς, από νέα δεδοµένα. Επιπλέον όπλο µας, η συνεχής βελτίωση, η αναζήτηση νέων πεδίων δραστηριοποίησης, σε συνάρτηση µε τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις στο χώρο της ναυτιλίας (new regulations etc), ώστε οι παρεχόµενες υπηρεσίες και προϊόντα, τουλάχιστον να συµβαδίζουν, αν όχι να προηγούνται των εξελίξεων, ικανοποιώντας τις αυξηµένες απαιτήσεις της ναυτιλίας. ΕΛΝΑΒΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

8 Psyctotherm (Μέλος Δ.Σ.) Go Shipping & Management Ο κ. Γιώργος Λυγερός, διευθυντής της Psyctotherm Συνεχίζοντας την παράδοση του πατέρα του ο Γιώργος Λυγερός διατηρεί µε πάθος και επιτυχία την οικογενειακή επιχείρηση η οποία ασχολείται µε τη ναυτιλιακή & βιοµηχανική ψύξη και διάφορες αντιπροσωπείες στο χώρο αυτό. Όπως µας πληροφορεί Το 1969 ιδρύεται η εταιρεία PSYCTOTHERM. Ο ιδρυτής της Ιωάννης Λυγερός δυναµικός, οραµατιστής, αλλά και απαιτητικός επιτυγχάνει να εδραιώσει την θέση της, ως µια από τις καλύτερες επισκευαστικές εταιρείες στον χώρο της ναυτιλίας. Η εµπιστοσύνη των πελατών ως προς την τεχνογνωσία και τον επαγγελµατισµό των τεχνικών είναι η καλύτερη εγγύηση ποιότητας για την εταιρεία και η βάση για την εξέλιξη της. To 1999 αναλαµβάνει την διαχείριση ο γιος του Γιώργος Λυγερός. ραστήριος, και ευέλικτος θέτει νέους στόχους και υλοποιεί τις ιδέες του. Επεκτείνει τις δραστηριότητες της εταιρείας στο εµπόριο και την κατασκευή. Η PSYCTOTHERM πλέον αντιπροσωπεύει εταιρείες όπως GRASSO GEA, DORIN, XI AN DAIKIN, APPION, ERBAY, YELLOW JUCKET, PARKER, HANBELL, OCS, AQUA SYSTEM, AAG, AMC, WTK, GASLI, GMC, TST STAG, και συνεργάζεται µε µεγάλους οίκους του εξωτερικού όπως DANFOSS, CARRIER, SAGINOMIYA, BITZER. Σε ιδιόκτητο χώρο 1.800µ2 στον Πειραιά στεγάζονται τα γραφεία, το εµπορικό κατάστηµα της εταιρείας µε ανταλλακτικά και ψυκτικά µηχανήµατα, οι αποθήκες, η βιοτεχνία κατασκευής αεροψυκτήρων και ψυκτικών µονάδων, και το συνεργείο επανδρωµένο µε έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό για να καλύπτει άµεσα τις ανάγκες της επισκευής. Από το 1999 η εταιρεία έλαβε πιστοποίηση ποιότητας σύµφωνα µε το σύστηµα EN ISO 9001:2000 στον τοµέα: βιοµηχανική ψύξη και κλιµατισµός, εµπόριο, κατασκευές, επισκευές ψυκτικών µηχανηµάτων και ανταλλακτικών από τον οργανισµό BUREAU VERITAS και συνεχίζει τις προσπάθειες για ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό. Για το ρόλο της WIMA ο κ. Γ. Λυγερός πιστεύει ότι Ένα δίκτυο επιχειρήσεων που η ένωση τους θα αποτελεί εγγύηση ποιότητας για τις υπηρεσίες που θα παρέχει, την τεχνογνωσία