ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΓΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 4344 Ταχ. Δ/νση: Επαμεινώνδα 10 - Πλάκα Αθήνα Πληροφορίες : Μ. Γιαννιώτη Μ. Χαλκουτσάκη Π. Ζεστανάκη Τηλ.: / Fax : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τις εργασίες του έργου «Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μήλου» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς", 2. Την με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ / 89348/ Υ.Α. (ΦΕΚ 2032/β/ ) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γεν. Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού», άρθρο 1, παρ. 34, 3. Του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/ ), 4. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 /Α / ) για τov τρόπο εκτέλεσης των αρχαιoλoγικώv έργων, 5. Του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ ) για τη μελέτη των αρχαιoλoγικώv εv γέvει έργων, 6. Του Π.Δ. 191/2003 "Περί Οργανισμού του ΥΠΠΟ", 7. Του Ν. 2286/ (ΦΕΚ Α/19/1995) "Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων", 8. Του Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 118/2007 "Περί Κανονισμού προμηθειών Δημοσίου", 9. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/247/Α/1995) "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλων διατάξεων", 10. Του Π.Δ. 635/1985 "Περί επέκτασης των διατάξεων του Π.Δ. 74/1985 και τις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΠΟ" (ΦΕΚ /232/4/ ), 11. Του Ν «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις».

2 12. Την υπ αριθμ /739 ΦΕΚ 1291/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παραγρ. 1 του Ν. 2362/1995». 13.Τη με αρ. 4616/ Απόφαση ένταξης πράξης «Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μήλου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Τις πιστώσεις του έργου «Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μήλου» με κωδ. Έργου: 2010ΣΕ Τη με αρ. πρωτ. ΚΑ ΕΠΚΑ/ 4317/ απόφαση έγκρισης προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 16. Τις ανάγκες του έργου «Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μήλου». προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%, για την προμήθεια αναγκαίων υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τις εργασίες του έργου «Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μήλου», σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση προδιαγραφών των κ.κ. Μιχάλη Χαλκουτσάκη, Μηχανικού Τ.Ε της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Παναγιώτη Ζεστανάκη, μαρμαροτεχνίτη του έργου. ΑΡΘΡΟ 1 Είδος Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός που θα γίνει είναι πρόχειρος και οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν από τριμελή επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3549/ απόφαση της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο του Διαγωνισμού και Τεχνικές Προδιαγραφές Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τις εργασίες του έργου «Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μήλου», σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση προδιαγραφών των κ.κ. Μιχάλη Χαλκουτσάκη, Μηχανικού Τ.Ε της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Παναγιώτη Ζεστανάκη, μαρμαροτεχνίτη του έργου. ΑΡΘΡΟ 3 Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό Παραλαβή τεχνικής έκθεσης Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τα σχετικά έντυπα του διαγωνισμού (προκήρυξη και τεχνική έκθεση προδιαγραφών από τα γραφεία της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Επαμεινώνδα 10 Πλάκα, Αθήνα και από το Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου, , Πλάκα Μήλου.

3 ΑΡΘΡΟ 4 Ημερομηνία Διαγωνισμού - Απαιτούμενα Στοιχεία Προσφοράς Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της προκήρυξης ( 19/4/2012), δηλαδή το αργότερο μέχρι 3/5/2012 και ώρα 12:00, σφραγισμένο φάκελο εμπεριέχοντα 1. αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 2. σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά τους και 3. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι γνωρίζουν όλους τους όρους της προκήρυξης, της τεχνικής έκθεσης και τον προϋπολογισμό και τους δέχονται ανεπιφύλακτα. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 7/5/2012 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΚΑ ΕΠΚΑ στην Αθήνα (Επαμεινώνδα 10 - Πλάκα). ΑΡΘΡΟ 5 Αξιολόγηση Φακέλων Προσφορών Η επιτροπή του διαγωνισμού που θα συνεδριάσει στις 7/5/2012, παραλαμβάνει τους φακέλους, τους αριθμεί και τους μονογράφει. Η επιτροπή ανοίγει το σφραγισμένο φάκελο και μετά τον έλεγχο πληρότητας της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης, ανοίγει τον επίσης σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς και ελέγχει το περιεχόμενό του. Στη συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό διενέργειας του μειοδοτικού διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τις εργασίες του έργου «Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μήλου» στον μειοδότη. ΑΡΘΡΟ 6 Κριτήριο Αξιολόγησης Προσφορών Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή εφόσον εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνικής έκθεσης προδιαγραφών και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 7 Διάρκεια Εκτέλεσης Οι εργασίες της προμήθειας των υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός (1) μήνα, από την υπογραφή της σύμβασης, στο Αρχαίο Θέατρο Μήλου.