τους αλλά και την φερεγγυότητα σε επίπεδο συνεργασίας. Επιχειρήσεις ανταγωνιστικές στο χώρο της ναυτιλίας, µε στόχο την ανάπτυξη, την δηµιουργία, και την εξέλιξη. Ρόλος της ένωσης η προβολή τους σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο και η βοήθεια για την επίτευξη των στόχων τους. Επίσης, ο κ. Λυγερός πιστεύει πως η συνένωση είναι γενικότερα το µοντέλο που προωθείται στην εποχή µας και δεν αφορά µόνο στην ναυτιλία αλλά σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Εταιρείες µικρού, µεσαίου µεγέθους ενώνονται κάτω από ενιαία διοίκηση για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να απορροφήσουν όσο το δυνατό µεγαλύτερο µέρος της αγοράς. Τέλος, αναφερόµενος για τον τρόπο που η Psyctotherm αντιµετώπισε την οικονοµική κρίση αναφέρει τα εξής Μετά την συνειδητοποίηση του προβλήµατος έρχεται η ανάγκη για την λύση του. Σε ότι αφορά την επιχειρηµατική µου δραστηριότητα η λύση ήταν µεγαλύτερη ευελιξία, νέοι στόχοι, επιµονή και προσπάθεια. Η διέξοδος; Εξωστρέφεια, να απευθυνθώ σε µια ευρύτερη αγορά και να αναπτύξω το κοµµάτι των εξαγωγών. Βέβαια οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές οπότε και η προσπάθεια για αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισµό αναγκαία. Έχω µεγάλη εµπιστοσύνη στις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων και είµαι βέβαιος πως σύντοµα θα αποτελέσουµε ξανά κέντρο ανάπτυξης και πολιτισµού στην Ευρώπη. Η Go Shipping and Management Inc. ιδρύθηκε τον Μάιο του 2006 ως µία commercial marine brokerage εταιρεία µε κύρια δραστηριότητα τις αγοραπωλησίες πλοίων. Τολµώντας να ασχοληθεί µε ένα ιδιαίτερο και άκρως εξειδικευ- µένο κοµµάτι της ελληνικής ναυτιλίας, καθιερώθηκε µέσα από τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που παρείχε στο πελατολόγιο της δραστηριοποιούµενη σε τοµείς όπως η µικρή επιβατηγός ναυτιλία, τα πλωτά µέσα κατασκευής και ρυµουλκά όπως επίσης και τα πλοία υγρού και ξηρού φορτίου µικρότερου tonnage. Το 2007, προστέθηκε τµήµα ναυλώσεων στην Εταιρεία και στα επόµενα χρόνια επιπλέον δραστηριότητες ακολούθησαν, ανταποκρινόµενοι στις ανάγκες των πελατών µας. Σήµερα, µετρώντας ήδη επτά χρόνια επιτυχηµένης πορείας, η Εταιρεία έχει πλέον εδραιωθεί στους τοµείς του S&P, Chartering, Commercial & Crew management και Vessel s Registration προσφέροντας αξιόπιστες και ολοκληρωµένες υπηρεσίες προσαρµοσµένες πάντα στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η Go Shipping είναι πιστό µέλος της WIMA και αναφέρει τα εξής για το ρόλο και την προοπτική της WIMA Η WIMA, ως ένα δίκτυο ναυτικών και βιοµηχανικών εταιρειών έχει ως στόχο την προώθηση των δραστηριοτήτων και του κύκλου εργασιών των µελών της. Με αφοσίωση και πιστή εφαρµογή του motto της, Συνεργασία-Αλληλεγγύη- Κοινωνικότητα, συνεχή αναζήτηση και προσεχτική αξιολόγηση των εκάστοτε ευκαιριών που προκύπτουν στην αγορά, προαγωγή και επέκταση του δικτύου γνωριµιών της Ένωσης, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και ακολουθώντας την φιλοσοφία της διαρκούς εξωστρέφειας, η WIMA, µπορεί να λειτουργήσει ως ένα δίκτυο εταιρειών, της οποίας τα µέλη µπορούν να απολαµβάνουν τα πλεονεκτήµατα και τα οφέλη µιας τέτοιας σύµπραξης µε στόχο την από κοινού αντιµετώπιση των µελλοντικών προκλήσεων. Σύµφωνα µε την Go Shipping Το σχήµα συνένωσης δυνάµεων χαρακτηρίζει κατεξοχήν τη ελληνική ναυτιλία, δεν αποτελεί σηµείο των καιρών. Οι Έλληνες ανέκαθεν και ιδιαίτερα στο κοµµάτι της ναυτιλίας δη- µιουργώντας άτυπες συµµαχίες στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Όπως µας διδάσκει, λοιπόν, η ιστορία, κάτι τέτοιο έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσµατα δεδοµένου ότι η ελληνική ναυτιλία έχει πια αποκτήσει παγκόσµιο «ειδικό βάρος» και υπηρετεί το διεθνές εµπόριο µε σταθερό και αποτελεσµατικό τρόπο. Σε αυτό έχει συµβάλλει η συνένωση δυνά- µεων, οι συντονισµένες προσπάθειες προς ένα κοινό στόχο αλλά και η διαρκής προσαρµογή στις εξελίξεις. Τέλος, ενδιαφέρον έχει η άποψη της Go Shipping για το πως θα πρέπει να αντιµετωπίζουµε τις προκλήσεις της αγοράς εν µέσω της οικονοµικής κρίσης. Μπορεί η οικονοµική κρίση να αποτελεί τα τελευταία χρόνια µια αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα σε όλους τους τοµείς συµπεριλαµβανοµένης της ναυτιλίας-εγχώριας και µη-, ωστόσο εµείς σαν Εταιρεία προσαρµοζόµαστε διαρκώς στις ανάγκες που δηµιουργεί η κάθε εποχή. Ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε την οικονοµική δυσπραγία είναι η διεύρυνση των οριζόντων µας και των συνεργασιών µας. Αυτό προσπαθούµε να το επιτύχουµε έχοντας µια ιδιαίτερα προσεκτική προσέγγιση και αποφεύγοντας τις βιαστικές κινήσεις. Προχωράµε σταθερά αξιοποιώντας όσους µας εµπιστεύονται στο πέρασµα των χρόνων και συνεχίζοντας να παρέχουµε τις υπηρεσίες µας µε ένα αξιόπιστο και ολοκληρωµένο τρόπο. Εξίσου σηµαντικό για µας είναι, παρά τις δυσκολίες που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε, να µη χάνουµε το στόχο µας, ο οποίος είναι η διάνοιξη νέων αγορών στον το- µέα Ναυτιλίας, γι αυτό παλεύουµε άλλωστε. 66 ΕΛΝΑΒΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