4 ΑΡΘΡΟ 8 Τόπος Εκτέλεσης των εργασιών και Παράδοσης-Παραλαβής αυτών Η παράδοση των υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων θα γίνει εφ άπαξ στο Αρχαίο Θέατρο Μήλου, κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή επίβλεψης. ΑΡΘΡΟ 9 Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα προσκληθεί εγγράφως για την υπογραφή της σύμβασης εντός 3 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στον ανάδοχο και αυτός δεν προσέλθει εντός των τριών (3) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της ΚΑ ΕΠΚΑ, αυτή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με απλή δήλωσή της. ΑΡΘΡΟ 10 Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή θα γίνει, με την παράδοση των υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων, και σύμφωνα με την βεβαίωση παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή της ΚΑ ΕΠΚΑ. Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της ΚΑ ΕΠΚΑ τα εξής δικαιολογητικά: Τιμολόγιο θεωρημένο για την εκάστοτε σχετική προμήθεια, στο οποίο θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (φόρου κ.λ.π.). Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΣΠΑ για το έργο «Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μήλου» με κωδικό έργου: 2010ΣΕ ΑΡΘΡΟ 11 Ελάχιστη Διάρκεια Ισχύος των Προσφορών Η διάρκεια ισχύος των προσφορών συμπίπτει με τη διάρκεια της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 12 Δημοσιότητα Όλο το κείμενο της προκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού καθώς και η τεχνική περιγραφή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού θα

5 αναρτηθεί στα γραφεία της ΚΑ ΕΠΚΑ στην Αθήνα, στα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης diavgeia.gov.gr. ΑΡΘΡΟ 13 Παραλαβή Προσφορών Οι προσφορές θα παραληφθούν μέχρι και την 3/5/2012 και ώρα από το λογιστήριο της ΚΑ ΕΠΚΑ (κ. Μαρία Γλαρέντζου) Επαμεινώνδα 10 Πλάκα, Αθήνα ή θα παραδοθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείου Μήλου, Πλάκα Μήλου. Οι φάκελοι πρέπει να αναγράφουν στη θέση του αποστολέα τον τίτλο του προσφέροντος και στη θέση του παραλήπτη: Προς ΚΑ ΕΠΚΑ, για συμμετοχή στον ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τις εργασίες του έργου «Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μήλου» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Ο Προϊστάμενος της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κ.α.α. Π. Ι. Χατζηδάκης Αρχαιολόγος

6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ των Μιχάλη Χαλκουτσάκη ΠΡΟΣ: ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών Μηχανικού Τ.Ε. και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και Σάμου Παναγιώτη Ζεστανάκη Μαρμαροτεχνίτης Δ.Ε. Επαμεινώνδα 10, Αθήνα ΘΕΜΑ: Προμήθεια εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών γενικής χρήσης για τις ανάγκες του έργου «Ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου Μήλου» ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Πονταδόρος πλήρης (στέλα τεμάχιο 2 + βραχίονας) ορειχάλκινος Μαντρακάς μαρμαρικής τεμάχιο 2 χειροποίητος [μεγάλος] Μαντρακάς μαρμαρικής χειροποίητος [μικρός] Βελόνι χειροποίητο τεμάχιο 30 Φαγάνα [μεγάλη] Τεμάχιο 25 χειροποίητη Θραπίνα χειροποίητη τεμάχιο 5 Πικούνι χειροποίητο τεμάχιο 5 Ντεσλίδικο [μεγάλο] 5 χειροποίητο Ντεσλίδικο [μικρό] 5 χειροποίητο Λάμα χειροποίητη τεμάχιο 5 Λουκλούδικο Ντεσλίδικο τεμάχιο 5 [μικρό] χειροποίητο Ποντίλι χειροποίητο τεμάχιο 3 Κοπίδι [μεγάλο] τεμάχιο 3 χειροποίητο Μολύβια 9/10 Η Κουτί [12 τεμάχια] 20 Κοπίδι (χαρτοκόπτης) [μεγάλο] κατά iso 9001/2000 τεμάχια 2