9 I & E Papadopoulos Τα στελέχη της I & E Papadopoulos Η εταιρία έχει µια µακρόχρονα επιτυχηµένη πορεία στο ναυτιλιακό χώρο αντιπροσωπεύοντας γνωστούς οίκους του εξωτερικού στον τοµέα των ανταλλακτικών κύριων και βοηθητικών µηχανών και των συσσωρευτών στην µετάδοση ισχύος των πλοίων. Σύµφωνα µε τον διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρίας τον κ. Ελευθέριο Παπαδόπουλο Οι κυριότεροι σταθµοί της εταιρείας 1967 Ίδρυση της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ από τον κο Ιωάννη Α. Παπαδόπουλο και εγκατάστασή της στην οδό Ρετσίνα, στον Πειραιά Ίδρυση της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ από τον κο Ελευθέριο Ι. Παπαδόπουλο ηµιουργία υποκαταστήµατος της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη Ίδρυση της εταιρείας Ι. & Ε. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ από την συγχώνευση των δύο εταιρειών, µε πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο & ιευθύνων Σύµβουλο τον κ. Ελευθέριο Παπαδόπουλο Μετακίνηση της εταιρείας στα νέα της γραφεία, στην οδό Πολυδεύκους αρ.12, 18540, στον Πειραιά, πλησίον των προηγούµενων της εγκαταστάσεων. Ο ρόλος της W.I.M.A. σύµφωνα µε τον κ. Παπαδόπουλο είναι καίριας ση- µασίας. Την εποχή της πληροφορίας, που η παγκόσµια οικονοµία δυσχεραίνεται από την κρίση, ο ρόλος ενός φορέα που θα ενοποιήσει προϊόντα και υπηρεσίες, αξιολογώντας µέσω του πελατολογίου τις εταιρείες υποστήριξης του ναυτιλιακού κλάδου, αποτελεί έργο καίριας σηµασίας. Ένα έργο που θα διαχωρίσει τα επίπεδα εξυπηρέτησης, ποιότητας και after sales service και θα δώσει µεγαλύτερο κίνητρο στις εταιρείες που δουλεύουν µε υψηλά standard να θέσουν ακόµα υψηλότερους στόχους και τις εταιρείες που ακολουθούν να γίνουν ακόµα ανταγωνιστικότερες, δηµιουργώντας µια ελληνική αγορά παγκόσµιου ενδιαφέροντος και υψηλών προδιαγραφών. Η συνένωση των δυνάµεων είναι εξίσου σηµαντική µας λεει ο κ. Παπαδόπουλος. Στο προφίλ και τη διαχείριση των ναυτιλιακών εταιρειών, ταίριαζε ανέκαθεν το σχήµα συνένωσης δυνάµεων µεταξύ εταιρειών υπό κοινούς στόχους. Ο λόγος είναι απλός. Η άµεση συσχέτιση διαφορετικών εταιρειών µε προϊόντα και υπηρεσίες, δένει µε τον καλύτερο τρόπο την απαίτηση του ναυτιλιακού κλάδου για αµεσότητα, ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη. Με τον τρόπο αυτό, το management των πλοίων από τις ναυτιλιακές εταιρείες, αποκτά έναν ακόµη σύµµαχο, το πάθος για εξέλιξη, εργασία, την εξ ολοκλήρου υποστήριξη ανά αντικείµενο και προϊόν, καθώς και την σιγουριά της τεχνικής γνώσης. Όλα αυτά βέβαια, µε την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες που υποστηρίζουν τη ναυτιλία µετέχουν σε τεχνικά σεµινάρια, εκθέσεις και συνεχή εκπαίδευση ώστε η γνώση των εφαρ- µογών να γίνεται ισχυρότερη. Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος µας εξηγεί τον τρόπο αντιµετώπισης της κρίσης από την εταιρία του. Η οικονοµική κρίση αντιµετωπίζεται µε καθαρό µυαλό και προσεκτικά βήµατα προς τα µπροστά. Εφαρµόζοντας όλα τα παραπάνω, η εταιρεία µας µετέχει σε διεθνής εκθέσεις, εκπαιδεύει το προσωπικό της, επισκέπτεται το πελατολόγιο της παγκοσµίως, αµβλύνει της υπηρεσίες της και διευρύνει την τεχνογνωσία της, εκµεταλλευόµενη τα 45 χρόνια παρουσίας της στη ναυτιλιακή αγορά. ΕΛΝΑΒΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

10 Diavlos Tugs Την στρατηγική της εξωστρέφειας έχει ακολουθήσει µε επιτυχία τα τελευταία χρόνια η Diavlos Tugs προκειµένου να αντιµετωπίσει την παρούσα δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Όπως πολλές φορές έχουµε αναφέρει η εταιρία έχει πραγµατοποιήσει µε µεγάλη επιτυχία ένα µεγάλο αριθµό απαιτητικών ρυµουλκήσεων για λογαριασµό ξένης πελατείας ρυµούλκηση από τη υτική Αφρική στην Ινδία. Όπως µας τόνισαν οι υπεύθυνοι της Diavlos κ.κ. Αλέξανδρος, Γιάννης & Θεοδόσης Φουρναράκης τα δύο σκάφη είναι σε πολύ καλή κατάσταση και είναι διπρόπελα µε bow thrusters. Επίσης, ο στόλος της Diavlos περιλαµβάνει το υπό Ελληνική σηµαία Ρ/Κ-Ν/Γ Agios Nektarios (42bp) και το υπό σηκερδίζοντας τη διεθνή αναγνώριση µαία Παναµά Pantodynamos και εµπιστοσύνη. (58bp). Όπως µας ανέφεραν οι Στο πλαίσιο αυτό η Diavlos Tugs αδελφοί Φουρναράκη η εταιρία ανέλαβε την πλήρη διαχείριση αποφάσισε µέσα στο 2012 να δύο µεγάλων & ισχυρών ρυµουλκών απαγκιστρωθεί από την εσωτερική ναυαγοσωστικών σκαφών Ακόµη µια πετυχηµένη ρυµούλκηση από το Ρ/Κ-Ν/Γ Pantodynamos αγορά της Ελλάδος και να στραφεί του Global Destiny & Global προς τη διεθνή αγορά ρυµούλκησης Change (170bp, hp το καθένα) τα οποία αγόρασε η εταιρία GMS (S&P Brokers) του Amil Sharma από την Svitzer. Τα πλοία παρελήφθησαν πρόσφατα στο Santo Domingo όπου η Diavlos οργάνωσε την αλλαγή σηµαίας και πληρωµάτων. Τονίζεται ότι τα πλοία φέρουν σηµαία Panama και το Global Destiny πέρασε από δεξαµενισµό ενώ το Global Change έχει εκτελέσει ήδη µια και διάσωσης όπου υπάρχουν πιο βιώσιµες και υγιείς συνθήκες. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι κατά τη διάρκεια του 2012 συνολικά πουλήθηκαν σε ξένα συµφέροντα πέντε ρυµουλκά, τρία µε ελληνική και δύο µε ξένη σηµαία. Μετά από αυτή την εξέλιξη η δραστηριότητα της εταιρίας µετατοπίστηκε σε ωκεάνιες ρυµουλκήσεις και διασώσεις στο εξωτερικό. Hajiefremidis S.A. (Μέλος Δ.Σ.) Από τον χώρο της πρακτόρευσης, των ναυλώσεων και των αγοραπωλησιών πλοίων η εταιρία Hajiefremidis S.A. είναι από τις παλαιότερες στον ναυτιλιακό χώρο. Η νέα γενιά της εταιρίας ο κ. Ηλίας Χατζηεφραιµίδης, ο οποίος είναι πολύ δραστήριο µέλος της WIMA µας δίνει τους κυριότερους σταθ- µούς της εταιρίας του. Η εταιρεία µας, Hajiefremidis S.A., ιδρύθηκε το 1959 από τον κ. Απόστολο Χατζηεφραιµίδη, µε βασικό αντικείµενο την πρακτόρευση πλοίων καθώς και την στελέχωση τους µε Έλληνες ναυτικούς σε ποντοπόρα πλοία. Μετά από αρκετά χρόνια επιτυχηµένης δραστηριότητας στον ναυτιλιακό χώρο, η εταιρεία στελεχώθηκε από νέα µέλη της οικογενείας, αρχικά µε την παρουσία της κας Στέλλας Χατζηεφραιµίδη και έπειτα του κ. Ηλία Χατζηεφραιµίδη, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ναυτιλιακών σπουδών, µε σκοπό την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό. Με κοινή προσπάθεια, πρόσφατα η εταιρεία εγκαινίασε τα καινούργια της γραφεία και συγχρόνως κατάφερε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον το- µέα των ναυλώσεων, αγοραπωλησιών και τις επάνδρωσης πλοίων µε ξένα πληρώµατα. Η εταιρεία, συµπληρώνοντας τα 54 χρόνια παρουσίας της στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, κατάφερε να παραµείνει πιστή στην καλή συνεργασία και αξιοπιστία απέναντι στους πελάτες της, και ως εκ τούτου να έχει µια συνεχή και επιτυχηµένη πορεία, πάντα µε γνώµονα το µότο της: «Το πλοίο του πελάτη µας είναι και δικό µας πλοίο». Αναφερόµενος στους στόχους και επιδιώξεις της WIMA ο κ. Χατζηεφραι- µίδης τονίζει τα εξής: Ο ρόλος της WIMA ως ένα ολοκληρωµένο δίκτυο ναυτιλιακών υπηρεσιών θα µπορούσε να αποτελέσει το µοντέλο για ένα νέο σχέδιο επιχειρηµατικής συνεργασίας στην Ελλάδα, προωθώντας πάντα την Ελληνική τεχνογνωσία και µακρόχρονη εµπειρία στην ναυτιλία, στην παγκόσµια αγορά. Μακροπρόθεσµα, και έχοντας ως µέλη µόνο υγιείς, αξιόπιστες και ευέλικτες εταιρείες, ο στόχος µας είναι να Ο κ. Ηλίας Χατζηεφραιµίδης, της εταιρίας Hajiefremidis S.A. γίνει διεθνώς αναγνωρίσιµο το λογότυπο της WIMA ως σήµα εγγύησης ποιότητας και αξιοπιστίας. Βέβαια, για να φτάσουµε σε αυτό το επίπεδο, είναι απαραίτητη η δηµιουργία οµάδων εργασίας µέσα στην ίδια την Ένωση αλλά και σε συνεργασία µε παρόµοια cluster του εξωτερικού, µε στόχο την διεύρυνση του δικτύου µας, την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας και γενικότερα να ανακαλύψουµε νέους ορίζοντες. Ο κ. Χατζηεφραιµίδης εκφράζει επίσης τις απόψεις του για τις συνενώσεις εταιριών στον ναυτιλιακό χώρο Θεωρώ ότι θα µπορούσε και θα έπρεπε να ταιριάζει στο προφιλ της Ελληνικής ναυτιλίας, καθότι όπως έχει δείξει η ιστορία, όποτε έχουν ενώσει της δυνάµεις τους οι Έλληνες έχουν γεννηθεί θαύµατα. υστυχώς αυτό δεν ισχύει στην πραγµατικότητα και είναι λυπηρό το γεγονός ότι ενώ στο εξωτερικό η έννοια του cluster είναι διαδεδοµένη και απόλυτα αποδεκτή, στην χώρα µας έχουν γίνει πολλές προσπάθειες µε µηδαµινή υποστήριξη και απογοητευτικά αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά η Ένωσή µας έχει καταφέρει µετά την πάροδο 7 ετών και µιας επιτυχηµένης συνένωσης µελών-εταιρειών µε κοινό σκοπό και όραµα, να ανατρέψει την νοοτροπία αυτή και να επεκτείνει το δίκτυο συνεργατών της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ωστόσο οφείλω να επισηµάνω ότι αυτά τα χρόνια δεν ήταν εύκολα και χωρίς την συµβολή και οικονοµική υποστήριξη της πολιτείας, το έργο αυτό θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο να εξελιχθεί στα επιθυµητά επίπεδα. Τέλος, εξηγεί τα µελλοντικά σχέδια της εταιρίας Ως επιχείρηση, συνεχίζουµε να αντιµετωπίζουµε την οικονοµική κρίση κάνοντας σε τακτά διαστήµατα ανάλυση των εξόδων της εταιρείας µε σκοπό να περιοριστούν τα περιττά. Ταυτόχρονα, επενδύουµε σε στρατηγικές προώθησης των υπηρεσιών µας καθώς και στην προσέλκυση ξένων πελατών και σε συνεργασία µε το δίκτυο της WIMA, προσπαθούµε να προωθήσουµε την εταιρεία µας συµµετέχοντας σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και οµάδες εργασίας. 68 ΕΛΝΑΒΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Ο ΗΓOΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝ ΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο ΗΓOΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝ ΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΗΓOΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝ ΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ FEMALE ENTREPRENEURSHIP BEST PRACTICE GUIDE IN MALE-DOMINATED SECTORS OF ECONOMY ΟΔΗΓOΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & FRANCHISING

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & FRANCHISING ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & FRANCHISING Το franchising δημιουργεί κερδοφόρους ορίζοντες στις οικογενειακές επιχειρήσεις 78 FrancHise Success τευχοσ 45 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & FRANCHISING Το franchising

Διαβάστε περισσότερα

Αναμορφώνουμε την εικόνα μας στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου. Σε πρώτο πρόσωπο. Υψηλή κερδοφορία για την Εθνική Ασφαλιστική το 2012

Αναμορφώνουμε την εικόνα μας στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου. Σε πρώτο πρόσωπο. Υψηλή κερδοφορία για την Εθνική Ασφαλιστική το 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ 7ο Σε πρώτο πρόσωπο Συνεργάτες μας μιλούν για τις προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς και τους στόχους τους Αναμορφώνουμε την εικόνα μας στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ SOLVENCY II

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ SOLVENCY II TO TETΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΑ / ΧΡΟΝΟΣ 13ος / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 37 2014 ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ SOLVENCY II ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ (5171)

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Aegean News. Η Ναυτιλία στην Ελλάδα. Μία Εθνική Δύναμη. Ακόμη. Η Aegean στη Σιγκαπούρη. Εξοικονόμηση Χρημάτων με το Πρόγραμμα Επιστροφή

Aegean News. Η Ναυτιλία στην Ελλάδα. Μία Εθνική Δύναμη. Ακόμη. Η Aegean στη Σιγκαπούρη. Εξοικονόμηση Χρημάτων με το Πρόγραμμα Επιστροφή Aegean News Τ Ο Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Η Σ A E G E A N ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013 Η Aegean στη Σιγκαπούρη Εξοικονόμηση Χρημάτων με το Πρόγραμμα Επιστροφή International Bunker Industry Association

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SEL_1_PROSPECTUS_MOBIAKCARE.pdf 1 8/10/2014 4:10:02 μμ. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ σελ.31. ΣΥΣΚΕΥΕΣ Αναλυτικά όσα αναφέρονται σε αυτήν:

SEL_1_PROSPECTUS_MOBIAKCARE.pdf 1 8/10/2014 4:10:02 μμ. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ σελ.31. ΣΥΣΚΕΥΕΣ Αναλυτικά όσα αναφέρονται σε αυτήν: ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΤΗΣ ΜΟΒΙΑΚ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ EXPOPROTECTION σελ. 15 Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το 2015 ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ σελ.5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ σελ.4 8 ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΜΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2015 Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2015 1. Ευρωπαϊκό έργο «High Heels»... 4 2. Πρόγραµµα Συνεδρίου «Tips4Skills»... 5 3. Οµιλητές Συνεδρίου «Tips4Skills»... 6 4. Τοποθετήσεις: Γυναίκες στον Κατασκευαστικό Κλάδο... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia 39η xenia ημέρα 3η, 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΤΕΠ Χρήση φυσικών πόρων Θεσμικό πλαίσιο για την χρήση φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Συνεδριακός Τουρισμός Εμπειρική Έρευνα στην πόλη Χανίων» Της φοιτήτριας ΑΜΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέποντας τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας

Μετατρέποντας τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας Μετατρέποντας τα προβλήματα σε µ π[4] ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας 1 4.1 Εισαγωγή 4.2 Ανάλυση 4.3 Κυρίως σενάριο 4.4 Δραστηριότητες 4.5 Παραρτήματα 4.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Ανακεφαλαιοποίηση. Κλάδος Αυτοκινήτου. Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων με 500 εκατ. ευρώ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Ανακεφαλαιοποίηση. Κλάδος Αυτοκινήτου. Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων με 500 εκατ. ευρώ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ 6ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «Να αναδείξουμε την Εθνική Ασφαλιστική ως την καλύτερη Εταιρία της αγοράς» Ανακεφαλαιοποίηση Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Η Chipita International S.A. και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

«Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΒΟΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αλήθεια ότι η μέχρι

Είναι αλήθεια ότι η μέχρι Αριθμός φύλου 09 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Πρωταγωνιστής της ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Αντώνης Στεργιώτης Μέχρι σήμερα στο Club Hotel Casino Λουτρακίου έχουν επενδυθεί 134 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000-

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank)

Διαβάστε περισσότερα