7 Ανταλλακτικά για κοπίδια κουτί 1 (λάμες) κατά iso 9001/2000 Σφουγγάρια Τρέχοντα μέτρα η τεμάχια 3 μέτρα η 50 τεμάχια Σύριγγες [μεγάλες] τεμάχιο 30 Μεμβράνη ρολό μέτρα 50 Πατρόγκες 0 Πινέλα [πλατιά μεγάλα] τεμάχιο 3 Πινέλα [πλατιά μεσαία] τεμάχιο 3 Λοστός μεγάλος τεμάχια 2 [λατομείου] επεξεργασμένος ειδικά στα άκρα [γύφτικος] Σύνδεσμοι σταθεροί τεμάχια 30 ικριωμάτων Σύνδεσμοι σπαστοί τεμάχια 30 ικριωμάτων Γερμανοπολύγωνα [22mm] τεμάχια 2 Σιδερόλιμα [ίσια] παγγελματική σειρά Σιδερόλιμα [στρογγυλή] παγγελματική σειρά Πρόκες [μικρές] κουτιά 3 οικοδομικές Πρόκες [μεγάλες] κουτιά 3 οικοδομικές Κόλλα πολυουρεθανικής μπουκάλια 3 ξύλου Ξυλόκολλα δοχείο 1 Λουκέτα [με ίσια μπάρα] τεμάχια 2 Σπρεϋ τεμάχια 2 μεγάλα(αντισκοριακόλιπαντικό-καθαριστικό) Ατέρμωνοι σωληνωτοί τεμάχιο 3t -3m 3 ιμάντες κατά εν Ατέρμωνοι σωληνωτοί τεμάχιο 2t -2m 3 ιμάντες κατά εν Ατέρμωνοι σωληνωτοί τεμάχιο 4t 3m 2 ιμάντες κατά εν Ιμάντες κυκλικής,2t x 4m 5 πρόσδεσης με καστάνια κατά εν Νταβίδια [μεγάλα] τεμάχια x175 / 1500x120 Νταβίδια [μεσαία] 500x175 τεμάχια 6 Σκόνες αγιογραφίας κουτί 1 [μαύρο] Σκόνες αγιογραφίας [ώχρα] κουτιά 2 Σκόνες αγιογραφίας[όμπρα κουτιά 2 άψητη] Πηλός Σακιά 25 κιλών 3 Σκουπάκια (μεσαία) χόρτου τεμάχια 20

8 Σκούπες από χόρτο τεμάχια 3 Τρίγωνα (μικρά) τεμάχια 3 Τρίγωνα (μεσαία) τεμάχια 6 Τρίγωνα (μεγάλα) τεμάχια 6 Σέσουλες τεμάχια 5 Καρτέλες ενδείξεων τεμάχια 500 Σακούλες ευρημάτων τεμάχια 150 (9Χ12) Σακούλες ευρημάτων τεμάχια 150 (10Χ15) Σακούλες ευρημάτων τεμάχια 150 (20Χ30) Βουρτσάκια για πλύσιμο τεμάχια 20 οστράκων (οδοντόβουρτσες) Βούρτσες για πλύσιμο οστράκων τεμάχια 20 Τζίβα κουλούρα 40 Πράσινο σαπούνι κουτιά 20 Καρκίνος [αρπάγη για πλάκες μαρμάρμου] 500 kg με ασφάλεια Αφρός πολ/νης χαμηλής διόγκωσης 825 ml τεμάχια 1 τεμάχια 24 Μόνωση τοίχου 2cm πάχος μέτρα τετραγωνικά 50 μέτρα2 Μόνωση τοίχου 3cm πάχος μέτρα τετραγωνικά 20 μέτρα2 Ράσπα [επαγγελματική σειρά] Γρύλλος μπουκάλας [λειτουργία και σε οριζόντια θέση] προδιαγραφών 89/392/EEL 2 ton Γρύλλος υδραυλικός με εξωτερικό σασί και αποσπώμενη μπουκάλα 5 ton χωρίς ροδάκια Ττζινέτια ορειχλκινα 4mm [μικρά κατρακύλια] Δραπανοκατσάβιδο 18 volt Μπαταρίας λιθίου [επαγγελματική σειρά] κατά ΕΝ τεμάχιο 2 τεμαχιο 12 Τεμάχιο 1

9 Σέγα ρεύματος Δισκοπρίονο ρεύματος κατά ΕΝ Σεγάτσα χειρός κατά ISO 9001/2000 Ανταλλακτική λάμα για τεμάχιο 2 σεγάτσα χειρός κατά ISO 9001/2000 Σετ μύτες κατσαβιδιού κουτι 2 Νοβοπανόβιδες 3x1.5 cm κουτί 2 Σετ ανταλλακτικές λάμες για σέγα ρεύματος Σακούλες μεταφοράς υλικών (χωρητικότητας 1κμ) τύπου big-bag Πλέγμα περίφραξης με αντανακλαστικές ταινίες ύψ. 1μ. συσκευασία 2 τεμάχιο 20 μέτρο 50 Μιχάλης Χαλκουτσάκης Μηχανικός Τ.Ε. Παναγιώτη Ζεστανάκη Μαρμαροτεχνίτη Δ.Ε.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κατερίνη 24/ 09/ 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3201 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιευθ: Αγ. Αθανασίου 4 (Κ.Ε.Γ.Ε.) Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 Πληροφορίες: Βλαχάκη Αικατερίνη Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ευ ρ ω πα ϊκή Έ ν ω ση Ε υ ρ ω παϊκ ό Ταμε ίο Π ε ρ ιφ ε ρ ε ιακ ής Ανάπτυ ξης «Μ ε τησυ γ χ ρ ημα το δ ό τησητης Ελλάδ α ς κα ιτης Ευ ρ ω πα ϊκής Έ ν ω σης Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα